Vækstindustrier er maskiner, transportmidler, mejerier & slagterier, samt cement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstindustrier er maskiner, transportmidler, mejerier & slagterier, samt cement."

Transkript

1 5. lektion: Byerhvernes udvikling og statens rolle fra 1890 erne til 1914 (Pensum: Ole Hyldtoft, Danmarks økonomiske historie Århus 1999, kapitlerne 13 og 14. vedr. byerhvervenes udvikling og statens rolle omkring ) Stikord: Vækstregnskaber, industri, erhvervspolitik og interesser, arbejderorganisation, socialpolitik Begrundelsen for at udvælge denne periode til at se nærmere på byerhvervenes udvikling, er den accelererende vækst i erhvervene samlet set og ikke mindst i industrien, når man sammenligner med tiden før. Da landbruget imidlertid også oplevede højere vækstrater (jr. den tidligere læsevejledning) skete der ikke de helt store erhvervsforskydninger. Landbrugets andel af den samlede BFI faldt lidt samtidig med at de tertiære erhverv, især handel og transport voksede i relativ betydning. I tabel 13.2 er der ved hjælp af et solowsk vækstregnskab gjort forsøg på at skønne over de enkelte faktorers bidrag til den forøgede vækst i byerhvervene. Særlig kapitalens bidrag blev forøget i sammenligning med tidligere perioder. Det svarer til at investeringsraten voksede. Sammenlignet med et vækstregnskab for de fleste nutidige højt udviklede økonomier er her stadig et stort positivt bidrag fra tilgang til arbejdsstyrken. Indenfor byerhvervene vokser især industrien og man har tidligere diskuteret om perioden ligefrem var et industrielt gennembrud i Danmark. De fleste økonomisk historikere mener dog at industrialiseringen strakte sig over en længere periode fra omkring 1870 til Første Verdenskrig. I 1890 erne skiftede industrien imidlertid karakter til at være mere kapitalkrævende/arbejdskraftbesparende. Baggrunden er stigningen i reallønnen og faldet i renten, altså at man sparer på den relativt dyrere produktionsfaktor Som energikilde er elektriciteten i stærk fremgang i disse år. Vækstindustrier er maskiner, transportmidler, mejerier & slagterier, samt cement. Statens politik overfor erhvervene Statens politik overfor industrien (se også kap. 14) afspejler at landbrugsinteresser sidder på den politiske magt. Det gjaldt allerede før Systemskiftet Et godt eksempel er toldloven Landbruget var, som vi tidligere har set, i egen interesse uden toldbeskyttelse. Tolden på visse industrielle færdigvarer betød, at disse varer var dyrere for

2 landmændene, end de ville være under frihandel. Loven nedsatte derfor satserne for såvel råvarer og halvfabrikata (hvilket også gavnede industrien), som nogle færdigvarer. Dette gavnede landbrugets sektorbytteforhold overfor industrien. Beskyttelsen af industrien overfor udenlandsk konkurrence blev naturligvis ringere, men det ser ikke ud til at have gjort den helt store skade. Faktisk steg dansk industris andel af hjemmemarkedets forsyning til omkring 75 pct. Læg mærke til, at dansk industris eksportkvote er meget lav i perioden, under 10 pct. Arbejdsmarkedet og det offentliges rolle Når det gjaldt regulerende indgreb og social lovgivning var der også mere opmærksomhed om industrien end om landbruget. Eksempler er Arbejdsgivernes ulykkesforsikring som bliver tvungen fra Et andet eksempel er statstilskuddet til arbejdsløshedskasserne fra Disse kasser var startet på fagbevægelsens initiativ i 1880 erne men havde hidtil måttet klare sig med medlemmernes kontingenter alene. Endelig oprettedes i 1910 Det faste voldgiftsret, nutidens Arbejdsret til afgørelse af retskonflikter mellem arbejdsmarkedets parter og Forligsmandsinstitutionen til afgørelse af interessekonflikter. [Baggrunden var i korthed at de første fagforeninger var startet i Danmark i begyndelsen af 1870 erne. Fagforeningerne sluttede sig efterhånden sammen i landsdækkende forbund for hvert fag plus i 1880 erne også i forbund for ikke-faglærte og for kvindelige arbejdere. Få år senere fulgte sammenslutninger på arbejdsgiversiden. I 1898 dannedes såvel Landsorganisationen de Samvirkende Fagforbund (LO) som Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (nutidens DA og DI). En storkonflikt på arbejdsmarkedet i 1899 førte til indgåelse af den første hovedaftale mellem LO og DA. Den var en aftale om parternes forhandlingsret mv. og om hvordan forhandlinger og i givet fald konflikter burde føres. De 2 institutioner i 1910 afspejler at politikerne så en samfundsinteresse i at minimere konflikter.] Andre byerhverv (end industri) Af de andre erhverv mødte håndværksfagene naturligvis hård konkurrence fra den voksende industri. En undtagelse var de københavnske byggefag, der levede højt på en spekulationsbølge i boligbyggeret (Brokvarterene) frem til 1907, hvor manglende udlejning førte til at byggeboblen brast og trak nogle mindre københavnske banker med sig i faldet. Læg mærke til at skibsfarten næst efter landbruget var det største valutaindtjenende erhverv.

3 For så vidt angår jernbanerne, viser beregninger, at de mange nye, små oplandsbaner, der servicerede landbruget, i virkeligheden var en slags subsidiering af erhvervet. De var ikke privatøkonomisk rentable og modtog tilskud fra stat, kommuner og amter til både anlæg og drift. Handelserhvervet havde en del af sin fremgang på baggrund af landbrugets mekanisering og omlægning. Desuden så en række nye store handelsvirksomheder dagens lys. Læg mærke til, at flere af dem integrerede vertikalt med egne produktionsvirksomheder som f.eks. Magasins oprettelse af egne systuer. Industriel organisation I denne periode ser vi for alvor en række eksempler på konkurrencebegrænsende virksomhed i dansk erhvervsliv: Fusioner førte til, at nogle store virksomheder kom til at beherske markedet, altså have nærved monopol, eksempler er sukkerindustrien, grøntglasindustrien og bomuldsspinderierne. Kartelaftaler mellem nogle få store virksomheder fører til højere priser for forbrugerne, ved at virksomhederne aftaler ikke at konkurrere på prisen. Eksempler er rugbrød og cement. Som vi tidligere har set, var de store banker fødselshjælpere ved fusioner og karteller. De lånte penge ud til formålet og de var bredt repræsenteret i mange A/S bestyrelser. Bankernes motiv var, at virksomheder de havde forretninger med ikke skulle konkurrere hinanden ihjel. Den officielle politiske holdning til disse fænomener var endnu ganske tolerant. Økonomisk politik (bemærk begrænset i forhold til nutiden) Som allerede nævnt var den politiske stemning positiv overfor tiltag der gavnede landbrugets interesser, også selv om disse i og for sig betød indgreb i de fri markedskræfter og en mere aktiv stat. Det blev ikke mindst udpræget efter Systemskiftet 1901, hvor Venstre, der havde et stort folketingsflertal i ryggen, overtog regeringen. Ser man på statens udlånspolitik nød landbruget gavn af Statshusmandsloven af 1899 vedr. statslån til oprettelse af husmandssteder (for at holde på landbrugets arbejdskraft). Også en betydelig del af midlerne i i Statslånefonden af 1904 tilflød landbrugserhvervet.

4 Landbruget, men naturligvis ikke landbruget alene, nød godt af lavrentepolitikken, som staten førte. Det skete ved at staten optog store lån i udlandet. Læg mærke til Kongeriget Danmarks Hypotekbank fra Denne statslige bank afsatte sine egne obligationer på de udenlandske og især det franske marked og anvendte provenuet til køb af danske kreditforeningsobligationer. Det var en måde at skaffe billige lån til dansk erhvervsliv på, som kreditforeningerne ikke ville have kunnet klare på egen hånd. Som vi tidligere har set betød låntagningen også at Danmarks nettogæld til udlandet voksede. Som bekendt kan der være gode økonomiske argumenter for denne politik under de rette forudsætninger. Statens aktive rolle på kreditmarkedet i disse år, førte nødvendigvis til, at Nationalbanken havde sværere ved at styre renten, især når der skulle strammes. Fra 1907 fik staten desuden en svagt større indflydelse på Nationalbanken. Banken fik pligt til at underrette finansministeriet før påtænkte diskontoændringer. (Nationalbanken havde stadig status af et privat aktieselskab). For så vidt angår de offentlige finanser førtes der i disse år og i mange år frem i tiden en ortodoks politik (jf. senere). Meningen var, at statens driftsbudget altid skulle balancere, således at hver generation skulle bidrage til de løbende indbetalinger i forhold til det omfang, de nød godt af de løbende udbetalinger. Med hensyn til anlægsbudgettet forholdt det sig anderledes. Det kunne forsvares, at kommende generationer skulle bidrage til forrentning af udgifterne til f.eks. jernbaneanlæg, når de samtidig nød afkastet af disse anlæg. Et område hvor både landbrugsinteresser og en længe tiltrængt reform flød sammen var skatteudskrivningen. Tidligere tiders faste jordskatter efter bonitet (hartkornsskatterne) og byernes bygningsskatter blev afløst af progressive indkomst- og formueskatter samt af ejendomsskyld (udskrevet efter regelmæssige vurderinger af ejendommenes værdi). Skattereformen af 1903 opfyldte flere formål. Den symboliserede (med nogen forsinkelse) at indkomst og formuebesiddelse ikke nødvendigvis længere havde med jordbesiddelse at gøre. Den omfordelte skattebyrden fra landbrug til byerhverv, hvilket der var et aktuelt politisk ønske om. Endelig betød den, at skattegrundlaget nu automatisk ville vokse med stigende indkomst i samfundet, også selvom man ikke havde sat taksterne op.

5 Levevilkår og socialpolitik. På en række områder skete der forbedringer i befolkningens levevilkår. Således steg middellevetiden i denne periode fra omkring 48 til omkring 56 år. Mulige forklaringer er den stigende realindkomst, der førte til bedre ernæring, de begyndende offentlige foranstaltninger til renere vand og bedre sanitet i de store byer og en udbygning af sundhedsvæsenet med flere læger og hospitalspladser. Nyere international forskning og også bogen her, peger imidlertid på betydningen af private health frem for public health. De enkelte husholdningernes opmærksomhed på betydningen af hygiejne mv. blev skærpet i og med at de fleste dødsfald, især blandt helt små børn, skyldtes smitsomme sygdomme. Stigningen i middellevetiden skyldtes især et fald i spædbørnsdødeligheden. Endelig omtales et element i den sociallovgivning, der blev gennemført allerede i årene 1891 (alderdomsunderstøttelsesloven og fattigloven om understøttelse til kronisk syge og handicappede) samt 1892 (sygeforsikringsloven). Lovene betød et fremskridt i flere henseender. De var et første skridt hen mod stadfæstelsen af nogle sociale rettigheder. Hvis man opfyldte bestemte betingelser om alder, manglende forsørgelsesmuligheder og et liv udenfor fattigforsorgen (og kriminalforsorgen!) havde man ret til at blive forsørget af det offentlige. Om specielt sygeforsikringen gælder det at man, i tidens ånd styrkede et hjælp-til-selvhjælp princip. Stat og kommune gave nemlig et tilskud oven i de eksisterende kontingenter fra medlemmerne. Sygekasser havde eksisteret siden 1860 erne på privat initiativ. I modsætning til i Tyskland, hvis sociallove man i en vis udstrækning havde efterlignet, så gjaldt den danske lovgivning ikke bare industriarbejdere men alle fattige på land og i by. Igen nød landbruget en vis gavn af lovgivningen idet nogle af udgifterne blev overvæltet på staten og dermed på alle borgere frem for de fattiges lokale kommune.

Økonomisk Historie Note kompendium

Økonomisk Historie Note kompendium Økonomisk Historie Note kompendium Alexander Andersen, Sumit Singh Dhaliwal, Marie Ebbensgaard, Toke Fosgaard, Philip Bolten Jagd, Christian Klein, Erik Molin, Jens Lillebæk Nielsen, Peter Possing, Lars

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Regeringens beskæftigelsespolitik

Regeringens beskæftigelsespolitik Working Papers Socialt Arbete 2005:2 Regeringens beskæftigelsespolitik - En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde Konsulent Henning Hansen, Lektor Jens Lind och Professor Iver Hornemann Møller

Læs mere

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1 / 2010 Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1/2010 Oktober 2010 LO-dokumentation nr. 1/2010 ISSN: 1600-3411 ISBN:

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning: En anden form for globalisering er mulig... 6 Det danske arbejdsmarked... 8 Hvilke udfordringer

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere