Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene."

Transkript

1 side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og lærere inddrages i screeningen og udfylder tjeklister om børnenes motoriske færdigheder i hverdagen. Testningen foregår i skoletiden, hvor to fysioterapeuter tester børnene med Movement ABC-2. Ud fra testen havde 15 procent af børnene behov for motorisk træning og blev henvist til motorikhold. Desuden blev der udleveret materiale til forældre og lærere om motorisk stimulering. Efter 10 uger re-testes alle børnene. En opgørelse af testresultaterne viste, at 88 procent af børnene havde forbedret deres motoriske færdigheder efter interventionen. Det kan konkluderes, at den motoriske træning og det øgede fokus på børn med motoriske vanskeligheder har haft en god effekt. Motorisk screening AF: FYSIOTERAPEUTERNE CHARLOTTE RUNGE OG ANNE-SOFIE ANDERSEN FOTO: Per Ølholm I medierne er der ofte fokus på inaktivitet og fedme blandt børn og unge, mens emnet bevægelse og motorik er mindre hot. Flere undersøgelser viser, at børn med motoriske vanskeligheder er mindre fysisk aktive end børn med god motorik (1, 2, 3). Herved rejses spørgsmålet, om der er tilstrækkelig fokus på børns motorik i debatten om inaktivitet, overvægt og udviklingen af livsstilssygdomme? På Bellahøj Idrætsskole i København har ledelsen valgt at sætte øget fokus på børnenes motorik ved de sidste to skoleår at prioritere motorisk screening af alle elever i børnehaveklasserne ved skolestart. I alt er 176 elever blevet screenet. Resultaterne viste, at 14 børn havde store og 19 børn moderate motoriske vanskeligheder. Børnene blev efterfølgende tilbudt motorisk træning på hold i 10 uger. Re-test efter forløbet viste, at 88 procent af børnene havde forbedret deres motoriske færdigheder. Således ses en klar tendens til, at en kortvarig øget indsats omkring børn med motoriske vanskeligheder har god effekt. ved skolestart På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene Svært at identificere børn med DCD Mindst seks procent af alle skolebørn har motoriske vanskeligheder i en sådan grad, at det har betydning for deres indlæring eller sociale udvikling ved skolestart. Motoriske vanskeligheder er derudover ofte associeret med lavt selvværd og emotionelle vanskeligheder (1,4,5). Det er derfor vigtigt at tage hånd om motorisk usikkerhed, hvis der er tale om betydelige vanskeligheder, som sætter begrænsninger i barnets leg og dagligdags aktiviteter. Gennem årene har der været brugt mange betegnelser for børn med motorisk usikkerhed; kluntede, klodsede, fumle-tumlere, motorisk svage m.fl. I dag anvendes officielt WHO s diagnosesystem ICD-10 s specifik udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder eller det amerikanske DSM-IV DCD, developmental coordination disorder (6,7). Begge systemer lægger hovedvægten på forstyrrelser af motorisk koordination, der ikke skyldes neurologisk sygdom, mental retardering eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. DCD er den mest anvendte betegnelse.

2 børn side 19 Selvom DCD er relativ hyppig, bliver mange børn med DCD ikke identificeret (4,5). Det skyldes primært, at vanskelighederne vurderes som lette, og at der i høj grad er en tro på, at børn med DCD vil vokse sig fra dem. Det er dog dokumenteret, at børn med DCD ikke vokser sig fra problemerne i løbet af livet (11). Den motoriske screening på Bellahøj Idrætsskole har til formål at identificere de børn i børnehaveklasserne, der er motorisk usikre i en sådan grad, at det begrænser barnet i hverdagen. Derudover ønsker vi at skabe fokus på området motorik, leg og bevægelse gennem undervisning af forældre og lærere. Gennem hele forløbet er der fokus på, at de motorisk usikre børn får succesoplevelser med bevægelse. Projektet på Bellahøj Idrætsskole er ikke et forskningsprojekt. Vi har dog under forløbet forsøgt at arbejde så evidensbaseret og standardiseret som muligt inden for de økonomiske og praktiske rammer, vi har haft til rådighed. Projektet justeres løbende for at optimere forløbet. I projektet har vi valgt at anvende Movement ABC-2 samt den tilhørende tjekliste (faktaboks side 21)(12). Testen anses for at være blandt de bedste test til at identificere børn med motorisk usikkerhed (8). Testen består af en kvantitativ standardiseret, aldersrelateret, gradueret og reliabel del, der giver en bred vurdering af barnets motoriske koordination. Herudover foretages en kvalitativ vurdering af, hvordan de enkelte opgaver udføres. Testen består af otte opgaver inden for både grov- og finmotorik. Det kan diskuteres, om Movement ABC-2 testen er specifik nok til at identificere børn med DCD. Vi er opmærksomme på, at testen i nogle sammenhænge har vist sig at have en tendens til at overidentificere børn med opmærksomhedsproblemer, dvs. at testresultatet ikke afspejler barnets reelle motoriske funktion, men i stedet dets problemer med at holde opmærksomheden på opgaverne (13). Vi har dog alligevel valgt at anvende Movement ABC-2 med den begrundelse, at det aktuelt er den bedste kliniske test på området (8). Testen er indtil nu afprøvet og valideret på canadiske børn, på sigt vil det derfor også være en fordel, hvis der udarbejdes danske normtabeller (15). Movement ABC-2 test og tjekliste gøres op ud fra tre forskellige kategorier; rød, gul eller grøn. Rød kategori indikerer, at barnet har store motoriske vanskeligheder, gul kategori indikerer moderate motoriske vanskeligheder, og grøn kategori indikerer, at barnet er motorisk alderssvarende. Den procentvise fordeling mellem de tre kategorier forventes at se ud som vist i figur 1. Intervention Interventionsdelen har overordnet til formål at forbedre det enkelte barns motoriske færdigheder, og derigennem øge barnets motivation for bevægelse. I projektet tilbydes børnene

3 side 20 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn Bellahøj Idrætsskole Skolen har siden 2007 været Københavns Kommunes idrætsprofilskole. Alle elever på Bellahøj Idrætsskole har fem ugentlige idrætstimer fra 1. klasse - 9. klasse. Idræt er skemalagt i Bh. Klasserne. Skolen rummer en særlig idrætslinje for elever på klassetrin med morgentræning i fodbold, håndbold, basket, badminton og idrætsgymnastik. Skolen blev renoveret i 2008, så der blev etableret lokaler, der inspirerer til bevægelse. i rød kategori træning på motorikhold to gange om ugen, mens børn i gul kategori tilbydes træning en gang om ugen. Vi har prioriteret på denne måde ud fra en forventning om, at børnene i gul kategori vil respondere godt på det øgede fokus fra omgivelserne og derfor ikke har brug for specifik motorisk træning Børnene i rød kategori samt de dårligste af børnene i gul kategori har brug for mere specifik motorisk træning i mindre grupper for at profitere af behandlingen. Den kvalitative vurdering tages med i vurderingen af, hvilket tilbud det enkelte barn får. Der findes ikke nogle præcise retningslinjer for indholdet i en intervention til børn med DCD. Der findes dog mange veldokumenterede tilgange. Vi tager udgangspunkt i Movement ABC-2 testens interventionsmanual Ecological intervention for children with movement difficulties (11). Vi lægger overordnet vægt på en legende tilgang til træningen. Det er vigtigt, at der skabes rum for, at børnene kan være eksperimenterende. Børnene inddrages i videst mulige omfang i målsætningen for træningen med det formål, at den bliver mere meningsfuld for dem. Desuden inddrager vi barnets nærmiljø, forældre og lærere, så de bliver bevidste om barnets vanskeligheder, og vi vejleder dem i, hvordan de med aktiviteter kan stimulere barnet i dagligdagen. Vi har valgt en interventionsperiode på 10 uger, idet der foreligger flere undersøgelser, der viser, at korte intensive forløb på hold giver bedre effekt frem for forløb, hvor den samme træningsmængde strækkes over længere tid (15,16). Organisering I starten af skoleåret afholder vi informationsmøder for forældre og børnehaveklasselærere omkring den motoriske screening. Vi har fokus på motorikkens betydning for børns sundhed, trivsel og udvikling. Både forældre og lærere instrueres i udfyldelse af Movement ABC-2 tjeklisten. I de efterfølgende to uger udfylder forældre og lærere tjeklister på hvert barn. I tjeklisten stilles spørgsmål til barnets motoriske færdigheder i dagligdagen. Når tjeklisterne er gjort op, indkaldes de børn, der ligger i enten gul eller rød kategori til test med Movement ABC-2. Selve testningen med Movement ABC-2 foregår i skoletiden i skolens motorikrum. Vi deler rummet med en skillevæg, så der er to, der kan teste på samme tid. Der testes ca. 8 børn pr. dag. Børnene videofilmes, hvilket bruges i den efterfølgende opgørelse af testen og analyse af børnenes motorik. Selve testningen forløber over ca. en uge, hvorefter vi skriver journal på hvert enkelt barn, som sendes til forældre og lærere. Ud over den skriftlige tilbagemelding gives en individuel mundtlig tilbagemelding til forældrene og en samlet tilbagemelding til lærerne. Der udleveres skriftligt materiale med ideer til motorisk stimulering i dagligdagen. Børn, der scorer 5 percentil eller derunder (rød kategori), samt de dårligste af børnene på 9 percentil (gul kategori) får træning en time, to gange om ugen i 10 uger. De resterende børn i gul kategori får tilbudt træning en time, en gang om ugen i 10 uger. Motorikholdet består af 4-5 børn. Holdet varetages af skolens motoriklærer, der vejledes og superviseres af fysioterapeut under forløbet. I samme periode afholdes en workshop for lærerne med temaet motorik i undervisningen. Efter 10 uger, re-testes alle børnene med Movement-ABC-2. De børn, der ikke har gået på motorikhold, testes også og fungerer som kontrolgruppe. Herefter gives igen en skriftlig tilbagemelding til forældre og lærere. De børn, der efter træningsperioden forsat er i rød kategori, henvises til videre udredning og behandling ved børnefysioterapeut uden for skoleregi. Som afslutning på forløbet tilbydes alle forældre at deltage i en workshop med temaet Børn og motorik. På workshoppen figur 1: Normalfordelingskurve Normalfordelingskurven illustrerer den procentvise fordeling imellem de tre forskellige kategorier (12). Rød kategori (0-5 percentil) afspejler børn med store motoriske vanskeligheder. Gul kategori (6-15 percentil) afspejler børn med moderate motoriske vanskeligheder. Grøn kategori (16>percentil) afspejler motorisk alderssvarende børn. Percent of cases under portions of the normal curve. 0,13% 2,14% 13,59% 34,13% 34,13% 13,59% 2,14% 0,13% Percentile Rank Standard Score Scale

4 børn side 21 veksler vi mellem teori og praksis og giver ideer til, hvordan motorik kan implementeres i hverdagen. Resultater Samlet set blev der for skoleåret 09/10 og 10/11 uddelt tjeklister til 176 børn. Disse blev udfyldt med en svarprocent fra forældrene på 83 og fra lærerne på 100. Efter opgørelse af tjeklisterne var der 20 børn i rød kategori og 27 børn i gul kategori. Disse 47 børn blev testet i september. Efter test med Movement ABC-2 endte 19 børn i grøn kategori, 14 børn i gul kategori og 14 børn i rød kategori. Ud fra den kvantitative testopgørelse blev 28 børn tilbudt træning på motorikhold. Derudover blev det vurderet, at fem børn ud fra de kvalitative observationer også havde behov for motorisk træning, selvom deres kvantitative score var i grøn kategori. Ved re-testen i januar blev alle 47 børn testet igen. De 14 børn, som ikke havde gået på motorikhold, blev brugt som kontrolgruppe. Ved re-testen lå 32 børn i grøn kategori, 10 børn i gul kategori og 5 børn i rød kategori. Samlet set havde 88 procent af børnene forbedret deres motoriske færdigheder (figur 3). Sammenlignes de to testrunder (sept.- jan.) havde 29 ud af de 33 børn på motorikhold haft en percentil-fremgang. Tre børn havde den samme score, og fire børn var gået tilbage. I kontrolgruppen havde seks børn haft percentil-fremgang, og otte børn var gået tilbage. Ud af de otte børn med tilbagegang var det dog kun to, der ikke befandt sig i grøn kategori. Testresultaterne fra de to skoleår på Bellahøj idrætsskole viser, at 15 procent af børnene har motoriske vanskeligheder, hvilket stemmer godt overens med normalefordelingskurven for Movement ABC-2. Dog ses der variation ift. normalfordelingen inden for de 15 procent med motoriske vanskeligheder. Samlet viser resultaterne, at der er en tendens til, at den motoriske træning samt det øgede fokus på børnene med motoriske vanskeligheder har haft en god effekt på deres motoriske færdigheder. Perspektiveringen Motoriske vanskeligheder kan hæmme børns lyst til at deltage i fysisk aktivitet med andre børn, fordi de oplever nederlag, når de deltager. Det lavere fysiske aktivitetsniveau kan resultere i nedsat kondition og derved kan motoriske vanskeligheder på sigt udgøre en risikofaktor for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme (1,3). På denne baggrund mener vi, at det vil være relevant, at emnet motorisk usikre børn i langt højere grad kommer på dagsordenen, når der tales om forebyggende sundhedsfremme. Der findes veldokumenterede behandlingstiltag til børn med motoriske vanskeligheder og flere undersøgelser tyder Movement ABC-2 Movement ABC-2 (12) er en motorisk test, som anvendes til at identificere og vurdere et barns motoriske udvikling inden for aldersgruppen 3-16 år. Den består af en standardiseret aldersinddelt test og en tjekliste. Testen er rettet mod fire primære formål: identifikation af motoriske vanskeligheder hos børn klinisk undersøgelse og tilrettelæggelse af intervention evaluering af indsats forskning. I den kvantitative del testes der inden for de tre hovedområder; håndmotorik, boldfærdigheder og statisk/dynamisk balance, i alt 8 opgaver. Testen tager mellem 30 og 40 minutter at udføre. Tjeklisten til Movement ABC-2 består af et spørgeskema, der er inddelt i en motorisk del og en adfærdsdel (Kilde: vurdering af Movement ABC-2; Måleredskaber (Fag og Forskning) på fysio.dk). på, at en enkel og tidlig intervention kan mindske graden af fysisk inaktivitet. Studier har samtidig vist, at børn med gode motoriske færdigheder deltager i mere varierede former for fysisk aktivitet, hvilket giver dem bedre muligheder for at udvikle deres motorik (1). Vi finder det derfor vigtigt, at den negative cirkel brydes så tidligt som muligt, så leg og bevægelse

5 side 22 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn Forløb for motorisk screening på Bellahøj idrætsskole Informationsmøde For forældre og lærere Emne: Motorikkens betydning for børns udvikling. Vejledning i udfyldelse af tjekliste til Movement ABC-2. Grovscreening Forældre og lærere udfylder tjeklister. Herudfra findes de børn der efterfølgende indkaldes til test. Testning Test med Movement ABC-2. Testningen optages på video til brug ved opgørelse og analyse af testen. Der skrives en rapport på hvert barn til forældre og lærere. Individuel mundtlig tilbagemelding til forældrene. Samlet tilbagemelding til lærerne. TEST TEST TEST MOTORIKHOLD For de børn, der udfra testen har motoriske vanskeligheder. Holdet varetages af en motoriklærer, der vejledes og superviseres af fysioterapeut. Børn i rød kategori får træning to gange om ugen i 10 uger. Børn i gul kategori får træning en gang om ugen i 10 uger. Re-test Efter endt træning på motorikhold testes alle børn fra første testrunde igen med Movement-ABC-2. De børn, der ikke har gået på motorikhold, fungerer som kontrolgruppe. re-test re-test re-test

6 børn side 23 bliver en naturlig del af børnenes hverdag. En øget motivation til bevægelse giver højere fysisk aktivitetsniveau, hvilket kan være med til at forebygge udvikling af livsstilssygdomme (1, 14). Derudover peger nyere undersøgelser i retning af at fysisk aktivitet spiller en rolle i forhold til koncentrationsevnen og derved også børnenes skolepræstationer (14). På trods af nutidens viden om motorikkens betydning er det meget få skoler, der har midlerne til at identificere og hjælpe børn med motoriske vanskeligheder. For at screeningsprojekter som det på Bellahøj Idrætsskole kan blive en realitet i den almene folkeskole, kræves det, at der tildeles midler til det. Og spørgsmålet er imidlertid, om det set i et samfundsøkonomisk perspektiv ikke ville være en rigtig god investering? Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag, at de praktiserende læger foretager motoriske undersøgelser af børnene ved de rutinemæssige børneundersøgelser (10). Undersøgelser viser dog, at der mangler validering af screeningsredskabet i almen praksis. Samtidig kunne det være interessant at se nærmere på, i hvilket regi den motoriske screening bedst placeres, og ikke mindst på hvilket alderstrin det er mest optimalt at teste og intervenere. Uanset hvornår eller hvem der skal varetage opgaven med motorisk screening, er der en række spørgsmål, der trænger sig på. Vigtigst er, hvordan vi mest præcist og for færrest mulige ressourcer identificerer og hjælper de børn, der har motoriske vanskeligheder? Og ikke mindst hvem skal betale regningen?^ En komplet litteraturliste kan downloades fra fysio.dk/artikelbilag Figur 2: Resultater i tabel Antal børn testet i alt: 176 Resultat test September Grøn kategori: 19 børn Gul kategori: 14 børn Rød kategori: 14 børn Resultat re-test Januar Grøn kategori: 32 børn Gul kategori: 10 børn Rød kategori: 5 børn 100 Figur 3: Resultater grafisk Januar Figuren illusterer det enkelte barns testresultater i september og januar, både for børn på motorikhold (grønne) og børn, der ikke har gået på motorikhold (røde). Prikker der ligger over linjen er børn der er gået frem, prikker der ligger på linjen er børn, der ikke har flyttet sig og prikker der ligger under linjen er børn, der er gået tilbage. + Motorikhold - Motorikhold September Blå bog Anne-Sofie Andersen er idrætsfysioterapeut. Er ansat på Idrætsklinikken på Bispebjerg Hospital og er konsulent i motorikcenter. Fungerer desuden som bevægelseskonsulent i daginstitutioner for DGI. Charlotte Runge er børne- og idrætsfysioterapeut og har en bachelorgrad i idræt. Har p.t. orlov fra sin stilling som idrætsfysioterapeut på idrætsklinikken på Bispebjerg Hospital. Driver den private virksomhed Motorikcenter.

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune AKTIV HELE LIVET

Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune AKTIV HELE LIVET Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune Samarbejde mellem: Skole og dagtilbudsdistrikt Katrinedal, Holbæk Kommune Børnekonsulentcentret (BKC), Holbæk Kommune Børne specialcenter 2

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Professor Niels Wedderkopp Center for Research in Childhood Health IOB og Institut for Regional Subdhedsforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Rend og hop. Udviklingsprojekt på Usserød Skole. Et bidrag til projekt En sund kommune i Hørsholm

Rend og hop. Udviklingsprojekt på Usserød Skole. Et bidrag til projekt En sund kommune i Hørsholm Rend og hop Udviklingsprojekt på Usserød Skole Et bidrag til projekt En sund kommune i Hørsholm Projekt Rend og Hop på Usserød Skole 2010-2012 Præsentation af projektets formål og vision Usserød Skole

Læs mere

Fysioterapi til motorisk usikre børn. Fysioterapi virker

Fysioterapi til motorisk usikre børn. Fysioterapi virker Fysioterapi til motorisk usikre børn Børn med en god motorik tidligt i livet er mere fysisk aktive og fysisk aktivitet spiller en afgørende rolle i forebyggelse af overvægt og livsstilssygdomme. Fysioterapeuter

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Fysioterapi til motorisk usikre børn. Fysioterapi virker

Fysioterapi til motorisk usikre børn. Fysioterapi virker Fysioterapi virker Fysioterapi til motorisk usikre børn Børn med en god motorik tidligt i livet er mere fysisk aktive og fysisk aktivitet spiller en afgørende rolle i forebyggelse af overvægt og livsstilssygdomme.

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Baby i Balance Afdelingsleder for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Workshop 1 Lise Warren Pedersen Oversigt Kort introduktion til Københavns Idrætsskole Kort introduktion af mit undersøgelsefelt Betydninger for skolen Betydninger

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Forventninger og krav til screening af børn for motoriske vanskeligheder

Forventninger og krav til screening af børn for motoriske vanskeligheder Forventninger og krav til screening af børn for motoriske vanskeligheder 6 oktober 2016 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Tina Borg Bruun, Specialist i Pædiatrisk Fysioterapi, Master i Sundhedspædagogik

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Fokuspunkter i oplæg

Fokuspunkter i oplæg Data i folkeskolen Fokuspunkter i oplæg Sammenhængen til kick-off konferencen Dataforståelser Nationale test Progressionsmåling Nye visninger og funktionalitet Anbefalinger fra forskning Læringskonsulenternes

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Svendborgprojektet. Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge

Svendborgprojektet. Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge Svendborgprojektet Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge Et interventionsstudie over 3 år på folkeskoler i Svendborg Kommune Syddansk Universitet 1 Projektleder:

Læs mere

Kirsebærhavens Skole

Kirsebærhavens Skole Kirsebærhavens Skole Mit barn skal i skole Information til kommende forældre www.kir.kk.dk Kirsebærhavens Skole din lokale folkeskole dit sikre valg På Kirsebærhavens Skole arbejder vi bevidst og målrettet

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN Klinisk professor, overlæge Niels Wedderkopp Rygforskningscentret, institut for regional sundhedsforskning og Center for Research in Childhood Health, IOB Syddansk Universitet

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling De fleste børn fødes med de rette motoriske forudsætninger og søger selv de fysiske udfordringer, der skal til for at blive motorisk velfungerende. Men

Læs mere

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Årsmøde i skolesundhed.dk 2017 Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt,

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis.

Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og på holdbasis. Modul 4 FN2012se svarprocent 43% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 4? Planlægge, udføre og justere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning til forskellige modtagergrupper, individuelt og

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant Evaluering af journal Indhold 1. Stamoplysninger 1.a Henvisningsdiagnose 2. Oplysninger ifm. konkret patientkontakt 2.a Undersøgelse 2.b Klinisk ræsonnering 2.c Mål på alle ICF niveauer Kropsniveau Aktivitetsniveau

Læs mere

Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen

Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen NOTAT DATO 10. august 2011 SAGSNR. SAGSANSVARLIG Lisberh Thaulow Else Marie Jespersen 2 timers ekstra motion pr. uge i folkeskolerne i Kalundborg Nedenstående notat er en tilbagemelding fra kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED JANNI NICLASEN, PH.D., LEKTOR CENTER FOR SUNDHEDSSAMARBEJDE TRIVSEL HOS ÆLDRE MENNESKER Stigning i antallet af ældre over 65 år: Efterkrigsgenerationer

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Sundere, gladere og klogere børn

Sundere, gladere og klogere børn Sundere, gladere og klogere børn Vil I være med? Svendborgprojektet Aktive børn i dagtilbud Baggrund Svendborg Kommune sætter nu endnu mere fokus på krop og bevægelse i dagtilbuddene vi kalder projektet

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Sags nr.: 17/03560 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Undervisningsudvalget

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG SPORTSFRITIDSKLUB NÆSTVED DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE. FORSLAG TIL FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN I NÆSTVED Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG Fritidsklub 11. september2013, version 2.0 UDFORDRINGER

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6

SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6 WORKSHOP 6: SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL KL'S DAGTILBUDSKONFERENCE DEN 17. MAJ 2017 SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL WORKSHOP 6 WORKSHOP 6: SAMMEN OM SUNDHED, LÆRING OG TRIVSEL KL'S DAGTILBUDSKONFERENCE

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen

Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen Sundhedsambassadører Furesø Kommune Farum d. 11. november 2013 Daniel Bundgaard Afdelingsleder for idrætsskolen Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

M a rtin Langagergaard

M a rtin Langagergaard Cand.scient. Idræt og psykologi Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi arbejder som mental træner, konsulent og rådgiver Løser pt. opgaver

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015 Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse Formået børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os : Intervention

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere