Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013"

Transkript

1 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i Skattestyrelsen har fortrykt selvangivelsen for 2013 med visse indkomstoplysninger. De fortrykte oplysninger er angivet som summer i de enkelte felter på selvangivelsen. De skal kontrollere de fortrykte oplysninger. Såfremt oplysningerne på den fortrykte selvangivelse er korrekte og der ikke er yderligere tilføjelser, er det ikke nødvendigt for Dem at indsende selvangivelse. For de fleste lønmodtagere og pensionister vil de fortrykte oplysninger være tilstrækkelige. Disse personer skal således sikre, at oplysningerne er korrekte og behøver herefter ikke foretage sig yderlige, såfremt oplysningerne er korrekte og fyldestgørende. Derudover gælder det for begrænset skattepligtige lønmodtagere, at disse personer ikke behøver indsende selvangivelse med mindre særlige forhold gør sig gældende. Nærmere oplysning kan fås ved skattekontoret eller kommunens kvikskranke. På selvangivelsens side 1 er angivet hvilken skattekontor borgeren hører til. Indsendelse af selvangivelse Den enkelte borger kan i år indsende sin selvangivelse via post, telefax, eller ved at foretage ændringer, tilføjelser eller godkende selvangivelsen via Skattestyrelsens tast-selvløsning på eller med NemID via selvbetjening på På selvangivelsens forside er fortrykt en tast-selv kode, der kan anvendes sammen med personens cpr-nummer for at få adgang til at foretage ændringer mv. Indsender De selvangivelsen fysisk, skal De huske at underskrive selvangivelsen. Gifte personer Sambeskatning af personer, der er gift, er ophævet med virkning fra og med 1. januar 2008, derfor skal hver ægtefælle indsende selvangivelse for 2013 med egne indtægter og udgifter. Børn Børn, der ikke er fyldt 15 år den 1. januar 2013, skal normalt ikke indsende selvangivelse. Har børn imidlertid skattepligtig indkomst, skal der indsendes en selvangivelse over deres indtægter mv. Er der ikke modtaget selvangivelsesskema, kan skemaer fås udleveret ved henvendelse til skattekontoret eller kommunens kvikskranke eller på Hvad skal med i selvangivelsen? Alle Deres indtægter og udgifter i 2013 skal selvangives. Har De kun været skattepligtig i en del af 2013, er det kun de indtægter mv. i denne periode, der skal selvangives. Skattestyrelsen skal gøre opmærksom på, at såfremt der på selvangivelsen afgives urigtige eller vildledende oplysninger, kan der blive tale om bødeansvar.

2 Skattefri B-indkomst og standardfradrag Der er ikke felter til indberetning af disse beløb. Skattesystemet beregner og fratrækker automatisk disse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattefri B-indkomst og standardfradrag udgør i 2013 henholdsvis kr og kr pr. person. Beløbene er for et helt år. Har De været skattepligtig i mindre end et år, reduceres beløbet forholdsmæssigt. Mellem ægtefæller vil der ske automatisk overførsel af henholdsvis skattefri B-indkomst og standardfradrag fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle, såfremt den ene ægtefælle ikke kan anvende enten den skattefrie B-indkomst eller standardfradraget fuldt ud ved indkomstopgørelsen. Kan ingen af ægtefællerne udnytte deres skattefrie B-indkomst eller standardfradrag vil der ikke ske overførsel til den anden ægtefælle. Har De tvivlsspørgsmål? Er De i tvivl om udfyldelsen af selvangivelsen, er De velkommen til at spørge skattekontoret eller kvikskranken til råds. Læser De selvangivelsen, og denne vejledning, vil De dog normalt kunne udfylde selvangivelsen korrekt. Bemærkninger til de enkelte felter i selvangivelsen (side 3 og 4) 10 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af de A-indkomster De har haft i Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 10. Beløbene vil i de fleste tilfælde fremgå af felt 110, 111 eller 112 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Deres arbejdsgiver har pligt til at udlevere Dem en lønseddel, der viser årsløn mv. De har pligt til at opgive al indkomst på selvangivelsen, selvom De ikke har fået lønsedler. Dette kan De evt. gøre ved hjælp af de lønspecifikationer, De har fået i årets løb. På Skattestyrelsens tast-selv-løsning på kan De se en oversigt over Deres indberettede lønsedler. 11 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne offentlig hjælp i Beløbet er A-indkomst, men er omfattet af særlige beregningsregler ved skatteberegningen. Beløbet fremgå af felt 114 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 11.

3 18 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne GIS- og DIS-indkomst. Beløbet fremgå af felt 115 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver i januar Beløbet er A-indkomst, men er omfattet af særlige beregningsregler ved skatteberegningen. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Har De øvrige A-indkomster, skal De anføre beløbet i felt Renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal medregnes. I felt 20 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renter af indestående i pengeinstitutter. Det kan være af Deres lønkonto, opsparingskonto, samt Deres børneopsparingsordninger og lignende. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 20. Virksomhedsrenter anføres i felt 126a på side 4. Det skal bemærkes, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ses bort fra rentetilskrivninger på pensionsopsparingsordninger i danske pengeinstitutter o.l. (eksempelvis rateopsparing i pensionsøjemed, indeksopsparing, opsparing i pensionsøjemed, kapitalpension) og selvpensioneringsordninger) samt indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved indtræden eller ophør af skattepligt af anden grund end ved død, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst den del af renteindtægterne, som vedrører den periode, hvor den pågældende er skattepligtig. Eksempel 1: Skattepligten indtræder 1/7. Helårlige renteindtægter på kr Rentetilskrivningsdag 31/ for perioden 1/ / Tilskrevne renter i skattepligtsperioden (1/7-31/12) 0 kr. Renteindtægter vedrørende skattepligtsperioden: kr /12 x 6 = kr. Renteindtægter til beskatning i tilflytningsåret kr. Såfremt skattepligten består i hele 2013 og forholdene i øvrigt er uændrede, kan de skattepligtige renter for 2013 opgøres således: Tilskrevne renter i 2014 (31/3) kr. heraf vedrører 2014: kr /12 x 3 = kr. Renteindtægter til beskatning i kr. Eksempel 2: Skattepligten ophører 31/8. Helårlige renteindtægter på kr Rentetilskrivningsdag 31/ for perioden 1/1-31/ Tilskrevne renter i skattepligtsperioden (1/1-31/8) Renteindtægter vedrørende skattepligtsperioden: kr /12 x 8 = Renteindtægter til beskatning i fraflytningsåret 0 kr kr kr.

4 Ved landstingslov nr. 18 af 3. november 1994 er der indført regler om beskatning af kursgevinster på fordringer, der udstedes med en rente, der er lavere end en af Skattestyrelsen fastsat mindsterente. Reglen har virkning for fordringer, der afstås, indfries eller udtrækkes den 4. oktober 1994 eller senere. Bestemmelsen i ovennævnte lov er videreført i landstingslov nr. 12 af 2. november Renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal medregnes. I felt 21 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renter af indestående i obligationer eller pantebreve i depot mv. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 21. Se i øvrigt bemærkningerne til felt Alle øvrige renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal medregnes og anføres i felt 29. Eksempelvis renteindtægter fra private gældbreve og udlån. Se i øvrigt bemærkningerne til felt I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af uddannelsesstøtte udbetalt til Dem i Beløbet fremgå af felt 140 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 30. Uddannelsesstøtte er B-indkomst. 31 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne plejevederlag i Beløbet fremgå af felt 141 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 31. Hvis De for eksempel modtager forfatterhonorar eller lignende honorarer, der er B- indkomst i 2013, skal De anføre de(t) modtagne beløb i felt Har De modtaget underholdsbidrag mv. i 2013, skal De anføre beløbet i felt Har De modtaget udbytte af danske og udenlandske aktier i 2013 skal De anføre beløbet i felt 33.

5 Såfremt De har betalt udbytteskat af det modtagne udbytte i Danmark eller udlandet, bedes De fremsende dokumentation herfor til Deres skatteregion, således at dette kan indgå ved slutberegningen. 39 Har De haft øvrige indtægter, der er B-indkomst, eksempelvis indtægter af fast ejendom beliggende i Grønland, værdi af bolig i egen ejendom, skattepligtige gaver samt modtaget skattepligtig frirejse(r) i 2013 skal De anføre sådanne indtægter i felt 39. Beløbet kan være angivet i felt 150 eller 155 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar Værdi af bolig i egen ejendom skal dog kun medregnes, såfremt boligen indeholder 2 eller flere lejligheder, eller såfremt mindst halvdelen eller 100 kvadratmeter af ejendommens etageareal benyttes erhvervsmæssigt. Hvor der skal ske beskatning, skal værdien fastsættes efter de i Grønland gældende boligbetalingsregler mv. Disse satser kan oplyses af skattekontoret eller kvikskranken. Værdien af frirejser for privat og offentligt ansatte, der ydes efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler, er skattefri. Hvis De får frirejse(r) fra Deres arbejdsgiver udover de for tjenestemænd i Grønland gældende regler, skal De medregne værdien af sådanne frirejser med kr pr. person pr. rejse, dog kr pr. barn mellem 2 og 11 år og kr pr. barn under 2 år. For personer, der er ansat i områderne uden den kommunale inddeling, eksempelvis Pituffik har Landsstyret vedtaget at værdien af frirejser, hvor der bliver tale om beskatning, fastsættes til kr pr. frirejse pr. person. Såfremt rejsen har været gennemført til et dokumenteret mindre beløb end ovennævnte satser foretages alene beskatning af dette mindre beløb. 40 I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri kost i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Værdi af fri kost i tjenesteforhold pr. person pr. år: Kost pr. år kr. Fuld kost pr. dag kr. Delvis kost (2 måltider) pr. dag kr. Delvis kost (1 måltid) pr. dag kr. Værdi af fri kost for pensionister m.v.: Værdi af kost for pensionister på alderdomshjem og personer på andre sociale institutioner ansættes pr. person pr. år til kr. Antallet af dage, hvor den ansatte har oppebåret ydelsen, fremgår normalt af lønsedlen, A 11. Satser til brug for opgørelsen af den skattepligtige indkomst er angivet på skema S 2a, som kan findes på Disse satser gælder på årsbasis, hvorfor der i tilfælde

6 af, at ydelsen oppebæres mindre end et helt år, skal ske en forholdsmæssig reduktion af værdien. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri logi i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Frit logi i form af værelse, hybel (værelser med thekøkken), der ikke har karakter af en egentlig lejlighed, værdiansættes for 2013 til kr. For bestyrer, hoteldirektører og lign. gælder en særlig sats, såfremt der ydes frit ophold. Satsen er på kr. pr. person om året. Dog skal børn, der ikke er fyldt 12 år ved indkomstårets begyndelse medregnes med halv sats. Er der særlige forhold, kan satsen fraviges. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri bolig, vakantbolig i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Hel eller delvis fribolig, vakantbolig skal beskattes hos nyderen med differencen mellem den faktisk betalte husleje og de satser, som er gældende pr. 31. december Satserne, der kan oplyses af skattekontoret eller kvikskranken, kan dog fraviges i særlige tilfælde. Herudover skal værdi af eventuel el, varme (olie) eller vand medregnes, hvis disse også ydes af arbejdsgiver. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri telefon i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Værdi af fri telefon udgør pr. år kr Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri bil i 2013, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. Privat benyttelse af motorkøretøj, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren, skal medregnes her. Værdien medregnes med udgangspunkt i den fastsatte vejledende sats på årsbasis. Denne værdi kan reduceres, hvis ansættelsesforholdet med fri bil omfatter mindre end et helt år, eller hvis anvendelsen er ringe som følge af begrænset vejnet, m.v. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Har De i 2013 modtaget øvrige frie goder i Deres ansættelsesforhold skal De anføre værdien heraf i felt 49.

7 50 Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig gæld skal anføres i felt 126b på side 4. I felt 50 har Skattestyrelsen anført Deres renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 50. Renter af prioritetsgæld for ejendomme beliggende i Grønland kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Renter af prioritetsgæld eller af lån sikret ved pant i fast ejendom samt renter af lån anvendt til erhvervelse eller drift af ejendommen, når denne er beliggende uden for Grønland kan dog ikke fratrækkes. Det er imidlertid kun renter af gæld, der forfaldt til betaling i 2013, der kan fratrækkes. Ved indtræden eller ophør af skattepligt af anden grund end ved død, fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst den del af renteudgifterne, som vedrører den periode, hvor den pågældende er skattepligtig. Eksempel 1: Skattepligten indtræder 1/6. Kvartårlige renteudgifter. Forfaldsdage 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Bagudforfaldne renter udgør henholdsvis kr , kr , kr samt kr Forfaldne renteudgifter i skattepligtsperioden (1/6-31/12) kr kr kr = Heraf vedrørende 1/4-31/5: kr / 3 x 2 Renteudgifter til fradrag i tilflytningsåret kr kr kr. Eksempel 2: Skattepligten ophører 3/11. Kvartårlige renteudgifter. Forfaldsdage 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Bagudforfaldne renteudgifter, der udgør henholdsvis kr , kr kr samt kr Forfaldne renteudgifter for hele året Renteudgift vedrørende skattepligtsperioden (1/1-3/11): Forfald 31/3, 30/6 og 30/9 fratrækkes fuldt ud For perioden 1/10-3/11 fratrækkes: kr /92 x 34 (antal dage) Renteudgifter til fradrag i fraflytningsåret kr kr. 702 kr kr. 51 Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig gæld skal anføres i felt 126b på side 4. I felt 51 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, kontokortordninger samt af pantebreve i depot. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 51.

8 Se i øvrigt bemærkningerne til felt Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig gæld skal anføres i felt 126b på side 4. I felt 51 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renteudgifter af gæld til ESU (Erhvervs Støtte Udvalget) i Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 52. Se i øvrigt bemærkningerne til felt Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig gæld skal anføres i felt 126b på side 4. I felt 52 skal De anføre Deres renteudgifter af gæld til BSU (Bolig Støtte Udvalget) i Med hensyn til renter af boligstøttelån - kapitel II-lån - gælder særlige regler for fradrag af renter, idet kun de renter, som låntager skal betale, kan fratrækkes. Beløbet fremgår direkte af terminsregningerne. Se i øvrigt bemærkningerne til felt Øvrige Renter og løbende provisioner af gæld skal anføres her. Se i øvrigt bemærkningerne til felt Udgifter til fagligt kontingent kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog kan bidrag til A-kasse og efterlønsbidrag ikke fratrækkes. 61 Bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige ydelser, der bortfalder ved død, herunder ægtefælle- og børnepension samt løbende invalidepension kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog max. 15 pct. af den samlede lønindtægt, inkl. ægtefælles lønindtægt, i den del af indkomståret, bidraget eller præmien vedrører. Såfremt bidraget til en pensionsordning indbetales af arbejdsgiveren (sammen med arbejdsgiverens tilskud til ordningen), skal bidraget ikke anføres her, idet A-indkomsten i forvejen er reduceret med bidraget. Bidrag til pensionsordninger i et udenlandsk selskab (ikke grønlandsk eller dansk) er ikke fradragsberettiget. 62 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrækkes udgifter til underholds-

9 bidrag til tidligere ægtefælle eller børn. Betingelsen for at fratrække underholdsbidrag er blandt andet, at yderen og modtageren ikke bor sammen, og at beløbet både er forfaldent og betalt i indkomståret. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Skattestyrelsen har i felt 63 anført summen af oplyst fradrag for plejevederlag i Ved dagplejeindkomst kan fratrækkes 1/5 af vederlaget uden dokumentation, dog højst kr. pr. barn pr. måned. Ved akut familiepleje og aflastningsvederlag kan fratrækkes et beløb svarende til vederlaget. Ved døgnpleje kan uden dokumentation fratrækkes et beløb svarende til eet plejeverlag. (udbetalt efter 23 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge). Såfremt de faktiske udgifter ved døgnpleje er større end eet plejevederlag, kan vælges at fratrække dokumenterede udgifter i stedet for eet plejevederlag. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt De kan i felt 69 anføre øvrige fradragsberettigede udgifter, eksempelvis nedenstående udgifter: For udgifter ved forplejning af arrestanter kan der uden dokumentation fratrækkes 141 kr. pr. arrestant pr. døgn. Fradrag for merudgifter til kost og logi/bolig m.m.: I tilfælde, hvor en skatteyder under udøvelsen af sit sædvanlige arbejde/erhverv opholder sig midlertidigt uden for sin normale opholds-/hjemby/hoved-arbejdsplads (i Grønland), og af den grund påføres mérudgifter til kost m.v. (jf. pkt. a) samt merudgift til logi/bolig (jf. pkt. b), kan sådanne dokumenterede udgifter fratrækkes. Fradrag kan dog ikke imødekommes i de tilfælde, hvor der ydes dagpenge og/ eller rejsegodtgørelse, der er skattefri i henhold til skattelovens 34, stk. 1, nr. 8. Merudgift til kost m.m.: Som grundlag for vurderingen af, hvorvidt der er tale om mérudgift, skal den dokumenterede betalte udgift pr. dag sættes i forhold til "værdien af fri kost", og der vil således kunne indrømmes fradrag med det beløb / den betaling, der overstiger den af Naalakkersuisut fastsatte værdi for "fri kost" pr. dag. Merudgift til logi/bolig: Stilles der under ophold udenfor hjembyen/normale arbejdssted i Grønland frit logi til rådighed - enten direkte af arbejdsgiveren, eller ved denne betaler logiet - skal der ikke ske beskatning af værdien heraf, såfremt den pågældende skatteyder stadig opretholder sin sædvanlige bolig i hjembyen i Grønland.

10 Uudnyttede skattemæssige underskud i Formue Fuldt skattepligtige personer, der har B-indkomst udover det skattefrie beløb skal opgøre formuen af kontrolmæssige grunde. Der skal ikke betales skat af formuen. De skal anføre kursværdien af Deres værdier, bla. indestående i pengeinstitutter mv., aktier, investeringsbeviser mv. i felt 90. Skattestyrelsen har fortrykt værdien af visse indeståender mv., men De bør kontrollere beløbets størrelse. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Såfremt De driver erhvervsvirksomhed skal De i felt 91 anføre egenkapitalen for Deres samlede virksomhed. 92 De skal anføre Deres samlede gæld til pengeinstitutter, kontokortordninger, realkreditinstitutter, BSU og ESU mv. i felt 92. Skattestyrelsen har fortrykt værdien af enkelte gældsposter mv., men De bør kontrollere beløbets størrelse. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt Såfremt De ejer fast ejendom beliggende i Grønland skal De sætte kryds i ja i felt Såfremt De ejer fast ejendom beliggende udenfor Grønland skal De sætte kryds i ja i felt Her anfører De virksomhedens GER-nummer. Hvis De har flere virksomheder, med hver sit GER-nummer, udfyldes et skema for hvert GER-nummer. 101 Er virksomheden ophørt i årets løb (sæt x) Ved krydset tilkendegiver De, at virksomheden er ophørt og ikke længere er aktiv. Det betyder bl.a., at De skal sørge for virksomheden bliver slettet i GER-registret. 102 Er regnskabet udarbejdet med bistand af revisor (sæt x) Ved kryds i "JA" tilkendegiver De, at regnskabet er udarbejdet med regnskabskyndig bistand. 103 Forbehold/supplerende oplysninger i revisorerklæring (sæt x) Ved kryds i "JA" tilkendegiver De, at regnskabet indeholder forbehold eller at der er supplerende oplysninger i revisorerklæringen på regnskabet.

11 Ved kryds i "NEJ" tilkendegiver De, at der ikke i regnskabet er taget forbehold eller er angivet supplerende oplysninger i revisorerklæringen på regnskabet. 104 Er den skattepligtige indkomst opgjort med bistand af revisor (sæt x) Ved kryds i "JA" tilkendegiver De, at den skattepligtige indkomst er opgjort med skattekyndig bistand. 105 Ved afkrydsningen tilkendegiver De, 1) at der i virksomheden indgår bil, som tillige benyttes privat. 2) at der i årets løb er udtaget varer til privat forbrug 3) at der i regnskabet indgår udtag til privat i øvrigt, eksempelvis andel af el, vand og varme, private andel af båddrift osv. Bemærk hvis der er kryds i 3) skal de tillige oplyse arten i feltet. 120 De skal oplyse virksomhedens nettoomsætning. Bemærk, når De opgør nettoomsætningen, skal der medregnes tilgodehavende for varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning. For fisker/fanger er det det samlede salg på brættet, til institutioner m.m. samt til private iøvrigt. 121 De skal angives årets samlede indhandlingsbeløb ved salg til produktionssteder. Skattestyrelsen har anført summen af modtagne oplysninger om indhandling i Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt De skal oplyse virksomhedens vareforbrug i form af køb af råvarer, hjælpematerialer, handelsvarer og emballage. De skal huske at regulere for forøgelse/formindskelse af lagrene. 123 De skal oplyse virksomhedens samlede driftsomkostninger, dvs. udgifter til lønninger, kontorhold, transport, telefon osv. 124 De skal oplyse de samlede skattemæssige afskrivninger. Specifikation af afskrivninger skal enten fremgå af regnskabet eller af skema S10 som skal vedlægges selvangivelsen. 125a + b De skal oplyse om evt. ekstraordinære poster. Det kan være fortjeneste eller tab ved afståelse af aktiver m.m. Ekstraordinære indtægter oplyses i felt 125a og ekstraordinære udgifter i felt 125b. Her kan tillige placeres beløb som ikke kan indpasses i øvrige felter.

12 126a + b De skal oplyse virksomhedens renteindtægter i felt 126a og virksomhedens renteudgifter i felt 126b. Bemærk, at de virksomhedsrenter som oplyses ikke må fremgå af felterne eller Medtages ESU renter eksempelvis som virksomhedsrenter skal felt 52 rettes til at være De skal oplyse virksomhedens skattemæssige resultat. Resultat skal svare til sammentællingen af felterne Er resultatet negativ angives fortegn. 128 De skal oplyse Deres procentvise andel af virksomhedsresultatet. Angiver De 100% vil De blive fuldt ud beskattet af beløbet i felt 127. Angiver De en procentandel som er mindre end 100 vil De, under forudsætning af, at virksomheden er registreret i GER (Grønlands Erhvervsregister) med flere ejere kun blive beskattet af den procentandel de har angivet. Angiver De ingen procentfordeling, men derimod et beløb, vil De alene blive beskattet af det angivne beløb, såfremt ovennævnte forudsætninger er til stede. 129 De skal oplyse summen af anlægsaktiver (immaterielle, materielle aktiver og finansielle). Eksempelvis goodwill, ejendomme, maskiner og inventar m.m. 130 De skal oplyse det samlede beløb for virksomhedens omsætningsaktiver eksempelvis varebeholdninger, debitorer og likvide beholdninger. 131 De skal angive den i virksomheden indestående egenkapital. 132 De skal oplyse virksomhedens balancesum. Det er summen af virksomhedens samlede aktiver eller summen af virksomhedens samlede passiver. 140 Såfremt De har betalt skat i udlandet, skal De angive dette med et kryds i JA og vedlægge/fremsende dokumentation for det betalte beløb til Deres skatteregion. 150 Her kan De oplyse, såfremt De i årets løb har købt eller solgt fast ejendom, båd, bil, større privat inventar eller modtaget arv, gave eller udbetalinger fra forsikringsselskab, herunder kapitalpension. De kan ligeledes anføre særlige bemærkninger til øvrige felter her. 160 De anmodes om at oplyse Deres bank reg.nr. og kontonr. i dette felt. Så er De sikker på at modtage en eventuel overskydende skat senest 1. september 2014.

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere