Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark"

Transkript

1 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

2 Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark er at give et overblik over regler, bestemmelser og god bibliotekspraksis i forbindelse med bibliotekernes lånesamarbejde i Danmark Udgiver: Kulturstyrelsen Ansvarlig institution: Kulturstyrelsen Forfatter: Leif Andresen Sprog: Dansk URL: Digitalt ISBN: Versionsdato: Dataformater: html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc Udgiverkategori: statslig Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 2

3 1. Forord Disse retningslinjer erstatter Lånesamarbejde. Principper og retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker, De nedenfor anførte syv vejledende principper, der skal ses som en hensigtserklæring, er inspireret af et manifest udarbejdet af Rethinking Resource Sharing-initiativet. 2. De syv vejledende principper Bibliotekerne er en væsentlig og værdifuld informationsressource og bør fremme og udvide tilgængeligheden af information. Bibliotekerne bør bestandigt forbedre deres systemer til informationsforsyning. Justering af arbejdsgange for fjernlån, fastlæggelse af politik for samlingsopbygning, søgeog leveringssystemer med færrest mulige servicebarrierer og omkostninger samt forskellige valgmuligheder for brugerne, er alle vigtige faktorer, der fremmer adgangen til information. Et bibliotek bør give brugeren adgang til at vælge, hvad brugeren ønsker uden unødvendige hindringer og procedurer. På samme måde som bibliotekerne synliggør deres samlinger globalt, bør de også deltage i det nationale, og gerne også i det internationale, lånesamarbejde. Følgende principper, der er vedtaget af biblioteker og bibliotekarer, fremmer en ressourcedeling og -levering, der er egnet til at styrke bibliotekernes rolle i et ekspanderende videnssamfund og sikrer samtidig, at bibliotekerne kan bevare deres integritet og samlinger. 1. Det enkelte bibliotek bør have så få restriktioner som muligt, sådan at brugeren møder færrest mulige barrierer for opfyldelse af et bestillingsønske. 2. Brugerne bør have passende valgmuligheder for leveringsformat og leveringsmåde, herunder for lån, papirkopi, digital kopi og evt. køb. 3. Almindelig adgang til ressourcer, der kan lånes, kopieres eller på anden måde deles med andre, bør fremmes med færrest mulige hindringer. 4. Ressourcer, som findes i de forskellige kulturinstitutioner, såsom biblioteker, arkiver, museer, og som kan lånes, kopieres eller på anden måde deles med andre, bør kunne udlånes eller på anden måde formidles. 5. Intet materiale, der er søgbart, bør være helt utilgængeligt. Ved "Kan ikke leveres-svar" bør der så vidt muligt ydes informationsservice om, hvor og hvordan materialet lettest gøres tilgængeligt for brugeren, fx brug på stedet. 6. Bibliotekerne bør tilbyde en service til en rimelig pris i stedet for at afholde sig fra at yde servicen. 7. Lånerregistrering bør være lige så let som tilmelding til kommercielle webbaserede tjenester. Alle bør nemt kunne blive biblioteksbruger. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 3

4 For at sikre at bibliotekerne fortsat på bedst mulig måde giver adgang til information, bør det enkelte bibliotek med jævne mellemrum overveje, om der under hensyn til de ovennævnte syv principper er grund til at revidere bibliotekets politik og arbejdsgange for at forbedre ressourcedeling og - levering og for i videst muligt omfang at gøre ressourcerne alment tilgængelige. 3. Om Principper og retningslinjer for lånesamarbejde mellem danske biblioteker 2012 Nærværende principper og retningslinjer er en justering af Lånesamarbejde. Principper og retningslinier for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker fra Siden 2001 har den teknologiske udvikling medført ændringer af de faktiske forhold vedrørende bibliotekernes lånesamarbejde, bl.a. med automatisk opdatering af lokalkataloger via bestillinger fra DanBib/BOB og med automatisk låner-initierede fjernlån ud fra bestilling i bibliotek.dk. Endvidere har forespørgsler fra bibliotekerne peget på et behov for justering af retningslinjerne fra 2001, fx vedrørende spørgsmålet om betaling af erstatning mellem bibliotekerne. På denne baggrund har Kulturstyrelsen udarbejdet nærværende dokument Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker Nærværende retningslinjer kan alene betragtes som vejledende. Da retningslinjerne imidlertid har været behandlet på en workshop august 2012 samt været til offentlig i høring med særlig invitation til bibliotekslederforeningerne og herved har opnået bred tilslutning fra bibliotekerne, er retningslinjerne et udtryk for bibliotekernes konsensus om rammerne for lånesamarbejdet og er i den forstand tillige et udtryk for bibliotekernes praksis på området. Det bemærkes, at nærværende retningslinjer kan fraviges, når der er saglige grunde hertil. Bibliotekerne kan indgå anden aftale, fx ved at långivende bibliotek i sin servicedeklaration over for andre biblioteker fastlægger de vilkår, der gælder for lån af bibliotekets materialer. Sådanne aftaler må anses for gyldige, medmindre de strider imod biblioteksloven eller anden lovgivning. Principper og retningslinjer for lånesamarbejde mellem danske biblioteker 2012 tager særligt sigte på alle folkebiblioteker samt de statslige og statsstøttede biblioteker, der er omfattet af biblioteksloven. Alle disse biblioteker indberetter bestandsoplysninger mv. til fælleskatalogen DanBib, der således er det centrale arbejdsredskab i bibliotekernes lånesamarbejde. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 4

5 Det anbefales, at alle biblioteker følger Principper og retningslinjer for lånesamarbejde mellem danske biblioteker Definition af interurbanlån og lånesamarbejde Ved interurbanlån forstås i nærværende retningslinjer et udlån af et materiale fra et bibliotek til et andet bibliotek som et resultat af en bestilling. Det bibliotek, der udlåner materialet betegnes långivende bibliotek, og det bibliotek, der låner materialet betegnes låntagende bibliotek. Betegnelsen "lån" benyttes for såvel almindelige lån som for fotokopier og printede eller digitale kopier, der erstatter lån. Interurbanlån er udtryk for en effektiv udnyttelse af det samlede danske biblioteksvæsens ressourcer og for en optimering af servicen over for brugerne. Ved deltagelse i det almindelige lånesamarbejde mellem bibliotekerne kan det enkelte bibliotek søge at skaffe brugerne det materiale, som biblioteket ikke selv råder over. Interurbanlån er imidlertid ikke udtryk for et retskrav for brugeren, og et bibliotek er ikke forpligtet til at skaffe et hvilket som helst materiale uden hensyn til de økonomiske omkostninger. Et bibliotek kan endvidere altid afvise en åbenlys urimelig bestilling, fx kan en bestilling af den nyeste bestseller i en prækatalogiseret udgave beregnet for lokalt korttidslån afvises. Ved bibliotekernes lånesamarbejde forstås de processer, der foregår ved bibliotekernes interurbanindlån og interurbanudlån. Lånesamarbejdet er de processer hvorved et bibliotek - fra et andet nærmere angivet bibliotek bestiller og modtager materiale, som er ønsket af bibliotekets brugere, og som biblioteket ikke selv har til rådighed, eller som ikke er disponibelt i biblioteket. Det ønskede materiale kan sendes som et lån, eller et kopi-eksemplar (som print eller digitalt) kan på initiativ af långivende bibliotek leveres i stedet for. Et låntagende bibliotek kan vælge at bestille et bestemt dokument leveret som kopi. Automatisk bestilling betragtes på linje med en bestilling i en biblioteksprofessionel brugergrænseflade (fx DanBib og Bob), idet det låntagende bibliotek selv har defineret betingelserne for, at bestillingen sendes af sted. For at sikre effektivitet i lånesamarbejdet bør de enkelte biblioteker deklarere både biblioteket i forhold til lånesamarbejdet og de enkelte materialer, således at andre biblioteker kan konstatere (både på web-katalog og ved maskinelt Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 5

6 opslag), hvilke ressourcer der er til rådighed i lånesamarbejdet. Konkrete anvisninger herpå er givet i afsnit 9 og Formålet med bibliotekernes lånesamarbejde Den primære betjening af borgerne varetages af folkebibliotekerne, mens den primære betjening af forskere og studerende varetages af forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne. Formålet med bibliotekernes lånesamarbejde er at medvirke til, at borgerne via bibliotekerne har adgang til den bredest mulige mængde af videns- og informationsressourcer. Forudsætningen for et fungerende fjernlån er et fornuftigt selvforsyningsniveau. Fjernlån skal være et supplement til et biblioteks samlinger, og ikke en erstatning for manglende ressourcer lokalt. Imidlertid kan intet bibliotek forventes at have alt materiale, som brugeren efterspørger, til rådighed i sin egen fysiske samling, ligesom antallet af indkøbte eksemplarer efterfølgende kan vise sig ikke at kunne imødekomme behovet hos brugerne af det enkelte bibliotek. Tilsvarende kan det ikke forventes, at et bibliotek har licensdækket alt det digitalt tilgængelige materiale, som en bruger efterspørger. Bibliotekerne bør ved størst mulig anvendelse af moderne informationsteknologi medvirke til, at lånesamarbejdet udføres så effektivt som muligt, både med hensyn til ressourceanvendelse, ekspeditionstid og opfyldelsesgrad. Grundlaget for det samarbejdende biblioteksvæsen, hvor forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne understøtter folkebibliotekernes opgavevaretagelse, er fastlagt i biblioteksloven. Det danske bibliotekssystem er baseret på, at alle større statslige biblioteker er en del af det offentlige bibliotekssystem, hvorfra enhver har adgang til at låne, hvad enten det sker ved direkte henvendelse eller gennem et andet bibliotek. Herved opnås en smidig og hensigtsmæssig udnyttelse af de samlede ressourcer, som biblioteksvæsenet råder over. De statslige overbygningsfunktioner i forhold til lånesamarbejdet består af centralbibliotekerne og de statslige og statsstøttede biblioteker, der er omfattet af biblioteksloven. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 6

7 6. Overordnede principper De overordnede principper for bibliotekernes lånesamarbejde og forpligtelser i lånesamarbejdet er følgende: Folkebibliotekerne deltager i det almindelige lånesamarbejde i henhold til biblioteksloven. Folkebibliotekerne har pligt til at søge at fremskaffe obligatoriske materialer, som de ikke selv råder over. Centralbibliotekerne virker som overcentraler bl.a. ved at indkøbe mere sjældent efterspurgt materiale og skal søge at fremskaffe materialer til folkebibliotekernes brugere og understøtte lånesamarbejdet i øvrigt. Statsbiblioteket varetager en række opgaver i forhold til folkebibliotekerne i forbindelse med lånesamarbejdet. Det gælder låneformidling fra ind- og udland samt supplerende anskaffelse af mere specielt materiale med henblik på udlån til folkebibliotekerne. Endvidere varetager Statsbiblioteket opgaver, som følger af bibliotekets forpligtigelse vedr. flygtninges og indvandreres særlige behov samt depotbiblioteksfunktionen. Nota er overcentral i forhold til folkebibliotekernes betjening af den gruppe af lånere, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Statslige og statsstøttede biblioteker med forpligtigelser i henhold til 13, stk. 2 og stk. 3 i biblioteksloven (de såkaldte lovbiblioteker ) deltager i det almindelige lånesamarbejde og har mindst ét betjeningssted med adgang til udlån af materialer ved personligt fremmøde samt benyttelse af materialer på stedet. Bibliotekerne opgør interurbanlånet i henhold til de nationalt fastsatte statistiske regler. 7. Andre overordnede principper Biblioteker, hvis bestand er medtaget i bibliotek.dk, skal følge de samme retningslinjer, som gælder for lovbibliotekerne (statslige og statsstøttede biblioteker med særlige forpligtelser i henhold til biblioteksloven). Bestand fra øvrige biblioteker kan dog indberettes til DanBib, hvor andre biblioteker kan bestille i henhold til de af det enkelte bibliotek fastsatte betingelser. 7.1 Lånesamarbejde og digitalt materiale Der gælder overordnet de samme principper i lånesamarbejdet om tilrådighedsstillelse af digitalt materialer som for materiale i fast form. Hvis et bibliotek kan levere interurbanlån af digitalt materiale (som print eller digital Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 7

8 fil) eller walk in-use, bør det stille denne mulighed til rådighed. Et bibliotek bør sikre, at mulighederne for interurbanlån af digitalt materiale fremgår af bibliotekernes fælles it-værktøjer på den til enhver tid bedste måde. For fx tidsskrifter kan disse indberettes til DanBib. Det er ikke hensigtsmæssigt at give yderligere konkrete anvisninger herom, da de it-tekniske løsninger er under stadig udvikling. Låntagende bibliotek bør ikke sende bestillinger på digitalt materiale uden at have en begrundet forventning om, at långivende bibliotek har mulighed for at levere materialet. Låntagende bibliotek bør ikke sende bestillinger på Open Access-materiale, som andre biblioteker måtte have registreret i sin beholdning. Det anbefales, at det enkelte bibliotek bestræber sig på at håndtere bestillinger, således at andre biblioteker ikke belastes unødigt, og således at det låntagende bibliotek så vidt muligt forestår eventuelle nødvendige opslag i de relevante brugergrænseflader. 7.2 Servicedeklarationer Det anbefales, at alle biblioteker i en servicedeklaration for biblioteksbrugerne beskriver betjeningsniveauet med hensyn til fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker. Bibliotek.dk s biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration. Note: Eksempel/eksempler på sådanne servicedeklarationer kan ses på Det anbefales endvidere, at alle biblioteker i en servicedeklaration over for andre biblioteker kort beskriver betjeningsniveauet i forbindelse med lånesamarbejdet. Det anbefales særligt, at eventuel fravigelse af nærværende retningslinjer eksplicit beskrives i bibliotekets servicedeklaration. Netpunkts biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration. 7.3 Registrering af biblioteker For at kunne indgå i lånesamarbejdet skal et bibliotek være registreret i Kulturstyrelsens biblioteksregister, som er grundlaget for DBCs registrering og præsentation af biblioteker. Registreringen i biblioteksregisteret er grundlag for fx deltagelse i bibliotek.dk. Det enkelte bibliotek tildeles en kode, som beskriver, om og i givet fald hvordan et bibliotek deltager i lånesamarbejdet. Det anbefales, at et bibliotek løbende sikrer sig, at denne registrering er retvisende i forhold til den service, som biblioteket tilbyder i lånesamarbejdet. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 8

9 7.4 Registrering af materialer For at indgå i lånesamarbejdet er det en praktisk forudsætning at det pågældende bibliotek har indberettet materiale til bibliotekernes fælleskatalog DanBib. Ved denne indberetning skal biblioteket afmærke materialets tilgængelighed for bestillinger via lånesamarbejdet. For forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne sker dette med en kode (danmarc2, felt 96 delfelt r). For folkebibliotekernes bestandsindberetning til DanBib sker det med markering af materiale ikke til udlån (den såkaldte h-markering). 7.5 Biblioteker ved offentligt finansierede institutioner, private virksomheder m.fl. En række offentligt finansierede institutioner (bl.a. uddannelsesinstitutioner) og private virksomheder m.fl. har etableret et bibliotek eller en biblioteksfunktion. Sådanne biblioteker, der ikke er omfattet af biblioteksloven, er ikke forpligtet til at indgå i bibliotekernes lånesamarbejde. Disse institutioner, virksomheder m.fl. har (uanset om de har et bibliotek eller ej) ret til betjening på mindst samme vilkår som almindelige borgere. Dette indebærer, at biblioteker omfattet af biblioteksloven selv afgør, om de vil behandle denne type institutioner/deres biblioteker på linje med biblioteker, der indgår i bibliotekerne lånesamarbejde. Det anbefales, at biblioteker ved uddannelsesinstitutioner mv. bestræber sig på at deltage i lånesamarbejdet bl.a. ved at aflevere data til DanBib og ved at deklarere deres deltagelse i lånesamarbejdet ved registreringen af biblioteket og af materialet. Det anbefales, at biblioteker ved private virksomheder mv. anvender de professionelle værktøjer i DanBib ved deltagelse i lånesamarbejdet. Ikke-offentligt finansierede biblioteker kan deltage aktivt i lånesamarbejdet ved optagelse af sin bestand i bibliotek.dk i særlige tilfælde, se hertil rubrikken Hvad omfatter bibliotek.dk? på styrelsens hjemmeside. 7.6 Øvrig lovgivning Bibliotekernes lånesamarbejde reguleres ud over af biblioteksloven af andre love og bestemmelser herunder Ophavsretsloven Persondataloven Bibliotekerne skal derudover respektere indgåede aftaler, herunder licenskontrakter. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 9

10 8. Principper for betaling mv. Hvis et offentligt tilgængeligt bibliotek (et folkebibliotek eller et lovbibliotek) skal opkræve gebyr hos brugerne for bibliotekets services, skal der være hjemmel hertil i lovgivningen. Det bemærkes, at biblioteksloven ( 20, 27 og 29) tager stilling til, for hvilke typer biblioteksydelser der kan tages betaling hos brugerne. Det samme gælder med hensyn til gebyropkrævning mellem folkebiblioteker (jf. bibliotekslovens 22 om betaling for interurbanlån og bibliotekslovens 24 om mellemkommunal betaling). 8.1 Betaling mellem biblioteker De statslige og statsstøttede biblioteker (lovbibliotekerne) omfattet af biblioteksloven kan ikke tage betaling for lån til folkebibliotekerne. Statslige og statsstøttede biblioteker omfattet af biblioteksloven kan heller ikke tage betaling for lån indbyrdes. Folkebiblioteker, der ikke har en overbygningsfunktion i forhold til folkebibliotekernes materialeforsyning, kan tage betaling fra en anden kommune for lån. Dette gebyr kan ikke pålægges brugeren. Andre statslige biblioteker end lovbibliotekerne kan tage betaling for indbyrdes lån. Dette gebyr kan ikke pålægges brugeren, såfremt opgaven falder inden for bibliotekets serviceområde. Gebyret fastsættes efter de principper der gælder for statslige institutioner vedrørende indtægtsdækket virksomhed, jf. hertil Finansministeriets budgetvejledning. For at bibliotekernes lånesamarbejde kan fungere effektivt og pr. automatik, anbefales det, at bibliotekerne ikke generelt tager betaling for lån i forbindelse med lånesamarbejdet, men kun for særlige serviceydelser. 8.2 Betaling for fotokopier, digitale kopier mv. Bibliotekerne kan tage betaling hos brugerne for fx udprintet eller fotokopieret materiale, som en bruger udtrykkeligt har rekvireret, og som overgår til brugerens ejendom. For levering af materiale (digital kopi eller printkopi), der er omfattet af en licensaftale e.l. mellem et bibliotek og en rettighedshaver, kan der opkræves et særligt forbrugsbestemt licensgebyr hos brugere, der ikke er omfattet af den pågældende aftale. Biblioteket bør i så fald fastsætte bestemmelse herom i sit reglement. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 10

11 Biblioteker, der ved låneformidlingen modtager kopier vederlagsfrit, bør ikke tage betaling for sådanne kopier fra brugeren. 8.3 Betaling for særlige serviceydelser Bibliotekerne kan tage betaling for særlige serviceydelser, der er knyttet til biblioteksbetjeningen, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning, jf. bibliotekslovens 20 og 27 for henholdsvis folkebibliotekerne og de statslige samt statsstøttede biblioteker omfattet af biblioteksloven. Betaling for særlige serviceydelser fastsættes for folkebibliotekerne efter bestemmelserne i biblioteksloven, og for de statslige biblioteker efter de principper, der gælder for statslige institutioner vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Det anbefales, at et bibliotek tilbyder at fremskaffe et materiale mod gebyr som en særlig serviceydelse efter bibliotekslovens 20 (jf. fx afsnit 8.2 om forbrugsbestemt licensgebyr) frem for at afvise brugeren. Fremsendelse til brugere, institutioner, virksomheder m.fl. i andre former end via den nationale kørselsordning (fx med post, kurér e.l.) må betragtes som en særlig serviceydelse. 8.4 Betaling for forbrugsbestemte licensgebyrer Såfremt en licensaftale mod gebyr tillader levering uden for den primære brugerkreds, er det muligt at pålægge en sådan bruger et forbrugsbestemt licensgebyr for materialer, som et bibliotek har anskaffet til en afgrænset brugerkreds. Betalingsordningen vedrører levering af materialer i såvel fast som elektronisk form. Den afgrænsede brugerkreds kan fx være borgere, der har bopæl i en bestemt kommune eller en afgrænset kreds af forskere og studerende ved en eller flere uddannelsesinstitutioner. 9. Retningslinjer for lånesamarbejde mellem biblioteker omfattet af biblioteksloven 9.1 Låntagende biblioteker Ethvert bibliotek opfordres til at formulere en indlånsdeklaration, hvoraf det fremgår, fx hvilket publikum der serviceres, under hvilke betingelser denne service stilles til rådighed og den forventede ekspeditions- og leveringstid. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 11

12 Fremsendelse af ønske om lån er alene et ansvarsområde mellem biblioteker uafhængigt af brugeren. Håndteringen af såvel bestillinger som levering af materialer bør ske så automatiseret som muligt. Det betyder p.t., at det mellem bibliotekerne er normalt, at bestillinger sendes via basen over bestillinger knyttet til DanBib/bibliotek.dk. Det er alene det låntagende bibliotek, der vælger, hvilket andet bibliotek det vil henvende sig til med sit låneønske ud fra følgende overordnede principper: Bestillinger behandles i videst muligt omfang automatisk. Bestillinger verificeres og lokaliseres primært ved brug af DanBib. Tilgængelighed verificeres så vidt muligt inden bestilling, og en bestilling placeres hos det bibliotek, som hurtigst muligt kan levere materialet. Er der flere biblioteker, vælges det bibliotek, som ligger først i bibliotekernes præsentationsrækkefølge. Folkebibliotekerne præsenteres i DanBib i den rækkefølge, der er aftalt for den pågældende biblioteksenhed inden for centralbiblioteksområdet med de tilretninger, som det enkelte bibliotek selv har foretaget. Folkebiblioteker kan sende bestillinger på titler, som ikke har kunnet lokaliseres og/eller verificeres i egne bibliografiske værktøjer, inkl. DanBib og WorldCat, til viderebehandling på centralbiblioteket eller Statsbiblioteket. Mindre forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne kan sende bestillinger, som ikke kan lokaliseres og/eller verificeres i egne bibliografiske værktøjer, som forespørgsel til Statsbiblioteket. Biblioteker med klausulerede materialer bør undgås, medmindre det er eneste lånemulighed. Det samme gælder for institutbiblioteker og biblioteker, som oplyser, at de har begrænset udlån herunder uddannelsesbiblioteker. Bestilling af titler under anskaffelse bør undgås, med mindre låntagende bibliotek på forhånd har sikret sig, at titlen er indgået, eller at det låntagende bibliotek har accepteret, fx i sin servicedeklaration, at modtage bestillinger på undervejs-poster. Materialer, som et bibliotek måtte forventes at ville anskaffe selv, må ikke bestilles hos andre biblioteker på undervejs-poster. Det er legitimt at anmode om lån af et materiale, som det låntagende bibliotek selv ejer, såfremt det låntagende bibliotek på forhånd har sikret sig, at det långivende biblioteks eksemplar umiddelbart er til rådighed. Forsendelse sker så vidt muligt med bibliotekernes fælles kørselsordning. Låntagende biblioteker skal sikre sig, at lånere, der modtager materiale, som ifølge en licensaftale er undergivet visse betingelser for brug, bliver bekendt med disse betingelser. En licensaftale kan fx indeholde bestemmelse om, at det påhviler vedkommende bibliotek at meddele slutbrugeren, at videredistribution af en digital kopi ikke er tilladt. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 12

13 9.2 Långivende biblioteker Ethvert bibliotek opfordres til at formulere en udlånsdeklaration, hvoraf det fremgår, fx hvilke biblioteker der serviceres, under hvilke betingelser denne service stilles til rådighed, særlig reservationspraksis, udlånstider, ekspeditions- og leveringstid mv. Modtagelse af ønske om lån og fornyelse af lån er alene et ansvarsområde mellem biblioteker, uafhængig af brugeren. Alle biblioteker bør kunne modtage ønske om lån fra via basen over bestillinger knyttet til DanBib/bibliotek.dk eller fra bibliotekets egen web-katalog ud fra følgende overordnede principper: Det långivende bibliotek kan ikke stille betingelser om, at der skal benyttes andre bestillingskanaler end via basen over bestillinger knyttet til DanBib/bibliotek.dk. Modtagne bestillinger behandles hurtigt for at fremme et effektivt lånesamarbejde. Låntagende bibliotek underrettes, såfremt det ønskede lån ikke kan imødekommes om muligt med relevant information om alternative muligheder Låntagende bibliotek reserverer via Danbib med direkte automatiseret bestilling eller direkte i långivende biblioteks web-katalog. Kvittering for foretaget foretaget reservation bør indeholde nummer i reservationskø eller forventet leveringsdato. Afsendelse af det bestilte materiale bør ske hurtigst muligt efter modtagelse af bestilling. I lånetiden bør være indregnet forsendelsestid begge veje. Låneønsker kan afvises umiddelbart, såfremt dokumentverifikation ikke skønnes at være korrekt eller fyldestgørende, jf. centralbibliotekernes og Statsbibliotekets særlige forpligtelser. Et bibliotek registreret med en kode, som tillader dette, kan afvise at udlåne et ønsket dokument, såfremt dokumentet aktuelt er forbeholdt institutionens egne brugere. Forsendelse sker så vidt muligt med bibliotekernes fælles kørselsordning. 10. Arbejdsprocesser efter bestilling 10.1 Rykker for svar på bestilling og sletning af bestlling En rykker for svar på bestilling bør ske i en så automatiseret form, som det er muligt i forhold til det enkelte biblioteks teknologiske niveau. Kan dette ikke ske med forespørgsel til automatisk behandling *), bør der foretages et opslag i långivende biblioteks web-katalog for at se aktuel status. Skriftlig (pr. post eller ) eller telefonisk besked bør kun ske efter verifikation af aktuel status, og hvis denne status giver anledning til hertil. Bemærk, at automatisk genererede s ikke kan betragtes som automatisk behandling. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 13

14 *) Ved udgivelse af nærværende retningslinjer er dette ikke muligt. En sletning bestilling bør ske i en så automatiseret form, som det er muligt i forhold til det enkelte biblioteks teknologiske niveau, jf. specifikationen ovenfor Modtagelse og returnering Låntagende bibliotek skal overholde lånefrister og eventuelle restriktioner, som långivende bibliotek har knyttet til materialet. Låntagende bibliotek skal reagere på hjemkaldelser medmindre materialet er returneret kort forinden. Det anbefales, at bibliotekerne ikke har samme hjemkaldelsesrutine over for andre biblioteker som overfor lånerne. Det kan f.eks. ske ved at første hjemkaldelse springes over. Det må forventes, at låntagende bibliotek sender hjemkaldelse til lånere, som ikke afleverer fjernlånt materiale, uden af afvente hjemkaldelse fra långivende bibliotek. Låntagende bibliotek skal behandle materialet forsvarligt. Der må ikke påklistres sedler, og materialeidentifikation må ikke ændres (stregkode overklistres eller RFID-tag overskrives). Långivende bibliotek er ansvarlig for materialet, indtil materialet er modtaget af låntagende bibliotek. Ved returnering er låntagende bibliotek ansvarlig for materialet, indtil materialet er modtaget af långivende bibliotek. Dette indebærer, at låntagende bibliotek må svare erstatning til långivende bibliotek, hvis returneret materiale bortkommer under transporten. Tilsvarende gælder, at låntagende bibliotek ikke er erstatningsansvarlig over for långivende bibliotek, hvis materialet bortkommer under fremsendelsen. Afhængig af aftalen med transportøren kan det bibliotek, der har mistet materiale, eller som er ifaldet erstatningsansvar for bortkommet materiale, kræve erstatning hos transportøren Aflevering på anden lokation end lånt Nogle biblioteker har indbyrdes aftalt at modtage de pågældende andre bibliotekers materialer til aflevering som led i Bøger til døren -ordninger. Disse aftaler forpligtiger alene de deltagende biblioteker. Ud over sådanne aftaler mellem biblioteker, er bibliotekerne ikke forpligtiget til at modtage materiale ejet af andre biblioteker til aflevering. Det kan dog anbefales at modtage materialet og formidle det videresendt til det bibliotek, som ejer materialet. Det anbefales at gøre låneren opmærksom på, at forsendelsen sker på lånerens eget ansvar, at der ikke gives kvittering og at aflevering først registreres, når ejerbiblioteket har modtaget materialet. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 14

15 Nogle biblioteker kan modtage materiale i fx selvbetjeningsanlæg uden at have mulighed for at henlede lånerens opmærksomhed på de nævnte vilkår om forsendelse på eget ansvar mv. Også sådant materiale bør fremsendes til ejerbiblioteket. Det anbefales så vidt muligt, at pågældende materiale fremsendes med indlagt slip med tydelig påskrift Afleveret på XX-bibliotek, selvom materialet ikke er udlånt herfra. Ejerbiblioteket bør ved modtagelse af materiale med en sådan slip kontrollere, om materialet har været interurbanudlånt til et tredje bibliotek og i givet fald orientere dette bibliotek om, at materialet er afleveret. NOTE: Kulturstyrelsen undersøger aktuelt i forbindelse med udgivelsen af nærværende retningslinjer mulighederne for en egentlig automatisering på området Erstatning Et interurbanlån er et lån mellem biblioteker, og ikke blot et led i et udlån til en bruger. Det følger af de erstatningsretlige regler for lån, at låntager bærer et objektivt ansvar for det låntes værdi, jf. Danske Lov. Et bibliotek må således betale erstatning til et andet bibliotek, såfremt lånt materiale bortkommer eller ødelægges. Det anbefales, at et bibliotek fastsætter nærmere regler for erstatning af materiale i sin servicedeklaration, herunder om udgiften til klargøring også kræves erstattet. Det anbefales at långivende bibliotek først afsender erstatningskrav, når bortkomst er erkendt eller tidligst 3 måneder efter sidste hjemkaldelse Tilbagebetaling af erstatning Et bibliotek kan ikke antages at være forpligtet til at tilbagebetale erstatning, hvis et bibliotek, der har betalt erstatning, senere returnerer materialet. Det skyldes, at erstatningsmellemværendet er afsluttet, og at vedkommende bibliotek normalt ikke længere har nogen økonomisk interesse i at modtage materialet (et tilsvarende eller andet eksemplar er typisk genanskaffet). Et bibliotek bestemmer således selv, om det vil tilbagebetale erstatning. Det anbefales, at der normalt ikke tilbagebetales erstatning mellem bibliotekerne, men kun når det långivende bibliotek har en særlig interesse i at modtage genfundet materiale (som det fx er tilfældet med pligtafleveringsinstitutionerne). Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 15

16 I de tilfælde, hvor et bibliotek ønsker at modtage genfundet materiale, skal dette fremgå tydeligt for det låntagende bibliotek. Det anbefales, at dette meddeles i forbindelse med fremsendelse af erstatningskrav Fornyelse Anmodning om fornyelse sendes til långivende bibliotek. Fornyelsesanmodning bør fremsendes i en så automatiseret form, som det er muligt i forhold til det enkelte biblioteks teknologiske niveau. Kan fornyelse ikke ske med en besked til automatisk behandling, bør fornyelse i långivende biblioteks web-katalog anvendes. Skriftlig (pr. post eller ) eller telefonisk besked bør kun rent undtagelsesvist anvendes og kun efter aftale med långivende bibliotek. Bemærk at automatisk genererede s ikke betragtes som automatisk behandling. Ved automatiske beskeder og ved fornyelse i långivende biblioteks webkatalog, er der automatisk et svar. Om der skal gives svar i andre tilfælde, bør låntagende bibliotek aftale med långivende bibliotek Værdifuldt materiale Instruktioner fra det långivende bibliotek om brug på stedet eller overvåget læsesal skal overholdes. Det anbefales, at långivende bibliotek tager den forholdsregel at forsikre særlig værdifuldt materiale, før det afsendes og beder låntagende bibliotek tage de samme forholdsregler i forbindelse med returnering. Et låntagende bibliotek bør ikke bestille et materiale, som kun er til brug på overvåget læsesal, hvis en sådan ikke er til rådighed i det låntagende bibliotek. I så fald bør udlån ske til et andet bibliotek eller arkiv med en overvåget læsesal. Det anbefales desuden, at et långivende bibliotek sikrer sig, at et låntagende bibliotek har en overvåget læsesal (personale eller kamera), hvis dette er en betingelse for udlån. NOTE: Kulturstyrelsen undersøger aktuelt i forbindelse med udgivelsen af nærværende retningslinjer mulighederne for en koordineret indsats på området. 11. Internationale lån Vedrørende retningslinjer for det internationale lånesamarbejde henvises til IFLA-dokumentet: International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 16

17 I tilfælde at bestillinger på materiale uden for landets grænser, som et bibliotek ønsker formidlet via Statsbiblioteket, og som indebærer betragtelige omkostninger, kan Statsbiblioteket og låntagende bibliotek drøfte alternative muligheder, og herefter kan låneønsket evt. afvises. En låner har ikke et retskrav på et internationalt lån. For internationale lån gælder, at låntagende bibliotek er ansvarlig for materialet, fra det øjeblik, det er afsendt fra långivende bibliotek, til det modtages igen hos långivende bibliotek. Ved forsendelse er det vigtigt, at det fremgår tydeligt af pakken, at indholdet er et bibliotekslån og derfor ikke skal fortoldes. Hurtigste forsendelsesmåde bør benyttes. Lån formidlet af Statsbiblioteket returneres direkte til det långivende bibliotek. Lån modtaget via Statsbiblioteket returneres til Statsbiblioteket. 12. Henvisninger 12.1 Love hvortil der er henvist Lov om biblioteksvirksomhed ( biblioteksloven ) (Aktuel lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Der er refereret til de enkelte paragrafer i retningslinjerne. Kong Christian Den Femtis Danske Lov https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59516 FEMTE BOG, 8. CAPITEL, 1. afsnit Lov om ophavsret https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om behandling af personoplysninger ( persondataloven ) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Andre henvisninger Rethinking Resource Sharing... Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11951 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 17

18 Model National Interlibrary Loan Code Hvad omfatter bibliotek.dk? Tilgængelig for interurbanlån i 096 delfelt r Vedr. koder for forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne Bestillings- og indberetningsformatet formel beskrivelse Vedr. indberetning af kode h for ikke til udlån for folkebiblioteker Liste over lovbiblioteker givning/love_og_bekendtgoerelser/liste_over_lovbiblioteker_2011.xls International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 18

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Reglementer i bibliotekerne

Reglementer i bibliotekerne B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne BS VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse

Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse Baggrund 94 kommuner har tilmeldt sig som interesserede og finansieret arbejdet med at udarbejde kravspecifikationen til et nyt

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere