Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brug ved ansøgning om patent"

Transkript

1 Vejledig til brug ved asøgig om patet

2 Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste 16

3 Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? Har De gjort e opfidelse eller evetuelt fået overdraget rettighedere til e opfidelse, har De ret til at få patet på opfidelse, hvis De søger om det. Opfidelse skal adskille sig væsetligt fra de kedte tekik på området. Der forlages således e vis kreativitet med udgagspukt i e allerede kedt tekik. I hehold til patetlove er der dog e række betigelser, som skal være opfyldt ogle af de vigtigste beskrives i det følgede. Betigelser for pateterig Først og fremmest skal der være tale om e praktisk yskabelse dvs. ma skal kue præsetere eller forklare e praktisk geemførelse af e idé og altså ikke blot idée i sig selv. Eksempelvis ka ma ikke få patet på de ide at lave et viskerblad, som ikke laver striber på rude, me derimod ok på e bestemt udformig af visker-bladet, så det ikke laver striber. Der tages ikke hesy til, hvilke tekik opfidere havde kedskab til, da ha/hu gjorde opfidelse. Det afgørede er, hvilke tekik der ret faktisk viser sig at være kedt på asøgigstidspuktet. Udersøgelser på forhåd Mage flere opfidelser ed ma skulle tro, er kedt i forveje. Ofte er der allerede udstedt patet på opfidelse, ete her i ladet eller i udladet. Det er derfor altid e god idé før patetasøgige idsedes at udersøge, om opfidelse er kedt, eller om de helt eller delvis er patetbeskyttet. Nogle opfidelser er på forhåd udelukket fra pateterig. Det gælder bl.a. opdagelser, matematiske metoder eller opfidelser, som udelukkede har kusterisk eller dekorativt idhold. Ligeledes ka der i dag heller ikke udstedes dask patet på edb-programmer, platesorter eller dyreracer. For at ma ka få patet, skal opfidelse være y ikke ku i Damark, me i hele verde. De må fx ikke have været publiceret i tidsskrifter, pateter eller patetasøgiger, i brochurer eller ligede edsige offetliggjort geem foredrag, udstilliger eller ade form for udyttelse. Opfidelse må altså ikke være kedt af e ubestemt kreds af meesker. Dee udersøgelse ka De evetuelt foretage ved»selvstudium«på Patet- og Varemærkestyrelses læsesal, hvor der er mulighed for bl.a. at studere pateter og patetasøgiger fra e lag række lade. På læsesale fides i øvrigt også meget adet materiale, fx Dask Patettidede og tilsvarede udeladske publikatioer. Dask Patettidede ideholder oplysiger om daske patetasøgiger og pateter. Persoalet på Patet- og Varemærkestyrelses læsesal yder gere hjælp med hesy til tilrettelæggelse af Deres udersøgelse. Øsker De ikke selv at foretage dee vigtige forhådsudersøgelse, er De velkomme til at 1

4 rette hevedelse til Patet- og Varemærkestyrelse, hvis medarbejdere/specialister på det pågældede område foretager udersøgelse for Dem mod timebetalig. Udersøgelse i daske pateter og i Dask Patettidede ka i øvrigt også foretages på e række biblioteker ladet over (se liste over disse biblioteker på side 16). De skal dog i dee forbidelse være opmærksom på, at samligere på disse biblioteker ikke er komplette. Som regel omfatter samligere ku materiale efter et bestemt årstal. Uder forudsætig af, at De opår patet på Deres opfidelse, vil patetet virke fra asøgiges idleverigsdato. Dage efter idleverige ka De derfor offetliggøre opfidelse vise de frem ude at De mister oge ret i de forbidelse. Hvis De øsker at søge patet i udladet, må De dog være opmærksom på reglere om offetliggørelse og prioritet, som er omtalt på side på, at mage opfidelser også har et desig (de ydre form), som ka desigbeskyttes, hvis ma idseder e asøgig herom og desiget i øvrigt opfylder betigelsere for registrerig. Patetasøgige og desigasøgige bør idsedes samtidig, da de i visse tilfælde ka blokere for hiade. Brugsmodelbeskyttelse Hvis Deres opfidelse ikke ka pateteres, fordi de ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra de kedte tekik, vil De have mulighed for at søge de registreret som brugsmodel. Dee beskyttelsesform stiller ikke så store krav til, hvor meget et yt produkt skal adskille sig fra det, der kedes i forveje. De særlige regler, der gælder for dee beskyttelsesform, fremgår af»vejledig til brug ved asøgig om brugsmodelregistrerig«, som ka rekvireres hos Patet- og Varemærkestyrelse. Desigbeskyttelse I forbidelse med idleverig af e patetasøgig, bør De edvidere være opmærksom 2

5 Såda søger De patet i Damark Asøgig om dask patet idleveres/idsedes til: Patet- og Varemærkestyrelse Helgeshøj Allé Taastrup I forbidelse hermed skal der betales et grudgebyr samt tillægsgebyr for hvert patetkrav ud over 10. Tillægsgebyret idbetales samtidigt med grudgebyret. De gældede gebyrer oplyses ved hevedelse til Patetog Varemærkestyrelse. Gebyrere tilbagebetales ikke heller ikke selv om asøgige ikke fører til patet. Asøgiges udformig E patetasøgig består af følgede bilag: Flere ka søge i fællesskab. Af praktiske grude seder Patet- og Varemærkestyrelse automatisk al korrespodace til de asøger, der står først på asøgigsblakette. Dee asøger ases herefter som bemydiget til at modtage meddelelser på de adres vege. De bedes derfor være opmærksom på, at hvis De øsker, at e ade asøger, eller alle de adre asøgere, skal modtage korrespodace, så skal De markere dette ved at uderstrege de pågældede ave på asøgige. Såfremt De vælger at lade Dem repræsetere ved fuldmægtig, vil al korrespodace ske med dee. Beskrivelse Beskrivelse skal ideholde e ærmere forklarig af opfidelse. Det skal således forklares, hvad der er kedt i forveje, hvad der er det ye ved opfidelse og hvilke tekisk virkig ma opår ved opfidelse i sammeligig med de kedte tekik. Asøgigsblaket Beskrivelse, evt. med tegig Patetkrav Sammedrag Alle de ævte bilag skal være skrevet på dask. Asøgigsblaket Asøgigsblaketter fås ved hevedelse til Patet- og Varemærkestyrelse. Blakettere skal bl.a. udfyldes med av og adresse på både opfider og asøger tillige med e kort beævelse på opfidelse. Beskrivelse skal ligeledes ideholde e geemgag af, hvorda opfidelse ka realiseres i praksis. Geemgage skal være så tydelig, at e fagmad på området ved læsig af beskrivelse ka udøve eller realisere opfidelse. Ofte er det i øvrigt ødvedigt at tydeliggøre geemgage ved hjælp af e eller flere tegiger. Tegige skal illustrere opfidelse. Det er ikke ødvedigt at medtage adre detaljer ed dem, der viser pricippere i opfidelse. Tegig Tegige skal være på separat ark, som holdes adskilt fra beskrivelse. De ekelte detaljer på tegige forsyes med tal og/eller bogstaver, således at ma ka hevise til dem i beskrivelse. Består tegige af mere ed é figur, skal figurere ummereres. 3

6 Tegige må ikke ideholde egetlige forklariger, ku korte bemærkiger. Eksempelvis bør det i blokdiagrammer agives på tegige, hvad de ekelte blokke betyder. Patetkrav Et patetkrav skal karakterisere de opfidelse, der øskes pateteret. Kravet skal bestå af e idledig, der agiver de tekik, som er det ærmeste grudlag for opfidelse (tekikkes stadpukt). Deræst e kedetegede del, som agiver det, der er yt og specielt for opfidelse. De kedetegede del skal idledes med ordee»kedeteget ved«eller ligede som markerig af, at herefter følger det, der er yt. Beskrivelse og krav skal svare til hiade i agivelse af, hvad der er yt. de følgede krav agives mere detaljerede udførelsesformer. I tilfælde heraf skal hvert af de seere krav idledes med e hevisig til et forudgåede krav. Sammedrag Sammedraget skal ideholde et kortfattet resume af asøgige (højst 150 ord). Det skal fremgå af sammedraget, hvilket tekisk problem, der skal løses og hvorda det i pricippet løses. Det skal ligeledes fremgå, hvor opfidelse især ka avedes. Hvis asøgige ideholder e tegig, vælges de figur, der bedst illustrerer opfidelse. Sammedraget skal edvidere ideholde hevisigstal til de væsetlige ekeltdele af dee figur. Sammedraget skal skrives på et separat ark. Flere patetkrav i samme asøgig Ma ka få patet på både produkter, apparater, fremgagsmåder (metoder) og avedelser, me et patetkrav må ku agå e ekelt af disse typer. Der må dog gere være flere patetkrav i samme asøgig også af hver si type, forudsat at de agår de samme ide. Kravee skal så ummereres i rækkefølge. Ofte medtages i det første patetkrav ku de geerelle pricipper, der er ødvedige for, at opfidelse ka fugere som forklaret i beskrivelse. I Geerelle bestemmelser Beskrivelse, krav, tegig og sammedrag skal være i format A4 (29,7x21 cm) på hvidt papir. Tekste skal være skrevet med maskiskrift med 1 1/2 lijeafstad, og alle bilagee skal være så tydelige, at de ka avedes ved offsettrykig. Hver 5. lije i beskrivelse og krav skal forsyes med lijeummer, ligesom hver side skal ummereres. Edvidere skal beskrivelse forsyes med e forside (ude sideummer) med dato, asøgeres av og adresse samt opfidelses beævelse. 4

7 EKSEMPEL På dee og de følgede sider vises et eksempel på, hvorledes de uummererede forside samt beskrivelse, krav, sammedrag og tegig til e asøgig skal udfærdiges. De trykte bemærkiger i margie skal ikke medtages. De er ku agivet her for at lette oversigte over, hvorledes beskrivelse, krav og sammedrag skal udformes. Dato for asøgiges idleverig Asøgeres av og adresse Spædeorga til fastspædig af e tad på e fjedertadsharves bærestag. 5

8 Opfidelse agår (svarer til krav 1's idledig) Tekikkes stadpukt 2,5-4 cm Det særlige, der opås i forhold til tekikkes stadpukt: De midler, der avedes for at opfidelses specielle virkig ka opås (svarer til krav 1's kedetegede del): Spædeorgaets virkemåde: EKSEMPEL Opfidelse agår et spædeorga til fastspædig af e tad på e fjedertadsharves bærestag. Spædeorgaet er af de art, der består af et spædestykke, som er bukket i e vikel, der i det væsetlige er ret. Spædestykkets ee gre har et hul til at optage harvetade, år spædeorgaet er i brug. Dets ade gre har et hul for e spædebolt, som uder spædeorgaets brug tillige går geem et hul i harvetade, og dee ade gre af spædestykket har desude i ærhede af vikelbukige e svag, elastisk deformerbar idbukig, som veder id mod bærestage. Ved de kedte spædeorgaer af dee art har der som spædebolt været avedt kovetioelle maskibolte, idet det dog fra dask patet r er kedt at avede e spædebolt, hvorpå der er udformet e ekscetrisk del, der tjeer til at fastklemme spædestykket ved passede drejig af bolte i hullet i spædestykkets ade gre. Pricipielt ka der ved de fra dask patet r kedte kostruktio således opås e firesidet fastspædig af bærestage. Det kræver imidlertid e forholdsvis omstædelig tilspædig af bolte, idet der ved avedelse af to skrueøgler må tilvejebriges dels e sædvalig tilspædig af bolte, dels e efterspædig heraf for at sikre e korrekt drejestillig af de ekscetriske del af bolte. Når det tages i betragtig, at e fjedertadsharve har et stort atal tæder, der forholdsvis hyppigt skal efterspædes i brug, er de relativt komplicerede tilspædig e klar ulempe ved de kedte spædestykker. Ved opfidelse tilvejebriges et spædeorga af de idledigsvis ævte art, me som ka tilspædes ved hjælp af blot é skrueøgle. Samtidig sikres e firesidet fastspædig af bærestage, år blot bolte er spædt tilstrækkeligt ved hjælp af skrueøgle. Dette opås ifølge opfidelse ved et spædeorga af de idledigsvis ævte art og kedeteget ved, at spædebolte har et kileformet hoved, hvis akse daer e vikel med selve boltes akse. Det kileformede hoved vil uder tilspædige sidde udrejeligt fast i det hul, som er udformet i spædestykkets ade gre, og de skrå placerig af kilehovedet vil automatisk trække bærestages sideflade i alæg mod bolteskaftet samtidig med, at spædestykkets ade gre 2-4 cm 2-3 cm cm

9 EKSEMPEL presses ed mod bærestages øvre flade. Der opås således e firesidet fastklemig, år blot bolteforbidelses møtrik tilspædes med e passede kraft. Omtale af krav 2: Omtale af krav 3: I e særlig udførelsesform for spædeorgaet ifølge opfidelse er de frie ede af spædestykkets ade gre bukket idad mod harvetade i e såda vikel, at kate af dee ede ikke går mod harvetade i de fuldt spædte tilstad. Herved opås et bedre alæg mellem spædeboltes kileformede hoved og hullets væg, selvom hullet på simpel måde er udført som et glathul. I e ade udførelsesform ka spædestykkets boltehul og boltehovedets tværsit i det væsetlige være rektagulære, fortrisvis kvadratiske. Herved opås et bedre alæg mellem spædebolte og bærestages kat, idet dette alæg sker i hele spædeboltes bredde. Figurfortegelse: 20 Opfidelse forklares ærmere i det følgede uder hevisig til tegige, hvor fig. 1 viser et spædeorga ifølge opfidelse med moteret harvetad, me ikke tilspædt, og Detaljeret forklarig af, hvad der vises på tegige: fig. 2 det samme, me i tilspædt tilstad. I fig. 1 og 2 ses et sit geem e bærestag 1, som ved harver også beæves bulle. Til dee fastgøres e harvetad 2 ved hjælp af et spædestykke 3 beståede af to i det væsetlige vikelret på hiade ståede gree 4 og 5. De ee gre 4 har et hul 6, hvorigeem harvetade 2 strækker sig. De ade gre har også et hul 7, der i de viste udførelsesform er abragt ved e mod bærestage 2 gåede bukig 8 af gree 5. Geem hullet 7 går e spædebolt 9, som også går geem et hul i harvetade 2 og som ved hjælp af e møtrik 10 ka spædes, idet boltes hoved 11 er kileformet med et største tværsit større e diametere i hullet 7. Akse for det kileformede boltehoved 11 daer e vikel med selve boltes akse. Bukige 8 og hullet 7 er fortrisvis således afpasset i forhold til hiade, at spædebolte 9 i tilspædt tilstad med sit kileformede hoved 11 ligger a mod hullets væg i hele dettes udstrækig. Hullet 7 er edvidere placeret således, at ved tilspædig af bolte 9 går dee med et stadigt stigede tryk mod de øvre kat af bærestage 1, hvis ade kat går mod spædestykkets gre 4. Herved opås e sikker fastklemig af spædestykket 3 i bærestages højderetig. Bukige 8 7

10 EKSEMPEL er udført på e såda måde, at edekate af spædestykkets gre 5 i de tilspædte tilstad er i e vis afstad a fra harvetade Fastklemig af bærestage opås ved, at dee ved tilspædig klemmes mellem harvetade 2 og spædestykkets gre 5. For yderligere at uderstøtte dee fastklemig har spædestykkets ade gre 5 ær vikelbukige e mod bærestage 1 gåede idbukig 12. Herved får ma e effektiv fastklemig om de del af bærestage 1, der geem harvetade 2 får de største påvirkig samtidig med, at de øvre del af dee gre 5 ved tilspædige kommer til at ligge a mod bærestage 1, således at mulighede for slør i oge retig praktisk taget er elimieret. 8

11 EKSEMPEL P a t e t k r a v De kedte tekik: De ye midler, der avedes iflg. opfidelse Udførelsesformer for opfidelse: Spædeorga til fastspædig af e tad (2) på e fjedertadsharves bærestag (1), og af de art, der består af et i det væsetlige i e ret vikel bukket spædestykke (3), hvis ee gre (4) har et hul til uder spædeorgaets brug at optage harvetade (2), og hvis ade gre (5) har et hul for e spædebolt (9), som tillige går geem et hul i harvetade (2), og i hvilke ade gre (5) der i ærhede af vikelbukige er udformet e svag, mod bærestage (1) gåede elastisk deformerbar idbukig (12), k e d e t e g e t ved, at spædebolte (9) har et kileformet hoved (11), hvis akse daer e vikel med selve boltes akse. 2. Spædeorga ifølge krav 1, k e d e t e g e t ved, at spædestykkets (3) ade gre (5) i si frie ede (7) er bukket idad mod harvetade i e såda vikel, at kate af dee ede ikke går mod harvetade i de fuldt tilspædte tilstad Spædeorga ifølge krav 1 eller 2, k e d e t e g- e t ved, at spædeorgaets boltehul (8) og boltehovedets (11) tværsit er i det væsetlige rektagulære, fortrisvis kvadratiske. 9

12 EKSEMPEL 10

13 EKSEMPEL S a m m e d r a g Spædeorga til fastspædig af e tad på e fjedertadsharves bærestag. Et spædeorga til fastspædig af e tad på e fjedertadsharves bærestag (1) består af et vikelbukket spædestykke (3), hvis ee gre (4) har et hul til optagelse af harvetade (2). Spædestykkets ade gre (5) har et hul (8) til e spædebolt (9). Spædebolte (9) går uder spædeorgaets brug tillige geem et hul i harvetade (2). Gree (5) har i ærhede af vikelbukige e svag, elastisk deformerbar idbukig (12), som uder bruge ligger a mod bærestage (1). Spædebolte (9) har et kileformet hoved (11), hvis akse daer e vikel med selve boltes akse. Det kileformede hoved (11) vil sidde udrejeligt fast i hullet (8) i spædestykkets gre (5). På grud af kilehovedets (11) skrå placerig vil bærestages (1) sideflade automatisk trækkes he til alæg mod bolteskaftet, år bolte (9) tilspædes, og da spædestykkets gre (5) samtidig presses ed mod bærestages (1) øvre flade, opås e firesiddet fastklemig ved simpel tilspædig af boltes møtrik (10). 11

14 Hvorda behadles asøgige? Når Deres patetasøgig er idleveret/ idsedt, kotrolleres de først for formelle magler. Det udersøges i dee forbidelse, om asøgigsgebyret, samt evetuelt tillægsgebyr for hvert patetkrav ud over 10, er betalt og om asøgige ideholder beskrivelse, krav og sammedrag på dask. Det er dog muligt at få Deres asøgig yhedsudersøgt og pateterbarhedsvurderet på basis af e orsk, svesk eller egelsksproget asøgig. Bliver asøgigsgebyret, der omfatter såvel grudgebyr som tillægsgebyr for hvert patetkrav ud over 10, ikke betalt ved idleverig af asøgige gives 1 måeds frist til at betale dette. Står De ikke selv som opfider, kotrolleres det ligeledes, om opfidere har overdraget Dem rette til at søge patet (overdragelseserklærig). Såfremt der kostateres magler i forbidelse med formalitetsbehadlige, får De meddelelse herom med amodig om at brige forholdee i orde. Meddelelse kommer så hurtigt som muligt ormalt 1-2 måeder efter idleverige. Først år alle formelle tig er i orde, går sage til videre behadlig hos e af Patetog Varemærkestyrelses tekiske specialister. Tekisk sagsbehadlig Ved de tekiske sagsbehadlig udersøges det, om opfidelse opfylder de forskellige betigelser for at kue pateteres. Fx udersøges det, om opfidelse er y og om de adskiller sig væsetligt fra kedt tekik. Ligeledes vurderes det, om patetkravet/kravee karakteriserer opfidelse klart ok og om beskrivelse er tydelig. Herefter modtager De et brev fra de tekiske sagsbehadler, der fortæller, om asøgige ka godkedes. Dette sker ormalt 6-10 måeder efter at asøgige er idleveret. Sædvaligvis vil brevet ideholde e liste over ødvedige rettelser og evetuelle tydeliggørelser, me det ka også være, at sagsbehadlere meer, at opfidelse ikke ka pateteres måske fordi de er kedt. De skal dog i dee forbidelse være opmærksom på, at der er tale om e foreløbig vurderig og altså ikke om e edelig afgørelse. Øsker De sage viderebehadlet i Patet- og Varemærkestyrelse, må De uder alle omstædigheder svare på brevet fx med Deres argumeter mod sagsbehadleres syspukter eller ved at foretage de krævede rettelser. De ka også bede om at få et møde med sagsbehadlere. På dee måde ka der ske e brevvekslig flere gage mellem asøger og sagsbehadler, me ormalt vil asøgige være edelig afgjort 3 år fra idleverige dvs. godkedt eller afslået. Som det fremgår af oveståede må De altså gere ædre i asøgige uder behadlige fx formulere beskrivelse og krav med adre ord eller på e ade måde. Det er imidlertid ikke tilladt at idføje ye detaljer eller videreudvikliger af opfidelse. Det, der søges patet på, skal fremgå af asøgige allerede ved idleverige. 12

15 Sammedraget ka dog ikke ædres uder de tekiske sagsbehadlig. Udstedelse af patet Godkedes asøgige af sagbehadlere, får De besked om, at patetet meddeles. Det betyder, at et patetskrift skal trykkes og offetliggøres, således at adre får mulighed for at gøre idsigelse mod patetet. Omkostigere i forbidelse med patetmeddelelse betales af asøgere. Dette såkaldte publicerigsgebyr skal bl.a. bruges til dækig af omkostigere til trykig. De gældede publicerigsgebyrer oplyses ved hevedelse til Patet- og Varemærkestyrelse. Det samme gælder de årsgebyrer, der skal betales for såvel patetasøgiger som for pateter, for at disse opretholdes. Gebyret for asøgiger skal betales, uaset om asøgige fører til patet eller ej. Gebyrere forfalder til betalig e gag om året i de måed, asøgige blev idleveret. Sidste rettidige idbetaligsdag er de sidste i måede. Alle gebyrer betales forud, me gebyret for de første to år skal dog ikke betales før samtidig med gebyret for tredje år, dvs. efter ca. to år. Der er mulighed for at søge om udsættelse med betalig af årsgebyrer, hvis betalige vil give Dem betydelige vaskeligheder. Det er dog e forudsætig, at De selv er opfidere. 13

16 Patetbeskyttelse i flere lade Patet i udladet Et patet udstedt i Damark giver ku beskyttelse her i ladet, ligesom et udeladsk patet ikke giver oge beskyttelse herhjemme. Patet i udladet udstedes ku som et separat patet for de ekelte lade. Da udgiftere hertil imidlertid er ret betydelige, bør ma ormalt starte med at idlevere e asøgig om dask patet. Godkedes de daske asøgig, er der gode chacer for, at e tilsvarede asøgig i adre lade også ka godkedes. Hvis De vil udgå risikoe for, at e ade kommer Dem i forkøbet i udladet, skal de udeladske asøgiger idleveres, ide der er gået et år fra idleverige af de daske asøgig. Derved opås ret til at kræve prioritet fra de daske asøgig, dvs. at Deres udeladske asøgiger, hvad agår yhed og opfidelseshøjde, bliver betragtet som idleveret samtidig med de daske. Først 30 hhv. 31 måeder efter idleverige, behøver De at tage stillig til, om De øsker patet i de agive lade. På dette tidspukt kedes resultatet af yhedsudersøgelse, og der er udarbejdet e eksamierigsrapport, hvorvidt de iteratioale asøgig agår e pateterbar opfidelse Hvis De øsker opfidelse beskyttet i ogle af ladee, skal der idsedes e asøgig i hvert af disse lade, hvor sage så færdigbehadles idividuelt. Fordele ved e PCT-asøgig er, at De opår e fristforlægelse med hesy til det tidspukt, hvor De skal tage stillig til, om opfidelse skal patetbeskyttes i udladet. Herved udskydes også betalige af e række omkostiger. Er de iteratioale asøgig baseret på e dask asøgig, skal de for at opå prioritet idleveres ide prioritetsårets udløb. Øsker De at søge patet i udladet, ka De idlevere e asøgig i hvert af de lade, som øskes dækket. De ka dog også i mage tilfælde med fordel beytte følgede ordiger om iteratioalt patetsamarbejde: EPK (De Europæiske Patetkovetio) De ka også vælge at idlevere e europæisk patetasøgig. PCT (Patetsamarbejdstraktate) De ka idlevere e såkaldt iteratioal patetasøgig og samtidig oplyse, hvilke af de i alt ca. 120 tilsluttede lade (æste alle europæiske lade, USA, Japa m.fl.), De forveter at søge patet i. Herefter foretager de sveske eller de Europæiske Patetmydighed e udersøgelse af, om opfidelse er y. De europæiske patetasøgig ka ete idleveres direkte til de Europæiske Patetmydighed eller til Patet- og Varemærkestyrelse, som videreseder asøgige til de Europæiske Patetmydighed. Samtidig med idleverige skal De oplyse, hvilke af de i tilsluttede lade, De øsker at søge patet i. For at opå prioritet fra e dask asøgig, skal de europæiske asøgig idleveres ide prioritetsårets udløb. 14

17 tilsluttede lade, De øsker at søge patet i. For at opå prioritet fra e dask asøgig, skal de europæiske asøgig idleveres ide prioritetsårets udløb. Øsker De at patetbeskytte Deres opfidelse i flere europæiske lade, vil De i øvrigt også have økoomiske fordele ved at avede dee ordig. De Europæiske Patetmydighed udersøger, om opfidelse er y og behadler asøgige færdig for alle ladee, således at der kommer eslydede pateter i dem alle. I de fleste lade, heruder Damark, skal det udsedte europæiske patet oversættes til ladets sprog, før det får gyldighed som atioalt patet. Yderligere iformatio Står De for at skulle søge om patet i udladet, vil De fide uddybede iformatio i brochure»e verde af pateter«. Brochure og blaketter til PCT- og EPK-asøgiger fås ved hevedelse til Patet- og Varemærkestyrelse på tlf

18 Biblioteks-liste Udersøgelse i daske pateter, Dask Patettidede og i e vis udstrækig patetdokumeter fra de europæiske patetorgaisatio ka foretages på følgede biblioteker: Odese Tekiske Bibliotek har daske pateter emeopdelt har Dask Patettidede har fuldtekstdokumeter fra De Europæiske Patetorgaisatio (EPO) har mulighed for emesøgig i de eksisterede ~ patetdokumeter fra EPO Århus Tekiske Bibliotek har Dask Patettidede har daske pateter på CD-ROM fra 1990 og fremad har mulighed for emesøgig i de eksisterede ~ EPOdokumeter Esbjerg Tekiske Bibliotek har Dask Patettidede har mulighed for emesøgig i de eksisterede ~ EPOdokumeter Følgede biblioteker har Dask Patettidede: Damarks Tekiske Videceter og Bibliotek, Lygby Biblioteket for Vejle by og Amt Roskilde Bibliotek, Roskilde Søderborg Tekiske Bibliotek Viborg Cetralbibliotek Det Nordjyske Ladsbibliotek, Aalborg Føroya Amts Bokasav, Thorshav 16

19 Til otater:

20 Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax E-post Patet- og Varemærkestyrelses læsesal er åbe: Madag - osdag + fredag kl Torsdag kl Layout Lis Skou/PR-sep04

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

StudyGuide til Matematik B.

StudyGuide til Matematik B. StudyGuide til Matematik B. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit Geerel itroduktio. Emeliste. Eksame. Bilag 1: Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik B. Bilag 2: Bilag 3: Uddrag

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

A14 4 Optiske egenskaber

A14 4 Optiske egenskaber A4 4 Optiske egeskaber Brydigsideks Når lys træffer e græseflade mellem to materialer, kastes oget af lyset tilbage (refleksio), mes oget går igeem græseflade med foradret retig (brydig eller refraktio).

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1 Naturgeopretig af Edrup Mølle Dambrug i Seum Å - projekterig B ILAG 1 LER iformatio ALECTIA A/S Side 1 Til Graveaktør DONG Gas Distributio A/S Sødergade 50 6600 Veje Tlf 70 33 10 22 Fax 99 55 40 71 www.dogeergy.dk

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Service- og garantibetingelser

Service- og garantibetingelser DK Service- og garatibetigelser PIKO-vekselstrømsomformere Service- og garatibetigelser 5 års udskiftigsgarati PIKO-vekselstrømsomformer Kære kude! Med PIKO-vekselstrømsomformer har De erhvervet et kvalitetsprodukt.

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere Leica Lio Præcise, selvivellerede pukt- og lije-lasere Opsæt, tæd, klar! Med Leica Lio er alt i lod og perfekt lige Leica Lios projekterer lijer eller pukter med milimeterøjagtighed, så du har hædere fri

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 ISO9001 De almee leverigsbetigelser for produkter og ydelser fra elektroikidustrie, der er udgivet af Zetralverbad Elektroidustrie (ZVEI) e.v. i de seeste

Læs mere

LOKALPLAN 08-072 BOLIGER VED STENBJERGVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-072 BOLIGER VED STENBJERGVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-072 BOLIGER VED STENBJERGVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærere oplsiger Aalborg Koue Tekisk Forvaltig Stigsborg Brgge 5, Postboks 219 9400 Nørresudb Tlf.

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samlig) EUU Alm.del Bilag 5 Offetligt Uderigsmiisteriet JTEU j.r. 2015-28594 Juridisk Tjeeste, EU-retskotoret 22. jui 2015 Asiatisk Plads 2 1448 Købehav K Tlf.: 33 92 03 24 Fax:

Læs mere

Prisfastsættelse af digitale goder - Microsoft

Prisfastsættelse af digitale goder - Microsoft Iteretøkoomi: risfastsættelse af digitale goder Afleveret d. 9 maj 003 Af Julie ech og Malee Aja org risfastsættelse af digitale goder - Microsoft Af Julie ech og Malee Aja org.0.0 DIGITALE GODER....0.0

Læs mere

Bilag 5: DEA-modellen Bilaget indeholder en teknisk beskrivelse af DEA-modellen

Bilag 5: DEA-modellen Bilaget indeholder en teknisk beskrivelse af DEA-modellen Bilag 5: DEA-odelle Bilaget ideholder e teis besrivelse af DEA-odelle FRSYNINGSSERETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 INPUTSTYRET DEA-MDEL... 3 UTPUTSTYRET DEA-MDEL... 7 SALAAFAST... 12 2 Idledig Data

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave B: Rækkefølge efter idsigelser 19. auar 2010 Udgave B: rækkefølge efter idsigelser 19.1.2010 Idhold

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nimerix pulver og solves til ijektiosvæske, opløsig i fyldt ijektiossprøjte Meigokokgruppe A, C, W-135 og Y kojugeret vaccie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

antal gange krone sker i første n kast = n

antal gange krone sker i første n kast = n 1 Uge 15 Teoretisk Statistik, 5. april 004 1. Store tals lov Eksempel: møtkast Koverges i sadsylighed Tchebychevs ulighed Sætig: Store tals lov. De cetrale græseværdisætig 3. Approksimatio af sadsyligheder

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Bestemmelse af vandføring i Østerå

Bestemmelse af vandføring i Østerå Bestemmelse af vadførig i Østerå Geerelt varierer vadstade og vadførige i daske vadløb over året. Normalt er vadførige lille om sommere for derpå at øge om efteråret. Om vitere ses ormalt de højeste vadføriger

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Asymptotisk optimalitet af MLE

Asymptotisk optimalitet af MLE Kapitel 4 Asymptotisk optimalitet af MLE Lad Y 1, Y 2,... være uafhægige, idetisk fordelte variable med værdier i et rum (Y,K). Vi har givet e model (ν θ ) θ Θ for fordelige af Y 1 (og dermed også for

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-bogen, Matematik for lærerstuderende

Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-bogen, Matematik for lærerstuderende Forslag til besvarelser af opgaver m.m. i ε-boge, Matematik for lærerstuderede Dette er førsteudgave af opgavebesvarelser udarbejdet i sommere 008. Dokumetet ideholder forslag til besvarelser af de fleste

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Introduktion til optimering og operationsanalyse. Asymmetric Traveling Salesman Problem

Introduktion til optimering og operationsanalyse. Asymmetric Traveling Salesman Problem Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse Asymmetric Travelig Salesma Problem David Pisiger, Efterår 2003 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18 ermodyamik. Første og ade hovedsætig /8 ermodyamik Idhold. Isoterme og adiabatiske tilstadsædriger for gasser...3 3. ermodyamikkes. hovedsætig....5 4. Reversibilitet...6 5. Reversibel maskie og maksimalt

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere