(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 L 50/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/330 af 27. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP ( 1 ), under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Foranstaltningerne i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849, som bl.a. ophævede og erstattede afgørelse 2013/183/FUSP ( 2 ), får virkning ved forordning (EF) nr. 329/2007 ( 3 ). Den 30. november 2016 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 2321(2016) om nye foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea. De omfatter eksportforbud for kobber, nikkel, sølv, zink, statuer, helikoptere, fartøjer, stramninger af forbuddene i transportsektoren og nye restriktioner for banksektoren. (2) Den 27. februar 2017 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2017/345 ( 4 ), der giver disse foranstaltninger virkning. (3) Forordning (EF) nr. 329/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (4) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft øjeblikkeligt VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I forordning (EF) nr. 329/2007 foretages følgende ændringer: 1) I artikel 1 tilføjes følgende nummer:»15)»diplomatiske repræsentationer, konsulære repræsentationer og deres medlemmer«: det samme som i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser, og det omfatter også nordkoreanske repræsentationer ved internationale organisationer i medlemsstaterne samt nordkoreanske medlemmer af disse repræsentationer.«( 1 ) EUT L 141 af , s. 79. ( 2 ) Rådets afgørelse 2013/183/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2010/800/FUSP (EUT L 111 af , s. 52). ( 3 ) Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 88 af , s. 1). ( 4 ) Rådets afgørelse (FUSP) 2017/345 af 27. februar 2017 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (se side 59 i denne EUT)

2 L 50/ ) Artikel 2 ændres således: a) stk. 2 affattes således:»2. Bilag I omfatter alle produkter, materialer, udstyr, varer og teknologier, herunder software, der er produkter med dobbelt anvendelse som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (*). Bilag Ia omfatter visse andre produkter, materialer, udstyr, varer og teknologier, som kunne bidrage til Nordkoreas programmer vedrørende atomvåben, andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missiler. Bilag Ib omfatter visse nøglekomponenter til sektoren for ballistiske missiler. Bilag Ie omfatter flybrændstof, jf. stk. 1, litra b). Bilag Ig omfatter varer, materialer, udstyr, produkter og teknologier, som har forbindelse til masseødelæggelsesvåben, og som er identificeret og udpeget som følsomme varer i henhold til punkt 25 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2270 (2016) og punkt 4 og 7 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2321 (2016). (*) Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af , s. 1).«b) stk. 4 affattes således:»4. Det er forbudt: a) direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler, jf. bilag Ic, eller kul, jern og jernmalm, jf. bilag Id, fra Nordkorea, uanset om det pågældende råstof har oprindelse i Nordkorea eller ej b) direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre kobber, nikkel, sølv og zink, jf. bilag Ih, fra Nordkorea, uanset om det pågældende råstof har oprindelse i Nordkorea eller ej c) direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre olieprodukter fra Nordkorea, jf. bilag If, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej d) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i dette afsnits litra a), b) og c) omhandlede forbud. Bilag Ic omfatter guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler, jf. første afsnit, litra a). Bilag Id omfatter kul, jern og jernmalm, jf. første afsnit, litra a). Bilag If omfatter olieprodukter, jf. første afsnit, litra c). Bilag Ih omfatter kobber, nikkel, sølv og zink, jf. første afsnit, litra b).«c) stk. 5 ændres således: i) litra b) affattes således:»b) transaktioner med jern og jernmalm, om hvilke det er fastslået, at de udelukkende tjener livsnødvendige formål og ikke har forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016) eller denne forordning.«ii) følgende litra tilføjes:»c) transaktioner med kul, om hvilke det er fastslået, at de udelukkende tjener livsnødvendige formål, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: i) transaktionerne har ikke forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016)

3 L 50/3 ii) transaktionerne involverer ikke fysiske personer eller enheder, som har forbindelse til Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), herunder de personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag IV, eller fysiske personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, direkte eller indirekte, eller fysiske personer eller enheder, der bistår i omgåelsen af sanktioner, og iii) Sanktionskomitéen har ikke meddelt medlemsstaterne, at den samlede årlige grænse er nået.«3) Følgende artikler indsættes:»artikel 4c 1. Det er forbudt direkte eller indirekte fra Nordkorea at importere, købe eller overføre statuer, jf. bilag IIIa, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej 2. Uanset forbuddet i stk. 1 kan den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til import, køb eller overførsel, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra Sanktionskomitéen. Bilag IIIa omfatter statuer, jf. stk. 1. Artikel 4d 1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere helikoptere og fartøjer, jf. bilag IIIb, til Nordkorea. 2. Uanset forbuddet i stk. 1 kan den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af varerne, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra Sanktionskomitéen. 3. Bilag IIIb omfatter helikoptere og fartøjer, jf. stk. 1. Artikel 4e 1. Det er forbudt: a) direkte eller indirekte at udleje fast ejendom til eller på anden måde stille fast ejendom til rådighed for personer, enheder eller organer i Nordkoreas regering til andre formål end at udføre diplomatiske eller konsulære aktiviteter i henhold til Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser b) direkte eller indirekte at leje fast ejendom af personer, enheder eller organer i Nordkoreas regering, eller c) at deltage i aktiviteter, der er knyttet til brugen af fast ejendom, som personer, enheder eller organer i Nordkoreas regering ejer, lejer eller på anden måde er berettiget til at bruge, undtagen med henblik på levering af varer og tjenesteydelser, som: i) er nødvendige for diplomatiske eller konsulære repræsentationers funktion i henhold til Wienerkonventionerne af 1961 og 1963, og ii) ikke kan bruges til direkte eller indirekte at generere indkomst eller fortjeneste for Nordkoreas regering. 2. Med henblik på denne artikel forstås ved»fast ejendom«: jord, bygninger og dele heraf, som er beliggende uden for Nordkoreas område.«4) Artikel 5, stk. 1, affattes således:»1. Forsendelser, herunder personlig bagage eller indtjekket bagage, i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne, havne og frizoner som omhandlet i artikel i forordning (EU) nr. 952/2013, skal underkastes inspektion med henblik på at sikre, at de ikke indeholder produkter, som er forbudte i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321(2016) eller denne forordning, såfremt: a) forsendelsen har oprindelse i Nordkorea b) forsendelsen er bestemt for Nordkorea

4 L 50/ c) forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af Nordkorea eller nordkoreanske statsborgere eller fysiske personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller af enheder, der ejes eller kontrolleres af dem d) forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag IV, eller e) forsendelsen transporteres på et skib, der fører Nordkoreas flag, eller i et luftfartøj, der er indregistreret i Nordkorea, eller skibet eller luftfartøjet er statsløst.«5) Artikel 5a, stk. 1d, litra a), affattes således:»a) lukke bankkonti hos kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 5c, stk. 2.«6) Artikel 5a, stk. 1e, udgår. 7) Artikel 5a, stk. 1f, affattes således:»1f. Uanset stk. 1d, litra a) og c), kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til, at visse repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti forbliver i drift, forudsat at Sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering har godkendt, at de pågældende repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti er nødvendige for levering af humanitær bistand eller for diplomatiske repræsentationers aktiviteter i Nordkorea eller FN-aktiviteter eller FN's særorganisationer eller tilknyttede organer eller for andre formål, der er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016).«8) Følgende artikel indsættes:»artikel 5aa 1. Det er forbudt for kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 16, at åbne en bankkonto for nordkoreanske diplomatiske eller konsulære repræsentationer og nordkoreanske medlemmer heraf. 2. Kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 16, lukker senest den 11. april 2017 enhver bankkonto tilhørende eller kontrolleret af nordkoreanske diplomatiske eller konsulære repræsentationer og nordkoreanske medlemmer heraf. 3. Uanset stk. 1 kan den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat, som anført på webstederne i bilag II, efter anmodning fra en af Nordkoreas diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller et medlem heraf give tilladelse til åbning af én bankkonto pr. repræsentation og medlem, forudsat at repræsentationen befinder sig i den pågældende medlemsstat, eller at medlemmet af repræsentationen er udsendt til den pågældende medlemsstat. 4. Uanset stk. 2 kan den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat, som anført på webstederne i bilag II, efter anmodning fra en af Nordkoreas repræsentationer eller et medlem heraf, give tilladelse til, at en bankkonto forbliver åben, forudsat at medlemsstaten har konstateret, at repræsentationen befinder sig i den pågældende medlemsstat, eller at medlemmet af repræsentationen er udsendt til den pågældende medlemsstat, og de ikke har nogen anden bankkonto i den pågældende medlemsstat. Hvis repræsentationen eller det nordkoreanske medlem har mere end én bankkonto i den pågældende medlemsstat, kan repræsentationen eller medlemmet angive, hvilken konto der skal bevares. 5. Med forbehold af de gældende regler i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser underretter medlemsstaterne de andre medlemsstater og Kommissionen om navne og identificerende oplysninger på alle nordkoreanske medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer, der er udsendt til den pågældende medlemsstat, senest den 13. marts 2017 og om efterfølgende ajourføringer senest en uge efter enhver ændring i denne liste. Medlemsstaterne underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 3 og 4. Den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat, som anført på webstederne i bilag II, kan underrette kredit- og finansieringsinstitutter i den pågældende medlemsstat om identiteten af alle nordkoreanske medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation, der er udsendt til den pågældende eller en anden medlemsstat.«9) I artikel 6 indsættes følgende stykke:»1a. Alle fartøjer i bilag IVa og de pengemidler og økonomiske ressourcer, som besiddes af dem, indefryses, hvis Sanktionskomitéen beslutter det. Bilag IVa indeholder fartøjer, som er udpeget af Sanktionskomitéen i henhold til punkt 12 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2321 (2016).«

5 L 50/5 10) Artikel 9b affattes således:»artikel 9b 1. Det er forbudt at yde finansiering eller finansiel bistand til handel med Nordkorea, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er involveret i en sådan handel. 2. Uanset stk. 1 kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til at yde finansiel bistand til handel med Nordkorea, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra Sanktionskomitéen. 3. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 2.«11) Artikel 11a ændres således a) i stk. 1 tilføjes følgende litra:»f) der er opført på listen i bilag IVa, hvis Sanktionskomitéen beslutter det.«b) stk. 2-6 erstattes af følgende:»2. Stk. 1 finder ikke anvendelse: a) i nødstilfælde b) hvis det pågældende skib vender tilbage til sin oprindelseshavn c) hvis et skib anløber havn med henblik på inspektion, forudsat at skibet er omfattet af stk. 1, litra a)-e). 3. Uanset stk. 1 kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, forudsat at skibet er omfattet af stk. 1, litra a)-e), give tilladelse til, at et skib anløber havn, hvis: a) Sanktionskomitéen på forhånd har besluttet, at det er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, som er forenelige med målene i FN's Sikkerhedsråds resolution 2270 (2016), eller b) medlemsstaten på forhånd har besluttet, at det er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning. 4. Uanset stk. 1, litra f), kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til, at et skib anløber havn, hvis Sanktionskomitéen har givet instruks herom. 5. Det er forbudt for luftfartøjer, som drives af nordkoreanske luftfartsselskaber, eller som har oprindelse i Nordkorea, at lette fra, lande i eller overflyve Unionens område. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse: a) såfremt luftfartøjet lander med henblik på inspektion b) i tilfælde af en nødlanding. 7. Uanset stk. 5 kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til, at et luftfartøj letter fra, lander i eller overflyver Unionens område, hvis den pågældende kompetente myndighed på forhånd har fastslået, at dette er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning.«

6 L 50/ ) Artikel 11b affattes således:»artikel 11b 1. Det er forbudt: a) at leje eller chartre skibe eller luftfartøjer eller yde crew service til Nordkorea, personer eller enheder, der er opført på listen i bilag IV, andre nordkoreanske enheder, andre personer eller enheder, der har bidraget til at overtræde bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), eller personer eller enheder, der handler på vegne af eller efter anvisning af sådanne personer, eller enheder, samt enheder, der ejes eller kontrolleres af dem b) fra Nordkorea at hyre crew service til fartøjer eller luftfartøjer c) at eje, leje, drive eller forsikre skibe, der fører nordkoreansk flag, eller levere fartøjsklassificeringstjenester til de pågældende skibe eller tjenester i tilknytning hertil d) at indregistrere eller føre register over skibe, der ejes, kontrolleres eller drives af Nordkorea eller af nordkoreanske statsborgere, eller som er blevet afregistreret af en anden stat i henhold til punkt 24 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2321 (2016). e) at yde forsikrings- eller genforsikringstjenester til skibe, der ejes, kontrolleres eller drives af Nordkorea 2. Uanset forbuddet i stk. 1, litra a), kan den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til at leje, chartre eller levere crew service, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra Sanktionskomitéen. 3. Uanset forbuddet i stk. 1, litra b) og c), kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til at eje, leje, drive eller levere fartøjsklassificeringstjenester eller tjenester i tilknytning hertil til fartøjer, der er fører Nordkoreansk flag, eller til at indregistrere eller føre register over fartøjer, der ejes, kontrolleres eller drives af Nordkorea eller af nordkoreanske stabsborgere, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra Sanktionskomitéen. 4. Uanset forbuddet i stk. 1, litra e), kan den kompetente myndighed i en medlemsstat, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til at levere forsikrings- og genforsikringstjenester, forudsat at Sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering på forhånd har fastslået, at fartøjet udelukkende beskæftiger sig med aktiviteter, der tjener livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af nordkoreanske enkeltpersoner eller enheder til at generere en indtægt, eller at det kun tjener humanitære formål. 5. Den berørte medlemsstat underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 2, 3 og 4.«13) Følgende artikel indsættes:»artikel 11c Uanset forbuddene i FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016) eller 2321 (2016) kan den relevante kompetente myndighed i en medlemsstat, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til enhver aktivitet, forudsat at Sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering har fastslået, at aktiviteten er nødvendig for, at det arbejde, der udføres af internationale organisationer og ikkestatslige organisationer, som gennemfører bistands- og nødhjælpsaktiviteter i Nordkorea, er til gavn for civilbefolkningen i Nordkorea, i henhold til punkt 46 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2321(2016).«14) Artikel 13, stk. 1, litra c), d) og g), affattes således:»c) at ændre bilag III, IIIa og IIIb for at justere eller tilpasse listen over produkter i de nævnte bilag i henhold til definitioner eller retningslinjer, som enten Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd måtte udarbejde, og indsætte referencenumre fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt«

7 L 50/7»d) at ændre bilag IV og IVa på grundlag af afgørelser, der træffes af enten Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsrådg) at ændre bilag Ig og Ih på grundlag af afgørelser fra enten Sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd og indsætte referencenumre fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87.«Artikel 2 Bilag I, II, III og IV til nærværende forordning tilføjes som henholdsvis bilag Ih, IIIa, IIIb og IVa til forordning (EF) nr. 329/2007. I bilag Ig erstattes teksten: Artikel 3»Varer, materialer, udstyr, produkter og teknologi, som vedrører masseødelæggelsesvåben, og som er klassificeret og udpeget som følsomme varer i henhold til punkt 25 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2270.«af følgende tekst:»varer, materialer, udstyr, produkter og teknologi, som vedrører masseødelæggelsesvåben, og som er klassificeret og udpeget i henhold til punkt 25 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2270 (2016) og punkt 4 og 7 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2321 (2016).«Artikel 4 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2017 På Rådets vegne K. MIZZI Formand

8 L 50/ BILAG I»BILAG Ih Kobber, nikkel, sølv og zink som omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra b)«bilag II Statuer som omhandlet i artikel 4c, stk. 1BILAG IIIa BILAG III Helikoptere og fartøjer som omhandlet i artikel 4d, stk. 1BILAG IIIb BILAG IV»BILAG IVa Fartøjer, som er udpeget af Sanktionskomitéen i henhold til punkt 12 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2321 (2016)«

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og L 141/36 RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/841 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 198/28 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.3.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 88/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER RÅDETS

Læs mere

B RÅDETS FORORDNING (EU)

B RÅDETS FORORDNING (EU) 02017R1509 DA 16.10.2017 002.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FÆLLES HOLDNING om ændring af fælles holdning 2004/161/FUSP

Læs mere

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 54/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 168/2012 af 27. februar 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 88/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.10.2015 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/1861 af 18. oktober 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 10.2.2014 JOIN(2014) 5 final 2014/0040 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012R0267 DA 23.12.2012 005.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, den 29.4.2004 KOM(2004) 348 endelig 2004/0114 (CNS) C6-0041/04 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 19.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 16/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2008 KOM(2008) 541 endelig 2008/0175 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring og ajourføring af forordning (EF) nr. 1334/2000

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.12.2016 L 338/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2134 af 23. november 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel

Læs mere

FORORDNINGER. Artikel 1

FORORDNINGER. Artikel 1 7.4.2017 L 94/3 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/658 af 6. april 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BILAG. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 BILAG Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Orienterende note om de EU-sanktioner, der skal ophæves i henhold til den fælles omfattende handlingsplan. Bruxelles, den 23.

Orienterende note om de EU-sanktioner, der skal ophæves i henhold til den fælles omfattende handlingsplan. Bruxelles, den 23. Orienterende note om de EU-sanktioner, der skal ophæves i henhold til den fælles omfattende handlingsplan Bruxelles, den 23. januar 2016 1. Indledning 1.1. Baggrund og oversigt Denne orienterende note

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1263/2012 af 21. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1263/2012 af 21. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran L 356/34 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2012 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1263/2012 af 21. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran RÅDET

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere