FSR Revisoransvarsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSR Revisoransvarsforsikring"

Transkript

1 FSR Revisoransvarsforsikring Forsikringsbetingelser Revisorer FSR Indhold Ansvarsbetingelser for revisorer s Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar s Revisorgarantiforsikring s Forsikringsselskab (dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V.) CVR

2 Side 2 of 22 Ansvarsbetingelser for revisorer Indholdsfortegnelse Sikrede... 3 Forsikringens omfang... 4 Udvidelser... 4 Undtagelser... 7 Geografisk område... 8 Forsikringsperiode... 8 Forsikringssum... 9 Genopfyldning af forsikringssum... 9 Afløbsdækning... 9 Moms Selvrisiko Serieskade Risikoforandringer Forhold ved skadestilfælde Anden forsikring med samme risiko Præmiens betaling Forsikringens opsigelse og fornyelse Værneting og lovvalg Kort om forsikringen Ansvarsforsikringen til revisorer er specialtilpasset, så dækningen og omfanget opfylder eller overgår der krav der stilles i bekendtgørelse om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring. Det betyder blandt andet, at der er mulighed for at genopfylde forsikringssummen til de lovpligtige minimumssummer. Forsikringen dækker ikke kun simpelt uagtsomhed, som bekendtgørelsen foreskriver, men tillige grov uagtsomhed. Forsikringen dækker revisorer der ophører som registreret i de efterfølgende 10 år. Forsikringen er automatisk udvidet til at dække partnerskabshæftelse og fuld arbejdsgiveransvar.

3 Side 3 of 22 Almindelige forsikringsbetingelser for revisorer professionelt ansvar - i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Sikrede 1. Sikrede under denne forsikring er: I. Forsikringstager II. III. IV. Godkendte revisorer, for hvilket forsikringsselskabet har afgivet erklæring over for Erhvervsstyrelsen, der er ansat hos eller medejer af forsikringstager eller sikredes datterselskaber, enhver tidligere, nuværende og fremtid partner, direktør eller ansat hos Forsikringstager under deres udførelse af arbejde for denne, vikarer, midlertidig lejet arbejdskraft, når disse ved kontrakt er eller har været engageret af Forsikringstager, betinget af, at kontrakten giver denne instruktionsbeføjelser og direkte tilsyn, og V. sikredes bo eller arvinger ved død, umyndiggørelse, konkurs eller insolvens af sikrede under pkt. 1. I.-IV. ovenfor. 2. Udover Forsikringstager, anses som sikrede dennes datterselskaber, hvorved forstås selskaber og virksomheder, hvori Forsikringstageren direkte eller indirekte: I. Besidder mere end halvdelen af selskabskapitalen, eller II. III. Besidder flertallet stemmerettighederne, eller Har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, eller IV. Ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet, og som er 100 % konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab, eller V. Øvrige selskaber eller virksomheder opregnet i policetillæg til policen. 3. Forsikringen er udvidet til automatisk at omfatte datterselskaber som Forsikringstageren stifter eller opkøber efter ikrafttrædelse af forsikringen, dog forudsat: I. Det stiftede eller opkøbte datterselskabs omsætning ikke overstiger 20 % af Forsikringstagerens konsoliderede omsætning på tidspunktet for stiftelsen/opkøbet, dog maksimalt kr II. III. Det stiftede eller opkøbte datterselskabs aktiviteter i det væsentligste ikke adskiller sig fra Forsikringstagerens. Tre års skadeshistorik for det opkøbte selskab og liste med navne og cpr. numre på godkendte revisorer er modtaget og godkendt af forsikringsselskabet inden 60 dage efter handelens afslutning.

4 Side 4 of 22 IV. Det stiftede eller opkøbte datterselskabs aktiviteter har hverken direkte eller indirekte i USA og/eller Canada, og Forsikringens omfang V. At krav der fremsættes udelukkende omhandler handlinger eller undladelser begået, eller skade sket eller tilføjet i det tidsrum, hvor selskabet eller virksomheden var konsolideret som forsikringstagerens datterselskab. 1. Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab påført tredjemand for enhver form for uagtsom handling eller undladelse i forbindelse med udførslen af opgaver i henhold til 1, stk. 2 og 3, i revisorloven fra et kontor i Danmark. 2. Forsikringen omfatter den sikredes erstatningsansvar, for det ansvar som denne hæfter for i forbindelse med udførslen af opgaver i henhold til 1, stk. 2 og 3, i revisorloven. 3. Forsikringen dække det erstatningsansvar som sikrede, efter dansk rets alminidelige erstatningsregler kan ifalde for formuetab i forbindelse med den på policen nævnte virksomhedens art. 4. Forsikringsselskabet betaler på vegne af sikrede sags- og retsomkostninger inden for forsikringssummen, og forsikringsselskabet har såvel en ret som en pligt til at bistå sikrede med hensyn til krav, som følge af en faktisk eller påstået uagtsom handling eller undladelse, også hvor et krav mod sikrede er ubegrundet 5. Udvidelser Alle udbetalinger sker først efter godkendelse fra Forsikringsselskabet. 1. Omkostninger ved retsmøde Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig ved retsmøder, hvor Sikredes partnere, direktører eller øvrige ansatte skal afgive partsforklaring i forbindelse med et dækningsberettiget krav anmeldt under denne forsikring, med indtil: I. Partnere, direktører eller afdelingschefer: kr ,00 pr. dag. II. Øvrige ansatte: kr ,00 pr. dag. Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation. 2. Kommunikationsomkostninger Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig og som er forbundet med kommunikationsomkostninger i forbindelse med offentliggørelse af et tab eller skade

5 Side 5 of 22 omfattet af nærværende forsikring, som påvirker eller er egnet til at påvirke sikredes omdømme negativt. Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation. 3. Immaterielle rettigheder 4. Injurier Forsikringen er udvidet til at betale på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af en krænkelse af immaterielle rettigheder eller fortrolig information, herunder varemærker, billedmærker, lydmærker, grafik, ophavsrettigheder m.v., såfremt en sådan krænkelse er sket uagtsomt. Denne udvidelse yder dog ingen dækning for krav, der rejses på baggrund af en faktisk eller påstået krænkelse af patentrettigheder. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes sagsomkostninger som følge af sager vedrørende injurier, bagvaskelse og ærekrænkelse fremsat af sikrede i uagtsomhed. Herudover udbetales der omkostninger ved retsmøde. 5. Tab af dokumenter Forsikringen er udvidet til at skadesløsholde sikrede for erstatningsansvar for tab eller beskadigelse af dokumenter herunder data som sikrede er ansvarlig for, fordi de er eller menes at være overdraget sikrede til varetægt, eller som sikrede har betroet tredjemand som led i sikredes normale virksomhed. Dækningen omfatter alle beløb for hvilke sikrede er erstatningsansvarlig, samt alle rimelige omkostninger for sikrede til reproduktion eller genetablering af dokumenter, og er betinget af at: I. Sikrede har en nedskrevet IT-politik, og II. Sikrede foretager backup dagligt på eksterne servere Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på DKK som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Dokumenter skal betyde enhver form for aftaler, tegninger, planer, optegnelser, bøger, breve, notater, certifikater, computerudskrifter og elektronisk lagrede data, men ikke pengesedler, værdipapirer og negotiable dokumenter. 5. Partnerskabshæftelse Nærværende forsikring er udvidet til at omfatte partnerhæftelse indenfor policens maksimale dækningssum. Ved partnerskabshæftelse forstås de på policen sikrede partneres hæftelse for andre partneres ansvar, når dette ansvar er begrundet i den ansvarlige partners forsætlige handling og/eller undladelse.

6 Side 6 of 22 En partner defineres som en person(juridisk / fysisk) som har solidarisk hæftelse med de øvrige partnere. Det er en betingelse for dækning, at kravet rejses første gang i forsikringstiden, jf. afsnittet i forsikringsbetingelserne om Forsikringsperiode. Forsikringen dækker alene krav, der rejses mod partnere, der på det tidspunkt, hvor kravet rejses første gang, er sikret på denne police. Det er uden betydning om den skadevoldende partner er dækket af policen. Det er en betingelse, at hæftelsen opstår som led i drift af den virksomhed, der er sikret på denne police. Det er endvidere en betingelse, at hæftelsesansvaret opstår på baggrund af den virksomhedsform, hvori revisionsvirksomheden drives, jf. gældende almene erstatningsretlige regler, Hæftelsesforpligtelser, som en eller flere partnere kontraktligt har påtaget sig og som medfører et videregående kontraktansvar, f.eks. selvskyldnerkautioner, er således ikke omfattet af denne udvidelse. Forsikringen dækker ikke: - Den eller de skadevoldende partnere, - Partnernes hæftelse for nogen anden risiko, end den ovenfor angivne, - Hæftelse for ansvar, der ikke udspringer af revisorarbejde, - Hæftelse for ansvar, der skyldes kriminelle forhold, herunder underslæb, mandatsvig, bedrageri m.v., - Hæftelse for enhver risiko, der efter sin art henhører under den for revisor lovpligtige garantiforsikring, herunder hæftelse for denne risiko, når dækningssummen på revisorgarantiforsikringen er forbrugt. I tilfælde af udbetaling af erstatning under denne udvidelse, indtræder HDI-Gerling i partnernes regresret overfor den eller de skadevoldende partner/partnere. Denne udvidelse sker indenfor den på policen gældende dækningssum pr. godkendt revisor. Der gælder en selvrisiko pr. partner, svarende til den i policen angivne selvrisiko for professionelt ansvar, dog maksimalt kr i alt for de sikrede. 6. Arbejdsgiveransvar Såfremt erstatningskravet vedrører et af en nuværende eller tidligere ansat godkendt revisor eller anden ansat forsætligt forvoldt formuetab, dækker nærværende forsikring arbejdsgivers hæftelsesansvar overfor skadelidte tredjemand jf. DL , idet i tilfælde af udbetaling af erstatning indtræder i arbejdsgivers regresret mod den nuværende eller tidligere ansatte. Det er en forudsætning for dækning af arbejdsgivers hæftelsesansvar, at formuetabet ikke kan henføres til et groft uagtsomt forhold i forbindelse med ledelsen af revisorvirksomheden samt at kravet ikke tillige er rejst mod nogen godkendt revisor, der tillige er partner i revisorvirksomheden eller indgår i ledelse af virksomheden, tillige er ansvarlig for forvoldelsen af formuetabet. Denne udvidelse omfatter ikke ansvar for ansattes kriminelle handlinger eller undladelser.

7 Side 7 of 22 Undtagelser Forsikringen dækker ikke krav der skyldes; 1. Videregående ansvar/garanti at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger udover sikredes almindelige erstatningsansvar i henhold til gældende ret herunder krav som alene støtter sig på, at sikrede har påtaget sig forpligtelser, der er videregående, end hvad der efter almindelige erstatningsregler er gældende for virksomhed af den pågældende art. Tilsvarende gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom pågældende tilsagn ikke var givet. afgivelse af nogen udtrykkelig garanti eller indeståelse, herunder for finansielt afkast eller udfaldet af nogen form for investeringer. 2. Ledelsesansvar sikredes personlige eller solidariske ansvar som følge af dennes ledelses- eller bestyrelsesarbejde. 3. Omkostningsestimater fejlagtige omkostningsestimater, overslag på pris, indikationer omkring forventet honorarbetaling og lignende afgivet af sikrede, eller nogen for hvem sikrede er ansvarlig, i relation til den forventede pris for sikredes rådgivning og tjenesteydelser. 4. Forsæt og/eller uberettiget personlig vinding formuetab forårsaget af sikredes eller dennes personales forsætlige adfærd, eller formuetab der kan henføres hertil. 5. Strafbare handlinger 6. Bøder strafbare handlinger, begået af sikrede. bøder, herunder punitive og exemplary damages, skatter og stempelafgift, der pålægges sikrede eller tredjemand med mindre bøden eller skatten påføres tredjemand som direkte følge af sikredes rådgivning. 7. Krav vedrørende formuetab lidt af nogen fysisk eller juridisk person: I. som ejes eller kontrolleres af en sikret, eller II. III. som ejer eller kontrollerer en sikret, eller som er forbundet med en sikret gennem fælles kontrol eller ejerforhold.

8 Side 8 of Arbejdsretlige krav sikredes overtrædelser gældende arbejdsretlige regler. 9. Investeringsrådgivning 10. Asbest fejlagtig investeringsrådgivning eller -service, herunder men ikke begrænset til Sikredes mangelfulde eller fejlagtige rådgivning og/eller forudsigelser om afkastet af investering i værdipapirer og/eller fast ejendom. Ligeledes ydes der ingen dækning for krav rejst mod Sikrede, der udspringer af eller kan henføres til formueforvaltning foretaget af Sikrede. asbest/asbestose eller materialer indeholdende asbest uanset formen eller mængden heraf. 11. Forurening forurening af nogen art, herunder formuetab, som direkte eller indirekte er en følge af forurening. 12. Krig terror denne forsikring dækker ikke skade og/eller tab som er direkte eller indirekte relateret til krig, krigslignende situationer, revolution, oprør, civile optøjer, terrorisme eller lignende alvorlige forstyrrelser af freden. terrorisme defineres som ulovlige handlinger rettet mod offentligheden f.eks. en voldelig handling eller farlig udbredelse af biologiske eller kemiske stoffer, som sker med det formål at påvirke politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt. Geografisk område Forsikringen dækker med i det på policen angivne område, idet det er en forudsætning, at kravet er forårsaget af revisionsarbejde præsteret fra sikredes kontor i Danmark. Forsikringsperiode Forsikringen dækker erstatningskrav, som rejses første gang mod sikrede i forsikringsperioden. Et erstatningskrav anses som rejst på det tidligste af ét af følgende tidspunkter: I. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af en skade eller et formuetab. II. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, i. at der er indtrådt en skade eller lidt et formuetab, eller

9 Side 9 of 22 ii. at der er en risiko for, at der vil indtræde en skade eller tab. Forsikringssum Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til selskabet mere end 12 måneder efter forsikringen ophør, dækkes ikke. Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes handlinger eller undladelser, som er foretaget før den i policen anførte retroaktive dato. Denne police har to dækningssummer disse dækningssummer fremgår af policen og udgør Forsikringsselskabets maksimale hæftelse for alle erstatningskrav, der rejses mod sikrede indenfor et forsikringsår. Uagtet den på policen angivne forsikringssum, er den mindste forsikringssum som forsikringsselskabet hæfter for pr. år, de i bekendtgørelse om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring angivne forsikringssummer. For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen gives inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil. Omkostninger til afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med forsikringsselskabets godkendelse. Sådanne omkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb dækkes fuldt ud, selvom forsikringssummen derved overskrides. Dog dækkes omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse uden for Danmark inden for den på policens forside anførte dækningssum. Genopfyldning af forsikringssum Afløbsdækning Udtømmes forsikringssummen direkte eller pga. af hensat reserve, har sikrede ret til at genopfylde forsikringssummen, med de i bekendtgørelse om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring angivne minimums forsikringssummer, mod betaling af 100 % af den samlede seneste betalte præmie. Genopfyldning er udelukkende gældende for den lovpligtige forsikringssum. Såfremt en af policen omfattet revisor afgår ved døden eller frivilligt ophører med dennes registrering hos Erhvervsstyrelsen, er denne revisor dækket af en forsikringssum. Forsikringssummen er personlig og på DKK. 2 mio. i alt, i perioden fra ophør af registrering og indtil 10 år efter ophør af registrering. Afløbsdækningen er kun gældende for krav der rejses direkte og personligt mod revisoren eller dennes bo.

10 Side 10 of 22 Moms Selvrisiko Serieskade Det er en forudsætning for afløbsdækningen, at det ansvarspådragende forhold, der medfører erstatningskravet, er udvist før tidspunktet for afløbsperiodens begyndelse. Hvis revisoren genregistreres hos Erhvervsstyrelsen i afløbsperioden bortfalder dækningen pr. denne dato. Merværdiafgift i henhold til lovbekendtgørelse nr. 140 af 26. februar 1992 eller senere lovbekendtgørelser der træder i stedet for eller ændrer denne - bæres af sikrede i det omfang, denne kan fratrække dette i sit momsregnskab over for Skat. Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under nærværende forsikringsaftale. Selskabet deltager ikke i behandling af krav, der ikke overstiger selvrisikoen, og sikrede bærer således selv alle omkostninger, renter mv. i denne forbindelse. Såfremt kravet overstiger selvrisikoen, beregnes der ikke selvrisiko af omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse. Et erstatningskrav der i forsikringsperioden er rejst mod sikrede i anledning af flere skader eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses (i forsikringsperioden). Såfremt først krav i serien er rejst før denne forsikrings ikrafttræden eller efter denne forsikrings ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. Vedrører serieskadekravet uagtsomme forhold udvist før forsikringens ikrafttræden, er dette alene omfattet af denne forsikring, i det omfang policen er udvidet til at dække krav vedrørende uagtsomme forhold udvist før forsikringens ikrafttræden. Krav i en serie, der anmeldes mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Risikoforandringer Såfremt der indtræder ændringer i den i policen anførte aktivitet eller risiko, skal dette uden ophold anmeldes til Forsikringsselskabet, som da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår, herunder til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Forsikringsselskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt.

11 Side 11 of 22 Forhold ved skadestilfælde Så snart sikrede får viden om eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav imod ham, skal han straks give selskabet skriftlig meddelelse herom, og herefter overlade selskabet eller dettes advokat at varetage hans interesser i enhver henseende. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med forsikringsselskabets samtykke, og Forsikringsselskabet har ret til at overtage og føre Sikredes sag også i relation til indgåelse af forlig, således at det er Forsikringsselskabet, der træffer bestemmelse om sagens behandling. Såfremt der opstår uenighed mellem Sikrede og Forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et krav mod de sikrede skal bestrides over for sagsøger, skal Forsikringsselskabet ikke være forpligtet til at bestride kravet, medmindre en opmand vurderer, at der er rimelig sandsynlighed for at få medhold i sagen eller for at begrænse erstatningsbeløbet til et beløb mindre end størrelsen af et muligt forlig. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem Sikrede og Forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af Sikrede. Forsikringsselskabet har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav ret til at foretage en betaling af forsikringssummen til dækning af dette krav. Forsikringsselskabet skal herefter være fri for alt ansvar i relation til sådant krav, herunder pligten til at betale forsvarsomkostninger samt til at forsvare Sikrede. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Rettighederne under denne forsikring kan ikke af Sikrede overdrages til tredjemand uden Forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. Anden forsikring med samme risiko I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af Forsikringstagen opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke efter første påkrav, sender Forsikringsselskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist.

12 Side 12 of 22 En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder Forsikringsselskabets dækningspligt. Har Forsikringsselskabet udsendt en sådan påmindelse, er Forsikringsselskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Forsikringens opsigelse og fornyelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt til hovedforfald, såfremt Erhvervsstyrelsen rettidigt (én måned før hovedforfald) har modtaget anmodning fra forsikringsselskabet om opsigelse. Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt opsige forsikringen. Forsikringen kan ikke opsiges før rettidig anmodning til erhvervsstyrelsen. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen. Fornyelsen sker på uændrede betingelser og til uændret præmie, (3. afsnit, præmiens betaling), medmindre et af følgende forhold foreligger inden 30 dage forud for datoen for hovedforfald: I. der er indtrådt ændringer i den i policen eller begæringen anførte risiko, II. III. IV. der er anmeldt krav eller omstændigheder som kan føre til krav under policen, der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer Forsikringsselskabet i at fortsætte policen på de aftalte betingelser, vilkår og præmie, der er ikke betalt præmie, eller Værneting og lovvalg V. forsikringstageren har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, eller er begyndt at eksportere hertil. Tvist vedrørende denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstol. Som værneting for tvister vælges Københavns Byret eller Østre Landsret. Østerbro Version II 2014

13 Side 13 of 22 Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede Erhvervsansvar/dækningsomfand Afværgelse af skade Aftaler om ansvar og erstatning Geografisk dækningsområde Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer Forsæt, grov uagtsomhed m.v Forsikringstid Dækningssummer og selvrisiko Anmeldelse af forandringer Anmeldelse af skade Andre forsikringer mod samme risiko Forsikringens opsigelse eller forlængelse Præmiens betaling Indeksregulering af præmie Værneting og lovvalg Kort om forsikringen De almindelige forsikringsbetingelser erhvervsansvar er specialudviklet til at være et tillæg til forsikringer for professionelt ansvar. Forsikring dækker differencekrav i forbindelse med anmeldte og anderkendte arbejdsskader herunder svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Forsikringen dækker desuden skader på tredjemands ting, som ansatte måtte forvolde i forbindelse med kundebesøg eller hvis gæster/kunder kommer til skade mens de opholder sig på forsikringstagerens forretningssted.

14 Side 14 of 22 Almindelige forsikringsbetingelser erhvervsansvar - i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand Stk. 1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 3.0 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar for: 3.1 Produktansvar, egne ting, ting i varetægt m.v. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: a) forvoldt af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret, b) på ting, tilhørende forsikringstageren, c) på ting som sikrede, har til lån, til leje, opbevaring, af benyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, d) på ting, som sikrede, har påtaget sig, at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse, e) på ting, forårsaget ved, at produkter eller ydelser ude bliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt, f) på ting, forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer, g) på ting, forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer, h) på ting, forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af:

15 Side 15 of 22 - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i litra f og sådanne arbejder udført af andre end sikrede. 3.2 Forurening Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskudseller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum. Omfattes den forsikrede virksomhed af den i "Lov om erstatning for miljøskader" indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende punkt angivne begrænsninger. 3.3 Formuetab Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. 3.4 Bøder og lignende Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". 4.0 Afværgelse af skade Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge. 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler. 6.0 Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område. For skade sket uden for det i policen angivne geografiske område dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold der og ikke skyldes sikredes arrange-

16 Side 16 of 22 ment af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 7.0 Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer Forsikringen dækker ikke ansvar for: a) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse for sikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab. b) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, c) skade forvoldt af sikredes hund, d) skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, e) nuklear skade som defineret i paragraf 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader). 8.0 Forsæt, grov uagtsomhed m.v. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 9.0 Forsikringstid Stk. 1 Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. Stk. 2 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning, b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, - at der er indtrådt en skade eller et tab, eller

17 Side 17 of 22 - at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. Stk. 3 Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2, litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til senest 12 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet senest 5 år efter forsikringens ophør. Stk. 4 Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før den i policen herom angivne dato Dækningssummer og selvrisiko Stk. 1 Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, som efter pkt. 9.0 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. Stk. 2 Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt: a) ved skade sket udenfor Norden: kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides, b) ved skade sket i Norden: fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige andel af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen Anmeldelse af forandringer Stk. 1

18 Side 18 of 22 Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Anmeldelse af skade Stk. 1 Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til selskabet. Stk. 2 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Stk. 3 I det omfang, selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand Andre forsikringer mod samme risiko Stk. 1 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Stk. 2 Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Forsikringens opsigelse eller forlængelse Stk. 1 Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Stk. 2 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk et år ad gangen Præmiens betaling Stk. 1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage.

19 Side 19 of 22 Stk. 2 Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Stk. 3 Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist. Stk. 4 En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Stk. 5 Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr på kr Indeksregulering af præmie Stk. 1 Præmien på denne forsikring er fast, og således ikke undergivet regulering, med mindre risikoen ændres. Stk. 2 regulerer faste præmier ca. hvert tredje år således præmien over tid vil stige i takt med prisudviklingen. Reguleringen sker i overensstemmelse med policens regler om varsling og sker alene for fremtidige præmier 17.0 Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Østerbro Version I

20 Side 20 of 22 Revisorgarantiforsikring Indholdsfortegnelse 1.0 Dækket risiko Forsikringens omfang Opsigelse efter skade Ophør Ørige bestemmelser Kort om forsikringen Garantiforsikringen dækker i henhold til Revisorloven. Forsikringen omfatter formuetab, der er forårsaget i forbindelse med en på policen angivet revisors uretmæssige forbrug af midler, som var betroet revisoren i dennes egenskab. Forsikringsselskabet har mulighed for at rejse et regres krav mod skadevolder.

21 Side 21 of 22 Almindelige forsikringsbetingelser revisorgarantiforsikring 1.0 Dækket risiko - i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Forsikringsselskabet indestår som selvskyldner for opfyldelsen af de økonomiske tab, som revisor måtte pådrage tredjemand som følge af udførelsen af hvervet som statsautoriseret eller registreret revisor med en dækningssum på kr pr. medforsikret revisor, dog maksimalt kr pr. revisor pr. forsikringsår. Forsikringen omfatter alene de på policeforsiden anførte statsautoriserede eller registrerede revisorer. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart overfor skadelidte for erstatningskravet for så vidt, at revisors ansvar falder inden for denne polices dækningsomfang. 2.0 Forsikringens omfang Denne garantiforsikring dækker krav, som vedrører forhold udvist i forsikringstiden, dvs. i perioden efter policens ikrafttræden og før policens ophør. Garantiforsikringen dækker alene krav, der rejses overfor forsikringsselskabet senest 5 år efter afslutningen af den opgave eller det forhold, som har udløst kravet. Denne frist suspenderes ved kravstillers retsforfølgning mod revisor, herunder indgivelse af klage til Disciplinærnævnet nedsat i henhold til lov om statsautoriserede revisorer eller lov om registrerede revisorer. Garantien dækker ikke krav, der efter sin art er omfattet af dækningen under revisoransvarsforsikring. Garantiforsikringen dækker ikke krav, hvis manglende dækning under revisoransvarsforsikringen alene skyldes denne forsikrings sumbegrænsning. 3.0 Forhold ved skadetilfælde Så snart forsikringstager får at vide eller må formode, at der vil blive rejst krav mod ham, skal der omgående ske skriftlig anmeldelse til selskabet. Forsikringstageren er ikke berettiget til at anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for forsikringsselskabet. I det omfang forsikringsselskabet har udredet erstatning omfattet af denne forsikring, er selskabet berettiget til at kræve erstatningsbeløbet udredet af revisor, jf. dansk rets almindelige regler om selvskyldnerkaution.

22 Side 22 of Opsigelse efter skade 5.0 Ophør Fra den dato skadeanmeldelse er indgivet til forsikringsselskabet, er selskabet berettiget til med 14 dages varsel at opsige forsikringen. Deponerer revisor sin autorisation som statsautoriseret revisor eller slettes den registrerede revisors registrering, ophører forsikringen samtidigt hermed, uanset om revisor har givet meddelelse herom til forsikringsselskabet. Forsikringen kan i øvrigt alene med 45 dages til hovedforfald opsiges af såvel forsikringstager som af forsikringsselskabet. 6.0 Ørige bestemmelser "Forsikringens ikrafttræden og varighed", "præmiens betaling", "anden forsikring" i de almindelige forsikringsbetingelser der omhandler revisoransvar og er tilknyttet samme police, gælder tillige for nærværende dækning. Østerbro Version I

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade 12 1620 København V KUNDENR: 10136163 POLICENR: 900 287 2223 PROF. ANSVARSFORSIKRING 05.04.2016 Vi sender hermed jeres nye Prof. Ansvarsforsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Professionel Ansvar forsikring

Professionel Ansvar forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Professionel Ansvar forsikring Forsikringsbetingelser R360 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-12 Side 6 Professionel ansvar Afsnit 13-16 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvar plejeanbragte forsikring

Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser R359 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-12 Side 6 Plejeanbragte Afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 1. DEFINITIONER I denne forsikring forstås ved 1.1 Selskab: Den juridiske enhed, som har tegnet forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet af en juridisk

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING DF20912-1 December 2015 VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20912-1 December 2015 2 Personoplysninger m.v Som

Læs mere

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV BETINGELSER Oversigt over policens forsikringsbetingelser Side Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Udvidelser... 3 5 Undtagelser... 4 6 Definition af krav... 5 7 Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Miljøforsikring - udvidet dækning

Miljøforsikring - udvidet dækning Betingelser nr. 510801 Forsikringsbetingelser for Miljøforsikring - udvidet dækning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr af 16. december 2015

Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr af 16. december 2015 Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 66-3 af 16. december 2015 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere