Notat: Internationale studerende i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat: Internationale studerende i Danmark"

Transkript

1 Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale studerende i Danmark tilfører og er med til at generere ny viden, hvilket ses som afgørende for Danmarks rolle i en globaliseret verden, ligesom internationale studerende, der bliver og arbejder i Danmark efter endt uddannelse, styrker dansk økonomi 1. Uddannelsesinstitutionernes fokus på at tiltrække flest mulige internationale studerende er også velkendt. Internationale studerende tilfører tiltrængte finansielle ressourcer samt gavner uddannelsesinstitutionernes muligheder for at brande sig som international uddannelsesinstitution. Der er mange flere interesser der vægter, når talen falder på internationale studerende i Danmark, hvadend det omhandler det stigende antal af internationale studerende, antallet der vælger at blive og søge arbejde i Danmark efter endt uddannelse, eller deres trivsel på og udenfor uddannelsesinstitutionen. Notatets formål er derfor at beskrive forholdene for internationale studerende i Danmark, så DSF på baggrund heraf kan udarbejde forslag til tiltag, der kan forbedre disse.! Internationale studerende i Danmark Antallet af internationatonale studerende i Danmark er steget kraftigt i de seneste år, og intet tyder på at udviklingen vender. Det er især de lange videregående uddannelser der tiltrækker studerende fra andre lande, ligesom det er på disse uddannelser, at der er flest danske studerende der søger udenlands for at studere. Figur 1 viser fordelingen af internationale studerende på forskellige uddannelsestyper. Tallene inkluderer ikke studerende, der tager en hel uddannelse i udlandet. 2 "!#$%&'()*+),&-.,*/ (( *34"5*$6,-06+,$ ,&(-0-6(-81,90)-08(+61)87)7672$! 3!:::'(1,'()*(+*;,+,$1,$)*-26-0*#&.(,$(1&(( *$6,-06+,$ ,&(-0-6(-'+1/<=!

2 Figur 1: Internationale studerende der læser en del af uddannelsen i Danmark Figuren viser, at der fra 2010 til 2011 var en stigning i antallet af internationale studerende, der læste dele af deres uddannelse i Danmark. Figuren viser også, at Danmark tiltrækker langt flere internationale studerende til landet, end der er danske studerende der rejser ud. Også antallet af internationale studerende, der læser en hel uddannelse i Danmark, er stærkt stigende, og antallet af internationale studerende, der afslutter en hel kandidat uddannelse er øget fra ca. 300 studerende i år 2000 til ca i år

3 Figur 2: Internationale studerende, der læser en hel uddannelse i Danmark Som det fremgår af Figur 1, er antallet af internationale studerende der kommer til Danmark langt større end antallet der rejser ud. Tabel 1 viser denne forskel opgjort for år Tabel 1: Danske studerende i udlandet og internationale studerende i Danmark 4 Antal studerende i udlandet og i Danmark, 2011 Danske studerende i udlandet Udvekslingsstuderende Studerende på en hel uddannelse I alt Internationale studerende i Danmark Hvor størstedelen af de danske studerende der studerer i udlandet kommer dertil som udvekslingsstuderende, gør det modsatte sig gældende for internationale studerende i Danmark, hvor størstedelen læser en hel uddannelse her i landet. Det er de færreste danske uddannelsesinstitutioner der har målbare strategier for hvor mange internationale studerende de forventer at tiltrække i de kommende år. Der er dog intet der tyder på, at stigningen i antallet af internationale studerende vil falde, snarere tværtimod. Aarhus kommune arbejder ud fra en forventet stigning i antallet af internationale studerende på ca i år , og K!:::'++0L&1'()*(+*-0L%-0%*A6,-06+,$76+.,*A6,-06+,$76+.8H9'+1/<!

4 på baggrund heraf vil et kvalificeret skøn være, at stigningen i København vil være omkring i samme periode.! Ændringer i udvekslingssystemet på vej? Uddannelsesministeriet har et såkaldt balanceprincip, der gør at der kun må optages det samme antal internationale studerende i Danmark som der er danske studerende der rejser til udlandet for at studere. Princippet er i de senere år ikke blevet overholdt, og princippet har desuden været meget udskældt af dansk erhvervsliv, der kritiserer princippet for at afvise potentiel arbejdskraft, der kan styrke dansk økonomi. Regeringen har derfor varslet, at en ændring af balanceprincippet kan blive en del af internationaliseringsstrategien, der forventes offentliggjort medio For at få flere danske studerende til at studere i udlandet er regeringen i gang med at indføre, at studerende i udlandet kan optage lån på studielånsvilkår til at dække de udgifter, som ikke dækkes af udlandsstipendieordningen, der gør at studerende tager deres taxameterpenge med sig, når de studerer i udlandet. Problemet med at taxameterpengene ikke dækker udgifterne er størst for studerende på det lave taxameter. I dag er de studerende nødt til at optage lån på almindelige lånevilkår for at dække eventuelle merudgifter ved udvekslingsophold.! Udfordringer for internationale studerende i Danmark På trods af det støt stigende antal internationale studerende i Danmark, så oplever mange internationale studerende problemer og udfordringer i forbindelse med deres ophold i Danmark, hvorfor det samlet set kun er 67 pct. af de internationale universitetsstuderende der er tilfredse eller meget tilfredse med opholdet i Danmark. 6 I det følgende beskrives flere af de udfordringer internationale studerende i Danmark oplever, samt hvilke tiltag henholdsvis uddannelsesinstitutioner og studenterorganisationer kan gøre. Udfordringer på uddannelsesinstitutionen

5 " Sprogbarrierer i og udenfor undervisningen Desværre er det for mange internationale studerende et problem, at eksempelvis nødvendige oplysninger om kursus- og eksamenstilmelding kan være svært tilgængelige på engelsk. Sprogbarrierer kan også udgøre et problem i undervisningssituationer, hvor undervisere og studerende alene udtrykker det de kan, fremfor det de ønsker at udtrykke. Dette kan forringe den faglige kvalitet af undervisningen. Generelt er det anerkendt, at der er mange positive følger ved at følge undervisning på engelsk, men selvom det som oftest fungerer godt, er der problemer med, at nogle undervisere ikke tager hensyn til at studentergruppen er international og multikulturel, har forskellige læringstilgange og studerer på et fremmedsprog. 7 " Uddannelseskvalitet og fagudbud Generelt set er de internationale studerende meget tilfredse med kvaliteten af uddannelsen som de modtager i Danmark, vekslende fra 84 pct. på natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser til 74 pct. tilfredshed blandt humaniorastuderende. 8 Et problem der til tider opstår er, at et eller flere af de internationale studerendes tilmeldte kurser ikke oprettes, hvorfor den studerende er nødt til at vælge et nyt. Her opleves som et problem, at der mange steder er et utilstrækkeligt fagudbud på engelsk, hvorfor der er eksempler på at internationale studerende er nødt til at vælge kurser, der ikke har faglig relevans for deres uddannelse. " Svært at indgå i det studenterpolitiske eller sociale miljø På langt de fleste uddannelsesinstitutioner foregår de studerendes foreningsliv på dansk, hvilket gør det svært for internationale studerende at deltage aktivt i disse foreninger. Det medfører, at kun henholdsvis hver femte og hver ottende vurderer, at det er let at få venner blandt danske studerende på deres egen og andre uddannelser. Det er særligt problematisk, da langt størstedelen ser et godt fællesskab danske og

6 internationale studerende imellem som en afgørende forudsætning for, at studieopholdet bliver en sociokulturel og faglig succes. 9 Udfordringer på boligmarkedet " Svært tilgængeligt boligmarked Blandt danske studerende er det mindst 32 pct. der har fundet deres bolig gennem personlige netværk, hvilket endda er lavt sat, da tallet trækkes ned af de studerende der bor i kollegier og ungdomsboliger. 10 Når halvdelen af de udvekslingsstuderende, og en af de tredjedel af full degree-studerende, bor i en kollegie- eller ungdomsbolig, betyder det at det for de resterende internationale studerende er en stor udfordring, at de ofte mangler et netværk blandt danskerne, der kan vise sig altafgørende når man skal finde en studiebolig. 11 Når studerende ikke har et netværk der kan hjælpe med at finde en bolig, og samtidig er ekstremt pressede ift. at finde en hurtigst muligt, øges risikoen for at man bliver villig til at acceptere tilbud, man normalt ikke ville acceptere. Det viser sig også, at udvekslingsstuderende generelt er mere tilfredse med deres boligsituation end full degree-studerende, hvilkan kan hænge samme med, at sidstnævnte ikke får samme hjælp fra uddannelsesinstitutionen til at finde en bolig, og i højere grad er på egen hånd. 12 Sociale og psykiske udfordringer " Ensomhed En fjerdel af de internationale studerende i Danmark oplever ofte at være ked af at skulle gøre så mange ting alene, at føle det er svært at opbygge venskaber eller ikke at have nogen at tale med og derfor tager sig selv i at vente på, at andre ringer eller skriver til en. 13 " Svært at få danske venner

7 Flere end 80 pct. af de internationale studerende svarer, at sociale aktiviteter på studiet og kollegiernerne, fx fester og læsegrupper, bidrager til at skabe en fællesskabsfølelse mellem danske og internationale studerende. Hvor ca. 50 pct. føler, at det er let af få venner blandt de andre internationale studerende er det kun henholdvsvis hver femte og hver ottende der mener, at det er let at få venner blandt danske studerende på deres egen og andre uddannelser. Udfordringer ift. arbejdsmarkedet " Mangelfuld karrierevejledning Undersøgelser peger på, at op imod 80 pct. af de internationele studerende, der tager en hel uddannelse i Danmark, forventer at blive og arbejde i Danmark efter endt uddannelse. Blandt udvekslingsstuderende er det halvdelen, der har disse forventninger. Måske derfor er der blandt de internationale studerende generelt en høj forventning om, at uddannelsesinstitutionerne vejleder i og informerer om karrieremuligheder i Danmark. De internationale studerende giver dog udtryk for, at de ikke i tilstrækkelig grad modtager den ønskede information og vejledning. Samtidig er det dog kun en relativt lille andel af de studerende, der benytter de eksisterende tilbud, hvilket peger på, at de fleste ikke kender til dem. 14 " Svært at indtræde på dansk arbejdsmarked Selvom en stor del af de internationale studerende forventer at søge job i Danmark efter endt uddannelse, kender under halvdelen til de ordninger, som ville give dem mulighed for at blive i Danmark og arbejde. 15 Det kan være en af forklaringerne på, at selvom 80 pct. af internationale full degree-studerende ønsker at blive og arbejde i Danmark, er det kun 30 pct. der ender med at blive. 16 Hvor det er omkring 66 pct. af de danske studerende der har et studiejob 17, er det blot omkring 33 pct. af de internationale studerende, og det er ofte "M!:::'(+61)-0L%-0%'()*T9L-(-0*;$(-0*U0&I8(-8$6,-06+,$ ,&(-0-6(-8$8>+62+0)'+1/<!

8 ikke studierelevant. 18 De nordiske studerende skiller sig ud ved i højere grad at have studierelevante jobs, hvor erhvervsakademistuderende skiller sig ud ved at være den studentergruppe, hvor flest internationale studernede har studiejob. 19 Det er velkendt, at studiejobs er med til at åbne døre til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, hvorfor det er et problem for internationale studerende, der ønsker at blive og arbejde i Danmark, at det tilsyneladende er vanskeligt for dem at finde studierelevante jobs.! Tiltag der kan forbedre de internationale studerendes forhold Der er mange tiltag der kan forbedre forholdene for internationale studerende i Danmark. Nedenfor er nogle DSF s levevilkårsudvalgs bud på tiltag, der kan forbedre forholdene for internationale studerende i Danmark. Tiltag, der mindsker udfordringerne på uddannelsesinstitutionerne - Al kommunikation fra uddannelsesinstitutionen skal findes på engelsk - Internationale studerende skal inddrages i udviklingen af uddannelser og studiemiljø - Fokus på kandidatuddannelsernes studiestart, da her ofte er flere internationale studerende Tiltag, der mindsker studerendes udfordringer på boligmarkedet - Bedre tilsyn med boliger, der indstilles gennem uddannelsesinstitutionerne - Det skal gøres lettere for danske studerende at fremleje deres bolig til internationale studerende Tiltag, der mindsker studerendes sociale og psykiske udfordringer - Anvend mentor-/buddy-ordninger gennem det første semester - Fokus på kandidatuddannelsernes studiestart, da her ofte er flere internationale studerende og et mindre fællesskab end på bacheloruddannelserne - Opfordre til at læsegrupper både består af danske og internationale studerende

9 Tiltag, der mindsker studerendes erhvervsmæssige udfordringer - Tilbyd tilgængelig dansk undervisning - Studenterorganisationerne eller uddannelsesinstitutionerne kan udbyde oplæg om det danske arbejdsmarked - Styrkelse af karrierevejledning, så der kommer øget fokus på internationale studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Øget indsigt gennem globalt udsyn Øget indsigt gennem globalt udsyn flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmed- sprogskompetencer Juni 2013 Øget indsigt gennem globalt udsyn flere

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere