Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013"

Transkript

1 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i Skattestyrelsen har fortrykt selvangivelsen for 2013 med visse indkomstoplysninger. De fortrykte oplysninger er angivet som summer i de enkelte felter på selvangivelsen. De skal kontrollere de fortrykte oplysninger. Såfremt oplysningerne på den fortrykte selvangivelse er korrekte og der ikke er yderligere tilføjelser, er det ikke nødvendigt for Dem at indsende selvangivelse. For de fleste lønmodtagere og pensionister vil de fortrykte oplysninger være tilstrækkelige. Disse personer skal således sikre, at oplysningerne er korrekte og behøver herefter ikke foretage sig yderlige, såfremt oplysningerne er korrekte og fyldestgørende. Derudover gælder det for begrænset skattepligtige lønmodtagere, at disse personer ikke behøver indsende selvangivelse med mindre særlige forhold gør sig gældende. Nærmere oplysning kan fås ved skattekontoret eller kommunens kvikskranke. På selvangivelsens side 1 er angivet hvilken skattekontor borgeren hører til. Indsendelse af selvangivelse Den enkelte borger kan i år indsende sin selvangivelse via post, telefax, eller ved at foretage ændringer, tilføjelser eller godkende selvangivelsen via Skattestyrelsens tast-selvløsning på eller med NemID via selvbetjening på På selvangivelsens forside er fortrykt en tast-selv kode, der kan anvendes sammen med personens cpr-nummer for at få adgang til at foretage ændringer mv. Indsender De selvangivelsen fysisk, skal De huske at underskrive selvangivelsen. Gifte personer Sambeskatning af personer, der er gift, er ophævet med virkning fra og med 1. januar 2008, derfor skal hver ægtefælle indsende selvangivelse for 2013 med egne indtægter og udgifter. Børn Børn, der ikke er fyldt 15 år den 1. januar 2013, skal normalt ikke indsende selvangivelse. Har børn imidlertid skattepligtig indkomst, skal der indsendes en selvangivelse over deres indtægter mv. Er der ikke modtaget selvangivelsesskema, kan skemaer fås udleveret ved henvendelse til skattekontoret eller kommunens kvikskranke eller på Hvad skal med i selvangivelsen? Alle Deres indtægter og udgifter i 2013 skal selvangives. Har De kun været skattepligtig i en del af 2013, er det kun de indtægter mv. i denne periode, der skal selvangives. Skattestyrelsen skal gøre opmærksom på, at såfremt der på selvangivelsen afgives urigtige eller vildledende oplysninger, kan der blive tale om bødeansvar.

2 Skattefri B-indkomst og standardfradrag Der er ikke felter til indberetning af disse beløb. Skattesystemet beregner og fratrækker automatisk disse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattefri B-indkomst og standardfradrag udgør i 2013 henholdsvis kr og kr pr. person. Beløbene er for et helt år. Har De været skattepligtig i mindre end et år, reduceres beløbet forholdsmæssigt. Mellem ægtefæller vil der ske automatisk overførsel af henholdsvis skattefri B-indkomst og standardfradrag fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle, såfremt den ene ægtefælle ikke kan anvende enten den skattefrie B-indkomst eller standardfradraget fuldt ud ved indkomstopgørelsen. Kan ingen af ægtefællerne udnytte deres skattefrie B-indkomst eller standardfradrag vil der ikke ske overførsel til den anden ægtefælle. Har De tvivlsspørgsmål? Er De i tvivl om udfyldelsen af selvangivelsen, er De velkommen til at spørge skattekontoret eller kvikskranken til råds. Læser De selvangivelsen, og denne vejledning, vil De dog normalt kunne udfylde selvangivelsen korrekt. Bemærkninger til de enkelte felter i selvangivelsen (side 3 og 4) 10 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af de A-indkomster De har haft i Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 10. Beløbene vil i de fleste tilfælde fremgå af felt 110, 111 eller 112 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Deres arbejdsgiver har pligt til at udlevere Dem en lønseddel, der viser årsløn mv. De har pligt til at opgive al indkomst på selvangivelsen, selvom De ikke har fået lønsedler. Dette kan De evt. gøre ved hjælp af de lønspecifikationer, De har fået i årets løb. På Skattestyrelsens tast-selv-løsning på kan De se en oversigt over Deres indberettede lønsedler. 11 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne offentlig hjælp i Beløbet er A-indkomst, men er omfattet af særlige beregningsregler ved skatteberegningen. Beløbet fremgå af felt 114 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 11.

3 18 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne GIS- og DIS-indkomst. Beløbet fremgå af felt 115 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver i januar Beløbet er A-indkomst, men er omfattet af særlige beregningsregler ved skatteberegningen. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Har De øvrige A-indkomster, skal De anføre beløbet i felt Renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal medregnes. I felt 20 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renter af indestående i pengeinstitutter. Det kan være af Deres lønkonto, opsparingskonto, samt Deres børneopsparingsordninger og lignende. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 20. Virksomhedsrenter anføres i felt 126a på side 4. Det skal bemærkes, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ses bort fra rentetilskrivninger på pensionsopsparingsordninger i danske pengeinstitutter o.l. (eksempelvis rateopsparing i pensionsøjemed, indeksopsparing, opsparing i pensionsøjemed, kapitalpension) og selvpensioneringsordninger) samt indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved indtræden eller ophør af skattepligt af anden grund end ved død, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst den del af renteindtægterne, som vedrører den periode, hvor den pågældende er skattepligtig. Eksempel 1: Skattepligten indtræder 1/7. Helårlige renteindtægter på kr Rentetilskrivningsdag 31/ for perioden 1/ / Tilskrevne renter i skattepligtsperioden (1/7-31/12) 0 kr. Renteindtægter vedrørende skattepligtsperioden: kr /12 x 6 = kr. Renteindtægter til beskatning i tilflytningsåret kr. Såfremt skattepligten består i hele 2013 og forholdene i øvrigt er uændrede, kan de skattepligtige renter for 2013 opgøres således: Tilskrevne renter i 2014 (31/3) kr. heraf vedrører 2014: kr /12 x 3 = kr. Renteindtægter til beskatning i kr. Eksempel 2: Skattepligten ophører 31/8. Helårlige renteindtægter på kr Rentetilskrivningsdag 31/ for perioden 1/1-31/ Tilskrevne renter i skattepligtsperioden (1/1-31/8) Renteindtægter vedrørende skattepligtsperioden: kr /12 x 8 = Renteindtægter til beskatning i fraflytningsåret 0 kr kr kr.

4 Ved landstingslov nr. 18 af 3. november 1994 er der indført regler om beskatning af kursgevinster på fordringer, der udstedes med en rente, der er lavere end en af Skattestyrelsen fastsat mindsterente. Reglen har virkning for fordringer, der afstås, indfries eller udtrækkes den 4. oktober 1994 eller senere. Bestemmelsen i ovennævnte lov er videreført i landstingslov nr. 12 af 2. november Renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal medregnes. I felt 21 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renter af indestående i obligationer eller pantebreve i depot mv. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 21. Se i øvrigt bemærkningerne til felt Alle øvrige renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal medregnes og anføres i felt 29. Eksempelvis renteindtægter fra private gældbreve og udlån. Se i øvrigt bemærkningerne til felt I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af uddannelsesstøtte udbetalt til Dem i Beløbet fremgå af felt 140 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 30. Uddannelsesstøtte er B-indkomst. 31 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne plejevederlag i Beløbet fremgå af felt 141 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 31. Hvis De for eksempel modtager forfatterhonorar eller lignende honorarer, der er B- indkomst i 2013, skal De anføre de(t) modtagne beløb i felt Har De modtaget underholdsbidrag mv. i 2013, skal De anføre beløbet i felt Har De modtaget udbytte af danske og udenlandske aktier i 2013 skal De anføre beløbet i felt 33.

5 Såfremt De har betalt udbytteskat af det modtagne udbytte i Danmark eller udlandet, bedes De fremsende dokumentation herfor til Deres skatteregion, således at dette kan indgå ved slutberegningen. 39 Har De haft øvrige indtægter, der er B-indkomst, eksempelvis indtægter af fast ejendom beliggende i Grønland, værdi af bolig i egen ejendom, skattepligtige gaver samt modtaget skattepligtig frirejse(r) i 2013 skal De anføre sådanne indtægter i felt 39. Beløbet kan være angivet i felt 150 eller 155 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Værdi af bolig i egen ejendom skal dog kun medregnes, såfremt boligen indeholder 2 eller flere lejligheder, eller såfremt mindst halvdelen eller 100 kvadratmeter af ejendommens etageareal benyttes erhvervsmæssigt. Hvor der skal ske beskatning, skal værdien fastsættes efter de i Grønland gældende boligbetalingsregler mv. Disse satser kan oplyses af skattekontoret eller kvikskranken. Værdien af frirejser for privat og offentligt ansatte, der ydes efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler, er skattefri. Hvis De får frirejse(r) fra Deres arbejdsgiver udover de for tjenestemænd i Grønland gældende regler, skal De medregne værdien af sådanne frirejser med kr pr. person pr. rejse, dog kr pr. barn mellem 2 og 11 år og kr pr. barn under 2 år. For personer, der er ansat i områderne uden den kommunale inddeling, eksempelvis Pituffik har Landsstyret vedtaget at værdien af frirejser, hvor der bliver tale om beskatning, fastsættes til kr pr. frirejse pr. person. Såfremt rejsen har været gennemført til et dokumenteret mindre beløb end ovennævnte satser foretages alene beskatning af dette mindre beløb. 40 I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri kost i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Værdi af fri kost i tjenesteforhold pr. person pr. år: Kost pr. år kr. Fuld kost pr. dag kr. Delvis kost (2 måltider) pr. dag kr. Delvis kost (1 måltid) pr. dag kr. Værdi af fri kost for pensionister m.v.: Værdi af kost for pensionister på alderdomshjem og personer på andre sociale institutioner ansættes pr. person pr. år til kr. Antallet af dage, hvor den ansatte har oppebåret ydelsen, fremgår normalt af lønsedlen, A 11. Satser til brug for opgørelsen af den skattepligtige indkomst er angivet på skema S 2a, som kan findes på Disse satser gælder på årsbasis, hvorfor der i tilfælde

6 af, at ydelsen oppebæres mindre end et helt år, skal ske en forholdsmæssig reduktion af værdien. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri logi i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Frit logi i form af værelse, hybel (værelser med thekøkken), der ikke har karakter af en egentlig lejlighed, værdiansættes for 2013 til kr. For bestyrer, hoteldirektører og lign. gælder en særlig sats, såfremt der ydes frit ophold. Satsen er på kr. pr. person om året. Dog skal børn, der ikke er fyldt 12 år ved indkomstårets begyndelse medregnes med halv sats. Er der særlige forhold, kan satsen fraviges. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri bolig, vakantbolig i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Hel eller delvis fribolig, vakantbolig skal beskattes hos nyderen med differencen mellem den faktisk betalte husleje og de satser, som er gældende pr. 31. december Satserne, der kan oplyses af skattekontoret eller kvikskranken, kan dog fraviges i særlige tilfælde. Herudover skal værdi af eventuel el, varme (olie) eller vand medregnes, hvis disse også ydes af arbejdsgiver. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri telefon i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Værdi af fri telefon udgør pr. år kr Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri bil i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Privat benyttelse af motorkøretøj, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren, skal medregnes her. Værdien medregnes med udgangspunkt i den fastsatte vejledende sats på årsbasis. Denne værdi kan reduceres, hvis ansættelsesforholdet med fri bil omfatter mindre end et helt år, eller hvis anvendelsen er ringe som følge af begrænset vejnet, m.v. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Har De i 2013 modtaget øvrige frie goder i Deres ansættelsesforhold skal De anføre værdien heraf i felt 49.

7 50 Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig gæld skal anføres i felt 126b på side 4. I felt 50 har Skattestyrelsen anført Deres renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 50. Renter af prioritetsgæld for ejendomme beliggende i Grønland kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Renter af prioritetsgæld eller af lån sikret ved pant i fast ejendom samt renter af lån anvendt til erhvervelse eller drift af ejendommen, når denne er beliggende uden for Grønland kan dog ikke fratrækkes. Det er imidlertid kun renter af gæld, der forfaldt til betaling i 2013, der kan fratrækkes. Ved indtræden eller ophør af skattepligt af anden grund end ved død, fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst den del af renteudgifterne, som vedrører den periode, hvor den pågældende er skattepligtig. Eksempel 1: Skattepligten indtræder 1/6. Kvartårlige renteudgifter. Forfaldsdage 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Bagudforfaldne renter udgør henholdsvis kr , kr , kr samt kr Forfaldne renteudgifter i skattepligtsperioden (1/6-31/12) kr kr kr = Heraf vedrørende 1/4-31/5: kr / 3 x 2 Renteudgifter til fradrag i tilflytningsåret kr kr kr. Eksempel 2: Skattepligten ophører 3/11. Kvartårlige renteudgifter. Forfaldsdage 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Bagudforfaldne renteudgifter, der udgør henholdsvis kr , kr kr samt kr Forfaldne renteudgifter for hele året Renteudgift vedrørende skattepligtsperioden (1/1-3/11): Forfald 31/3, 30/6 og 30/9 fratrækkes fuldt ud For perioden 1/10-3/11 fratrækkes: kr /92 x 34 (antal dage) Renteudgifter til fradrag i fraflytningsåret kr kr. 702 kr kr. 51 Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig gæld skal anføres i felt 126b på side 4. I felt 51 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, kontokortordninger samt af pantebreve i depot. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 51.

8 Se i øvrigt bemærkningerne til felt Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig gæld skal anføres i felt 126b på side 4. I felt 51 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renteudgifter af gæld til ESU (Erhvervs Støtte Udvalget) i Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 52. Se i øvrigt bemærkningerne til felt Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig gæld skal anføres i felt 126b på side 4. I felt 52 skal De anføre Deres renteudgifter af gæld til BSU (Bolig Støtte Udvalget) i Med hensyn til renter af boligstøttelån - kapitel II-lån - gælder særlige regler for fradrag af renter, idet kun de renter, som låntager skal betale, kan fratrækkes. Beløbet fremgår direkte af terminsregningerne. Se i øvrigt bemærkningerne til felt Øvrige Renter og løbende provisioner af gæld skal anføres her. Se i øvrigt bemærkningerne til felt Udgifter til fagligt kontingent kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog kan bidrag til A-kasse og efterlønsbidrag ikke fratrækkes. 61 Bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige ydelser, der bortfalder ved død, herunder ægtefælle- og børnepension samt løbende invalidepension kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog max. 15 pct. af den samlede lønindtægt, inkl. ægtefælles lønindtægt, i den del af indkomståret, bidraget eller præmien vedrører. Såfremt bidraget til en pensionsordning indbetales af arbejdsgiveren (sammen med arbejdsgiverens tilskud til ordningen), skal bidraget ikke anføres her, idet A-indkomsten i forvejen er reduceret med bidraget. Bidrag til pensionsordninger i et udenlandsk selskab (ikke grønlandsk eller dansk) er ikke fradragsberettiget. 62 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrækkes udgifter til underholds-

9 bidrag til tidligere ægtefælle eller børn. Betingelsen for at fratrække underholdsbidrag er blandt andet, at yderen og modtageren ikke bor sammen, og at beløbet både er forfaldent og betalt i indkomståret. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Skattestyrelsen har i felt 63 anført summen af oplyst fradrag for plejevederlag i Ved dagplejeindkomst kan fratrækkes 1/5 af vederlaget uden dokumentation, dog højst kr. pr. barn pr. måned. Ved akut familiepleje og aflastningsvederlag kan fratrækkes et beløb svarende til vederlaget. Ved døgnpleje kan uden dokumentation fratrækkes et beløb svarende til eet plejeverlag. (udbetalt efter 23 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge). Såfremt de faktiske udgifter ved døgnpleje er større end eet plejevederlag, kan vælges at fratrække dokumenterede udgifter i stedet for eet plejevederlag. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt De kan i felt 69 anføre øvrige fradragsberettigede udgifter, eksempelvis nedenstående udgifter: For udgifter ved forplejning af arrestanter kan der uden dokumentation fratrækkes 141 kr. pr. arrestant pr. døgn. Fradrag for merudgifter til kost og logi/bolig m.m.: I tilfælde, hvor en skatteyder under udøvelsen af sit sædvanlige arbejde/erhverv opholder sig midlertidigt uden for sin normale opholds-/hjemby/hoved-arbejdsplads (i Grønland), og af den grund påføres mérudgifter til kost m.v. (jf. pkt. a) samt merudgift til logi/bolig (jf. pkt. b), kan sådanne dokumenterede udgifter fratrækkes. Fradrag kan dog ikke imødekommes i de tilfælde, hvor der ydes dagpenge og/ eller rejsegodtgørelse, der er skattefri i henhold til skattelovens 34, stk. 1, nr. 8. Merudgift til kost m.m.: Som grundlag for vurderingen af, hvorvidt der er tale om mérudgift, skal den dokumenterede betalte udgift pr. dag sættes i forhold til "værdien af fri kost", og der vil således kunne indrømmes fradrag med det beløb / den betaling, der overstiger den af Naalakkersuisut fastsatte værdi for "fri kost" pr. dag. Merudgift til logi/bolig: Stilles der under ophold udenfor hjembyen/normale arbejdssted i Grønland frit logi til rådighed - enten direkte af arbejdsgiveren, eller ved denne betaler logiet - skal der ikke ske beskatning af værdien heraf, såfremt den pågældende skatteyder stadig opretholder sin sædvanlige bolig i hjembyen i Grønland.

10 Uudnyttede skattemæssige underskud i Formue Fuldt skattepligtige personer, der har B-indkomst udover det skattefrie beløb skal opgøre formuen af kontrolmæssige grunde. Der skal ikke betales skat af formuen. De skal anføre kursværdien af Deres værdier, bla. indestående i pengeinstitutter mv., aktier, investeringsbeviser mv. i felt 90. Skattestyrelsen har fortrykt værdien af visse indeståender mv., men De bør kontrollere beløbets størrelse. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Såfremt De driver erhvervsvirksomhed skal De i felt 91 anføre egenkapitalen for Deres samlede virksomhed. 92 De skal anføre Deres samlede gæld til pengeinstitutter, kontokortordninger, realkreditinstitutter, BSU og ESU mv. i felt 92. Skattestyrelsen har fortrykt værdien af enkelte gældsposter mv., men De bør kontrollere beløbets størrelse. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Såfremt De ejer fast ejendom beliggende i Grønland skal De sætte kryds i ja i felt Såfremt De ejer fast ejendom beliggende udenfor Grønland skal De sætte kryds i ja i felt Her anfører De virksomhedens GER-nummer. Hvis De har flere virksomheder, med hver sit GER-nummer, udfyldes et skema for hvert GER-nummer. 101 Er virksomheden ophørt i årets løb (sæt x) Ved krydset tilkendegiver De, at virksomheden er ophørt og ikke længere er aktiv. Det betyder bl.a., at De skal sørge for virksomheden bliver slettet i GER-registret. 102 Er regnskabet udarbejdet med bistand af revisor (sæt x) Ved kryds i "JA" tilkendegiver De, at regnskabet er udarbejdet med regnskabskyndig bistand. 103 Forbehold/supplerende oplysninger i revisorerklæring (sæt x) Ved kryds i "JA" tilkendegiver De, at regnskabet indeholder forbehold eller at der er supplerende oplysninger i revisorerklæringen på regnskabet.

11 Ved kryds i "NEJ" tilkendegiver De, at der ikke i regnskabet er taget forbehold eller er angivet supplerende oplysninger i revisorerklæringen på regnskabet. 104 Er den skattepligtige indkomst opgjort med bistand af revisor (sæt x) Ved kryds i "JA" tilkendegiver De, at den skattepligtige indkomst er opgjort med skattekyndig bistand. 105 Ved afkrydsningen tilkendegiver De, 1) at der i virksomheden indgår bil, som tillige benyttes privat. 2) at der i årets løb er udtaget varer til privat forbrug 3) at der i regnskabet indgår udtag til privat i øvrigt, eksempelvis andel af el, vand og varme, private andel af båddrift osv. Bemærk hvis der er kryds i 3) skal de tillige oplyse arten i feltet. 120 De skal oplyse virksomhedens nettoomsætning. Bemærk, når De opgør nettoomsætningen, skal der medregnes tilgodehavende for varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning. For fisker/fanger er det det samlede salg på brættet, til institutioner m.m. samt til private iøvrigt. 121 De skal angives årets samlede indhandlingsbeløb ved salg til produktionssteder. Skattestyrelsen har anført summen af modtagne oplysninger om indhandling i Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt De skal oplyse virksomhedens vareforbrug i form af køb af råvarer, hjælpematerialer, handelsvarer og emballage. De skal huske at regulere for forøgelse/formindskelse af lagrene. 123 De skal oplyse virksomhedens samlede driftsomkostninger, dvs. udgifter til lønninger, kontorhold, transport, telefon osv. 124 De skal oplyse de samlede skattemæssige afskrivninger. Specifikation af afskrivninger skal enten fremgå af regnskabet eller af skema S10 som skal vedlægges selvangivelsen. 125a + b De skal oplyse om evt. ekstraordinære poster. Det kan være fortjeneste eller tab ved afståelse af aktiver m.m. Ekstraordinære indtægter oplyses i felt 125a og ekstraordinære udgifter i felt 125b. Her kan tillige placeres beløb som ikke kan indpasses i øvrige felter.

12 126a + b De skal oplyse virksomhedens renteindtægter i felt 126a og virksomhedens renteudgifter i felt 126b. Bemærk, at de virksomhedsrenter som oplyses ikke må fremgå af felterne eller Medtages ESU renter eksempelvis som virksomhedsrenter skal felt 52 rettes til at være De skal oplyse virksomhedens skattemæssige resultat. Resultat skal svare til sammentællingen af felterne Er resultatet negativ angives fortegn. 128 De skal oplyse Deres procentvise andel af virksomhedsresultatet. Angiver De 100% vil De blive fuldt ud beskattet af beløbet i felt 127. Angiver De en procentandel som er mindre end 100 vil De, under forudsætning af, at virksomheden er registreret i GER (Grønlands Erhvervsregister) med flere ejere kun blive beskattet af den procentandel de har angivet. Angiver De ingen procentfordeling, men derimod et beløb, vil De alene blive beskattet af det angivne beløb, såfremt ovennævnte forudsætninger er til stede. 129 De skal oplyse summen af anlægsaktiver (immaterielle, materielle aktiver og finansielle). Eksempelvis goodwill, ejendomme, maskiner og inventar m.m. 130 De skal oplyse det samlede beløb for virksomhedens omsætningsaktiver eksempelvis varebeholdninger, debitorer og likvide beholdninger. 131 De skal angive den i virksomheden indestående egenkapital. 132 De skal oplyse virksomhedens balancesum. Det er summen af virksomhedens samlede aktiver eller summen af virksomhedens samlede passiver. 140 Såfremt De har betalt skat i udlandet, skal De angive dette med et kryds i JA og vedlægge/fremsende dokumentation for det betalte beløb til Deres skatteregion. 150 Her kan De oplyse, såfremt De i årets løb har købt eller solgt fast ejendom, båd, bil, større privat inventar eller modtaget arv, gave eller udbetalinger fra forsikringsselskab, herunder kapitalpension. De kan ligeledes anføre særlige bemærkninger til øvrige felter her. 160 De anmodes om at oplyse Deres bank reg.nr. og kontonr. i dette felt. Så er De sikker på at modtage en eventuel overskydende skat senest 1. september 2014.

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Januar 2009 GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6)

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere