Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014"

Transkript

1 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der gav anledning til ca jobs i alt. Det svarer til 220 jobs årligt pr. mio. indbyggere, hvilket er 25 pct. mindre end OECD-niveauet. Havde Danmark haft samme investeringsniveau som OECD, ville Danmark have fået ca nye jobs over de fem år, dvs ekstra jobs. Tallene er baseret på en ny specialkørsel, som CEPOS har fået foretaget af investeringseksperter fra IBM - Plant Location International. En sammenligning viser, at det danske niveau giver anledning til en plads som nummer 25 ud af 34 OECD-lande eller 10. lavest i perioden Desuden synes den negative trend med faldende investeringer at fortsætte for Danmark, mens data indikerer en genopretning af investeringsniveauet for OECD siden Hvis udenlandske investorer finder, at Danmark er et interessant investeringsland, vil de ikke holde sig tilbage med at investere. Den lave investeringsaktivitet er således et direkte tegn på, at udlandet ikke ser Danmark som et attraktivt investeringsland sammenlignet med andre OECDlande. Udenlandske investeringer i Danmark kan afhjælpe problemerne med den lave produktivitetsvækst, og derfor er investeringerne vigtige for danskernes fremtidige lønstigninger og velstandsfremgang. Undersøgelser viser bl.a., at udenlandsk ejede virksomheder er mere produktive end danskejede virksomheder i Danmark. Samtidig kan udenlandske investeringer betyde, at Danmark tilføres ny teknologi, nye produktive udenlandske medarbejdere samt nye ledelsesformer. En regressionsanalyse foretaget af CEPOS viser hvilke parametre, der har en signifikant og betydelig påvirkning på det udenlandske investeringsomfang, målt på jobskabelse. Blandt de mest effektive redskaber finder vi lavere selskabsskat, mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet, resultater af forskning og udvikling i form af patenter (men ikke øgede F&U-udgifter) samt lavere medarbejderomkostninger (som andel af værdiskabelse). Jobskabelse fra udenlandske investeringer i Danmark er halveret på 10 år En specialkørsel fra IBM Plant Location International viser et faldende niveau af nye udenlandske investeringer i Danmark. I løbet af de seneste 10 år er jobskabelsen fra nye udenlandske investeringer reduceret fra 425 jobs pr. mio. indbyggere i 2003 til 189 i Det svarer til et fald på 56 pct., og der viser sig en klar negativ trend for Danmark, jf. figur 1. CEPOS Landgreven 3, København K

2 Figur 1. Antal nye jobs fra udenlandske investeringer pr. mio. indbyggere, Estimerede nye FDI-jobs pr indbyggere OECD Danmark Lineær (Danmark) Anm.: Da jobskabelsen er estimeret, og da der ikke er sikkerhed for, at GILD indeholder samtlige lokaliseringsinvesteringer i Danmark eller i de øvrige lande, er der en vis usikkerhed forbundet med resultatet. GILD-metoden medfører imidlertid en metodemæssig konsistens i opgørelsen i de enkelte lande. Kilde: Specialkørsel for CEPOS fra IBM-PLI Global Investment Locations Database, Februar I samme periode er faldet på ca. 15 pct. for OECD. Det beskedne fald siden 2003 skyldes bl.a. stigende investeringer siden For OECD synes der således at være tegn på en vis genopretning efter det generelle internationale fald i investeringsomfanget i forbindelse med finanskrisen. Det er uklart, hvorvidt udviklingen i de seneste tre år vil fortsætte. Indtil videre er der dog ikke tegn på en genopretning af investeringsomfanget i Danmark, som den OECD-landene generelt har oplevet siden Der kan også blot blive tale om en stabilisering på det nuværende niveau. Det rejser spørgsmålet, om der er tale om noget strukturelt, således at niveauet af nye udenlandske investeringer i Danmark mere permanent er faldet relativt til situationen i OECD. I givet fald indikerer det, at Danmark er blevet mindre attraktivt som investeringsland sammenlignet med andre OECD-lande. Eftersom enkeltinvesteringer kan påvirke det samlede tal for jobskabelse væsentligt for især små lande, kan en international sammenligning af investeringsniveauet på baggrund af et enkelt år føre til overfortolkninger. Nedenfor sammenligner vi derfor OECD-landene på jobs fra nye udenlandske investeringer på baggrund af et gennemsnit for de seneste fem år vi har data for, nemlig Jobskabelse fra udenlandske investeringer 25 pct. under OECD-niveau Den gennemsnitlige årlige jobskabelse fra nye udenlandske investeringer i Danmark pr. mio. indbyggere i årene var på 220, hvilket er ca. 25 pct. lavere end det gennemsnitlige niveau for OECD på 295, jf. figur 2. 2

3 Irland Ungarn Slovakiet Tjekkiet Estland Storbritannien Slovenien Polen Luxemburg Mexico Belgien Canada Portugal Australien Holland Schweiz Frankrig Spanien USA Finland Chile Sverige Østrig Tyskland Danmark Island Israel New Zealand Tyrkiet Norge Korea Italien Grækenland Japan Analysenotat april 2014 Figur 2. Antal nye jobs fra udenlandske investeringer pr. mio. indbyggere, gns Estimerede nye FDI-jobs pr. mio. indbyggere, gns OECD-gns.: 295 Anm.: Se figur 1. Kilde: Specialkørsel for CEPOS fra IBM-PLI Global Investment Locations Database, Februar De 220 nye job pr. mio. indbyggere giver Danmark en plads som nr. 25 ud af de 34 OECD-lande. Dermed er Danmark blandt de 10 lande i OECD med det laveste investeringsniveau målt på jobskabelse fra nye udenlandske investeringer. 1 Havde Danmark haft et investeringsomfang svarende til OECD i de pågældende fem år, ville der være blevet skabt ca jobs fra nye udenlandske investeringer mod de realiserede ca Med et OECD-investeringsniveau ville der således være skabt ca ekstra jobs i Danmark. 2 Boks 1 IBM-PLI s GILD vs. OECD-statistik på udenlandske investeringer I modsætning til internationale FDI-opgørelser fra fx OECD går GILD kun efter at afdække de realøkonomiske konsekvenser af udenlandske investeringer, herunder jobskabelse. Der er især to problemer ved at anvende OECD-statistikken til at analysere de realøkonomiske konsekvenser af udenlandske investeringer. For det første medregnes gennemløbsinvesteringer, så kapital der løber igennem et land, men ikke har nogen realøkonomiske konsekvenser medregnes både de indadgåend og de udadgående investeringsbeholdninger. For det andet indgår fusioner og opkøb (M&A) samt løbende værdireguleringer. En grundigere gennemgang af problematikken kan findes i Appendiks A. 1 Ved en sim p el sa m m en lign in g so m d en n e b ø r m a n væ r e o p m æ r k so m p å, a t sm å ø ko n o m ier gen er elt er m er e a fh æ n gige a f o m ver d en en i fo r m a f b l.a. h ø je eksp o r ta n d ele o g h ø je n ivea u er in d - o g u d adgå en d e d ir ekte in vester in ger. Det er så led es p å tr o d s a f la n d ets b egr æ n sen d e stø r r else, a t Da n m a r k ligger i d en la ve en d e a f OECD-la n d en e. 2 Ta llen e in k lu d er er ikk e d en sa m tid ige jo b -d estr u k tio n, o g er d er fo r ik k e et n etto -ta l fo r jo b ska b elsen. Da d er lø b en d e fo r egå r en jo b d estr u k tio n i u d en la n d sk e (så vel so m d a n sk e) vir k so m h ed er, er d et vigtigt, a t d er sk er en væ sen tlig jo b sk a b else. 3

4 Flere positive effekter af udenlandske investeringer Udenlandske investeringer i danske arbejdspladser kan hjælpe til at tackle en af Danmarks største økonomiske udfordringer, nemlig den svage produktivitetsvækst siden midten af 1990 erne. Den svage produktivitetsvækst er en af årsagerne til, at Danmarks konkurrenceevne er faldet kraftigt i forhold til vores vigtigste eksportmarkeder. Desuden afgør produktiviteten på langt sigt, hvor høje lønninger danskerne kan få for deres arbejdsindsats. Produktivitetsudviklingen er således helt afgørende for danskernes økonomiske velstand. Der er tre måder, hvorpå udenlandske direkte investeringer (FDI) kan øge produktiviteten. For det første tilfører udenlandske investeringer kapital, så danske medarbejdere kan producere mere på den samme tid. Det svarer populært sagt til, at en skovarbejder får en skovningsmaskine at arbejde med i stedet for en motorsav. Denne effekt indtræder, såfremt den udenlandske kapital ikke fortrænger anden kapital, dvs. at der ikke er perfekt kapitalmobilitet. For det andet har flere analyser dokumenteret, at udenlandsk ejede virksomheder i Danmark er mere produktive end danskejede virksomheder i Danmark. 3 En af årsagerne til dette er, at der sker en naturlig selvselektion blandt virksomhederne, så det især er de succesfulde, højproduktive virksomheder, der investerer i udenlandsk produktion. Det er således rimeligt at forvente, at en øget andel af udenlandsk ejede virksomheder vil øge det gennemsnitlige produktivitetsniveau i Danmark. Denne effekt forstærkes i det omfang, at udenlandsk ejede virksomheder øger konkurrencepresset, så de mindst produktive virksomheder fortrænges af markedet, og medarbejderne finder beskæftigelse i virksomheder, som er bedre til at realisere produktivitetspotentialet. For det tredje fører udenlandske virksomheder andre teknologier, organisationsformer, forretningsmodeller og arbejdsgange med sig, hvilket kan bidrage til udvikling og innovation i danske virksomheder. Der er således en potentiel effekt af knowledge spillovers, hvor danske virksomheder bliver mere produktive pga. inspiration hentet fra de udenlandsk ejede virksomheder i Danmark. Disse spillover-effekter kan fx ske gennem nye medarbejdere, når de danske virksomheder rekrutterer medarbejdere fra udenlandsk ejede virksomheder. Hvordan skal vi få investeringerne til Danmark? At dømme ud fra investorernes faktiske adfærd og de relativt få jobs fra udenlandske investeringer, det giver anledning til, er Danmark ikke blandt de mest attraktive investeringslande. De fordele ved Danmark, som ofte bliver fremhævet, og som bl.a. omfatter kompetencer, uddannelsesniveau og et fleksibelt arbejdsmarked, synes ikke at være nok til at opveje ulemperne, hvori høje omkostninger samt skatter på produktion og afkast indgår. Der synes derfor at være behov for at identificere, hvilke værktøjer politikerne kan gribe til for at opnå et højere niveau af udenlandske investeringer. Spørgsmålet er således, om der er parametre, som har en signifikant og betydelig påvirkning på det udenlandske investeringsomfang, målt på jobskabelse. For at afklare dette har CEPOS derfor foretaget en regressionsanalyse. 4 Blandt de effektive redskaber finder vi lavere selskabsskat, mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet, resultater af forskning og udvikling i form af patenter (men ikke øgede F&Uudgifter) samt lavere medarbejderomkostninger (som andel af værdiskabelse). Modelestimaterne viser fx, at der årligt bliver skabt mellem 142 og 226 nye jobs fra udenlandske investeringer i Danmark for hvert pct.point, selskabsskatten sænkes. I praksis betyder det, at man kan forvente mere end en fordobling af jobskabelse fra nye udenlandske investeringer (fra ca jobs p.a. i perioden til ca jobs) ved en nedsættelse af 3 Fx Er h ver vs- o g Væ k stm in ister iet ( ). Væ k stp o litisk Red egø r else, Ped er sen & Sk a k sen ( ). Mu ltin a tio n a l En ter p r ises in Den m a r k. Va lu e Ad d ed, In vest m en ts a n d Jo b s. CEBR & Am ch a m o g Ju n ge & Sk a k sen ( ). Pr o d u k tivitet o g vid er egå en d e u d d a n n else. CEBR & DEA. 4 CEPOS ( ) La ver e selsk a b ssk a t sk a b er fler e jo b s fr a u d en la n d sk e in vester in ger 4

5 selskabsskatten fra de besluttede 22 pct. (fra VækstplanDK) til de 12,5 pct., som Irland har i øjeblikket. Og ligger man det høje estimat på 226 til grund, kan man forvente tæt på en tredobling (til ca jobs). Lavere selskabsskat er et effektivt middel til at tiltrække udenlandske investeringer, fordi det direkte påvirker det forventede afkast efter skat af investeringen, når selskabsskattesatsen sænkes. En anden afgiftslettelse, som man kan forvente en positiv effekt af, er at fjerne arbejdsgiverbetalte afgifter som eksempelvis arbejdsskadeafgiften, som er en afgift på obligatoriske arbejdsskadeforsikringer. I den nuværende situation, hvor Danmark har svækket lønkonkurrenceevne, er disse afgifter med til at øge konkurrenceevneudfordringen. Sammenholdt med den samlede lønsum i Danmark udgør de arbejdsgiverbetalte afgifter dog en mindre del af de totale medarbejderomkostninger, og derfor vil effekten på jobskabelse fra udenlandske investeringer være begrænset. Lavere lønstigninger vil have en større effekt på tiltrækning af udenlandske investeringer. I forhold til forskning og udviklingsindsatsen tyder regressionsresultaterne på, at det er de målelige resultater af F&U, der gør et land mere attraktivt at investere i. Derimod er der intet der tyder på, at udgifter til F&U gør en (positiv) forskel. Ud fra en investeringsvinkel er der derfor grund til at dreje det politiske fokus væk fra højere (offentlige) udgifter til F&U og i stedet at sørge for, at den samlede F&U-indsats frembringer nogle resultater, bl.a. ved at minimere crowding out af privat F&U. Det kan derudover anbefales at undersøge mulighederne for at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet yderligere, bl.a. ved at fjerne begrænsninger for at udlændinge kan arbejde i Danmark. Ikke kun det danske omkostnings- og skatteniveau kan udgøre en udfordring for at tiltrække udenlandske investorer. Også et ustabilt skattesystem og uvenlig politisk retorik rettet mod multinationale selskaber kan udgøre en barriere. 5 Det anbefales derfor også, at skabe stabile rammer om de fremadrettede skatteregler, og at politikere accepterer adfærd inden for lovens rammer. 5 Am Ch a m Den m a r k ( ) Po licy Agen d a sid e 7 : Da n es m i gh t fin d th e in ter n a tio n a l co m p a n ies o ver ly sen sitive, b u t p er cep tio n cr ea tes r ea lity. Wh en co n sid er in g Den m a r k, co m p a n ies will a sk th em selves wh eth er th ey r ea lly wa n t to d ea l with a h o stile en vir o n m en t wh en th ey d o n t h a ve to. 5

6 Luxemburg Belgien Irland Schweiz Estland Ungarn Holland Chile Island Sverige Tjekkiet Slovakiet Portugal Storbritannien New Zealand Polen Spanien Danmark Norge Østrig Finland Australien Frankrig Canada Mexico Slovenien Israel Tyskland Tyrkiet USA Italien Korea Grækenland Japan Analysenotat april 2014 Appendiksboks A Sammenligning af lande på baggrund af OECD-statistik Én måde at sammenligne niveauet af udenlandske investeringer mellem lande på er ved at sætte de samlede indadgående investeringer i forhold til BNP. Denne sammenligning har imidlertid nogle indbyggede svagheder, som gennemgås herunder. Internationale sammenligninger af FDI-niveauet tager udgangspunkt i opgørelser af direkte investeringer, der kun delvist er nettoficerede. Dermed indgår både egenkapital-investeringer (herunder virksomhedslokaliseringer samt fusioner og opkøb), investeringer gennem lån mellem koncernforbundne virksomheder samt gennemløbsinvesteringer, hvor Special Purpose Entities (SPEs) i realiteten fungerer som postkontor for kapital. En af konsekvenserne af at gennemløbsinvesteringer tælles med i den internationale statistik er, at nogle landes FDI-niveau angives som højt, uden at det er et udtryk for investeringsniveauet. Benelux-landenes flotte internationale placeringer kan i vid udstrækning henføres til udbredelsen af SPEs, men også Danmark har et væsentligt gennemløb af investeringer på 61 mia. kr. i 2012, hvilket svarer til ca. 7 pct. af de samlede indadgående investeringer. 6 Med samlede indadgående investeringer på 46 pct. af BNP placerer Danmark sig i midterfeltet af OECDlandene på FDI. Hertil skal nævnes, at Danmark i mindre grad end andre lande nettoficerer investeringsdata, hvorved de danske FDI-tal overvurderes i internationale sammenligninger. Figur A. Beholdning af Indadgående investeringer ift. BNP, 2012 Indgående FDI i pct. af BNP Kilde: OECD.stat En alternativ opgørelsesmetode er at tage udgangspunkt alene i investeringer, hvor virksomheder aktivt 6 Fo r d elin gen a f u d en la n d sk e in vester in ger i Da n m a r k va r p å ca. 5 0 p ct. egen k a p ita l -in vester in ger, ca. 3 5 p ct. in vester in ger gen n em lå n m ellem vir k so m h ed er m v. o g ca. 1 5 p ct. gen n em lø b sin vester in ger i , jf. Da m ga a r d ( ) Pr o d u ctivity Sp illo ver s fr o m FDI Own er sh ip Str u ctu r es, Do m estic Fir m Ch a r a cter istics, a n d FDI Ch a r a cter istics. 6

7 har valgt at placere sig i fx Danmark (greenfield-investeringer) eller har valgt at udvide de eksisterende aktiviteter i landet. Disse kan kaldes udenlandske lokaliseringsinvesteringer, fordi de er aktive beslutninger om at skabe aktivitet i de enkelte lande. Denne type investeringer er således også udtryk for landenes relative konkurrenceevne i forhold til at tiltrække investeringer. Dermed udelukkes gennemløbsinvesteringer, indirekte investeringer gennem lån samt fusioner og opkøb, da ingen af disse investeringer nødvendigvis er et udtryk for et ønske om at have aktiviteter og skabe jobs i det pågældende investeringsland. Det er alle investeringstyper, der næppe kan relateres til landets attraktivitet eller konkurrenceevne men som alligevel udgør langt størstedelen af de officielle FDIstatistikker. 7 Opkøb og fusioner kan fx alene være udtryk for, at en investor ønsker at tilegne sig et allerede opdyrket marked eller en eksisterende specialiseret teknologi evt. med det slutmål at flytte de eksisterende aktiviteter ud af landet. En yderligere problematik er, at et højt niveau af beholdning af indadgående direkte investeringer kan være et resultat af store værdireguleringer i det omfang, at eksisterende investeringer værdisættes højere med tiden. De reale investeringseffekter på produktionsapparatet vil ikke blive påvirket af sådanne værdireguleringer. IBM Plant Location International har, med det formål at registrere og måle omfanget af udenlandske lokaliseringsinvesteringer, skabt Global Investment Locations Database (GILD), hvor de registrerer udenlandske lokaliseringsbeslutninger og estimerer antallet af lokale jobs, disse investeringer skaber. I boks 1 fremgår en beskrivelse af de estimerede tal for jobskabelse fra lokaliseringsinvesteringer, som også inkluderer større udvidelser i aktiviteten hos eksisterende udenlandske virksomheder. Boks 1 Beskrivelse af estimeret jobskabelse i GILD IBM Plant Location International indsamler data for jobskabelse for hvert individuelt investeringsprojekt, hvilket der findes data på i pct. af projekterne i GILD-databasen. For de resterende projekter, hvor data for jobskabelsen ikke er tilgængelige, estimeres jobskabelsen. Dette estimat etablerer et tal for jobskabelse for hvert projekt (hvor data ikke er tilgængelig) baseret på branche, funktion og geografi. Estimatet er medianen for jobskabelse i projekter i den pågældende branche/funktion for den pågældende geografiske lokalisering. Kilde: Frit oversat tekst fra IBM Plant Location International. 7 Ko n cer n lå n ka n i n o gle tilfæ ld e væ r e u d tr y k fo r en r eel in ter esse fo r a t in vester e. Ek sem p elvis k a n m o d er selsk a b et i n o gle tilfæ ld e få b illig fin a n sier in g o g d er efter give et lå n til et d a tter sel sk a b, so m fo r eta ger en r eel in vester in g. I d ette tilfæ ld e vil d e fleste o p fa tte d et so m en r eel in vester in gsin ter esse i la n d et. 7

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere