Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark"

Transkript

1 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

2 Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark er at give et overblik over regler, bestemmelser og god bibliotekspraksis i forbindelse med bibliotekernes lånesamarbejde i Danmark Udgiver: Kulturstyrelsen Ansvarlig institution: Kulturstyrelsen Forfatter: Leif Andresen Sprog: Dansk URL: Digitalt ISBN: Versionsdato: Dataformater: html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc Udgiverkategori: statslig Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 2

3 1. Forord Disse retningslinjer erstatter Lånesamarbejde. Principper og retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker, De nedenfor anførte syv vejledende principper, der skal ses som en hensigtserklæring, er inspireret af et manifest udarbejdet af Rethinking Resource Sharing-initiativet. 2. De syv vejledende principper Bibliotekerne er en væsentlig og værdifuld informationsressource og bør fremme og udvide tilgængeligheden af information. Bibliotekerne bør bestandigt forbedre deres systemer til informationsforsyning. Justering af arbejdsgange for fjernlån, fastlæggelse af politik for samlingsopbygning, søgeog leveringssystemer med færrest mulige servicebarrierer og omkostninger samt forskellige valgmuligheder for brugerne, er alle vigtige faktorer, der fremmer adgangen til information. Et bibliotek bør give brugeren adgang til at vælge, hvad brugeren ønsker uden unødvendige hindringer og procedurer. På samme måde som bibliotekerne synliggør deres samlinger globalt, bør de også deltage i det nationale, og gerne også i det internationale, lånesamarbejde. Følgende principper, der er vedtaget af biblioteker og bibliotekarer, fremmer en ressourcedeling og -levering, der er egnet til at styrke bibliotekernes rolle i et ekspanderende videnssamfund og sikrer samtidig, at bibliotekerne kan bevare deres integritet og samlinger. 1. Det enkelte bibliotek bør have så få restriktioner som muligt, sådan at brugeren møder færrest mulige barrierer for opfyldelse af et bestillingsønske. 2. Brugerne bør have passende valgmuligheder for leveringsformat og leveringsmåde, herunder for lån, papirkopi, digital kopi og evt. køb. 3. Almindelig adgang til ressourcer, der kan lånes, kopieres eller på anden måde deles med andre, bør fremmes med færrest mulige hindringer. 4. Ressourcer, som findes i de forskellige kulturinstitutioner, såsom biblioteker, arkiver, museer, og som kan lånes, kopieres eller på anden måde deles med andre, bør kunne udlånes eller på anden måde formidles. 5. Intet materiale, der er søgbart, bør være helt utilgængeligt. Ved "Kan ikke leveres-svar" bør der så vidt muligt ydes informationsservice om, hvor og hvordan materialet lettest gøres tilgængeligt for brugeren, fx brug på stedet. 6. Bibliotekerne bør tilbyde en service til en rimelig pris i stedet for at afholde sig fra at yde servicen. 7. Lånerregistrering bør være lige så let som tilmelding til kommercielle webbaserede tjenester. Alle bør nemt kunne blive biblioteksbruger. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 3

4 For at sikre at bibliotekerne fortsat på bedst mulig måde giver adgang til information, bør det enkelte bibliotek med jævne mellemrum overveje, om der under hensyn til de ovennævnte syv principper er grund til at revidere bibliotekets politik og arbejdsgange for at forbedre ressourcedeling og - levering og for i videst muligt omfang at gøre ressourcerne alment tilgængelige. 3. Om Principper og retningslinjer for lånesamarbejde mellem danske biblioteker 2012 Nærværende principper og retningslinjer er en justering af Lånesamarbejde. Principper og retningslinier for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker fra Siden 2001 har den teknologiske udvikling medført ændringer af de faktiske forhold vedrørende bibliotekernes lånesamarbejde, bl.a. med automatisk opdatering af lokalkataloger via bestillinger fra DanBib/BOB og med automatisk låner-initierede fjernlån ud fra bestilling i bibliotek.dk. Endvidere har forespørgsler fra bibliotekerne peget på et behov for justering af retningslinjerne fra 2001, fx vedrørende spørgsmålet om betaling af erstatning mellem bibliotekerne. På denne baggrund har Kulturstyrelsen udarbejdet nærværende dokument Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker Nærværende retningslinjer kan alene betragtes som vejledende. Da retningslinjerne imidlertid har været behandlet på en workshop august 2012 samt været til offentlig i høring med særlig invitation til bibliotekslederforeningerne og herved har opnået bred tilslutning fra bibliotekerne, er retningslinjerne et udtryk for bibliotekernes konsensus om rammerne for lånesamarbejdet og er i den forstand tillige et udtryk for bibliotekernes praksis på området. Det bemærkes, at nærværende retningslinjer kan fraviges, når der er saglige grunde hertil. Bibliotekerne kan indgå anden aftale, fx ved at långivende bibliotek i sin servicedeklaration over for andre biblioteker fastlægger de vilkår, der gælder for lån af bibliotekets materialer. Sådanne aftaler må anses for gyldige, medmindre de strider imod biblioteksloven eller anden lovgivning. Principper og retningslinjer for lånesamarbejde mellem danske biblioteker 2012 tager særligt sigte på alle folkebiblioteker samt de statslige og statsstøttede biblioteker, der er omfattet af biblioteksloven. Alle disse biblioteker indberetter bestandsoplysninger mv. til fælleskatalogen DanBib, der således er det centrale arbejdsredskab i bibliotekernes lånesamarbejde. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 4

5 Det anbefales, at alle biblioteker følger Principper og retningslinjer for lånesamarbejde mellem danske biblioteker Definition af interurbanlån og lånesamarbejde Ved interurbanlån forstås i nærværende retningslinjer et udlån af et materiale fra et bibliotek til et andet bibliotek som et resultat af en bestilling. Det bibliotek, der udlåner materialet betegnes långivende bibliotek, og det bibliotek, der låner materialet betegnes låntagende bibliotek. Betegnelsen "lån" benyttes for såvel almindelige lån som for fotokopier og printede eller digitale kopier, der erstatter lån. Interurbanlån er udtryk for en effektiv udnyttelse af det samlede danske biblioteksvæsens ressourcer og for en optimering af servicen over for brugerne. Ved deltagelse i det almindelige lånesamarbejde mellem bibliotekerne kan det enkelte bibliotek søge at skaffe brugerne det materiale, som biblioteket ikke selv råder over. Interurbanlån er imidlertid ikke udtryk for et retskrav for brugeren, og et bibliotek er ikke forpligtet til at skaffe et hvilket som helst materiale uden hensyn til de økonomiske omkostninger. Et bibliotek kan endvidere altid afvise en åbenlys urimelig bestilling, fx kan en bestilling af den nyeste bestseller i en prækatalogiseret udgave beregnet for lokalt korttidslån afvises. Ved bibliotekernes lånesamarbejde forstås de processer, der foregår ved bibliotekernes interurbanindlån og interurbanudlån. Lånesamarbejdet er de processer hvorved et bibliotek - fra et andet nærmere angivet bibliotek bestiller og modtager materiale, som er ønsket af bibliotekets brugere, og som biblioteket ikke selv har til rådighed, eller som ikke er disponibelt i biblioteket. Det ønskede materiale kan sendes som et lån, eller et kopi-eksemplar (som print eller digitalt) kan på initiativ af långivende bibliotek leveres i stedet for. Et låntagende bibliotek kan vælge at bestille et bestemt dokument leveret som kopi. Automatisk bestilling betragtes på linje med en bestilling i en biblioteksprofessionel brugergrænseflade (fx DanBib og Bob), idet det låntagende bibliotek selv har defineret betingelserne for, at bestillingen sendes af sted. For at sikre effektivitet i lånesamarbejdet bør de enkelte biblioteker deklarere både biblioteket i forhold til lånesamarbejdet og de enkelte materialer, således at andre biblioteker kan konstatere (både på web-katalog og ved maskinelt Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 5

6 opslag), hvilke ressourcer der er til rådighed i lånesamarbejdet. Konkrete anvisninger herpå er givet i afsnit 9 og Formålet med bibliotekernes lånesamarbejde Den primære betjening af borgerne varetages af folkebibliotekerne, mens den primære betjening af forskere og studerende varetages af forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne. Formålet med bibliotekernes lånesamarbejde er at medvirke til, at borgerne via bibliotekerne har adgang til den bredest mulige mængde af videns- og informationsressourcer. Forudsætningen for et fungerende fjernlån er et fornuftigt selvforsyningsniveau. Fjernlån skal være et supplement til et biblioteks samlinger, og ikke en erstatning for manglende ressourcer lokalt. Imidlertid kan intet bibliotek forventes at have alt materiale, som brugeren efterspørger, til rådighed i sin egen fysiske samling, ligesom antallet af indkøbte eksemplarer efterfølgende kan vise sig ikke at kunne imødekomme behovet hos brugerne af det enkelte bibliotek. Tilsvarende kan det ikke forventes, at et bibliotek har licensdækket alt det digitalt tilgængelige materiale, som en bruger efterspørger. Bibliotekerne bør ved størst mulig anvendelse af moderne informationsteknologi medvirke til, at lånesamarbejdet udføres så effektivt som muligt, både med hensyn til ressourceanvendelse, ekspeditionstid og opfyldelsesgrad. Grundlaget for det samarbejdende biblioteksvæsen, hvor forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne understøtter folkebibliotekernes opgavevaretagelse, er fastlagt i biblioteksloven. Det danske bibliotekssystem er baseret på, at alle større statslige biblioteker er en del af det offentlige bibliotekssystem, hvorfra enhver har adgang til at låne, hvad enten det sker ved direkte henvendelse eller gennem et andet bibliotek. Herved opnås en smidig og hensigtsmæssig udnyttelse af de samlede ressourcer, som biblioteksvæsenet råder over. De statslige overbygningsfunktioner i forhold til lånesamarbejdet består af centralbibliotekerne og de statslige og statsstøttede biblioteker, der er omfattet af biblioteksloven. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 6

7 6. Overordnede principper De overordnede principper for bibliotekernes lånesamarbejde og forpligtelser i lånesamarbejdet er følgende: Folkebibliotekerne deltager i det almindelige lånesamarbejde i henhold til biblioteksloven. Folkebibliotekerne har pligt til at søge at fremskaffe obligatoriske materialer, som de ikke selv råder over. Centralbibliotekerne virker som overcentraler bl.a. ved at indkøbe mere sjældent efterspurgt materiale og skal søge at fremskaffe materialer til folkebibliotekernes brugere og understøtte lånesamarbejdet i øvrigt. Statsbiblioteket varetager en række opgaver i forhold til folkebibliotekerne i forbindelse med lånesamarbejdet. Det gælder låneformidling fra ind- og udland samt supplerende anskaffelse af mere specielt materiale med henblik på udlån til folkebibliotekerne. Endvidere varetager Statsbiblioteket opgaver, som følger af bibliotekets forpligtigelse vedr. flygtninges og indvandreres særlige behov samt depotbiblioteksfunktionen. Nota er overcentral i forhold til folkebibliotekernes betjening af den gruppe af lånere, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Statslige og statsstøttede biblioteker med forpligtigelser i henhold til 13, stk. 2 og stk. 3 i biblioteksloven (de såkaldte lovbiblioteker ) deltager i det almindelige lånesamarbejde og har mindst ét betjeningssted med adgang til udlån af materialer ved personligt fremmøde samt benyttelse af materialer på stedet. Bibliotekerne opgør interurbanlånet i henhold til de nationalt fastsatte statistiske regler. 7. Andre overordnede principper Biblioteker, hvis bestand er medtaget i bibliotek.dk, skal følge de samme retningslinjer, som gælder for lovbibliotekerne (statslige og statsstøttede biblioteker med særlige forpligtelser i henhold til biblioteksloven). Bestand fra øvrige biblioteker kan dog indberettes til DanBib, hvor andre biblioteker kan bestille i henhold til de af det enkelte bibliotek fastsatte betingelser. 7.1 Lånesamarbejde og digitalt materiale Der gælder overordnet de samme principper i lånesamarbejdet om tilrådighedsstillelse af digitalt materialer som for materiale i fast form. Hvis et bibliotek kan levere interurbanlån af digitalt materiale (som print eller digital Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 7

8 fil) eller walk in-use, bør det stille denne mulighed til rådighed. Et bibliotek bør sikre, at mulighederne for interurbanlån af digitalt materiale fremgår af bibliotekernes fælles it-værktøjer på den til enhver tid bedste måde. For fx tidsskrifter kan disse indberettes til DanBib. Det er ikke hensigtsmæssigt at give yderligere konkrete anvisninger herom, da de it-tekniske løsninger er under stadig udvikling. Låntagende bibliotek bør ikke sende bestillinger på digitalt materiale uden at have en begrundet forventning om, at långivende bibliotek har mulighed for at levere materialet. Låntagende bibliotek bør ikke sende bestillinger på Open Access-materiale, som andre biblioteker måtte have registreret i sin beholdning. Det anbefales, at det enkelte bibliotek bestræber sig på at håndtere bestillinger, således at andre biblioteker ikke belastes unødigt, og således at det låntagende bibliotek så vidt muligt forestår eventuelle nødvendige opslag i de relevante brugergrænseflader. 7.2 Servicedeklarationer Det anbefales, at alle biblioteker i en servicedeklaration for biblioteksbrugerne beskriver betjeningsniveauet med hensyn til fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker. Bibliotek.dk s biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration. Note: Eksempel/eksempler på sådanne servicedeklarationer kan ses på Det anbefales endvidere, at alle biblioteker i en servicedeklaration over for andre biblioteker kort beskriver betjeningsniveauet i forbindelse med lånesamarbejdet. Det anbefales særligt, at eventuel fravigelse af nærværende retningslinjer eksplicit beskrives i bibliotekets servicedeklaration. Netpunkts biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration. 7.3 Registrering af biblioteker For at kunne indgå i lånesamarbejdet skal et bibliotek være registreret i Kulturstyrelsens biblioteksregister, som er grundlaget for DBCs registrering og præsentation af biblioteker. Registreringen i biblioteksregisteret er grundlag for fx deltagelse i bibliotek.dk. Det enkelte bibliotek tildeles en kode, som beskriver, om og i givet fald hvordan et bibliotek deltager i lånesamarbejdet. Det anbefales, at et bibliotek løbende sikrer sig, at denne registrering er retvisende i forhold til den service, som biblioteket tilbyder i lånesamarbejdet. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 8

9 7.4 Registrering af materialer For at indgå i lånesamarbejdet er det en praktisk forudsætning at det pågældende bibliotek har indberettet materiale til bibliotekernes fælleskatalog DanBib. Ved denne indberetning skal biblioteket afmærke materialets tilgængelighed for bestillinger via lånesamarbejdet. For forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne sker dette med en kode (danmarc2, felt 96 delfelt r). For folkebibliotekernes bestandsindberetning til DanBib sker det med markering af materiale ikke til udlån (den såkaldte h-markering). 7.5 Biblioteker ved offentligt finansierede institutioner, private virksomheder m.fl. En række offentligt finansierede institutioner (bl.a. uddannelsesinstitutioner) og private virksomheder m.fl. har etableret et bibliotek eller en biblioteksfunktion. Sådanne biblioteker, der ikke er omfattet af biblioteksloven, er ikke forpligtet til at indgå i bibliotekernes lånesamarbejde. Disse institutioner, virksomheder m.fl. har (uanset om de har et bibliotek eller ej) ret til betjening på mindst samme vilkår som almindelige borgere. Dette indebærer, at biblioteker omfattet af biblioteksloven selv afgør, om de vil behandle denne type institutioner/deres biblioteker på linje med biblioteker, der indgår i bibliotekerne lånesamarbejde. Det anbefales, at biblioteker ved uddannelsesinstitutioner mv. bestræber sig på at deltage i lånesamarbejdet bl.a. ved at aflevere data til DanBib og ved at deklarere deres deltagelse i lånesamarbejdet ved registreringen af biblioteket og af materialet. Det anbefales, at biblioteker ved private virksomheder mv. anvender de professionelle værktøjer i DanBib ved deltagelse i lånesamarbejdet. Ikke-offentligt finansierede biblioteker kan deltage aktivt i lånesamarbejdet ved optagelse af sin bestand i bibliotek.dk i særlige tilfælde, se hertil rubrikken Hvad omfatter bibliotek.dk? på styrelsens hjemmeside. 7.6 Øvrig lovgivning Bibliotekernes lånesamarbejde reguleres ud over af biblioteksloven af andre love og bestemmelser herunder Ophavsretsloven Persondataloven Bibliotekerne skal derudover respektere indgåede aftaler, herunder licenskontrakter. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 9

10 8. Principper for betaling mv. Hvis et offentligt tilgængeligt bibliotek (et folkebibliotek eller et lovbibliotek) skal opkræve gebyr hos brugerne for bibliotekets services, skal der være hjemmel hertil i lovgivningen. Det bemærkes, at biblioteksloven ( 20, 27 og 29) tager stilling til, for hvilke typer biblioteksydelser der kan tages betaling hos brugerne. Det samme gælder med hensyn til gebyropkrævning mellem folkebiblioteker (jf. bibliotekslovens 22 om betaling for interurbanlån og bibliotekslovens 24 om mellemkommunal betaling). 8.1 Betaling mellem biblioteker De statslige og statsstøttede biblioteker (lovbibliotekerne) omfattet af biblioteksloven kan ikke tage betaling for lån til folkebibliotekerne. Statslige og statsstøttede biblioteker omfattet af biblioteksloven kan heller ikke tage betaling for lån indbyrdes. Folkebiblioteker, der ikke har en overbygningsfunktion i forhold til folkebibliotekernes materialeforsyning, kan tage betaling fra en anden kommune for lån. Dette gebyr kan ikke pålægges brugeren. Andre statslige biblioteker end lovbibliotekerne kan tage betaling for indbyrdes lån. Dette gebyr kan ikke pålægges brugeren, såfremt opgaven falder inden for bibliotekets serviceområde. Gebyret fastsættes efter de principper der gælder for statslige institutioner vedrørende indtægtsdækket virksomhed, jf. hertil Finansministeriets budgetvejledning. For at bibliotekernes lånesamarbejde kan fungere effektivt og pr. automatik, anbefales det, at bibliotekerne ikke generelt tager betaling for lån i forbindelse med lånesamarbejdet, men kun for særlige serviceydelser. 8.2 Betaling for fotokopier, digitale kopier mv. Bibliotekerne kan tage betaling hos brugerne for fx udprintet eller fotokopieret materiale, som en bruger udtrykkeligt har rekvireret, og som overgår til brugerens ejendom. For levering af materiale (digital kopi eller printkopi), der er omfattet af en licensaftale e.l. mellem et bibliotek og en rettighedshaver, kan der opkræves et særligt forbrugsbestemt licensgebyr hos brugere, der ikke er omfattet af den pågældende aftale. Biblioteket bør i så fald fastsætte bestemmelse herom i sit reglement. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 10

11 Biblioteker, der ved låneformidlingen modtager kopier vederlagsfrit, bør ikke tage betaling for sådanne kopier fra brugeren. 8.3 Betaling for særlige serviceydelser Bibliotekerne kan tage betaling for særlige serviceydelser, der er knyttet til biblioteksbetjeningen, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning, jf. bibliotekslovens 20 og 27 for henholdsvis folkebibliotekerne og de statslige samt statsstøttede biblioteker omfattet af biblioteksloven. Betaling for særlige serviceydelser fastsættes for folkebibliotekerne efter bestemmelserne i biblioteksloven, og for de statslige biblioteker efter de principper, der gælder for statslige institutioner vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Det anbefales, at et bibliotek tilbyder at fremskaffe et materiale mod gebyr som en særlig serviceydelse efter bibliotekslovens 20 (jf. fx afsnit 8.2 om forbrugsbestemt licensgebyr) frem for at afvise brugeren. Fremsendelse til brugere, institutioner, virksomheder m.fl. i andre former end via den nationale kørselsordning (fx med post, kurér e.l.) må betragtes som en særlig serviceydelse. 8.4 Betaling for forbrugsbestemte licensgebyrer Såfremt en licensaftale mod gebyr tillader levering uden for den primære brugerkreds, er det muligt at pålægge en sådan bruger et forbrugsbestemt licensgebyr for materialer, som et bibliotek har anskaffet til en afgrænset brugerkreds. Betalingsordningen vedrører levering af materialer i såvel fast som elektronisk form. Den afgrænsede brugerkreds kan fx være borgere, der har bopæl i en bestemt kommune eller en afgrænset kreds af forskere og studerende ved en eller flere uddannelsesinstitutioner. 9. Retningslinjer for lånesamarbejde mellem biblioteker omfattet af biblioteksloven 9.1 Låntagende biblioteker Ethvert bibliotek opfordres til at formulere en indlånsdeklaration, hvoraf det fremgår, fx hvilket publikum der serviceres, under hvilke betingelser denne service stilles til rådighed og den forventede ekspeditions- og leveringstid. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 11

12 Fremsendelse af ønske om lån er alene et ansvarsområde mellem biblioteker uafhængigt af brugeren. Håndteringen af såvel bestillinger som levering af materialer bør ske så automatiseret som muligt. Det betyder p.t., at det mellem bibliotekerne er normalt, at bestillinger sendes via basen over bestillinger knyttet til DanBib/bibliotek.dk. Det er alene det låntagende bibliotek, der vælger, hvilket andet bibliotek det vil henvende sig til med sit låneønske ud fra følgende overordnede principper: Bestillinger behandles i videst muligt omfang automatisk. Bestillinger verificeres og lokaliseres primært ved brug af DanBib. Tilgængelighed verificeres så vidt muligt inden bestilling, og en bestilling placeres hos det bibliotek, som hurtigst muligt kan levere materialet. Er der flere biblioteker, vælges det bibliotek, som ligger først i bibliotekernes præsentationsrækkefølge. Folkebibliotekerne præsenteres i DanBib i den rækkefølge, der er aftalt for den pågældende biblioteksenhed inden for centralbiblioteksområdet med de tilretninger, som det enkelte bibliotek selv har foretaget. Folkebiblioteker kan sende bestillinger på titler, som ikke har kunnet lokaliseres og/eller verificeres i egne bibliografiske værktøjer, inkl. DanBib og WorldCat, til viderebehandling på centralbiblioteket eller Statsbiblioteket. Mindre forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne kan sende bestillinger, som ikke kan lokaliseres og/eller verificeres i egne bibliografiske værktøjer, som forespørgsel til Statsbiblioteket. Biblioteker med klausulerede materialer bør undgås, medmindre det er eneste lånemulighed. Det samme gælder for institutbiblioteker og biblioteker, som oplyser, at de har begrænset udlån herunder uddannelsesbiblioteker. Bestilling af titler under anskaffelse bør undgås, med mindre låntagende bibliotek på forhånd har sikret sig, at titlen er indgået, eller at det låntagende bibliotek har accepteret, fx i sin servicedeklaration, at modtage bestillinger på undervejs-poster. Materialer, som et bibliotek måtte forventes at ville anskaffe selv, må ikke bestilles hos andre biblioteker på undervejs-poster. Det er legitimt at anmode om lån af et materiale, som det låntagende bibliotek selv ejer, såfremt det låntagende bibliotek på forhånd har sikret sig, at det långivende biblioteks eksemplar umiddelbart er til rådighed. Forsendelse sker så vidt muligt med bibliotekernes fælles kørselsordning. Låntagende biblioteker skal sikre sig, at lånere, der modtager materiale, som ifølge en licensaftale er undergivet visse betingelser for brug, bliver bekendt med disse betingelser. En licensaftale kan fx indeholde bestemmelse om, at det påhviler vedkommende bibliotek at meddele slutbrugeren, at videredistribution af en digital kopi ikke er tilladt. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 12

13 9.2 Långivende biblioteker Ethvert bibliotek opfordres til at formulere en udlånsdeklaration, hvoraf det fremgår, fx hvilke biblioteker der serviceres, under hvilke betingelser denne service stilles til rådighed, særlig reservationspraksis, udlånstider, ekspeditions- og leveringstid mv. Modtagelse af ønske om lån og fornyelse af lån er alene et ansvarsområde mellem biblioteker, uafhængig af brugeren. Alle biblioteker bør kunne modtage ønske om lån fra via basen over bestillinger knyttet til DanBib/bibliotek.dk eller fra bibliotekets egen web-katalog ud fra følgende overordnede principper: Det långivende bibliotek kan ikke stille betingelser om, at der skal benyttes andre bestillingskanaler end via basen over bestillinger knyttet til DanBib/bibliotek.dk. Modtagne bestillinger behandles hurtigt for at fremme et effektivt lånesamarbejde. Låntagende bibliotek underrettes, såfremt det ønskede lån ikke kan imødekommes om muligt med relevant information om alternative muligheder Låntagende bibliotek reserverer via Danbib med direkte automatiseret bestilling eller direkte i långivende biblioteks web-katalog. Kvittering for foretaget foretaget reservation bør indeholde nummer i reservationskø eller forventet leveringsdato. Afsendelse af det bestilte materiale bør ske hurtigst muligt efter modtagelse af bestilling. I lånetiden bør være indregnet forsendelsestid begge veje. Låneønsker kan afvises umiddelbart, såfremt dokumentverifikation ikke skønnes at være korrekt eller fyldestgørende, jf. centralbibliotekernes og Statsbibliotekets særlige forpligtelser. Et bibliotek registreret med en kode, som tillader dette, kan afvise at udlåne et ønsket dokument, såfremt dokumentet aktuelt er forbeholdt institutionens egne brugere. Forsendelse sker så vidt muligt med bibliotekernes fælles kørselsordning. 10. Arbejdsprocesser efter bestilling 10.1 Rykker for svar på bestilling og sletning af bestlling En rykker for svar på bestilling bør ske i en så automatiseret form, som det er muligt i forhold til det enkelte biblioteks teknologiske niveau. Kan dette ikke ske med forespørgsel til automatisk behandling *), bør der foretages et opslag i långivende biblioteks web-katalog for at se aktuel status. Skriftlig (pr. post eller ) eller telefonisk besked bør kun ske efter verifikation af aktuel status, og hvis denne status giver anledning til hertil. Bemærk, at automatisk genererede s ikke kan betragtes som automatisk behandling. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 13

14 *) Ved udgivelse af nærværende retningslinjer er dette ikke muligt. En sletning bestilling bør ske i en så automatiseret form, som det er muligt i forhold til det enkelte biblioteks teknologiske niveau, jf. specifikationen ovenfor Modtagelse og returnering Låntagende bibliotek skal overholde lånefrister og eventuelle restriktioner, som långivende bibliotek har knyttet til materialet. Låntagende bibliotek skal reagere på hjemkaldelser medmindre materialet er returneret kort forinden. Det anbefales, at bibliotekerne ikke har samme hjemkaldelsesrutine over for andre biblioteker som overfor lånerne. Det kan f.eks. ske ved at første hjemkaldelse springes over. Det må forventes, at låntagende bibliotek sender hjemkaldelse til lånere, som ikke afleverer fjernlånt materiale, uden af afvente hjemkaldelse fra långivende bibliotek. Låntagende bibliotek skal behandle materialet forsvarligt. Der må ikke påklistres sedler, og materialeidentifikation må ikke ændres (stregkode overklistres eller RFID-tag overskrives). Långivende bibliotek er ansvarlig for materialet, indtil materialet er modtaget af låntagende bibliotek. Ved returnering er låntagende bibliotek ansvarlig for materialet, indtil materialet er modtaget af långivende bibliotek. Dette indebærer, at låntagende bibliotek må svare erstatning til långivende bibliotek, hvis returneret materiale bortkommer under transporten. Tilsvarende gælder, at låntagende bibliotek ikke er erstatningsansvarlig over for långivende bibliotek, hvis materialet bortkommer under fremsendelsen. Afhængig af aftalen med transportøren kan det bibliotek, der har mistet materiale, eller som er ifaldet erstatningsansvar for bortkommet materiale, kræve erstatning hos transportøren Aflevering på anden lokation end lånt Nogle biblioteker har indbyrdes aftalt at modtage de pågældende andre bibliotekers materialer til aflevering som led i Bøger til døren -ordninger. Disse aftaler forpligtiger alene de deltagende biblioteker. Ud over sådanne aftaler mellem biblioteker, er bibliotekerne ikke forpligtiget til at modtage materiale ejet af andre biblioteker til aflevering. Det kan dog anbefales at modtage materialet og formidle det videresendt til det bibliotek, som ejer materialet. Det anbefales at gøre låneren opmærksom på, at forsendelsen sker på lånerens eget ansvar, at der ikke gives kvittering og at aflevering først registreres, når ejerbiblioteket har modtaget materialet. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 14

15 Nogle biblioteker kan modtage materiale i fx selvbetjeningsanlæg uden at have mulighed for at henlede lånerens opmærksomhed på de nævnte vilkår om forsendelse på eget ansvar mv. Også sådant materiale bør fremsendes til ejerbiblioteket. Det anbefales så vidt muligt, at pågældende materiale fremsendes med indlagt slip med tydelig påskrift Afleveret på XX-bibliotek, selvom materialet ikke er udlånt herfra. Ejerbiblioteket bør ved modtagelse af materiale med en sådan slip kontrollere, om materialet har været interurbanudlånt til et tredje bibliotek og i givet fald orientere dette bibliotek om, at materialet er afleveret. NOTE: Kulturstyrelsen undersøger aktuelt i forbindelse med udgivelsen af nærværende retningslinjer mulighederne for en egentlig automatisering på området Erstatning Et interurbanlån er et lån mellem biblioteker, og ikke blot et led i et udlån til en bruger. Det følger af de erstatningsretlige regler for lån, at låntager bærer et objektivt ansvar for det låntes værdi, jf. Danske Lov. Et bibliotek må således betale erstatning til et andet bibliotek, såfremt lånt materiale bortkommer eller ødelægges. Det anbefales, at et bibliotek fastsætter nærmere regler for erstatning af materiale i sin servicedeklaration, herunder om udgiften til klargøring også kræves erstattet. Det anbefales at långivende bibliotek først afsender erstatningskrav, når bortkomst er erkendt eller tidligst 3 måneder efter sidste hjemkaldelse Tilbagebetaling af erstatning Et bibliotek kan ikke antages at være forpligtet til at tilbagebetale erstatning, hvis et bibliotek, der har betalt erstatning, senere returnerer materialet. Det skyldes, at erstatningsmellemværendet er afsluttet, og at vedkommende bibliotek normalt ikke længere har nogen økonomisk interesse i at modtage materialet (et tilsvarende eller andet eksemplar er typisk genanskaffet). Et bibliotek bestemmer således selv, om det vil tilbagebetale erstatning. Det anbefales, at der normalt ikke tilbagebetales erstatning mellem bibliotekerne, men kun når det långivende bibliotek har en særlig interesse i at modtage genfundet materiale (som det fx er tilfældet med pligtafleveringsinstitutionerne). Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 15

16 I de tilfælde, hvor et bibliotek ønsker at modtage genfundet materiale, skal dette fremgå tydeligt for det låntagende bibliotek. Det anbefales, at dette meddeles i forbindelse med fremsendelse af erstatningskrav Fornyelse Anmodning om fornyelse sendes til långivende bibliotek. Fornyelsesanmodning bør fremsendes i en så automatiseret form, som det er muligt i forhold til det enkelte biblioteks teknologiske niveau. Kan fornyelse ikke ske med en besked til automatisk behandling, bør fornyelse i långivende biblioteks web-katalog anvendes. Skriftlig (pr. post eller ) eller telefonisk besked bør kun rent undtagelsesvist anvendes og kun efter aftale med långivende bibliotek. Bemærk at automatisk genererede s ikke betragtes som automatisk behandling. Ved automatiske beskeder og ved fornyelse i långivende biblioteks webkatalog, er der automatisk et svar. Om der skal gives svar i andre tilfælde, bør låntagende bibliotek aftale med långivende bibliotek Værdifuldt materiale Instruktioner fra det långivende bibliotek om brug på stedet eller overvåget læsesal skal overholdes. Det anbefales, at långivende bibliotek tager den forholdsregel at forsikre særlig værdifuldt materiale, før det afsendes og beder låntagende bibliotek tage de samme forholdsregler i forbindelse med returnering. Et låntagende bibliotek bør ikke bestille et materiale, som kun er til brug på overvåget læsesal, hvis en sådan ikke er til rådighed i det låntagende bibliotek. I så fald bør udlån ske til et andet bibliotek eller arkiv med en overvåget læsesal. Det anbefales desuden, at et långivende bibliotek sikrer sig, at et låntagende bibliotek har en overvåget læsesal (personale eller kamera), hvis dette er en betingelse for udlån. NOTE: Kulturstyrelsen undersøger aktuelt i forbindelse med udgivelsen af nærværende retningslinjer mulighederne for en koordineret indsats på området. 11. Internationale lån Vedrørende retningslinjer for det internationale lånesamarbejde henvises til IFLA-dokumentet: International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure. Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 16

17 I tilfælde at bestillinger på materiale uden for landets grænser, som et bibliotek ønsker formidlet via Statsbiblioteket, og som indebærer betragtelige omkostninger, kan Statsbiblioteket og låntagende bibliotek drøfte alternative muligheder, og herefter kan låneønsket evt. afvises. En låner har ikke et retskrav på et internationalt lån. For internationale lån gælder, at låntagende bibliotek er ansvarlig for materialet, fra det øjeblik, det er afsendt fra långivende bibliotek, til det modtages igen hos långivende bibliotek. Ved forsendelse er det vigtigt, at det fremgår tydeligt af pakken, at indholdet er et bibliotekslån og derfor ikke skal fortoldes. Hurtigste forsendelsesmåde bør benyttes. Lån formidlet af Statsbiblioteket returneres direkte til det långivende bibliotek. Lån modtaget via Statsbiblioteket returneres til Statsbiblioteket. 12. Henvisninger 12.1 Love hvortil der er henvist Lov om biblioteksvirksomhed ( biblioteksloven ) (Aktuel lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Der er refereret til de enkelte paragrafer i retningslinjerne. Kong Christian Den Femtis Danske Lov https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59516 FEMTE BOG, 8. CAPITEL, 1. afsnit Lov om ophavsret https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om behandling af personoplysninger ( persondataloven ) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Andre henvisninger Rethinking Resource Sharing... Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=11951 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 17

18 Model National Interlibrary Loan Code Hvad omfatter bibliotek.dk? Tilgængelig for interurbanlån i 096 delfelt r Vedr. koder for forsknings, fag- og uddannelsesbibliotekerne Bestillings- og indberetningsformatet formel beskrivelse Vedr. indberetning af kode h for ikke til udlån for folkebiblioteker Liste over lovbiblioteker givning/love_og_bekendtgoerelser/liste_over_lovbiblioteker_2011.xls International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark side 18

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Lånesamarbejde Principper og retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker Af Lone Hansen 17. oktober 2001

Lånesamarbejde Principper og retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker Af Lone Hansen 17. oktober 2001 Lånesamarbejde Principper og retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker Af Lone Hansen 17. oktober 2001 1 Indledning 1.1 Bibliotekernes lånesamarbejde Folke- og forskningsbibliotekerne

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger Kulturstyrelsen

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 64 Offentlig Kulturministeriet Udkast af 812. decembernovember 2004 1 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed I medfør af 4, 13, stk. 4, 20, stk. 6, 22, stk. 2, 23, stk.

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK 1. Erhvervskortaftalens indhold Når der er indgået en aftale om bestilling og udstedelse af Erhvervskort i henhold til disse vilkår (Erhvervskortaftale), berettiger

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Reglementer i bibliotekerne

Reglementer i bibliotekerne B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne BS VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Rapport om koordination. forskningsbiblioteker RAPPORTER FRA BIBLIOTEK STYRELSEN OG FOR MEDIER BIBLIOTEK OG MEDIER

Rapport om koordination. forskningsbiblioteker RAPPORTER FRA BIBLIOTEK STYRELSEN OG FOR MEDIER BIBLIOTEK OG MEDIER Rapport om koordination Rapport af materialeforsyning om koordination i folkeaf og materialeforsyning forskningsbiblioteker i folkeog forskningsbiblioteker RAPPORTER FRA BIBLIOTEK STYRELSEN OG FOR MEDIER

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker har én fælles samling. Kassations- og magasineringspolitikken er gældende politik og skal efterleves for

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis

Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2016 Rudersdal Bibliotekerne - Kassationspraksis Materialerne på Hovedbiblioteket i Birkerød og lokalbibliotekerne i

Læs mere

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne REGLEMENT for Egedal Bibliotekerne Hvem er Egedal Bibliotekerne? Egedal Bibliotekerne består af fire filialer. Smørum Bibliotek, Ølstykke Bibliotek, Ganløse Bibliotek og Biblioteket i Stenløse Kulturhus.

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Indledende... 2 Gem søgning på server... 2 Udlån... 3 Antal udlån pr. titel (elib-stat-13)... 3 Titler uden udlån (elib-stat-14 )... 6 Eksemplarer

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

PROTEST. 8. januar 2015 Ref. nr Til: Odense Centralbibliotek Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C

PROTEST. 8. januar 2015 Ref. nr Til: Odense Centralbibliotek Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C PROTEST Mellem den 7. og 10. januar 2015 appellerede jeg til 136 1 biblioteker med breve efter følgende opskrift vedlagt en reklamefolder med Forlaget Genspejlings udgivelser, hvilket udover mine egne

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017 FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26. april 2017 I forhold til den tidligere version af 26.11.14, er drejebogens afsnit om 2.1.4 Opstillinger, 2.2.2 Leverandørregister, 2.3.2 Kassations-basen,

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere