Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden"

Transkript

1 Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

2 Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. 1

3 HANDLEPLAN FOR DEMENSINDSATSEN I SYDDJURS KOMMUNE Med Syddjurs Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik ønsker vi at skabe de bedste betingelser for et aktivt og værdigt liv som ældre, samtidig med at den enkeltes livskvalitet opretholdes. Syddjurs Kommune ønsker derfor med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige løsninger inden for demensområdet således, at borgeren så vidt muligt kan mestre sin egen hverdag, og fortsætte det liv borgeren altid har levet også når demenssygdommen indtræffer. Demens er en sygdom, der vender op og ned på livet for både den, der rammes af demens, og for de pårørende. Vi vil møde den enkelte og dennes pårørende med en individuel tilgang ud fra dér, hvor de er. Derfor lægger vi vægt på at se forskelligheden i både sygdommen og i mennesket bag sygdommen. Handleplanen, du sidder med, skal sætte retning for demensindsatsen de kommende år i Syddjurs Kommune under overskriften: Sammen skaber vi trygheden. Den er et udtryk for, at der er sat en proces i gang. En proces, der er til gavn for dem, det hele handler om nemlig mennesker, der lever med demens. 2 Formålet med handleplanen er at medvirke til et sammenhængende forløb, hvor borgeren går igennem flere faser. På den måde er det et værktøj og en støtte i arbejdet med at sikre en individuel tilgang til borgeren med demens så tilbud og pleje tilrettelægges ud fra den enkelte borgers ressourcer, behov og ønsker. Demensvenlig kommune For at kunne leve et godt liv med og på trods af demens både som syg og som pårørende skal vi alle arbejde sammen. Det er vores erfaring, at det bedste resultat kommer, når vi løfter i flok. Så selvom Syddjurs Kommune er afsender på Demenshandleplanen, ligger mange stemmer bag, og handlingerne skal bæres frem af endnu flere. Vores indsatser skal være præget af stærke kræfter på tværs af kommunen, hvor bl.a. kultur-, erhvervs- og foreningsliv rækker hånden ud og tager ansvar for, at Syddjurs Kommune bliver demensvenlig. En demensvenlig kommune skal udmøntes i konkrete forandringer lige fra byrum til den pleje og omsorg, der gives i kommunen. Forandringerne skal være reelle og baseres på værdier, der sikrer, at demensramte og deres pårørende oplever sig som en del af fællesskabet. Der skal være høj, faglig kvalitet i indsatserne, hvor der er respekt for det enkelte menneske. Der skal tages højde for den større andel af mennesker med demens og hvilke behov, der viser sig uanset hvor de er i sygdomsforløbet, og om de er i eget hjem eller på plejecenter. Værdier i Syddjurs Kommunes demenshandleplan Værdighed Respekt for forskellighed og det levede liv Indflydelse på eget liv Tryghed Faglighed

4 Disse værdier er grundlæggende for Syddjurs Kommunes demenshandleplan De skal være bærende for at give borgere med demens og deres pårørende bedst mulig livskvalitet med glæde og gode oplevelser, og de skal fungere som pejlemærker for den konkrete implementering af handlingsplanen. Mennesker med demens skal opleve en høj faglighed, som bygger på værdighed. Det stiller krav til vores faglige indsatser, hvor medarbejdere i Syddjurs Kommune skal være klædt på til at italesætte, hvad vi ser, men på en værdig måde og med respekt for forskellighed og det levede liv. Vores indsatser og tilgang til borgeren med demens favner bredt og er identitetsbevarende. Vi sikrer, at der er plads til forskelligheder, og at borgeren ikke føler sig tvunget til at efterleve andre normer og værdier, end vedkommende er vant til. Det er vores opgave, at borgeren med demens og de pårørende føler selvbestemmelsesretten og indflydelse på eget liv. Derfor tilbyder vi skræddersyede tilbud inden for kommunens rammer, der gør, at livet kan leves videre, selvom man har fået en sygdom. ind i demensindsatsen og indgår i tværfaglige samarbejder både internt i kommunen og eksternt. Grafisk illustrering af værdier Formålet med handleplanen er at sikre en tryghed i indsatserne og skabe livskvalitet for både borgere med demens og deres pårørende i Syddjurs Kommune. Kernegrundlaget for vores arbejde er at skabe relationen før opgaven, og sikre at den gode relation indgår i alle kontaktflader med borgeren. Det kræver fleksibilitet og synlighed fra kommunens side, og det stiller krav til vores faglige kompetencer. Vi har ansvaret for at bringe vores faglighed i spil og klæde enhver medarbejder på således de rigtige faggrupper inddrages for at nå borgerens behov. Vi skaber fagligheden ud fra observationer, faglig vurdering og refleksiv dialog. Derudover er det vigtigt, at Syddjurs Kommune hele tiden udvikler sig på demensområdet, tænker ny forskning 3

5 Borgere med demens i Syddjurs Kommune Borgere med demens udgør en væsentlig målgruppe i Sundhed og Omsorgs indsatsområder. Demens er stærkt knyttet til alder, og i takt med at Syddjurs Kommunes befolkningssammensætning er kendetegnet ved en stor andel af ældre, forventes flere borgere at blive ramt af en demenssygdom i de kommende år. I 2017 estimeres det samlede antal borgere med demens i Syddjurs Kommune til ca Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) vurderer dog, at tallet er højere, idet der ikke er taget højde for mildere demenssygdomme og borgere under 60 år med demens. NVD forventer tilmed, at dette er en stigende udvikling, og at borgere med demens i 2025 estimeres til Syddjurs Kommunes demensteam har pr kontakt med ca. 416 borgere med demens eller demenslignende symptomer, hvoraf ca. 66 % er udredt for en demenssygdom. Som figur 1 viser, oplever vi, at flere kvinder end mænd i Syddjurs Kommune udvikler en demenssygdom. 1 Tallene er baseret på prævalensrater fra NVD. Figur 1: Borgere med demens eller demenslignende symptomer år år år 90+ år Mand Kvinde Udfordringer nu og i fremtiden Dedikerede medarbejdere, frivillige og medborgere gør hver dag en stor indsats for, at livet med demens kan fortsætte på bedste vis. Vi gør det godt på demensområdet i Syddjurs Kommune, men vi ønsker at gøre det endnu bedre. Nationalt står vi over for en række udfordringer på demensområdet i de kommende år. I dag lever danskere over 65 år med demens, men NVD skønner, at op imod mennesker lever med en demenssygdom uden at have fået stillet diagnosen. Det betyder, at mange borgere ikke modtager en målrettet demensfaglig behandling. Samtidig oplever vi, at borgernes problemstillinger bliver mere komplicereret. Det kræver for det første, at personalet i Sundhed og Omsorg modtager kompetenceudvikling og er klædt på til denne udvikling, og det kræver fokus på faglig ledelse. Men det kræver også, at Syddjurs Kommune stiller skarpt på et sammenhængende borgerløb i forhold til vores tilbud og indsatser. 4

6 Derudover ser vi en ændring i profilen af borgeren med demens. Der sker en forskydning i aldersgrupperne, hvor flere yngre får demens, hvilket stiller krav til kommunens tilbud særligt tilbuddene til borgere i eget hjem. For det andet oplever vi flere borgere med demens, der bor alene. Faktisk viser det sig, at hjemmeboende borgere med demens, som bor alene, udgør samme andel som borgere, som bor med en ægtefælle (jf. figur 2). Figur 2: Hjemmeboende borgere med demens eller demenslignende symptomer, der bor alene eller har en ægtefælle kørsel således, at vi ikke taber borgere pga. sådanne omstændigheder. Demenshandleplanen skal sikre, at borgere med demens og deres pårørende også i fremtiden kan leve et aktivt og trygt liv med glæde og god livskvalitet længst muligt. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Nationalt har man udarbejdet et fælles værdigrundlag på demensområdet. Man har i den forbindelse sat nogle langsigtede mål for demensindsatsen frem mod år Målene skal være med til at give demensområdet et markant løft og bidrage til at mindske den geografiske ulighed på tværs af kommuner og regioner. Disse mål er: Bor alene Ægtefælle 1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. 2. Flere mennesker med symptomer på demens skal udredes, og 80 % have en specifik diagnose. 3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod år Det udfordrer vores tværfaglige indsats, og kræver, at kommunen arbejder strukturereret, tager hånd om borgeren og skaber en tryghed. Vi skal i højere grad inddrage den personcentrerede tilgang og gentænke spørgsmål som økonomi og sociale aktiviteter for netop at undgå problemer som ensomhed. Der er således tale om nye behov, som ligger ud over hjemmeplejen, og det vi på nuværende tidspunkt kan visitere til. De tre nationale mål understøttes af en række initiativer fordelt på fem fokusområder, som forsøger at imødekomme udfordringerne på demensområdet. Syddjurs Kommunes demenshandleplan tager afsæt i samme fokusområder. En anden udfordring er den geografiske spredning i Syddjurs Kommune. Geografien gør, at vi må gentænke vores tilbud og 5

7 DEN PERSONCENTREDE OMSORGSMODEL Syddjurs Kommune vil i den fremtidige demensindsats styrke og videreudvikle den personcentrerede pleje og omsorg. Ideerne bag modellen er bl.a. udviklet af den engelske psykologiprofessor Tom Kitwood. FOKUSOMRÅDER Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens Demensvenlige samfund og boliger Øget videns- og kompetenceniveau Fokus er at sikre en individuel pleje og omsorg samt forstå adfærd og eventuelle psykiatriske symptomer ud fra personen med demens perspektiv. Derfor tager den personcentrede pleje udgangspunkt i personens livshistorie, vaner, værdier, behov, ønsker og præferencer. På den måde gøres plejen og plejemiljøet så personligt og individuelt som muligt. For at sikre Syddjurs Kommunes værdier i demensomsorgen og at den enkelte borgers livskvalitet opretholdes kræves, at de medarbejdere, borgerne har kontakt med, yder en individuel omsorg. Derfor fokuserer personalet på at værne om respekten for det levede liv, personens selvbestemmelse, se vedkommende som en aktiv samarbejdspartner, støtte personen i sin egen oplevelse af verden samt etablere en personlig relation til mennesker med demens. Alt sammen ud fra en faglig tilgang, hvor personalet forsøger at forstå, hvad der er bedst for personen med demens ud fra pågældendes perspektiv. Dette stiller krav til høj faglighed i Syddjurs Kommune, og derfor er filosofien bag den personcentrerede omsorgsmodel styrende for, hvordan vi opkvalificerer al personale løbende. Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig og begynde lige der. Af Søren Kierkegaard 6

8 Tværgående indsatser Det er Syddjurs Kommunes vision at se borgeren med demens ud fra en helhedsorienteret tilgang, og derved sikre tilbud til både borgeren og dennes pårørende uafhængigt af, hvor vedkommende er i sygdomsforløbet. Dette er en kompleks opgave for kommunen. Forløbet fra opsporing og tidlig indsats til den sidste, meget intensive indsats kræver struktur og inddragelse af flere forskellige fagligheder, medarbejdere og organisatoriske enheder. For at skabe det nødvendige overblik vil Syddjurs Kommunes tilbud derfor tage udgangspunkt i nedenstående fem faser, der tager udgangspunkt i borgerens sygdomsforløb. Disse uddybes yderligere fra side 13. 7

9 FOKUSOMRÅDE 1 TIDLIG OPSPORING OG KVALITET I UDREDNING OG BEHANDLING Udredning af demens At opspore borgerne så tidligt i sygdomsforløbet som muligt, for den vej igennem at værksætte de rette indsatser, er afgørende for at skabe et individuelt tilpasset, sammenhængende forløb. Forudsætningen for at dette lykkes og at flere borgere med demens diagnosticeres kræver et godt tværfagligt samarbejde internt i organisationen, med hospital og almen praksis, men ligeledes med borgere og deres pårørende. Det handler både om tydelige arbejdsgange ift. tidlig opsporing, men i lige så høj grad om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af sammenhængende forløb. Vi sikrer kvaliteten i udredningen ved dels at have fokus på en bredere medarbejderberøringsflade, og dels gennem konkret faglig undervisning til de forskellige faggrupper således, at de får en nøglerolle i tidlig opsporing af demenssygdommen. Samtidig er det vigtigt, at vi møder borgeren dér, hvor vedkommende er. Vi skal sikre trygge rammer for de borgere, som er særligt sårbare i forbindelse med selve udredningen. Det kan f.eks. være borgere, som er langt i sygdomsforløbet, fysisk dårlige borgere eller borgere, der bor alene i eget hjem. Motivation til tidlig demensdiagnose Opsporing og motivation til tidlig udredning af demens er typisk forbundet med en række særlige udfordringer, herunder manglende viden om behandlingsmuligheder eller sygdomserkendelse. Vi skal derfor sørge for at oplyse om demens, når vi møder borgerne, men oplysningen skal også tænkes i regi af rådgivningscentrene for demens. Vores mål om at opspore flere borgere med demens tidligere kræver ikke alene øget viden om demens og blik for tidlige tegn. Det handler ligeledes om, at vi skal motivere borgerne og pårørende til at blive udredt gennem relationsarbejde, målrettet støtte og vejledning i fordelene ved en tidlig diagnose. Vi skal tydeligøre, at en tidlig demensdiagnose kan gøre en positiv forskel på bl.a. relationen til partneren samt ens egne og pårørendes øvrige sociale relationer. Vi skal blive endnu bedre til sikre, at borgere i Syddjurs Kommune får fuld information omkring sygdomsforløbet, hvad man selv kan gøre, og hvilke indsatser kommunen tilbyder. SYDDJURS KOMMUNES MÅL ER DERFOR, AT: alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg skal have kendskab til de 10 advarselstegn og handle herefter de nye nationale værktøjer til tidlig opsporing af demens implementeres medvirke til, at 80 pct. af borgere med demens får en diagnose der inddrages en mere socialpædagogisk tilgang i medarbejdernes arbejde med borgerne for at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin 8

10 FOKUSOMRÅDE 2 BEDRE KVALITET I PLEJE, OMSORG OG REHABILITERING Rehabilitering er også for borgere med demens og en støtte for pårørende Vi ønsker at borgere med demens kan opretholde livskvaliteten længst muligt. Rehabilitering af borgere med demens kan både kognitivt, fysisk og socialt være med til at vedligeholde borgerens funktionsevne over en længere periode. Det kan bl.a. gøre borgeren i stand til selv at trække i tøjet, og det kan mindske psykiske symptomer som depression, aggression og uro. Derfor skal vi være bedre til at inkludere borgere med demens i kommunens eksisterende rehabiliteringsforløb. Træningen vil kunne give borgeren en moderat til intensiv konditionstræning samt et socialt fællesskab med andre demensramte. Ikke alene giver træningen en gevinst for borgeren i form af bedre fysik, men borgeren får mulighed for stadig at kunne agere i sociale sammenhænge, selvom man har en sygdom. Vores rehabiliteringsindsats skal derfor også ses som et ønske om at forebygge nedslidning af pårørende ved bl.a. at give dem mulighed for at fastholde sociale relationer og aktiviteter uden for hjemmet. Derfor er et af vores fokusområder også, at pårørende kan deltage i aktiviteter således, at man som par møder nogle ligesindede og samtidig har mulighed for dialog med en fagperson. For at træningen kan omsættes i trygge rammer kræves, at vores medarbejdere bl.a. har demensfaglige og terapeutfaglige kompetencer, så de formår at tage hensyn til forskellige motivationer, funktionsevner og problemstillinger. Velfærdsteknologiske hjælpemidler Velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler kan være med til at understøtte borgeren i at bevare færdigheder og klare hverdagssituationer. Men det kan også være en måde at udvikle tryghedsskabende foranstaltninger, som kan sikre større sikkerhed for borgeren og større tryghed for de pårørende. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune har i mange år været på forkant med velfærdsteknologiske løsninger. Vi har en vision om at forebygge sygdomme, udvikle fysiske hjælpemidler, lette de administrative sagsgange og sikre informationsgrundlaget. Vi ønsker derfor fremadrettet, at teknologier indtænkes og tilbydes som en naturlig del af demensindsatsen. SYDDJURS KOMMUNES MÅL ER DERFOR, AT: borgere med demens fastholder og bevarer deres sociale, kognitive og fysiske funktionsevne længst muligt vi med udgangspunkt i borgerens interesser har et struktureret, målrettet aktivitets- og træningstilbud, der følger borgeren i hele demensforløbet gentænke kommunens tilbud til hjemmeboende demensborgere ud fra nuværende behov støtte op om, at borgerne modtager den korrekte og bedste somatiske behandling inddrage ny teknologisk viden 9

11 FOKUSOMRÅDE 3 STØTTE OG RÅDGIVNING TIL PÅRØRENDE TIL MENNESKER MED DEMENS Støtte til pårørende Når et menneske rammes af demens påvirker det ikke kun den demensramte selv, men også den øvrige familie og omgangskreds. Typisk er det de pårørende, der løfter en stor og vigtig plejeindsats for deres nærmeste, men hvor det medfører, at de pårørendes fysiske og psykiske helbred påvirkes negativt. Vi vil være med til at gøre det nemmere at være pårørende til en borger med demens. Derfor skal Syddjurs Kommunes demensteam være en måde at sikre tilgængelighed og en nem indgang til kommunen. Tilbud til pårørende I forsøget på at imødekomme de pårørendes behov tilbyder Syddjurs Kommune både individuelle besøg samt undervisningskurser. Men vi skal være endnu bedre til at tilbyde pårørende opfølgningskurser. I dag tilbydes kursusforløbet Livet med demens, som er en kombination af undervisning og erfaringsudveksling med fastlagte temaer efterfulgt af dialog. Fordi vi ønsker at dække pårørendes problemstillinger undervises i temaer lige fra selve demenssygdommen, håndtering af følelsesmæssige ændringer, de juridiske forhold, kommunikationsstrategier, hvordan man tackler hverdagen og hvornår man kan inddrage kommunen. Målet er, at pårørende får en grundlæggende viden om demens, og samtidig får mulighed for at inspirere hinanden og skabe et nyt netværk med ligesindede. Aflastning og afløsningsmuligheder Når et menneske rammes af demens påvirkes også samlivsformerne. Vores vision er at være med til at forøge begge parters livskvalitet og derfor tilbydes fællesaktiviteter borgeren med demens og de pårørende. Det kan eksempelvis være i form af gåture i naturen. Derudover takker pårørende alt for ofte nej til at indgå i samvær med andre, fordi de frygter, at samværet bliver anstrengt og sociale normer overskrides. Vi ønsker derfor at aflaste ægtefæller og familie til borgere med demens ved at give dem positive, fælles oplevelser og bedre redskaber til at indgå i socialt samvær. Vi fokuserer på, at aflastning og afløsningsmuligheder gøres mere fleksible, så de målrettes borgerens eller de pårørendes behov. Ved at tilbyde aflastning gennem støttet samvær forventes, at pårørende føler sig mindre alene med udfordringerne i hverdagen, og at de får ny inspiration til samvær og gode sociale oplevelser med den demensramte. 10 SYDDJURS KOMMUNES MÅL ER DERFOR AT: være lettilgængelige, og sikre en nem indgang til kommunen sikre nem adgang til information om demenssygdommen

12 FOKUSOMRÅDE 4 DEMENSVENLIGE SAMFUND OG BOLIGER Inddragelse af civilsamfundet Syddjurs Kommune ønsker at skabe et mere demensvenligt samfund. Et samfund, hvor borgerne kender til demenssygdommen eller ved, hvor de kan finde hjælp. Men det skal også være et sted, hvor borgerne har kendskab til de udfordringer, som demenssygdommen medfører, og man ved, hvordan man kan gøre en forskel i borgerens hverdag. Derfor skal vi blive bedre til at inddrage civilsamfundet og indgå samarbejde med bl.a. frivillige organisationer, idrætsforeninger, virksomheder og butikker, så borgere med demens føler en tryghed og mødes med forståelse, når de færdes i det offentlige rum. Det vil vi gøre ved bl.a. at afholde borgermøder i alle lokalområder i samarbejde med distriktsrådene, samt gennemføre undervisningsforløb. Demensvenlig indretning af alle plejecentre Mennesker med demens skal være trygge ved, at de fysiske rammer er indrettet, så de også rummer deres behov. Derfor udvider vi i 2019 med et nyt demensplejecenter for at sikre bedst mulig pleje til borgere med særlige behov. Men vi ved, at omkring 70 pct. af borgere med demens bor i almindelige plejeboliger, og derfor skal alle vores plejecentre være demensvenlige. Plejepersonalet tager bl.a. i forbindelse med indretningen af både boligen og fællesarealer udgangspunkt i borgerens livshistorie. Fordi vi ønsker at arbejde ud fra en sammenhængende individuel tilgang til borgeren med demens, skal plejen på plejecentrene bære præg heraf. For at højne kvaliteten i vores pleje skal der sikres en tværfaglighed blandt personalet, så vi kan imødegå alle borgernes behov. Samtidig skal der prioriteres tid til kompetenceudvikling hos personalet, så de får bedre mulighed for at bruge og støtte hinanden i arbejdet med at skabe et godt miljø. Vi har bl.a. uddannet demensnøglepersoner på alle plejecentre. Derudover skal vi skabe rum for fleksible aktiviteter ved f.eks. at gøre aktiviteterne mere opdelte. Det gør vi ved at tilbyde aktiviteter såsom erindringsdans, musikterapi, motion og cykelture. Sundhed og meningsfuldhed i plejen I Syddjurs Kommune prioriteres et højt fagligt fokus på ernæring, hvor vi arbejder forebyggende og oplysende for borgere. Ved at omorganisere kostforplejningen, så produktionen fremover sker i plejeboligerne og derved etablerer en nærhed til madlavningen skabes mulighed for bedre ernæringstilstande hos borgere med demens. Omvendt betyder det også, at vi skal fokusere på sund kost til hjemmeboende borgere, og borgere, der bor alene. Derudover vil vi være med til at skabe aktivitet med og omkring borgeren med demens ved at inddrage dem i daglige gøremål afhængigt af hvad borgeren kan holde til. På den måde forsøger vi at øge livskvaliteten, når det meningsfulde hverdagsliv kommer 11

13 i fokus. Samtidig bliver f.eks. madlavningen en måde, hvorved borgerens sanser stimuleres. SYDDJURS KOMMUNES MÅL ER DERFOR AT: udvide antallet af demensplejeboliger sikre de rette fysiske rammer for borgere med demens civilsamfundet i højere grad inddrages FOKUSOMRÅDE 5 ØGET VIDENS- OG KOMPETENCENIVEAU Videns- og oplysningsarbejde Selvom Syddjurs Kommune klarer sig godt på demensområdet, er der fortsat behov for at styrke oplysningsarbejdet udadtil, så vi kan skabe et demensvenligt samfund. Lederne skal være opdateret på den nyeste forskning og lovgivning, og klædes på til håndtering af lovgivning. Vi skal være klar til at udvikle vores kompetencer og tilbud ved at samarbejde med eksterne aktører. Det gør vi bl.a. ved at deltage i demenslaboratoriet sammen med omkringliggende kommuner og Randers Sygehus. Men vi vil også øge vidensniveauet udadtil, og derfor er vi i samarbejde med omkringliggende kommuner og Alzheimerforeningen i gang med at etablere et åbent og ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetstilbud. befinder sig. Det stiller tilsvarende forskellige behov for behandling, pleje og omsorg, og før vi kan imødekomme dette kræves en viden om, hvordan vi omsætter vores viden og kompetencer i praksis til gavn for borgerne. Derfor ønsker Syddjurs Kommune hele tiden at udvikle vores fagprofessionelle medarbejdere for at sikre målrettet, velkoordinerede og fagligt funderede forløb. Det er afgørende for vores tværfaglige samarbejde, at der kommer struktur og klarhed omkring arbejdsgange hos de mange aktører, der er i kontakt med mennesker med demens og deres pårørende. Vi har fokus på at sikre et fagligt fundament hos alle medarbejdere i form af introduktionen i e-learning om demens, samtidig med at vi etablerer ressourcepersoner på plejecentre i form af demensnøglepersoner. For at kunne arbejde ud fra en sammenhængende, individuel tilgang kræves, at vi er i stand til at sikre de nødvendige rammer, så de forskellige funktioner kan løfte opgaven. Plejecentrene og hjemmeplejen skal eksempelvis have kendskab til personcentreret omsorg og anvende livshistorie som udgangspunkt i deres daglige pleje. Men vi skal også fokusere på opfølgningen af vores indsatser, og bruge vores erfaringer til at udvikle nye indsatser eller tilpasse nuværende. Praksisnært kompetenceløft Demenssygdommen fremtræder forskelligt afhængigt af den konkrete demenssygdom, og hvor i sygdomsforløbet borgeren 12

14 SYDDJURS KOMMUNES MÅL ER DERFOR AT: indsatsen bygger på den nyeste, demensfaglige viden på alle niveauer der samarbejdes med eksterne aktører der sikres kompetenceudvikling i alle faggrupper i Sundhed og Omsorg at borgere med demens og deres pårørende oplever Syddjurs Kommunes demensindsats som målrettet og sammenhængende FASE 1 DEN TIDLIGE FASE VED SYGDOMMENS OPSTÅEN I HJEMMET Nuværende tilbud Demensteamet støtter og rådgiver borgere med demens og deres pårørende/netværk. Demensteamet oplyser omkring udredningen af sygdommen, vigtigheden i at blive udredt samt relevante tilbud alt efter, hvor i sygdomsforløbet borgeren er. Fremadrettede fokusområder Flere kurser til borgere med demens. Juridisk bistand for borgere og medarbejdere. Inddragelse af civilsamfundet. Inddragelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Demensteamet oplyser om ny lovgivning, fuldmagter og værgemål Mulighed for hjemmepleje efter gældende visitationsregler 13

15 Hård fysisk træning kombineret med kognitiv træning og socialt samvær tre gange om ugen af to timers varighed på Lindegården. For borgere med let til middelsvær demens. Praktiserende læge skal godkende deltagelse. Mulighed for forskellige målrettede trænings- og aktivitetstilbud på aktivitetscentrene i Syddjurs Kommune. Kræver visitation. Kurset Livet med demens for pårørende til borgere med demens tilbydes. Kører forår og efterår. Tilbud om lån af gps. 14

16 FASE 2 TIDEN I HJEMMET I TAKT MED SYGDOMMENS UDVIKLING Nuværende tilbud Demensteamet støtter borgere og pårørende i de næste steps i indsatsforløbet. Demensteamet er med til at sikre borgerens retstilling og bistår ved værgemålsansøgning. Mulighed for weekend dagtilbud for borgere med demens 8 fastlagte lørdage eller søndage fordelt over året. Mulighed for heldagstilbud i Værested i Kolind eller Ebeltoft i hverdagene op til 3 gange om ugen. Kræver visitation af demensteam. Mulighed for afløsning i hjemmet i dag- og aftentimer efter konkret individuel vurdering og visitation. Fremadrettede fokusområder Udvidelse af antallet af aflastningspladser (herunder akutpladser). Mulighed for at deltage flere gange i Værestedet (mere end tre gange om ugen). Tilpasning af heldagstilbud efter borgerens behov. Juridisk bistand for borgere og medarbejdere. Afdække de pårørende behov. Mulighed for at støtte borgeren og pårørende med svære overgange for at skabe tryghed og forudsigelighed for borgeren. Inddragelse af en socialpædagogisk tilgang. Gentænkning og udvikling af trænings- og aktivitetstilbud. Inddragelse af civilsamfundet. Inddragelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. 15

17 FASE 3 OVERGANGEN TIL PLEJEHJEM Nuværende tilbud Demensteamet rådgiver og støtter borgere med demens og deres pårørende i at træffe beslutningen om det rette tidspunkt at flytte på plejehjem. Demensteamet bistår i forbindelse med ansøgningsprocessen. Demensteamet er med til at sikre borgerens retstilling og bistår ved værgemålsansøgning. Fremadrettede fokusområder Mulighed for at støtte borgeren og pårørende med svære overgange for at skabe tryghed og forudsigelighed for borgeren. Inddragelse af civilsamfundet. Inddragelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Mulighed for at besøge plejehjemmene efter aftale med plejehjemsledere. Tilbud om lån af gps. 16

18 FASE 4 TIDEN PÅ PLEJEHJEMMET Nuværende tilbud Demensteamet bistår alle kommunens plejecentre, og deltager i indflytnings- og beboerkonferencer. Demensteamet tilbyder rådgivning og vejledninger, samt individuelle samtaler. Indflytningssamtaler med fokus på en gensidig foreningsafstemning mellem plejehjem og borgere samt deres pårørende. Plejehjemmene arbejder med hjemlighed i fællesarealerne via aktiv borgerinddragelse. Fremadrettede fokusområder Udvidelsen af demensplejeboliger. Udvikling af de tilbud vi allerede har ift. aktiviteter og indretning ud fra en faglig vurdering af, hvad borgeren har energi til. Styrkelse af faglige kompetencer. Inddragelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Igangsættelse af aktiviteter, musikterapi, erindringsdans, motion samt reminiscenslokaler. Der er på kommunens plejecentre boliger til borgere med særlige behov. Der er udarbejdet særlige kvalitetsstandarder målrettet boliger til borgere med demens. Tildeling af to-tre kontaktpersoner så vi begrænser borgerens kontaktflade. Information omkring klippekortsordningen og plejecentrenes faciliteter. Tilbud om lån af gps. 17

19 FASE 5 DEN SIDSTE TID Palliativ pleje Nuværende tilbud Fremadrettede fokusområder 18

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Indledning Med Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2018; Lev stærk hele livet, ønsker vi, at københavnerne skal leve et godt liv, hvor følelsen

Læs mere

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1]

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1] DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi 2017-2021 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund 3 Vision 5 Strategi 5 Fokusområder 6 1. Forebyggelse og tidlig opsporing 6 2. Information samt nedbrydelse af tabu

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbehandlere: TC/SR/MSJ Dato: 25.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Opfølgning tur til Nederlandene.

Opfølgning tur til Nederlandene. Opfølgning tur til Nederlandene. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Nederlandene den 3. 6. November 2015, blev der igangsat et omfattende arbejde i forhold til tilgang og opgavevaretagelse

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune

Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune Input og idéer er samlet under de 4 temaer, som blev drøftet: Tilgængeligt og demensvenligt samfund

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx

Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere