Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brug ved ansøgning om patent"

Transkript

1 Vejledig til brug ved asøgig om patet

2 Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste 16

3 Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? Har De gjort e opfidelse eller evetuelt fået overdraget rettighedere til e opfidelse, har De ret til at få patet på opfidelse, hvis De søger om det. Opfidelse skal adskille sig væsetligt fra de kedte tekik på området. Der forlages således e vis kreativitet med udgagspukt i e allerede kedt tekik. I hehold til patetlove er der dog e række betigelser, som skal være opfyldt ogle af de vigtigste beskrives i det følgede. Betigelser for pateterig Først og fremmest skal der være tale om e praktisk yskabelse dvs. ma skal kue præsetere eller forklare e praktisk geemførelse af e idé og altså ikke blot idée i sig selv. Eksempelvis ka ma ikke få patet på de ide at lave et viskerblad, som ikke laver striber på rude, me derimod ok på e bestemt udformig af visker-bladet, så det ikke laver striber. Der tages ikke hesy til, hvilke tekik opfidere havde kedskab til, da ha/hu gjorde opfidelse. Det afgørede er, hvilke tekik der ret faktisk viser sig at være kedt på asøgigstidspuktet. Udersøgelser på forhåd Mage flere opfidelser ed ma skulle tro, er kedt i forveje. Ofte er der allerede udstedt patet på opfidelse, ete her i ladet eller i udladet. Det er derfor altid e god idé før patetasøgige idsedes at udersøge, om opfidelse er kedt, eller om de helt eller delvis er patetbeskyttet. Nogle opfidelser er på forhåd udelukket fra pateterig. Det gælder bl.a. opdagelser, matematiske metoder eller opfidelser, som udelukkede har kusterisk eller dekorativt idhold. Ligeledes ka der i dag heller ikke udstedes dask patet på edb-programmer, platesorter eller dyreracer. For at ma ka få patet, skal opfidelse være y ikke ku i Damark, me i hele verde. De må fx ikke have været publiceret i tidsskrifter, pateter eller patetasøgiger, i brochurer eller ligede edsige offetliggjort geem foredrag, udstilliger eller ade form for udyttelse. Opfidelse må altså ikke være kedt af e ubestemt kreds af meesker. Dee udersøgelse ka De evetuelt foretage ved»selvstudium«på Patet- og Varemærkestyrelses læsesal, hvor der er mulighed for bl.a. at studere pateter og patetasøgiger fra e lag række lade. På læsesale fides i øvrigt også meget adet materiale, fx Dask Patettidede og tilsvarede udeladske publikatioer. Dask Patettidede ideholder oplysiger om daske patetasøgiger og pateter. Persoalet på Patet- og Varemærkestyrelses læsesal yder gere hjælp med hesy til tilrettelæggelse af Deres udersøgelse. Øsker De ikke selv at foretage dee vigtige forhådsudersøgelse, er De velkomme til at 1

4 rette hevedelse til Patet- og Varemærkestyrelse, hvis medarbejdere/specialister på det pågældede område foretager udersøgelse for Dem mod timebetalig. Udersøgelse i daske pateter og i Dask Patettidede ka i øvrigt også foretages på e række biblioteker ladet over (se liste over disse biblioteker på side 16). De skal dog i dee forbidelse være opmærksom på, at samligere på disse biblioteker ikke er komplette. Som regel omfatter samligere ku materiale efter et bestemt årstal. Uder forudsætig af, at De opår patet på Deres opfidelse, vil patetet virke fra asøgiges idleverigsdato. Dage efter idleverige ka De derfor offetliggøre opfidelse vise de frem ude at De mister oge ret i de forbidelse. Hvis De øsker at søge patet i udladet, må De dog være opmærksom på reglere om offetliggørelse og prioritet, som er omtalt på side på, at mage opfidelser også har et desig (de ydre form), som ka desigbeskyttes, hvis ma idseder e asøgig herom og desiget i øvrigt opfylder betigelsere for registrerig. Patetasøgige og desigasøgige bør idsedes samtidig, da de i visse tilfælde ka blokere for hiade. Brugsmodelbeskyttelse Hvis Deres opfidelse ikke ka pateteres, fordi de ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra de kedte tekik, vil De have mulighed for at søge de registreret som brugsmodel. Dee beskyttelsesform stiller ikke så store krav til, hvor meget et yt produkt skal adskille sig fra det, der kedes i forveje. De særlige regler, der gælder for dee beskyttelsesform, fremgår af»vejledig til brug ved asøgig om brugsmodelregistrerig«, som ka rekvireres hos Patet- og Varemærkestyrelse. Desigbeskyttelse I forbidelse med idleverig af e patetasøgig, bør De edvidere være opmærksom 2

5 Såda søger De patet i Damark Asøgig om dask patet idleveres/idsedes til: Patet- og Varemærkestyrelse Helgeshøj Allé Taastrup I forbidelse hermed skal der betales et grudgebyr samt tillægsgebyr for hvert patetkrav ud over 10. Tillægsgebyret idbetales samtidigt med grudgebyret. De gældede gebyrer oplyses ved hevedelse til Patetog Varemærkestyrelse. Gebyrere tilbagebetales ikke heller ikke selv om asøgige ikke fører til patet. Asøgiges udformig E patetasøgig består af følgede bilag: Flere ka søge i fællesskab. Af praktiske grude seder Patet- og Varemærkestyrelse automatisk al korrespodace til de asøger, der står først på asøgigsblakette. Dee asøger ases herefter som bemydiget til at modtage meddelelser på de adres vege. De bedes derfor være opmærksom på, at hvis De øsker, at e ade asøger, eller alle de adre asøgere, skal modtage korrespodace, så skal De markere dette ved at uderstrege de pågældede ave på asøgige. Såfremt De vælger at lade Dem repræsetere ved fuldmægtig, vil al korrespodace ske med dee. Beskrivelse Beskrivelse skal ideholde e ærmere forklarig af opfidelse. Det skal således forklares, hvad der er kedt i forveje, hvad der er det ye ved opfidelse og hvilke tekisk virkig ma opår ved opfidelse i sammeligig med de kedte tekik. Asøgigsblaket Beskrivelse, evt. med tegig Patetkrav Sammedrag Alle de ævte bilag skal være skrevet på dask. Asøgigsblaket Asøgigsblaketter fås ved hevedelse til Patet- og Varemærkestyrelse. Blakettere skal bl.a. udfyldes med av og adresse på både opfider og asøger tillige med e kort beævelse på opfidelse. Beskrivelse skal ligeledes ideholde e geemgag af, hvorda opfidelse ka realiseres i praksis. Geemgage skal være så tydelig, at e fagmad på området ved læsig af beskrivelse ka udøve eller realisere opfidelse. Ofte er det i øvrigt ødvedigt at tydeliggøre geemgage ved hjælp af e eller flere tegiger. Tegige skal illustrere opfidelse. Det er ikke ødvedigt at medtage adre detaljer ed dem, der viser pricippere i opfidelse. Tegig Tegige skal være på separat ark, som holdes adskilt fra beskrivelse. De ekelte detaljer på tegige forsyes med tal og/eller bogstaver, således at ma ka hevise til dem i beskrivelse. Består tegige af mere ed é figur, skal figurere ummereres. 3

6 Tegige må ikke ideholde egetlige forklariger, ku korte bemærkiger. Eksempelvis bør det i blokdiagrammer agives på tegige, hvad de ekelte blokke betyder. Patetkrav Et patetkrav skal karakterisere de opfidelse, der øskes pateteret. Kravet skal bestå af e idledig, der agiver de tekik, som er det ærmeste grudlag for opfidelse (tekikkes stadpukt). Deræst e kedetegede del, som agiver det, der er yt og specielt for opfidelse. De kedetegede del skal idledes med ordee»kedeteget ved«eller ligede som markerig af, at herefter følger det, der er yt. Beskrivelse og krav skal svare til hiade i agivelse af, hvad der er yt. de følgede krav agives mere detaljerede udførelsesformer. I tilfælde heraf skal hvert af de seere krav idledes med e hevisig til et forudgåede krav. Sammedrag Sammedraget skal ideholde et kortfattet resume af asøgige (højst 150 ord). Det skal fremgå af sammedraget, hvilket tekisk problem, der skal løses og hvorda det i pricippet løses. Det skal ligeledes fremgå, hvor opfidelse især ka avedes. Hvis asøgige ideholder e tegig, vælges de figur, der bedst illustrerer opfidelse. Sammedraget skal edvidere ideholde hevisigstal til de væsetlige ekeltdele af dee figur. Sammedraget skal skrives på et separat ark. Flere patetkrav i samme asøgig Ma ka få patet på både produkter, apparater, fremgagsmåder (metoder) og avedelser, me et patetkrav må ku agå e ekelt af disse typer. Der må dog gere være flere patetkrav i samme asøgig også af hver si type, forudsat at de agår de samme ide. Kravee skal så ummereres i rækkefølge. Ofte medtages i det første patetkrav ku de geerelle pricipper, der er ødvedige for, at opfidelse ka fugere som forklaret i beskrivelse. I Geerelle bestemmelser Beskrivelse, krav, tegig og sammedrag skal være i format A4 (29,7x21 cm) på hvidt papir. Tekste skal være skrevet med maskiskrift med 1 1/2 lijeafstad, og alle bilagee skal være så tydelige, at de ka avedes ved offsettrykig. Hver 5. lije i beskrivelse og krav skal forsyes med lijeummer, ligesom hver side skal ummereres. Edvidere skal beskrivelse forsyes med e forside (ude sideummer) med dato, asøgeres av og adresse samt opfidelses beævelse. 4

7 EKSEMPEL På dee og de følgede sider vises et eksempel på, hvorledes de uummererede forside samt beskrivelse, krav, sammedrag og tegig til e asøgig skal udfærdiges. De trykte bemærkiger i margie skal ikke medtages. De er ku agivet her for at lette oversigte over, hvorledes beskrivelse, krav og sammedrag skal udformes. Dato for asøgiges idleverig Asøgeres av og adresse Spædeorga til fastspædig af e tad på e fjedertadsharves bærestag. 5

8 Opfidelse agår (svarer til krav 1's idledig) Tekikkes stadpukt 2,5-4 cm Det særlige, der opås i forhold til tekikkes stadpukt: De midler, der avedes for at opfidelses specielle virkig ka opås (svarer til krav 1's kedetegede del): Spædeorgaets virkemåde: EKSEMPEL Opfidelse agår et spædeorga til fastspædig af e tad på e fjedertadsharves bærestag. Spædeorgaet er af de art, der består af et spædestykke, som er bukket i e vikel, der i det væsetlige er ret. Spædestykkets ee gre har et hul til at optage harvetade, år spædeorgaet er i brug. Dets ade gre har et hul for e spædebolt, som uder spædeorgaets brug tillige går geem et hul i harvetade, og dee ade gre af spædestykket har desude i ærhede af vikelbukige e svag, elastisk deformerbar idbukig, som veder id mod bærestage. Ved de kedte spædeorgaer af dee art har der som spædebolt været avedt kovetioelle maskibolte, idet det dog fra dask patet r er kedt at avede e spædebolt, hvorpå der er udformet e ekscetrisk del, der tjeer til at fastklemme spædestykket ved passede drejig af bolte i hullet i spædestykkets ade gre. Pricipielt ka der ved de fra dask patet r kedte kostruktio således opås e firesidet fastspædig af bærestage. Det kræver imidlertid e forholdsvis omstædelig tilspædig af bolte, idet der ved avedelse af to skrueøgler må tilvejebriges dels e sædvalig tilspædig af bolte, dels e efterspædig heraf for at sikre e korrekt drejestillig af de ekscetriske del af bolte. Når det tages i betragtig, at e fjedertadsharve har et stort atal tæder, der forholdsvis hyppigt skal efterspædes i brug, er de relativt komplicerede tilspædig e klar ulempe ved de kedte spædestykker. Ved opfidelse tilvejebriges et spædeorga af de idledigsvis ævte art, me som ka tilspædes ved hjælp af blot é skrueøgle. Samtidig sikres e firesidet fastspædig af bærestage, år blot bolte er spædt tilstrækkeligt ved hjælp af skrueøgle. Dette opås ifølge opfidelse ved et spædeorga af de idledigsvis ævte art og kedeteget ved, at spædebolte har et kileformet hoved, hvis akse daer e vikel med selve boltes akse. Det kileformede hoved vil uder tilspædige sidde udrejeligt fast i det hul, som er udformet i spædestykkets ade gre, og de skrå placerig af kilehovedet vil automatisk trække bærestages sideflade i alæg mod bolteskaftet samtidig med, at spædestykkets ade gre 2-4 cm 2-3 cm cm

9 EKSEMPEL presses ed mod bærestages øvre flade. Der opås således e firesidet fastklemig, år blot bolteforbidelses møtrik tilspædes med e passede kraft. Omtale af krav 2: Omtale af krav 3: I e særlig udførelsesform for spædeorgaet ifølge opfidelse er de frie ede af spædestykkets ade gre bukket idad mod harvetade i e såda vikel, at kate af dee ede ikke går mod harvetade i de fuldt spædte tilstad. Herved opås et bedre alæg mellem spædeboltes kileformede hoved og hullets væg, selvom hullet på simpel måde er udført som et glathul. I e ade udførelsesform ka spædestykkets boltehul og boltehovedets tværsit i det væsetlige være rektagulære, fortrisvis kvadratiske. Herved opås et bedre alæg mellem spædebolte og bærestages kat, idet dette alæg sker i hele spædeboltes bredde. Figurfortegelse: 20 Opfidelse forklares ærmere i det følgede uder hevisig til tegige, hvor fig. 1 viser et spædeorga ifølge opfidelse med moteret harvetad, me ikke tilspædt, og Detaljeret forklarig af, hvad der vises på tegige: fig. 2 det samme, me i tilspædt tilstad. I fig. 1 og 2 ses et sit geem e bærestag 1, som ved harver også beæves bulle. Til dee fastgøres e harvetad 2 ved hjælp af et spædestykke 3 beståede af to i det væsetlige vikelret på hiade ståede gree 4 og 5. De ee gre 4 har et hul 6, hvorigeem harvetade 2 strækker sig. De ade gre har også et hul 7, der i de viste udførelsesform er abragt ved e mod bærestage 2 gåede bukig 8 af gree 5. Geem hullet 7 går e spædebolt 9, som også går geem et hul i harvetade 2 og som ved hjælp af e møtrik 10 ka spædes, idet boltes hoved 11 er kileformet med et største tværsit større e diametere i hullet 7. Akse for det kileformede boltehoved 11 daer e vikel med selve boltes akse. Bukige 8 og hullet 7 er fortrisvis således afpasset i forhold til hiade, at spædebolte 9 i tilspædt tilstad med sit kileformede hoved 11 ligger a mod hullets væg i hele dettes udstrækig. Hullet 7 er edvidere placeret således, at ved tilspædig af bolte 9 går dee med et stadigt stigede tryk mod de øvre kat af bærestage 1, hvis ade kat går mod spædestykkets gre 4. Herved opås e sikker fastklemig af spædestykket 3 i bærestages højderetig. Bukige 8 7

10 EKSEMPEL er udført på e såda måde, at edekate af spædestykkets gre 5 i de tilspædte tilstad er i e vis afstad a fra harvetade Fastklemig af bærestage opås ved, at dee ved tilspædig klemmes mellem harvetade 2 og spædestykkets gre 5. For yderligere at uderstøtte dee fastklemig har spædestykkets ade gre 5 ær vikelbukige e mod bærestage 1 gåede idbukig 12. Herved får ma e effektiv fastklemig om de del af bærestage 1, der geem harvetade 2 får de største påvirkig samtidig med, at de øvre del af dee gre 5 ved tilspædige kommer til at ligge a mod bærestage 1, således at mulighede for slør i oge retig praktisk taget er elimieret. 8

11 EKSEMPEL P a t e t k r a v De kedte tekik: De ye midler, der avedes iflg. opfidelse Udførelsesformer for opfidelse: Spædeorga til fastspædig af e tad (2) på e fjedertadsharves bærestag (1), og af de art, der består af et i det væsetlige i e ret vikel bukket spædestykke (3), hvis ee gre (4) har et hul til uder spædeorgaets brug at optage harvetade (2), og hvis ade gre (5) har et hul for e spædebolt (9), som tillige går geem et hul i harvetade (2), og i hvilke ade gre (5) der i ærhede af vikelbukige er udformet e svag, mod bærestage (1) gåede elastisk deformerbar idbukig (12), k e d e t e g e t ved, at spædebolte (9) har et kileformet hoved (11), hvis akse daer e vikel med selve boltes akse. 2. Spædeorga ifølge krav 1, k e d e t e g e t ved, at spædestykkets (3) ade gre (5) i si frie ede (7) er bukket idad mod harvetade i e såda vikel, at kate af dee ede ikke går mod harvetade i de fuldt tilspædte tilstad Spædeorga ifølge krav 1 eller 2, k e d e t e g- e t ved, at spædeorgaets boltehul (8) og boltehovedets (11) tværsit er i det væsetlige rektagulære, fortrisvis kvadratiske. 9

12 EKSEMPEL 10

13 EKSEMPEL S a m m e d r a g Spædeorga til fastspædig af e tad på e fjedertadsharves bærestag. Et spædeorga til fastspædig af e tad på e fjedertadsharves bærestag (1) består af et vikelbukket spædestykke (3), hvis ee gre (4) har et hul til optagelse af harvetade (2). Spædestykkets ade gre (5) har et hul (8) til e spædebolt (9). Spædebolte (9) går uder spædeorgaets brug tillige geem et hul i harvetade (2). Gree (5) har i ærhede af vikelbukige e svag, elastisk deformerbar idbukig (12), som uder bruge ligger a mod bærestage (1). Spædebolte (9) har et kileformet hoved (11), hvis akse daer e vikel med selve boltes akse. Det kileformede hoved (11) vil sidde udrejeligt fast i hullet (8) i spædestykkets gre (5). På grud af kilehovedets (11) skrå placerig vil bærestages (1) sideflade automatisk trækkes he til alæg mod bolteskaftet, år bolte (9) tilspædes, og da spædestykkets gre (5) samtidig presses ed mod bærestages (1) øvre flade, opås e firesiddet fastklemig ved simpel tilspædig af boltes møtrik (10). 11

14 Hvorda behadles asøgige? Når Deres patetasøgig er idleveret/ idsedt, kotrolleres de først for formelle magler. Det udersøges i dee forbidelse, om asøgigsgebyret, samt evetuelt tillægsgebyr for hvert patetkrav ud over 10, er betalt og om asøgige ideholder beskrivelse, krav og sammedrag på dask. Det er dog muligt at få Deres asøgig yhedsudersøgt og pateterbarhedsvurderet på basis af e orsk, svesk eller egelsksproget asøgig. Bliver asøgigsgebyret, der omfatter såvel grudgebyr som tillægsgebyr for hvert patetkrav ud over 10, ikke betalt ved idleverig af asøgige gives 1 måeds frist til at betale dette. Står De ikke selv som opfider, kotrolleres det ligeledes, om opfidere har overdraget Dem rette til at søge patet (overdragelseserklærig). Såfremt der kostateres magler i forbidelse med formalitetsbehadlige, får De meddelelse herom med amodig om at brige forholdee i orde. Meddelelse kommer så hurtigt som muligt ormalt 1-2 måeder efter idleverige. Først år alle formelle tig er i orde, går sage til videre behadlig hos e af Patetog Varemærkestyrelses tekiske specialister. Tekisk sagsbehadlig Ved de tekiske sagsbehadlig udersøges det, om opfidelse opfylder de forskellige betigelser for at kue pateteres. Fx udersøges det, om opfidelse er y og om de adskiller sig væsetligt fra kedt tekik. Ligeledes vurderes det, om patetkravet/kravee karakteriserer opfidelse klart ok og om beskrivelse er tydelig. Herefter modtager De et brev fra de tekiske sagsbehadler, der fortæller, om asøgige ka godkedes. Dette sker ormalt 6-10 måeder efter at asøgige er idleveret. Sædvaligvis vil brevet ideholde e liste over ødvedige rettelser og evetuelle tydeliggørelser, me det ka også være, at sagsbehadlere meer, at opfidelse ikke ka pateteres måske fordi de er kedt. De skal dog i dee forbidelse være opmærksom på, at der er tale om e foreløbig vurderig og altså ikke om e edelig afgørelse. Øsker De sage viderebehadlet i Patet- og Varemærkestyrelse, må De uder alle omstædigheder svare på brevet fx med Deres argumeter mod sagsbehadleres syspukter eller ved at foretage de krævede rettelser. De ka også bede om at få et møde med sagsbehadlere. På dee måde ka der ske e brevvekslig flere gage mellem asøger og sagsbehadler, me ormalt vil asøgige være edelig afgjort 3 år fra idleverige dvs. godkedt eller afslået. Som det fremgår af oveståede må De altså gere ædre i asøgige uder behadlige fx formulere beskrivelse og krav med adre ord eller på e ade måde. Det er imidlertid ikke tilladt at idføje ye detaljer eller videreudvikliger af opfidelse. Det, der søges patet på, skal fremgå af asøgige allerede ved idleverige. 12

15 Sammedraget ka dog ikke ædres uder de tekiske sagsbehadlig. Udstedelse af patet Godkedes asøgige af sagbehadlere, får De besked om, at patetet meddeles. Det betyder, at et patetskrift skal trykkes og offetliggøres, således at adre får mulighed for at gøre idsigelse mod patetet. Omkostigere i forbidelse med patetmeddelelse betales af asøgere. Dette såkaldte publicerigsgebyr skal bl.a. bruges til dækig af omkostigere til trykig. De gældede publicerigsgebyrer oplyses ved hevedelse til Patet- og Varemærkestyrelse. Det samme gælder de årsgebyrer, der skal betales for såvel patetasøgiger som for pateter, for at disse opretholdes. Gebyret for asøgiger skal betales, uaset om asøgige fører til patet eller ej. Gebyrere forfalder til betalig e gag om året i de måed, asøgige blev idleveret. Sidste rettidige idbetaligsdag er de sidste i måede. Alle gebyrer betales forud, me gebyret for de første to år skal dog ikke betales før samtidig med gebyret for tredje år, dvs. efter ca. to år. Der er mulighed for at søge om udsættelse med betalig af årsgebyrer, hvis betalige vil give Dem betydelige vaskeligheder. Det er dog e forudsætig, at De selv er opfidere. 13

16 Patetbeskyttelse i flere lade Patet i udladet Et patet udstedt i Damark giver ku beskyttelse her i ladet, ligesom et udeladsk patet ikke giver oge beskyttelse herhjemme. Patet i udladet udstedes ku som et separat patet for de ekelte lade. Da udgiftere hertil imidlertid er ret betydelige, bør ma ormalt starte med at idlevere e asøgig om dask patet. Godkedes de daske asøgig, er der gode chacer for, at e tilsvarede asøgig i adre lade også ka godkedes. Hvis De vil udgå risikoe for, at e ade kommer Dem i forkøbet i udladet, skal de udeladske asøgiger idleveres, ide der er gået et år fra idleverige af de daske asøgig. Derved opås ret til at kræve prioritet fra de daske asøgig, dvs. at Deres udeladske asøgiger, hvad agår yhed og opfidelseshøjde, bliver betragtet som idleveret samtidig med de daske. Først 30 hhv. 31 måeder efter idleverige, behøver De at tage stillig til, om De øsker patet i de agive lade. På dette tidspukt kedes resultatet af yhedsudersøgelse, og der er udarbejdet e eksamierigsrapport, hvorvidt de iteratioale asøgig agår e pateterbar opfidelse Hvis De øsker opfidelse beskyttet i ogle af ladee, skal der idsedes e asøgig i hvert af disse lade, hvor sage så færdigbehadles idividuelt. Fordele ved e PCT-asøgig er, at De opår e fristforlægelse med hesy til det tidspukt, hvor De skal tage stillig til, om opfidelse skal patetbeskyttes i udladet. Herved udskydes også betalige af e række omkostiger. Er de iteratioale asøgig baseret på e dask asøgig, skal de for at opå prioritet idleveres ide prioritetsårets udløb. Øsker De at søge patet i udladet, ka De idlevere e asøgig i hvert af de lade, som øskes dækket. De ka dog også i mage tilfælde med fordel beytte følgede ordiger om iteratioalt patetsamarbejde: EPK (De Europæiske Patetkovetio) De ka også vælge at idlevere e europæisk patetasøgig. PCT (Patetsamarbejdstraktate) De ka idlevere e såkaldt iteratioal patetasøgig og samtidig oplyse, hvilke af de i alt ca. 120 tilsluttede lade (æste alle europæiske lade, USA, Japa m.fl.), De forveter at søge patet i. Herefter foretager de sveske eller de Europæiske Patetmydighed e udersøgelse af, om opfidelse er y. De europæiske patetasøgig ka ete idleveres direkte til de Europæiske Patetmydighed eller til Patet- og Varemærkestyrelse, som videreseder asøgige til de Europæiske Patetmydighed. Samtidig med idleverige skal De oplyse, hvilke af de i tilsluttede lade, De øsker at søge patet i. For at opå prioritet fra e dask asøgig, skal de europæiske asøgig idleveres ide prioritetsårets udløb. 14

17 tilsluttede lade, De øsker at søge patet i. For at opå prioritet fra e dask asøgig, skal de europæiske asøgig idleveres ide prioritetsårets udløb. Øsker De at patetbeskytte Deres opfidelse i flere europæiske lade, vil De i øvrigt også have økoomiske fordele ved at avede dee ordig. De Europæiske Patetmydighed udersøger, om opfidelse er y og behadler asøgige færdig for alle ladee, således at der kommer eslydede pateter i dem alle. I de fleste lade, heruder Damark, skal det udsedte europæiske patet oversættes til ladets sprog, før det får gyldighed som atioalt patet. Yderligere iformatio Står De for at skulle søge om patet i udladet, vil De fide uddybede iformatio i brochure»e verde af pateter«. Brochure og blaketter til PCT- og EPK-asøgiger fås ved hevedelse til Patet- og Varemærkestyrelse på tlf

18 Biblioteks-liste Udersøgelse i daske pateter, Dask Patettidede og i e vis udstrækig patetdokumeter fra de europæiske patetorgaisatio ka foretages på følgede biblioteker: Odese Tekiske Bibliotek har daske pateter emeopdelt har Dask Patettidede har fuldtekstdokumeter fra De Europæiske Patetorgaisatio (EPO) har mulighed for emesøgig i de eksisterede ~ patetdokumeter fra EPO Århus Tekiske Bibliotek har Dask Patettidede har daske pateter på CD-ROM fra 1990 og fremad har mulighed for emesøgig i de eksisterede ~ EPOdokumeter Esbjerg Tekiske Bibliotek har Dask Patettidede har mulighed for emesøgig i de eksisterede ~ EPOdokumeter Følgede biblioteker har Dask Patettidede: Damarks Tekiske Videceter og Bibliotek, Lygby Biblioteket for Vejle by og Amt Roskilde Bibliotek, Roskilde Søderborg Tekiske Bibliotek Viborg Cetralbibliotek Det Nordjyske Ladsbibliotek, Aalborg Føroya Amts Bokasav, Thorshav 16

19 Til otater:

20 Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax E-post Patet- og Varemærkestyrelses læsesal er åbe: Madag - osdag + fredag kl Torsdag kl Layout Lis Skou/PR-sep04

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Eksamesspørgsmål mac7100 maj/jui 013. Spørgsmål 1: Ligiger Du skal redegøre for løsig af ligiger og heruder behadle omformigsreglere for ligiger. Giv eksempler på hvorda forskellige ligigstyper (lieære,

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Fourieraalyse. udgave 7 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for fourierrækker og fouriertrasformatio. Det forudsættes i dette otat, at ma har rådighed over matematiklommeregere

Læs mere

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i 2008 4 Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på

Læs mere

Kompendie Komplekse tal

Kompendie Komplekse tal Kompedie Komplekse tal Prebe Holm 08-06-003 "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger Kvadratisk - programmerig David Pisiger 27-8 MAX-CUT problemet Givet e ikke-orieteret graf G = (V, E) er MAX-CUT problemet defieret som MAX-CUT = {< G > : fid et sit S, T i grafe G som maksimerer atal

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervelige gulv Smart på mage......forskellige måder Lami art Black & Hype Der fides æppe oget gulv, der sætter brugere mere i fokus ed lamiatgulve fra Tarkett.

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

Adfærdsmodel for persontrafik

Adfærdsmodel for persontrafik Miljø- og Eergimiisteriet Damarks Miljøudersøgelser ALTRANS Adfærdsmodel for persotrafik Faglig rapport fra DMU, r. 348 Marts 2001 [Tom side] Miljø- og Eergimiisteriet Damarks Miljøudersøgelser ALTRANS

Læs mere

Et træ med x blade.. h lg(x) DVS. decision-træet vil en maks højde på lg n! blade. lg(n!) >= n*lg(n) -1.5n = Ө(n*lg(n))

Et træ med x blade.. h lg(x) DVS. decision-træet vil en maks højde på lg n! blade. lg(n!) >= n*lg(n) -1.5n = Ө(n*lg(n)) DM19 1. Iformatio-theoretic lower bouds kap. 8 + oter. Ma ka begræse de teoretiske græse for atallet af sammeligiger der er påkrævet for at sortere e liste af tal. Dette gøres ved at repræsetere sorterig-algoritme

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System Itelliget Drivesystems, Worldwide Services DK Alumiiumsgear og -motorer Fås med Sealed Surface Coversio System NORD Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Fordele ved alumiiumsgear Korrosiosbestadigt

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r gig

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

KABE: 243 unikke planløsninger JUBILÆUMSMODELLER ERIBA HYMER. Komfort til ethvert behov. Sprite fortsætter succesen! All In som standard

KABE: 243 unikke planløsninger JUBILÆUMSMODELLER ERIBA HYMER. Komfort til ethvert behov. Sprite fortsætter succesen! All In som standard Forårsmagasiet www.caravarige.dk Caravarige, impulsmagasi 2014 ERIBA HYMER Komfort til ethvert behov Se Bürsters ti ye JUBILÆUMSMODELLER Sprite fortsætter succese! All I som stadard KABE: 243 uikke plaløsiger

Læs mere

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f Koica Miolta 190f Til almidelige kotorbehov Kotorsystem Koica Miolta 190f Koica Miolta 190f, kotorsystem Fra grudlæggede smart til ekstra itelliget Koica Miolta 190f har stort set alt, som det lille kotor

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2 Hvad e matematik? B, i og ISBN 978 87 766 494 3 Pojekte: Kapitel Pojekt.3 Lieæe Iteatiospocesse Idhold 1. Idledig... 1 2. Lieæ iteatio... 2 2.1 Lieæ vækst... 2 2.2 Ekspoetiel vækst... 2 2.3 Foskudt ekspoetiel

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014 Kabe - bladet 29. årgag r. 1 forår 2014 INTERCAMP og KABE fortæller i e pressemeddelelse, at de fra 1. jauar 2014 idleder et flerårigt samarbejde med de professioelle campist Peer Neslei fra CAMPINGFERIE.Dk

Læs mere

Geometrisk Optik. Teori og forsøg

Geometrisk Optik. Teori og forsøg Geometrik Optik Teori og orøg Køge Gmaium 004-005 Ole Witt-Hae Idold Kap. Geometrik Optik.... Strålegage i toer.... relekio i et plat pejl... 3. elekio i et kokavt ulpejl... 4. elekio i et kovekt ulpejl...6

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

RV Unique mop-guide. til alle overflader

RV Unique mop-guide. til alle overflader til alle overflader RV Uique mopguide - ét sortimet til alle gulvoverflader I dee brochure fider du et bredt sortimet af mopper til regørig af alle former for gulvoverfalder. Vi har sammesat et sortimet

Læs mere

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 De perfekte kombiatio til pritbrache Produktiossystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 produktiossystem Kokurrecedygtig udskrivig For at opå succes på markedet i dag skal ma som modere virksomhed

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid. Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid. 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag GermaSolar har 12 års erfari

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere