Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid"

Transkript

1 Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

2 Layout: Morten Andresen København, september 2007

3 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6 Ret til at forlænge forældreorloven...7 Ret til at udskyde forældreorloven...8 Hvis barnet indlægges?...8 Retten til dagpenge....9 Frist for ansøgning om dagpenge fra kommunen...10 Klage Fødsel umiddelbart før eller efter studieafslutning...11 SU & Barsel...12 Hvornår kan du få fødselsklip?...13 Orlov...13 Særligt børnetilskud...13 Stop af studie...13 Studiearbejde Pligt til at oplyse om graviditet...14 Sygdom pga. graviditet...14 Arbejdsmiljø for gravide...15 Farligt arbejde Bekendtgørelse om arbejdets udførsel...16 Børnepasningsorlov...17 Barsel i udlandet...18 Bilag 1 - Varslingsbestemmelser...19

4

5 5 Forord Når du ønsker det, er det dejligt, når der er et barn i vente. Men ofte dukker der hurtigt problemer og overvejelser op i forhold til studie, arbejde og økonomiske forhold, som f.eks. SU og dagpengerettigheder. Spørgsmålene er mange. I denne pjece kan du få svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som vi støder på i vores mange kontakter med medlemmer i forbindelse med graviditet og barsel. Som lægestuderende er det muligt at få både barselsdagpenge og SU. Vejledning er målrettet lægestuderende der i kortere eller længere perioder arbejder i vikariater eller er tilknyttet FADLs Vagtbureauer i København, Odense eller Århus. Hvis du har flere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at henvende dig hos FADLs Sekretariat. Se kontaktoplysninger på bagsiden af denne pjece. FADLs Sekretariat, København, den 7. september 2007

6 6 Generelle regler om barselsorlov De ny regler for barselsorlov trådte i kraft den 27. marts De betyder, at forældre nu har 52 ugers barselsorlov tilsammen med fulde dagpenge, herunder 4 ugers orlov før forventet fødsel til moderen. Til gengæld ophørte den populære børnepasningsorlov, hvor hver af forældre kunne få op til 52 ugers orlov i alt med orlovsydelse op til barnet fyldte 9 år. Ordningen gælder dog stadig for børn født før 27. marts 2002 (se kap. 5). Hvor meget kan jeg få? Barselsdagpengene udbetales med den samme sats som arbejdsløshedsdagpengene. Pr kr Herudover kan du få SU. Hvor længe kan jeg være hjemme sammen med barnet (på dagpenge)? De perioder hvor henholdsvis moderen og/ eller faderen har ret/pligt til fravær kan opgøres i henhold til nedenstående skema. Som det fremgår har Moderen ret til barselsdagpenge i 4 uger før forventet fødsel. Terminsdatoen regnes med i de 4 uger. Moderen kan få barselsdagpenge i mere end 4 uger før forventet fødsel (din termin), hvis:»» lægen skønner, at graviditeten vil forløbe sådan, at der risiko for hendes helbred, hvis hun fortsætter med at arbejde»» hun har et arbejde, der kan skade hende eller det ufødte barn, eller Med dagpenge Uden dagpenge Før forventet fødsels (moderens ret) 4 uger Efter fødslen (moderens pligt) 2 uger Efter fødslen (moderens ret) 12 uger Efter fødslen (faderens ret) 2 uger Orlov (begges ret) 32 uger 32 uger I alt 52 uger 84 uger

7 7»» sikkerhedsbestemmelserne på hendes arbejdsplads fastslår, at arbejdet er skadeligt, når hun er gravid. Hvis du mener, at du ikke bør være til rådighed for arbejdsmarkedet under din graviditet, skal du kontakte din læge. Som mor har du pligt til at tage de første 2 ugers fravær og ret til de næste 12 uger efter fødslen, dvs. at du som mor har en ret til 14 ugers orlov (barselsorlov). Som far har du ret til 2 ugers sammenhængende orlov i forbindelse med fødslen, eller når barnet kommer hjem. Du kan aftale med arbejdsgiveren, at holde dem inden for de første 14 uger efter fødslen (fædreorlov). Hver forælder har ret til 32 ugers forældreorlov:»» Moderen kan vælge at afholde disse uger i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov.»» Faderen kan vælge at påbegynde sine 32 uger sideløbende med, at moderen afholder sine 14 ugers orlov efter fødslen. Forældrene har således ret til sammenlagt 84 ugers ( ) fravær i forbindelse med barsel, men kun tilsammen ret til barselsdagpenge i 52 uger ( ). Retten til de 32 uger kan ikke overdrages mellem forældrene. Ret til at forlænge forældreorloven Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge forældreorloven med otte uger, så de i stedet får 40 uger fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til fulde dagpenge er dog fortsat 32 uger. Det betyder, at forældrene i de 40 uger får udbetalt et beløb, der svarer til 32 uger med fulde dagpenge. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at forlænge orloven med yderligere seks uger, så de i stedet får 46 uger, fra barnet er 14 uger gammelt. Her gælder det også, at forældrene fortsat har ret til 32 uger med fulde dagpenge. Det betyder, at forældrene i de 46 uger får udbetalt et beløb, der svarer til 32 uger med fulde dagpenge.

8 8 Ret til at udskyde forældreorloven Forældrene har mulighed for at udskyde mellem 8 og 13 uger af 32-ugersperioden. Den udskudte orlov skal dog holdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. Udskudt orlov (aftalebaseret orlov) gælder kun for medlemmer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende. Hvad må man? I de første 14 uger efter fødslen må du hverken arbejde, studere eller have anden form for beskæftigelse. Hvis barnet indlægges? Hvis barnet bliver indlagt på hospital i din barselsorlovsperiode, kan orloven forlænges med den periode, som barnet er indlagt. Forlængelsen kan højst vare i 3 måneder. De nye regler giver gode muligheder for fleksibilitet med hensyn til afholdelsen. For deltaljer om dette kan du kontakte din kommunes socialforvaltning eller læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (www.am.dk). I de sidste 32 uger har du mulighed for at genoptage arbejdet i mindre omfang eller deltage i fagpolitisk arbejde, undervisning o. lign. Du skal undersøge dette nærmere i din kommune.

9 9 Retten til dagpenge Forældre er under fravær fra arbejdet ved graviditet og barsel berettiget til barseldagpenge fra bopælskommunen. Ansøgningsskema fås hos kommunen. Studerende uden erhvervsarbejde opfylder ikke betingelserne for at få udbetalt barseldagpenge fra kommunen. Studerende har kun ret til barseldagpenge, hvis de har så meget erhvervsarbejde at beskæftigelseskravet er opfyldt. Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis en af nedenstående 4 betingelser er til stede:»» Har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før orloven, og har været i beskæftigelse i mindst 120 timer i perioden.»» Er dagpengeberettiget i en a-kasse.»» Har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den sidste måned.»» Elever i lønnet praktik (iht. lov). FADL vandt den 15. juni 1994 en landsrestsag for 4 lægestuderende. Retten traf den afgørelse, at de 4 lægestuderende sygeplejevikarer eller ventilatører, som i mere end 13

10 10 uger havde været medlemmer af et af FADL s vagtbureauer, og opfyldte betingelsen om 120 timers arbejde inden 1. fraværsdag, betragtes som tilknyttet arbejdsmarkedet, jf. dagpengelovens 4, stk. 1 nr. 1, selv om der i 13 ugersperioden havde været arbejdsfrie dage. Dvs. når du arbejder gennem FADL s vagtbureau er du tilknyttet arbejdsmarkedet løbende og har derfor tilknytning til arbejdsmarkedet 13 uger før orloven. Du skal så selv sikre dig de 120 timer men kan lægge dem i god afstand til fødslen. Er der problemer med kommunen kan du henvise til Sociale Meddelelser SM D Frist for ansøgning om dagpenge fra kommunen Når du skal have graviditetsorlov, skal du kommunen om dagpenge senest 8 uger efter fødslen. Eller hvis du adopterer 8 uger efter barnets modtagelse. Hvis du påbegynder din orlov senere, skal du indgive anmodningen om dagpenge senest 8 uger efter den 1. fraværsdag. Ved fravær pga. graviditetsbetinget sygdom skal du anmode om dagpenge senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Overskridelse af frist Hvis fristen overskrides, har forældrene kun ret til dagpenge for den periode, der ligger efter anmodningen.

11 11 Klage Det er kommunen, der træffer afgørelse om retten til dagpenge. Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan der klages over afgørelsen til Det Sociale Nævn inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Som medlem af FADL kan du få hjælp til at udforme en evt. klage. ( 16, stk.3 Arbejdsgiveren udbetaler nedsatte dagpenge ved delvist fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser). Fødsel umiddelbart før eller efter studieafslutning Hvis barnet er født så sent i studiet, at en del af barselorloven ligger efter studieafslutningen, og du ikke opfylder beskæftigelseskravet er der ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt hvor du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Dvs. fra en måned efter eksamensafslutning. Det er en forudsætning at du indmelder dig i en a-kasse (for læger er det Akademikernes Arbejdsløsheds Kasse AAK) Barseldagpenge ydes med et beløb svarende til dimittendsatsen i den almindelige barselsperiode (op til 46 uger efter barnets fødsel). Pr kr Sker fødslen efter din uddannelse er afsluttet vil du normalt også have ret til barseldagpenge. Det forudsætter at du melder dig ind i en a-kasse umiddelbart efter uddannelsen er afsluttet, eller at du på tidspunktet for barseldagpengenes start - dvs. 4 uger før fødslen - har afsluttet din sidste eksamen inden for den sidste måned. Disse regler gælder kun for uddannelser der har en varighed af mindst 18 måneder. Barseldagpenge udbetales med et beløb der svarer til, hvad der ville kunne udbetales i arbejdsløshedsdagpenge. Husk at blive meldt ind i en arbejdsløshedskasse før barnet bliver født.

12 12 SU & Barsel Som studerende har du endvidere mulighed for særlig støtte fra SU (ekstra SU-klip) under barsel samtidig med evt. dagpenge eller løn under barsel. Hvis den ene af forældrene er studerende og den anden er i arbejde, kan den studerende få ekstra SU klip, samtidig med at den af forældrene der er i arbejde modtager løn/ dagpenge. Som mor kan du få op til 12 måneders ekstra SU (ekstra klip) Som far kan du få op til 6 måneders ekstra SU (ekstra klip). Derudover kan moderen give indtil 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Den ekstra SU giver dig mulighed for at gå hjemme i en periode og passe barnet. Men du kan også få fødselsklip, selv om du vælger at fortsætte med studiet. Når du får barn, må du tjene mere ved siden af din SU. Du bestemmer selv om fødselsklippene skal udbetales som dobbeltklip eller enkeltklip. Som mor kan du for eksempel vælge at få dobbeltklip i 6 måneder, i stedet for 12 enkeltklip. På samme måde kan du som far vælge at få dobbeltklip i 3 måneder eller enkeltklip i 6 måneder. Ønsker du at fortsætte studiet, har du mulighed for at få miks-klip. Det betyder, at det almindelige SU-klip udbetales sammen med et fødselsklip. Som mor kan du få miksklip i 12 måneder og som far i 6 måneder. For at Vigtigt Du skal være studieaktiv i måneden inden, du skal have fødselsklip. Du kan ikke få fødselsklip i perioder, hvor du er i lønnet praktik eller modtager anden offentlig støtte, som udelukker dig fra at få SU.

13 13 få miksklip skal du opfylde de almindelige betingelser for studieaktivitet. Udbetalingsmåden kræver at du stadig har flere almindelige SU-klip tilbage. Hvis du får SU-lån, bliver dette fordoblet i perioden. Hvornår kan du få fødselsklip? Som mor kan du tidligst få fødselsklip fra to måneder før du er sat til at føde. Som far kan du tidligst få det fra den måned, hvor barnet er født. Derudover bestemmer du selv, hvornår klippene skal udbetales. Du skal dog bruge dem, inden du afslutter eller afbryder uddannelsen. Orlov For regler om orlov fra studiet bør du kontakte dit uddannelsessted samt SU kontoret. Særligt børnetilskud Du kan søge om et særligt børnetilskud, som maksimalt udgør kroner årligt pr. barn. For at kvalificere sig er der en række krav, der skal opfyldes, bl.a. afhænger det af din årlige indkomst, om du er berettiget til tilskuddet. Spørg SU-medarbejderen på dit uddannelsessted om dette eller rekvirér materiale på Et godt råd Tjek altid med SU-rådgiveren på dit uddannelsessted om, hvilke muligheder du har. Ligeledes kan det være en god ide at tale med din kommunes socialforvaltning eller din A- kasse, hvis du er medlem af en sådan. Stop af studie Vælger man at stoppe studiet på grund af barsel og ikke mere er medlem af FADL har du ikke umiddelbart ret til barseldagpenge eller SU. I den situation kan der være mulighed for at få kontanthjælp efter bistandsloven, medmindre formue eller en eventuel forsørgers indtægter/-formue forhindrer det. Yderligere information kan også fås hos studievejledningen eller hos Studenterrådgivningen. i Studenterrådgivningen

14 14 Studiearbejde Du har ikke ret til fuld løn under barsel, hvis det ikke særskilt er aftalt, altså hvis der ikke står noget om løn under barsel i din kontrakt/ansættelsesaftale. Hvis der intet er aftalt om løn under barsel, gælder Funktionærlovens regler. (Du er dækket af Funktionærloven hvis du arbejder mere end 8 timer ugentligt, og hvis du laver en eller anden form for administrativt arbejde). BEMÆRK: Funktionærlovens regler i denne sammenhæng gælder kun for kvindelige funktionærer. Du har efter Funktionærlovens regler i perioden 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen ret til ½ løn fra din arbejdsgiver. Pligt til at oplyse om graviditet Du skal som mor oplyse din arbejdsgiver om, hvornår du regner med at afholde din barselsorlov senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt. Som far skal du underrette arbejdsgiver senest 4 uger før fødslen, hvis du ønsker at holde de to ugers orlov i forbindelse med fødslen. Både moderen og faderen skal, 8 uger efter barnet er født, underrette arbejdsgiver om, hvor meget orlov de ønsker at holde (se varslingsbestemmelserne i bilag 1). Sygdom pga. graviditet Bliver du uarbejdsdygtig på grund af graviditet i perioden fra graviditetens indtræden til barselsorlovens påbegyndelse, har du ret til fuld løn, jf. Funktionærlovens regler.

15 15 Arbejdsmiljø for gravide Vi hører tit, at graviditet ikke er en sygdom, og det er rigtigt. Alligevel kan et belastende arbejdsmiljø være særligt belastende for gravide og dermed medføre uarbejdsdygtighed tidligere end for andre ansatte. Nogle af de faktorer, man skal passe på nævnes her: Tunge løft Det er vigtigt at undgå tunge løft. Hvis der indgår tunge løft som en naturlig del af arbejdet, er det nødvendigt, at finde en løsning, så man undgår tunge løft, hvis man skal kunne fortsætte med at arbejde under graviditeten. Farligt arbejde Hvis kvinden har et arbejde, som kan medføre risiko for fosteret (iflg. lægeerklæring), skal arbejdsgiveren først forsøge at fjerne det risikofyldte ved arbejdet, eller om den gravide kan flyttes til andet passende arbejde med samme løn, men uden risiko for fosteret. Hvis dette ikke er muligt, har kvindelige funktionærer ret til fravær med løn. Dette gælder f.eks. arbejde med organiske opløsningsmidler, giftstoffer (cykostatika, radioaktive sporstoffer), arbejde med tunge løft samt visse typer af arbejde under store trykforskelle. Der er mange tilfælde, hvor man bliver sygemeldt under graviditeten, fordi lægen på baggrund af en konkret vurdering skønner, at der er risiko for fosteret eller kvinde. Det gælder f.eks. ved bækkenløsning, forhøjet blodtryk, risiko for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt samt andre komplikationer.

16 16 Bekendtgørelse om arbejdets udførsel Idet FADLs Vagtbureau er et anvisningskontor for hospitaler m.fl. er arbejdsgiverne, dvs. hospitalerne/institutionerne forpligtet til at overholde 21 i Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Det fremgår således at du - inden du kommer på vagt - skal have at vide, at der ingen faremomenter er i forhold til graviditet. Se citatet nedenfor: En virksomhed, der beskæftiger personer, hvis arbejdskraft er udlejet til den eller på anden måde stilet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler. Stk. 2. Inden sådan beskæftigelse påbegyndes, skal virksomheden over for den fremmede virksomhed oplyse følgende, som denne er forpligtet til at videregive til de personer, der skal beskæftiges:»» det krævede faglige niveau, herunder om særlige kvalifikationer er nødvendige,»» eventuelle krav om helbredsattester,»» arbejdets særlige art, herunder eventuelle faremomenter

17 17 Børnepasningsorlov Børnepasningsorlov er en ret til orlov der forsvinder med tiden Forældre til børn der er født før 1. januar 2002 har ret til at benytte reglerne om børnepasningsorlov. Reglerne gælder også for forældre til børn, der er født i perioden fra den 1. januar 2002 til den 26. marts 2002, hvis forældrene har valgt at blive på de gamle regler om barsel- og børnepasningsorlov. Forældre med børn i alderen 0 8 år har hver ret til børnepasningsorlov mellem 8 og 13 uger. Forældrene kan efter aftale med arbejdsgiveren vælge kun at holde 8 uger og overføre de sidste 5 uger til senere. Efter aftale med arbejdsgiveren kan hver af forældrene få op til 52 ugers orlov i alt med orlovsydelse. Orloven skal være afsluttet inden barnet fylder 9 år. Der ydes 60 pct. af dagpengesatsen under børnepasningsorloven. Ønsker man at gøre brug af børnepasningsorloven skal der gives meddelelse til arbejdsgiveren med 4 ugers varsel. Varslet kan tidligst afgives efter at man har været ansat i 3 måneder. En arbejdsgiver må ikke afskedige en ansat fordi denne ønsker eller gør brug af børnepasningsorloven. Arbejdsgiveren kan udsætte orloven i op til 26 uger, hvis det kan dokumenteres at der er problemer med at finde en afløser. Bemærk: Nogle kommuner yder tilskud til forældre på børnepasningsorlov. Kontakt bopælskommune for nærmere orientering herom. i Find din bopælskommune

18 18 Barsel i udlandet Retten til barselsdagpenge er som hovedregel betinget af at forældrene har indtægter der er skattepligtige i Danmark og har bopæl samt opholder sig i Danmark. Er orloven påbegyndt i forbindelse med at man har dansk bopæl og opholder sig i Danmark kan der dog udbetales dagpenge ved barsel/adoption til lønmodtagere der tager ophold i udlandet efter starten af orlov. Dette gælder såvel for ophold i EØS-landene som i det øvrige udland. Herudover skal man opfylde beskæftigelseskravet i dagpengelovens 4, stk. 1. Beskæftigelseskravet skal være opfyldt senest på tidspunktet for fødslen/modtagelsen af barnet. Eneste undtagelse herfra er dimittender, der kan få barselsdagpenge fra det (senere) tidspunkt hvor de opnår dagpengeret efter dagpengeloven.

19 19 Bilag 1 - Varslingsbestemmelser Hvem Meddelelse om Meddelelse til Hvornår Moderen Faderen Faderen Faderen Begge Begge Begge Begge Begge Begge At hun er gravid samt hvornår hun påregner at påbegynde sin barselsorlov Placering af de to første uger inden for de første 14 uger Udvidet fædreorlov - om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden heraf Afholdelse af dele af de 32 ugers orlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel Placering af barselsorloven, tidspunkt for genoptagelse af arbejdet og udnyttelse af retten til udskydelse af orlov til senere afholdelse Tidspunkt for anvendelse af, samt længden af retmæssig udskudt orlov (8-13 uger) Tidspunkt for, samt længden af udskudt orlov(op til 32 uger) At barnet er indlagt inden for de første 46 uger efter fødslen At barnet er kommet hjem efter indlæggelse At den ene i særlige tilfælde overtager den anden forældres ret til fravær Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren Arbejdsgiveren 3 mdr. før forventet fødsel 4 ugers varsel 4 ugers varsel Inden for de første 8 uger uden varsel, i øvrigt med 16 ugers varsel Senest 8 uger efter fødsel 16 uger før afholdelse 8 uger før afholdelse Uden ugrundet ophold Uden ugrundet ophold Uden ugrundet ophold Begge Afholdelse af omsorgsdage Arbejdsgiveren Tidligst muligt

20 FADLs Hovedforening Blegdamsvej København N Tlf Mail

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Børn og studier. Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn

Børn og studier. Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn Børn og studier Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn 1 Indledning/forord Det er dejligt, når der er et barn i vente, men ofte dukker der hurtigt spekulationer og

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005]

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005] 326.2 Forslag til Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005] Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er 1) at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indhold Sundhedskartellets

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere