Forslag. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 153 Folketinget Fremsat den 11. april 2012 af udviklingsministeren (Christian Friis Bach) Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Målsætning 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om menneskerettigheder og FN s konventioner om menneskerettigheder. Stk. 2. Dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i en mere fredelig, stabil og lige verden. Udviklingspolitikken er således et centralt og integreret element i dansk udenrigspolitik, hvor det anerkendes, at udviklingslande ikke kun påvirkes af udviklingspolitiske tiltag, men også af tiltag på øvrige politikområder. Stk. 3. Målsætningen som angivet i 1, stk. 1 søges opfyldt gennem partnerskaber med udviklingslande og inden for rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamarbejde samt principper for humanitær bistand. Generelle bestemmelser 2. Det påhviler udviklingsministeren at samordne Danmarks deltagelse i internationale forhandlinger, der vedrører udviklingspolitiske spørgsmål og at forvalte den danske stats bilaterale og multilaterale udviklingssamarbejde. 3. Med henblik på at opfylde denne lovs formål som angivet i 1 kan udviklingsministeren bevilge faglig og finansiel støtte til partnere i udviklingslande, herunder gennem relevante udviklingsaktører som multilaterale institutioner, internationale organisationer, multilaterale udviklingsbanker, globale fonde, internationale finansielle institutioner, folkelige organisationer og andre ikke-statslige aktører. 4. Det påhviler udviklingsministeren at sikre åbenhed i forvaltningen af udviklingsbistanden. Stk. 2. Udviklingsministeren fastsætter nærmere regler herfor. 5. Udviklingsministeren fremlægger en gang om året for Folketinget en fire års plan til udgiftsrammer for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter for det efterfølgende finansår samt de i finanslovsforslaget efterfølgende budgetoverslagsår. Oplysning 6. Med henblik på at udbrede kendskab til og forståelse for udviklingslandes udfordringer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde kan udviklingsministeren iværksætte eller yde tilskud til aktiviteter med dette formål. Forskning 7. Med henblik på i udviklingslande at styrke forskningskapacitet og skabe ny viden, som kan afhjælpe udviklingsproblemer, kan udviklingsministeren yde tilskud til forskning. Kultursamarbejde 8. Med henblik på at fremme kulturel mangfoldighed og styrke interkulturel forståelse kan udviklingsministeren iværksætte eller yde tilskud til kultursamarbejde med udviklingslande. Investeringsfonden for Udviklingslande 9. Med henblik på at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslande kan Investeringsfonden for Udviklingslande fremme investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution. Stk. 2. Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslande. Stk. 3. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for tre år ad gangen udnævnes af udviklingsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Endvidere udpeges en observatør fra Udenrigsministeriet. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udviklingsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler. Udenrigsministeriet, j.nr. 104.DAN.1 AS001328

2 2 Stk. 4. De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastsættes i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren. Organisation 10. Der etableres et Udviklingspolitisk Råd. Stk. 2. Udviklingspolitisk Råd skal danne ramme for en løbende strategisk dialog med og rådgivning af udviklingsministeren om gennemførelsen af de opgaver, der i medfør af denne lov er pålagt udviklingsministeren. Stk. 3. Udviklingsministeren udnævner medlemmerne til Udviklingspolitisk Råd. Stk. 4. Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 15 medlemmer, der udnævnes for en periode af tre år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af tre år. Stk. 5. Udviklingsministeren udpeger en formand blandt Udviklingspolitisk Råds medlemmer. Stk. 6. Udviklingsministeren fastsætter forretningsordenen for det i stk. 1 nævnte råds virke. Ikrafttræden 11. Denne lov træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, som senest ændret ved lov nr. 85 af 14. februar 2006 ophæves ved denne lovs ikrafttræden. Stk. 3. Garantier, der er udstedt i henhold til 8 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, som senest ændret ved lov nr. 85 af 14. februar 2006, reguleres fortsat efter denne bestemmelse også efter ikrafttræden af denne lov. Stk. 4. Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, der er nedsat i henhold til 9 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, som senest ændret ved lov nr. 85 af 14. februar 2006, videreføres og skifter ved denne lovs ikrafttræden navn til Investeringsfonden for Udviklingslande og reguleres derefter af lovens 9.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Danmarks bistandssamarbejde med udviklingslande bygger på lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, som senest er ændret ved lov nr. 85 af 14. februar Loven er vedtaget i 1971 og afspejler trods flere efterfølgende, mindre lovændringer en virkelighed for Danmarks udviklingssamarbejde, der var gældende for mere end 40 år siden. Henset til den udvikling, der har fundet sted, siden loven blev vedtaget, har regeringen fundet det hensigtsmæssigt at fremsætte dette forslag til en ny lov om internationalt udviklingssamarbejde, der afspejler den internationale kontekst, som det danske udviklingssamarbejde foregår inden for i dag, og de typer af indsatser, som i det lys er mest relevante. Hertil kommer, at der også vurderes at være behov for en tilpasning af lovens sprogbrug og indhold i øvrigt. Lovforslaget er udarbejdet af en interministeriel arbejdsgruppe under ledelse af Udenrigsministeriet og med deltagelse af repræsentanter for Statsministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet. Arbejdsgruppen blev nedsat i efteråret 2011 med henblik på at udarbejde en rapport samt et forslag til en ny lov om internationalt udviklingssamarbejde. 2. Gældende ret Den gældende lov om internationalt udviklingssamarbejde har udgjort grundlaget for Danmarks udviklingssamarbejde siden Lovens formålsbestemmelse ( 1) slår fast, at målet med Danmarks statslige bistand er gennem et samarbejde med disse landes regeringer at støtte deres bestræbelser på økonomisk vækst for dermed at sikre social fremgang og politisk uafhængighed i overensstemmelse med FN s pagt. Lovens 2 foreskriver, at udviklingsministeren én gang om året over for Folketinget fremlægger en plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for den fem års periode, som begynder den følgende 1. januar. Ifølge lovens 3 påhviler det udviklingsministeren dels at samordne Danmarks deltagelse i internationale forhandlinger om udviklingsbistand med henblik på at sikre koordination af danske repræsentanters synspunkter, dels at samordne den bilaterale og multilaterale statslige bistand. Der er i lovens periode sket en omlægning fra projektbistand til programbistand af Danmarks statslige bistand. Lovens 4-12 indeholder desuden en række bestemmelser med en ikke udtømmende angivelse af de forskellige former for støtte, som udviklingssamarbejdet kan udmøntes i, herunder: Faglig bistand, der forstås som bistand, der gives i form af tjenesteydelser, der tjener til at fremme et lands udvikling, f.eks. som teknisk rådgivning inden for en given sektor. Dette omfatter udsendelse især af bistandspersonel i forbindelse med gennemførsel af sektorprogramstøtte med det formål at styrke opbygningen af lokal kapacitet, men også udsendelse af frivillige gennem organisationer og støtte til træning og uddannelse i Danmark såvel som i udviklingslande med deltagere fra udviklingslande. Finansiel bistand, der forstås som statslige kapitaloverførsler på ikke kommercielle vilkår. Loven angiver støtte til finansinstitutter, vareleverancer og tilskud til specifikke sektorer som eksempler herpå. Finansiel bistand dækker også samhandel og fremme af erhvervsspredning. Private kapitaloverførsler, herunder garantier inden for en beløbsramme på mio. kr., som udviklingsministeren kan give til danske virksomheder mod tab i forbindelse med nyinvesteringer i udviklingslande. Der oprettedes med loven også en fond til fremme af investeringer i udviklingslande, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), i samvirke med danske virksomheder. Fondens bestyrelse udnævnes af udviklingsministeren og ifølge den nuværende ordning udpeger ministeren en-to personer fra Udenrigsministeriet i deres personlige egenskab. Kulturelt samarbejde, der ikke er led i udviklingssamarbejde, som det ifølge loven påhviler udviklingsministeren at samordne. Tilskud til oplysning om udviklingsarbejdet. Tilskud til udviklingsforskning. Den gældende lov indeholder desuden bestemmelser i om organisation af bistandsfaglig rådgivning. Med loven videreførtes Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde (etableret ved lov nr. 94 af 19. marts 1962 om teknisk samarbejde med udviklingslandene), som udnævnes for en periode på tre år og omfatter ni medlemmer. Styrelsen er rådgivende for udviklingsministeren ved gennemførelsen af de opgaver, der i medfør af loven er pålagt udviklingsministeren. Styrelsen udpeges af udviklingsministeren, formanden udpeges efter forelæggelse for Regeringens Ansættelsesudvalg. Styrelsen har ingen beslutningskompetence, og det endelige ansvar for at træffe beslutning for en bevilling ligger hos udviklingsministeren. Styrelsen har ingen initiativret, og Styrelsens centrale opgave er således ud fra en bistandsfaglig vurdering at indstille administrationens forslag til bevillinger til udviklingsministerens godkendelse. Styrelsen afholder otte møder om året og foretager endvidere to besøg per periode i Danmarks partnerlande med henblik på at se på fremskridt i udviklingssamarbejdet. Der er udviklet en praksis, hvorefter Styrelsen rådgiver ministeren om bevillinger over 35 mio. kr. For så vidt angår bevillinger under 35 mio. kr. rådgives udviklingsministeren af en administrativ bevillingskomité i Udenrigsministeriet. Den gældende lov videreførte desuden Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde (etableret ved lov nr. 94 af 19. marts 1962 om teknisk samarbejde med udviklingslandene), hvis opgave er at følge Styrelsens virksomhed, modtage beretning fra Styrelsen og fremkomme med råd og henstillinger på det udviklingspolitiske område. Rådet består af op til

4 4 75 medlemmer udpeget af udviklingsministeren, dels efter indstilling fra myndigheder, organisationer m.v. med interesse i udviklingssamarbejde, dels personer med særlig sagkundskab i Rådets opgaver. Rådet har ingen funktion i forhold til den konkrete udmøntning af bistandsrammen på Finansloven og fungerer hovedsageligt som et debatforum for udviklingspolitiske emner. Rådet har normalt to-tre møder om året. Endelig fastslår loven, at udviklingsministeren bistås af Udenrigsministeriet ved udførelsen af de opgaver, der er pålagt ministeren med denne lov. 3. Lovforslagets indhold 3.1 Indledning I forhold til den gældende lov om internationalt udviklingssamarbejde indeholder lovforslaget navnlig følgende fire nye elementer: 1) Lovens formålsbeskrivelse er blevet opdateret, jf. pkt nedenfor. 2) Organiseringen af den bistandsfaglige rådgivning af den for udviklingsbistanden ansvarlige minister er ændret, jf. pkt nedenfor. 3) Der lægges op til større åbenhed i forvaltningen af udviklingsbistanden, jf. pkt nedenfor. 4) Lovens bestemmelser om, hvordan udviklingsbistanden kan udmøntes, er forenklet, jf. pkt nedenfor. 3.2 Nærmere om lovforslagets indhold Formålsbeskrivelse Beskrivelsen af lovens formål er opdateret for at afspejle den internationale kontekst, som det danske udviklingssamarbejde foregår inden for i dag. Det slås derfor fast, at målet med Danmarks udviklingssamarbejde er, inden for rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamarbejde, at bekæmpe fattigdom i udviklingslande og fremme menneskerettigheder. Denne målsætning forfølges gennem et samarbejde med udviklingslande og støtte til disse landes bestræbelser på at skabe både bæredygtig økonomisk udvikling og demokratiske systemer med god regeringsførelse, velfungerende statslige institutioner og fravær af korruption. Formålsbestemmelsen henviser til, at Danmarks udviklingsbistand søges udmøntet inden for rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamarbejde. Her sigtes bl.a. til de internationale erklæringer fra Paris,- Accraog Busan-konferencerne om effektiv udviklingsbistand. Her sigtes også til de principper og mål, som Danmark har tilsluttet sig i FN-regi, herunder i FN s generalforsamling, særlige FN-topmøder og konferencer. Herunder falder også principper vedrørende bistandens størrelse samt de særlige udviklingsmål, som blev vedtaget ved FN s Årtusindetopmøde i 2000, som bl.a. vedrører mål for 2015 om reduktion af fattigdom, indskrivning i grundskole m.v. Internationale principper vedrørende bistandens størrelse stammer helt tilbage fra 1970, hvor de industrialiserede lande i forbindelse med vedtagelsen af FN s udviklingsstrategi for 1970 erne forpligtede sig til progressivt at øge deres officielle udviklingsbistand til udviklingslandene og til at bestræbe sig på at nå minimum 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand inden midten af årtiet. Dette mål er siden blevet bekræftet i en række FN-resolutioner og slutdokumenter fra flere internationale FN-konferencer, herunder den internationale konference om udviklingsfinansiering i Monterrey i Danmark har siden 1978 haft et bistandsniveau, som har ligget på eller over 0,7 procent af BNI. Det er regeringens politik - og har siden 1978 været skiftende regeringers politik - at Danmarks bistandsniveau ligger over 0,7 procent af BNI. Bestemmelsen ændrer ikke på, at niveauet for dansk udviklingsbistand fastlægges gennem de årlige finanslove, som vedtages af Folketinget. Formålsbestemmelsen understreger desuden, at dansk udviklingssamarbejde også skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i en mere fredelig, stabil og lige verden. Udviklingspolitikken er således et integreret element i dansk udenrigspolitik. Fred og stabilitet i verdens fattige regioner er afgørende for bæredygtig udvikling og af betydning også for Danmarks sikkerhed. Udviklingslandenes mulighed for at fremme bæredygtig økonomisk vækst og udvikling påvirkes ikke kun af donorlandenes udviklingspolitik og udviklingsbistandens størrelse, men i høj grad også af konsekvenser af politikker på en lang række andre områder, hvilket anerkendes i formålsbestemmelsen. Hermed udtrykkes betydningen af, at arbejdet på øvrige politikområder også inddrager hensynet til konsekvenser for udviklingslandene. Det betyder ikke nødvendigvis, at hensynet til målene for udviklingsbistand vil veje tungest, men at der sigtes mod opmærksomhed på problemstillingen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Organisering af bistandsfaglig rådgivning Med henblik på at sikre åbenhed og inddragelse og samtidig styrke den løbende strategiske dialog og rådgivning om udviklingsbistanden etableres et nyt Udviklingspolitisk Råd med op til 15 medlemmer, som alle er eksterne i forhold til Udenrigsministeriet. Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde og Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde nedlægges samtidig. Rådet har i en længere årrække afholdt to til tre møder om året, de fleste med offentlig deltagelse. Udviklingsministeren vil også efter Rådets nedlæggelse fortsat afholde sådanne konferencer. Styrelsens rolle for så vidt angår strategisk rådgivning om udviklingsbistanden videreføres i det Udviklingspolitiske Råd. Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde har herudover bl.a. haft til opgave på grundlag af en bistandsfaglig vurdering at rådgive ministeren om forslag til programmer og projekter af en vis størrelse. Disse opgaver videreføres i en allerede etableret bevillingskomité i Udenrigsministeriet, som hidtil har udfyldt samme bistandsfaglige rådgivende funktion for så vidt angår mindre bevillinger. Bevillingskomitéen vil fremover have mandat til at indstille programmer og projekter til udviklingsministerens stillingtagen. Bevillingskomitéen kan ind-

5 5 stille, at programmer af særlig principiel eller strategisk betydning drøftes i det Udviklingspolitiske Råd, før der tages stilling til programmet i Bevillingskomitéen. Bevillingskomitéen vil have otte medlemmer. Formanden vil være Udenrigsministeriets direktør for udviklingspolitik, øvrige medlemmer vil være tre embedsmænd fra Udenrigsministeriet samt fire uafhængige eksterne medlemmer med bred udviklingsfaglig erfaring. De eksterne medlemmer i Bevillingskomitéen vil i modsætning til medlemmerne i det Udviklingspolitiske Råd ikke blive udpeget baseret på repræsentativitet/interessevaretagelse. Medlemmerne af det Udviklingspolitiske Råd indstiller kandidater til de fire eksterne medlemmer af Bevillingskomitéen. Udviklingsministeren udpeger medlemmerne af Bevillingskomitéen. Bevillingskomitéens forretningsorden fastlægges af udviklingsministeren. Lovforslagets 4 om åbenhed i forvaltningen af udviklingsbistanden vil gælde såvel denne komité som Udviklingspolitisk Råd, jf. punkt nedenfor. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Øget åbenhed For at fremme folkelig forankring, ejerskab, debat om og indsigt i dansk udviklingssamarbejde såvel i Danmark som i Danmarks partnerlande lægges der med lovforslaget op til større åbenhed i forvaltningen af udviklingsbistanden. Det gælder såvel planlægning som gennemførelse af aktiviteter. Udviklingsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler herfor. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets Forenkling Der foreslås en forenkling af lovens bestemmelser om selve udmøntningen af udviklingsbistanden. Denne forenkling vil ikke ændre på gældende praksis, men skyldes alene, at indsatstyperne under udviklingssamarbejdet ikke kan angives udtømmende. Der vurderes derfor snarere at være behov for at sikre, at disse indsatstyper er i overensstemmelse med lovens formål, end for at søge en udtømmende angivelse af hvilke typer indsatser, der kan komme på tale. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vil medføre ændrede administrative krav til Udenrigsministeriet, herunder i form af forpligtelser til øget åbenhed i forbindelse med udmøntning af bistandsrammen og i relation til den sekretariatsfunktion, som Udenrigsministeriet varetager for det nye Udviklingspolitiske Råd, der afløser Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde. Udgifterne forbundet med honorering af medlemmerne af det Udviklingspolitiske Råd og eksterne medlemmer af bevillingskomitéen afholdes over bistandsrammen, på samme vis som det for indeværende er tilfældet med honorering af medlemmerne af Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde. De udgifter, der for staten vil være forbundet med de ændrede krav til administrationen, vil blive afholdt inden for de eksisterende økonomiske rammer. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. De administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder m.v. Et lovudkast har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: ADRA Danmark, Afrika Kontakt, ATTAC-Danmark, AIDS-Fondet, Aidsnet, Amnesty International DK, AXIS, CARE Danmark, Caritas Danmark, Center for Kultur og Udvikling (CKU), CONCORD Danmark, COWI, Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Byggeri, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Forum for Mikrofinans, Dansk Industri, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), Dansk Røde Kors, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Regioner, Danske Universiteter, Dansk Ungdoms Fællesråd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Genvej til Udvikling, Globale Læger, Håndværksrådet, Ibis, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, Institut for Flerpartisamarbejde, Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder (IMR), IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), Kommunernes Landsforening, Kvindernes U-landsudvalg KULU, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU), Landsorganisationen i Danmark (LO), Læger Uden Grænser, Mandela Center Danmark, Mellemamerikakomitéen, Mellemfolkeligt Samvirke, Mission Øst, NGO Forum, Projektrådgivningen, Red Barnet, Rehabiliteringsog Forskningscenteret for Torturofre (RCT), Rigsrevisionen, Råd for Internationalt Udviklingssamarbejde, Sex & Samfund, Styrelse for Internationalt Udviklingssamarbejde, Ulandssekretariatet, Verdensnaturfonden, Verdens Skove, 3F og 92-gruppen.

6 6 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner af betydning og regioner Administrative konsekvenser for stat, af betydning kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Øvrige konsekvenser Den lovpligtige ligestillingsanalyse, som er gennemført af lovforslaget, konkluderer, at lovforslaget fremmer ligestilling af kvinder og mænd. Det bør dog understreges, at implementeringen af lovforslaget vil være afgørende for effekten i forhold til ligestilling. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Med målsætningen i lovforslagets 1, stk. 1, fastslås det, at fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande og fremme af menneskerettigheder er det primære sigte med dansk udviklingssamarbejde. Dette indebærer også bekæmpelse af ulighed både lokalt og globalt. Denne målsætning forfølges gennem et samarbejde med udviklingslande og støtte til disse landes bestræbelser på at skabe bæredygtig økonomisk udvikling og demokratiske systemer med god regeringsførelse, velfungerende statslige institutioner og fravær af korruption. Formålsbestemmelsen understreger samtidig, at bekæmpelsen af fattigdom sker i overensstemmelse med FN-pagten, FN s konventioner om menneskerettigheder og Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Formålet hermed er at præcisere, at værdier om demokrati og menneskerettigheder er bærende for Danmarks globale engagement, herunder Danmarks støtte til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslande og fremme af global fred og stabilitet. De omtalte FN-konventioner omfatter bl.a. FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, FN s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, FN's konvention om barnets rettigheder, FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, FN s konvention mod tortur, FN s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination og FN s erklæring om retten til udvikling. Andre internationale konventioner har også betydning, herunder ILO s kernekonventioner. For så vidt angår de humanitære principper henvises til international humanitær lov og principper om neutralitet, upartiskhed og uafhængighed samt Flygtningekonventionen. Udviklingspolitikken udgør et integreret element i Danmarks aktive udenrigspolitik, der sigter mod at fremme en mere fredelig og demokratisk verden. Dette mål er i både udviklingslandes og Danmarks interesse. Derfor angiver 1, stk. 2, at Danmarks udviklingspolitik er en central og integreret del af Danmarks udenrigspolitik og dermed også, at udviklingspolitikken tjener Danmarks egne interesser i en mere fredelig, stabil og lige verden. Udviklingslandes mulighed for at fremme bæredygtig økonomisk vækst og udvikling påvirkes ikke kun af donorlandenes udviklingspolitik og udviklingsbistandens størrelse, men i høj grad også af konsekvenser af politikker på en lang række andre områder. I takt med at strategiske egeninteresser i stigende omfang internationalt indgår i udviklingspolitiske dagsordener, stiger behovet for koordination og sammenhæng mellem forskellige politiske tiltag. Dette anerkendes bl.a. i Lissabontraktaten, der i artikel 208 fastsætter, at Unionen tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Det er imidlertid ikke kun fællesskabspolitikker, herunder EU s handelspolitik og landbrugspolitik, men derimod også nationale politikker, der kan have betydning for udviklingslande. Lovforslaget tilsigter ikke at regulere andre politikområder end udviklingspolitikken. Det anerkendes dog i 1, stk. 2, at øvrige politikområder kan have konsekvenser for udviklingslande. I lighed med Lissabontraktatens art. 208 sigter denne lovs anerkendelse af betydningen af politiksammenhæng for udvikling til, at offentlige myndigheder lader sig inspirere af hensynet til målene for udviklingssamarbejde i forbindelse med planlægning og forvaltning, der kan have konsekvenser for udviklingslande. Hermed udtrykkes betydningen af, at arbejdet på øvrige politikområder også inddrager hensynet til konsekvenser for udviklingslandene. Det betyder ikke nødvendigvis, at hensynet til målene for udviklingsbistand vil veje tungest, men der sigtes mod opmærksomhed på problemstillingen. Med henblik på at sikre lokalt ejerskab til udvikling understreges det i 1, stk. 3, at dansk udviklingssamarbejde sker gennem partnerskaber med partnere i udviklingslande. Dette er i overensstemmelse med principperne for bistandseffekti-

7 7 vitet, som fastlagt i de internationale erklæringer fra konferencerne herom afholdt i Paris, Accra og Busan. Henvisningen i 1, stk. 3 til, at Danmarks udviklingsbistand søges udmøntet inden for rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamarbejde, sigter blandt andet til principper og mål, som Danmark har tilsluttet sig i FN-regi, som f.eks. Årtusindemålene for 2015 samt FN s målsætning om et niveau for udviklingsbistand på minimum 0,7 procent af BNI, som de industrialiserede lande forpligtede sig til ved vedtagelsen på FN s Generalforsamling i 1970 af FN s udviklingsstrategi for 1970 erne. Bestemmelsen ændrer ikke på, at det konkrete niveau for dansk udviklingsbistand fastlægges gennem de årlige finanslove, som vedtages af Folketinget. I samtlige vedtagne finanslove siden 1978 har dansk udviklingsbistand ligget over 0,7 procent af BNI. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Denne bestemmelse er en videreførelse af 3 i gældende lov, dog med sproglige forenklinger. Paragraffen omhandler koordination dels af Danmarks deltagelse i internationale forhandlinger, der vedrører bistand til udviklingslandene, dels af det statslige bilaterale og multilaterale udviklingssamarbejde. Det påhviler udviklingsministeren at samordne Danmarks deltagelse i udviklingspolitiske forhandlinger, der foregår i forskellige internationale fora, herunder i FN, FN s særorganisationer og i andre internationale fora, med henblik på at sikre overensstemmelse mellem danske repræsentanters synspunkter. Dette kan kun sikres gennem en passende samordning mellem de forskellige myndigheder og institutioner, der sender repræsentanter til sådanne forhandlinger. Mens multilateral bistand i vidt omfang sorterede under forskellige fagministerier ved den gældende lovs vedtagelse i begyndelsen af 1970 erne, er der i dag etableret en enstrenget bistandsadministration i Udenrigsministeriet under udviklingsministerens ansvar. Det er derfor præciseret, at det påhviler udviklingsministeren at forvalte såvel den multilaterale som den bilaterale bistand. Til 3 Bestemmelserne i 4-6 i den gældende lov fastlægger rammerne for udmøntningen af bistand, idet der sondres mellem henholdsvis faglig og finansiel bistand. Ved finansiel bistand forstås i gældende lov statslige kapitaloverførsler på ikke kommercielle vilkår, mens faglig bistand forstås som bistand, der gives i form af tjenesteydelser, der tjener til at fremme et lands udvikling, f.eks. som teknisk rådgivning inden for en given sektor. Disse bestemmelser erstattes af en enkelt bestemmelse, der dækker udmøntningen af al udviklingsbistand inden for rammerne af denne lovs formål. Dermed ophæves opdelingen i faglig og finansiel bistand, der ikke er relevant i dag, hvor bistanden i vid udstrækning har form af større programmer, der ofte indeholder begge former for støtte. Endelig giver bestemmelsen den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse udviklingssamarbejdet til nye indsatstyper og støtteformer, som udvikles fremover, så længe dette bidrager til formålet som angivet i 1. Udviklingsbistand ydes i dag enten direkte til partnere i udviklingslande eller gennem andre kanaler, som har udviklet sig gennem årene. Disse omfatter bl.a. multilaterale institutioner og internationale organisationer som f.eks. EU (Den Europæiske Udviklingsfond), FN s udviklingsorganisationer, multilaterale udviklingsbanker- og fonde, folkelige organisationer, der enten opererer med hovedsæde i Danmark eller i Danmarks partnerlande, uafhængige statsinstitutioner, selvejende institutioner, andre myndigheder og ikke-statslige aktører som f.eks. private fonde og den private sektor. Den bilaterale udviklingsbistand kan tage flere forskellige former, herunder projekt- og programbistand, budgetstøtte, personelbistand, bistand gennem folkelige udviklingsorganisationer, særlig miljøbistand til udviklingslande, humanitære bidrag i forbindelse med kriser, blandede kreditter, partnerskaber mellem private virksomheder i udviklingslandene og i Danmark gennem Danida Business Partnerships, uddannelsesstipendier, gældslettelse samt lånebistand. På samhandelsområdet kan udviklingsministeren yde finansiel bistand til foranstaltninger, som har til formål at fremme udviklingslandenes integration i international handel, bl.a. ved at styrke deres evne og kapacitet til at opnå og udnytte nye og eksisterende markedsadgange og via støtte til erhvervsspredning, erhvervsudvikling og forbedring af de erhvervsmæssige rammevilkår i udviklingslandene. Der henvises om bestemmelsen i 3 desuden til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 4 Lovforslagets 4 lægger op til at indføre en forpligtelse for udviklingsministeren til at sikre størst mulig åbenhed i forvaltningen af udviklingsbistanden. Denne bestemmelse medfører krav om yderligere åbenhed i forhold til de pligter vedrørende offentlighed, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven mv. Udviklingsbistanden og dermed Danmarks samlede investeringer i en bedre og mere fredelig verden udgør et stort tilskudsområde på statens budget. Dette kræver ikke bare en bred politisk opbakning i Folketinget, men også vedvarende stærk støtte i den danske befolkning til bistandsniveauet. Derfor er åbenhed i bistandsadministrationen, der kan fremme indsigt i og forståelse for Danmarks udviklingssamarbejde, væsentligt. Denne åbenhed skal sikre offentligheden adgang til relevant, rettidig og præcis information om forvaltning af udviklingsbistanden for dermed at give mulighed for at påvirke udmøntning af bistanden og for at kunne holde den offentlige forvaltning ansvarlig. Det indebærer også en forpligtelse til at påse, at forvaltningen tilrettelægges således, at der bl.a. sikres åbenhed om beslutninger om bevillinger af en vis størrelse samt offentlig inddragelse i forbindelse med udvikling af strategier og politikker på det udviklingspolitiske område. Dette vil give folkelige udviklingsorganisationer, erhvervsorganisationer, eksperter og interesserede borgere mulighed for at tilkendegive deres synspunkter således, at

8 8 beslutninger kan træffes på et oplyst og kvalificeret grundlag. Udviklingsministeren bemyndiges til administrativt at fastsætte de nærmere regler for åbenhed i forvaltningen af udviklingsbistanden. Mødemateriale om strategiske, udviklingspolitiske emner og bevillinger af en vis størrelse bør være tilgængeligt forud for møder i Bevillingskomité og Udviklingspolitisk Råd, ligesom beslutningsreferater offentliggøres efterfølgende. Offentliggørelse kan ske på internettet. Relevante dokumenter bør også offentliggøres via danske ambassader med henblik på at give aktører i Danmarks partnerlande mulighed for at holde sig orienteret og bidrage med høringssvar. Der henvises om 4 desuden til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 5 Den gældende lovs 2 pålægger udviklingsministeren en gang om året for Folketinget at fremlægge en plan til udgiftsrammer for bistandsarbejdet for en periode på fem år. Dette skyldes et hensyn til, at udviklingssamarbejdet er langsigtet af natur og baserer sig på et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde, som forudsætter en vis forudsigelighed i kommende års bevillinger. Denne præmis er bekræftet i senere års internationale aftaler om bistandseffektivitet, senest det fjerde højniveauforum om bistandseffektivitet i Busan den 1. december De aftalemæssige forpligtelser, som Danmark måtte påtage sig inden for konkrete udviklingssamarbejder, vil desuden oftest strække sig over flere år. Lovforslaget viderefører denne bestemmelse med den mindre ændring, at planen til udgiftsrammer tidsmæssigt gøres fireårige og dermed bringes i overensstemmelse med finansloven, som opererer med finanslovsår og tre budgetoverslagsår. Bestemmelsen ændrer ikke på, at det eksakte niveau for udviklingsbistanden fortsat fastlægges fra år til år på de årlige finanslove. Til 6 Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende lovs 10 med en enkelt sproglig justering. Bestemmelsen fastsætter, at udviklingsministeren kan iværksætte eller yde tilskud til oplysningsarbejde, som har til formål at udbrede kendskabet til udviklingslande samt skabe forståelse for udviklingslandes udfordringer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Oplysningsarbejdet, der omfatter såvel Danidas Oplysningsbevilling som den kommunikationsindsats for udviklingssamarbejde, som Udenrigsministeriet forvalter, skal medvirke til at skabe aktiv interesse og forståelse for de særlige udfordringer, som verdens fattigste lande står overfor. Danidas Oplysningsbevilling administreres af Udenrigsministeriet. Beslutning om ansøgninger til Oplysningsbevillingen træffes af en gruppe af kommunikationsfaglige personer og personer med særligt kendskab til udviklingslande (Danidas Oplysningsudvalg), som er nedsat af udviklingsministeren. Oplysningsbevillingen anvendes til igangsættende og inspirerende kommunikation om udviklingssamarbejdet med henblik på øget spredningseffekt. Som led i Oplysningsbevillingen ydes desuden rejsetilskud til journalister og andre oplysningsformidlere. Til 7 Muligheden for udviklingsministeren til efter denne bestemmelse at yde tilskud til forskning er en videreførelse af den gældende lovs 12. Det er dog i forhold til den gældende bestemmelse skønnet hensigtsmæssigt at understrege, at tilskud til forskning skal gives med henblik på at opnå større viden og styrke forskningskapaciteten i udviklingslandene for hermed at fremme dansk udviklingssamarbejdes overordnede formål, jf. lovens 1, stk. 1. En del af midlerne til udviklingsforskning udbydes i konkurrence gennem opslag med strategiske temaer. Udmøntningen af de konkurrenceudsatte forskningsmidler sker i henhold til lov om forskningsrådgivning (nr. 405 af 28/05/2003 senere revideret i 2006 og 2007). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, der er udpeget af udviklingsministeren, fungerer som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Udvalget foretager den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne og indstiller støtteværdige og ikke-støtteværdige ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse. Til 8 Bestemmelsen, der har til formål at sikre videreførelse af det allerede eksisterende kultursamarbejde med udviklingslande, præciserer, at formålet med samarbejdet er at fremme kulturel mangfoldighed og interkulturel forståelse, ligesom den giver udviklingsministeren hjemmel til at iværksætte sådant samarbejde eller yde tilskud hertil. Kultursamarbejdet kan finde sted som led i opfyldelsen af indgåede kulturaftaler med udviklingslande eller på ad hoc basis. Aktiviteter under samarbejdet kan finde sted i såvel udviklingslande som i Danmark, hvilket vil medvirke til at opfylde bestemmelsens formål. Center for Kultur og Udvikling (CKU), der blev oprettet i 1998 med henblik på at styrke Danmarks kulturelle samarbejde med udviklingslande og den kulturelle dimension i udviklingssamarbejdet, og som ressortmæssigt er placeret under Udenrigsministeriet, spiller en central rolle i gennemførelsen af kultursamarbejdet. CKU gennemfører aktiviteter dels for egne midler, dels for midler fra bl.a. Udenrigsministeriet. Den gældende lovs 11 vedrører udelukkende kulturelt samarbejde med udviklingslande, der ikke er led i udviklingssamarbejdet. Dette samarbejde varetages ifølge gældende 11 af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet i forening med Udenrigsministeriet. Oprindeligt påhvilede det Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene (benævnt Det lange Udvalg) at samordne bistandsarbejdet og det kulturelle samarbejde med udviklingslande. Dette udvalg blev nedlagt i 2002 ved ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. Den kompetence, udvalget hav-

9 9 de haft, overgik dermed til den minister, der havde ansvaret for anvendelsen af bevillingen til Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU). Den foreslåede lov omhandler Danmarks udviklingssamarbejde. Til trods for, at den foreslåede bestemmelse således ikke som det er tilfældet med 11 i den gældende lov eksplicit omtaler kulturelt samarbejde med udviklingslandene, der ikke er led i udviklingssamarbejdet, vil dette samarbejde kunne videreføres i uændret form og varetages af det relevante ministerium, f.eks. Kulturministeriet i forening med Udenrigsministeriet, inden for rammerne af relevante kulturaftaler eller på andet tilsvarende grundlag. Til 9 Denne bestemmelse viderefører 9 i den gældende lov, idet den dog er tilpasset sprogligt i lyset af, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene er oprettet. Samtidig ændres navnet fra Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), jf. hertil lovforslagets 11, stk. 4. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er samme juridiske person som Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU). I lighed med gældende lov angiver 9, stk. 2, at fonden kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslande. Dette kan i lighed med gældende lovs 9, stk. 3 ske ved aktietegning og gennem finansiering af undersøgelser vedrørende investeringsmuligheder og andre igangsættelsesforanstaltninger, långivning, ydelse af garantier og kautioner samt andre foranstaltninger, der efter bestyrelsens skøn kan fremme fondens formål. Der ændres således ikke på retstilstanden vedrørende de finansielle instrumenter, fonden kan yde støtte igennem. Fonden kan desuden i overensstemmelse med fondens vedtægter påtage sig at administrere fonde, faciliteter og øvrige investeringssamarbejder efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. IFU har tilsluttet sig FN s 10 Global Compact-principper for virksomheders social ansvarlighed og samfundsmæssige engagement. Fondens CSR-politik er desuden baseret på FN s, ILO s og OECD s internationale konventioner, erklæringer og deklarationer. Fonden er således forpligtet til at sikre høje standarder for virksomheders sociale ansvarlighed (CSR) som en forudsætning for god virksomhedsledelse i de selskaber, der investeres i. Udenrigsministeriet vil fremover have en observatør i IFU s bestyrelse. Det er hensigten, at denne observatør har taleret, men ikke stemmeret. Den nuværende ordning, som ikke er omtalt i gældende lov, er, at ministeren udpeger en til to personer fra Udenrigsministeriet i deres personlige egenskab. Med denne ændring præciseres, at Udenrigsministeriets observatør i bestyrelsen har til opgave at informere ministeren om væsentlige beslutninger. I medfør af Bekendtgørelse nr af 9. oktober 2007 gælder lov om offentlighed i forvaltningen ikke for den forretningsvirksomhed, der udøves af IFU i henhold til 9 i gældende lov. Denne undtagelse vil fortsat gælde, idet Bekendtgørelse nr i vil blive ændret i lyset af nærværende lovforslag. Til 10 Der foreslås med denne bestemmelse en ny struktur for den udviklingsfaglige rådgivning af udviklingsministeren. Bestemmelsen indebærer, at Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, der er etableret ved lov nr. 94 af 19. marts 1962 om teknisk samarbejde med udviklingslandene og videreført i gældende lovs 14-15, erstattes af et Udviklingspolitisk Råd, som er et forum for løbende dialog med og rådgivning af udviklingsministeren om alle sager af strategisk og udviklingspolitisk betydning. Det Udviklingspolitiske Råd vil skulle drøfte væsentlige strategiske tiltag vedr. udviklingspolitikken og udviklingssamarbejdet, f.eks. landepolitikpapirer, nye tematiske strategier, overordnet samarbejde med de multilaterale organisationer, fremdrift i landeprogrammerne, erfaringsopsamling gennem drøftelse af gennemførte evalueringer m.v. De væsentlige principper og funktioner, som er søgt styrket i den nye organisatoriske struktur, er: fortsat kvalitetssikring af udviklingsbistanden og ekstern bistandsfaglig rådgivning af udviklingsministeren med henblik på ministerens stillingtagen, styrket offentlighed og åbenhed, og fokuseret, strategisk dialog med og rådgivning af udviklingsministeren om større og væsentlige udviklingspolitiske emner. I særlige tilfælde kan konkrete programmer af strategisk karakter tages op i det Udviklingspolitiske Råd til principielle drøftelser, før de forelægges Bevillingskomitéen, jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Dagsordenen for Rådets møder aftales mellem Udviklingsministeren og Rådets formand. Rådets medlemmer kan anmode om at få emner på dagsordenen således, at Rådet sikres en initiativret. Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 15 medlemmer, som forudsættes udpeget således, at sammensætningen afspejler relevante interessegrupper og den bistandsfaglige ekspertise i Danmark, herunder af folkelige udviklingsorganisationer og repræsentanter på tværs af arbejdsmarkedets parter, for dermed at sikre, at udviklingsarbejdet får en bred forankring i det danske samfund. Udviklingsministeren udpeger medlemmerne af Udviklingspolitisk Råd, jf. 10, stk. 3. Medlemmerne udpeges for en tre års periode med mulighed for forlængelse for yderligere en periode (maksimalt seks år i alt). Der vil blive udpeget tre repræsentanter fra fagbevægelsen, tre repræsentanter fra erhvervsorganisationer/virksomheder, fire repræsentanter fra universiteterne/forskerne og fem repræsentanter fra de folkelige organisationer. Idet medlemmerne i Udviklingspolitisk Råd repræsenterer interessevaretagelse, vil medlemmer, der ikke længere repræsenterer deres organisation, kunne udskiftes efter indstilling fra denne. Der indføres en høring af udvalgte organisationer, hvori de bedes indstille kandidater til medlemmer inden for deres re-

10 10 spektive område i Udviklingspolitisk Råd forud for ministrenes udpegelse af Rådets medlemmer, som blandt andet vil omfatte Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Håndværksrådet, LO, NGO Forum, DIIS og Danske Universiteter. Rådets forretningsorden vil blive fastlagt af udviklingsministeren i dialog med Rådets medlemmer og vil bestemme de nærmere retningslinjer for Rådets virke. Rådet vil mødes mindst fire gange årligt. Med henblik på at sikre øget offentlig inddragelse og gennemsigtighed forudsættes det, at væsentlige sager, der forelægges det Udviklingspolitiske Råd samt bevillinger af en vis størrelse, der forelægges Bevillingskomitéen, sendes i offentlig høring. Høringen vil finde sted på et tidligt tidspunkt i Udenrigsministeriets sagsbehandling for derved at sikre, at de indkommende høringssvar reelt får mulighed for at præge den videre bearbejdning af oplæggene. Eventuelle høringssvar vil indgå sammen med det øvrige beslutningsgrundlag på møderne. Referater fra møderne vil ligeledes være offentlige. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 4. Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde, der er etableret ved lov nr. 94 af 19. marts 1962 om teknisk samarbejde med udviklingslandene og videreført ved den gældende lovs 16, nedlægges, idet Rådets funktion bortfalder med nedlæggelsen af Styrelsen. Rådet har i praksis hovedsageligt fungeret som et debatforum og har ikke har haft den oprindeligt tilsigtede funktion med at følge styrelsens virksomhed eller fremkomme med råd og henstillinger, jf. den gældende lovs 16, stk. 1. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 11 Bestemmelsen i 11, stk. 1, regulerer spørgsmålet om lovens ikrafttræden. Bestemmelsen i 11, stk. 2, indebærer, at den hidtil gældende lov om internationalt udviklingssamarbejde ophæves. Bestemmelsen i 8 i den gældende lov giver Udenrigsministeriet adgang til at stille garantier for politiske risici ved danske virksomheders investeringer i udviklingslande. Fra 1. januar 2007 overgik administrationen af denne ordning til Eksport Kredit Fonden (EKF), der herefter for Udenrigsministeriets risiko administrerer ordningen efter dagældende regler. Det blev samtidig besluttet, at Udenrigsministeriet ikke længere skal udstede nye garantier under denne bestemmelse. EKF administrerer fortsat fire garantier udstedt før 2007 for i alt ca. 170 mio. kr., hvoraf den seneste udløber ved udgangen af Bestemmelsen i 11, stk. 3, indeholder derfor en overgangsbestemmelse for de eksisterende fire garantier, som sikrer, at disse også fremover indtil deres udløb er reguleret ved 8 i den gældende lov. Bestemmelsen i 11, stk. 4, indeholder en overgangsbestemmelse, der indebærer, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, der er nedsat i henhold til 9 i den gældende lov, videreføres under navnet Investeringsfonden for Udviklingslande efter denne lovs ikrafttræden.

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Udkast til Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Målsætning 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling,

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af udviklingsministeren (Christian Friis Bach) Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte

Læs mere

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Forslag til Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2016-17 Fremsat den 11. november 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde 1 I lov nr. 555 af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde 2016/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. Fremsat den 11. november 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 109 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 109 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del Bilag 109 Offentligt Forslag til Ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Fastsættelse af instituttets hjemsted) 1 I lov nr. 554 af 18. juni 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION CIVILSAMFUND OG MYNDIGHEDER Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en lang række civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Rådet drøfter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere