Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19"

Transkript

1 Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 Bygning ST Ny stald 5 (2.884 m 2 ) Antal, alder, staldsystem Nudrift MGK Ansøgt køer - sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2 timer 324 køer - sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2 timer ST Ny stald 7 (1.661 m 2 ) 0 90 køer sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2 timer 100 køer sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2 timer 0 10 køer - dybstrøelse 40 køer - dybstrøelse ST Eksisterende stald 4 (2.700 m 2 ) 130 køer Sengestald med spalte (kanal, bagskyl eller ringkanal) 100 opdræt (6-26 mdr.) - Sengestald med spalte (kanal, bagskyl eller ringkanal) 0 køer 189 køer Sengestald med spalte (kanal, bagskyl eller ringkanal) 238 opdræt (6-24 mdr.) - Sengestald med spalte (kanal, bagskyl eller ringkanal) med skraber 0 ST Eksisterende stald 4 (2.700 m 2 ) Afsnit med dybstrøelse 32 opdræt (0-6 mdr.) dybstrøelse hele arealet 106 opdræt (1-6 mdr.) dybstrøelse hele arealet 16 småkalve (3-6 mdr.) dybstrøelse hele arealet 26 småkalve (2-3 mdr.) dybstrøelse hele arealet 0 40 opdræt (6-24 mdr.) - dybstrøelse hele arealet 26 opdræt (24-25 mdr.) - dybstrøelse hele arealet 112 tyrekalve (40-60 kg) - dybstrøelse hele arealet ST Eksisterende stald 4 18 opdræt (6-26 mdr.) - Sengestald med spalte (kanal, bagskyl eller ringkanal) 0 7 køer - Sengestald med spalte (kanal, bagskyl eller ringkanal) ST Kalvehytter 8 (365 m 2 ) tyrekalve (40-60 kg.) dybstrøelse hele arealet 330 tyrekalve (40-55 kg.) dybstrøelse hele arealet 0 16 småkalve (0-1mdr.) dybstrøelse hele arealet 53 småkalve (0-2 mdr.) dybstrøelse hele arealet 660 køer 79 småkalve (0-3 mdr.) 16 småkalve (3-6 mdr.) 26 opdræt (24-25 mdr.) 330 tyrekalve (40-55 kg.) 935,68 DE Version: 2/0 Kvalitetsstyring Side 1 af 3 Dato: Sønderjysk Landboforening

2 Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 Beregning af BAT niveau: emissionsgrænseværdi for anlægget Staldafsnit BAT-niveau Beregning af BAT (kg NH 3-N pr. dyr) BAT-niveau (kg NH 3-N ialt) ST Ny stald 5 (2.884 m 2 ) 7,31 kg NH 3-N pr. årsko(jf. vejledende standard BAT-krav for ny stalde, udenfor gyllesystemer) 324 køer x 6,666** 2.159,78 ST Ny stald 7 (1.661 m 2 ) 7,31 kg NH 3-N pr. årsko(jf. vejledende standard BAT-krav for ny stalde, udenfor gyllesystemer) 100 køer x 6,666** 666,6 10,04 kg NH 3-N pr. årsko(jf. vejledende standard BAT-krav for ny stalde, udenfor gyllesystemer) 40 køer x 10,04 401,6 ST Eksisterende stald 4 (2.700 m 2 ) 9,8 kg NH 3-N pr. årsko (jf. vejledende BAT standard krav for eksisterende anlæg). 189 køer x 9, ,2 ST Eksisterende stald 4 ST Eksisterende stald 4 (2.700 m 2 ) Afsnit med dybstrøelse 9,8 kg NH 3-N pr. årsko (jf. vejledende BAT standard krav for eksisterende anlæg). 1,85 kg NH3-N pr. årsdyr indlæst fra I/T ansøgningssystem 1,85 kg NH3-N pr. årsdyr indlæst fra I/T ansøgningssystem 3,15 kg NH 3-N pr. årsdyr(jf. vejledende standard BAT-krav for ny stalde, udenfor gyllesystemer) 7 køer x 9,8 68,6 16 småkalve x 2,06 32,96 26 småkalve x 1,83 47,58 26 opdræt x 3,15 x 1,27* 104 ST Kalvehytter 8 (365 m 2 ) 0,8 kg NH3-N pr. årsdyr indlæst fra I/T ansøgningssystem 1,85 kg NH3-N pr. årsdyr indlæst fra I/T ansøgningssystem 330 tyrekalve x 0,49 161,7 53 småkalve x 1,66 87,98 Ammoniakemission 5.583,27 I/T 5.551,82 ansøgningssystem Version: 2/0 Kvalitetsstyring Side 2 af 3 Dato: Sønderjysk Landboforening

3 Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 *Stor race:3,15 Emissionsgrænseværdi IT 2011 (referenceligning for N ab dyr/4,34) hvor referenceligningen for N ab dyr = (( ) 0,0729) + 1,93 ** 7,31 (((7,31 6,31)/( )) x (antal DE i malkekøer 250)) Det vurderes, at BAT niveau for denne ejendom er at etablere skraber i den eksisterende stald og overdækning af gyllebeholder på m3. Det giver et niveau på 5.551,82 kg N/år. MGK Ribevej/ mmb Fordeling af dyr Version: 2/0 Kvalitetsstyring Side 3 af 3 Dato: Sønderjysk Landboforening

4 Jette Jacobsen ansøger om et tillæg til miljøgodkendelse. Den nuværende produktion er godkendt til 733 DE: 424 malkekøer (tung race), 122 opdræt (0-6 mdr.), 278 opdræt (6-24 mdr.) og 212 tyrekalve (40-60 kg). Der ønskes en ændring af produktionen til 660 køer, 79 småkalve (0-3 mdr.), 16 småkalve (3-6 mdr.), 26 opdræt (24-25 mdr.) og 330 tyrekalve (40-55 kg.), svarende til 935,68 DE, husdyrholdets sammensætning fremgår af vedlagte bilag. BAT Staldsystemer Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne. Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige miljøbelastning. Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, med henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav. Sigtet med anlægget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive indhentet ny og bedste viden, der gør anlægget til en fremtidssikret virksomhed. Ved hvert miljøtilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser der er foretaget med henblik på bedriftens fremtid i relation til den teknologi der giver det største miljøhensyn. Naturlig ventilation Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte i stalden, hvilket betyder at staldgulvene er forholdsvis tørre. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt ST , stald 5 og ST , stald 7. Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time. Det giver renere klove og ben, og dermed renere sengebåse og bedre celletal. Denne gulvtype har samme ammoniakfordampning som et præfabrikeret drænet gulv og er lettere at etablere. Staldtypen lever dermed op til husdyr-lovens krav om anvendelse af BAT. Dermed er staldsystemet vurderet med hensyn til teknik og økonomi. Fravalg: Der installeres ikke forsuringsanlæg, idet der er tale om en staldtype uden kanaler. Der vil, derfor kun kunne opnås en reduktion i ammoniakfordampningen fra gyllebeholderen svarende til ca. 1 %. Det er dermed ikke rentabelt at installere forsuringsanlæg.

5 ST , Eksisterende stald 4 Staldsystemet er sengestald med spalte (kanal, bagskyl eller ringkanal) med et skraberanlæg. Skrabning giver renere klove og ben, og dermed renere sengebåse og forbedret yversundhed. Eksisterende gulvsystem fastholdes i den eksisterende kostald. Stalden er løbende renoveret, så staldanlægget i dag fremstår praktisk og velfungerende for såvel dyr som ejere. Uden en større renovering er det ikke muligt at ændre staldsystemerne i stalden. Fravalg: Gylleforsuring er fravalgt på grund af risiko for lugtgener. Med det aktuelle produktionsanlæg er det ikke muligt at installere forsuring i alle staldafsnit. Erfaringer med forsuringsanlæg fra andre ejendomme har vist at der er en risiko for forværring af lugtgener på ejendomme hvor der sker en opblanding af forsuret gylle med ikke-forsuret gylle. Gyllekøling Fravalg: I svinestalde er det muligt at opnå en ammoniakreducerende effekt ved installering af gyllekøling. Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvægstalde og der er på nuværende tidspunkt ikke udført forsøg i Danmark der viser en effekt af gyllekøling i kvægstalde. Dybstrøelse (ST , eksisterende stald 4 og ST , kalvehytter 8) Småkalvene går i dybstrøelse. Småkalve op til 6 mdr. opstaldes i dybstrøelsesstaldsystem for at tilgodese dyrevelfærd. Staldafsnit til årsopdræt (0 6 mdr.) ikke er omfattet af BAT-bladene for staldsystemer, og at der ikke er opstillet BAT-krav for disse dyregruppe. Dybstrøelse (ST , køer på dybstrøelse og ST , opdræt på dybstrøelse) Dybstrøelse stald anvendes til kælvende dyr og til syge dyr, som på grund af benskader, mobning eller andre forhold skal separeres fra den øvrige besætning i en periode. Det er helt nødvendigt, at de syge og svage dyr opholder sig i et så optimalt miljø i forhold til dyrevelfærd som muligt, og her er dybstrøelsesarealer absolut det bedste valg. Velfærdsafdelinger er et nødvendigt hjælpemiddel i alle kvægbesætninger. Underlaget i velfærdsafdelingen bør være sand eller dybstrøelse med halm eller tørv. Muligheden for et blødt underlag er særligt vigtigt, når der tilstræbes et skånsomt miljø, da klovproblemer og halthed er et af de alvorligste problemer i de fleste besætninger. Aflastning af dårlige ben er ofte afgørende for helbredelse af halte køer. Der anvendes ikke svovlsyrebehandling af kvæggylle ( ) i syge-/aflastnings- /kælvboksene, da det pga. dyrevelfærd er nødvendigt at have dybstrøelse bokse til denne gruppe dyr. Præfabrikeret stald fravælges, da det pga. dyrevelfærd er nødvendigt at have dybstørelse bokse til denne gruppe dyr. Fodringsstrategier Det er forureningsforebyggende at gennemføre effektiv fodring til reduktion af udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige.

6 Fravalg af BAT Ansøger ønsker at producere grovfoder til eget forbrug, de har derfor ikke valgt, at lægge sig fast på et bestemt niveau for udskillelsen af fosfor i husdyrgødningen. Til gengæld fokuseres der på optimal ernæring og derigennem forøget dyrevelfærd, ved at udarbejde foderplanen i samarbejde med en kvægkonsulent, som kan bidrage med den nyeste viden inden for kvægfodring. Til det formål tages der analyser af alt grovfoder, så foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet, og derved tilpasses dyrenes behov. Fodringstiltaget er ikke anvendt med hensyn til ammoniakemissionen, der kan reduceres ved at nedsætte foderets indhold af fordøjeligt råprotein. Tiltaget harmonerer ikke med den fodring, der praktiseres på ejendommen, med en stor andel af græs i grovfoderet. I øvrigt advarer kvægbrugskonsulenter mod nedsættelse af råprotein indholdet, da det kan få konsekvenser for dyrenes sundhed. Der er således en betragtelig risiko forbundet med en relativt lille virkning på ammoniakfordampningen. Arealer: Der er 437,92 ha ejet og forpagtet areal. På disse arealer spredes der med 1,4 DE/ha. Der afsættes ca. 196 DE til afgræsning uden for harmoni Der vedlagt kort over arealer samt oversigt over ejeforholdt. Nitrat overfladevand: Beregninger på nitrat overfladevand viser at reduktionsprocenten er 100 %. Beregning af det maksimale dyretryk (DE max) og det reelle dyretryk (DE reel) for ansøgt drift: DE max: 1,4 DE/ha DE reel: 1,4 DE/ha. Beregningen af udvaskningen af N via Farm-N viser følgende: Kg N/ha DE max: 73,9 kg N/ha Kg N/ha DE reel: 52,7 kg N/ha.

7 Nitrat grundvand:

8 Kvælstof til Natura 2000 vandområder Udbringningsarealerne ligger i oplandet til Knuder Dyb, som har et stigende dyretryk og afvander til det beskyttede Natura 2000 område Vadehavet. Der stilles derfor særlige krav ved udbringningsarealer beliggende i dette område. Når der er sket en stigning i dyreholdet i et opland kan det ansøgte projekt kun gennemføres hvis husdyrbruget reducerer udvaskningen af kvælstof til et niveau på linje med planteavlsbrug, dvs. til en arealdrift med brug af handelsgødning og et plantesædskifte svarende til jordtypen. Udvaskningen af kvælstof i den aktuelle ansøgning (52,7 kg N/ha/år) er jf. ansøgningssystemet under niveauet ved ren planteavl uden brug af husdyrgødning, som er beregnet i ansøgningssystemet til 77,3 kg N/ha/år. Det har ikke været nødvendigt at anvende virkemidler til at overholde planteavlsniveauet.

9 Fosfor: Der er ingen arealer beliggende i oplandet, der afvander til et vandområde, som er overbelastet med fosfor. Fosforberegning viser, at krav til fosforoverskud er overholdt. Ammoniak: Den generelle ammoniakberegning viser kravet om reduktion af ammoniak fra stald og lager er opfyldt. Beregninger vedrørende BAT er vedhæftet som bilag O-alternativet og ophør af driften: ændringen af produktionen er begrundet i ønsket om at følge strukturudviklingen, tilpasse bedriften til de ændrede miljøkrav samt forbedre dyrevelfærd og arbejdsforhold. Ændringerne er dermed baseret på at bedriften fortsat skal være konkurrencedygtig og tidssvarende. Hvad angår ophør af driften af husdyrbruget vil der blive sikret, at de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfredsstillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, affald, maskiner og andet materiel. Såfremt der på ophørstidspunktet måtte være gyllebeholdere, der er opført uden tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal, vil gyllebeholderen blive fjernet, når den ikke længere er i drift.

10 status adresse navn CVR ha DE/ha DE Afgræsn DE/ha DE Ejet Gabøl Byvej 22 F, 6500 Vojens Jette Jacobsen 42 1,4 Ejet Gabøl Byvej 28, 6500 Vojens Jette Jacobsen 47,3 1,4 Ejet Ribevej 75,6500 Vojens Jette Jacobsen ,2 1,4 Ejet Kolsnaplundvej 8, 6500 Vojens Jette Jacobsen 60,2 1,4 288,7 1,4 404,18 Forpagtet Højgårdsvej 9, 6500 Vojens Bent Karlson 0, Forpagtet Højgårdsvej 3, 6500 Vojens Steen Carstensen , , 61-0, 62-0 Forpagtet Fælledvej 3, 6500 Vojens Doris Andersen 10, , 55-0 Forpagtet Balløjvej 1, 6500 Vojens Ingrid Skrøder Nielsen 26, , 53-0, 54-0 Forpagtet Gabøl Byvej 24, 6500 Vojens Peter R. Østergaard , Forpagtet Gabøl Byvej 22, 6500 Vojens Allan H. Christensen , Forpagtet Gelsåvej 24, 6500 Vojens Flemming Gormsen , Forpagtet Overgade 20, 6500 Vojens Henrik Post 3, , 70-1 Forpagtet Gammel Åbølvej 4, 6520 Toftlund Frank Berndt , , 51-0 Forpagtet Kolsnaplundvej 6, 6500 Vojens 1 0 en del af mark 41-0 Forpagtet Ribevej 67 F, 6500 Vojens 1, Forpagtet Gammel Haderslevvej 1, 6500 Vojens , 69-0 Forpagtet Hjartbro Byvvej 17, ,03 6, , 77-0, 78-0, 79-0, (80-0, 81-0, afgræsning) Forpagtet Skovridervej 1, , afgræning Forpagtet Hjartbro Byvvej 11, , , 74-0 Forpagtet Hjartbro Byvvej 3, , afgræsning Forpagtet Pionervej 8, ,15 (83-0, 84-0, 85-0 afgræsning) Forpagtet Oxlundvej 2A, , Forpagtet Lindetvej 3, , Forpagtet Hjartbro Byvvej 19, ,22 0,3 87-0, 88-0, (89-0 afgræsning) Forpagtet Tirslund Sognevej 3, , , 91-0, 92-0 Forpagtet Ribevej 51, , , 94-0, 95-0, 96-0 Forpagtet Hørløkkevej 64, ,18 0,9 98-0, 99-0, (100-0 afgræsning) Forpagtet Sitoftvej 5, 6270 Nis Nissen 0 131,78 ( afgræsning) Forpagtet Sitoftvej, 6270 Nis Nissen 0 0 Forpagtet Sitoftvej, 6270 Nis Nissen 0 0 Forpagtet Ny Frederikskog Nis Nissen 0 0 Forpagtet Hjartbro Byvvej 1, (143-0 afgræsning) 149,22 1,4 208, ,02 0,8 136, ,7 Ha + 149,22 ha + 170,02 ha = 607,94 ha 437,92 1,4 613, =749 DE Afgæsningsaftal Hjøgårdsvej 1, Vorbasse Kurt Madsen ,8 32 (mark nr , 100-1) GylleaftalerSkovvej 24, Over Jerstal, 6500 Flemming Skov ,4 1,4 126,68 Afgræsnin Dovervej 21, 6660 Lintrup Geradus Pelgrøm 20 1,4 28 (mark nr. 38-3, 38-1) 186,68

11

12

13

14 Jette Jacobsen Ribevej 75, 6500 Vojens Miljørådgiver Marina Berndt "Bedst tilgængelige teknologi (BAT) KVÆG Med begrebet "bedst tilgængelig teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument). Principperne i referencedokumentet tager udgangspunkt i svineog fjerkræsbrug men kan videreføres til kvægbrug med undtagelse af staldenes indretning. Vurderingerne for anvendelsen af BAT på husdyrbruget skal således ske i forhold til følgende aspekter: 1) Godt landmandskab/ Management 2) Fodringsstrategier 3) Staldsystemer 4) Forbrug af vand og energi 5) Opbevaring og behandling af husdyrgødning 6) Udbringning af husdyrgødning Ad 1: Godt landmandskab/ Management I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmåde ved uheld. G:\Natur og landbrug\2 Landbrug\Miljøgodkendelser\Godkendelser og tilladelser\ 12,3 Tillæg til godkendelse\ribevej 75, 6500 Vojens\v \Skema Bilagsfiler\ mmb BAT etape 2.doc Hensigtsmæssig drift og renere teknologi: Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger. I bedriftens årsrapport registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Bedriftens bortskaffelse af affald registreres på affaldsstamkort. Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres. Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Der udarbejdes en Beredskabsplan for nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte hændelser (uheld, brand m.m.) Ad 2: Fodringsstrategier I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov, samt at reducere indholdet af råprotein i foderet. Fodring Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås. Der tages analyser af grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet. Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning. Den aktuelle mælkeydelse anvendes til foderoptimering. Effektiv og præcis fodring reducerer ammoniumindholdet i gødningen mere end indholdet af organisk kvælstof. Ammonium er kilden til ammoniakfordampning, og derfor vil en relativt større reduktion i ammoniumindholdet end i total-n indholdet medføre en større reduktion i ammoniakfordampningen end en total N-reduktion tilsiger. Billundvej 3 Tlf Vojens Fax Version: Side 1 af 5

15 Fravalg: Det er fravalgt at ændre på indholdet af råprotein til køerne, da der ikke forelægger dokumentation for hvorledes en nedsættelse af råproteinindholdet påvirker køerne. I det nye stald etableres automatisk fodring, hvorved det er muligt at tilpasse næringsstofindholdet til forskellige dyregrupper. Ad 3: Staldsystemer Staldteknologier Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne. Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige miljøbelastning. Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, med henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav. Sigtet med anlægget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive indhentet ny og bedste viden, der gør anlægget til en fremtidssikret virksomhed. Ved hvert miljøtilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser der er foretaget med henblik på bedriftens fremtid i relation til den teknologi der giver det største miljøhensyn. Naturlig ventilation Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte i stalden, hvilket betyder at staldgulvene er forholdsvis tørre. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt. Kostald 5 og 7. ST , ST Fast drænet gulv, 2 % hældning, drænet i midten og skraberanlægget kører 2 gange i time. Det giver renere klove og ben, og dermed renere sengebåse og bedre celletal. Denne gulvtype har samme ammoniakfordampning som et præfabrikeret drænet gulv og er lettere at etablere. Stalden indrettes som sengestald med fast gulv, 2 % hældning, drænet i midten og skrabning hver 2. time. Ammoniakfordampningen fra stalden er den samme som fra stald-typen Præfabrikerede drænede gulve, BAT-byggeblad nr , der er den staldtype til kvæg, der har den laveste ammoniakfordampning. Staldtypen lever dermed op til husdyr-lovens krav om anvendelse af BAT. Dermed er staldsystemet vurderet med hensyn til teknik og økonomi. Fravalg: Der installeres ikke forsuringsanlæg, idet der er tale om en staldtype uden kanaler. Der vil, derfor kun kunne opnås en reduktion i ammoniakfordampningen fra gyllebeholderen svarende til ca. 1 %. Det er dermed ikke rentabelt at installere forsuringsanlæg. Staldanlæg 4 ST Staldsystemet er sengestald med spalte (kanal, bagskyl eller ringkanal) med et skraberanlæg. Skrabning giver renere klove og ben, og dermed renere sengebåse og forbedret yversundhed. Eksisterende gulvsystem fastholdes i den eksisterende kostald. Stalden er løbende renoveret, så staldanlægget i dag fremstår praktisk og velfungerende for såvel dyr som ejere. Uden en større renovering er det ikke muligt at ændre staldsystemerne i stalden. Fravalg: Gylleforsuring er fravalgt på grund af risiko for lugtgener. Med det aktuelle produktionsanlæg er det ikke muligt at installere forsuring i alle staldafsnit. Erfaringer med forsuringsanlæg fra andre ejendomme har vist at der er en risiko for forværring af lugtgener på ejendomme hvor der sker en opblanding af forsuret gylle med ikke-forsuret gylle. Pga. risikoen for forværrede lugtgener i forhold til nærliggende naboer/samlet bebyggelse/byzone fravælges forsuringsanlæg. Side 2 af 5

16 Gyllekøling Fravalg: I svinestalde er det muligt at opnå en ammoniakreducerende effekt ved installering af gyllekøling. Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvægstalde og der er på nuværende tidspunkt ikke udført forsøg i Danmark der viser en effekt af gyllekøling i kvægstalde. Kostald 7 (afsnit med dybstrøelse) og staldanlæg 4. (afsnit med dybstrøelse). Dybstrøelse hele arealet. Der udvides med 40 kvier i eksisterende stald (4) og 10 køer i ny kostald (7). Dybstrøelse anvendes til kælvende dyr og til syge dyr, som på grund af benskader, mobning eller andre forhold skal separeres fra den øvrige besætning i en periode. Det er helt nødvendigt, at de syge og svage dyr opholder sig i et så optimalt miljø i forhold til dyrevelfærd som muligt, og her er dybstrøelsesarealer absolut det bedste valg. Velfærdsafdelinger er et nødvendigt hjælpemiddel i alle kvægbesætninger. Underlaget i velfærdsafdelingen bør være sand eller dybstrøelse med halm eller tørv. Muligheden for et blødt underlag er særligt vigtigt, når der tilstræbes et skånsomt miljø, da klovproblemer og halthed er et af de alvorligste problemer i de fleste besætninger. Aflastning af dårlige ben er ofte afgørende for helbredelse af halte kvier og køer. Der anvendes ikke svovlsyrebehandling af kvæggylle ( ) i syge-/aflastnings-/ kælvboksene, da det pga. dyrevelfærd er nødvendigt at have dybstrøelse bokse til denne gruppe dyr. Derved kan der ikke indføres BAT i dette staldafsnit. Præfabrikeret stald fravælges, da det pga. dyrevelfærd er nødvendigt at have dybstrøelse bokse til denne gruppe dyr. Derved kan der ikke indføres BAT i dette staldafsnit. Der stilles ikke BAT-krav til disse dyregruppe, derfor vurderes, at det valgte staldsystem er passende til sårbare dyr. FAQ. 69 Skal hensyn til dyrevelfærd indgå i den samlede miljøvurdering? Hensyn til dyrevelfærd indgår ikke umiddelbart i den samlede miljøvurdering. Hensyn til dyrevelfærd varetages af anden lovgivning, således at alle lovlige staldsystemer og produktionsformer kan anvendes på lige fod i relation til miljøgodkendelserne. I forbindelse med redegørelsen for BAT kan hensyn til dyrevelfærd dog godt anvendes som argument til f.eks. at fravælge bestemte staldtyper. Dybstrøelse Småkalvene går i dybstrøelse. Småkalve op til 6 mdr. opstaldes i dybstrøelsesstaldsystem for at tilgodese dyrevelfærd. Staldafsnit til årsopdræt (0 6 mdr.) ikke er omfattet af BATbladene for staldsystemer, og at der ikke er opstillet BAT-krav for disse dyregruppe. Ad 4: Forbrug af vand og energi I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at registrere vandforbruget gennem måling og ved detektering og reparation af lækager. Vandforbrug: Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Vaskevandet fra rengøring af mælketank og malkeanlæg genanvendes til vask af malkestalden. Vandforbruget registreres. Der anvendes vand til forkøling af mælken. Vandet opsamles og genbruges til drikkevand til køerne. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Det er forsøgt at finde en balance mellem rengøring pga. hygiejne og smitte og begrænsning af vandforbrug. Side 3 af 5

17 I henhold til BREF dokumentet er det BAT at installere energibesparende belysning. Energiforbrug: Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette. Bygninger placeres under hensyntagen til fremherskende vindretninger for at fremme luftstrømmen i naturligt ventilerede stalde. Der forefindes 800 meter slanger under stalde. De foregår om jordvarmeanlæg, der opvarmer stuehus. Udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer Fodringen foregår automatisk, hvilket medfører et lavere energiforbrug end en traktordrevet fuldfodervogn. Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. Ad 5: Opbevaring af husdyrgødning Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere, kanaler under stald samt fortank. Tanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse. Tanken er tilmeld de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Der er normalvist ikke problemer med etablering af flydelag på kvæggylle. Gyllen er konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle senest 14 dage efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag. Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til gældende krav. Kontakten til gyllepumpen er etableret således, det ikke er muligt for uvedkommende eller ved uheld at aktivere pumpen. Der er ingen elektriske pumper monteret på gyllebeholdere. Der anvendes en gyllevogn påmonteret en sugekran ved påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholder. Opbevaring af fast gødning: Dybstrøelse opbevares på mødding med afløb til gyllebeholder eller i markstak jf. Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Opbevaring af dybstrøelse i marken sker i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens vejledning september 2004 eller senere udgave. Ad 6: Udbringning af husdyrgødning Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Der køres ikke ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der findes på udbringningsarealerne ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløb. På veletablerede afgrøder køres ud med gyllevogn med drypfri slæbeslanger. Da gyllen køres ud på veletablerede afgrøder minimeres ammoniakfordampningen, såvel som lugtgenerne på grund af mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. Ved afgrødehøjde under 10 cm bør det tilstræbes at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning. Der udarbejdes hvert år mark- og gødningsplan hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødernes forventede behov. I mark- og gødningsplanen skal der tages hensyn til bl.a. jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte, samt kvælstofudnyttelsen. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. således udbringning ikke giver anledning til unødige gener. Al transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved hensynsfuld kørsel. Side 4 af 5

18 Gyllen udbringes med slæbeslanger og nedharves indenfor 6 timer Gyllen nedfældes på sort jord og i græsmarker. Nedfældning af gylle begrænser ammoniakfordampningen. Størst reduktion opnås ved sortjordsnedfældning, som udenlandske undersøgelser har vist kan reducere ammoniakfordampningen med mere end 90 % sammenlignet med slæbeslangeudlægning. Da gylle ikke kan nedmuldes i en afgrøde er ammoniakfordampningen generelt højere fra gylle, der udbringes i en etableret afgrøde, end fra gylle der udbringes på bar jord, men efter, at afgrøden begynder at vokse i april måned, vil afgrøden give skygge og læ, hvilket sænker ammoniakfordampningen. Dybstrøelse udbringes med en staldgødningsspreder og nedbringes indenfor 6 timer. Fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedringningen finde sted, så snart det er muligt. Side 5 af 5

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bygningsnr. Beskrivelse Størrelse m 2 /m 3 1 Plads til kalvehytter 480

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav.

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav. Afrapportering - Projekt 2275, ap. 3, opstaldning Projektets titel: Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management -UDVIKLING Journal nr.: 14-0539936 ARBEJDSPAKKE 3 OPSTALDNINGENS INDFLYDELSE

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af kvægproduktion på virksomheden Skovbrynet 1, 8544 Mørke Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved BAT på kvægbrug Miljøgodkendelse / Kvæg Kursus marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved Indhold Definition og gennemgang af de 6 delelementer for BAT: Management Foder Staldindretning (dyrevelfærd) Forbrug

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding

Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding Maj 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk

Læs mere

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler.

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler. Tekstdele_samlet: Ikke teknisk resumé, Prosa skema ogbat redegørelse Vemmingbundvej 19, 6310 Broager Ikke teknisk resumé Dyr og dyreenheder: Der er pt. tilladelse til 70 køer (tung race), 80 kvier (0-28

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg

Staldsystemer til kvæg. Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Staldsystemer til kvæg Konsulent Morten Lindgaard Jensen Dansk Kvæg Dyrevelfærd - klovsundhed Gyllebeholder 2% 1½ % Normtal udarbejdes af Plantedirektoratet Bedste staldsystem - gylle 6% NHз Defineret

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

Bilag 1 2/36

Bilag 1 2/36 Bilag 1/36 Bilag 1 2/36 Bilag 2 3/36 Bilag 3 4/36 Bilag 4 5/36 Bilag 5 6/36 Bilag 6a 7/36 Bilag 6b 8/36 Bilag 7 9/36 Bilag 8a 10/36 11/36 Bilag 8b 12/36 13/36 Bilag 9 Malkekøer (SDM) BAT Etape 1 Alle dyr

Læs mere

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Kolding den 8. juni 2017 Henriette Fries, Morten Riis og Anette Dodensig Pedersen Menuen for dagen Husdyrgodkendelse med fokus på Nørupgård Tilsyn Revurdering 2

Læs mere

Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde

Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde Miljøkonsulent Arne Grønkjær Hansen, Landscentret, Byggeri og Teknik Disposition Ammoniak hvad er problemet? Hvor stor er emissionen fra kvægbrug Undersøgelser

Læs mere

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Diplomkursus i Arealforvaltning modul 3 5. februar 2009 Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Peter Kai Udviklingskonsulent AgroTech A/S Virkemidler svinestalde Virkemiddel Effekt Anvendelse Køling af kanalbund

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 5. august 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Fredrik IX's Plads

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 10. juli 2015 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager -

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse B Y G O G M I L J Ø Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse Fuglsøgård Fuglsøgårdvej 2 8581 Nimtofte Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Vasegård Byrstedvej 77, Byrsted, 9240 Nibe - udvidelse af dyrehold samt bygningsmæssige ændringer og udvidelser

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Vasegård Byrstedvej 77, Byrsted, 9240 Nibe - udvidelse af dyrehold samt bygningsmæssige ændringer og udvidelser 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6. februar 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Vasegård Byrstedvej 77, Byrsted, 9240 Nibe - udvidelse af dyrehold samt bygningsmæssige

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget,

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

TILLÆG. 12, stk. 3 TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 22. APRIL 2009. Hovmosevej 23, 6064 Jordrup AF KVÆGBEDRIFT PÅ. Kolding Kommune

TILLÆG. 12, stk. 3 TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 22. APRIL 2009. Hovmosevej 23, 6064 Jordrup AF KVÆGBEDRIFT PÅ. Kolding Kommune Kolding Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 22. APRIL 2009 AF KVÆGBEDRIFT PÅ 12, stk. 3 Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 jf. lovbek. nr. 1486 af 4. dec. 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup. CVR. Nr. 19910210

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup. CVR. Nr. 19910210 Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup. CVR. Nr. 19910210 Marts 2013 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282 POST@NORDFYNSKOMMUNE.DK WWW.NORDFYNSKOMMUNE.DK

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelse på Gadekæret 22, 7860 Spøttrup Den oprindelige godkendelse er meddelt i februar 2003 med tillæg meddelt i juni 2004. Næste regelmæssige revurdering: 2023 Vedr.: Revurdering

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

Miljøgodkendelse af Forpagtervej 2, 6560 Sommersted

Miljøgodkendelse af Forpagtervej 2, 6560 Sommersted Miljøgodkendelse af Forpagtervej 2, 6560 Sommersted Jf. 12, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 13. august 2014 Haderslev Kommune Indhold 1

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljøgodkendelse Svinebrug Mellergårdsvej 66, 9760 Vrå Husdyrgodkendelsesloven 41 Dato for revurdering: 10. november 2016 Journalnummer: 09.17.18-K08-17-15 Teknik & Miljø Springvandspladsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jacob Damgaard Berthelsen Mølgaardsvej 69 9640 Farsø 2013-12-11

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jacob Damgaard Berthelsen Mølgaardsvej 69 9640 Farsø 2013-12-11 Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Jacob Damgaard Berthelsen Mølgaardsvej 69 9640 Farsø 2013-12-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 3 1.1

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget BYG OG MILJØ Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Frøholm Rougsøvej 186 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 1 - Tillæg til miljøgodkendelse Hører til journalnummer: 09.17.18-P19-11-14 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Asfergvej 28 Hvidsten 8981 Spentrup 1 Registreringsblad - Miljøgodkendelse Hovedmatrikel

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg til. 12 Miljøgodkendelse. kvægbruget. Elmegården. Benslehøjvej 1. 7470 Karup

Tillæg til. 12 Miljøgodkendelse. kvægbruget. Elmegården. Benslehøjvej 1. 7470 Karup Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Elmegården Benslehøjvej 1 7470 Karup Meddelt den 8. april 2014 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug V i b o

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

UDKAST Miljøgodkendelse af Ribevej 75, 6500 Vojens

UDKAST Miljøgodkendelse af Ribevej 75, 6500 Vojens UDKAST Miljøgodkendelse af Ribevej 75, 6500 Vojens Jf. 12. stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 868 af 03/07/2015) xx.xx 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Bjerndrup Landevej 15, 6070 Christiansfeld

Tillæg til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Bjerndrup Landevej 15, 6070 Christiansfeld Tillæg til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Bjerndrup Landevej 15, 6070 Christiansfeld Godkendelsesdato 13-11. 2012 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 2 Grundlag og Resumé...4

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Miljøgodkendelse 1 af

Miljøgodkendelse 1 af Miljøgodkendelse 1 af Malkekvægbruget Kragelundvej 34, 6330 Padborg Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 1 12, stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE af kvægproduktion på I/S Idasminde Kirkebakken 10, 7840 Højslev efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug maj 2015 Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Annalise& Niels Peder Øgendahl. Skovly. Bossenhøjvej 39. Møborg. 7660 Bækmarksbro

Annalise& Niels Peder Øgendahl. Skovly. Bossenhøjvej 39. Møborg. 7660 Bækmarksbro 1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Annalise& Niels Peder Øgendahl Skovly Bossenhøjvej 39 Møborg 7660 Bækmarksbro Ansøgning udarbejdet af Helle Kalkrup, Miljøkonsulent, Lemvigegnens Landboforening Indholdsfortegnelse

Læs mere