RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 2 Oktober 2017 for Udstedelse af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 2 Oktober 2017 for Udstedelse af"

Transkript

1 RESUMÉ ETFS Hedged Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 2 Oktober 2017 for Udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de Elementer, som skal være omfattet af et resumé for denne type værdipapirer og Udsteder. Da der er nogle Elementer, der ikke skal adresseres, kan der være huller i nummereringsrækkefølgen. Selvom der kan være krav om, at et Element er omfattet af resuméet på grundlag af typen af værdipapir og Udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives relevante oplysninger om det pågældende Element. Resuméet vil da indeholde en kort beskrivelse af Elementet med angivelse af "ikke relevant". Afsnit A Indledning og Advarsler A.1 Krævet standardadvarsel Dette resumé bør læses som en indledning til basisprospektet for ETFS Hedged Commodity Securities Limited ("Udsteder") vedrørende programmet for udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities dateret 2 Oktober 2017 ( Prospektet ). Enhver beslutning om investering i Currency-Hedged Commodity Securities bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Såfremt der indbringes et krav vedrørende oplysningerne i Prospektet for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold til den nationale lovgivning i det medlemsland, hvor kravet indbringes, være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Kun de personer, der har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele af Prospektet, eller ikke, når det læses sammen med Prospektets øvrige dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i Currency-Hedged Commodity Securities. A.2 Erklæring om, at Udsteder giver sit samtykke til prospektets anvendelse ved efterfølgende Udsteder har givet sit samtykke til Prospektets anvendelse og påtager sig ansvaret for Prospektets indhold i relation til efterfølgende videresalg eller endelig placering i form af et offentligt udbud af Currency-Hedged Commodity Securities (som beskrevet nedenfor) i Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Holland, Norge, Spanien, Sverige og Storbritannien via en finansiel formidler, der er en investeringsvirksomhed 1

2 videresalg eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere som defineret i ( MiFID ) og som er autoriseret i overensstemmelse med MiFID i alle medlemslande. Et sådant samtykke gælder ved et eventuelt videresalg eller endelig placering i form af et offentligt udbud i en periode på 12 måneder fra Prospektets dato, medmindre samtykket trækkes tilbage forinden denne dato ved meddelelse på Udsteders hjemmeside. Ud over Udsteders ret til at trække sit samtykke tilbage, gælder der ingen øvrige betingelser for det samtykke, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis en finansiel formidler gennemfører et udbud, skal denne informere investorerne om de gældende vilkår og betingelser for udbuddet på det tidspunkt, hvor det gennemføres. En finansiel formidler, der anvender Prospektet med henblik på et udbud skal på sin hjemmeside anføre, at Prospektet anvendes i overensstemmelse med det meddelte samtykke og de betingelser, der gælder herfor. Det er en betingelse for samtykket, at hvis det finansielle mellemled ønsker at sælge eller foretage en endelig placering i form af et offentligt udbud af Commodity Securities, må det finansielle mellemled ikke genanvende Prospektet til dette formål, medmindre det sker i specifikt aftalte lande i en specifik udbudsperiode. Det finansielle mellemled må ikke i øvrigt genanvende prospektet med henblik på at sælge Commodity Securities. Ved et Offentligt Udbud i en eller flere Offentlige Udbudsjurisdiktioner, som er anført i de Endelige Vilkår, kan Currency-Hedged Commodity Securities udbydes og sælges til personer i det pågældende land, der er berettigede til at deltage i et offentligt udbud af værdipapirerne i det pågældende land i henhold til gældende love og regler. Udsteder har ikke og vil ikke give tilladelse til udbud af Currency-Hedged Commodity Securities i andre sammenhænge. Emnespecifikt resumé Land(e) med offentligt udbud: Udbudsperiode: Afsnit B - Udsteder B.1 Udsteders juridiske navn B.2 Domicil/retlig form/lovgivning/ indregistreringsla nd B.16 Direkte/indirekte kontrol med Udsteder ETFS Hedged Commodity Securities Limited ( Udsteder ). Udsteder er et aktieselskab, der er stiftet og indregistreret på Jersey i henhold til "Companies (Jersey) Law 1991 (med senere ændringer) med registreringsnummer Aktierne i Udsteder er helejet af ETFS Holdings (Jersey) Limited ("HoldCo"), et holdingselskab, der er stiftet på Jersey. Aktierne i HoldCo er ejet direkte af ETFS Securities Limited ("ETFSL"), der ligeledes er stiftet på Jersey. Udsteder 2

3 er hverken direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af en anden part i programmet. B.20 Selskab med specifikt afgrænsede opgaver (special purpose vehicle) B.21 Hovedaktiviteter og overblik over parterne Udsteder er et selskab med specifikt afgrænsede opgaver (special purpose vehicle), der er stiftet med det formål at udstede gældsbeviser. Udsteders hovedaktivitet er at udstede forskellige klasser med sikkerhed i derivatkontrakter, der er knyttet til råvareindekser, der (før gebyrer og udgifter) medfører eksponering mod de daglige ændringer i vareindekser. I henhold til dette Prospekt udsteder Udsteder gældsbeviser ( Currency- Hedged Commodity Securities ), der (før gebyrer og udgifter) medfører eksponering mod bevægelser i råvareindekser beregnet og offentliggjort af Bloomberg L.P. og/eller Bloomberg Finance L.P. og/eller et associeret selskab, som hver især har (tilsammen Bloomberg ) ( Bloomberg Commodityindekser og hver især benævnt et "Bloomberg Commodity-indeks"). Bloomberg Commodity indekser følger bevægelser i kursen på individual commodity futures contracts eller baskets af commodity futures contracts, for hvilke virkningen af den udenlandske valutakursrisiko afdækkes.. Til og med den 30. juni 2014 blev Bloomberg Commodity Indices beregnet og offentliggjort af CME Group Index Services LLC i forbindelse med UBS Securities LLC og blev kendt som Dow Jones UBS Commodity Indices SM. Udsteder har etableret et program for lejlighedsvis udstedelse af forskellige klasser af Currency-Hedged Commodity Securities. Udsteder opnår eksponering mod de daglige ændringer i Bloomberg Commodity-indekser ved at indgå fuldt finansierede sikrede derivatkontrakter ( Commodity Contracts ) med (i) (indtil, men undtaget den Effektive Dato (defineret nedenfor)) UBS AG, London Branch ( UBS ) og Merrill Lynch International Inc. ( MLI ) og (ii), fra og med den Effektive Dato indtil, men undtaget den dato som annonceret ved RIS annoncering som værende den dato, hvor UBS Facility Agreement vil ophøre ( UBS Termination Date ), med MLI og Citigroup Global Markets Limited ( CGML ) og UBS, og (iii) med effekt fra og med UBS Termination Date med MLI og Citigroup Global Markets Limited ( CGML ) Indtil, men undtaget den Effektive Dato, skal MLI og UBS tilsammen benævnes Commodity Contract Counterparties, fra og med den Effektive Dato og indtil, men undtaget UBS Termination Date, skal MLI, CGML og UBS tilsammen benævnes Commodity Contract Counterparties og med effekt fra og med UBS Termination Date skal CGML og MLI benævnes Commodity Contract Counterparties. Vilkårene for de Commodity Contracts, der er eller skal købes af Udsteder, er indtil (men undtaget) den Effektive Dato reguleret af (i) en aftale benævnt UBS Facility Agreement mellem Udsteder og UBS dateret 23. februar 2012, og (ii) en aftale benævnt "MLI Facility Agreement" mellem Udsteder og MLI dateret 23. februar 2012 (hver især benævnt en "Facility Agreement" og tilsammen "Facility Agreements". MLI's betalingsforpligtelser i henhold til dennes Facility Agreement er sikret i henhold til en garanti ( BAC-garanti ) fra Bank of America Corporation ( BAC ) til fordel for Udsteder. 3

4 Commodity Contract Counterparties' forpligtelser over for Udsteder er sikret ved sikkerhedsstillelse (collateral) fra Commodity Contract Counterparties ("Sikkerhed") og opbevares på konti i Commodity Contract Counterparties' navne i Bank of New York Mellon ( BNYM ). Indtil, men undtaget, UBS Termination Date og i henhold til (i) aftaler benævnt "UBS Security Agreement mellem UBS og Udsteder og UBS Control Agreement mellem BNYM, UBS og Udsteder, hver dateret 23. februar 2012 indtil, men undtaget den Effektive Dato, og (ii) aftaler benævnt MLI Security Agreement mellem MLCI og Udsteder og MLI Control Agreement mellem BNYM, MLI og Udsteder hver dateret 23. februar 2012, skal UBS og MLI overføre værdipapirer og forpligtelser til en sikkerhedskonto til en værdi af Udsteders samlede eksponering i henhold til Commodity Contracts over for UBS eller MLI. Sikkerheden reguleres dagligt med henblik på at afspejle værdien af de pågældende Commodity Contracts. Udsteder annoncerede 3. juli 2017, at man havde indgået en ny Facility Agreement ( CGML Facility Agreement ) med CGML dateret 29. juni 2017, og at man ved meddelelse den 30. juni 2017 havde udøvet rettighederne i henhold til UBS Facility Agreement til at give ikke mindre end tre måneders frist vedrørende intentionen om at lade alle udestående Commodity Contracts med UBS i henhold til UBS Facility Agreement ophøre med hensyn til alle klasser of Commodity Contracts uden at indfri de tilsvarende Currency- Hedged Commodity Securities. UBS Facility Agreement vil ophøre som følge af ovenstående ophør, og Udsteder vil underrette Værdipapirindehavere om ophøret via RIS annoncering med efterfølgende afregning af alle indfriede Commodity Contracts. Udsteder har indvilliget i CGML arrangementer under hvilke, Commodity Contracts med UBS vil blive erstattet med tilsvarende Commodity Contracts med CGML. CGML s betalingsforpligtelser i henhold til dets Facility Agreement er understøttet af en garanti ( Citigroup Guarantee ) givet af Citigroup Global Markets Holdings Inc. ( CGHM ) til støtte for Udsteder. CGMLs forpligtelser overfor Udsteder i henhold til Commodity Contracts med CGML er sikret ved Sikkerhed givet af CGML og opbevaret på konti i Udsteders navn i BNYM i henhold til aftaler benævnt CGML Security Agreement mellem CGML og Udsteder og CGML Control Agreement mellem BNYM, CGML og Udsteder, hver dateret 29. juni Udsteder vil give meddelelse til Værdipapirindehavere om den Effektive Dato via RIS meddelelse. Fra den Effektive Dato og indtil, men undtaget, UBS Termination Date, skal MLI, CGML og UBS tilsammen benævnes Commodity Contract Counterparties, og fra og med den UBS Termination Date skal MLI og CGML tilsammen være benævnt Commodity Contract Counterparties. Fra og med den Effektive Dato og i henhold til (i) CGML Security Agreement og CGML Control Agreement, og (ii) MLI Security Agreement og MLI Control Agreement er MLI og CGML forpligtede til at overføre sikkerheder og forpligtelser til en sikkerhedskonto til en værdi svarende til Udsteders samlede eksponering i henhold til Commodity Contracts med MLI og CGML (hvis relevant). 4

5 Udsteder vil give meddelelse til Værdipapirindehavere via RIS meddelelse vedrørende datoen, hvor CGML Facility Agreement vil træde i kraft (den Effektive Dato ). Currency-Hedged Commodity Securities kan udstedes og kræves indløst dagligt af finansielle institutioner ( Berettigede Deltagere ), der (i) har indgået en aftale benævnt Berettiget Deltageraftale med Udsteder, (ii) har attesteret deres status i henhold til Financial Services and Markets Act 2000 ( FSMA ) over for Udsteder, og (iii) (bortset fra tilfælde, hvor en Commodity Contract Counterparty, der har indgået en Berettiget Deltageraftale med Udsteder) har indgået en tilsvarende aftale benævnt Direkte Aftale med mindst én Commodity Contract Counterparty, og som ikke er blevet oplyst af Commodity Contract Counterparty, at denne ikke er en uacceptabel berettiget deltager i relation til den pågældende Commodity Contract Counterparty. Andre indehavere af Currency-Hedged Commodity Securities kan ligeledes indløse Currency-Hedged Commodity Securities, såfremt der ikke er Berettigede Deltagere, eller hvis Udsteder meddeler andet. Alle øvrige parter skal købe og sælge Currency-Hedged Commodity Securities via handel på en fondsbørs eller et marked, hvor Currency-Hedged Commodity Securities er optaget til handel. Currency-Hedged Securities oprettes i henhold til en aftale benævnt Trustaftale mellem Udsteder og Law Debenture Trust Corporation p.l.c. som administrator ( Administrator ) af alle rettigheder i henhold til Trust-aftalen for personer, der i fortegnelserne er identificeret som indehavere af Currency-Hedged Commodity Securities ( Værdipapirindehavere ). Udsteder og Administrator har indgået et dokument benævnt "Sikkerhedsdokument" for hver pulje af Commodity Contracts, der kan henføres til alle klasser af Currency-Hedged Commodity Securities (hver benævnt en "Pulje"), og de rettigheder, som Administrator besidder i henhold til hvert Sikkerhedsdokument, forvaltes af Administratoren for Værdipapirindehaverne i den relevante klasse af Currency-Hedged Commodity Security. ETFS Management Company (Jersey) Limited ( ManJer ), et selskab, der er helejet af ETFSL, leverer eller sørger for levering af alle administrationsydelser til Udsteder og betaler alle Udsteders administrationsudgifter mod et gebyr, der skal betales af Udsteder. Emnespecifikt resumé Commodity Index B.22 Intet regnskab Ikke relevant; der er udarbejdet regnskab pr. datoen for dette Prospekt. B.23 Vigtige historiske regnskabsoplysni nger Omsætningsaktiver Pr. 31. december 2016 USD Pr. 31. december 2015 USD 5

6 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 160, ,790 Commodity Contracts 262,137, ,549,855 Gældsforpligtelser, der afventer afregningskontrakter Gældsforpligtelser, der afventer afregningssecurities 279, , , ,670 Aktiver, i alt 263,173, ,133,709 Kortfristede forpligtelser Currency-Hedged Commodity Securities Gældsforpligtelser, der afventer afregnings-securities 262,375, ,721, , ,393 Gældsforpligtelser, der afventer afregningskontrakter 595, ,670 Udeståender fra salg og tjenesteydelser 160, ,787 Kortfristede forpligtelser, i alt 263,410, ,304,983 Pr. 31. december 2016 USD Pr. 31. december 2015 USD Egenkapital Stated Capital (egenkapital) 3 3 Opskrivningsreserve (237,520) 1,828,723 Egenkapital, i alt (237,517) 1,828,726 Egenkapital og forpligtelser, i alt 263,173, ,133,709 B.24 Eventuelle forværringer B.25 Underliggende aktiver Ikke relevant; der har ikke været nogen væsentlige forværringer i Udsteders fremtidsudsigter eller handelsposition siden datoen for det senest offentliggjorte regnskab pr. 31. december De underliggende aktiver for Currency-Hedged Securities i hver klasse, som de har sikkerhed i, er: - rettighederne og interesserne i henhold til Commodity Contracts indgået af Udsteder med Commodity Contract Counterparty; - rettighederne og interesserne i henhold til Facility Agreements i henhold til hvilke Commodity Contracts indgås (i det omfang de kan henføres til denne klasse); - indtil den Effektive Dato, rettighederne og interesserne i Sikkerheden i henhold til UBS Security Agreement, UBS Control Agreement og/eller MLI Security Agreement og MLI Control Agreement, 6

7 - med effekt fra den Effektive Dato og indtil, men undtaget, UBS Termination Dato, rettighederne og interesserne i Sikkerheden i henhold til UBS Security Agreement, UBS Control Agreement, MLI Security Agreement, MLI Control Agreement og/eller CGML Security Agreement og CGML Control Agreement, - med effekt fra og med UBS Termination Date, rettighederne og interesserne i Sikkerheden i henhold til MLI Security Agreement, MLI Control Agreement og/eller CGML Security Agreement og CGML Control Agreement. De securitiserede aktiver, der sikrer udstedelsen, er karakteriseret ved at kunne generere midler til at betale renter og afdrag på værdipapirerne. Indtil den Effektive Dato er de securitiserede aktiver Commodity Contracts, UBS Facility Agreements, MLI Facility Agreements, BAC Guarantee, UBS Security Agreement, UBS Control Agreement, MLI Security Agreement og MLI Control Agreement. Fra den Effektive Dato og indtil, men undtaget UBS Termination Date, er de securitiserede aktiver Commodity Contracts, UBS Facility Agreement, MLI Facility Agreement, CGML Facility Agreement, BAC Guarantee, CGML Guarantee, UBS Security Agreement, UBS Control Agreement, MLI Security Agreement, MLI Control Agreement, CGML Security Agreement og CGML Control Agreement. Med effekt fra UBS Termination Date, er de securitiserede aktiver Commodity Contracts, MLI Facility Agreement, CGML Facility Agreement, BAC Guarantee, CGML Guarantee, MLI Security Agreement, MLI Control Agreement, CGML Security Agreement og CGML Control Agreement. Currency-Hedged Commodity Securities i hver klasse har sikkerhed i Commodity Contracts med tilsvarende vilkår, og hver gang der oprettes eller indløses en Curreny-Hedged Commodity Security, køber eller annullerer Udsteder et tilsvarende antal Commodity Contracts. Commodity Contracts købes af én eller flere Commodity Contract Counterparties. Udsteder vil afvise ansøgninger om Currency-Hedged Commodity Securities, hvis der uanset årsag ikke kan oprettes tilsvarende Commodity Contracts med en Commodity Contract Counterparty. Udsteder har pr. datoen for dette Prospekt indgået aftaler med to Commodity Contract Counterparties - UBS og MLI. Fra og med den Effektive Dato og indtil, men undtaget, UBS Termination Date, har Udsteder indgået aftaler med MLI, CGML og UBS som Commodity Contracts Counterparties. Med effekt fra UBS Termination Date vil aftalerne med UBS ophøre, og aftalerne med MLI og CGML vil fortsætte. I henhold til Facility Agreements gælder der begrænsninger - både dagligt og samlet - for det antal Commodity Contracts, der kan oprettes eller annulleres. Der gælder både daglige begrænsninger og samlede begrænsninger for oprettelse og indløsning af Currency-Hedged Commodity Securities, således at de svarer til begrænsningerne for Commodity Contracts. UBS AG er et selskab hjemmehørende i Schweiz, der driver virksomhed under Swiss Code of Obligations som et aktieselskab. Adresserne på UBS AG s to hjemsteder og hovedforretningssteder er Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, 7

8 Schweiz, telefonnummer og Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Schweiz, telefonnummer UBS AG er en schweizisk bank og moderselskab i UBS AG koncernen. Det er 100 procent ejet af UBS Group AG, som er holdingselskab for USB koncernen. USB fungerer som en koncern med fem forretningsafdelinger (Wealth Management, Wealth Management Americas, Personal & Corporate Banking, Asset Management og Investment Bank) samt et Corporate Center. MLI er et selskab, der er stiftet og indregistreret i England og Wales med nr med hjemstedsadresse 2 King Edward Street, London EX1A 1HQ England. MLI's hovedaktivitet er levering af en lang række finansielle serviceydelser på globalt plan til virksomheder hidrørende fra Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet og Amerika, som mægler og dealer i finansielle instrumenter og leverandør af selskabsfinansielle ydelser. BAC er et bank-holdingselskab og et finansielt holdingselskab indregistreret i Staten Delaware, USA, i 1998 (registreringsnummer ). Via BAC s bank- og ikke bankdatterselskaber i hele USA og på internationale markeder servicerer BAC individuelle kunder, små og mellemstore virksomheder, institutionelle investorer, store koncerner og myndigheder med et bredt udvalg af bankydelser, investering, asset management og andre finansielle og risikostyrede produkter og services. BAC s hovedkontor og direktionskontor er beliggende 100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255, USA. CGML er et selskab, der er stiftet og indregistreret i England og Wales med nr med hjemstedsadresse Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom. CGML har en stor international rolle som børshandler, market maker og tegningsgarant i equity, fikseret indkomst og commodities, såvel som at udbyde rådgivningsydelser til en bred vifte af erhvervsklienter, institutionelle klienter og myndigheder. Hovedkontoret er beliggende i London og opererer globalt fra United Kingdom og det filialer i Europa og Mellemøsten. CGMH er virksomhed indregistreret i staten New York med hovedkontor 388 Greenwich Street, New York, New York CGMH udøver via datterselskaber full-service investment banking og mæglervirksomhed med værdipapirer. Emnespecifikt resumé: Klasse af Currency-Hedged Commodity Security: Klasse af Commodity Contract: Relevant Bloomberg Commodity Index: B.26 Investeringsstyri ng B.27 Yderligere værdipapirer med sikkerhed i Ikke relevant; der er ingen aktiv styring af Udsteders aktiver. Der kan blive udstedt yderligere Currency-Hedged Commodity Securities i alle klasser men hver gang der udstedes en Currency-Hedged Commodity Security i en klasse, vil der blive etableret tilsvarende Commodity Contracts i samme klasse, der vil udgøre en del af de tilsvarende Sikrede Aktiver. Disse 8

9 de aktiver samme nyudstedte Currency-Hedged Commodity Securities vil være ombyttelige med alle eksisterende Currency-Hedged Commodity Securities i samme klasse og have sikkerhed i de samme Sikrede Aktiver. B.28 Strukturdiagram Udsteder har etableret et program for lejlighedsvis udstedelse af Currency- Hedged Commodity Securities. Currency-Hedged Commodity Securities kan udstedes og kræves indløst dagligt af Berettigede Deltagere, der har indgået en Berettiget Deltageraftale med Udsteder. Berettigede Deltagere kan herefter sælge og købe Currency-Hedged Commodity Securities til og fra andre investorer på fondsbørser eller ved private transaktioner. Currency-Hedged Commodity Securities oprettes i henhold til en Forvaltningsaftale. I henhold til Forvaltningsaftalen fungerer Administratoren som administrator for Værdipapirindehaverne af hver type af Currency- Hedged Commodity Security både (a) med henblik på at træffe beslutninger og udøve rettigheder i henhold til Currency-Hedged Commodity Securities til fordel for Værdipapirindehaverne og (b) med henblik på at forvalte den af Udsteder givne sikkerhed i henhold til Sikkerhedsaftalen for Værdipapirindehaverne, at udnytte alle rettigheder til at håndhæve denne og udlodde afkastet (efter betaling af alle skyldige beløb til Administrator) til bl.a. Værdipapirindehaverne. Udsteders forpligtelser i forhold til hver klasse af Currency-Hedged Commodity Security er sikret ved pant i den tilsvarende klasse af Commodity Contracts i henhold til Facility Agreements og tilhørende kontrakter. Et diagram over de væsentligste aspekter af den aktuelle struktur fremgår nedenfor: Agreements = Aftaler Authorised Participant Agreements = Berettigede Deltageraftaler Authorised Participants = Berettigede deltagere Collateral = Sikkerhed Collateral Accounts = Sikkerhedskonti 9

10 Collateral Flows = Sikkerhedsstrømme Commodity Contract Counterparty = Commodity Contract Counterparty (aftalepart i en råvarekontrakt) Commodity Contracts = Commodity Contracts (råvarekontrakter) Control Agreement = Control Agreement Creation and Redemption payments = Oprettelses- og indløsningsbeløb Currency-Hedged Commodity Securities = Currency-Hedged Commodity Securities Facility Agreement and Security Agreement = Facility Agreement og Security Agreement Fund Flows = Pengestrømme Issuer = Udsteder ManJer = ManJer Market-making = Markedsskabende Securities Intermediary = Værdipapirformidler Security Deed = Sikkerhedsaftale Security Holders = Værdipapirindehavere Trust instrument = Sikkerhedsdokument Trustee = Administrator B.29 Beskrivelse af pengestrømme B.30 Ophavsmænd til de securitiserede aktiver Currency-Hedged Commodity Securities kan købes eller sælges kontant på London Stock Exchange, Borsa Italiana og/eller Frankfurt Stock Exchange (dvs. de fondsbørser, som værdipapirerne er optaget til handel på) eller ved private transaktioner uden for børserne. Nærmere oplysninger om de børser, som en bestemt klasse af værdipapirer kan handles på, findes i et dokument benævnt Endelige Vilkår, som Udsteder udarbejder hver gang, der udstedes værdipapirer. Market makers skaber likviditet på de pågældende fondsbørser og for de pågældende transaktioner, men det er alene Berettigede Deltager, der kan ansøge direkte hos Udsteder om udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities. Udsteder har indgået Berettigede Deltageraftaler og har aftalt med Berettigede Deltagere løbende at udstede Currency-Hedged Commodity Securities til de pågældende Berettigede Deltagere. En Berettiget Deltager kan sælge Currency-Hedged Commodity Securities på en fondsbørs eller ved en transaktion uden for fondsbørserne eller kan selv være indehaver af værdipapirerne. Ved udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities skal en Berettiget Deltager levere et kontant beløb til Commodity Contract Counterparty, der modsvarer prisen for de Currency-Hedged Commodity Securities, der skal udstedes, til gengæld for hvilke Udsteder udsteder Currency-Hedged Commodity Securities og leverer disse til Berettigede Deltagere via CREST. Ved en Berettiget Deltagers (og under visse begrænsede omstændigheder, andre Værdipapirindehaveres) indløsning af Currency-Hedged Commodity Securities, skal Commodity Contract Counterparty levere et kontant beløb til den pågældende Berettigede Deltager, der modsvarer prisen for de Currency- Hedged Commodity Securities, der skal indløses, til gengæld for den indløsende Værdipapirindehavers levering af Currency-Hedged Commodity Securities. Commodity Contracts er og vil blive indgået være med Commodity Contract Counterparties. 10

11 Pr. datoen for Prospektet har Udsteder indgået aftaler med UBS, MLI og CGML om at fungere som Commodity Contract Counterparties. CGML Facility Agreement vil træde i kraft på den Effektive Dato. Ved meddelelse den 30. juni udøvede Udsteder rettighederne i henhold til UBS Facility Agreement til at give ikke mindre end tre måneders frist vedrørende intentionen om at lade alle udestående Commodity Contracts med UBS i henhold til UBS Facility Agreement ophøre med hensyn til alle Commodity Contract klasser uden at indfri de tilsvarende Currency-Hedged Commodity Securities. UBS Facility Agreement vil ophøre på UBS Termination Date som meddelt til Værdipapirindehaverne via RIS annoncering efterfulgt af afregning af alle indfriede Commodity Contracts. Det er Udsteders intention, at datoen, hvor UBS Facility Agreement effektivt ophører, skal være den samme som den Effektive Dato. Udsteder har indvilliget i CGML arrangementer under hvilke, Commodity Contracts med UBS vil blive erstattet med tilsvarende Commodity Contracts med CGML. I overensstemmelse hermed er UBS og MLI Commodity Contract Counterparties indtil den Effektive Dato. Fra den Effektive Dato og indtil, men undtaget, UBS Termination Date, er MLI, CGML og UBS Commodity Contract Counterparties, og med effekt fra og med UBS Termination Date skal CGML og MLI være Commodity Contract Counterparties. UBS AG er et selskab hjemmehørende i Schweiz, der driver virksomhed under Swiss Code of Obligations som et aktieselskab. Adresserne på UBS AG s to hjemsteder og hovedforretningssteder er Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Schweiz, telefonnummer og Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Schweiz, telefonnummer UBS AG er en schweizisk bank og moderselskab i UBS AG koncernen. Det er 100 procent ejet af UBS Group AG, som er holdingselskab for USB koncernen. USB fungerer som en koncern med fem forretningsafdelinger (Wealth Management, Wealth Management Americas, Personal & Corporate Banking, Asset Management og Investment Bank) samt et Corporate Center. MLI er et selskab, der er stiftet og indregistreret i England og Wales med nr med hjemstedsadresse 2 King Edward Street, London EX1A 1HQ England. MLI's hovedaktivitet er levering af en lang række finansielle serviceydelser på globalt plan til virksomheder hidrørende fra Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet og Amerika, som mægler og dealer i finansielle instrumenter og leverandør af selskabsfinansielle ydelser. CGML er et selskab, der er stiftet og indregistreret i England og Wales med nr med hjemstedsadresse Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom. CGML har en stor international rolle som børshandler, market maker og tegningsgarant i equity, fikseret indkomst og commodities, såvel som at udbyde rådgivningsydelser til en bred vifte af erhvervsklienter, institutionelle klienter og myndigheder. Hovedkontoret er beliggende i London og opererer globalt fra United Kingdom og det filialer i Europa og Mellemøsten. 11

12 Prospektet vil blive opdateret, hvis der udpeges en yderligere Commodity Contract Counterparty. AFSNIT C Værdipapirer C.1 Type og klasse af de udbudte værdipapirer Currency-Hedged Commodity Securities har til formål at give investorer et samlet afkast svarende til det, der ville kunne opnås ved en fuldt kontant sikret ikke-gearet position i futureskontrakter med fastsatte udløb, med fradrag af aktuelle gebyrer. I modsætning til futurespositioner omfatter Currency-Hedged Commodity Securities ikke rulning, margin calls, udløb eller futures-mæglergebyrer. Udsteder har oprettet og givet mulighed for udstedelse af 210 klasser af Currency-Hedged Commodity Securities, der hver især giver investorer eksponering mod de daglige ændringer i bevægelserne i et af Bloomberg Commodity-indekserne, og kan inddeles i fire forskellige typer: Classic Individual Currency-Hedged Commodity Securities Classic Index Currency-Hedged Commodity Securities Longer Dated Individual Currency-Hedged Commodity Securities Longer Dated Index Currency-Hedged Commodity Securities Klasse- og indekskarakteristika Afkastet på Currency-Hedged Commodity Securities er i hvert tilfælde knyttet til den præsterede performance for de tilhørende BloombergCommodityindekser som følger: Classic Individual Currency-Hedged Commodity Securities følger Bloomberg Commodity-indekser, der giver eksponering mod bevægelser i værdien af futureskontrakter i én type af råvare, der skal leveres inden for én til tre måneder og risikoafdækket mod virkningerne af valutakursrisikoen mellem USD og den relevante valuta; Classic Index Currency-Hedged Commodity Securities følger Bloomberg Commodity-indekser, der giver eksponering mod bevægelser i værdien af futureskontrakter i en række forskellige råvarer, der skal leveres inden for én til tre måneder og risikoafdækket mod virkningerne af valutakursrisikoen mellem USD og den relevante valuta; Longer Dated Individual Currency-Hedged Commodity Securities følger Bloomberg Commodity-indekser, der giver eksponering mod bevægelser i værdien af futureskontrakter i én type af råvare, der skal leveres inden for fire til seks måneder og risikoafdækket mod virkningerne af valutakursrisikoen mellem USD og den relevante valuta; og Longer Dated Index Currency-Hedged Commodity Securities følger Bloomberg Commodity-indekser, der giver eksponering mod bevægelser i værdien af futureskontrakter i en række forskellige 12

13 råvarer, der skal leveres inden for fire til seks måneder og risikoafdækket mod virkningerne af valutakursrisikoen mellem USD og den relevante valuta; i hvert tilfælde plus en regulering for den risikofrie rente, der påløber en fuldt sikret position i de relevante underliggende futureskontrakter. Emnespecifikt resumé: Følgende detaljerede oplysninger omfatter de Currency-Hedged Commodity Securities, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår: Klasse LSE-kode ISIN Samlet antal Currency-Hedged Commodity Securities i den pågældende klasse Navn på det underliggende Bloomberg Commodity Index Klasse og indekskarakteristika: [Classic Individual Currency-Hedged Commodity Securities følger Bloomberg Commodity-indekser, der giver eksponering mod bevægelser i værdien af futureskontrakter i én type af råvare, der skal leveres inden for én til tre måneder og risikoafdækket mod virkningerne af valutakursrisikoen mellem USD og den relevante valuta;] [Classic Index Currency-Hedged Commodity Securities følger Bloomberg Commodity-indekser, der giver eksponering mod bevægelser i værdien af futureskontrakter i en række forskellige råvarer, der skal leveres inden for én til tre måneder og risikoafdækket mod virkningerne af valutakursrisikoen mellem USD og den relevante valuta;] [Longer Dated Individual Currency-Hedged Commodity Securities følger Bloomberg Commodity-indekser, der giver eksponering mod bevægelser i værdien af futureskontrakter i én type af råvare, der skal leveres inden for fire til seks måneder og risikoafdækket mod virkningerne af valutakursrisikoen mellem USD og den relevante valuta; og] [Longer Dated Index Currency-Hedged Commodity Securities følger Bloomberg Commodity-indekser, der giver eksponering mod bevægelser i værdien af futureskontrakter i en række forskellige råvarer, der skal leveres inden for fire til seks måneder og risikoafdækket mod virkningerne af valutakursrisikoen mellem USD og den relevante valuta;] plus en regulering for den risikofrie rente, der påløber en fuldt sikret position i de relevante underliggende futureskontrakter. 13

14 C.2 Valuta Currency-Hedged Commodity Securities er denomineret i AUD, EUR eller GBP. 14 Emnespecifikt resumé: De følgende Currency-Hedged Commodity Securities, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, er denomineret i[eur], [AUD], [GBP]. C.5 Indskrænkninger Ikke relevant; Currency-Hedged Commodity Securities er frit omsættelige. i omsættelighed C.8 Rettigheder En Currency-Hedged Commodity Security berettiger en Berettiget Deltager til at kræve Udsteders indløsning af værdipapiret og til at modtage det højeste af (i) mindstebeløbet for den pågældende klasse af Currency-Hedged Commodity Security (også betegnet Hovedstolen ), og (ii) kursen på den pågældende klasse af Currency-Hedged Commodity Security den pågældende dag fastsat ved brug af den Formel, der er beskrevet i C.15. Generelt er det kun Berettigede Deltagere, der handler direkte med Udsteder i forbindelse med indløsning af Currency-Hedged Commodity Securities. Hvis der ikke er nogen Berettigede Deltagere, eller hvis Udsteder efter eget skøn bestemmer dette, kan Værdipapirindehavere, der ikke er Berettigede Deltagere, kræve, at Udsteder indløser deres værdipapirer direkte. Emnespecifikt resumé: Hovedstolen og klassen for hver af de Currency-Hedged Commodity Securities, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, er som følger: Klasse af Currency-Hedged Commodity Securities: Hovedstol: [A$ 1,00] [ 0,40][ 1,00] [ 0,30][ 1,00] C.11 Notering Der er indgivet ansøgning til UK Listing Authority om officiel notering af alle Currency-Hedged Commodity Securities, der er udstedt inden for 12 måneder fra datoen for dette Prospekt, og notering heraf på London Stock Exchange, der driver et reguleret marked, således at alle disse Currency-Hedged Commodity Securities kan optages til handel på London Stock Exchange, Main Market, der er en del af det regulerede marked for børsnoterede værdipapirer (dvs. værdipapirer, der er optaget til officiel notering). Det er Udsteders hensigt, at alle Currency-Hedged Commodity Securities udstedt efter datoen for dette dokument også optages til handel på Main Market. Visse af disse Currency-Hedged Commodity Securities er ligeledes noteret på det regulerede marked (General Standard) (Regulierter Markt [General Standard]) for Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) og på ETFplus market, Borsa Italiana S.p.A. Emnespecifikt resumé: Der er indgivet ansøgning om udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities i henhold til de Endelige Vilkår til handel på Main Market, London Stock Exchange, der er en del af det regulerede marked for børsnoterede værdipapirer (dvs. værdipapirer, der er optaget til officiel notering).

15 [Disse Currency-Hedged Commodity Securities er ligeledes noteret på det regulerede market (General Standard) for Frankfurt Stock Exchange] [og] [på ETFplus market, Borsa Italiana S.p.A.]. C.12 Mindstebeløb for en udstedelse Hver Currency-Hedged Commodity Security har en pålydende værdi betegnet Hovedstolen, der er mindstebeløbet for en Currency-Hedged Commodity Security af den pågældende type som følger: Klasse af Currency-Hedged Commodity Security Australian Dollar Classic Currency- Hedged Commodity Securities og Australian Dollar Longer Dated Currency-Hedged Commodity Securities Euro Classic Currency-Hedged Commodity Securities og Euro Longer Dated Currency Hedged Commodity Securities Sterling Classic Currency-Hedged Commodity Securities og Sterling Longer Dated Currency-Hedged Commodity Securities Hovedstol A$1,00 0,40 or 1,00 0,30 eller 1,00 Emnespecifikt resumé: Hovedstolen og klassen for hver af de Currency-Hedged Commodity Securities, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, er som følger: C.15 Værdien af investeringen påvirkes af værdien af de underliggende instrumenter. Klasse af Currency-Hedged Commodity Securities: Hovedstol: [A$ 1,00] [ 0,40][ 1,00] [ 0,30][ 1,00] Beregning af Kurs Kursfastsættelsesformlen Kursen på en Currency-Hedged Commodity Security på en vilkårlig dag er baseret på ændringen i det pågældende underliggende Bloomberg Commodity-indeks den pågældende dag og det pågældende underliggende Bloomberg Commodity-indeks den foregående dag, justeret med de gældende gebyrer, og beregnes således i overensstemmelse med følgende formel ( Formlen ): 15

16 P i,t = P i,t 1 ( I i,t I i,t 1 + CA i,t ) hvor: P i,t P i,t-1 i t er Kursen på en Currency-Hedged Commodity Security i den pågældende klasse den dag, hvor Kursen beregnes. er kursen på en Currency-Hedged Commodity Security i den pågældende klasse den foregående dag. henviser til den pågældende klasse af Currency-Hedged Commodity Security henviser til den dag, hvor Kursen beregnes. t-1 henviser til kalenderdagen før dag t I i,t er det Bloomberg Commodity-indeks, hvor den pågældende klasse af Currency-Hedged Commodity Security henviser til den dag, hvor Kursen beregnes. I i,t-1 er det Bloomberg Commodity-indeks, som den pågældende klasse af Currency-Hedged Commodity Security henviser til den foregående dag, og CA i,t er den Kapitalregulering, der finder anvendelse på den pågældende klasse af Currency-Hedged Commodity Security den dag, hvor Kursen beregnes. Kapitalreguleringselementet i formlen Kapitalreguleringen er en reguleringsfaktor, der aftales fra tid til anden mellem Commodity Contract Counterparties og Udsteder og afspejler et renteafkast på den værdi, der er investeret i den pågældende klasse af Currency-Hedged Commodity Securities og de gebyrer, der skal betales af Udsteder til ManJer, Commodity Contract og indeks-leverandørerne. Den til enhver tid gældende Kapitalregulering for hver klasse af Currency-Hedged Commodity Securities annonceres på Udsteders hjemmeside, C.16 Udløbs- eller forfaldsdato Formlen og metoden til beregning af Kursen er de samme for alle klasser af Currency-Hedged Commodity Securities. Ikke relevant; Currency-Hedged Commodity Securities er udaterede værdipapirer og har ingen specifik udløbs- eller forfaldsdato. C.17 Afregning CREST Udsteder er deltagende udsteder i CREST, et papirløst system til afregning af aktieoverførsler og -besiddelser. 16

17 Afregning for oprettelse og indløsning Ved oprettelse eller indløsning af Currency-Hedged Commodity Securities gennemføres afregning (forudsat at visse betingelser er opfyldt) den anden hverdag efter modtagelse af anmodningen om oprettelse eller indløsning på et 'levering mod betaling'-grundlag i CREST. Afregning på Frankfurt Stock Exchange Med henblik på levering af Currency-Hedged Commodity Securities på Frankfurt Stock Exchange udsteder Clearstream Banking Aktiengesellschaft ( Clearstream ) - for hver serie og det pågældende antal Currency-Hedged Commodity Securities - et Global Bearer Certificate (hver benævnt et Global Bearer Certificate ) på tysk oprettet i henhold til tysk ret. Hvis antallet af Currency-Hedged Commodity Securities repræsenteret ved Global Bearer Certificate i en klasse ændrer sig, ændrer Clearstream det pågældende Global Bearer Certificate i overensstemmelse hermed. Afregning på Borsa Italiana S.p.A. Alle Currency-Hedged Commodity Securities, der handles på Borsa Italiana S.p.A., kan afregnes via de normale Monte Titoli S.p.A.-afregningssystemer på de deponeringskonti, der er oprettet i Monte Titoli S.p.A. Emnespecifikt resumé: [Med henblik på levering af Currency-Hedged Commodity Securities udstedt i henhold til de Endelige Vilkår på Frankfurt Stock Exchange udsteder Clearstream Banking Aktiengesellschaft ("Clearstream") for hver serie og det pågældende antal Currency-Hedged Commodity Securities et Global Bearer Certificate (hver benævnt et "Global Bearer Certificate") på tysk oprettet i henhold til tysk ret. Hvis antallet af Currency-Hedged Commodity Securities repræsenteret ved Global Bearer Certificate i en klasse ændrer sig, ændrer Clearstream det pågældende Global Bearer Certificate i overensstemmelse hermed.] [Alle Currency-Hedged Commodity Securities udstedt i henhold til de Endelige Vilkår, der handles på Borsa Italiana S.p.A., kan afregnes via de normale Monte Titoli S.p.A.-afregningssystemer på de deponeringskonti, der er oprettet i Monte Titoli S.p.A.] 17

18 C.18 Beskrivelse af afkast Kursen på hver klasse af Currency-Hedged Commodity Security beregnes dagligt og afspejler bevægelser i Bloomberg Commodity-indekserne for den pågældende klasse fra den foregående dag, justeret for evt. gældende gebyrer. Afkastet for en specifik klasse af Currency-Hedged Commodity Security vil derfor være baseret primært på det pågældende Bloomberg Commodity-indeks' performance. For at opnå dette er både Currency-Hedged Commodity Securities og de Commodity Contracts, hvorefter Udsteder opnår eksponering mod Bloomberg Commodity-indekser, kursfastsat i overensstemmelse med Formlen. Denne Formel afspejler (a) differencen mellem det pågældende Bloomberg Commodity-indeks den pågældende dag og det pågældende Bloomberg Commodity-indeks den foregående dag, og (b) fradrag af de gebyrer, som Udsteder skal betale til Commodity Contract Counterparty i henhold til Facility Agreement og til ManJer. Kursen for hver klasse af Currency-Hedged Commodity Security beregnes af Udsteder ved udgangen af hver kursfastsættelsesdag (efter offentliggørelsen af futuresmarkedkurserne for den pågældende dag) og meddeles sammen med den pågældende kapitalregulering på Udsteders hjemmeside, Der påløber ikke renter på Currency-Hedged Commodity Securities. Investorens afkast udgør forskellen mellem den kurs, som de pågældende Currency-Hedged Commodity Securities udstedes til (eller købes til på det sekundære marked) og den kurs, som de indløses (eller sælges) til. Emnespecifikt resumé: Currency-Hedged Commodity Securities giver et afkast, der er knyttet til [navn på underliggende Bloomberg Commodity Index]. Yderligere oplysninger kan findes på C.19 Endelig referencekurs/u døvelseskurs C.20 Underliggende værdipapirers art og hvor oplysningerne om disse kan findes Kursen for hver klasse af Currency-Hedged Commodity beregnes på hver kursfastsættelsesdag i overensstemmelse med Formlen, og Currency-Hedged Commodity Securities med Udsteder indløses til den relevante kurs (som fastsat ved Formlen) den dag, hvor anmodningen om indløsning er modtaget. Currency-Hedged Commodity Securities har sikkerhed i Commodity Contracts, der er derivatkontrakter med Commodity Contract Counterparty købt af Commodity Contract Counterparties. Commodity Contracts giver et afkast, der er knyttet til det relevante underliggende Bloomberg Commodity Index og er prisfastsat på samme måde som Currency-Hedged Commodity Securities ved henvisning til det relevante Bloomberg Commodity Index. Oplysninger om Bloomberg Commodityindekser kan findes på Nærmere oplysninger om sikkerheden hos BNYM til fordel for Udsteder i henhold til (indtil UBS Termination Date) UBS Security Agreement, UBS Control Agreement (indtil den Effektive Dato), MLI Security Agreement og MLI Control Agreement, eller (fra den Effektive Dato) MLI Security Agreement, MLI Control Agreement, CGML Security Agreement og CGML Control 18

19 Agreement kan findes på Udsteders hjemmeside Emnespecifikt resumé: Commodity Contracts giver et afkast, der er knyttet til [navn på det relevante underliggende Bloomberg Commodity Index]. Yderligere oplysninger kan findes på AFSNIT D - Risici D.2 Udsteders vigtigste risici D.6 Væsentligste risici ved værdipapirer Udsteder er etableret som et selskab med specifikt afgrænsede opgaver (special purpose vehicle) med henblik på at udstede Currency-Hedged Commodity Securities og har ingen andre aktiver end dem, der kan henføres til Currency-Hedged Commodity Securities De beløb som en Værdipapirindehaver vil kunne modtage efter fremsættelsen af et krav mod Udsteder er derfor begrænset til provenuet fra realiseringen af den sikrede ejendom for den pågældende Værdipapirindehavers klasse af Currency- Hedged Commodity Securities, og da Udsteder er et selskab med specifikt afgrænsede opgaver (special purpose vehicle), der alene er stiftet med henblik på at udstede Currency-Hedged Commodity Securities, og da Currency-Hedged Commodity Securities ikke er garanteret af andre, har Udsteder ingen yderligere aktiver, som Værdipapirindehaveren ville kunne fremsætte krav om. Hvis den sikrede ejendom ikke er tilstrækkelig til at dække det beløb, der skal betales til Værdipapirindehaveren, vil Værdipapirindehaveren lide et tab. Selvom Currency-Hedged Commodity Securities er sikret ved Commodity Contracts og sikkerhed (collateral), afhænger værdien af disse Currency- Hedged Commodity Securities og Udsteders evne til at betale indløsningsbeløb delvist af modtagelsen af skyldige beløb fra MLI og (indtil den UBS Termination Date) UBS eller (fra den Effektive Dato) fra CGML i henhold til Facility Agreements, Security Agreements og Control Agreements og skyldige beløb fra BAC for så vidt angår MLI-forpligtelser i henhold til BAC Guarantee eller ved modtagelse af skyldige beløb fra CGMH med henvisning til CGML s forpligtelser og passiver i henhold til Citigroup Guarantee. Der er ingen indehavere, der har direkte ret til håndhævelse over for en sådan person. Der er ingen garanti for, at UBS, MLI, CGML eller andre enheder vil være i stand til at opfylde deres betalingsforpligtelser i henhold til den/de pågældende Commodity Contracts, Facility Agreement, BAC Guarantee, Citigroup Guarantee, Security Agreement eller Control Agreement. Der kan derfor ikke være sikkerhed for, at Udsteder er i stand til at indløse Currency- Hedged Commodity Securities til indløsningskursen, hvilket kan medføre, at en Investor modtager mindre end indløsningskursen ved indløsning af Currency-Hedged Commodity Securities. Tidligere performance er ikke nogen indikation af forventet performance, og investeringsafkastet for Currency-Hedged Commodity Securities kan være ustabilt. Investorer i Currency-Hedged Commodity Securities kan derfor miste værdien af hele eller dele af deres investering. 19

20 Commodity-indekser indebærer en daglig regulering til afspejling af bevægelser i vekselkursen mellem USD og den relevante valuta ved daglig udligning (rebalancing) af kurssikringspositionen. En sådan regulering afspejler ikke en ren valutaafdækning, idet investorer stadig vil være eksponeret mod valutakursudsving, der ændrer sig i værdien af det tilsvarende råvareindeks. Ved realisering af sikkerhed (collateral) fra en Commodity Contract Counterparty (uanset om sikkerheden realiseres fra formidleren af værdipapirerne eller de depotbanker eller øvrige finansielle institutioner, som formidleren måtte have instrueret herom), kan værdien af de realiserede aktiver være mindre end påkrævet for at nå indløsningsbeløbet til Værdipapirindehaverne, og det kan tage tid at realisere sikkerheden, og en Værdipapirindehaver kan opleve forsinket modtagelse af beløb. En værdipapirindehaver kan ligeledes lide et tab, hvis de realiserede aktiver er mindre end indløsningsbeløbet. Råvarepriserne svinger generelt, og derfor kan værdien af Currency-Hedged Commodity Securities også svinge betydeligt. I situationer hvor omkostningerne ved futureskontrakter til levering på datoer længere ude i fremtiden er højere end dem, der skal leveres inden for en kortere tidshorisont, vil værdien af det tilsvarende Bloomberg Commodityindeks falde over tid, medmindre spotkursen øges efter samme takt som variationshastigheden i forhold til kursen på futureskontrakten. Variationshastigheden kan være ret betydelig og vedvare uden tidsbegrænsning og således reducere værdien af Bloomberg Commodityindekset og kursen på de Currency-Hedged Commodity Securities, der er knyttet til det pågældende Bloomberg Commodity-indeks. Der kan være dage, hvor forstyrrelser på de underliggende råvaremarkeder medfører, at kursen for én eller flere klasser af Currency-Hedged Commodity Securities ikke kan fastsættes den pågældende dag. Dette vil medføre en forsinkelse i ansøgnings- eller indløsningsproceduren, der vil kunne påvirke potentielle eller nuværende værdipapirindehavere negativt. AFSNIT E Udbud E.2b Årsag til udbud og anvendelse af provenu E.3 Vilkår og betingelser E.4 Væsentlige interesser eller Ikke relevant; årsagerne til udbuddet og anvendelsen af provenuet er ikke anderledes end ved fremskaffelse af overskud og/eller risikoafdækning. Currency-Hedged Commodity Securities stilles til rådighed af Udsteder med henblik på tegning alene for berettigede deltagere, der har indgivet en gyldig ansøgning, og vil først blive udstedt, når tegningskursen er betalt til den pågældende Commodity Contract Counterparty. En berettiget deltager skal tillige betale Udsteder et oprettelsesgebyr på GBP 500. Ansøgninger om Currency- Hedged Commodity Securities, der indgives inden kl London-tid på en hverdag, giver den Berettigede Deltager mulighed for at blive registreret som indehaver af Currency-Hedged Commodity Securities inden for to hverdage. Hr. Tuckwell og Hr Roxburgh (der er bestyrelsesmedlemmer i Udsteder) er også bestyrelsesmedlemmer i ManJer, og hvert af bestyrelsesmedlemmerne i 20

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 17 jun 2016 for Udstedelse af

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 17 jun 2016 for Udstedelse af RESUMÉ ETFS Hedged Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 17 jun 2016 for Udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities Der gives et sammendrag af de oplysningskrav,

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 25 september 2018 for Udstedelse af

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 25 september 2018 for Udstedelse af RESUMÉ ETFS Hedged Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 25 september 2018 for Udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities Der gives et sammendrag af de

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 31. maj 2019 for Udstedelse af

RESUMÉ. ETFS Hedged Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 31. maj 2019 for Udstedelse af RESUMÉ ETFS Hedged Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt ( Prospektet ) dateret 31. maj 2019 for Udstedelse af Currency-Hedged Commodity Securities Der gives et sammendrag af de oplysningskrav,

Læs mere

ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 07 May 2015 ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 109413) (the Issuer

Læs mere

ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 30 April 2013 ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 109413) (the Issuer

Læs mere

(Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number ) (the Issuer )

(Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number ) (the Issuer ) FINAL TERMS Dated 28 September 2016 ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 109413) (the

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Commodity Securities Limited. Prospektresumé

RESUMÉ. ETFS Commodity Securities Limited. Prospektresumé RESUMÉ ETFS Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt dateret 21 April 2016 vedrørende Udstedelse af ETFS Classic Commodity Securities og ETFS Longer Dated Commodity Securities Der gives

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 27 January 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

ETFS Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 oktober, 2015 vedrørende udstedelse af

ETFS Commodity Securities Limited. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 oktober, 2015 vedrørende udstedelse af RESUMÉ ETFS Commodity Securities Limited Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 oktober, 2015 vedrørende udstedelse af ETFS Short Commodity Securities og ETFS Leveraged Commodity Securities Der gives

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 05 June 2013 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 07 October 2015 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 08 January 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 25 August 2015 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014 ETFS Hedged Metal Securities Limited ETFS Currency-Hedged Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 september 2014 for udstedelse af ETFS Currency-Hedged Metal Securities Der gives et sammendrag

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 18 September 2013 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer

Læs mere

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 08 August 2016 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer )

Læs mere

Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7).

Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes Elementer. Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7). Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de Elementer, som skal være omfattet af et resumé

Læs mere

ETFS Equity Securities Limited. Program for Udstedelse af. Short og Leveraged Equity Securities. Prospektresumé

ETFS Equity Securities Limited. Program for Udstedelse af. Short og Leveraged Equity Securities. Prospektresumé ETFS Equity Securities Limited Program for Udstedelse af Short og Leveraged Equity Securities Prospektresumé Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret

Læs mere

ETFS Equity Securities Limited. Program for Udstedelse af. Short og Leveraged Equity Securities. Prospektresumé. Afsnit A Indledning og Advarsler

ETFS Equity Securities Limited. Program for Udstedelse af. Short og Leveraged Equity Securities. Prospektresumé. Afsnit A Indledning og Advarsler ETFS Equity Securities Limited Program for Udstedelse af Short og Leveraged Equity Securities Prospektresumé Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret

Læs mere

Resumé. ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 16 august 2018

Resumé. ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 16 august 2018 Resumé ETFS Hedged Metal Securities Limited ETFS Currency-Hedged Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 16 august 2018 for udstedelse af ETFS Currency-Hedged Metal Securities Der gives et

Læs mere

Resumé. WisdomTree Hedged Metal Securities Limited. WisdomTree Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 23.

Resumé. WisdomTree Hedged Metal Securities Limited. WisdomTree Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 23. Resumé WisdomTree Hedged Metal Securities Limited WisdomTree Currency-Hedged Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 23. maj 2019 for udstedelse af WisdomTree Currency-Hedged Metal Securities

Læs mere

Afsnit A Indledning og Advarsler

Afsnit A Indledning og Advarsler Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de Elementer, som skal være omfattet af et resumé

Læs mere

Afsnit A Indledning og Advarsler

Afsnit A Indledning og Advarsler Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer er nummereret som Afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de Elementer, som skal være omfattet af et resumé

Læs mere

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED FINAL TERMS Dated 02 June 2016 ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 103518) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS METAL SECURITIES LIMITED

ETFS METAL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 18 August 2014 ETFS METAL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 95996) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED FINAL TERMS Dated 19 August 2015 ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 103518) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS Equity Securities Limited Program for Udstedelse af Short og Leveraged Equity Securities Prospektresumé

ETFS Equity Securities Limited Program for Udstedelse af Short og Leveraged Equity Securities Prospektresumé FINAL TERMS Dated 19 August 2015 ETFS EQUITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 112019) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS METAL SECURITIES LIMITED

ETFS METAL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 07 May 2015 ETFS METAL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 95996) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED

ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED FINAL TERMS Dated 30 May 2014 ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 103518) (the Issuer ) Programme

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Metal Securities Limited. ETFS Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 17 maj 2016 vedrørende udstedelse af

RESUMÉ. ETFS Metal Securities Limited. ETFS Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 17 maj 2016 vedrørende udstedelse af RESUMÉ ETFS Metal Securities Limited ETFS Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 17 maj 2016 vedrørende udstedelse af ETFS Metal Securities Der gives et sammendrag af de oplysningskrav,

Læs mere

ETFS METAL SECURITIES LIMITED

ETFS METAL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 19 August 2015 ETFS METAL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 95996) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS METAL SECURITIES LIMITED

ETFS METAL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 19 February 2016 ETFS METAL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 95996) (the Issuer ) Programme

Læs mere

RESUMÉ. ETFS Metal Securities Limited. ETFS Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 17 December 2018 vedrørende udstedelse af

RESUMÉ. ETFS Metal Securities Limited. ETFS Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 17 December 2018 vedrørende udstedelse af RESUMÉ ETFS Metal Securities Limited ETFS Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 17 December 2018 vedrørende udstedelse af ETFS Metal Securities Der gives et sammendrag af de oplysningskrav,

Læs mere

ETFS Oil Securities Limited. Energiværdipapirer. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 24 august 2015 til udstedelse af Energiværdipapirer

ETFS Oil Securities Limited. Energiværdipapirer. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 24 august 2015 til udstedelse af Energiværdipapirer RESUMÉ ETFS Oil Securities Limited Energiværdipapirer Prospektresumé Basisprospekt dateret 24 august 2015 til udstedelse af Energiværdipapirer Resuméer består af oplysningskrav, også kaldet "Elementer".

Læs mere

ETFS OIL SECURITIES LIMITED

ETFS OIL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 27 February 2015 ETFS OIL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 88371) (the Issuer ) Programme

Læs mere

ETFS Oil Securities Limited. Energiværdipapirer. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 juni 2018 til udstedelse af Energiværdipapirer

ETFS Oil Securities Limited. Energiværdipapirer. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 juni 2018 til udstedelse af Energiværdipapirer RESUMÉ ETFS Oil Securities Limited Energiværdipapirer Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 juni 2018 til udstedelse af Energiværdipapirer Resuméer består af oplysningskrav, også kaldet "Elementer".

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN Selskabsmeddelelse nr. 1/2011 7. juni 2011

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Meddelelse om ESMA's afgørelse om fornyelse af produktinterventionen i forbindelse med differencekontrakter

Meddelelse om ESMA's afgørelse om fornyelse af produktinterventionen i forbindelse med differencekontrakter ESMA35 43 1912 Meddelelse fra ESMA Meddelelse om ESMA's afgørelse om fornyelse af produktinterventionen i forbindelse med differencekontrakter Den 17. april 2019 vedtog Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Meddelelse fra ESMA Meddelelse om ESMA's afgørelse om fornyelse af produktintervention i forbindelse med differencekontrakter

Meddelelse fra ESMA Meddelelse om ESMA's afgørelse om fornyelse af produktintervention i forbindelse med differencekontrakter ESMA35-43-1397 Meddelelse fra ESMA Meddelelse om ESMA's afgørelse om fornyelse af produktintervention i forbindelse med differencekontrakter Den 23. oktober 2018 vedtog Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Meddelelse om ESMA's produktinterventionsbeslutninger i forbindelse med differencekontrakter og binære optioner

Meddelelse om ESMA's produktinterventionsbeslutninger i forbindelse med differencekontrakter og binære optioner ESMA35-43-1135 Meddelelse fra ESMA Meddelelse om ESMA's produktinterventionsbeslutninger i forbindelse med differencekontrakter og binære optioner Den 22. maj 2018 traf Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Aktie derivater. Aktie TRS Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

Aktie derivater. Aktie TRS Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen. Aktie TRS Formålet med dette produkt er at periodisk udveksle afkastet på en specifik aktie-baseret eksponering fra en fastsat startdato til slutdato. Afkastet kan være baseret på f.eks. et aktie-indeks,

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter i

Bekendtgørelse om prospekter i Bekendtgørelse om prospekter i I medfør af 11, stk. 3, 12, stk. 3, 14, stk. 3, og 255, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter 1)

Bekendtgørelse om prospekter 1) BEK nr 1176 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

!"# $%& RESUMÉ GÆLDSINSNTRUMENTERNE. Udsteder: Aquarius + Investments plc, et irsk selskab med begrænset ansvar. Gældsinstrumenter:

!# $%& RESUMÉ GÆLDSINSNTRUMENTERNE. Udsteder: Aquarius + Investments plc, et irsk selskab med begrænset ansvar. Gældsinstrumenter: !"# $%& RESUMÉ!""#$%&$'() ) * +, - - GÆLDSINSNTRUMENTERNE Udsteder: Gældsinstrumenter: Indfrielse: Aquarius + Investments plc, et irsk selskab med begrænset ansvar. Gældsinstrumenterne vil blive udstedt

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1) BEK nr 1170 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0008 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

Prospekttillæg for obligationslånet Formuesfondene med Kapitalsikring 2003/2008

Prospekttillæg for obligationslånet Formuesfondene med Kapitalsikring 2003/2008 Københavns Fondsbørs, Udstederrelationer Formuesfordene med Kapitalsikring 2003/2008 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 4. april 2003 5 Prospekttillæg for obligationslånet Formuesfondene med Kapitalsikring

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere