NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse"

Transkript

1 NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen 1.1. Formål Hensigten med SU-støtten er blandt andet, at det ikke er økonomien, men de unges evner og interesser, der er afgørende for, hvorvidt de uddanner sig. Desuden bør de studerendes erhvervsarbejde begrænses til et omfang, som ikke væsentligt går ud over studierne. Det politiske sigte med SU-systemet er uddannelsesadfærd. Støttesystemet er således et uddannelsespolitisk instrument, som skal sikre: en ligelig social rekruttering, en øget uddannelsesfrekvens hos de unge og en bedre og hurtigere gennemførelse af studierne. De uddannelsessøgende kan finansiere studierne med SU-støtte (stipendier og evt. lån) og erhvervsindkomst i et begrænset omfang. Støttens størrelse afspejler i et vist omfang de studerendes udgifter og er baseret på objektive tildelingskriterier Støttens omfang I 2007 fik støttemodtagere tildelt 7,7 mia. kr. i stipendiestøtte og ca. 1,7 mia. kr. i studielån. Tabel 1 SU-modtagere og støttebeløb i videregående uddannelser antal --- SU-modtagere i alt Mia. kr. - Stipendier 7,7 Lån 1, % ---- Stipendieudgifternes andel af BNP 0,45

2 Stipendiestøtten svarede til ca. 0,45 % af bruttonationalproduktet. 2/6 Stipendiestøtten i Danmark er skattepligtig, de studerende betaler i gennemsnit ca. 13 % i skat af stipendierne. Netto-udgiften til stipendier i udgør således ca. 0,39 % af bruttonationalproduktet SU-systemet og studiegennemstrømningen I det følgende beskrives de regler, som regulerer støtten afhængig af de studerendes studieaktivitet og erhvervsarbejde. Klippekortet i videregående uddannelser Til studerende ved videregående uddannelser gives der SU i en begrænset periode. Den studerende får et klippekort med 70 klip svarende til 70 måneders SU til videregående uddannelse (rammen), dvs. maksimalt 6 år. Rammen kan dog udvides, hvis den normerede uddannelsestid er længere. Til den enkelte uddannelse gives SU til normeret studietid + 12 måneder (støttetiden). Der er mulighed for at give et tillæg af klip, hvis den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af rådsarbejde, sygdom eller andre særlige forhold. Hjemmeboende støttemodtagere tildeles i kr. pr. måned, mens udeboende støttemodtagere tildeles kr. pr. måned. Støttemodtagerne kan endvidere tildeles SU-lån på kr. pr. måned. Studieskift Det 6-årige klippekort medfører bl.a., at de uddannelsessøgende efter en afbrudt uddannelse kan påbegynde en ny uddannelse med SU. Studieaktivitet SU kan kun ydes til studerende, der er studieaktive. En studerende er studieaktiv, indtil vedkommende er mere end 12 måneder forsinket i sin uddannelse i forhold til forbruget af klip. Herefter stoppes støtten af uddannelsesstedet. Hertil kommer at uddannelsesinstitutionen skal kontrollere, at de studerende påbegynder deres uddannelse, og senest 7 måneder efter uddannelsens start, at den studerende fortsat er i gang med uddannelsen. Fravalg og dobbeltklip Der er mulighed for at fravælge støtten i en eller flere måneder og derved opnå et højere fribeløb. De fravalgte klip kan den studerende under visse betingelser vælge at få udbetalt som dobbeltklip i den afsluttende del af en videregående uddannelse eller bruge til at forlænge uddannelsen med.

3 Dobbeltklip-ordningen afskaffes fra den 1. juli /6 Klippekortet og slutlån Studerende, der ikke har klip tilbage i uddannelsen, kan få slutlån (6.607 kr. pr. måned i 2008) i op til 12 måneder i de sidste 12 måneder af uddannelsen. Ca. 37 % af de studerende, som mangler klip til at afslutte uddannelsen, vælger at tage slutlån. Fribeløb Støttemodtageren har et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af uddannelsesstøtten. Forventes indkomsten at blive højere, kan støttemodtageren fravælge en eller flere måneders støtte for at undgå eller minimere et evt. tilbagebetalingskrav. Der kan ikke fravælges støtte med tilbagevirkende kraft. Fribeløbssatserne for 2008: Laveste fribeløb: Måneder hvor den studerende modtager SU Mellemste fribeløb: Måneder den studerende fravælger, har orlov, er i lønnet praktik eller er studieinaktiv Højeste fribeløb: Måneder, hvor den studerende ikke er under uddannelse, har opbrugt sine klip eller får anden offentlig støtte kr kr kr. Det laveste fribeløb forhøjes fra 2009 med kr. pr. md. Det indebærer, at de studerende fremover vil kunne arbejde ca. 15 timer pr. uge, i stedet for som hidtil ca. 12 timer pr. uge, uden at støtten reduceres. Det vil give de studerende bedre mulighed for at have et studierelevant job uden at skulle fravælge støtte. Forhøjelsen af det laveste fribeløb vil øge rådighedsbeløbet under uddannelse og derved gøre det mere attraktivt at tage en uddannelse - ikke mindst for de unge, som ikke tør tage lån. Af en brugertilfredshedsundersøgelse om SU fra 1999 fremgår det blandt andet: at ca. 37 % af støttemodtagerne på de videregående uddannelser er negativt indstillet overfor at tage studielån at knap halvdelen af støttemodtagerne på de videregående uddannelser foretrækker at supplere SU med erhvervsarbejde frem for at tage studielån. Et højere fribeløb kan derfor have en begrænsende effekt på de studerendes låntagning. En mindre låntagning under studiet kan få flere til at tage slutlån, hvis de mangler stipendieklip inden de afslutter deres uddannelse.

4 En undersøgelse foretaget af Rambøll for Videnskabsministeriet i 2005 og en ph.d-afhandling udgivet i 2007 på Århus Universitet peger på: at der blandt studerende med et moderat omfang af studiearbejde (op til ca. 20 timer) var et lavere frafald, og flere der gennemfører på normeret tid, end blandt studerende uden erhvervsarbejde. Rambøll-undersøgelsen peger også på, at studerende med studierelevant arbejde har et lavere frafald end øvrige studerende. 4/ Velfærdsforliget i 2006 Følgende tabel viser klippekortstatus for de studerende, som i 2007 fuldførte deres videregående uddannelse. Det fremgår, hvor stor en andel af støttemodtagerne, der manglede stipendieklip inden de afsluttede deres uddannelse. Tabel 2 Klippekortstatus ved fuldført videregående uddannelse i 2007: manglende klip, slutlån og fødselsklip. Støttemodtagere Støttemodta- Manglende klip Fik Slutlånstilgere i alt slutlån bøjelighed 1) Uden Med I alt fødselsklip fødselsklip antal % VU i alt LVU Prof. Bac KVU Anm.: Støttemodtagere, som mangler klip, omfatter støttemodtagere, der i en eller flere måneder før uddannelsen blev færdiggjort manglede stipendieklip. Kun personer, der mangler klip kan optage slutlån. 1) Andel af støttemodtagere med manglende klip, som fik slutlån. Ca. 46 % af de studerende, der fuldførte deres lange videregående uddannelse (LVU) i 2007, manglede klip inden de blev færdige. Ca. 39 % af dem tog slutlån, og dermed afsluttede 61 % af dem med en periode uden støtte. Særligt de studerende, der havde fået fødselsklip under studiet, manglede klip. På LVU var det 60 %.

5 Under velfærdsforhandlingerne blev det drøftet, hvorvidt støttetiden skulle reduceres med et år, således at støttetiden ville svare til den normerede tid. Formålet var at øge det økonomiske incitament til at gennemføre studierne hurtigere. 5/6 Der kunne under velfærdsforhandlingerne ikke opnås enig om at reducere antallet af klip i klippekortet. I stedet fokuserede man på universiteternes bidrag til en hurtigere studiegennemførsel. Statistisk varierer det meget fra studie til studie og fra universitet til universitet, hvor stor en andel af de studerende, som bliver forsinkede. Det indikerer, at studiespecifikke forhold spiller en væsentlig rolle for, om de studerende bliver forsinkede. I velfærdsforliget blev man enige om en lang række tiltag på universiteterne, som skulle sikre en hurtigere studiegennemførsel. 2. Støtte til uddannelse i udlandet 2.1. Uddannelsesstøtte til at dække leveomkostningerne Studerende kan få SU til studieophold og til hele uddannelser i udlandet. Studieophold: Studerende der er SU berettigede og er i gang med en uddannelse på et dansk uddannelsessted, har mulighed for at tage SU med til studieophold i udlandet. Studieopholdet skal være et led i den danske uddannelse, og det er en betingelse, at det på forhånd er godkendt af uddannelsesstedet som fuldt meritgivende - det vil sige, at det erstatter en del af den danske uddannelse. Giver et studieophold i udlandet på 1 år kun ½ års merit i en danske uddannelse, kan studerende kun få SU for ½ år med. Hele uddannelser: Studerende kan få SU til uddannelsens normerede længde, dog højst i 4 år når uddannelser foregår udenfor Norden. Er uddannelsen over 4 år, får studerende kun SU til de sidste 4 år (48 måneder). Det er ikke muligt at få uddannelsesstøtte til Freshman year af en bacheloruddannelse i USA, da det som udgangspunkt er på niveau med en gymnasial uddannelse. Det er heller ikke muligt at få SU til uddannelse på Ph.D.-niveau. Perioder med lønnet praktik medregnes ikke i normeringen af uddannelsen. Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at modtage SU til hele uddannelser i udlandet: Uddannelsen og uddannelsesstedet skal være offentligt anerkendt i studielandet. Derudover skal uddannelsen og uddannelsesstedet være af en sådan art, at de ville kunne anerkendes offentligt i Danmark, og må ikke være tilrettelagt som fjernundervisning. Uddannelsen skal ligeledes være tilrettelagt som et fuldtidsstudium, med mindst et sammenhængende undervisningsår og må ikke være lønnet. Afslutningsvis skal uddannelsen give en erhvervskompetence i Danmark.

6 2.2. Uddannelsesstøtte til at dække evt. studieafgifter ved uddannelser i udlandet (Udlandsstipendium). Der har indtil den 1. juli 2008 ikke været mulighed for at få stipendium til at dække evt. studieafgifter ved uddannelser i udlandet, hverken i forbindelse med studieophold eller ved deltagelse i hele uddannelser i udlandet. Universiteterne har haft udvekslingsaftaler med udenlandske universiteter, der gav mulighed for studieafgiftsfri studieophold ved de omfattede uddannelser i udlandet, men muligheden har været begrænset af et krav om ligevægt i udvekslingen. 6/6 Uddannelsesstøtten er nu udvidet med et stipendium, der kan dække evt. studieafgifter i udlandet. Stipendiet giver studerende mulighed for at tage deres danske taxametertilskud med til hel eller delvis betaling af studieafgiften på et studieophold og/eller en hel uddannelse i udlandet på kandidatniveau. Studieophold Studerende som opfylder betingelserne for at få SU til studieophold i forbindelse med den danske uddannelse (jf. ovenstående), kan få udlandsstipendium i op til to år som led i en professionsbachelor eller universitetsuddannelse (svarende til maksimalt 120 ECTS-point). Skal studerende på studieophold i forbindelse med en kort videregående uddannelse, kan de få udlandsstipendium i op til et år (svarende til maksimalt 60 ECTS-point). Hele uddannelser i udlandet på kandidatniveau Studerende kan få udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidatniveau i op til to år, svarende til 120 ECTS-point. Uddannelsen skal være normeret til mellem ECTS-point og skal kunne godkendes som SU berettigende, jf. ovenfor. Uddannelsen der søges udlandsstipendium til skal være på Listen over godkendte uddannelser (positivlisten), der består af fire lister: Universitetslisten, som består af de ca. 100 bedste uddannelsessteder i verden (THES). Kulturministeriets liste, som er uddannelser på uddannelsessteder med særlig høj kvalitet indenfor kunst og kultur. Undervisningsministeriets liste, som supplerer uddannelsesudbuddet for professionsbachelorer, der ønsker at tage en kandidatuddannelse. Samarbejdsaftalelisten, som indeholder uddannelser i udlandet, der er omfattet af aftaler mellem danske uddannelsessteder og udenlandske uddannelsessteder om udveksling af studerende. Aftalerne kan være indenfor et generelt uddannelsesområde eller en specifik uddannelsesretning. Det er også muligt at få tilføjet uddannelser på denne liste, hvis et dansk uddannelsessted finder, at uddannelsens kvalitet er tilfredsstillende.

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/1984-2013/2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Studenterøkonomi 2010

Studenterøkonomi 2010 Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse om studerendes økonomiske forhold og deres holdninger til Statens Uddannelsesstøtte 26. maj 2010 UngdommensAnalyseEnhed Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

AC - Sekretariatet. Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra. Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr. 201000269

AC - Sekretariatet. Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra. Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr. 201000269 AC - Sekretariatet Den 5. maj 2010 BBA Sagsnr. 201000269 Brugerbetaling på uddannelser, pro et contra Det danske gratisprincip for uddannelser udfordres fra forskellig side, men fortalerne for brugerbetaling

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere