Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene."

Transkript

1 side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og lærere inddrages i screeningen og udfylder tjeklister om børnenes motoriske færdigheder i hverdagen. Testningen foregår i skoletiden, hvor to fysioterapeuter tester børnene med Movement ABC-2. Ud fra testen havde 15 procent af børnene behov for motorisk træning og blev henvist til motorikhold. Desuden blev der udleveret materiale til forældre og lærere om motorisk stimulering. Efter 10 uger re-testes alle børnene. En opgørelse af testresultaterne viste, at 88 procent af børnene havde forbedret deres motoriske færdigheder efter interventionen. Det kan konkluderes, at den motoriske træning og det øgede fokus på børn med motoriske vanskeligheder har haft en god effekt. Motorisk screening AF: FYSIOTERAPEUTERNE CHARLOTTE RUNGE OG ANNE-SOFIE ANDERSEN FOTO: Per Ølholm I medierne er der ofte fokus på inaktivitet og fedme blandt børn og unge, mens emnet bevægelse og motorik er mindre hot. Flere undersøgelser viser, at børn med motoriske vanskeligheder er mindre fysisk aktive end børn med god motorik (1, 2, 3). Herved rejses spørgsmålet, om der er tilstrækkelig fokus på børns motorik i debatten om inaktivitet, overvægt og udviklingen af livsstilssygdomme? På Bellahøj Idrætsskole i København har ledelsen valgt at sætte øget fokus på børnenes motorik ved de sidste to skoleår at prioritere motorisk screening af alle elever i børnehaveklasserne ved skolestart. I alt er 176 elever blevet screenet. Resultaterne viste, at 14 børn havde store og 19 børn moderate motoriske vanskeligheder. Børnene blev efterfølgende tilbudt motorisk træning på hold i 10 uger. Re-test efter forløbet viste, at 88 procent af børnene havde forbedret deres motoriske færdigheder. Således ses en klar tendens til, at en kortvarig øget indsats omkring børn med motoriske vanskeligheder har god effekt. ved skolestart På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene Svært at identificere børn med DCD Mindst seks procent af alle skolebørn har motoriske vanskeligheder i en sådan grad, at det har betydning for deres indlæring eller sociale udvikling ved skolestart. Motoriske vanskeligheder er derudover ofte associeret med lavt selvværd og emotionelle vanskeligheder (1,4,5). Det er derfor vigtigt at tage hånd om motorisk usikkerhed, hvis der er tale om betydelige vanskeligheder, som sætter begrænsninger i barnets leg og dagligdags aktiviteter. Gennem årene har der været brugt mange betegnelser for børn med motorisk usikkerhed; kluntede, klodsede, fumle-tumlere, motorisk svage m.fl. I dag anvendes officielt WHO s diagnosesystem ICD-10 s specifik udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder eller det amerikanske DSM-IV DCD, developmental coordination disorder (6,7). Begge systemer lægger hovedvægten på forstyrrelser af motorisk koordination, der ikke skyldes neurologisk sygdom, mental retardering eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. DCD er den mest anvendte betegnelse.

2 børn side 19 Selvom DCD er relativ hyppig, bliver mange børn med DCD ikke identificeret (4,5). Det skyldes primært, at vanskelighederne vurderes som lette, og at der i høj grad er en tro på, at børn med DCD vil vokse sig fra dem. Det er dog dokumenteret, at børn med DCD ikke vokser sig fra problemerne i løbet af livet (11). Den motoriske screening på Bellahøj Idrætsskole har til formål at identificere de børn i børnehaveklasserne, der er motorisk usikre i en sådan grad, at det begrænser barnet i hverdagen. Derudover ønsker vi at skabe fokus på området motorik, leg og bevægelse gennem undervisning af forældre og lærere. Gennem hele forløbet er der fokus på, at de motorisk usikre børn får succesoplevelser med bevægelse. Projektet på Bellahøj Idrætsskole er ikke et forskningsprojekt. Vi har dog under forløbet forsøgt at arbejde så evidensbaseret og standardiseret som muligt inden for de økonomiske og praktiske rammer, vi har haft til rådighed. Projektet justeres løbende for at optimere forløbet. I projektet har vi valgt at anvende Movement ABC-2 samt den tilhørende tjekliste (faktaboks side 21)(12). Testen anses for at være blandt de bedste test til at identificere børn med motorisk usikkerhed (8). Testen består af en kvantitativ standardiseret, aldersrelateret, gradueret og reliabel del, der giver en bred vurdering af barnets motoriske koordination. Herudover foretages en kvalitativ vurdering af, hvordan de enkelte opgaver udføres. Testen består af otte opgaver inden for både grov- og finmotorik. Det kan diskuteres, om Movement ABC-2 testen er specifik nok til at identificere børn med DCD. Vi er opmærksomme på, at testen i nogle sammenhænge har vist sig at have en tendens til at overidentificere børn med opmærksomhedsproblemer, dvs. at testresultatet ikke afspejler barnets reelle motoriske funktion, men i stedet dets problemer med at holde opmærksomheden på opgaverne (13). Vi har dog alligevel valgt at anvende Movement ABC-2 med den begrundelse, at det aktuelt er den bedste kliniske test på området (8). Testen er indtil nu afprøvet og valideret på canadiske børn, på sigt vil det derfor også være en fordel, hvis der udarbejdes danske normtabeller (15). Movement ABC-2 test og tjekliste gøres op ud fra tre forskellige kategorier; rød, gul eller grøn. Rød kategori indikerer, at barnet har store motoriske vanskeligheder, gul kategori indikerer moderate motoriske vanskeligheder, og grøn kategori indikerer, at barnet er motorisk alderssvarende. Den procentvise fordeling mellem de tre kategorier forventes at se ud som vist i figur 1. Intervention Interventionsdelen har overordnet til formål at forbedre det enkelte barns motoriske færdigheder, og derigennem øge barnets motivation for bevægelse. I projektet tilbydes børnene

3 side 20 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn Bellahøj Idrætsskole Skolen har siden 2007 været Københavns Kommunes idrætsprofilskole. Alle elever på Bellahøj Idrætsskole har fem ugentlige idrætstimer fra 1. klasse - 9. klasse. Idræt er skemalagt i Bh. Klasserne. Skolen rummer en særlig idrætslinje for elever på klassetrin med morgentræning i fodbold, håndbold, basket, badminton og idrætsgymnastik. Skolen blev renoveret i 2008, så der blev etableret lokaler, der inspirerer til bevægelse. i rød kategori træning på motorikhold to gange om ugen, mens børn i gul kategori tilbydes træning en gang om ugen. Vi har prioriteret på denne måde ud fra en forventning om, at børnene i gul kategori vil respondere godt på det øgede fokus fra omgivelserne og derfor ikke har brug for specifik motorisk træning Børnene i rød kategori samt de dårligste af børnene i gul kategori har brug for mere specifik motorisk træning i mindre grupper for at profitere af behandlingen. Den kvalitative vurdering tages med i vurderingen af, hvilket tilbud det enkelte barn får. Der findes ikke nogle præcise retningslinjer for indholdet i en intervention til børn med DCD. Der findes dog mange veldokumenterede tilgange. Vi tager udgangspunkt i Movement ABC-2 testens interventionsmanual Ecological intervention for children with movement difficulties (11). Vi lægger overordnet vægt på en legende tilgang til træningen. Det er vigtigt, at der skabes rum for, at børnene kan være eksperimenterende. Børnene inddrages i videst mulige omfang i målsætningen for træningen med det formål, at den bliver mere meningsfuld for dem. Desuden inddrager vi barnets nærmiljø, forældre og lærere, så de bliver bevidste om barnets vanskeligheder, og vi vejleder dem i, hvordan de med aktiviteter kan stimulere barnet i dagligdagen. Vi har valgt en interventionsperiode på 10 uger, idet der foreligger flere undersøgelser, der viser, at korte intensive forløb på hold giver bedre effekt frem for forløb, hvor den samme træningsmængde strækkes over længere tid (15,16). Organisering I starten af skoleåret afholder vi informationsmøder for forældre og børnehaveklasselærere omkring den motoriske screening. Vi har fokus på motorikkens betydning for børns sundhed, trivsel og udvikling. Både forældre og lærere instrueres i udfyldelse af Movement ABC-2 tjeklisten. I de efterfølgende to uger udfylder forældre og lærere tjeklister på hvert barn. I tjeklisten stilles spørgsmål til barnets motoriske færdigheder i dagligdagen. Når tjeklisterne er gjort op, indkaldes de børn, der ligger i enten gul eller rød kategori til test med Movement ABC-2. Selve testningen med Movement ABC-2 foregår i skoletiden i skolens motorikrum. Vi deler rummet med en skillevæg, så der er to, der kan teste på samme tid. Der testes ca. 8 børn pr. dag. Børnene videofilmes, hvilket bruges i den efterfølgende opgørelse af testen og analyse af børnenes motorik. Selve testningen forløber over ca. en uge, hvorefter vi skriver journal på hvert enkelt barn, som sendes til forældre og lærere. Ud over den skriftlige tilbagemelding gives en individuel mundtlig tilbagemelding til forældrene og en samlet tilbagemelding til lærerne. Der udleveres skriftligt materiale med ideer til motorisk stimulering i dagligdagen. Børn, der scorer 5 percentil eller derunder (rød kategori), samt de dårligste af børnene på 9 percentil (gul kategori) får træning en time, to gange om ugen i 10 uger. De resterende børn i gul kategori får tilbudt træning en time, en gang om ugen i 10 uger. Motorikholdet består af 4-5 børn. Holdet varetages af skolens motoriklærer, der vejledes og superviseres af fysioterapeut under forløbet. I samme periode afholdes en workshop for lærerne med temaet motorik i undervisningen. Efter 10 uger, re-testes alle børnene med Movement-ABC-2. De børn, der ikke har gået på motorikhold, testes også og fungerer som kontrolgruppe. Herefter gives igen en skriftlig tilbagemelding til forældre og lærere. De børn, der efter træningsperioden forsat er i rød kategori, henvises til videre udredning og behandling ved børnefysioterapeut uden for skoleregi. Som afslutning på forløbet tilbydes alle forældre at deltage i en workshop med temaet Børn og motorik. På workshoppen figur 1: Normalfordelingskurve Normalfordelingskurven illustrerer den procentvise fordeling imellem de tre forskellige kategorier (12). Rød kategori (0-5 percentil) afspejler børn med store motoriske vanskeligheder. Gul kategori (6-15 percentil) afspejler børn med moderate motoriske vanskeligheder. Grøn kategori (16>percentil) afspejler motorisk alderssvarende børn. Percent of cases under portions of the normal curve. 0,13% 2,14% 13,59% 34,13% 34,13% 13,59% 2,14% 0,13% Percentile Rank Standard Score Scale

4 børn side 21 veksler vi mellem teori og praksis og giver ideer til, hvordan motorik kan implementeres i hverdagen. Resultater Samlet set blev der for skoleåret 09/10 og 10/11 uddelt tjeklister til 176 børn. Disse blev udfyldt med en svarprocent fra forældrene på 83 og fra lærerne på 100. Efter opgørelse af tjeklisterne var der 20 børn i rød kategori og 27 børn i gul kategori. Disse 47 børn blev testet i september. Efter test med Movement ABC-2 endte 19 børn i grøn kategori, 14 børn i gul kategori og 14 børn i rød kategori. Ud fra den kvantitative testopgørelse blev 28 børn tilbudt træning på motorikhold. Derudover blev det vurderet, at fem børn ud fra de kvalitative observationer også havde behov for motorisk træning, selvom deres kvantitative score var i grøn kategori. Ved re-testen i januar blev alle 47 børn testet igen. De 14 børn, som ikke havde gået på motorikhold, blev brugt som kontrolgruppe. Ved re-testen lå 32 børn i grøn kategori, 10 børn i gul kategori og 5 børn i rød kategori. Samlet set havde 88 procent af børnene forbedret deres motoriske færdigheder (figur 3). Sammenlignes de to testrunder (sept.- jan.) havde 29 ud af de 33 børn på motorikhold haft en percentil-fremgang. Tre børn havde den samme score, og fire børn var gået tilbage. I kontrolgruppen havde seks børn haft percentil-fremgang, og otte børn var gået tilbage. Ud af de otte børn med tilbagegang var det dog kun to, der ikke befandt sig i grøn kategori. Testresultaterne fra de to skoleår på Bellahøj idrætsskole viser, at 15 procent af børnene har motoriske vanskeligheder, hvilket stemmer godt overens med normalefordelingskurven for Movement ABC-2. Dog ses der variation ift. normalfordelingen inden for de 15 procent med motoriske vanskeligheder. Samlet viser resultaterne, at der er en tendens til, at den motoriske træning samt det øgede fokus på børnene med motoriske vanskeligheder har haft en god effekt på deres motoriske færdigheder. Perspektiveringen Motoriske vanskeligheder kan hæmme børns lyst til at deltage i fysisk aktivitet med andre børn, fordi de oplever nederlag, når de deltager. Det lavere fysiske aktivitetsniveau kan resultere i nedsat kondition og derved kan motoriske vanskeligheder på sigt udgøre en risikofaktor for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme (1,3). På denne baggrund mener vi, at det vil være relevant, at emnet motorisk usikre børn i langt højere grad kommer på dagsordenen, når der tales om forebyggende sundhedsfremme. Der findes veldokumenterede behandlingstiltag til børn med motoriske vanskeligheder og flere undersøgelser tyder Movement ABC-2 Movement ABC-2 (12) er en motorisk test, som anvendes til at identificere og vurdere et barns motoriske udvikling inden for aldersgruppen 3-16 år. Den består af en standardiseret aldersinddelt test og en tjekliste. Testen er rettet mod fire primære formål: identifikation af motoriske vanskeligheder hos børn klinisk undersøgelse og tilrettelæggelse af intervention evaluering af indsats forskning. I den kvantitative del testes der inden for de tre hovedområder; håndmotorik, boldfærdigheder og statisk/dynamisk balance, i alt 8 opgaver. Testen tager mellem 30 og 40 minutter at udføre. Tjeklisten til Movement ABC-2 består af et spørgeskema, der er inddelt i en motorisk del og en adfærdsdel (Kilde: vurdering af Movement ABC-2; Måleredskaber (Fag og Forskning) på fysio.dk). på, at en enkel og tidlig intervention kan mindske graden af fysisk inaktivitet. Studier har samtidig vist, at børn med gode motoriske færdigheder deltager i mere varierede former for fysisk aktivitet, hvilket giver dem bedre muligheder for at udvikle deres motorik (1). Vi finder det derfor vigtigt, at den negative cirkel brydes så tidligt som muligt, så leg og bevægelse

5 side 22 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn Forløb for motorisk screening på Bellahøj idrætsskole Informationsmøde For forældre og lærere Emne: Motorikkens betydning for børns udvikling. Vejledning i udfyldelse af tjekliste til Movement ABC-2. Grovscreening Forældre og lærere udfylder tjeklister. Herudfra findes de børn der efterfølgende indkaldes til test. Testning Test med Movement ABC-2. Testningen optages på video til brug ved opgørelse og analyse af testen. Der skrives en rapport på hvert barn til forældre og lærere. Individuel mundtlig tilbagemelding til forældrene. Samlet tilbagemelding til lærerne. TEST TEST TEST MOTORIKHOLD For de børn, der udfra testen har motoriske vanskeligheder. Holdet varetages af en motoriklærer, der vejledes og superviseres af fysioterapeut. Børn i rød kategori får træning to gange om ugen i 10 uger. Børn i gul kategori får træning en gang om ugen i 10 uger. Re-test Efter endt træning på motorikhold testes alle børn fra første testrunde igen med Movement-ABC-2. De børn, der ikke har gået på motorikhold, fungerer som kontrolgruppe. re-test re-test re-test

6 børn side 23 bliver en naturlig del af børnenes hverdag. En øget motivation til bevægelse giver højere fysisk aktivitetsniveau, hvilket kan være med til at forebygge udvikling af livsstilssygdomme (1, 14). Derudover peger nyere undersøgelser i retning af at fysisk aktivitet spiller en rolle i forhold til koncentrationsevnen og derved også børnenes skolepræstationer (14). På trods af nutidens viden om motorikkens betydning er det meget få skoler, der har midlerne til at identificere og hjælpe børn med motoriske vanskeligheder. For at screeningsprojekter som det på Bellahøj Idrætsskole kan blive en realitet i den almene folkeskole, kræves det, at der tildeles midler til det. Og spørgsmålet er imidlertid, om det set i et samfundsøkonomisk perspektiv ikke ville være en rigtig god investering? Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag, at de praktiserende læger foretager motoriske undersøgelser af børnene ved de rutinemæssige børneundersøgelser (10). Undersøgelser viser dog, at der mangler validering af screeningsredskabet i almen praksis. Samtidig kunne det være interessant at se nærmere på, i hvilket regi den motoriske screening bedst placeres, og ikke mindst på hvilket alderstrin det er mest optimalt at teste og intervenere. Uanset hvornår eller hvem der skal varetage opgaven med motorisk screening, er der en række spørgsmål, der trænger sig på. Vigtigst er, hvordan vi mest præcist og for færrest mulige ressourcer identificerer og hjælper de børn, der har motoriske vanskeligheder? Og ikke mindst hvem skal betale regningen?^ En komplet litteraturliste kan downloades fra fysio.dk/artikelbilag Figur 2: Resultater i tabel Antal børn testet i alt: 176 Resultat test September Grøn kategori: 19 børn Gul kategori: 14 børn Rød kategori: 14 børn Resultat re-test Januar Grøn kategori: 32 børn Gul kategori: 10 børn Rød kategori: 5 børn 100 Figur 3: Resultater grafisk Januar Figuren illusterer det enkelte barns testresultater i september og januar, både for børn på motorikhold (grønne) og børn, der ikke har gået på motorikhold (røde). Prikker der ligger over linjen er børn der er gået frem, prikker der ligger på linjen er børn, der ikke har flyttet sig og prikker der ligger under linjen er børn, der er gået tilbage. + Motorikhold - Motorikhold September Blå bog Anne-Sofie Andersen er idrætsfysioterapeut. Er ansat på Idrætsklinikken på Bispebjerg Hospital og er konsulent i motorikcenter. Fungerer desuden som bevægelseskonsulent i daginstitutioner for DGI. Charlotte Runge er børne- og idrætsfysioterapeut og har en bachelorgrad i idræt. Har p.t. orlov fra sin stilling som idrætsfysioterapeut på idrætsklinikken på Bispebjerg Hospital. Driver den private virksomhed Motorikcenter.

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Baby i Balance Afdelingsleder for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn side 22 fysioterapeuten nr. 16 / november 2011 børn 168 meget for tidligt fødte børn er blevet undersøgt ved 3- og 5-års-alderen. Over halvdelen af dem havde udviklingsdeficit i 3-års-alderen og endnu

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Deltagelse fra AMPS FNE bestyrelsen: Mette Hedeboe AMPS-instruktør: Kristina Tomra Nielsen Referent: Mette Hedeboe Velkomst/Præsentation Forslag fra

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 BILAG TIL MØDE I: SU 2006-12-04, pkt. 3,1 SU 2007-01-22, pkt. 4 Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 Udarbejdet af Thomas Gjelstrup Bredahl Center for Anvendt og Klinisk

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline Wæde Enevoldsen Antons Hus 08-03-2013 Støttet af TRYG Fonden

Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline Wæde Enevoldsen Antons Hus 08-03-2013 Støttet af TRYG Fonden Rideergoterapi til motorisk usikre børn Et pilotprojekt, der undersøger om motorikken forbedres og børnenes dagligdagsvanskeligheder mindskes Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem.

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem. Centre for Research in Childhood Health, Svendborg, den xx.xx.xxxx Til elever og forældre på xxxxxxxx Skole Vi skriver til jer for at spørge om I vil deltage i forskningsprojektet I forbindelse med Svendborg

Læs mere

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen!

SPRING UD I NATUREN. bsc@friluftsraadet.dk. Fakta: Børn lærer gennem kroppen! SPRING UD I NATUREN Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk En quiz Fakta: Børn lærer

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

- giver mere idræt i skolen sundere børn?

- giver mere idræt i skolen sundere børn? Centre of Research in Childhood Health Fysisk aktivitet og risikofaktorer for livsstilsrelaterede sygdomme - giver mere idræt i skolen sundere børn? Niels Christian Møller, cand.scient., Ph.d. & Heidi

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Når Byen Bevæger Børn

Når Byen Bevæger Børn Når Byen Bevæger Børn Objektiv måling af fysisk aktivitet med hjælp af GIS, GPS og bevægelsesmåler Jasper Schipperijn & Charlotte Demant Klinker Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende?

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende? 1 of 5 28-02-11 18:45 Ansøgning om støtte Påbegyndt den 28. februar 2011 af tscherning@gmail.com 100% udarbejdet, endnu ikke indsendt. Ansøgningsfrist: 1. marts 2011 1. Grundlæggende oplysninger om projektet

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Hvorfor er skolen som arena så vigtig

Hvorfor er skolen som arena så vigtig Hvorfor er skolen som arena så vigtig Pernille Due, Professor, dr.med. Center for Interventionsforskning & Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere