Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår, Check- og Dankortregler eller boksvilkår eller andre særlige vilkår. CVR-nr Billund kommune G08EALM50Z Kl. 1. Etablering af et kundeforhold Når I bliver kunde i Den Jyske Sparekasse skal I oplyse navn, adresse og personnummer eller virksomhedsnummer (CPR-/CVRnr.). I skal vise billedlegitimation, eksempelvis pas eller førerbevis, og anden legitimation med fortrykt CPR-/CVR-nr., der også viser nuværende adresse. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om jer Indsamling og brug af personoplysninger Når et nyt kundeforhold etableres indhenter Den Jyske Sparekasse oplysninger, bl.a. navn, adresse og CPR-/CVR-nr., til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring. Ved brug af betalingstjenester, herunder brug af kredit- og betalingskort, checks, netbank m.v., indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Ligeledes indhentes der oplysninger ved brug af checks. Disse oplysninger indhentes alene for, at Den Jyske Sparekasse kan gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende. Den Jyske Sparekasse indhenter endvidere oplysninger blandt andet fra det Centrale Personregister (blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger) og fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. I forbindelse med kreditvurderingen af jer indhenter Den Jyske Sparekasse oplysninger i kreditoplysningsbureauerog advarselsregistre. Den Jyske Sparekasse gør endvidere opmærksom på, at Den Jyske Sparekasse løbende opdaterer oplysningerne om jer ved at indhente oplysninger fra CPR-registret samt kreditoplysningsbureauerog advarselsregistre godkendt af Datatilsynet, (herunder bl.a. fra Kreditvagten og Aktiv Kreditsikring). I kan altid ved henvendelse til Den Jyske Sparekasse få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes. Det er frivilligt, om I ønsker at give Den Jyske Sparekasse de ønskede oplysninger, men oplysningerne kan være nødvendige for at Den Jyske Sparekasse kan give jer en god og forsvarlig rådgivning samt behandle en forespørgsel om lån eller i øvrigt betjene jer. Tavshedspligt Den Jyske Sparekasses medarbejdere har tavshedspligt om jeres forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de på grund af deres arbejde i Den Jyske Sparekasse har fået kendskab til. Reglerne for tavshedspligten følger af lov om finansiel virksomhed. Videregivelse af oplysninger For at kunne opfylde aftaler med jer, f.eks. overførsel af beløb til andre, videregives der oplysninger om jer, som er nødvendige for at identificere jer og gennemføre aftalen. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. Misligholder I jeres forpligtelser over for Den Jyske Sparekasse, kan Den Jyske Sparekasse indberette jer til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Den Jyske Sparekasse kan uden jeres samtykke videregive oplysninger til andre virksomheder, der yder udlån eller driver leasingvirksomhed, når der er tale om oplysninger, der skal bruges til risikostyring, herunder kreditvurdering og - administration. Sædvanlige oplysninger om jeres kundeforhold, f.eks. navn, adresse og CPR-/CVR-nr., kan videregives til andre virksomheder til brug for varetagelse af administrative opgaver. Sædvanlige oplysninger om jeres kundeforhold kan desuden til brug for rådgivning og markedsføring videregives til andre finansielle virksomheder. Modtageren af oplysninger er eller bliver også underlagt tavshedspligt. En oversigt over de virksomheder, som Den Jyske Sparekasse samarbejder med, kan fås ved henvendelse i vores filialer. Samtykke For til enhver tid at kunne yde jer den bedste service, uanset hvilken afdeling eller hvilken virksomhed I henvender jer til, kan Den Jyske Sparekasse bede jer om jeres samtykke til at videregive oplysninger til alle de virksomheder Den Jyske Sparekasse samarbejder med. Dette er naturligvis frivilligt. Samtykket kan altid ændres eller trækkes tilbage. Videregivelse af oplysninger inden for koncernen Den Jyske Sparekasse kan videregive kundeoplysningertil andre selskaber i koncernen efter følgende retningslinier: Den Jyske Sparekasse kan videregive kundeoplysninger, hvis I har givet jeres samtykke. Alle Den Jyske Sparekasses koncernselskaber er underlagt tavshedspligt. Sædvanlige kundeoplysningerkan uden jeres samtykke videregives til andre selskaber i den koncern, som Den Jyske Sparekasse er en del af, til brug for administration, rådgivning og markedsføring. Desuden kan Den Jyske Sparekasse uden jeres samtykke udveksle oplysninger imellem de selskaber i koncernen, der yder udlån eller driver leasingvirksomhed, når der er tale om oplysninger, der skal bruges til risikostyring, herunder kreditvurdering og administration. Generelle kundeoplysninger Den Jyske Sparekasse kan videregive generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, til andre koncernselskaber og virksomheder ejet af flere finansielle virksomheder i forening. Der skal dog være tale om, at Den Jyske Sparekasse har en grund til at give oplysningerne videre, og at dette ikke strider mod jeres interesser. Generelle kundeoplysningerer f.eks. navn og adresse. Indsigt i Den Jyske Sparekasses behandling af personoplysninger I kan altid få oplysning om, hvilke oplysninger om jer, Den Jyske Sparekasse behandler. Hvis I ønsker et skriftligt svar, kan Den Jyske Sparekasse kræve et gebyr. Fejl i Den Jyske Sparekasses oplysninger Hvis Den Jyske Sparekasse bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om jer, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne straks blive berigtiget eller slettet. Den Jyske Sparekasse vil samtidig underrette datterselskaber og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger, herom. Indsigelse mod markedsføring I kan til enhver tid meddele Den Jyske Sparekasse, at I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Den Jyske Sparekasse. Klage over Den Jyske Sparekasses behandling af oplysninger Hvis I er utilfreds med Den Jyske Sparekasses behandling af personoplysninger m.v., kan I klage til Den Jyske Sparekasse eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

2 3. Renter 4. Renteberegning og rentetilskrivning Rentevilkår Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at Den Jyske Sparekasse kan ændre rentesatsen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. I kan få oplysning om rentesatser, herunder rentespænd, for de enkelte typer af ind- og udlån via de skilte, der er ophængt i Den Jyske Sparekasses ekspeditionslokale eller på forespørgsel. Ændring af rente- og provisionssatser Medmindre andet er aftalt, kan Den Jyske Sparekasse ændre variable rente- og provisionssatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for jer. Medmindre andet er aftalt, kan Den Jyske Sparekasse nedsætte variable rente- og provisionssatser på indlån og forhøje variable renteog provisionssatser på udlån uden varsel, hvis * ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Den Jyske Sparekasse, fordi det almindelige renteniveau påvirkes, eller * anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Den Jyske Sparekasse, eller * ændringer i skatter og afgifter har betydning for Den Jyske Sparekasse Medmindre andet er aftalt, kan Den Jyske Sparekasse nedsætte den variable rente- og provisionssats på indlån og forhøje rente- og provisionssatser på udlån med 14 dages varsel, hvis * markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, * de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af jeres rentevilkår, ændrer sig, eller Dette afsnit finder ikke anvendelse for jeres betalingskonti - se Tillæg om betalingstjenester. En betalingskonto, er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil jeres løn og budgetkonto være omfattet. En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke arbejdsdage i Den Jyske Sparekasse. Rentedatoen er den dag, hvor en bevægelse på jeres konto får virkning for beregning af renter på kontoen. Når I indbetaler kontant, med check eller Dankort på en konto i Den Jyske Sparekasse, er rentedatoen (indbetalingsdagen/første arbejdsdag efter indbetalingsdagen). Når I hæver fra en konto i Den Jyske Sparekasse, er rentedatoen (udbetalingsdagen/første arbejdsdag efter udbetalingsdagen). Ved de fleste kontoformer foretager Den Jyske Sparekasse en daglig renteberegning for hver enkelt konto. Renten for udlån tilskrives månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt og beregnes bagud. Renteterminen fremgår af lånedokumentet. Renten for indlån tilskrives årligt bagud. Ved tilskrivning af renter indsætter eller hæver Den Jyske Sparekasse de renter på den enkelte konto, der er opsummeret siden foregående termin. Rentetilskrivningen fremgår af bank- eller sparekassebog, kontoudtog eller anden opgørelse. Den Jyske Sparekasse kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives kontoen. Den Jyske Sparekasses regler for rentedato og renteberegning fremgår enten ved skiltning eller af en brochure, som ligger fremme i ekspeditionslokalet. Reglerne kan til enhver tid uden varsel ændres af Den Jyske Sparekasse. * Den Jyske Sparekasse ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Den Jyske Sparekasses ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. I får enten oplysning om ændring af variable rente- og provisionssatser ved brev eller ved annoncering i dagspressen efterfulgt af oplysning herom, når Den Jyske Sparekasse udsender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annoncering. Hvis varslet af rente- og provisionsændringenfor indlån på opsigelse er kortere end det varsel, der gælder for jer, kan I i en periode på 14 dage efter, at rente- og provisionsændringen er trådt i kraft, hæve indskuddet uden fradrag i de påløbne renter. 5. Gebyrer Den Jyske Sparekasse kan beregne sig gebyrer for serviceydelser, der udføres for jer. Den Jyske Sparekasse kan også beregne sig gebyr for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. De almindelige gebyrer fremgår af en prisliste, som I kan få udleveret i Den Jyske Sparekasse. Øvrige gebyrer oplyses på forespørgsel. Ændring af gebyrer Den Jyske Sparekasse kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer.

3 Medmindre andet er aftalt, kan Den Jyske Sparekasse med én måneds varsel forhøje løbende gebyrer, som er en del af et bestående kontraktforhold, hvis * markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper * de forhold som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af jeres gebyrvilkår ændrer sig * Den Jyske Sparekasse ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Den Jyske Sparekasses ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. Medmindre andet er aftalt, kan Den Jyske Sparekasse i bestående kontraktforhold af forretningsmæssige årsager indføre gebyrer for serviceydelser, som Den Jyske Sparekasse ikke tidligere har taget gebyr for. Gebyrer kan indføres med én måneds varsel. Den Jyske Sparekasse kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. I får oplysning om ændring af gebyrer ved brev eller ved annoncering i dagspressen. 6. Overtræksrente og rykkergebyrer m.v. Hvis jeres konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, kan Den Jyske Sparekasse kræve overtræksrente/provision eller morarente, gebyr for at udsende rykkerbreve, samt udgifter ved juridisk bistand til inkassation m.v. Anvendelse af indbetalinger Enhver indbetaling på et lån eller kredit anvendes først til dækning af rente og provision. Det gælder uanset om I selv indbetaler, eller indbetalingerne stammer fra en kautionist eller pantsætter. Øvrige indbetalinger anvendes dernæst til betaling af afdrag. Regulering af ydelsen Den Jyske Sparekasseer berettiget - men ikke forpligtet - til at forhøje ydelsen i takt med stigende renteniveau, provision eller lignende. Udskrifter Når I modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal I straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som I ikke kan vedkende jer. Er det tilfældet skal I straks kontakte Den Jyske Sparekasse. En udskrift fra Den Jyske Sparekasses registre skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for gældens størrelse. 8. Opsigelse, modregning og ændring af vilkår Ændring af aftalevilkårene Er der aftalt særlige vilkår med jer, er disse angivet i dokumentets afsnit "særlige betingelser". Ved fastsættelse af vilkår for engagementet mellem jer og Den Jyske Sparekasse, har Den Jyske Sparekasse lagt vægt på det samlede forretningsomfang med jer. Foretages der derfor ændringer i forretningsomfanget, som ikke er aftalt med Den Jyske Sparekasse, forbeholder Den Jyske Sparekasse sig ret til samtidig at ændre aftalevilkårene. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af Den Jyske Sparekasses rykkerbrev. Overtræksrenten m.v. oplyses på forespørgsel fra jer. Overtræksrente/overtræksprovisionfastsættes på baggrund af Den Jyske Sparekasses vurdering af risikoen på misligholdte fordringer generelt samt den enkelte misligholdte fordring konkret. Den Jyske Sparekasse kan til enhver tid på misligholdte fordringer administrativt og regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en aftale med jer, kan ikke betragtes som et afkald fra Den Jyske Sparekasse på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver meddelt jer ved kontoudtog eller lignende. 7. Indbetalinger og hævninger Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på jeres konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold af, at Den Jyske Sparekasse modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i Den Jyske Sparekasse. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Hvis en check f.eks. viser sig at være dækningsløs, hæver Den Jyske Sparekasse beløbet på jeres konto igen. Hvis der hæves på jeres konto, får I besked fra Den Jyske Sparekasse. Den Jyske Sparekasse kan tilbageføre beløb, der er indsat på jeres konto ved en åbenbar fejl fra Den Jyske Sparekassesside, f.eks. hvis det samme beløb indsættes to gange. Opsigelse Den Jyske Sparekasse og I kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. Når kundeforholdet ophører, kan Den Jyske Sparekasse opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for jer. I er forpligtet til at frigøre Den Jyske Sparekasse for alle forpligtelser indgået på jeres vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. Modregning Den Jyske Sparekasse kan uden forudgående meddelelse til jer modregne ethvert forfaldent tilgodehavende mod jer i ethvert tilgodehavende, som I har eller får hos Den Jyske Sparekasse, med mindre andet er aftalt med Den Jyske Sparekasse. 9. Forskellige bestemmelser Fuldmagt I kan give andre fuldmagt til at disponere på jeres vegne i forhold til Den Jyske Sparekasse. En fuldmagt skal være skriftlig og skal normalt afgives på Den Jyske Sparekasses fuldmagtsblanket. Fuldmagten gælder indtil Den Jyske Sparekasse modtager skriftlig meddelelse fra jer om, at den er tilbagekaldt eller ændret. Hvis fuldmagtsgiver dør, ophører fuldmagten, når Den Jyske Sparekasse får meddelelse om dødsfaldet. Det betyder, at fuldmagtsgivers konti m.m. spærres, indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles. Dette gælder også for fælleskonti.

4 Optagelse af telefonsamtaler For at betjene jer korrekt, kan Den Jyske Sparekasse optage telefonsamtaler. Normalt sker dette kun i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta. Forretninger i udlandet Hvis Den Jyske Sparekasse på jeres vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger Den Jyske Sparekasse en forretningsforbindelse, medmindre andet er aftalt. Den Jyske Sparekasse er uden ansvar for fejl, der begås af det benyttede pengeinstitut, samt for dettes kreditværdighed. Hvis I har depot af udenlandske værdipapirer gennem Den Jyske Sparekasse, er Den Jyske Sparekasse ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses mulige fejl og for dennes kreditværdighed, medmindre I selv har valgt forretningsforbindelsen. Retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser kan i udlandet være meget forskellige fra, hvad der gælder i Danmark. I det omfang Den Jyske Sparekasse er underkastet udenlandske retsregler, sædvaner eller forretningsbetingelser, gælder de også for jer. Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet Når I overfører penge til udlandet, skal I være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger til de amerikanske myndigheder. SWIFT - som gennemfører betalingerne - er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning. Erstatningsansvar Den Jyske Sparekasse er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Den Jyske Sparekasse henviser til, at bekendtgørelsen gælder for Den Jyske Sparekasses virksomhed primært for private kundeforhold, men også for erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold. Der henvises særligt til, at Den Jyske Sparekasse i nogle tilfælde får provision eller andet vederlag, når der henvises til eller sælges en samarbejdspartners produkter, eksempelvis ved formidling af realkreditlån, investeringsbeviser og forsikringer eller henvises til en ejendomsmægler. Oplysning om Den Jyske Sparekasses samarbejdspartnerekan fås i Den Jyske Sparekasses afdelinger. I kan se bekendtgørelsen om god skik på Finanstilsynets hjemmeside: Garantifonden for indskydere og investorer Som kunde i Den Jyske Sparekasse er I gennem Garantifonden for indskydere og investorer i et vist omfang sikret mod tab, hvis pengeinstituttet rammes af konkurs eller betalingsstandsning. Garantifondendækker bl.a. navnenoteredeindskud i pengeinstitutter med et beløb svarende til euro pr. indskyder. Garantifonden dækker også, hvis I som investor lider tab, fordi Den Jyske Sparekasse ikke kan tilbagelevere de værdipapirer, som opbevares, administreres eller forvaltes af Den Jyske Sparekasse. Der erstattes med op til euro pr. investor. Garantifonden for indskydere og investorer har udgivet en brochure, hvori I kan læse mere om i hvilket omfang, I er sikret. I kan rekvirere brochuren på garantifonden.dk. Tilsyn Den Jyske Sparekasse er under tilsyn af Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Den Jyske Sparekasse ikke ansvarlig for tab, som skyldes: * nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Den Jyske Sparekasse selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne * svigt i Den Jyske Sparekasses strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) * strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Den Jyske Sparekasse selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af Den Jyske Sparekasse * andre omstændigheder, som er uden for Den Jyske Sparekasses kontrol. Den Jyske Sparekasses ansvarsfrihed gælder ikke hvis: * Den Jyske Sparekasse burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet * lovgivningen under alle omstændigheder gør Den Jyske Sparekasse ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Økonomi- og erhvervsministeriet har udstedt en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Kontaktoplysninger 9686 Den Jyske Sparekasse Borgergade Grindsted Kommunikation med Den Jyske Sparekasse foregår på dansk. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter De almindelige forretningsbetingelser og eventuelle særlige bestemmelser for lån og kreditter kan ændres uden varsel, og nye bestemmelser kan indføres uden varsel. I får oplysning om ændringer ved brev eller ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på Den Jyske Sparekasses hjemmeside. Nyt eksemplar af de almindelige forretningsbetingelser Hvis I mister jeres forretningsbetingelser eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan I finde dem på Den Jyske Sparekasses hjemmeside eller henvende jer til Den Jyske Sparekasse. Særlige bestemmelser for lån og kreditter Misligholdelse og andre forfaldsgrunde I følgende særlige situationer er Den Jyske Sparekasse berettiget til at opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks:

5 a) Hvis ydelser, renter, provision eller afdrag ikke betales ved forfaldstidspunktet. Ved kreditter gælder dette også, hvis debitor overtrækker kredittens maksimum uden Den Jyske Sparekasses tilladelse. b) Hvis debitor udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest. c) Hvis debitor tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling eller indleder gældssaneringssag. d) Hvis debitor afgår ved døden. s) Ikke overholder lovgivning eller myndighedsforskrifter, der har væsentlig betydning for driften af debitors virksomhed. t) Væsentlig forringelse af pantsatte effekter. u) Hvis en eventuel kautionist kommer i en af de situationer, som er nævnt under pkt. b-g, i, n og p. Det gælder dog ikke, hvis der straks stilles anden sikkerhed, som Den Jyske Sparekasse kan acceptere. Slutafregningsbestemmelse e) Hvis debitor tager fast ophold uden for landets grænser, flytter 1. Slutafregningsgrunde hjemsted til udlandet eller flytter væsentlige aktiviteter til udlandet Den Jyske Sparekasse kan kræve slutafregning ved netting i tilfælde og der ikke forinden er truffet aftale om lånets/kredittens (fortsatte) af misligholdelse, jf. "Almindelige forretningsbetingelser og særlige afvikling. bestemmelser for ", pkt. 9 (Misligholdelse og andre forfaldsgrunde). f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets/- kredittens oprettelse. g) Hvis debitor ikke senest 14 dage efter udarbejdelse indleverer årsrapport/årsregnskab, indtægts- og formueopgørelse for så vidt angår personligt drevet virksomhed, samt enhver anden økonomisk oplysning som Den Jyske Sparekasse måtte kræve. h) Debitor undlader at holde Den Jyske Sparekasse orienteret om sine økonomiske forhold. i) Forringelse af debitors kreditværdighed. j) Ikke orienterer Den Jyske Sparekasse om ændringer i virksomhedens ledelse, ejer- og vedtægtsforhold, herunder om indbyrdes aftaler mellem ejerne, der har betydning for debitors engagement i Den Jyske Sparekasse. k) Hvis pantsatte effekter sælges uden Den Jyske Sparekasses forudgående samtykke. l) Hvis pantsat båd, bil, andet løsøre eller fast ejendom ikke holdes behørigt forsikret eller debito på anmodning undlader at dokumentere dette. m)uden Den Jyske Sparekasses forudgående samtykke udlodder ekstraordinært udbytte som efter Den Jyske Sparekasses vurdering har betydning for debitor engagement i Den Jyske Sparekasse. n) Uden Den Jyske Sparekasses forudgående samtykke erhverver egne kapitalandele(aktier/anparter) i et sådant omfang, at det efter Den Jyske Sparekasses vurdering har væsentlig betydning for debitors engagement i Den Jyske Sparekasse o) Direkte eller indirekte stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i debitor, eller debitors moderselskab, eller for et moderselskabs forpligtelser uden Den Jyske Sparekasses samtykke af en sådan størrelse at det har betydning for debitors engagement i Den Jyske Sparekasse. p) Helt eller delvist ændrer sit hidtidige forretningsområde, herunder ved afvikling eller udvidelse af sine aktiviteter på en sådan måde, at det efter Den Jyske Sparekasses vurdering har betydning for debitors engagement i Den Jyske Sparekasse. q) Indgår i en fusion/spaltning (uanset arten) uden Den Jyske Sparekasses forudgående samtykke. r) Misligholder andre forpligtelser overfor Den Jyske Sparekasse, herunder f.eks. forpligtelser vedrørende andre låneaftaler. 2. Mellemværender, som kan udlignes ved netting Slutafregning kan foretages i enhver nuværende og fremtidig forpligtelse (jf. imidlertid pkt. 3) mellem jer og Den Jyske Sparekasse, som giver ret til: * kontant afregning, herunder indeståender på konti, rettigheder erhvervet ved transport fra tredjemand og fordringer erhvervet ved checks og veksler. Indestående på konti undtaget fra retsforfølgning indgår ikke i slutafregning. Fordringer i øvrigt indgår i slutafregningen i det omfang, de kan kræves indfriet, herunder som følge af misligholdelse eller anden forfaldsgrund ifølge denne eller andre aftaler * krav på levering af værdipapirer som defineret i værdipapirhandelslovens 2 - blandt andet tilbagelevering af værdipapirer overdraget til Den Jyske Sparekasse som pant eller eje, herunder tilbagelevering af ikke-individualiserede værdipapirer ifølge aftale om finansiel sikkerhedsstillelse. Tilbagelevering af værdipapirer, der alene er lagt til opbevaring i Den Jyske Sparekasse, kan ikke indgå i en slutafregning. 3. Slutafregning efter andre aftaler Krav, som er omfattet af rammeaftaler mellem jer og Den Jyske Sparekasse om valuta-, rente-, indeks- og værdipapirforretninger, slutafregnes efter disse aftaler. 4. Fælles slutafregning Hvis slutafregning af forpligtelser i følge rammeaftaler eller andre aftaler sker samtidig med slutafregning efter denne bestemmelse, kan saldiene ifølge disse aftaler, hvis Den Jyske Sparekasse ønsker dette, indgå i slutafregningen efter denne aftale, således at der sker en fælles slutafregning. 5. Gennemførelse af slutafregning ved netting Når Den Jyske Sparekasse slutafregner ved netting, opgøres nutidsværdien af Den Jyske Sparekassesog låntagers tilgodehavender i danske kroner eller anden aftalt valuta. Den Jyske Sparekasses og jeres tilgodehavender udlignes til at udgøre ét nettomellemværende. Tilgodehavender sikret ved aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og anden sikkerhedsstillelse nedskrives med provenuet af realiseret sikkerhed. De opgjorte tilgodehavender indgår herefter i slutafregningen. Nutidsværdien af Den Jyske Sparekasses tilgodehavender ifølge kreditfaciliteter, eksempelvis lån og kreditter, er den samlede restgæld pr. opgørelsesdagen inklusive tilskrevne ubetalte renter med tillæg af påløbne ikke-tilskrevne renter og omkostninger. I opgørelsen indgår kompensation for kurstab ved førtidig indfrielse og foreløbigt opgjorte krav ifølge forpligtelser, som kun kan opgøres senere, fx garantiforpligtelser.

6 Nutidsværdien af låntagers indestående på konti i Den Jyske Sparekasse er kontienes saldi pr. opgørelsesdagen med tillæg af påløbne ikke- tilskrevne renter. Nutidsværdien af et krav ifølge valuta, rente-, indeks- og værdipapirforretninger samt af et krav på tilbagelevering af værdipapirer stillet til sikkerhed ifølge aftale om finansiel sikkerhedsstillelse er kravets opgjorte markedsværdi pr. opgørelsesdagen inklusive handelsmarginaler og omkostninger. 6. Meddelelse om slutafregning Ved slutafregning fremsender Den Jyske Sparekasse en meddelelse til låntager. Af meddelelsen fremgår tidspunktet for slutafregningen. Rentedatoen Den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på jeres konto. Særregler om betalingstjenester Udover dette tillæg om betalingstjenester gælder Den Jyske Sparekasses særlige vilkår for betalingstjenester. Dette kunne f.eks. være Den Jyske Sparekasses Dankortregler eller netbankaftaler. Udførelse af betalingstransaktioner 7. Efterfølgende regulering Den Jyske Sparekasse kan efterfølgende regulere slutafregningssaldoen med For at Den Jyske Sparekasse kan udføre betalingstransaktioner for jer, skal I oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal trækkes fra. * provenuet fra senere realiseret sikkerhed * endeligt opgjorte krav ifølge forpligtelser, som kun kan opgøres senere, fx garantiforpligtelser * betalinger og sikkerhedsstillelser, som Den Jyske Sparekasse senere modtager i god tro om indledt bobehandling af debitor eller kautionistens bo * krav, som forfalder efterfølgende. Ved indenlandske overførsler skal I oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den kontohaver, hvor beløbet skal overføres til. Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal I oplyse IBAN-nr. og Swiftkode. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal I oplyse FI-kreditornummer. Tillæg om betalingstjenester Indledning Den Jyske Sparekasse betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, der er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. En forudsætning for, at Den Jyske Sparekasse kan gennemføre jeres betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. Dette tillæg vedrører jeres rettigheder og forpligtelser ved brug af Den Jyske Sparekassesbetalingstjenester.Dette kunne eksempelvis være ved: * Kontanter indskudt på en betalingskonto, * Kontanter hævet fra en betalingskonto, * Gennemførelse af en betalingstransaktion til en betalingskonto, herunder gennemførelse af en kredittransaktion eller en korttransaktion, * Pengeoverførsel. Centralt for dette tillæg er begreberne betalingstransaktion, betalingskonto, arbejdsdag og rentedatoen. Betalingstransaktion Handlinger, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og betalingsmodtageren. Betalingskonto En betalingskonto, er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil jeres driftskonto være omfattet. Arbejdsdag En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Betalingsordre I kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder: * Ved personlig henvendelse i Den Jyske Sparekasse * Via jeres netbank * Via fremsendelse af brev til Den Jyske Sparekasse. En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor Den Jyske Sparekasse modtager betalingsordren. En betalingsordre, der modtages tæt på slutningen af en arbejdsdag, ansesfor at være modtaget den følgende arbejdsdagog vil først blive ekspederet den kommende arbejdsdag. I kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der skal ekspederes samme dag, ved henvendelse i Den Jyske Sparekasse. Tilbagekaldelse, afvisning og tilbageførsel af betalingsordrer Når Den Jyske Sparekasse har modtaget jeres betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes. Betalingsordrer, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagenfør den aftalte dato. Hvis I ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via jeres netbank eller ved henvendelse til Den Jyske Sparekasse. Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen.

7 Hvis jeres betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Den Jyske Sparekasse underrette jer herom, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen. I den forbindelse forbeholder Den Jyske Sparekasse sig ret til at opkræve et gebyr. Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr ved forsøg på tilbageførsel af midler, hvor I har oplyst en forkert entydig identifikationskode. Maksimal gennemførelsestid En betalingsordre vil altid blive hævet fra jeres konto på den betalingsdag, som I har aftalt med Den Jyske Sparekasse. Der kan gå op til tre arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra jeres betalingskonto, til beløbet indsættes på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 arbejdsdage. Dette gælder eksempelvis giroindbetalingskort eller blanketter, som I udfylder i Den Jyske Sparekasse med henblik på overførsler til udlandet. Det samme vil være tilfældet, hvis I pr. brev eller anmoder Den Jyske Sparekasse om at foretage en pengeoverførsel. Overføres der et beløb til jeres betalingskonto er Den Jyske Sparekasse berettiget til at trække eventuelle gebyrer forbundet med overførslen fra det overførte beløb, før beløbet indsættes på jeres konto. Uautoriserede betalingstransaktioner Hvis I mener, der er gennemført en eller flere betalinger på jeres betalingskonto, som I ikke har godkendt eller foretaget, skal I henvende jer til Den Jyske Sparekasse, snarest muligt efter, at I er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om I har henvendt jer rettidigt, vil der blive lagt vægt på jeres pligt til løbende at gennemgå posteringer på jeres konto. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Den Jyske Sparekasse senest ske 2 måneder efter, at transaktionen er gennemført på jeres konto. Renteberegning og disposition Beregning af rente ved indsættelse på betalingskonto Ved indbetaling af kontantbeløb på jeres betalingskonto er rentedatoen den arbejdsdag, der følger efter modtagelsen af midlerne. Beregning af rente ved træk på betalingskonto Når der trækkes et beløb fra jeres betalingskonto er rentedatoenden arbejdsdag, hvor beløbet trækkes fra jeres konto. Disposition over overførte beløb Umiddelbart efter, at et beløb er indsat på jeres betalingskonto, vil I kunne disponere over beløbet. I kan dog ikke disponere over beløbet på en ikke arbejdsdag. Disposition over kontantindbetalinger Ved indbetaling af kontantbeløb på jeres betalingskonto vil beløbet blive stillet til jeres rådighed umiddelbart efter tidspunktet for modtagelsen. Oplysninger om betalingstransaktioner Gebyrer Hvis der i løbet af en måned har været betalinger på jeres betalingskonto, vil oplysninger om betalingerne dagligt blive stillet til rådighed i netbanken. Den Jyske Sparekasse kan tage et gebyr herfor. Oplysninger om vekselkurser På Den Jyske Sparekasses hjemmeside vil der være oplysninger om den faktiske vekselkurs eller referencekurs, hvis der finder valutaomveksling sted. Den Jyske Sparekasse kan foretage ændringer i den fastlagte vekselkurs uden varsel. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive givet hurtigst mulig. Størrelsen af Den Jyske Sparekasses eventuelle gebyrer i forbindelse med brug af betalingstjenester fremgår af Den Jyske Sparekasses prisliste. Ændringer Den Jyske Sparekasse forbeholder sig ret til at ændre dette tillæg samt gebyr i forbindelse med betalingstjenester uden varsel. I vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. I er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i jeres adresse eller adresse til Den Jyske Sparekasse, og I bærer selv ansvaret for, at I ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis I ikke har meddelt - eller adresseændring. Kontrol af betalingstransaktioner I har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på jeres konto. Hvis I ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med jeres kvitteringer, eller I ikke mener at have foretaget, skal I straks henvende jer i Den Jyske Sparekasse. Opsigelse Ønsker I at opsige jeres aftaler om brug af betalingstjenester, skal dette ske skriftligt og med 1 måneds varsel. Den Jyske Sparekasse kan med 1 måneds varsel opsige jeres aftaler om betalingstjenester.

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2015 for både eksisterende og nye kunder. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Vestjysk Bank

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder 27-06-2011 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder (ikke forbrugere)

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder (ikke forbrugere) Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder (ikke forbrugere) Gælder fra juni 2012 for både eksisterende og nye kunder De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser i Betri Banki P/F

Almindelige forretningsbetingelser i Betri Banki P/F Gælder fra 22. juli 2010 for både eksisterende og nye kunder Almindelige forretningsbetingelser i Velkommen í Betri Banka. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborg A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Herreds Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Frøs

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser Forbrugere Almindelige forretningsbetingelser Forbrugere De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Nørre

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. oktober 2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser - Forbrugere Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere