Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management"

Transkript

1 Studieordig for uddaelse til Professiosbachelor i Leisure Maagemet [Tekst]

2 Idhold Idhold... = Forord...? Del D: Fakta om professiosbachelor i Leisure Maagemet... H D.D Studieordiges formål H D.= Uddaelses erhvervssigte H D.L Uddaelses mål M D.? Uddaelses opbygig O D.H Fokus på tværfaglighed O D.O Uddaelses fem fagblokke DQ D.R Fokus på karriereudviklig fra studerede til medarbejder, leder eller ege chef D= Del =: Udervisigs- og arbejdsformer... D? =.D Varierede arbejds- og udervisigsformer D? =.= Leisure Maagemet e praksisær og iovatiosorieteret uddaelse D? =.L Studieaktivitetsmodelle DH =.? Obligatoriske aktiviteter DM =.H Obligatoriske aktiviteter er prøveforudsættede DO =.M Studiesprog DO =.O Iteratioaliserig DR Del L: Uddaelses syv semestre... DX L.D SEMESTER D Itroduktio til leisure DX A. Fagidhold og ECTS / D. semester DX B. Lærigsudbytte / D. semester =Q C. Prøveoversigt / D. semester =Q L.= SEMESTER = Værdiskabelse i leisurebrachere =D A. Fagidhold og ECTS / =. semester =D B. Lærigsudbytte / =. semester == C. Prøveoversigt / =. semester == L.L SEMESTER L Orgaisatio og evet i praksis == A. Fagidhold og ECTS / L. semester =L B. Lærigsudbytte / L. semester =L C. Prøveoversigt / L. semester =? L.? SEMESTER? Iovatio og service =? A. Fagidhold og ECTS /?. semester =H B. Lærigsudbytte /?. semester =H C. Prøveoversigt /?. semester =M L.H SEMESTER H Leisure maagere som projektleder =M A. Fagidhold og ECTS / H. semester =O B. Lærigsudbytte / H. semester =O C. Prøveoversigt / H. semester =R L.M SEMESTER M Leisure maagere i praktik =R A Fagidhold og ECTS / M. semester =X B. Lærigsudbytte / M. semester =X C. Prøveoversigt / M. semester =X L.M.D Retigslijer for praktik =X L.M.= Hådterig af uoveresstemmelser i og afbrud af praktikophold LD L.M.L Omprøve for praktikopholdet LD L.O SEMESTER O De strategiske leisure maager LD A. Fagidhold og ECTS / O. semester L= Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig = /?=

3 B. Lærigsudbytte / O. semester L= C. Prøveoversigt / O. semester LL L.O.D Udformig og grudlaget for bachelorprojektet LL L.O.= Bachelorprojektets mudtlige del LL L.O.L. Vurderig af bachelor L? L.O.? Forudsætig for at gå til prøve L? L.R Samlet prøveoversigt L? L.X De valgfri uddaelseselemeter/valgfag LM Del?: Prøver geerelt... LO?.D Prøvereglemet LO?.= Studiestartsprøve LO?.L Tilmeldig til prøver LO?.? Særlige prøvevilkår LR?.H Sygeprøver LR?.M Omprøver LR?.O Syd, plagierig og forstyrrede adfærd ved prøver LR?.R Klage- og akemulighed LX Del H: Geerelle regler...?q H.D Merit?Q H.= Ikrafttræde?Q H.L Overgagsordig?Q H.? Hjemmel?Q H.H Styrigsdokumeter?D H.M Dispesatio?D Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig L /?=

4 Forord Studieordige for Leisure Maagemet uddaelse heveder sig til alle, der arbejder med uddaelse udervisere, cesorer, samarbejdspartere og ikke midst uddaelses studerede. På Professioshøjskole Absalo sætter vi de studerede i cetrum. Derfor er det følgede forord til studieordige også dedikeret til etop dem: Velkomme til Leisure Maagemet uddaelse! Som professiosbachelor i Leisure Maagemet bliver du uddaet til at arbejde i leisurebrachere evet, turisme, kust, kultur, sport, hotel og restauratio. På L½ år lærer du at udvikle ye aktiviteter og at føre dem ud i livet, så de bliver til oplevelser af høj kvalitet. Oplevelser, som ogle gage er af e kaliber, som vi husker reste af livet, og som er med til at forme os som meesker. For at få succes i leisurebrachere skal du både kue udvikle de gode forretigsidé og føre de ud i livet, og det kræver e række faglige og persolige kompetecer. Derfor er Leisure Maagemet uddaelse opbygget, så du gradvist opbygger di vide om leisurebrachere og udvider die ever til at løse opgaver ide for drift og udviklig af private og offetlige orgaisatioer i leisurebrachere. I løbet af Leisure Maagemet uddaelse får du udervisig ide for e række faglige områder fra iovatio og evet til markedsførig og økoomi, og du bliver skarp til at bruge forskellige aalysemetoder. Leisure Maagemet uddaelse lægger vægt på praksisær udervisig, så du bliver klogere på de særlige træk, som kedeteger etop leisurebrachere. Vi arbejder tæt samme med virksomheder, frivillige foreiger og offetlige orgaisatioer geem bl.a. caseuger, virksomhedsbesøg, studieture og geem et halvt års praktik. Det betyder, at du som studerede hele tide er tæt på virkelighede. Leisurebrachere bliver ofte stærkt påvirket af iteratioale treds. Derfor har Leisure Maagemet uddaelse også et stærkt iteratioalt fokus. Du bliver fx itroduceret til de yeste iteratioale vide, og du ka vælge at tage et semester i udladet hos e af uddaelses stærke iteratioale samarbejdspartere. Leisure Maagemet uddaelse er de eeste af si art i Damark, og de heveder sig til et bredt og bevægeligt felt af mulige arbejdspladser. Det betyder, at du har mulighed for at bruge uddaelse som sprigbræt til mage forskellige karriereveje. Vi hjælper dig i løbet af uddaelse med at fide de rette vej, som giver meig for dig. På alle syv semestre vil du støde på vores employabilityspor, hvor du, med hjælp fra kompetete udervisere, arbejder med at fide frem til etop de karrierevej, du øsker, og hvor du lærer at forstå og matche de krav, som arbejdsgivere i de forskellige bracher stiller. Som leisure maager ka du kombiere sud forretigssas med kreativ idéudviklig. Vi ved, at de kombiatio er med til at skabe vækst og overskud i virksomheder, udvikle ye aktiviteter og forvadle udkat til vadkat. Og vi ved, at det giver dig adgag til mage typer af spædede, krævede og udviklede job. Leisure Maagemet er de mage muligheders uddaelse. Professioshøjskole Absalo Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig? /?=

5 Del ;: Fakta om professiosbachelor i Leisure Maagemet ;.; Studieordiges formål Dee studieordig fastlægger de regler, rettigheder og pligter, der gælder for studerede på uddaelse til professiosbachelor i Leisure Maagemet på Professioshøjskole Absalo. Studieordige er gældede for Professioshøjskole Absalos Leisure Maagemet uddaelse, ordiær uddaelse, uaset udbudsstedet. Uddaelses mål, varighed og struktur er fastsat i hehold til Bekedtgørelse om uddaelse til professiosbachelor i Leisure Maagemet BEK r. <<< af Studieordige udfolder bekedtgørelses rammer og krav og giver overblik over uddaelses opbygig, mål, idhold og omfag. De giver også e beskrivelse af de forskellige udervisigsformer og studieaktiviteter, der avedes i uddaelse. Formålet med uddaelse til professiosbachelor i Leisure Maagemet er formuleret således i uddaelses bekedtgørelse: Faktaboks Formålet med uddaelse er, at de studerede erhverver sig et grudlag for at udøve erhvervsfuktioer og fugere selvstædigt i fritidsidustrie. Uddaelse har et iteratioalt sigte og retter sig mod private og offetlige virksomheder og adre orgaisatioer, primært i salgs-, marketig-, økoomi- og aalysefuktioer. Stk. A. De studerede skal geem uddaelse erhverve sig bred idsigt i såvel teoretiske som praktiske aspekter ide for erhvervsøkoomi, ledelse, marketig og orgaisatio geerelt, og ide for fritidsidustrie specifikt, samt forudsætiger for at kue fortsætte i kompetecegivede videreuddaelse. Færdiguddaede fra uddaelse har ret til at betege sig professiosbachelor i Leisure Maagemet. På egelsk avedes title Bachelor of Leisure Maagemet. Uddaelse i Leisure Maagemet beytter i et vist omfag e fagtermiologi på egelsk, da der ikke i alle tilfælde fides e tilstrækkeligt dækkede dask betegelse for de begreber, uddaelse arbejder med. ;.A Uddaelses erhvervssigte Uddaelse sigter mod beskæftigelse ide for leisurebrachere, dvs. bracher, som i særlig grad servicerer forbrugeres fritids- og oplevelsesorieterede aktiviteter. Leisure Maagemet Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig H /?=

6 uddaelse orieterer sig derfor især mod følgede bracher: turisme, evet, hotel og restauratio, kust og kultur og sport. Fririds- og oplevelsesorieterede aktiviteter ka dog også omfatte aktiviteter i adre bracher, der også beytter de kompetecer, som dimitteder fra Leisure Maagemet uddaelse besidder. Udbydere af fritids- og oplevelsesorieterede aktiviteter fides ide for det private erhvervsliv, de offetlige sektor og bladt frivillige og almeyttige orgaisatioer, og Leisure Maagemet uddaelse retter sig derfor mod alle tre sektorer. Professiosbachelorer i Leisure Maagemet også kaldet leisure maagers bliver uddaet til at varetage forskellige typer af ledelsesfuktioer ide for drift og udviklig af orgaisatioer i leisurebrachere. Ledelsesfuktioere omfatter typisk: projektledelse, koordiatio, persoaleledelse, driftsledelse, forretigsudviklig og ligede opgaver. Leisure maagers bliver således uddaet til at varetage ledelsesopgaver med og ude persoaleasvar. På uddaelses hjemmeside ka ma uder Leisure Maagemet uddaelse / Dimittedprofiler fide beskrivelser af e række dimitteders karriereveje. Profilere tjeer som eksempler på og ispiratio til ogle af de mage mulige spor, som studerede på Leisure Maagemet uddaelse ka følge. Virksomhedere i leisurebrachere er kedeteget ved, at de efterspørger professioelle problemløsere. Det betyder, at medarbejdere skal kue tæke og arbejde tværfagligt og projektorieteret med fokus på, hvorda opgave løses til virksomhedes bedste. Som medarbejder skal ma således kue se udfordriger fra flere faglige vikler og være i stad til at trække på adres kompetecer samt at lede og koordiere samspil med mage aktører. Derved kommer medarbejderes produkt- og orgaisatiosforståelse samt samarbejds- og ledelsesever til at spille e særligt betydigsfuld rolle. ;.I Uddaelses mål Målet med uddaelse til professiosbachelor i Leisure Maagemet er, at de studerede opår e bred og dækkede vide om teorier, metoder og praktiske værktøjer, der ka bidrage til idetifikatio, aalyse og løsig af udfordriger og opgaver ide for økoomi, markedsførig, orgaisatio og ledelse i leisurebrachere og mere geerelt i orgaisatioer, der er ivolverede i aktiviteter ide for leisurebrachere. Uddaelse uddaer kompetete bachelorer til arbejdsområder ide for leisurebrachere, så de opår praktisk, teoretisk og metodisk vide og forståelse på et iveau, der: kvalificerer de studerede til selvstædigt at kue aalysere problemstilliger i leisurebrachere, idetificere og formidle forskellige fagligt begrudede valgmuligheder samt vurdere deres kosekveser kvalificerer de studerede til at varetage opgaver, der kytter sig til ledelse, drift og udviklig af aktiviteter og orgaisatioer ide for leisurebrachere kvalificerer de studerede til kritisk at reflektere over ege faglige aktiviteter i lyset af relevate teoretiske perspektiver og metoder sikrer de studeredes ever til at forme eget kommede arbejdsliv geem opbygig af samarbejdsever, iovativ tækig og forståelse for ege praktiske og teoretiske kompetecers avedelsesmuligheder i leisurebrachere. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig M /?=

7 ;.J Uddaelses opbygig Studerede på Leisure Maagemet uddaelse skal i løbet af deres studietid opå kompetecer, der sætter dem i stad til at varetage opgaver ide for ledelse, udviklig og drift af private og offetlige virksomheder ide for leisurebracher. For at sikre dette er uddaelse opbygget af syv semestre, jf. edeståede figur, som bider de ekelte fagelemeter samme og sikrer sammehæg og progressio i uddaelse. FIGUR ;: Progressio i Leisure Maagemet uddaelse Leisurebrachere og deres omverde Orgaisatioes samspil med omverde og marked Orgaisatioes itere processer De professioelle Leisure maager Fordybelse Semester D Itroduktio til leisure Semester = Attraktioer og værdiskabelse i leisurebrachere Semester L Orgaisatio og evet i praksis Semester? Iovatio og service i praksis Semester H Leisure maagere som projektleder Semester M Leisure maagere i praktik Semester O De strategiske leisure maager I løbet af første semester skal de studerede opå et grudlæggede idblik i de forskellige typer af aktører og orgaisatioer i leisurebrachere og i de omverde, der præger deres virke. På adet semester får de studerede vide om og forståelse for, hvorda orgaisatioere i leisurebrachere arbejder på forskellige markeder og plalægger deres aktiviteter. På tredje og fjerde semester bevæger fokus sig fra et bredt samfudsperspektiv på leisureområdet til et fokus på de ekelte orgaisatioers itere opbygig og agere, og de studerede udvikler vide om og færdigheder til at bestride relevate fuktioer i brachere. På femte og sjette semester styrker de ekelte studerede sie idividuelle færdigheder og kompetecer som leisure maager og arbejder i edu højere grad ed tidligere på uddaelse kokret med praksisære udfordriger. På syvede og sidste semester har de studerede mulighed for at fordybe sig og opå idsigt i et særligt udsit af leisurebrachere geem e koblig af elemeter af uddaelse i det afsluttede bachelorprojekt. ;.M Fokus på tværfaglighed Uddaelse er opbygget, så der er stort fokus på både faglighed og tværfaglighed i løbet af hvert semester. De studerede bliver således på hvert semester itroduceret til flere fag, cetrale teorier, metoder og tilgage. Samtidig bliver de forskellige fag og metoder koblet samme geem itegrerede workshops, udervisig, projekter, caseuger, prøver, etc. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig O /?=

8 Uddaelses tværfaglige fokus skal sætte de studerede i stad til at forløse e orgaisatios samlede potetiale ved at kombiere flere forskellige faglige tilgage og arbejdsmetoder. Dette betyder fx også, at hovedparte af uddaelses udprøviger omfatter flere fag. Uddaelse er et fuldtidsstudium på L ½ år, opdelt i syv semestre af ca. ½ års varighed, der hvert udgør LQ ECTS-poit. Faktaboks ECTS-poit Europea Credit Trasfer System ere agivelse for de arbejdsbelastig, som geemførelse af et uddaelsesforløb er ormeret til. Et studeterårsværk er e fuldtidsstuderedes arbejde i et år og svarer til ST ECTS-poit. Studeterårsværket omfatter hele de studeredes studieidsats før, uder og efter deltagelse i udervisig, dvs. selvstudier, opgaver, projekter, eksamesdeltagelse, studietur, vejledig m.m. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig R /?=

9 OVERSIGT ;: Leisure Maagemet uddaelses opbygig Semester Fokus Nav Fag Atal ECTS Metode I Employability I: Studieparathed H,Q =,Q ; Itroduktio til leisure brachere og deres omverde INTRODUKTION TIL LEISURE Itroduktio til leisurebrachere Kultur og treds Markedsførig I O,Q =,Q O,Q Økoomiske rammebetigelser i leisurebrachere O,Q Metode II =,H Employability II: Samarbejde =,Q A Orgaisatioes samspil med omverde og marked ATTRAKTIONER OG VÆRDISKABELSE I LEISUREBRANCHERNE Attraktios- og destiatiosledelse Markedsøkoomi M,Q O,Q Markedsførig II O,Q Orgaisatiosteorier I H,H Metode III =,Q Employability III: De professioelle studerede D,H I Orgaisatioes itere processer ORGANISATION OG EVENT I PRAKSIS Evet Maagemet Virksomhedsøkoomi M,Q H,Q Markedskommuikatio M,Q Orgaisatiosteorier II?,H Valgfag I H,Q Service Maagemet H,Q Service Desig?,Q J Orgaisatioes itere processer INNOVATION OG SERVICE I PRAKSIS Employability IV: Faglig profilerig Økoomistyrig i orgaisatioer?,q O,Q Iovatio H,Q Valgfag II H,Q Metode IV =,Q Økoomistyrig i projekter?,q M De professioelle leisure maager LEISURE MANAGEREN SOM PROJEKTLEDER Projektledelse HRM og ledelse af frivillige H,Q H,Q Employability V: Forberedelse til praktik?,q Valgfag III DQ,Q S De professioelle leisure maager LEISURE MANAGEREN I PRAKTIK Praktik LQ,Q Y Fordybelse DEN STRATEGISKE LEISURE MANAGER Strategisk leisure maagemet Bachelor DQ,Q =Q,Q Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig X /?=

10 ;.Y Uddaelses fem fagblokke Ud over praktik og bachelorprojektet er Leisure Maagemet uddaelse opbygget af fem fagblokke. De fem fagblokke er delt op, så de bidrager til de studeredes progressio fra studerede til fremtidige leisure maagers. I løbet af uddaelses syv semestre opår de studerede således gradvist de væsetligste kompetecer ide for de fem fagblokke, samtidig med at de opbygger deres ever til at varetage arbejdsopgaver i praksis ide for leisurebrachere. De fem fagblokke præseteres i edeståede oversigt: OVERSIGT A: Fordelig af fag på de fem fagblokke FAGBLOKKEN LEISURE MANAGEMENT: Målet for fagblokke er, at de studerede erhverver sig kompetecer ide for udvalgte fagområder af særlig relevas for leisurebrachere og bliver i stad til at avede de kompetecer, der er erhvervet i adre fag, i forhold til de problemstilliger, der gør sig gældede i leisurebrachere. Semester Fag ECTS ; Itroduktio til leisurebrachere O,Q ; Kultur og treds =,Q A Attraktios- og destiatiosledelse M,Q I Evet Maagemet M,Q I Valgfag I H,Q J Service Maagemet H,Q J Valgfag II H,Q M Employability V: Forberedelse til praktik?,q M Valgfag III DQ,Q Y Strategisk leisure maagemet DQ,Q ANTAL ECTS ST Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig DQ /?=

11 FAGBLOKKEN ØKONOMI: Målet for fagblokke er, at de studerede erhverver sig kompetecer til at løse erhvervs- og samfudsøkoomiske problemstilliger ved selvstædigt og i samarbejde med adre at geemføre aalyser af økoomiske problemstilliger og iddrage økoomiske vurderiger som e del af ledelsesmæssige beslutiger. Semester Fag ECTS ; Økoomiske rammebetigelser i leisurebrachere O,Q A Markedsøkoomi O,Q I Virksomhedsøkoomi H,Q J Økoomistyrig i orgaisatioe O,Q M Økoomistyrig i projekter?,q ANTAL ECTS IT FAGBLOKKEN ORGANISATION OG LEDELSE: Målet for fagblokke er, at de studerede erhverver sig kompetecer ide for orgaisatios- og ledelsesteori og ka geemføre aalyser af orgaisatoriske og ledelsesmæssige problemstilliger på såvel orgaisatios-, gruppe- og idividiveau. På dette grudlag skal de studerede kue fremsætte løsigsforslag og iddrage disse vurderiger som e del af ledelsesmæssige beslutiger. Semester Fag ECTS A Orgaisatiosteorier I H,H I Orgaisatiosteorier II?,H J Iovatio H,Q M Projektledelse H,Q M HRM og ledelse af frivillige H,Q ANTAL ECTS AM FAGBLOKKEN MARKEDSFØRING: Målet for fagblokke er, at de studerede erhverver sig kompetecer ide for afsætigsøkoomi og bliver i stad til, selvstædigt og i samarbejde med adre, at fremsætte løsigsforslag og iddrage afsætigsøkoomiske vurderiger som e del af grudlaget for ledelsesmæssige beslutiger. Semester Fag ECTS ; Markedsførig I O,Q A Markedsførig II O,Q I Markedskommuikatio M,Q ANTAL ECTS AT Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig DD /?=

12 FAGBLOKKEN METODE: Målet for fagblokke er, at de studerede erhverver sig kompetecer til at udersøge og aalysere samfudsvideskabelige problemstilliger og bliver i stad til at forholde sig kritisk til metode- og teorivalg og til at demostrere idsigt i, hvilke kosekveser valgee har for problemidetificerig og løsigsforslag. Semester Fag ECTS ; Metode I H,Q ; Employability I: Studieparathed =,Q A Metode II =,H A Employability II: Samarbejde =,Q I Metode III =,Q I Employability III: De professioelle studerede D,H J Service Desig?,Q J Employability IV: Faglig profilerig?,q M Metode IV =,Q ANTAL ECTS AM ;.] Fokus på karriereudviklig fra studerede til medarbejder, leder eller ege chef Leisure Maagemet uddaelse har fokus på de studeredes ever til at forme deres eget kommede arbejdsliv og karriereveje. Dette fokus skal sikre, at dimitteder ka idgå i et stærkt bevægeligt arbejdsmarked, samt at de ka idgå i forskellige arbejdsformer: fra fastasættelse til projektasættelser, freelace, etrepreørskab og iværksætteri. Ved at sætte fokus på karriereudviklig uderstøtter uddaelse de studerede i at realisere deres karriereøsker. Vi ved, at det bl.a. kræver, at de studerede træer et etrepreat midset. De studerede øver sig i løbet af studietide i at fide og tæke sig selv id i fx ye aktiviteter og jobfuktioer i eksisterede virksomheder, forretigsmuligheder, der ka dae grobud for e y virksomhed, eller ye arbejdsgage, der ka styrke effektivitete i e orgaisatio. For at styrke de studeredes komptecer på dette område har uddaelse et geemgåede employabilityspor. Geem Leisure Maagemet uddaelses employabilityspor udvikler de ekelte studerede sie ever til at oversætte sit lærigsudbytte af uddaelse til de kokrete idividuelle kompetecer, der bliver eftersprugt i forskellige jobfuktioer i forskellige bracher. De studerede træer på dee måde deres ever til at udersøge og aalysere ege forudsætiger og muligheder ide for leisurebrachere. I employabilitysporet, som fides på alle uddaelses semestre, præseteres de studerede for forskellige kompetecebehov i forskellige bracher og jobfuktioer, de arbejder med at opsætte et professioelt CV og få blik for, hvilke typer erfariger det ville gave dem at tilege sig for at styrke dette, de støttes geem vejledig i at fide de rette praktikplads osv. Det betyder, at employabilitysporet skal ses som støtte og redskab, hvor fagidholdet træer de studerede i at forholde sig metodisk og kritisk til ege lærig og karrierevalg samt til at demostrere idsigt i, hvilke kosekveser disse valg har for fremtide. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig D= /?=

13 Employabilitysporet følger studiets opbygig. På de første del af uddaelse giver sporet de studerede e bred vide om arbejdsmarkedsforhold i leisurebrachere og studietekik; gradvist skifter fokus over på de studeredes idividuelle færdigheder og kompetecer til gav for de fremtidige karriere. Får at opå dee progressio er employabilitysporet iddelt i tre kategorier: Studieparathed og persolige kompetecer Gruppeperformace Karriereveje Geem uddaelse udarbejder de studerede e digital portefølje, som dokumeterer deres erhvervede kompetecer. Portefølje har til formål at hjælpe de studerede med at idetificere og dokumetere deres særlige idividuelle styrker i form af vide, færdigheder, kompetecer, persolige egeskaber og erfariger. Portefølje er et værktøj til de studeredes ege forståelse af udbyttet i studietide og ka bruges som præsetatio over for kommede praktikvirksomhed og arbejdsgivere. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig DL /?=

14 Del A: Udervisigs- og arbejdsformer Leisure Maagemet uddaelse kedeteges ved e udersøgede, eksperimeterede og udviklede tilgag til arbejdsprocessere i leisurebrachere i tæt samarbejde med bracheres aktører. Samlet set er uddaelse tilrettelagt, så der er progressio i kompleksitete af teori og metode geem hele uddaelse. A.; Varierede arbejds- og udervisigsformer I løbet af uddaelse skal de studerede tage aktivt del i e række forskellige typer af studieaktiviteter, som tilsamme udgør et fuldtidsstudie. Udervisige er orgaiseret som e vekselvirkig mellem forelæsiger, vejledig, selvstudie, workshops, studeterfremlæggelser samt projektarbejde. Udervisiges idhold ka være iitieret af de studerede og af udervisere, og der arbejdes idividuelt såvel som i grupper. De varierede arbejds- og udervisigsform skal styrke de studeredes oparbejdelse af vide og medvirke til at opøve samarbejdsever og idsigt i sammehæge på tværs af bracher og orgaisatioer. Formålet er, at de studerede ka bidrage kostruktivt i forskelligartede arbejdssituatioer. De lærigsmæssige aktiviteter på uddaelse tilrettelægges, så udervisiges form uderstøtter det faglige idhold, der arbejdes med, og udviklige af de kompetecer, de studerede skal opå. A.A Leisure Maagemet e praksisær og iovatiosorieteret uddaelse Uddaelse er bygget op omkrig e pædagogisk-didaktisk ramme, hvor de studerede idledigsvist får e bred vide om leisurebrachere som helhed og deres omverde for derefter at fokusere mere og mere på de itere processer i orgaisatioere i leisurebrachere og til sidst arbejde med deres ege idetitet som leisure maager. Uddaelse lægger vægt på, at studieaktivitetere i midre grad fokuserer på traditioel udervisig og i højere grad på aktiviteter, hvor de studerede selv spiller e aktiv rolle. De ekelte studerede har således medasvar for og idflydelse på si ege lærig. Det betyder, at feedback både fra udervisere og til de studerede, fra studerede til udervisere og studerede imellem idgår som et vigtigt elemet i studieaktivitetere. I starte af uddaelse geemføres de praksisære elemeter primært i uderviserdreve lærigsrum, me i løbet af uddaelse vil flere og flere aktiviteter ske i tæt samarbejde med ekstere partere i leisurebrachere, hvor de studerede selv får mulighed for at fide kokrete leisurecases, de vil arbejde med med heblik på at styrke deres ege profil. Udervejs i studiet bliver de studerede bedt om at løse ogle typer af opgaver, hvor målet for deres arbejde med opgaves løsig er defieret på forhåd, og hvor de studeredes idsats er fokuseret på at å de defierede mål. Adre gage vil de studerede arbejde med forskellige udfordriger i mere åbe rammer, hvor e overordet hesigt er klart defieret, me hvor de studerede udervejs ka udvikle og fitue det kokrete mål. Trods opgaveres forskellighed vil de studerede træe deres ever til at arbejde aalytisk og videsbaseret med problemløsig. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig D? /?=

15 Ved at gøre brug af disse to tilgage styrker uddaelse de studeredes eve til at arbejde iovativt, udersøgede og idsigtssøgede og samtidig kue idetificere udfordriger og bud på deres løsiger. Det ruster de studerede til at blive ytækede og selvstædige medarbejdere eller iværksættere/freelacere, der ka idetificere gode forretigsidéer og hadle ytækede i overesstemmelse med de teoretiske faglighed, de opbygger udervejs i studiet. Det er afgørede, at de studerede opår idsigt i vilkåree i leisurebrachere. Dette sker bl.a. geem: Efterligig af praksis med eksempler, cases og projekter fra virksomheder, orgaisatioer og kommuer (real-life cases). Virksomhedsbesøg samt studieture i id- og udlad. Udervisig i itere fysiske rammer, der efterliger forholdee hos virksomheder, orgaisatioer og kommuer. Lærigsrollespil, der fx ka avedes i forbidelse med træig til jobiterview, forhadligstekik etc. Et velstruktureret praktikforløb. Udprøviger, som tager udgagspukt i kokrete problemstilliger fra virksomheder, orgaisatioer og kommuer i leisurebrachere. Mage orgaisatioer i leisurebrachere er kedeteget ved, at de oplever e hård kokurrece om kuder/brugere eller som fx i det offetlige et geerelt behov for at reducere omkostiger og øge effekte. Dette betyder, at eve til at skabe foryelse er et grudvilkår for leisure maagers. Som leisure maager skal ma kue arbejde med iovatio som e vedvarede proces, der tager udgagspukt i brugeres og kuderes behov, år ye løsiger udvikles. Derfor træer uddaelse de studerede i at desige og geemføre iovatiosprocesser, som skaber vide om og ivolverer brugere for på de måde at udvikle de mest meigsfulde og retable løsiger for virksomheder og brugere. At kue arbejde iovativt med udgagspukt i e solid, faglig ballast ruster de studerede til at arbejde kude-/bruger-, projekt- og løsigsorieteret i et omskifteligt arbejdsfelt. A.I Studieaktivitetsmodelle Studieaktiviteter forstås bredt og agiver de udervisigs-, studie- og lærigsformer, som de studerede forvetes at tage del i he over studiet. Uddaelse er tilrettelagt, så de studerede skal arbejde fuld tid på uddaelse i alle L½ år. Et fuldtidsstudie omfatter deltagelse i udervisig virtuelt eller ved fysisk fremmøde samt forberedelse til og efterbehadlig af selve deltagelse i udervisige. De følgede studieaktivitetsmodel er gældede for Leisure Maagemet uddaelse. De viser, hvem der igagsætter, og hvem der deltager i de forskellige udervisigs-, studie- og lærigsaktiviteter. Modelle avedes på uddaelse som afsæt for gesidig forvetigsafstemig mellem udervisere og studerede. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig DH /?=

16 FIGUR A: Studieaktivitetsmodelle Studieaktivitetsmodelle syliggør fordelig af forvetet arbejds- og studiebelastig i de fire forskellige aktivitetskategorier. For hvert ekelt semester beskrives studieaktivitetere mere detaljeret i e semesterpla, som de studerede har adgag til på uddaelses digitale platform ide semestrets start. A.J Obligatoriske aktiviteter På Leisure Maagemet uddaelse har de studerede pligt til at være studieaktive og deltage i alle uddaelses aktiviteter, som fremgår af studieaktivitetsmodelle og semesterplaere. Obligatoriske aktiviteter ka fx være kokretiseret ved deltagelse i udervisig, fremlæggelser, gruppearbejder, fællesprojekter, studietur samt afleverig af idividuelle opgaver. Semesterplae for det ekelte semester beskriver de kokrete krav i forbidelse med obligatoriske aktiviteter, som skal være opfyldt, for at de studerede ka opå e godkedelse og dermed få adgag til prøve. Ved semestrees begydelse foreligger e kokret beskrivelse af projekter, opgaver, produkter og fremlæggelser mv. samt frister, der ligger til grud for godkedelse af disse obligatoriske aktiviteter. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig DM /?=

17 Maglede opfyldelse af obligatoriske aktiviteter ka have betydig for, hvorvidt e studerede er berettiget til at fortsætte på uddaelse og få States Uddaelsesstøtte (SU). Professioshøjskole Absalo ka dispesere fra kravet om deltagelse i obligatoriske aktiviteter, hvis der foreligger usædvalige forhold. A.M Obligatoriske aktiviteter er prøveforudsættede E obligatorisk aktivitet er prøveforudsættede, dvs. at de skal være geemført, for at de studerede ka gå til prøve. Afleveres e obligatorisk opgave ikke, har de studerede brugt et prøveforsøg. De studerede har dog mulighed for at aflevere e y opgave ide for e fastlagt tidsfrist. Afleveres dee opgave heller ikke, registreres dette som edu et prøveforsøg. De studerede får u e tredje mulighed for at aflevere opgave, og afleveres dee heller ikke, har de studerede gjort brug af de tre prøveforsøg og bliver herefter varslet udskrevet af uddaelse. Maglede afleverig af obligatoriske og prøveforudsættede opgaver ligestilles således med udeblivelse fra e prøve, og forholdet registreres på samme måde, medmidre de studerede ka dokumetere sygdom, eller der ka opås dispesatio. Maglede afleverig af e prøveforudsættede opgave ka betyde, at de studerede må vete med at gå til prøve idtil æste plalagte prøve. Det er uddaelse, som fastlægger afleverigsfrister for obligatoriske opgaver samt prøvedatoer. Maglede godkedelse af deltagelsespligte/obligatorisk aktivitet ka af de studerede påklages skriftligt til uddaelsesadmiistratioe seest fem hverdage efter, at de maglede godkedelse er meddelt. Ved dokumeteret sygdom ka der idgås aftale om særligt tilrettelagt studieaktivitet. De studerede har mulighed for at søge dispesatio til at avede et fjerde prøveforsøg, hvis der foreligger usædvalige forhold. Asøgig om dispesatio sedes til att. Leisure Maagemet. A.S Studiesprog Leisure Maagemet uddaelse er e dasksproget uddaelse, hvor hovedparte af udervisige geemføres på dask. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig DO /?=

18 Nogle fagelemeter eller dele heraf geemføres på egelsk, og der stilles krav om, at de studerede ka geemføre disse. Det vil sige, at de studerede skal kue læse tekster på egelsk, deltage aktivt i egelsksproget udervisig og fremlægge projekter på egelsk. Uddaelseselemeter, der udbydes på egelsk, eksamieres på dask eller egelsk. Iformatio om, hvilke uddaelseselemeter der bliver geemført på egelsk, offetliggøres på uddaelses digitale platform et semester frem. So udgagspukt er alle valgfag på egelsk. A.Y Iteratioaliserig Uddaelse til professiosbachelor i Leisure Maagemet ideholder iteratioale studieelemeter, der skal medvirke til, at de studerede får mulighed for at styrke deres fagprofessioelle, iteratioale og iterkulturelle kompetecer med det formål at kue agere professioelt i e globaliseret verde. Iteratioale studieelemeter idgår i uddaelse i udervisig, hvor de studerede har mulighed for at tilege sig vide om iteratioale tedeser og forskig. Desude ka de studerede også tilege sig iteratioale perspektiver, bl.a. via aktiviteter som studiebesøg. Studerede på uddaelse har også mulighed for at tage på studieophold (H. semester) og/eller praktik (M. semester) i udladet. Ved studieophold skal de studerede søge om forhådsgodkedelse af de specifikke studieaktivitet i udladet. Ved forhådsgodkedelse af studieophold i udladet har de studerede pligt til, efter edt studieophold, at dokumetere det godkedte studieopholds geemførte uddaelseselemeter. Ved forhådsgodkedelse ases uddaelseselemetet for geemført, hvis det er bestået efter gældede regler på området. Uddaelse har idgået lokale aftaler og mobilitetsprogrammer med udeladske uddaelsesistitutioer disse fremgår af uddaelses digitale platform. På Professioshøjskole Absalos hjemmeside ka der også læses uddybede om iteratioaliserig via studie- eller praktikophold. Ved praktik i udladet gælder de samme regler og retigslijer som for et praktikophold i Damark. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig DR /?=

19 Del I: Uddaelses syv semestre I de følgede del beskrives for hvert semester: Formål og fokus Mål for lærigsudbytte Semestrets prøver I.; SEMESTER ; Itroduktio til leisure Formålet med første semester er at give de studerede e grudlæggede forståelse af uddaelses gestadsfelt og lærigsformer. Geem semestret arbejder de studerede aktivt med udviklig af studietekikker og itroduceres til gruppearbejde og -processer. I arbejdet med forskellige typer lærigsaktiviteter itroduceres de studerede til cetrale begreber i forhold til vide, færdigheder og kompetecer, og der sættes fokus på forskellige lærigsformers betydig for tilegelse af idholdet på uddaelse og de ekelte studeredes lærigsproces. Første semester tager udgagspukt i e itroduktio til leisurefagets forskellige faglige elemeter og de bracher, som Leisure Maagemet uddaelse fokuserer på. De studerede itroduceres til de forskellige leisurebracher i Damark og iteratioalt ved at forholde sig til allerede produceret datamateriale og aalysere det geem ekle teoretiske modeller. De studerede opår vide om leisurebracheres rammevilkår og de mekaismer, der har idflydelse på dem. På baggrud heraf skal de studerede bl.a. kue udføre e bracheaalyse og forstå, hvilke muligheder og trusler der defierer bracheres rammebetigelser. A. Fagidhold og ECTS / ;. semester Fag Kort om fagidhold Atal ECTS Metode I Employability I: Studieparathed Itroduktio til leisurebrachere Kultur og treds Markedsførig I Økoomiske rammebetigelser i leisurebrachere Itroduktio til akademisk metode: i: idsamlig og aalyse af sekudære data/empiri, litteratursøgig og aalysefærdigheder, problemformulerig, strukturerig af projekter, akademisk sprog og skrivig. Kvatitativ metode og aalyseredskaber. Studietekik, præsetatiostekik, professiosidetitet, etværk og gruppedaelse. Historisk udviklig af leisurebrachere (atioalt og iteratioalt), udbydere af leisure, samspillet mellem delbrachere på leisureområdet og samfudsudviklige, regulerig/lovgivig, der i særlig grad påvirker området. Historisk og kulturel forståelse for leisurebracheres muligheder, fæomeer, treds samt begiveheder i samtide, som ka være gestad for udviklig af forretigsidéer og produktudviklig. Grudlæggede markedsførig, avedelse af eksisterede marketigdata på bracheiveau, bracheaalyse, kokurretaalyse, kokurrecesituatioe, markedsførigslovgivig, omverdesaalyse og global markedsførig. Makroøkoomiske mål, idkomststrømme på atioalt iveau, samlet udbud/efterspørgsel på atioalt iveau, iflatio, økoomisk vækst, betaligsbalace, iteratioal hadel, atioaløkoomiske sammehæge og leisurebracheres bidrag til bruttoatioalproduktet. H,Q ECTS =,Q ECTS O,Q ECTS =,Q ECTS O,Q ECTS O,Q ECTS Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig DX /?=

20 B. Lærigsudbytte / ;. semester Mål for lærigsudbytte på ;. semester Vide Har et overblik over, vide om og ka reflektere over leisurebracheres grudlæggede forhold og rammebetigelser atioalt og iteratioalt. Har vide om og ka reflektere over udviklige i leisurebrachere i et historisk, utidigt og fremtidigt perspektiv. Har vide om og ka redegøre for forskellige metodiske tilgage til idsamlig og brug af sekudære data på et grudlæggede iveau. Færdigheder Ka udvælge og avede relevate metoder og teorier til udarbejdelse af desig af e bracheaalyse, heruder e kokurretaalyse. Ka vurdere og formidle forskellige kvatitative aalysemetoders avedelighed i forhold til e give problemstillig. Ka vurdere og formidle de samfudsøkoomiske udvikligs betydig for drift og udviklig af virksomheder i leisurebrachere. Kompetecer Ka udføre e bracheaalyse på et grudlæggede iveau. Ka demostrere idsigt i ege teoretiske og metodiske til- og fravalg i forhold til e bracheaalyse. C. Prøveoversigt / ;. semester Prøveoversigt ;. semester PRØVE / ECTS / FAG CENSUR BEDØMMELSE Prøvebetegelse: Studiestartprøve Omfag: Q ECTS Prøvebetegelse: ;. semesterprøve Omfag: LQ ECTS Uddaelseselemet: Metode I, Employability I: Studieparathed, Itroduktio til leisurebrachere, Kultur og treds, Markedsførig I og Økoomiske rammebetigelser i leisurebrachere. Beskrivelse: Skriftlig gruppeprøve med efterfølgede mudtlig gruppeprøve. Prøve afholdes som e kombieret skriftlig og mudtlig prøve, hvor projektet og de mudtlige eksamiatio bedømmes i si helhed. Gruppestørrelse: E gruppe består af L-H studerede. Der er ikke mulighed for at vælge idividuel prøve. Obligatoriske aktiviteter: Opfyldelse af mødepligte i fag Employability I: Studieparathed er forudsætig for, at de studerede ka gå til semesterprøve. Adre obligatoriske aktiviteter er beskrevet i semesterplae for semestret, som er tilgægelig på uddaelses digitale portal ved semesterstart. Bevis: Der aføres e samlet karakter på eksamesbeviset. Iter cesur Iter cesur Bestået / ikke bestået Bedømmelse er idividuel og sker efter O-trisskalae Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig =Q /?=

21 I.A SEMESTER A Værdiskabelse i leisurebrachere Formålet med adet semester er at give de studerede vide om og forståelse for, hvorda orgaisatioere i leisurebrachere arbejder på forskellige markeder. De studerede opår vide om samspillet mellem orgaisatioer i leisurebrachere og deres omverde og arbejder fx med, hvorda orgaisatioere i leisurebrachere plalægger deres aktiviteter. Fokus er især på markedskedskab og på de forskellige aktører i leisurebrachere, og de studerede arbejder med at iitiere og orgaisere idsamlig af data, der sætter dem i stad til at aalysere og beskrive orgaisatioer i leisurebrachere og samspillet med deres omverde. Derudover er der fokus på orgaisatioeres specifikke samspil med kuder, iteresseter og forbrugere, og de studerede arbejder med at strukturere og geemføre e markedsaalyse, baseret på relevate data og modeller, fx i samarbejde med e ekeltståede orgaisatio eller bracheorgaisatioer. A. Fagidhold og ECTS / A. semester Fag Kort om fagidhold Atal ECTS Metode II Employability II: Samarbejde Attraktios- og destiatiosledelse Markedsøkoomi Markedsførig II Orgaisatiosteorier I Kvalitativ metode (iterview, observatio, deltagerobservatio), aalyseredskaber til kvalitativ empiri, selvudført dataidsamlig og aalyse. Præsetatiostekik, udviklig og performace i gruppe, koflikthådterig, karrieremuligheder. Samarbejdsrelatioer i geografisk afgræsede områder, ledelse af attraktiosvirksomheder og adre leisurevirksomheder i e destiatioskotekst, admiistrative udfordriger og avedelse af relevate admiistrative værktøjer og modeller, besøgsattraktioer og turistdestiatioers karakteristika og potetialer, iteressetaalyse. Termiologi og metoder til aalyse af økoomiske emer, årsregskaber, regskabsaalyse, udbud- og efterspørgselsteori på markedsiveau, virksomheders økoomi ift. markedet, værdikæder og værdikædeoptimerig, omkostigsaalyse, deleøkoomi, klyger, prisfastsættelse og itervetio af priser, budgetterig af virksomhederes idtjeig og omkostigsstruktur og markedsstrukturer. Segmeterig-målretig-positioerig (SMP), markedsaalyse, marketig mix-strategier, markedsførigspla og avedelse af vide om forbrugeradfærd. Grudlæggede orgaisatiosteorier (orgaisatiosdesig), orgaisatiosforståelse, orgaisatioe og omverdee, iteratioaliserig i virksomheder i leisurebrachere, forskellige orgaisatiosformers betydig for effektivitet og foradrig af orgaisatioer i leisurebrachere. =,H ECTS =,Q ECTS M,Q ECTS O,Q ECTS O,Q ECTS H,H ECTS Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig =D /?=

22 B. Lærigsudbytte / A. semester Mål for lærigsudbytte på A. semester Vide Har vide om og forståelse for leisureorgaisatioers karakteristika og iteraktio med omverdee. Har vide om og forståelse for turistdestiatioer og -attraktioers praksis. Har vide om markedets overordede økoomiske og forbrugeradfærdsmæssige tematikker og bevægelser. Færdigheder Ka desige kvalitative udersøgelser samt idhete og aalysere primære og sekudære data. Ka udarbejde og formidle e markedsaalyse på baggrud af bl.a. e aalyse af det markedsøkoomiske omfag og potetiale samt forbrugeradfærde på markedet. Kompetecer Ka selvstædigt omsætte e markedsaalyse til kokrete forslag til aktiviteter, der øger værdie for e orgaisatio og des stakeholdere. Ka vurdere retabilitete af forskellige aktiviteter i e orgaisatio. C. Prøveoversigt / A. semester Prøveoversigt A. semester PRØVE / ECTS / FAG CENSUR BEDØMMELSE Prøvebetegelse: A. semesterprøve Omfag: LQ ECTS Uddaelseselemet: Metode II, Employability II: Samarbejde, Attraktios- og destiatiosledelse, Markedsøkoomi, Orgaisatiosteorier I og Markedsførig II. Beskrivelse: Idividuel mudtlig prøve, baseret på skriftlig gruppeopgave i form af syopsis. Prøve afholdes som e kombieret skriftlig og mudtlig prøve, hvor opgave og de mudtlige eksamiatio bedømmes i si helhed. Gruppestørrelse: E gruppe består af L-H studerede. Der er ikke mulighed for at vælge idividuel prøve. Obligatoriske aktiviteter: Opfyldelse af mødepligte i fag Employability I: Samarbejde er forudsætig for, at de studerede ka gå til semesterprøve. Adre obligatoriske aktiviteter er beskrevet i semesterplae for semestret, som er tilgægelig på uddaelses digitale portal ved semesterstart. Bevis: Der aføres e samlet karakter på eksamesbeviset Ekster cesur Bedømmelse er idividuel og sker efter O-trisskalae I.I SEMESTER I Orgaisatio og evet i praksis Formålet med tredje semester er at give de studerede vide om orgaisatioeres itere processer og værdikæder (række af værdiskabede aktiviteter, som tilsamme skaber værdi for kude) og at gøre de studerede i stad til at plalægge og geemføre aktiviteter i leisurebrachere; på dette semester i form af e evet. Semestret fokuserer på de studeredes praktiske udførelse af e evet. På semestret vægtes derfor praktiske færdigheder ide for evet maagemet, markedsførig og økoomistyrig. Derudover fokuserer semestret på orgaisatiosteorier, der øger forståelse for orgaisatioers itere processer i leisurebrachere. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig == /?=

23 De studeredes evets udføres i samarbejde med e eller flere ekstere samarbejdspartere eller for de ekelte studeredes ege virksomhed. A. Fagidhold og ECTS / I. semester Fag Kort om fagidhold Atal ECTS Metode III Employability III: De professioelle studerede Evet Maagemet Virksomhedsøkoomi Markedskommuikatio Orgaisatiosteorier II Valgfag I Udersøgelser med fokus på orgaisatioes itere processer med udgagspukt i (service-)værdikæde, kvatitative metoder og koblig til statistik. Karrierefokus, CV og asøgig. Teorier, processer og tekikker i relatio til udviklig og udførelse af evets. Bogførig og udarbejdelse af årsregskaber, fiasierig, priselasticitet, break-eve-aalyse, omkostigsteori, risikoaalyse, budgetopfølgig, itroduktio til økoomistyrig. Det kommuikative og leisureorieterede budskab, rettet mod specifikke målgrupper, forskellige markedsførigsmetoder ikl. PR, effektmålig samt itegreret markedskommuikatio, digital markedsførig, evet som markedsførigsværktøj. Grudlæggede orgaisatiosteorier (orgaisatiosdesig), orgaisatiosforståelse, orgaisatioe og omverdee, iteressetledelse, iteratioaliserig i leisurevirksomheder, teorier og modeller til udviklig og foradrig af serviceorgaisatioe. De udbudte valgfag er ærmere beskrevet i det valgfagskatalog, som er tilgægeligt på uddaelses digitale portal. =,Q ECTS D,H ECTS M,Q ECTS H,Q ECTS M,Q ECTS?,H ECTS H,Q ECTS B. Lærigsudbytte / I. semester Mål for lærigsudbytte på I. semester Vide Har vide om og ka reflektere over plalægigsprocesser, styrig af økoomi og tilrettelæggelse af forskellige typer evets. Har vide om og ka vurdere forskellige evaluerigsmetoder ift. udførelse af e evet. Har vide om orgaisatioes itere opbygig og ledelse i relatio til øget effektiviserig af orgaisatioe og de værdikæder, hvori orgaisatioe virker. Færdigheder Ka vurdere forskellige orgaisatiosformers betydig for itere processer og samarbejdet med orgaisatioes stakeholdere. Ka demostrere overblik over og formidle desigprocesse, kyttet til e evet. Ka avede, vurdere og begrude teorier om markedskommuikatio ift. formidlig af det rette budskab i e marketigstrategi. Ka udarbejde og reflektere over et økoomisk grudlag for at kue træffe beslutig om, hvorvidt aktiviteter skal igagsættes og er retable. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig =L /?=

24 Kompetecer Ka plalægge, desige, geemføre og evaluere e evet samt dets økoomiske effekter. Ka udarbejde e markedsførigspla på baggrud af e markedsførigsstrategi. Ka idgå i projektstyrigsteams og vurdere ege rolle heri. C. Prøveoversigt / I. semester Prøveoversigt I. semester PRØVE / ECTS / FAG CENSUR BEDØMMELSE Prøvebetegelse: I. semesterprøve Omfag: =Q,H ECTS Uddaelseselemet: Metode III, Employability III: De professioelle studerede, Evet Maagemet, Virksomhedsøkoomi og Markedskommuikatio. Beskrivelse: Prøve udgøres af to delprøver: DEL ;) Skriftligt gruppeprojekt (vægt MQ %). DEL A) Mudtlig gruppeprøve vedrørede dokumeterig, evaluerig og refleksio over de geemførte evet (vægt?q %). Gruppestørrelse: E gruppe består af L-H studerede. Der er ikke mulighed for at vælge idividuel prøve. Obligatoriske aktiviteter: Opfyldelse af mødepligte i fag Employability III: De professioelle studerede er e forudsætig for, at de studerede ka gå til prøve. Adre obligatoriske aktiviteter er beskrevet i semesterplae for semestret, som er tilgægelig på uddaelses digitale portal ved semesterstart. Bevis: Der aføres e samlet karakter på eksamesbeviset. Iter cesur Bedømmelse er idividuel og sker efter O-trisskalae Prøvebetegelse: Orgaisatiosteorier II Omfag:?,H ECTS Uddaelseselemet: Orgaisatiosteorier II. Beskrivelse: Idividuel L timer skriftlig prøve med alle hjælpemidler. Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske aktiviteter er beskrevet i semesterplae for semestret, som er tilgægelig på uddaelses digitale portal ved semesterstart. Prøvebetegelse: Valgfag I Omfag: H,Q ECTS. Uddaelseselemet: Valgfag I. Beskrivelse: De udbudte valgfagsprøver er ærmere beskrevet i det valgfagskatalog, som er tilgægeligt på uddaelses digitale portal. Iter cesur Ekster cesur Bedømmelse er idividuel og sker efter O-trisskalae Bedømmelse er idividuel og sker efter O-trisskalae I.J SEMESTER J Iovatio og service Formålet med fjerde semester er at gøre de studerede i stad til at arbejde etrepreat med udviklig af produkter i leisurebrachere geem tilegelse af iovatiosmetoder til at udvikle, teste og afprøve idéer, kocepter og forretigsmodeller. På fjerde semester fastholdes fokus på orgaisatioeres itere forhold, og der arbejdes med kokrete iovative processer og de ledelsesmæssige udfordriger, som er tilkyttet til at udvikle ye produkter. De studerede itroduceres til og arbejder med forskellige teorier om og metoder til arbejdet med at udvikle, plalægge og udføre iovative processer i leisurebrachere. De Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig =? /?=

25 studerede udarbejder og præseterer deres idéer, kocepter og forretigsmodeller på visuelle og eksperimeterede måder. De avedte cases tager afsæt i e eller flere orgaisatioer, der i videst muligt omfag ivolveres i proces, præsetatio og evt. efterfølgede realiserig af de studeredes arbejde. De avedte cases ka også tage afsæt i de studeredes ege virksomhed eller forretigsidé. A. Fagidhold og ECTS / J. semester Fag Kort om fagidhold Atal ECTS Service Desig Employability IV: Faglig profilerig Service Maagemet Økoomistyrig i orgaisatioe Iovatio Valgfag II Teorier, metoder og redskaber i praktisk udviklig af service desig i leisurebrachere, plalægig, tilrettelæggelse og optimerig af serviceydelse, formidlig af akademiske resultater med fokus på observatiosstudier, koceptualiserig, adfærdspsykologi og visualiserig. Jobsamtale, etværk og coachig. Grudbegreber og udviklig i serviceerhvervet, parameter-optimerig med fokus på persoaleledelse, udviklig af persoale i serviceorgaisatioer, prisfastsættelse, reveue maagemet og målig af servicekvalitet. Økoomistyrig, reveue maagemet, kapitalbudgetterig, fiasierigsomkostiger, arbejdskapital og likviditetsstyrig. Iovatiosteorier, medarbejder- og brugerdreve iovatio samt iovatiosprocesser og -ledelse. De udbudte valgfag er ærmere beskrevet i det valgfagskatalog, som er tilgægeligt på uddaelses digitale portal.?,q ECTS?,Q ECTS H,Q ECTS O,Q ECTS H,Q ECTS H,Q ECTS B. Lærigsudbytte / J. semester Mål for lærigsudbytte på J. semester VIDEN Har vide om og ka reflektere over værdiskabelse i leisureorgaisatioer i forbidelse med service- og produktudviklig eller iværksætteri. Har vide om, hvorda orgaisatioer i leisurebrachere træffer ivesterigs- og økoomiske beslutiger i forbidelse med service- og produktudviklig eller iværksætteri. Har vide om iovatiosprocesser ide for leisurebrachere. FÆRDIGHEDER Ka idetificere, vurdere og formidle relevate teorier og metoder ide for iovatio, service eller iværksætteri til udviklig af services og produkter i leisurebrachere. Ka idetificere og drøfte karaktertræk ved hovedivesterigsvurderigsmetoder, der avedes i praksis. KOMPETENCER Ka udvikle, plalægge og udføre iovative processer i e orgaisatio ide for leisurebrachere. Ka udvikle, plalægge og udføre værdiskabede services ide for e orgaisatio i leisurebrachere. Ka demostrere idsigt i de økoomiske overvejelser, der idgår i e orgaisatios beslutigsgrudlag. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig =H /?=

26 C. Prøveoversigt /J. semester Prøveoversigt J. semester PRØVE / ECTS / FAG CENSUR BEDØMMELSE Prøvebetegelse: J. semesterprøve Omfag: DR ECTS Uddaelseselemet: Service Desig, Service Maagemet, Employability IV: Faglig profilerig, Iovatio. Beskrivelse: Mudtlig gruppeprøve. Gruppestørrelse: E gruppe består af L-H studerede. Der er ikke mulighed for at vælge idividuel prøve. Obligatoriske aktiviteter: Opfyldelse af mødepligte i fag Employability IV: Faglig profilerig er forudsætig for, at de studerede ka gå til prøve. Adre obligatoriske aktiviteter er beskrevet i semesterplae for semestret, som er tilgægelig på uddaelses digitale portal ved semesterstart. Bevis: Der aføres e samlet karakter på eksamesbeviset. Prøvebetegelse: Økoomistyrig i orgaisatioe Omfag: O ECTS Uddaelseselemet: Økoomistyrig i orgaisatioe. Beskrivelse: Idividuel skriftlig prøve. Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske aktiviteter er beskrevet i semesterplae for semestret, som er tilgægelig på uddaelses digitale portal ved semesterstart. Prøvebetegelse: Valgfag II Omfag: H ECTS Uddaelseselemet: Valgfag II. Beskrivelse: De udbudte valgfagsprøver er ærmere beskrevet i det valgfagskatalog, som er tilgægeligt på uddaelses digitale portal. Ekster cesur Iter cesur Ekster cesur Bedømmelse er idividuel og sker efter O-trisskalae Bedømmelse er idividuel og sker efter O-trisskalae Bedømmelse er idividuel og sker efter O-trisskalae I.M SEMESTER M Leisure maagere som projektleder Formålet med dette semester er at styrke de studeredes idsigt i de mage aspekter af fuktioe som leisure maager samt de idividuelle kompetecer persolige og faglige som dee fuktio forudsætter. På semestret fokuseres der på, at de studerede tileger sig vide om forskellige typiske roller og arbejdsopgaver, som leisure maagers varetager, bl.a. ide for projektledelse og geerel ledelse/koordiatio heruder i samarbejdet med frivillige og frivillige orgaisatioer. I dette arbejde lægges der vægt på, at de ekelte studerede reflekterer over og søger at tilrettelægge si resterede tid på uddaelse ud fra dee vide samt de pågældedes karriereøsker, fx geem valg af valgfag, praktiksted mm. Professioshøjskole Absalo / Leisure Maagemet / Studierordig =M /?=

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14 Modul 2 E14 Modulbetegelse, tema og lærigsudbytte Tema: Sygepleje - sudhed og sygdom Modulet retter sig mod vide om sudheds - og sygdomsbegreber og kliiske metoder i sygepleje heruder kliisk observatio,

Læs mere

Undervisningsvejledning. Statistik C Valgfag. Juli 2006

Undervisningsvejledning. Statistik C Valgfag. Juli 2006 Udervisigsvejledig Statistik C Valgfag Juli 2006 0. Idholdsfortegelse 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 2. HENVISNINGER 4 2. FORORD 4 3. IDENTITET OG FORMÅL 4 3. Idetitet 4 3.2 Formål 5 4. FAGLIGE MÅL OG FAGLIGT

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management [Tekst] Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Del 1 Fakta om professionsbachelor i Leisure Management... 5 1.1 Studieordningens formål

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Ledere Hold 2016-2017

Ledere Hold 2016-2017 Morgedages Ledere Hold - Et ambitiøst udvikligsforløb for ledertaleter - ka og vil jeg gå lederveje? Holstebro Kommue Hvorfor arbejde med ledertaletudviklig? Som et led i Holstebro Kommues politik om at

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september 2017 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst?

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

10-TRINS-GUIDE. Danmarks største Dell partner. Dustin sikrer dig den bedste løsning 10 TRINS GUIDE. Hvorfor Dell og Dustin? www.dustin.

10-TRINS-GUIDE. Danmarks største Dell partner. Dustin sikrer dig den bedste løsning 10 TRINS GUIDE. Hvorfor Dell og Dustin? www.dustin. Dusti sikrer dig de bedste løsig I 25 år har Dusti haft succes som it-leveradør til virksomheder og de offetlige sektor. I de 25 år har it-løsiger udviklet sig til at være e afgørede del af de fleste virksomheders

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus + Ugdomsklub Idre by & Christiashav / Ugdoms- og kulturhus Erhvervslivet Praktik, lærepladser, fritidsjob o.lig. Kulturhus ugdom /Musik, mad, cafe, kust o.lig. Foreigsliv Kompeteceafklarig, muligheder,

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I).

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Program for kurset Basiskursus i Biavl på Dalum Ladbrugsskole. Kurset holdes over to weekeder. Del A holdes fra lørdag, d. 9. ovember til

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Prospekt for KRAMlivet

Prospekt for KRAMlivet Prospekt for KRAMlivet Visioe Vi vil hjælpe daskere til bedre livskvalitet & e sudere livsstil ved at stille skarpt på de blide vikler og via humor åbe ye horisoter! Samfudet er uder store foradriger og

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Kapitel 0 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Torbe Obel Soeborg Hydrologisk afdelig, GEUS Nøglebegreber: Kalibrerigsprotokol, observatiosdata, kalibrerigskriterier, idetificerbarhed, etydighed, parameterestimatio,

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Statistik ved Bachelor-uddaelse i folkesudhedsvideskab Græseværdisætiger Det hadler om geemsit Statistikere elsker geemsit Det er oplagt e god ide at tage geemsit. Hvis jeg f.eks skal gætte på vægte af

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Oktober 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladse Forebyggelse V O L D P Å A R B E J D S P L A D S E N Idholdsfortegelse Et godt forebyggede arbejde 5 Arbejdspladskultur og trivsel 5 Faglighed

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r gig

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

Modul 14: Goodness-of-fit test og krydstabelanalyse

Modul 14: Goodness-of-fit test og krydstabelanalyse Forskigsehede for Statistik ST01: Elemetær Statistik Bet Jørgese Modul 14: Goodess-of-fit test og krydstabelaalyse 14.1 Idledig....................................... 1 14.2 χ 2 -test i e r c krydstabel.............................

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

REV3 Årligt arbejdsprogram 2016

REV3 Årligt arbejdsprogram 2016 2015-131 REV3 Årligt arbejdsprogram 2016 Fra Til De admiistrerede direktør Bestyrelse Tidl. dok. 2015-058 REV2 Eme Årligt arbejdsprogram 2016 Subtitle Årligt arbejdsprogram 2016 ÅRLIGT ARBEJDSPROGRAM 2016

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave B: Rækkefølge efter idsigelser 19. auar 2010 Udgave B: rækkefølge efter idsigelser 19.1.2010 Idhold

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer optipoit 500 Oplysiger og vigtige betjeigsprocedurer PC (USB) Kommuikatiosplatform Hovedsæt Hådsæt optipoit sidemodul (f. eks. optipoit key module) optipoit adapter D Forklariger af tilslutigsmulighedere

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere