Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse..."

Transkript

1

2 Indhold Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje... 2 Klinisk sygepleje... 2 Kerneydelse og faglighed... 2 Patient- pårørendeinddragelse... 3 Sikkert patientforløb og overgange... 3 Teknologi... 4 Uddannelse... 4 Grunduddannelsesområdet... 4 Efter- og videreuddannelse... 5 Faglig ledelse af sygepleje... 6 Hybridledelse... 6 Relationel koordinering... 6 Sygeplejeforskning og udvikling... 7 Igangsættelse af forsknings- og udviklingsprojekter... 7 Implementering af forsknings- og udviklingsbaseret viden

3 Patienten først omsorg og kvalitet i sygepleje Strategi for sygepleje i Endokrinologisk afdeling M og Reumatologisk afdeling C tager udgangspunkt i Strategi for Sygepleje på OUH Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem sygeplejeledelsen i afdeling M og afdeling C, de kliniske sygeplejespecialister fra begge afdelinger samt klinisk sygeplejeforsker i afdeling M. Strategien er præsenteret på afdelingernes fælles sygeplejekonference og vil blive implementeret i de enkelte afsnit. Klinisk sygepleje Kerneydelse og faglighed Status Udviklingsområder Klinisk sygepleje bidrager til et fælles mål, der har værdi for patienten Patienter og pårørende oplever, at inddragelse og professionel sygepleje går hånd i hånd med faglig handlekompetence i veltilrettelagte patientforløb af højeste patientoplevede kvalitet Plejepersonalet bidrager til en feedbackkultur, hvor gode samarbejdsrelationer og rettidig, klar kommunikation understøtter en helhedsorienteret forståelse for den enkelte patient, hvorved den sygeplejefaglige såvel som den organisatoriske kvalitet løftes. Der arbejdes med Evidensbaseret praksis (EBP) i alle afsnit. Der afholdes månedlige EBP møder i de enkelte afsnit. Der er høj faglighed og kompetencer i både afdeling M og afdeling C. Begge afdelinger har mange erfarne sygeplejersker, 6 kliniske sygeplejespecialister i alt og en klinisk sygeplejeforsker. Der er mulighed for faglig sparring i alle afsnit. Der arbejdes med mentorer i alle afsnit Der vil blive udpeget særlige indsatsområdermed henblik på fortsat at udvikle og evidensbasere den kliniske sygepleje. Der vil blive arbejdet med/sat fokus på, Hvad der giver værdi for patienten samt operationalisering af OUH s kodeks og værdigrundlagog Sikre at der fortsat arbejdes systematisk og bevidst med EBP i daglig klinisk praksis Der arbejdes på at etablere åbne ambulatorier, hvor patienterne kan komme i bestemte tids-slots. Der er høj social kapital i afdelingerne Der er et godt samarbejdsklima i afdelingen Der er opmærksomhed på omsorgsfuld og professionel Der vil være fokus på fleksibilitet i det enkelte patientforløb for at sikre gode patientforløb og overgange. Vi vil være førende indenfor sundhedspædagogik Der skal være fokus på, hvad vi 2

4 kommunikation Patient- pårørendeinddragelse Status Patienten oplever en individualiseret og situationsbestemt kommunikation og en målrettet information, der skaber mulighed for at patienten føler sig oplyst og styrket i rollen som medansvarlig for sit eget forløb Patienter og pårørende oplever, at deres viden, ressourcer og præferencer efterspørges og anvendes aktivt såvel i det individuelle patientforløb som på organisatorisk niveau Pårørende oplever, at plejepersonalet omsorgsfuldt støtter dem i deres nye situation eller rolle som pårørende, herunder oplever børn og unge et fleksibelt plejepersonale, der kompetent og respektfuldt inddrager dem med udgangspunkt i patientens og familiens situation Plejepersonalet oplever, at de har støtte og kompetencer til systematisk patient- og pårørende-inddragelse, også i relation til særligt sårbare patienter i komplekse tværgående patientforløb Der er i begge afdelinger fokus på patient- og pårørendeinddragelse. Plejepersonalet har således arbejdet med begrebet patientinddragelse på Sygeplejekonference Der arbejdes med patientpanel og brugerråd på udvalgte områder I specifikke sygeplejeambulatorier arbejdes målrettet med patientinddragelse, idet patientens dagsorden inddrages i konsultationen. Sygeplejen tager udgangspunkt i patientens mål, ønsker og behov i begge afdelinger. De indsamlede data anvendes i plejen og behandlingen mhp. at kvalificere sygeplejen til gavn for patienten. kan tilbyde særlige grupper, for eksempel unge eller sårbare patienter Udviklingsområder Der ønskes en struktureret praksis for inddragelse af patienter og pårørende for at imødekomme målet om patientpårørendeinddragelse. Der etableres patientpaneler/brugerråd i alle afsnit, så patienter inddrages i forbindelse med udviklingsprojekter herunder brug af ny teknologi At udvikle stuegangen med inddragelse af patient og pårørende At sikre gode udskrivningsforløb ved at sætte struktur på udskrivelsen og samtidig inddrage både patient og pårørende At arbejde med Familiefokuseret sygepleje At sætte fokus på *Patienten først ved at arbejde med vores tilgængelighed i forhold til patienterne f.eks. : tlf, mail, chat, Mit forløb, virtuelt Sikkert patientforløb og overgange Patienter og pårørende oplever et trygt, sammenhængende og sikkert Status Der arbejdes med kontinuitet i patientforløbet både i Udviklingsområder At sikre gode overgange når patienterne udskrives til andre 3

5 patientforløb, hvor plejepersonalet tager hånd om patienten, selvom denne befinder sig i overgange mellem forløb og behandlingsaftaler Patienter og pårørende oplever, at de tilsigtede mål for pleje og behandling opnås uden fejl og utilsigtede hændelser, og at inddragelse er et aktiv for patientsikkerheden sengeafsnit, og i ambulatorierne Der er en kultur, hvor plejepersonalet italesætter, hvor der er risiko for fejl og utilsigtede hændelser afdelinger, eget hjem eller bosteder At skabe patientforløb, hvor patienten oplever sammenhæng i overgangen mellem sengeafsnit og ambulatorium At inddrage patienterne i patientsikker adfærd Fortsat sikre god feed-back kultur med udgangspunkt i OUH sværdier og målsætning Teknologi Status Udviklingsområder Patienter og pårørende oplever et trygt, sammenhængende og sikkert forløb, hvor anvendelsen af IT og nye teknologiske løsninger i klinisk sygepleje har en positiv effekt på den patientoplevede kvalitet Plejepersonalet oplever, at IT og anden teknologianvendelse optimerer ressourceudnyttelsen lokalt samt giver mere tid til den enkelte patient og et kvalitetsløft i klinisk sygepleje Der arbejdes med teknologi i både afdeling M og afdeling C. Teknologien anvendes i sygeplejen, hvor det er relevant f.eks. insulinpumper og sensorer Der er udviklet APPs Mit forløb til patienter med hypofyselidelser og børn i transition mellem H og C. En tilsvarende udvikling er i gang i forhold til osteoporose Der arbejdes med udvikling af Det virtuelle ambulatorium, hvor patienter kan tilgå afdelingen vha videokonsultationer Udvikle nye metoder til dataindsamling om patientens præferencer Videreudvikle specifikke patientforløb med APP en Mit forløb for. eksempel udskrivelse Udvikle Det virtuelle ambulatorium Uddannelse Grunduddannelsesområdet Status Udviklingsområder Patienterne oplever, at det er trygt at Strukturerede Opmærksomhed på hvordan de 4

6 modtage pleje og behandling af de uddannelsessøgende De uddannelsessøgende oplever, at de indfrier deres læringsudbytter/-mål og udvikler en professionel sygeplejefaglig identitet samt kompetencer til patient- og pårørendeinddragelse De uddannelsessøgende oplever, at de opøver sociale og tværprofessionelle kompetencer, så de har forudsætninger for at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer De kliniske vejledere og praktikvejledere oplever, at de støttes i og har kompetencer til at uddanne de uddannelsessøgende med henblik på implementering af Strategi for sygepleje Plejepersonalet oplever, at de studerende er trygge og selv tager ansvar for at være opsøgende, undrende og synlige uddannelsesforløb i begge afdelinger Gode evalueringer i begge afdelinger. Kompetente og veluddannede kliniske vejledere. Klinisk vejleder M- amb har en Master i Pædagogiske Læreprocesser. Øvrige kliniske vejledere har 1/6 diplom i Klinisk Vejledning Godt samarbejde mellem kliniske vejledere og praktikvejleder Evalueringer viser, at studerende føler sig som en del af praksisfællesskabet studerende præsenteres for patienterne Struktur på brugen af ad hoc vejledere Klinisk vejleder i C-amb uddannes med Master i Pædagogiske Læreprocesser. Lade de studerende deltage i interne kurser om patientinddragelse Styrke det tværfaglige samarbejde omkring de studerende. Arbejde på at de studerende føler sig som en del af arbejdspladsen er en ressource Studerende deltager i alle vagtlag Revidere uddannelsespapirer til studerende i forhold til strategi og kodeks. Efter- og videreuddannelse Status Udviklingsområder Direktionen og KFIU sikrer udvikling af uddannelsestilbud med baggrund i utilsigtede hændelser, og patient- og pårørende feed back Struktur for eftervidereuddannelse og læringsmiljøet i afdelingerne Der er udviklet og Styrke kompetencer i forhold til videnskabelige metoder Handleplan læringsmiljø: Uddannelsesstrategi for Alle afdelinger har i 2017 en handleplan for udvikling af læringsmiljøet samt for implementeret systematisk erfarne basissygeplejersker oplæringsprogram for kompetenceudvikling og karriereforløb for plejepersonalet I 2017 er der udviklet og implementeret et systematisk oplæringsprogram for nyansatte sygeplejersker på operationsafsnit med nyansatte. Uddannelsesstillinger til alle nyansatte. Opdaterede introduktionsprogrammer Udvikle postgraduat kursus til sygeplejersker ansat mere end 5 år Deltagelse i Regionens 6-dages kursus for erfarne 5

7 henblik på videreudvikling til ambulatorier og sengeafsnit OUH udbyder i 2017 efteruddannelseskurser til erfarent personale med afsæt i de fire temaer i Strategi for sygepleje , indsatsområde 1, Klinisk sygepleje, herunder kurser i kommunikation Direktionen undersøger behovet for, at nyuddannede sygeplejersker tilbydes et tværgående oplæringsprogram med fokus på udvikling af sygeplejefaglige færdigheder, til eventuel implementering i 2018 Fokus på kompetenceudviklingsplan, uddannelse og karriereforløb for den enkelte medarbejder Medarbejdere i pipe-line til specialist og lederstillinger sygeplejersker Bruge MUS til diskussion af fremtid, muligheder og karriereveje Prioritere deltagelse i Landskursus i de faglige sammenslutninger Faglig ledelse af sygepleje Hybridledelse Status Udviklingsområder I 2019 udøves hybridledelse på alle ledelsesniveauer inden for sygepleje Patienter og pårørende oplever et trygt, sammenhængende og sikkert patientforløb Afdelingssygeplejerskerne oplever gode rammer og vilkår for udøvelse af hybridledelse Synlig kompetent sygeplejefaglig ledelse Prioriterer tid til ledelse Arbejde med begrebet hybridledelse, herunder: plads, tid, planlægning, kultur, åbenhed, ledelsesstil, personlig ledelse, professionel ledelse, tydelighed, synlig ledelse Balance mellem drift og udvikling Relationel koordinering Status Udviklingsområder Patienter og pårørende oplever respektfuld kommunikation, og at plejepersonalet effektivt bidrager til trygge, sammenhængende og sikre patientforløb af højeste patientoplevede kvalitet OUH rekrutterer og fastholder kompetente sygeplejefaglige ledere, der har relationelle lederkompetencer og kan udøve ledelse med udgangspunkt i OUH s kodeks Strategiseminar for sygeplejefaglige ledere, kliniske sygeplejespecialister og klinisk sygeplejeforsker Kort kommunikationsvej mellem afdelingsledelse og afdelingssygeplejerske Uddannelsesplaner for afdelingssygeplejersker Sygeplejefagligt ledelsesrum/netværk på tværs af afdelingen Mere tværfaglig ledelse med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde Arbejde med tydelighed i forhold 6

8 Sygeplejefaglige ledere oplever at have en høj grad af lederkompetence og øger OUH s relationelle koordinering og sociale kapital til gavn for både patienter, pårørende og plejepersonale Plejepersonalet oplever, at der er gode muligheder for at bidrage med erfaringer og idéer, og at de sygeplejefaglige ledere respekterer den enkeltes bidrag Åbenhed mellem ledere og medarbejdere Fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø Respekt og anderkendelse af den enkelte Leder med sygeplejefaglig baggrund Gode samarbejdsrelationer til strategi Fokus fra afdelingssygeplejersken i forhold til den sygepleje, der ønskes Fokus på ledere i pipe-line Tage stilling til stedfortræder i ambulatorierne. Igangsættelse af forsknings- og udviklingsprojekter Alle afdelinger har i 2017 iværksat patientrelaterede udviklingsprojekter i sygepleje Alle afdelinger har i 2019 indarbejdet en strategi for forskning i klinisk sygepleje Alle afdelinger har i 2019 ansat mindst én forsker med sygeplejefaglig baggrund samt har en strategi for uddannelse af forskere med sygeplejefaglig baggrund og for ansættelsernes formål Alle afdelinger har i 2019 mindst ét forsknings-og udviklingsprojekt i klinisk sygepleje i gang eller under forberedelse, hvor patienter eller pårørende er involveret fra idéfase til implementering Forskere og klinikere oplever, at sygeplejefaglige forsknings- og Sygeplejeforskning og udvikling Status Der er både i M og C iværksat patientrelaterede udviklingsprojekter i sygepleje f.eks. Ernæringsprojekt i MC98 og udvikling af APP til brug for unge i transision mellem børneafdelingen og reumatologisk ambulatorium. Afdeling M ansatte i 2014 en forsker med sygeplejefaglig baggrund. Sygeplejeforskning er en integreret del af praksis i afdeling M Afdeling M har to Udviklingsområder Udarbejdes forskningsstrategi for sygeplejen i afdeling M og afdeling C Udarbejde udviklingsstrategi for sygeplejen Ansættelse af klinisk sygeplejeforsker i afdeling C Ansættelse af adjungeret professor i sygepleje i afdeling M Ph.d. studerende sygeplejersker i begge afdelinger Introducere forskellige forskningsmetoder i 7

9 udviklingsaktiviteter er en integreret del af afdelingernes tværfaglige forskningsmiljøer og -netværk, hvor både klinisk og translationel forskning er i fokus forskningsprojekter i klinisk sygepleje, hvor patienter eller pårørende er involveret fra ide fase til implementering. Osteoporoseprojektet og Det Virtuelle Ambulatorium. Der arbejdes med forskningsmetoden Participatory Design. sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsprojekter. F.eks Participatory Design, Actionsforskning, Applied Research Igangsætte og deltage i nationale udviklings- og forskningsprojekter Tværfagligt udviklingsprojekt om indretning af venteværelse Sygeplejeforskning i afdeling M er en del af Endokrinologisk Forskningsenhed. Sygeplejefaglige forskningog udviklingsaktiviteter er en integreret del adf afdelingernes tværfaglige forskningsmiljøer og netværk, hvor både klinisk og translationel forskning er i fokus. Implementering af forsknings- og udviklingsbaseret viden I 2016 etablerer forskere med sygeplejefaglig baggrund en internetbaseret portal over alle syge-plejefaglige forsknings- og udviklingsprojekter på OUH I publiceres på OUH årligt 20 videnskabelige artikler med sygeplejersker som første-forfattere og mindst 20 videnskabelige artikler med sygeplejersker som Status Der afholdes artikelskrivningsworkshops EBP er etableret Der publiceres artikler Der afholdes Journal Clubs Der afholdes forskningsmøder for Udviklingsområder Involvere sygeplejersker i de enkelte klinikker/søjler i udviklingsprojekter Fokus på at udvikle den kliniske sygepleje små projekter med supervision Informere kollegaer når nye projekter sættes i gang 8

10 medforfattere, dels i sygeplejefaglige, peer-reviewed tidsskrifter, dels i tværfaglige peerreviewed tidsskrifter både nationale og internationale I deltager forskere med sygeplejefaglig baggrund i både regionale, nationale og interna-tionale kongresser og netværk med henblik på formidling af egen forskning samt vidensdeling og udvidelse af OUH s eksterne forsknings- og udviklingssamarbejder Patienter- og pårørende oplever, at information om forskningsprojekter i klinisk sygepleje er til-gængelig og bliver formidlet på en relevant og let forståelig måde Plejepersonalet oplever, at ny viden og nye arbejdsgange hurtigt og hensigtsmæssigt integreres i klinisk praksis ved hjælp af velplanlagte implementeringsprocesser kliniske sygeplejespecialister Der afholdes månedlige sygeplejekonferencer, hvor ny viden og forskning præsenteres og diskuteres ERCA og facebookside Formidle resultater af forskning og udviklingsprojekter på sygeplejekonferencer og interne møder i afdelingen Informere patienter og pårørende om sygeplejefaglige udviklings- og forskningsprojekter Præsentation af udviklings- og forskningsresultater nationalt/internationalt Samarbejde i forhold til udviklingsprojekter M-amb og MC98 og C-amb og MC98 Udvikle hjemmeside for ERCA 9

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Patienten først - omsorg og kvalitet i sygepleje

Patienten først - omsorg og kvalitet i sygepleje Strategi for sygepleje 2016-2019 Patienten først - omsorg og kvalitet i sygepleje Vælg billede Patienten først gennem forskning og ny viden. Pleje og behandling i international klasse. Og så ikke mindst

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2018 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2018 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Mission - Vision 2019 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2019 Vi vil i vores tværfaglige samarbejde med patienten i centrum være kendt for, til enhver tid at stræbe imod at

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

1) Virksomhedsgrundlag

1) Virksomhedsgrundlag Sydvestjysk Sygehus - Tværgående Sydvestjysk Sygehus - 1 LEDELSE - 1.01 Virksomhedsgrundlag - Politikker og strategier Dokumentbrugere: SVS Læseadgang: Alle Tværgående Sydvestjysk Sygehus Udskrevet er

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Baggrund for ny udgave af Afdeling U s værdigrundlag for sygeplejen

Baggrund for ny udgave af Afdeling U s værdigrundlag for sygeplejen Den gode Sygepleje -værdigrundlag for sygeplejen, Neurokirurgisk Afdeling U Baggrund for ny udgave af Afdeling U s værdigrundlag for sygeplejen I 2003 blev Den gode neurosygepleje værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Karriereveje for sygeplejersker med Master og Kandidat

Karriereveje for sygeplejersker med Master og Kandidat Karriereveje for sygeplejersker med Master og Kandidat DSR WORKSHOP 21.06.2018 Karin B. Dieperink Sygeplejerske, MCN, PhD Viceinstitutleder Karin B. Dieperink Sygeplejerske 1993 Diplom i Ledelse 2002 Master

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling Fra studerekammer til seng og fra seng til studerekammer

Strategi for forskning og udvikling Fra studerekammer til seng og fra seng til studerekammer Strategi for forskning og udvikling Fra studerekammer til seng og fra seng til studerekammer Hvorfor havde vi brug for en ny strategi? Vi ønskede at knytte forskning og udvikling i afdelingen tættere til

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf Foto og layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Best.nr. HØ0115HN Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf. 7845 5566 www.auh.dk Forsknings- og udviklingsstrategi Fysioterapi- og

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Handleplan - Strategi for sygepleje på OUH 2013-15, Lungemedicinsk Afdeling J.

Handleplan - Strategi for sygepleje på OUH 2013-15, Lungemedicinsk Afdeling J. Afdeling: Lungemedicinsk Afdeling J Udarbejdet af: Lilian Møllegård/Gitte H. Agerskov Sagsnr.: E-mail: lilian.moellegaard@rsyd.dk Dato: 13. maj Telefon: 6541 2382 Handleplan - Strategi for sygepleje på

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

SUH SYGEPLEJE I TOP. Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020

SUH SYGEPLEJE I TOP. Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020 SUH SYGEPLEJE I TOP Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020 2017 Indledning Der er iværksat en strategiproces for at skabe en ambitiøs og klar retning for Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker i Øjenafdelingen, HEV

Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker i Øjenafdelingen, HEV Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker i Øjenafdelingen, HEV Systematisk kompetenceudvikling er i Region Midtjylland udarbejdet med henblik på at støtte gode vilkår for kompetenceudvikling og karriereudvikling

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for

VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitetshospital Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG Aarhus Universitetshospital Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje.

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje. Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje én uddannelse på landsplan. Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje udbydes regionalt, og der er på tværs af de fire uddannelsesregioner et tæt samarbejde,

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

STILLINGSBESKRIVELSE BASISSYGEPLEJERSKE I FINSENCENTRET (ONK)

STILLINGSBESKRIVELSE BASISSYGEPLEJERSKE I FINSENCENTRET (ONK) STILLINGSBESKRIVELSE BASISSYGEPLEJERSKE I FINSENCENTRET (ONK) Navn CPR.nr. Klinik - afsnit Stilling Dato for ansættelse Nærmeste leder Afholdes 3-månederssamtale? Nej Ja dato: Har medarbejderen særlige

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen,

Vision og strategi for sygeplejen, Vision og strategi for sygeplejen, 2018-2020 Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, august 2018 Indhold Forord.2 1. Vision og strategi for sygeplejen i Medicinsk Afdeling 2018-2020..3 2. Værdier, der

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

attitude og derfor behov for mere empati (vurderet ud fra de fokusgruppeinterview, der blev afholdt med patienter og pårørende).

attitude og derfor behov for mere empati (vurderet ud fra de fokusgruppeinterview, der blev afholdt med patienter og pårørende). Ambitionen Finsencentret er en patientcentreret organisation, der yder behandling, pleje og service af høj faglig kvalitet. Hvor personalet trives og er stolte af at arbejde, og hvor patienter og deres

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Psykiatrisk Dialogforum

Psykiatrisk Dialogforum Psykiatrisk Dialogforum 09 09 14 Fra sandkasse til eliteforskning Videreudvikle stærke og specialiserede forskningsmiljøer At forskningsresultater bruges i praksis Godt og tæt samarbejde med eksterne partnere

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik Pårørende inddragelse ja, selvfølgelig Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik 2015-1017 Helle Pappot, overlæge og Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist Onkologisk

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH Syn på læring og uddannelse på OUH OUH beskriver i Udviklingsplanen 2011-2014, at målet for grunduddannelsesområdet er, at uddannelses- og læringsmiljøer skal være velfungerende og effektive samt tage

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

TVÆRFAGLIGHED I KLINISK PRAKSIS

TVÆRFAGLIGHED I KLINISK PRAKSIS FSUS NSF FUFF KONFERENCE 2. OG 3. NOVEMBER 2017 FÆLLES DANSK NORSK KONFERENCE COMWELL ROSKILDE DORTHE YOON RAVN SØRENSEN SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION UDDANNELSE, UNDERVISNING OG UDVIKLING

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Introduktion til refleksionskort

Introduktion til refleksionskort Hospitaler Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage brugerne? Patienters og pårørendes viden om sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Overblik over handleplaner i Social Strategi

Overblik over handleplaner i Social Strategi Overblik over handleplaner i Social Strategi Indsatsområde Handleplaner Bemærkninger Der skal udarbejdes en overordnet rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi på tværs af specialområderne. Kompetenceudvikling

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Kompetenceudvikling for sygeplejersker

Kompetenceudvikling for sygeplejersker Kompetenceudvikling for sygeplejersker Medarbejderudviklingssamtale, MUS Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kompetencemodellens opbygning... 2 Profil for sygeplejersker

Læs mere