Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser"

Transkript

1 BEK nr 511 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 110, stk. 3, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, 17, stk. 1, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 197 af 12. marts 2009, 18, stk. 1, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, som ændret ved lov nr af 17. december 2013, 22, stk. 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, 9 c i lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 21. januar 2015, 4 i lov om sikring af dyrepatogener, jf. lovbekendtgørelse nr. 475 af 15. maj 2014, 17 i lov om hold af slagtekalkuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 476 af 15. maj 2014, 5, stk. 1, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 15. maj 2014, 14 i lov om hold af slagtekyllinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 15. maj 2014, 66, stk. 1, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, 36, stk. 1, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 464 af 15. maj 2014, 58, stk. 1 og 6, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 32 a i lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 472 af 15. maj 2014, 24 d i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 15. maj 2014, 7 b i lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. lovbekendtgørelse nr. 465 af 15. maj 2014, 36 i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af 15. maj 2014, 15 b i lov om udendørs hold af svin, jf. lovbekendtgørelse nr. 471 af 15. maj 2014 og 4, stk. 2, i lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 21. januar 2015, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen omhandler Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser i Danmark. Styrelsens opgaver og beføjelser i Grønland er beskrevet i bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af fødevareministeren. Opgaver 2. Fødevarestyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen gennemfører Fødevareministeriets politik inden for fødevarer, veterinære forhold, herunder dyrevelfærd og foderstoffer. Styrelsen ledes af en direktør, et antal vicedirektører og en veterinærdirektør. 3. Fødevarestyrelsen fører kontrol og tilsyn med samt udsteder regler vedrørende fødevarer, veterinære forhold, herunder dyrevelfærd, foder og enkelte områder indenfor fiskeri. Styrelsen foretager undersøgelser og yder information og rådgivning på de nævnte områder. Styrelsen skal endvidere følge sundhedstilstanden blandt husdyrene og den vilde fauna i Danmark og i fornødent omfang i andre lande. 4. Fødevarestyrelsen forbereder lovforslag, forbereder og fastsætter administrative retsforskrifter, udarbejder vejledninger, planer og programmer samt træffer afgørelser i konkrete sager i henhold til nationale regler og Den Europæiske Unions retsakter på de områder, som er tillagt direktøren for Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Styrelsen forbereder sager, der skal forelægges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 3. Styrelsen forbereder sager, der efter 19 afgøres af Fødevareministeriets Klagecenter. 1

2 Stk. 4. Styrelsen foretager notifikation over for EU-Kommissionen efter reglerne om notifikation af gennemførelse af EU-retsakter, om notifikation af statsstøtte og om notifikation efter informationsproceduredirektivet med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Stk. 5. Styrelsen deltager i behandlingen af EU-sager og internationale sager, der forelægges ministeren. 5. Fødevarestyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og andre offentlige myndigheder m.v. Stk. 2. Styrelsen udøver vejlednings- og informationsvirksomhed over for andre offentlige myndigheder, organisationer og private. 6. Fødevarestyrelsen udøver formandskabet og sekretariatsfunktionen for: 1) Det danske Codex Alimentarius Udvalg. 2) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Rådgivende Udvalg vedrørende Sygdomme hos Akvakulturdyr. 3) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Rådgivende Udvalg vedrørende Kontroludgifter. Stk. 2. Styrelsen udøver sekretariatsfunktionen for Det Veterinære Sundhedsråd, og der skal i sekretariatsfunktionen indgå en medarbejder med juridisk kandidateksamen. Styrelsen behandler sager, der tilgår styrelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd, og som vedrører opgaver, som styrelsen er ansvarlig for i henhold til nærværende bekendtgørelse, lovgivningen i øvrigt eller anden bemyndigelse. Stk. 3. Styrelsen udøver sekretariatsfunktionen for Rådet for Dyreforsøg. Beføjelser 7. Beføjelser, der efter følgende love er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen, medmindre andet er fastsat i 9-10 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser: 1) Lov om hold af dyr. 2) Lov om dyrlæger. 3) Lov om fødevarer. 4) Lov om foderstoffer. 5) Lov om sikring af dyrepatogener. 6) Dyreværnsloven. 7) Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. 8) Lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer. 9) Lov om udendørs hold af svin. 10) Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. 11) Lov om hold af slagtekyllinger. 12) Lov om hold af slagtekalkuner. 13) Lov om hold af heste. 14) Lov om hold af hunde. 15) Lov om forbud mod hold af ræve. 16) Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. 17) Lov om forbud mod markedsføring af m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte. 18) Lov om dyreforsøg. 19) Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. 8. Beføjelserne efter tekstanmærkning nr. 158 og nr. 166 ad 24 på finansloven, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen, medmindre andet er 2

3 fastsat i 9 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser. 9. Følgende beføjelser, jf. de i 7-8 nævnte love og tekstanmærkninger, udøves dog fortsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri: 1) Beføjelserne til at henlægge opgaver til personer eller en myndighed under Fødevareministeriet, til andre offentlige myndigheder eller institutioner og til private, dog udøves beføjelsen efter 66, stk. 3, i lov om hold af dyr vedrørende henlæggelse af driften af Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) til en privat institution af direktøren for Fødevarestyrelsen. 2) Beføjelsen til at fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrister, om en klages opsættende virkning, om adgangen til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage, om at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og om formkrav til klagen. 3) Beføjelsen til at udpege Det Veterinære Sundhedsråds formand og næstformand og til at fastsætte regler om rådets virksomhed og om oprettelse af et rådssekretariat og sammensætningen og driften heraf, jf. 28 i lov om dyrlæger. 4) Beføjelsen til at nedsætte en Veterinærfond og til at udpege de øvrige medlemmer, jf. 36 c i lov om hold af dyr. 5) Beføjelsen til at nedsætte udvalg til at bistå ved administrationen af særlige områder inden for fødevarelovgivningen, jf. 58, stk. 5 i lov om fødevarer. 6) Beføjelsen til at nedsætte Det Dyreetiske Råd, til at udpege rådets formand og næstformand og til at fastsætte regler for rådets virksomhed i en forretningsorden, jf. dyreværnslovens 25. 7) Beføjelsen til at nedsætte Det Særlige Råd vedrørende Dyreværnsspørgsmål, til at udpege rådets formand og næstformand og til at fastsætte regler for rådets virksomhed i en forretningsorden, jf. dyreværnslovens 26. 8) Beføjelsen til at nedsætte Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr, til at udpege rådets formand og næstformand og til at fastsætte regler for rådets virksomhed i en forretningsorden, jf. dyreværnslovens 26 a. 9) Beføjelsen til at udpege formand og øvrige medlemmer i Rådet for Dyreforsøg og til at fastsætte en forretningsorden for rådet, jf. 10 i lov om dyreforsøg. 10) Beføjelsen til at nedsætte et rådgivende udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, jf. 18, stk. 1, nr. 8 i lov om dyreforsøg. 11) Beføjelsen til at udstede cirkulærer vedr. lov om hunde og dyreværnsloven, der retter sig til politiet. 10. Uanset bestemmelserne i 7 udøves følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, af veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen: 1) Beføjelserne om bekæmpelse af husdyrsygdomme i kapitel 6 i lov om hold af dyr. 2) Beføjelserne i kapitel 2-6 og 8-9 i lov om dyrlæger om dyrlægers rettigheder, dyrlægers pligter, tilsyn med autoriserede dyrlæger samt fratagelse af rettigheder. Stk. 2. Veterinærdirektøren refererer i de i stk. 1, nævnte sager direkte til departementet. Stk. 3. Veterinærdirektøren holder løbende direktøren for Fødevarestyrelsen orienteret om de opgaver, der er henlagt til veterinærdirektøren, jf. stk. 1. Stk. 4. Veterinærdirektøren udøver følgende funktioner: 1) Forhandler med tredjelande i tilfælde, hvor der til eksport kræves opfyldelse af særlige zoosanitære garantier. 2) Forhandler i Den Europæiske Union om zoosanitære forhold. 3) Repræsenterer Danmark i den Internationale Organisation vedrørende Epizootier (OIE). 4) Repræsenterer Danmark i den Europæiske Mund- og Klovesyge Kommission (EUFMD). Stk. 5. Veterinærdirektøren refererer i de i stk. 4, nævnte funktioner til direktøren for Fødevarestyrelsen. 3

4 11. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter økologiloven, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen for så vidt angår akvakultur af fisk samt fødevarer og foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr: 1) Beføjelserne efter lovens 6 til at fastsætte regler om udformning og anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket). 2) Beføjelserne efter lovens 7 og 8 til at meddele og nægte autorisation samt fastsætte regler om autorisation, herunder om ansøgning m.v. 3) Beføjelserne efter lovens 10 og 11 til at tilbagekalde en meddelt autorisation. 4) Beføjelserne efter lovens 12 til at modtage anmodning om at indbringe afgørelser efter 10, stk. 1-4, og 11, stk. 2, for domstolene samt anlægge sag mod autorisationsindehaveren. 5) Beføjelserne efter lovens 13 til at fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på gennemførelse af Den Europæiske Unions direktiver og beslutninger samt fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelse af forordninger fastsat af Den Europæiske Union om forhold, der er omfattet af økologiloven. 6) Beføjelserne efter lovens 14 til at fastsætte regler om økologisk produktion, herunder om tilberedning, forarbejdning, behandling, aftapning, emballering, ompakning, opbevaring, dokumentation, egenkontrol, mærkning, salg, udbud til salg, formidling af salg, tilbud, fordeling, transport, levering og anden form for overdragelse, ind- og udførsel, anmeldelse, indberetning, godkendelse samt kontrol. 7) Beføjelserne efter lovens 15 til at fastsætte regler om pligt for virksomheder, der sælger til eller køber produkter fra økologiautoriserede virksomheder til at udlevere regnskabsoplysninger. 8) Beføjelserne efter lovens 16 til at fastsætte regler om opkrævning af og betaling til hel eller delvis dækning af udgifter til autorisation, tilsyn, kontrol og administration efter økologiloven, efter regler udstedt i medfør af økologiloven samt efter forordninger udstedt af Den Europæiske Union. 9) Beføjelserne efter lovens 17 til at fastsætte regler om offentliggørelse m.v. 10) Beføjelserne efter lovens 19, stk. 1, til mod behørig legitimation og uden retskendelse at have adgang til offentlig og privat ejendom, lokaliteter, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for løsning af opgaver i henhold til økologiloven eller bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af økologiloven. 11) Beføjelserne efter lovens 19, stk. 2, til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte nærmere regler om den bistand, som politiet yder til gennemførelsen af kontrollen nævnt i økologilovens 19, stk ) Beføjelserne efter lovens 19, stk. 3, til at udtage prøver m.v. til undersøgelse uden at skulle erlægge betaling herfor. 13) Beføjelserne efter lovens 20 til efter anmodning at modtage alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som er påkrævet af hensyn til gennemførelse af kontrol efter loven, samt at modtage vederlagsfri bistand ved kontrol, prøveudtagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplysninger, som opbevares i elektronisk form. 14) Beføjelserne efter lovens 21 til at meddele påbud og forbud. 15) Beføjelserne efter lovens 22 til at påbyde fornyet omlægning af arealer eller dyr. 16) Beføjelserne efter lovens 23, stk. 1, til at forbyde at et produkt udbydes til salg, sælges eller på anden måde overdrages med henvisning til, at det er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis produktet ikke overholder forskrifterne herfor. 17) Beføjelserne efter lovens 23, stk. 2, til at forbyde en fysisk eller juridisk person at sælge eller på anden vis omsætte produkter under henvisning til, at de er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis personen har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af forskrifterne herfor. 4

5 18) Beføjelserne efter lovens 24, stk. 2, til at fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler udstedt i medfør af økologiloven eller regler fastsat af Den Europæiske Union om forhold, der er omfattet af økologiloven. 19) Beføjelsen efter lovens 24, stk. 3, til at pålægge selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 20) Beføjelsen efter lovens 25 til at tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg. 12. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri i medfør af 22 i lov om biavl, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen: 1) Beføjelsen i 13, stk. 1, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995 til at fastsætte nærmere bestemmelser om kontrollen med levende bier, herunder larver og andre kønsprodukter, samt biavlsmateriel, der føres ind i eller ud af landet. 2) Beføjelsen i 13, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995 til at opkræve afgifterne ved gennemførelsen af den i nr. 1 nævnte kontrol hos den, der fører levende bier m.m. ind i eller ud af landet. 3) Beføjelsen i 15, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995 til at fastsætte bestemmelser om bødestraf for overtrædelse af forskrifter fastsat efter nr. 1. 4) Beføjelsen i 15, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995 til at pålægge selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 13. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter lov om apoteksvirksomhed, udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen: 1) Beføjelsen efter lovens 9, stk. 3, til at fastsætte regler om dyrlægers omgang med lægemidler til dyr. 2) Beføjelsen efter lovens 72, stk. 2, til at fastsætte regler om bødestraf for overtrædelse af forskrifter fastsat efter nr. 1. 3) Beføjelsen efter lovens 72, stk. 3, til at pålægge selskaber, staten, kommuner og kommunale fællesskaber bødeansvar. 14. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen: 1) Beføjelser efter lovens 10 til at fastsætte regler og iværksætte foranstaltninger til opfyldelse af a) Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri ( IUU-forordningen ), Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, Rådets forordning (EF) nr af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, for så vidt angår kontrol med fisk og fiskevarer, der importeres til EU fra tredjelande på anden måde end ved direkte landing i dansk havn, kontrol med efterfølgende eksport til tredjelande af importerede fisk og fiskevarer fra tredjelande, såfremt disse ikke har undergået forarbejdning i Danmark, kontrol med fisk og fiskevarer efter første omsætningsled, samt kontrol med opdrættet fisk og 5

6 b) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 793/2013 af 20. august 2013 om fastlæggelse af foranstaltninger for Færøerne med henblik på at sikre bevarelsen af bestanden af atlantisk-skandinavisk sild, jf. forordningens artikel 5, med undtagelse af direkte landinger. 2) Beføjelserne efter lovens 112 c, 114 a, 117, stk. 1, stk. 2, nr. 1-4, stk. 3 og stk. 4, og 121, stk. 2-3, med henblik på at varetage kontrol med overholdelse af a) Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, Rådets forordning (EF) nr af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, for så vidt angår kontrol med fisk og fiskevarer, der importeres til EU fra tredjelande på anden måde end ved direkte landing i dansk havn, kontrol med efterfølgende eksport til tredjelande af importerede fisk og fiskevarer fra tredjelande, såfremt disse ikke har undergået forarbejdning i Danmark, kontrol med fisk og fiskevarer efter første omsætningsled, samt kontrol med opdrættet fisk og b) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 793/2013 af 20. august 2013 om fastlæggelse af foranstaltninger for Færøerne med henblik på at sikre bevarelsen af bestanden af atlantisk-skandinavisk sild, jf. forordningens artikel 5, med undtagelse af direkte landinger. 3) Beføjelserne efter lovens 130, stk. 2, til at fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i regler fastsat efter nr. 1, og beføjelserne efter lovens 130, stk. 4, til at pålægge selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 4) Beføjelsen efter lovens 132 til at foretage konfiskation i sager vedrørende overtrædelse af de i nr. 1 nævnte forordninger og af regler fastsat efter nr. 1 på de nævnte områder, og beføjelserne efter lovens 133 til at tilkendegive, at krav om konfiskation kan vedtages uden retslig forfølgning. 5) Beføjelsen efter lovens 133 til at tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg. 15. For sager, der er omfattet af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), udøves følgende beføjelser af direktøren for Fødevarestyrelsen: 1) Beføjelsen efter lovens 4, stk. 1, til at fastsætte regler om kontrol med overholdelsen af de i 16 nævnte forordninger. 2) Beføjelsen efter lovens 4 a til at fastsætte regler om offentliggørelse m.v. for så vidt angår de i 16 nævnte forordninger. 3) Beføjelsen efter lovens 5 til at fastsætte regler om hel eller delvis betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i 16 nævnte forordninger og til at fastsætte regler om hel eller delvis betaling for særlige tjenesteydelser udført inden for disse forordningers område. 4) Beføjelsen efter lovens 20, stk. 1, til at tillægge rente ved for sen indbetaling af skyldige afgifter og gebyrer for så vidt angår de i 16 nævnte forordninger. 5) Beføjelsen efter lovens 24 til at fastsætte regler om bødestraf for overtrædelse af de i 16 nævnte forordninger og af regler fastsat efter nr. 1 og 2 eller for forsøg herpå. 6

7 6) Beføjelsen efter lovens 29, stk. 1, til, for så vidt angår overtrædelse af de i 16 nævnte forordninger og af regler fastsat efter nr. 1 og 2, at tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af et bødeforelæg. 16. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter lov om naturbeskyttelse 1), udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen: 1) Beføjelserne efter lovens 30 og 71, stk. 2, til at fastsætte regler om formidling af kendskabet til dyrearter, registrering af dyrebestanden og avlsprogrammer med henblik på gennemførelsen af Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver. 2) Beføjelsen efter lovens 89, stk. 3, til at fastsætte regler om bødestraf for overtrædelse af forskrifter fastsat efter nr. 1. 3) Beføjelse efter 89, stk. 4, til at pålægge selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 17. På de områder, hvor Fødevarestyrelsen i denne bekendtgørelse har fået tillagt beføjelserne i gældende lovgivning, administrerer styrelsen tillige Den Europæiske Unions forordninger. 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til 7-8 og udøves af direktøren for Fødevarestyrelsen eller veterinærdirektøren, udøves af ministeren. Stk. 2. Ministeren kan give direktørerne instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til disse. Klagebestemmelser 19. Afgørelser truffet af direktøren for Fødevarestyrelsen, af veterinærdirektøren eller af andre myndigheder eller institutioner, herunder private institutioner, i forbindelse med varetagelse af opgaver efter de i 7, nr. 1-14, 11-12, og 17 nævnte love og forordninger om forhold, der er omfattet af disse love, kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger. Klage skal indgives gennem den myndighed, der har truffet afgørelsen. Stk. 3. Fødevareministeriets Klagecenter kan indenfor 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig. Stk. 4. Afgørelser truffet af direktøren for Fødevarestyrelsen efter forordninger om forhold, der er omfattet af de i 7, nr nævnte love, kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagen kan indgives gennem Fødevarestyrelsen. Stk. 5. Afgørelser truffet af direktøren for Fødevarestyrelsen efter de i 8 nævnte tekstanmærkninger kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 20. Afgørelser, der er truffet af direktøren for Fødevarestyrelsen som følge af en anmeldelse fra en forbruger eller en forbrugerorganisation af en mulig overtrædelse af lov om fødevarer, regler udstedt i medfør heraf eller Den Europæiske Unions forordninger, afgørelser, beslutninger eller andre umiddelbart anvendelige EU-retsakter inden for fødevarelovens område, kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter af følgende landsomfattende forbrugerorganisationer: 1) Forbrugerrådet, 2) Danmarks Aktive Forbrugere, 3) Landsorganisationen Grøn Hverdag og 4) NOAH. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe beslutning om, at udenlandsk landsomfattende forbrugerorganisationer, som varetager generelle forbrugerinteresser, kan påklage en afgørelse efter reglerne i stk. 1. Stk. 3. En forbrugerorganisation, som i medfør af stk. 1 og 2, har påklaget en afgørelse, indtræder som part i klagesagen. 7

8 Stk. 4. Klagefristen er 4 uger. Klage skal indgives gennem den myndighed, der har truffet afgørelsen. Stk. 5. Fødevareministeriets Klagecenter kan indenfor 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig. 21. Direktøren for Fødevarestyrelsen henholdsvis veterinærdirektøren kan genoptage en sag efter, at der er indgivet klage. 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser ophæves. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 23. april 2015 DAN JØRGENSEN / Birgitte Thiesen 8

9 1) Ved kongelig resolution af 4. december 2002 er det bestemt, at kompetencen til i medfør af naturbeskyttelseslovens 30 og 71, stk. 2, at fastsætte regler om formidling af kendskabet til dyreart, registrering af dyrebestanden og avlsprogrammer med henblik på gennemførelse af rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af dyr i zoologiske haver overføres fra miljøministeren til justitsministeren. Ved kongelig resolution af 14. december 2011 er kompetencen overført fra justitsministeren til fødevareministeren. 9

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af økologiloven

Bekendtgørelse af økologiloven LBK nr 1657 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden LBK nr 19 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000022 Senere ændringer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) LBK nr 477 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) LBK nr 52 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden LBK nr 18 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet LBK nr 1205 af 28/09/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1) LBK nr 955 af 21/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404589 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder

Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder LBK nr 11 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000014 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke 1)

Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke 1) BEK nr 447 af 23/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-147-00038 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 800 af 20/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 17-1211-00001

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v. Anordning nr. 525 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 22 i lov om dyrlægegerning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering 1)

Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering 1) LOV nr 1258 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1106888 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) LOV nr 518 af 26/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303663 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

1. Sorter af alle slægter og arter af planter kan beskyttes som plantenyheder, hvis de på tidspunktet for meddelelsen af beskyttelse er

1. Sorter af alle slægter og arter af planter kan beskyttes som plantenyheder, hvis de på tidspunktet for meddelelsen af beskyttelse er Bekendtgørelse af lov om plantenyheder Herved bekendtgøres lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 5. februar 1996, med de ændringer, der følger af 5 i lov nr. 412 af 31. maj 2000. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg 1)

Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg 1) LBK nr 474 af 15/05/2014 Gældende (Dyreforsøgsloven) Offentliggørelsesdato: 20-05-2014 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 3 a Kapitel 4 Kapitel 5 Dyreforsøg

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere