Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag."

Transkript

1 Ordforklaring Arbejdsstyrken. Dette er den del af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og omfatter derfor både beskæftigede og arbejdsløse (men arbejdssøgende). Udenfor arbejdsstyrken er børn, pensionister og udstødte. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag. Betalingsbalancen. Denne angiver de beløb, der årligt flyder ind og ud af et land. Den opdeles i de løbende poster ( current account ) og kapitalposterne. De løbende poster opregner først og fremmest landets udgifter til import og indtægter fra eksport; hertil kommer rentebetalinger ind og ud af landet samt indtægter og udgifter fra turisme, shipping etc. (i USA s regnskab med udlandet udligner disse mindre poster stort set hinanden, så derfor simplificerer man tit de løbende poster til handelsbalancen). Kapitalposterne angiver udstrømningen og indstrømningen af kapital (kapitaleksport og kapitalimport). Kapitalimporten har to grundformer, direkte udenlandske investeringer (produktiv kapital) og porteføljeinvesteringer (finansiel kapital). De første deler sig igen, nemlig i såkaldte Greenfield investeringer, hvor den udenlandske investor overfører kapital for at etablere en ny virksomhed (købe produktionsmidler, ansætte arbejdere etc.), og så overtagelser og fusioner, hvor man køber en allerede eksisterende virksomhed; det sidste er nu langt det almindeligste. Porteføljeinvesteringerne er køb af værdipapirer, såsom stats- eller selskabsobligationer, aktier eller landets valuta. Langt de fleste transaktioner bestemmes og udføres af private agenter, der alene ledes af ønsket om maximalt afkast. Da et multinationalt selskab er defineret som et selskab med produktionsfaciliteter (datterselskaber) i mindst et andet land, foretages de direkte udenlandske investeringer pr. definition af disse selskaber, som også står for 2/3 af varehandlen på verdensplan. De finansielle investeringer (portefølje) varetages overvejende af fonde og banker, men staternes centralbanker køber også udenlandske statsobligationer. Som navnet siger balancerer betalingsbalancen. Hvordan er det muligt, og hvordan skal det forstås? Langt de fleste varehandler og kapitalbevægelser er autonome, dvs. de skyldes ikke overordnede hensyn til regnskabet med udlandet. Antag at resultatet bliver et underskud på $100 mia. Noget af dette skyldige beløb (fx $3 mia) kan betales ud af centralbankens guldbeholdning eller valutareserver (men USA holder stort set ingen sådanne reserver), resten ($97 mia) er pr. definition en stigning i landets gæld til udlandet. Da gæld regnskabsmæssigt tæller positivt, vil betalingsbalancen altid balancere. Det økonomiske spørgsmål er om og hvordan gælden dækkes med lån. Med mindre landet er meget fattigt kan det altid låne tilstrækkeligt, nemlig ved at sælge statsobligationer (se obligationer ). Men hvis der er økonomiske problemer, fx i form af et stort handelsunderskud, kan lånet blive dyrt, dvs. kursen på statsobligationerne lille (renten dermed høj). BNP. Bruttonationalproduktet er værdien af de varer og tjenesteydelser (service), som et land producerer i løbet af et år. Denne værdi udbetales som løn, rente og anden indkomst. Derfor er BNP lig med nationalindkomsten (stort set). Indkomstoverførsler fra det offentlige indgår ikke, da der ikke ligger produktion bag; derfor er de offentlige udgifter betydeligt større end det offentliges bidrag til BNP. 1

2 BP (British Petroleum). Oprindeligt Anglo-Persian Oil Company, senere Anglo-Iranian Oil Company. Statsligt engelsk olieselskab, oprindeligt med hovedinteressen i Iran. For nogle år siden fusionerede BP med det amerikanske olieselskab Amoco, så det i dag er et privat engelsk-amerikansk selskab. Demokrati. Politisk system karakteriseret ved 1) Politisk Lighed, dvs. én stemme pr. person, 2) Politisk Frihed, dvs. ret for alle også mindretallet til at ytre sig og stemme, som man vil, og 3) Flertalsstyre, dvs. flertallet bestemmer og mindretallet må bøje sig. Dollarisering. At et land udskifter sin valuta med amerikanske Dollars. Officiel eller formel dollarisering betyder at de politiske og monetære myndigheder beslutter dette, uofficiel eller de facto dollarisering at Dollars faktisk anvendes som den mest almindelige valuta. ECB (European Central Bank). EU s centralbank, med ansvar for Euroen og det europæiske renteniveau. Efterspørgselsteori. Teori der lægger vægt på at bedre erhvervslivets afsætningsvilkår ved at sikre den effektive efterspørgsel gennem en rimelig løn og offentlige aktiviteter. Blev forfægtet af den engelske økonom Keynes ( ). Finanskapital. Kapital, der udlånes med henblik på at opnå rente eller kapitalgevinst. Det meste af denne kapital er organiseret (koncentreret) i banker, finansielle selskaber og fonde. Det drejer sig især om pensionsfonde, forsikringsselskaber, realkreditinstitutioner og forskellige typer af investeringsfonde ( mutual funds og hedge funds ). Udlånet har to grundformer. For det første banklån, hvor vilkårene aftales udenom markedet, i direkte forhandling mellem bank og kunde. For det andet obligationer (s.d.), hvor vilkårene bestemmes af det finansielle marked. Finanspolitik. Hvis regeringen bruger flere penge på militær, sociale udgifter og andet end den inddrager i form af skatter, pådrager det offentlige sig en gæld i forhold til den private sektor. Denne finanspolitik kaldes ekspansiv, fordi den øger købekraften i samfundet og dermed vil give mere produktion og beskæftigelse. Et sådant underskud på statsbudgettet er noget andet end et underskud i forhold til udlandet; sidstnævnte registreres på betalingsbalancen. Sammenhængen er at det offentlige underskud ofte finansieres delvis af udlandet og derfor kan øge underskuddet på betalingsbalancen. Federal Reserve (populært Fed). Den amerikanske centralbank (forbundsbank). Gini-kvotient. Uligheden i et samfund kan måles ved at se på, hvor stor en procentdel af den samlede indkomst de fattigste 20% modtager (fx 7%), hvor meget de næste 20% modtager osv. Gini-kvotienten måler denne ulighed mere eksakt. En kvotient på 1 angiver absolut ulighed, dvs. at én person modtager al indkomst, mens kvotienten 0 angiver absolut lighed, dvs. at den fattigste ene procent modtager 1% af nationalindkomsten osv. Kvotienten i USA er godt 0,4, hvilket er et af de højeste tal i den rige del af verden. 2

3 Guldfod. Et valutasystem, hvor der i realiteten kun er én verdensvaluta, nemlig guld; Dollars, Euro osv er blot forskellige navne for forskellige mængder guld. Var i kraft og i sidste halvdel af 20erne. Bretton Wood systemet fra opererede med en indirekte form for guldfod, idet alle valutaer havde et nogenlunde fast værdiforhold til Dollaren, som så var indløselig med guld i forholdet $35 = 1 ounce guld. Hedge fonde. Meget store finansielle fonde med betydelig markedsmagt (s.d.), som de ofte anvender til egentlig spekulation. Hegemonisk stabilitet. Teori i international politik, hvor det argumenteres at et stabilt internationalt system kræver en dominerende magt, en hegemon, der som en politibetjent kan sikre ordenens opretholdelse. Modsat teorier om magtbalance, hvor stabiliteten sikres ved at magterne afbalancerer og dermed disciplinerer hinanden. IMF. International Monetary Fund. Etableret i 1944 som led i Bretton Wood aftalen. Fungerer i dag som interesseorganisation for de rige landes kreditorer overfor debitorerne i de fattige lande. Er kontrolleret af USA. Imperialisme. Bestræbelse på at kontrollere andre lande. Oprindeligt politisk-militær kontrol, som i det Romerske og Britiske Imperium. Før 1914 anvendtes ordet beskrivende, efter 1945 fik det især i marxistisk sprogbrug, hvor begrebet blev udvidet til at omfatte økonomisk dominans en negativ betydning, synonymt med undertrykkelse og udbytning. I dag har det atter fået en positiv betydning blandt mange amerikanske neokonservative ( demokratisk imperialisme ). Adskilles til tider fra hegemoni ved at hegemonen modsat imperialisten anerkender rettigheder for de dominerede. IPC (Iraq Petroleum Company). Etableret i 1920, da engelske, franske og amerikanske interesser delte Irak s olie mellem sig. Keynesianisme. Efter den engelske økonom Keynes ( ). Lægger vægt på at økonomisk stabilitet og fuld beskæftigelse må sikres gennem en solid efterspørgsel i samfundet (modsat udbudsøkonomi, s.d.). Derfor skal lønnen være rimelig så lønarbejderne har god købekraft, og derfor skal det offentlige gennem finanspolitik (s.d.) pumpe købekraft ud i økonomien, hvis der er arbejdsløshed, fx ved at foretage offentlige investeringer. Rimelige vilkår for lønarbejderne og en stor offentlig sektor harmonerer med en traditionel socialdemokratisk dagsorden, men skattesænkninger og oprustning er også eksempler på ekspansiv finanspolitik (Reagan s og Bush s krigskeynesianisme ). Kapital. Penge, der gives ud med henblik på at opnå profit, rente eller kapitalgevinst. Kapitalindtægter. Profit, rente eller kapitalgevinst. Anden indkomst er løn eller overførselsindtægter. Kapitalgevinst. Den kapitalindtægt, der fremkommer ved at et værdipapir (aktie, obligation, valuta) stiger i værdi (kurs). Koncentration. Angiver antallet af spillere og dermed alt andet lige graden af konkurrence indenfor en branche, fra monopol (én udbyder) over oligopoli (nogle få udbydere) til fuldkommen konkurrence (så mange udbydere at ingen af dem påvirke prisen). 3

4 Markedsmagt. Magt over markedet. Betyder at en virksomhed eller fond er så stor at den kan påvirke prisen og andre markedsvilkår. Modsat konkurrence mellem mange mindre virksomheder, hvor prisen bestemmes af 'den usynlige hånd', dvs. af ingen. Markedsøkonomi. Et økonomisk system, hvor koordinationen af husholdningernes og virksomhedernes økonomiske beslutninger foretages gennem markedsmekanismen, dvs. gennem konkurrencen (den usynlige hånd ). Konkurrencekapitalismen er en form for markedsøkonomi. Den moderne kapitalisme er i mindre grad en markedsøkonomi, fordi den domineres af selskaber, der i stedse højere grad har markedsmagt (s.d.), dvs. bestemmer markedsvilkårene, herunder især priserne. Konkurrencen sættes bl.a. ud af kraft gennem oligopolier eller gennem strategiske aftaler mellem selskaberne. Medianindkomsten. Indkomsten for den typiske borger, dvs. den person der ligger præcis i midten, hvis alle borgere stilles op på række fra den fattigste til den rigeste. Multinationale selskaber (MNC = Multinational Corporations). Også kaldet transnationale selskaber. Selskaber med produktion i mere end ét land. Der eksisterer ca sådanne selskaber. NAFTA. North American Free Trade Agreement. Nordamerikas EU, indgået i 1994 mellem USA, Canada og Mexico. Nettoproduktet, værdien af. Engelsk value added. Beregnes som værdien af bruttoproduktet, dvs. de producerede varers salgspris, minus værdien af input såsom råstoffer og halvfabrikata, og udtrykker dermed den værdi, som en virksomhed, branche eller land frembringer på et år. Værdien af nettoproduktet fordeles umiddelbart på løn og profit; virksomheden må derefter betale en del af profitten til kreditorerne i form af rente. Obligation, dvs. forpligtigelse. Lånoptagelse via det finansielle marked (modsat banklån). Hvis et selskab vil rejse kapital kan det udvide ejerkredsen ved at udstede aktier, men det kan også udstede og sælge obligationer; låneprovenuet er da obligationens salgspris. Antag at obligationens pålydende er $100, den nominelle rente 8% og løbetiden 10 år; det betyder at selskabet forpligter sig til at betale til obligationsejeren $8 om året i 10 år og derefter indfri obligationen for $100. Hvis selskabets kreditværdighed er ringe, kan det måske kun sælge obligationen til $50; det indebærer en effektiv årlig rente på $8 for låneprovenuet på $50, altså 16%. Lav kurs er derfor synonymt med høj rente. Staterne rejser lån ved at udstede og sælge statsobligationer. I USA spiller obligationer en langt større rolle for finansiering af selskaberne end i Europa (hvor bankerne betyder mere). Oligopoli. Få udbydere indenfor en branche. Indebærer normalt et stiltiende ( tacit ) samarbejde om priser og andre konkurrenceparametre. OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Stiftet i 1961, især magtfuld i 70erne. Medlemmerne inkluderer de mellemøstlige oliestater Saudi Arabien, Kuwait, Emiraterne, Iran og Irak, samt Nigeria og Venezuela. 4

5 Opsparing. Den del af indkomsten, eventuelt nationalindkomsten, som ikke går til aktuelt forbrug. Ideelt bruges opsparingen til investering, dermed fremtidigt forbrug. Formidlingen mellem opsparing og investering varetages af den finansielle sektor. Profitrate. En virksomheds profit (eller overskud) som procentuel andel af den investerede kapital. Realløn. Stigningen i realløn er stigningen i den nominelle løn (lønnen i Dollars) minus inflationen, fx 3% minus 2% = 1%. Realrente. Stigningen i realrente er stigningen i den nominelle rente minus inflation. Pengepolitik. Regulering af økonomien ved at centralbanken ændre pengemængden eller den officielle rente (diskontoen). Pengepolitikken er ekspansiv, hvis pengemængden øges eller renten sænkes, for da bliver det lettere og mere gunstigt at låne til nye investeringer eller øget privatforbrug. Produktiv kapital. Kapital, der investeres i produktion, altså bruges til køb af produktionsmidler og ansættelse af arbejdere. Disse investeringer foretages overvejende af selskaber. Afkastet kaldes profit. Denne kapital ejes dels af selskabet som sådan (egenkapitalen), dels af aktionærerne, hvis andel af profitten kaldes dividende. Skønt aktieværdien i princippet er produktiv kapital, behandles den gerne som finansiel kapital, såfremt medejerskabet af selskabet er helt formelt; dette er tilfældet, såfremt aktionæren ikke har kontrol med selskabet og kun holder aktien i en kortere periode af rent spekulative grunde. Internationalt foretages produktive investeringer af multinationale selskaber. Hvis et selskab overtager mindst 10% af aktierne i et andet selskab, kan det normalt kontrollere det, og investeringen er da klart produktiv; dette kaldes direkte udenlandske investeringer (FDI = Foreign Direct Invetsments ). Hvis andelen er mindre, kategoriseres investeringen som en porteføljeinvestering, på linie med finansielle investeringer i obligationer, valuta etc. Produktivitet. Angiver økonomiens effektivitet. Der er forskellige mål herfor, men kernen er arbejdsproduktiviteten, hvilket er hvad én arbejder kan fremstille på én time. Øges dette produkt fra fx 10 til 11 skjorter, er produktiviteten øget med 10%. Væksten i produktivitet angiver det ekstraprodukt, der er til rådighed for reallønsforbedringer og stigninger i kapitalindkomster. Renten. Renteniveauet i et land bestemmes dels af udbud og efterspørgsel på det finansielle marked, dels af centralbanken når den fastlægger diskontoen, dvs. den korte rente som banker skal betale for at låne hos centralbanken. Renten er finanskapitalens ordinære indkomst, men for den produktive kapital (de ikkefinansielle selskaber) er den en udgift eller omkostning, fordi de må låne for at finansiere deres operationer. Derfor har de to kapitaltyper modsatte interesser mht. rentens højde. Desuden er der en almen interesse i renteniveauet. I en lavkonjunktur, hvor det gælder om at sætte gang i aktiviteten, sænker centralbanken normalt renten, således at det bliver billigt for virksomhederne at låne til investeringer og nyansættelser og billigt for forbrugerne at låne for at kunne øge forbruget. I en højkonjunktur, med inflationspres, hæves renten gerne, således at den økonomiske aktivitet dæmpes. 5

6 Alt andet lige er en lav rente godt for den indenlandske økonomi, fordi det dermed er billigt at producere. Til gengæld er det skidt for landets udenrigsøkonomi, fordi lav rente her betyder at det ikke er attraktivt for udenlandske investorer at levere kapital til landet. Før liberaliseringen af kapitalbevægelserne for ca. 30 år siden holdt landene derfor ofte en lav rente indadtil og en høj udadtil, men en sådan skelnen er ikke længere mulig. I en krisesituation, hvor kapitalen flygter fra et land, må renten derfor ofte hæves, skønt det skaber lavkonjunktur og arbejdsløshed indenlands. Royal Dutch Shell. Olieselskab dannet omkring år 1900 gennem en fusion af engelske Shell og hollandske Royal Dutch. I dag engelsk kontrolleret. Har bl.a. interesser i Nigeria. Selskab. Egentlig aktieselskab, engelsk corporation. Virksomhedsform, der er karakteriseret ved 1) dobbelt ejerskab, idet egenkapitalen ejes af selskabet som sådan (altså upersonligt), mens resten ejes af aktionærerne; videre er selskabet anerkendt som et juridisk subjekt, helt på linie med mennesker; og endelig er der begrænset ansvar, idet aktionærerne de personlige ejere kun kan miste værdien af deres aktier, hvis selskabet går fallit. Ved anden økonomisk aktivitet, herunder andre virksomhedsformer, modsvares den ubegrænsede ret til profit af ubegrænset risiko ved tab. Derfor vælger langt de fleste virksomheder af en vis størrelse selskabsformen. Service. Også kaldet tjenesteydelser. Defineres lettest som den produktion, der ikke resulterer i et håndgribeligt produkt (en vare). Kan være alt fra en klipning over konsulenttjenester til finansielle serviceydelser. Service er det dominerende produkt i den rige verden. Standard Oil. Amerikansk olieselskab, grundlagt af Rockefeller. Opdeltes af myndighederne i 1912 i mindre selskaber, der med tiden blev til Exxon, Mobil og Chevron. I slutningen af 90erne fusionerede Exxon med Mobil, og Chevron med Texaco. Udbudsøkonomi. Teori der lægger vægt på at reducere erhvervslivets omkostninger ved at deregulere økonomien, gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt og reducere skatterne, således at vilkårene for produktion og udbud bedres. Modsat i Keynesianismen ses efterspørgslen ikke som et problem. Er i dag den dominerende teori. Underskud. Betalingsbalancen angiver et lands underskud eller overskud overfor udlandet. Underskud indebærer gæld, og gælden til udlandet belaster de forskellige sektorer i økonomien, nemlig husholdningerne, selskaberne og det offentlige; det offentliges gæld til udlandet består især af udenlandsk ejede statsobligationer. Statsbudgettet fortæller om et eventuelt offentligt underskud. Dette fremkommer når indtægterne (især skatter) er mindre end udgifterne. Det offentlige har dermed en gæld, som skyldes til den private sektor i landet og/eller til udenlandske kreditorer. 6

7 Valutakurs. Værdien af en valuta, målt i en anden valuta, fx $1 = 0,83 (det aktuelle værdiforhold). Hvis valutaens værdi bestemmes af de politisk-monetære myndigheder har vi faste valutakurser, hvis den bestemmes af udbud og efterspørgsel på valutamarkedet er kursen flydende. De tre hovedvalutaer Dollar, Euro og Yen flyder i forhold til hinanden. Andre lande søger ofte at holde et fast værdiforhold til én af disse hovedvalutaer ( pegging ), fx danske kroner til Euroen. Den kinesiske Renminbi peggede tidligere til Dollaren, men skiftede i sommeren 2005 til at pegge til en kurv af valutaer; i praksis ligger den stadig tæt op ad Dollaren. En valuta styrkes, når udlandets efterspørgsel efter den øges. Dette sker hvis man skal bruge valuta til at købe flere varer fra landet (importerer fra det), eller hvis man vil investere i landet, altså etablere virksomheder eller købe værdipapirer (især aktier og obligationer); normalt medfører en renteforhøjelse at valutaen stiger i værdi, fordi udenlandsk kapital tiltrækkes af det øgede afkast. Tidligere lagde økonomisk teori vægt på handelsbalancens påvirkning af kursen (svækkelse hvis underskud, fordi udlandet kun efterspørger lidt valuta for at købe varer i landet). I dag fokuseres på kapitalposternes indflydelse på kursen, fordi langt den meste valutaefterspørgsel beror på kapitalbevægelserne; den centrale sammenhæng bliver da, at lille kapitaltilstrømning til et land ringe køb af landets aktier og obligationer giver lille efterspørgsel efter valutaen og derfor lav værdi for denne. 7

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE 18. oktober 2002 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Cirka en tredjedel af al handel til og fra USA er intern

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISK PRINCIPPR II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 11 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 32 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 31 Åben versus lukket økonomi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Tabel 1: BNP Hvad betyder BNP: En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Hvordan beregnes BNP: Opgøres som produktionsværdien

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Kapitel 3. Amerikanernes økonomi indkomst, løn og fattigdom

Kapitel 3. Amerikanernes økonomi indkomst, løn og fattigdom Kapitel 3. Amerikanernes økonomi indkomst, løn og fattigdom I dette kapitel skal vi undersøge udviklingen i amerikanernes økonomiske levevilkår igennem de seneste årtier. Bruttonationalproduktet (BNP)

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1.

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1. 6. Lektion. Dansk penge- og valutakurspolitik omkring 1914-1939 set i et internationalt perspektiv. (Pensum: Sv. Aage Hansen, Økonomisk vækst i Danmark II, pp. 14-21 og Jan Tore Klovland, Monetary policy

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27.

OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. OK14 Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. februar 2014 Indledning Foråret 2014 byder på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 PERIA CAPITAL E R H V E RV S O B L I G AT I O N E R * * * & Sourcing Capital Companies Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 Bagom Basel III Formålet med reglerne i Basel III er at styrke den finansielle

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende :

I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende : Afløsningsopgave Økonomi 2003, Cpr. Nr. : 310179-1423 Side 1 af 16 OPGAVE A Prisen på det frie marked (a1): I den teoretiske udredning, for fuldkommen konkurrence, essentiel for opgave a, forudsættes følgende

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere