Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag."

Transkript

1 Ordforklaring Arbejdsstyrken. Dette er den del af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og omfatter derfor både beskæftigede og arbejdsløse (men arbejdssøgende). Udenfor arbejdsstyrken er børn, pensionister og udstødte. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag. Betalingsbalancen. Denne angiver de beløb, der årligt flyder ind og ud af et land. Den opdeles i de løbende poster ( current account ) og kapitalposterne. De løbende poster opregner først og fremmest landets udgifter til import og indtægter fra eksport; hertil kommer rentebetalinger ind og ud af landet samt indtægter og udgifter fra turisme, shipping etc. (i USA s regnskab med udlandet udligner disse mindre poster stort set hinanden, så derfor simplificerer man tit de løbende poster til handelsbalancen). Kapitalposterne angiver udstrømningen og indstrømningen af kapital (kapitaleksport og kapitalimport). Kapitalimporten har to grundformer, direkte udenlandske investeringer (produktiv kapital) og porteføljeinvesteringer (finansiel kapital). De første deler sig igen, nemlig i såkaldte Greenfield investeringer, hvor den udenlandske investor overfører kapital for at etablere en ny virksomhed (købe produktionsmidler, ansætte arbejdere etc.), og så overtagelser og fusioner, hvor man køber en allerede eksisterende virksomhed; det sidste er nu langt det almindeligste. Porteføljeinvesteringerne er køb af værdipapirer, såsom stats- eller selskabsobligationer, aktier eller landets valuta. Langt de fleste transaktioner bestemmes og udføres af private agenter, der alene ledes af ønsket om maximalt afkast. Da et multinationalt selskab er defineret som et selskab med produktionsfaciliteter (datterselskaber) i mindst et andet land, foretages de direkte udenlandske investeringer pr. definition af disse selskaber, som også står for 2/3 af varehandlen på verdensplan. De finansielle investeringer (portefølje) varetages overvejende af fonde og banker, men staternes centralbanker køber også udenlandske statsobligationer. Som navnet siger balancerer betalingsbalancen. Hvordan er det muligt, og hvordan skal det forstås? Langt de fleste varehandler og kapitalbevægelser er autonome, dvs. de skyldes ikke overordnede hensyn til regnskabet med udlandet. Antag at resultatet bliver et underskud på $100 mia. Noget af dette skyldige beløb (fx $3 mia) kan betales ud af centralbankens guldbeholdning eller valutareserver (men USA holder stort set ingen sådanne reserver), resten ($97 mia) er pr. definition en stigning i landets gæld til udlandet. Da gæld regnskabsmæssigt tæller positivt, vil betalingsbalancen altid balancere. Det økonomiske spørgsmål er om og hvordan gælden dækkes med lån. Med mindre landet er meget fattigt kan det altid låne tilstrækkeligt, nemlig ved at sælge statsobligationer (se obligationer ). Men hvis der er økonomiske problemer, fx i form af et stort handelsunderskud, kan lånet blive dyrt, dvs. kursen på statsobligationerne lille (renten dermed høj). BNP. Bruttonationalproduktet er værdien af de varer og tjenesteydelser (service), som et land producerer i løbet af et år. Denne værdi udbetales som løn, rente og anden indkomst. Derfor er BNP lig med nationalindkomsten (stort set). Indkomstoverførsler fra det offentlige indgår ikke, da der ikke ligger produktion bag; derfor er de offentlige udgifter betydeligt større end det offentliges bidrag til BNP. 1

2 BP (British Petroleum). Oprindeligt Anglo-Persian Oil Company, senere Anglo-Iranian Oil Company. Statsligt engelsk olieselskab, oprindeligt med hovedinteressen i Iran. For nogle år siden fusionerede BP med det amerikanske olieselskab Amoco, så det i dag er et privat engelsk-amerikansk selskab. Demokrati. Politisk system karakteriseret ved 1) Politisk Lighed, dvs. én stemme pr. person, 2) Politisk Frihed, dvs. ret for alle også mindretallet til at ytre sig og stemme, som man vil, og 3) Flertalsstyre, dvs. flertallet bestemmer og mindretallet må bøje sig. Dollarisering. At et land udskifter sin valuta med amerikanske Dollars. Officiel eller formel dollarisering betyder at de politiske og monetære myndigheder beslutter dette, uofficiel eller de facto dollarisering at Dollars faktisk anvendes som den mest almindelige valuta. ECB (European Central Bank). EU s centralbank, med ansvar for Euroen og det europæiske renteniveau. Efterspørgselsteori. Teori der lægger vægt på at bedre erhvervslivets afsætningsvilkår ved at sikre den effektive efterspørgsel gennem en rimelig løn og offentlige aktiviteter. Blev forfægtet af den engelske økonom Keynes ( ). Finanskapital. Kapital, der udlånes med henblik på at opnå rente eller kapitalgevinst. Det meste af denne kapital er organiseret (koncentreret) i banker, finansielle selskaber og fonde. Det drejer sig især om pensionsfonde, forsikringsselskaber, realkreditinstitutioner og forskellige typer af investeringsfonde ( mutual funds og hedge funds ). Udlånet har to grundformer. For det første banklån, hvor vilkårene aftales udenom markedet, i direkte forhandling mellem bank og kunde. For det andet obligationer (s.d.), hvor vilkårene bestemmes af det finansielle marked. Finanspolitik. Hvis regeringen bruger flere penge på militær, sociale udgifter og andet end den inddrager i form af skatter, pådrager det offentlige sig en gæld i forhold til den private sektor. Denne finanspolitik kaldes ekspansiv, fordi den øger købekraften i samfundet og dermed vil give mere produktion og beskæftigelse. Et sådant underskud på statsbudgettet er noget andet end et underskud i forhold til udlandet; sidstnævnte registreres på betalingsbalancen. Sammenhængen er at det offentlige underskud ofte finansieres delvis af udlandet og derfor kan øge underskuddet på betalingsbalancen. Federal Reserve (populært Fed). Den amerikanske centralbank (forbundsbank). Gini-kvotient. Uligheden i et samfund kan måles ved at se på, hvor stor en procentdel af den samlede indkomst de fattigste 20% modtager (fx 7%), hvor meget de næste 20% modtager osv. Gini-kvotienten måler denne ulighed mere eksakt. En kvotient på 1 angiver absolut ulighed, dvs. at én person modtager al indkomst, mens kvotienten 0 angiver absolut lighed, dvs. at den fattigste ene procent modtager 1% af nationalindkomsten osv. Kvotienten i USA er godt 0,4, hvilket er et af de højeste tal i den rige del af verden. 2

3 Guldfod. Et valutasystem, hvor der i realiteten kun er én verdensvaluta, nemlig guld; Dollars, Euro osv er blot forskellige navne for forskellige mængder guld. Var i kraft og i sidste halvdel af 20erne. Bretton Wood systemet fra opererede med en indirekte form for guldfod, idet alle valutaer havde et nogenlunde fast værdiforhold til Dollaren, som så var indløselig med guld i forholdet $35 = 1 ounce guld. Hedge fonde. Meget store finansielle fonde med betydelig markedsmagt (s.d.), som de ofte anvender til egentlig spekulation. Hegemonisk stabilitet. Teori i international politik, hvor det argumenteres at et stabilt internationalt system kræver en dominerende magt, en hegemon, der som en politibetjent kan sikre ordenens opretholdelse. Modsat teorier om magtbalance, hvor stabiliteten sikres ved at magterne afbalancerer og dermed disciplinerer hinanden. IMF. International Monetary Fund. Etableret i 1944 som led i Bretton Wood aftalen. Fungerer i dag som interesseorganisation for de rige landes kreditorer overfor debitorerne i de fattige lande. Er kontrolleret af USA. Imperialisme. Bestræbelse på at kontrollere andre lande. Oprindeligt politisk-militær kontrol, som i det Romerske og Britiske Imperium. Før 1914 anvendtes ordet beskrivende, efter 1945 fik det især i marxistisk sprogbrug, hvor begrebet blev udvidet til at omfatte økonomisk dominans en negativ betydning, synonymt med undertrykkelse og udbytning. I dag har det atter fået en positiv betydning blandt mange amerikanske neokonservative ( demokratisk imperialisme ). Adskilles til tider fra hegemoni ved at hegemonen modsat imperialisten anerkender rettigheder for de dominerede. IPC (Iraq Petroleum Company). Etableret i 1920, da engelske, franske og amerikanske interesser delte Irak s olie mellem sig. Keynesianisme. Efter den engelske økonom Keynes ( ). Lægger vægt på at økonomisk stabilitet og fuld beskæftigelse må sikres gennem en solid efterspørgsel i samfundet (modsat udbudsøkonomi, s.d.). Derfor skal lønnen være rimelig så lønarbejderne har god købekraft, og derfor skal det offentlige gennem finanspolitik (s.d.) pumpe købekraft ud i økonomien, hvis der er arbejdsløshed, fx ved at foretage offentlige investeringer. Rimelige vilkår for lønarbejderne og en stor offentlig sektor harmonerer med en traditionel socialdemokratisk dagsorden, men skattesænkninger og oprustning er også eksempler på ekspansiv finanspolitik (Reagan s og Bush s krigskeynesianisme ). Kapital. Penge, der gives ud med henblik på at opnå profit, rente eller kapitalgevinst. Kapitalindtægter. Profit, rente eller kapitalgevinst. Anden indkomst er løn eller overførselsindtægter. Kapitalgevinst. Den kapitalindtægt, der fremkommer ved at et værdipapir (aktie, obligation, valuta) stiger i værdi (kurs). Koncentration. Angiver antallet af spillere og dermed alt andet lige graden af konkurrence indenfor en branche, fra monopol (én udbyder) over oligopoli (nogle få udbydere) til fuldkommen konkurrence (så mange udbydere at ingen af dem påvirke prisen). 3

4 Markedsmagt. Magt over markedet. Betyder at en virksomhed eller fond er så stor at den kan påvirke prisen og andre markedsvilkår. Modsat konkurrence mellem mange mindre virksomheder, hvor prisen bestemmes af 'den usynlige hånd', dvs. af ingen. Markedsøkonomi. Et økonomisk system, hvor koordinationen af husholdningernes og virksomhedernes økonomiske beslutninger foretages gennem markedsmekanismen, dvs. gennem konkurrencen (den usynlige hånd ). Konkurrencekapitalismen er en form for markedsøkonomi. Den moderne kapitalisme er i mindre grad en markedsøkonomi, fordi den domineres af selskaber, der i stedse højere grad har markedsmagt (s.d.), dvs. bestemmer markedsvilkårene, herunder især priserne. Konkurrencen sættes bl.a. ud af kraft gennem oligopolier eller gennem strategiske aftaler mellem selskaberne. Medianindkomsten. Indkomsten for den typiske borger, dvs. den person der ligger præcis i midten, hvis alle borgere stilles op på række fra den fattigste til den rigeste. Multinationale selskaber (MNC = Multinational Corporations). Også kaldet transnationale selskaber. Selskaber med produktion i mere end ét land. Der eksisterer ca sådanne selskaber. NAFTA. North American Free Trade Agreement. Nordamerikas EU, indgået i 1994 mellem USA, Canada og Mexico. Nettoproduktet, værdien af. Engelsk value added. Beregnes som værdien af bruttoproduktet, dvs. de producerede varers salgspris, minus værdien af input såsom råstoffer og halvfabrikata, og udtrykker dermed den værdi, som en virksomhed, branche eller land frembringer på et år. Værdien af nettoproduktet fordeles umiddelbart på løn og profit; virksomheden må derefter betale en del af profitten til kreditorerne i form af rente. Obligation, dvs. forpligtigelse. Lånoptagelse via det finansielle marked (modsat banklån). Hvis et selskab vil rejse kapital kan det udvide ejerkredsen ved at udstede aktier, men det kan også udstede og sælge obligationer; låneprovenuet er da obligationens salgspris. Antag at obligationens pålydende er $100, den nominelle rente 8% og løbetiden 10 år; det betyder at selskabet forpligter sig til at betale til obligationsejeren $8 om året i 10 år og derefter indfri obligationen for $100. Hvis selskabets kreditværdighed er ringe, kan det måske kun sælge obligationen til $50; det indebærer en effektiv årlig rente på $8 for låneprovenuet på $50, altså 16%. Lav kurs er derfor synonymt med høj rente. Staterne rejser lån ved at udstede og sælge statsobligationer. I USA spiller obligationer en langt større rolle for finansiering af selskaberne end i Europa (hvor bankerne betyder mere). Oligopoli. Få udbydere indenfor en branche. Indebærer normalt et stiltiende ( tacit ) samarbejde om priser og andre konkurrenceparametre. OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Stiftet i 1961, især magtfuld i 70erne. Medlemmerne inkluderer de mellemøstlige oliestater Saudi Arabien, Kuwait, Emiraterne, Iran og Irak, samt Nigeria og Venezuela. 4

5 Opsparing. Den del af indkomsten, eventuelt nationalindkomsten, som ikke går til aktuelt forbrug. Ideelt bruges opsparingen til investering, dermed fremtidigt forbrug. Formidlingen mellem opsparing og investering varetages af den finansielle sektor. Profitrate. En virksomheds profit (eller overskud) som procentuel andel af den investerede kapital. Realløn. Stigningen i realløn er stigningen i den nominelle løn (lønnen i Dollars) minus inflationen, fx 3% minus 2% = 1%. Realrente. Stigningen i realrente er stigningen i den nominelle rente minus inflation. Pengepolitik. Regulering af økonomien ved at centralbanken ændre pengemængden eller den officielle rente (diskontoen). Pengepolitikken er ekspansiv, hvis pengemængden øges eller renten sænkes, for da bliver det lettere og mere gunstigt at låne til nye investeringer eller øget privatforbrug. Produktiv kapital. Kapital, der investeres i produktion, altså bruges til køb af produktionsmidler og ansættelse af arbejdere. Disse investeringer foretages overvejende af selskaber. Afkastet kaldes profit. Denne kapital ejes dels af selskabet som sådan (egenkapitalen), dels af aktionærerne, hvis andel af profitten kaldes dividende. Skønt aktieværdien i princippet er produktiv kapital, behandles den gerne som finansiel kapital, såfremt medejerskabet af selskabet er helt formelt; dette er tilfældet, såfremt aktionæren ikke har kontrol med selskabet og kun holder aktien i en kortere periode af rent spekulative grunde. Internationalt foretages produktive investeringer af multinationale selskaber. Hvis et selskab overtager mindst 10% af aktierne i et andet selskab, kan det normalt kontrollere det, og investeringen er da klart produktiv; dette kaldes direkte udenlandske investeringer (FDI = Foreign Direct Invetsments ). Hvis andelen er mindre, kategoriseres investeringen som en porteføljeinvestering, på linie med finansielle investeringer i obligationer, valuta etc. Produktivitet. Angiver økonomiens effektivitet. Der er forskellige mål herfor, men kernen er arbejdsproduktiviteten, hvilket er hvad én arbejder kan fremstille på én time. Øges dette produkt fra fx 10 til 11 skjorter, er produktiviteten øget med 10%. Væksten i produktivitet angiver det ekstraprodukt, der er til rådighed for reallønsforbedringer og stigninger i kapitalindkomster. Renten. Renteniveauet i et land bestemmes dels af udbud og efterspørgsel på det finansielle marked, dels af centralbanken når den fastlægger diskontoen, dvs. den korte rente som banker skal betale for at låne hos centralbanken. Renten er finanskapitalens ordinære indkomst, men for den produktive kapital (de ikkefinansielle selskaber) er den en udgift eller omkostning, fordi de må låne for at finansiere deres operationer. Derfor har de to kapitaltyper modsatte interesser mht. rentens højde. Desuden er der en almen interesse i renteniveauet. I en lavkonjunktur, hvor det gælder om at sætte gang i aktiviteten, sænker centralbanken normalt renten, således at det bliver billigt for virksomhederne at låne til investeringer og nyansættelser og billigt for forbrugerne at låne for at kunne øge forbruget. I en højkonjunktur, med inflationspres, hæves renten gerne, således at den økonomiske aktivitet dæmpes. 5

6 Alt andet lige er en lav rente godt for den indenlandske økonomi, fordi det dermed er billigt at producere. Til gengæld er det skidt for landets udenrigsøkonomi, fordi lav rente her betyder at det ikke er attraktivt for udenlandske investorer at levere kapital til landet. Før liberaliseringen af kapitalbevægelserne for ca. 30 år siden holdt landene derfor ofte en lav rente indadtil og en høj udadtil, men en sådan skelnen er ikke længere mulig. I en krisesituation, hvor kapitalen flygter fra et land, må renten derfor ofte hæves, skønt det skaber lavkonjunktur og arbejdsløshed indenlands. Royal Dutch Shell. Olieselskab dannet omkring år 1900 gennem en fusion af engelske Shell og hollandske Royal Dutch. I dag engelsk kontrolleret. Har bl.a. interesser i Nigeria. Selskab. Egentlig aktieselskab, engelsk corporation. Virksomhedsform, der er karakteriseret ved 1) dobbelt ejerskab, idet egenkapitalen ejes af selskabet som sådan (altså upersonligt), mens resten ejes af aktionærerne; videre er selskabet anerkendt som et juridisk subjekt, helt på linie med mennesker; og endelig er der begrænset ansvar, idet aktionærerne de personlige ejere kun kan miste værdien af deres aktier, hvis selskabet går fallit. Ved anden økonomisk aktivitet, herunder andre virksomhedsformer, modsvares den ubegrænsede ret til profit af ubegrænset risiko ved tab. Derfor vælger langt de fleste virksomheder af en vis størrelse selskabsformen. Service. Også kaldet tjenesteydelser. Defineres lettest som den produktion, der ikke resulterer i et håndgribeligt produkt (en vare). Kan være alt fra en klipning over konsulenttjenester til finansielle serviceydelser. Service er det dominerende produkt i den rige verden. Standard Oil. Amerikansk olieselskab, grundlagt af Rockefeller. Opdeltes af myndighederne i 1912 i mindre selskaber, der med tiden blev til Exxon, Mobil og Chevron. I slutningen af 90erne fusionerede Exxon med Mobil, og Chevron med Texaco. Udbudsøkonomi. Teori der lægger vægt på at reducere erhvervslivets omkostninger ved at deregulere økonomien, gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt og reducere skatterne, således at vilkårene for produktion og udbud bedres. Modsat i Keynesianismen ses efterspørgslen ikke som et problem. Er i dag den dominerende teori. Underskud. Betalingsbalancen angiver et lands underskud eller overskud overfor udlandet. Underskud indebærer gæld, og gælden til udlandet belaster de forskellige sektorer i økonomien, nemlig husholdningerne, selskaberne og det offentlige; det offentliges gæld til udlandet består især af udenlandsk ejede statsobligationer. Statsbudgettet fortæller om et eventuelt offentligt underskud. Dette fremkommer når indtægterne (især skatter) er mindre end udgifterne. Det offentlige har dermed en gæld, som skyldes til den private sektor i landet og/eller til udenlandske kreditorer. 6

7 Valutakurs. Værdien af en valuta, målt i en anden valuta, fx $1 = 0,83 (det aktuelle værdiforhold). Hvis valutaens værdi bestemmes af de politisk-monetære myndigheder har vi faste valutakurser, hvis den bestemmes af udbud og efterspørgsel på valutamarkedet er kursen flydende. De tre hovedvalutaer Dollar, Euro og Yen flyder i forhold til hinanden. Andre lande søger ofte at holde et fast værdiforhold til én af disse hovedvalutaer ( pegging ), fx danske kroner til Euroen. Den kinesiske Renminbi peggede tidligere til Dollaren, men skiftede i sommeren 2005 til at pegge til en kurv af valutaer; i praksis ligger den stadig tæt op ad Dollaren. En valuta styrkes, når udlandets efterspørgsel efter den øges. Dette sker hvis man skal bruge valuta til at købe flere varer fra landet (importerer fra det), eller hvis man vil investere i landet, altså etablere virksomheder eller købe værdipapirer (især aktier og obligationer); normalt medfører en renteforhøjelse at valutaen stiger i værdi, fordi udenlandsk kapital tiltrækkes af det øgede afkast. Tidligere lagde økonomisk teori vægt på handelsbalancens påvirkning af kursen (svækkelse hvis underskud, fordi udlandet kun efterspørger lidt valuta for at købe varer i landet). I dag fokuseres på kapitalposternes indflydelse på kursen, fordi langt den meste valutaefterspørgsel beror på kapitalbevægelserne; den centrale sammenhæng bliver da, at lille kapitaltilstrømning til et land ringe køb af landets aktier og obligationer giver lille efterspørgsel efter valutaen og derfor lav værdi for denne. 7

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 12 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 33 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Recap: Økonomien på langt sigt Kapitel 25: Vækst

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

MAKRO 1 DEN ÅBNE ØKONOMI. LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer og tjenesteydelser. 1. årsprøve

MAKRO 1 DEN ÅBNE ØKONOMI. LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer og tjenesteydelser. 1. årsprøve DEN ÅBNE ØKONOMI MAKRO 1 1. årsprøve Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen www.econ.ku.dk/okojacob/makroøkof05/makro.htm LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import

Læs mere

MAKRO 1 DEN ÅBNE ØKONOMI. LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer og tjenesteydelser. 2. årsprøve

MAKRO 1 DEN ÅBNE ØKONOMI. LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer og tjenesteydelser. 2. årsprøve DEN ÅBNE ØKONOMI MAKRO 1 2. årsprøve Forelæsning 6 Pensum: Mankiw kapitel 5 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-1-e06/makro LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Økonomiske principper B. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine Vester, hold 3 Afleveres uge 15

Økonomiske principper B. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine Vester, hold 3 Afleveres uge 15 Økonomiske principper B Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine Vester, hold 3 Afleveres uge 15 OPGAVE 1 1.1 Nominel rente og realrente. Den rente banker udbetaler kaldes den nominelle rente og real renten

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Øvelse 12 - Åbne økonomier

Øvelse 12 - Åbne økonomier Øvelse 12 - Åbne økonomier Tobias Markeprand 26. november 2008 Vi vender os nu imod åbne økonomier, dvs. at varer, tjenesteydelser og finansielle produkter kan bevæge sig mellem lande. Dette betyder at

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Øvelse 17 - Åbne økonomier

Øvelse 17 - Åbne økonomier Øvelse 17 - Åbne økonomier Tobias Markeprand 20. januar 2009 Opgave 21.2 Betragt et land, der opererer under faste valutakurser, med den samlede efterspørgsel og udbud givet ved ligninger (21.1) og (21.2)

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK RISICI I INTERNATIONAL OG DANSK ØKONOMI Nationalbankdirektør Per Callesen, indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde Dagsorden 1. Udland 2. Dansk økonomi i et konjunkturperspektiv

Læs mere

IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi.

IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi. IS-relationen (varemarkedet) i en åben økonomi. Det har ikke været nødvendigt at skelne mellem 1) Indenlandsk efterspørgsel efter varer 2) Efterspørgsel efter indenlandske varer For den åbne økonomi er

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 13 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 34 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Fra kapitel 33 AD-AS-diagrammet AD: Negativ hældning

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve. Forelæsning 10. Pensum: Mankiw kapitel 12. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/pbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve. Forelæsning 10. Pensum: Mankiw kapitel 12. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/pbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve Forelæsning 10 Pensum: Mankiw kapitel 12 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/pbs/courses.htm IS-LM MODELLEN FOR ÅBEN ØKONOMI: MUNDELL-FLEMMING MODELLEN BAGGRUND: 1. Langt sigt: Klassisk

Læs mere

Opgave X4. Tobias Markeprand. January 13, Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger

Opgave X4. Tobias Markeprand. January 13, Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger Opgave X4 Tobias Markeprand January 13, 2009 Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger og ligevægtsligninger C = 60 + 0:8 (Y T ) I = 250 10i G = 150 N X = 400 0:1Y 500E T = 50 + 0:25Y M d = 0:25Y 10i

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A)

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) 1 DFS, kapitel 2: Nationalregnskabet (se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) Formålet med nationalregnskabet/nationalregnskabsstatistik er bl.a. opstilling af et regnskab til brug

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner.

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner. \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\doer-11-00\kap-1-ln.doc Af Lise Nielsen 14. december 2000 Foreløbige vurderinger af DØR's rapport, kapitel I: Konjunkturvurdering Det følgende er AE s foreløbige kommentarer

Læs mere

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Tabel 1: BNP Hvad betyder BNP: En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Hvordan beregnes BNP: Opgøres som produktionsværdien

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008.

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. 18. december 2008 J.nr. 53-73 Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Teacher 16. december 2008 Opgave 1 Antag, at Phillipskurven for en økonomi er givet ved (B t er inflationen til tid t, B er den forventede inflation til tid t, : er mark-up

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

MAKROØKONOMI FRA KAPITEL 10-11: IS-LM-MODELLEN

MAKROØKONOMI FRA KAPITEL 10-11: IS-LM-MODELLEN FRA KAPITEL 10-11: IS-LM-MODELLEN MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 10 Åben økonomi på kortsigt Pensum: Mankiw kapitel 12 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/cth/makro.htm Har udledt

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISK PRINCIPPR II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 11 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 32 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 31 Åben versus lukket økonomi

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort. 28 Valutareserven Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 2. Mankiw kapitel 3. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 2. Mankiw kapitel 3. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 2 Mankiw kapitel 3 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN GRUNDLÆGGENDE KLASSISKE MODEL: REPETITION Langsigtsmodel for en lukket økonomi.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

MAKROØKONOMI DEN KLASSISKE MODEL OG ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Grundlæggende antagelse om, at priserne er fuldt fleksible. 1. årsprøve, 2.

MAKROØKONOMI DEN KLASSISKE MODEL OG ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Grundlæggende antagelse om, at priserne er fuldt fleksible. 1. årsprøve, 2. MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 7 Introduktion til kort sigt og økonomiske fluktuationer Pensum: Mankiw kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/cth/makro.htm DEN KLASSISKE MODEL

Læs mere

BUSH, NEOKONOMIEN OG DOLLAREN

BUSH, NEOKONOMIEN OG DOLLAREN BUSH, NEOKONOMIEN OG DOLLAREN Anders Lundkvist BUSH, NEOKONOMIEN OG DOLLAREN - en bog om USA s politiske økonomi Frydenlund Anders Lundkvist Bush, Neokonomien og Dollaren Frydenlund og forfatteren, 2006

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

MAKRO 1 PENGEUDBUD OG -EFTERSPØRGSEL, CH. 18. Penge i vores modeller: Pengeudbud, ofte eksogen politikvariabel. Pengeefterspørgsel, evt.

MAKRO 1 PENGEUDBUD OG -EFTERSPØRGSEL, CH. 18. Penge i vores modeller: Pengeudbud, ofte eksogen politikvariabel. Pengeefterspørgsel, evt. PENGEUDBUD OG -EFTERSPØRGSEL, CH 18 MAKRO 1 Penge i vores modeller: M = P L(i, Y ) årsprøve Forelæsning 16 Pensum: Mankiw kapitel 18 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econkudk/okojacob/makro-1-e07/makro Pengeudbud,

Læs mere

Øvelse 13 - Rente og inflation

Øvelse 13 - Rente og inflation Øvelse 13 - Rente og inflation Tobias Markeprand 1. december 2008 Opgave 14.4 Beregn realrenten ved hhv den nøjagtige formel og den approksimative formel for hvert af de følgende tilfælde a) i = 6% og

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april Emne: Den økonomiske og monetære union Oversigt: 1. Vigtige spørgsmål om ØMU en 2. Teorier om valutapolitik 3. Udviklingen af ØMU en 4. ØMU ens institutionelle

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

MAKROØKONOMI FRA MANKIW KAPITEL 3 DEN BASALE KLASSISKE MODEL. Model for langt sigt. 1. årsprøve, 2. semester. Model for lukket økonomi.

MAKROØKONOMI FRA MANKIW KAPITEL 3 DEN BASALE KLASSISKE MODEL. Model for langt sigt. 1. årsprøve, 2. semester. Model for lukket økonomi. FRA MANKIW KAPITEL 3 MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester DEN BASALE KLASSISKE MODEL Model for langt sigt. Model for lukket økonomi. Forelæsning 4 Pensum: Mankiw kapitel 4 Hvad bestemmer den totale produktion/indkomst

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere