Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016"

Transkript

1 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt stressniveau...6 Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Baggrundsspørgsmål Baggrund Dette faktaark præsenterer de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen omhandlende jobtilfredshed, stress og vurdering af psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsens population er erhvervsaktive djøfere. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse i december Undersøgelsen er sendt til beskæftigede djøfere. 25 procent har besvaret undersøgelsen.

2 Hovedresultater Fire ud af fem djøfere føler sig i høj eller nogen grad motiveret og engageret i deres arbejde, og 72 procent er meget tilfredse eller tilfredse med deres job. Jobtilfredsheden er højest blandt dem, der i høj eller nogen grad føler sig motiveret og engageret i deres arbejde, ligesom dem der i høj eller nogen grad har en god balance mellem arbejde og privatliv, er mere tilfredse med deres job. Endelig er jobtilfredsheden højere blandt dem, der i høj eller nogen grad synes, at de har en god leder. Tre ud af fem djøfere vil beskrive deres arbejdsplads som præget af stress. Andelen, der i høj grad vil beskrive deres arbejdsplads som præget af stress, er steget fra 9 procent i 2012 til 14 procent i procent af djøferne beskriver sig i høj eller nogen grad som stresset i hverdagen. Andelen, der i nogen grad vil beskrive sig selv som stresset i hverdagen, er steget fra 25 procent i 2008 til 36 procent i Andelen, der i høj eller nogen grad vil beskrive sig selv som stresset i hverdagen, er lavere blandt dem, der synes, de har en god leder samt blandt dem, der i høj eller nogen grad oplever, at de har en god balance mellem arbejde og privatliv. Endvidere er dem, der i mindre grad eller slet ikke vil beskrive sig selv om stresset i hverdagen, mere tilfredse med deres job. Tre ud af fire djøfere oplever, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, og 58 procent oplever i høj eller nogen grad, at deres nuværende arbejdsplads gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø beskrives ikke overraskede mere positivt blandt dem, der i mindre grad eller slet ikke vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen sammenlignet med dem, der i høj eller nogen grad beskriver sig selv som stressede i hverdagen. Derudover ses det, at dem, der synes, de har en god leder, har et mere positivt syn på det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Knap tre ud af fire synes i høj eller nogen grad, at der er et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte på deres arbejdsplads, og 91 procent mener, at der i høj eller nogen grad er et godt samarbejde blandt kollegerne på deres arbejdsplads. 71 procent oplever i høj eller nogen grad, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde, og 25 oplever i høj grad, at de frit kan give udtryk for meninger og følelser på deres arbejdsplads, mens 44 procent oplever dette i nogen grad. Godt fire ud af fem oplever, at de i høj eller nogen grad har mulighed for at placere deres arbejdstid efter egne ønsker og behov, og 71 procent oplever i mindre grad eller slet ikke et pres fra deres nærmeste leder til at arbejde mere end de egentlig ønsker. 2

3 Motivation og jobtilfredshed Fire ud af fem (82 procent) føler sig i høj eller nogen grad motiveret og engageret i deres arbejde, mens 18 procent i mindre grad eller slet ikke føler sig motiveret og engageret i deres arbejde. Tabel 1: Føler du dig generelt motiveret og engageret i dit arbejde? I høj grad 43% I nogen grad 39% I mindre grad 14% Slet ikke 4% Når deres ses på jobtilfredshed angiver 72 procent, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres job, mens 16 procent svarer hverken eller og 12 procent svarer, at de er meget utilfredse eller utilfredse med deres job. Tabel 2: Hvor tilfreds er du med dit job alt i alt? Meget tilfreds eller tilfreds 72% Hverken eller 16% Meget utilfreds eller utilfreds 12% Der er en klar sammenhæng mellem jobtilfredshed og motivation. Blandt dem, der i høj eller nogen grad føler sig engageret og motiveret i deres arbejde, er der en markant højere andel, der er meget tilfredse eller tilfredse med deres job (83 procent) end blandt dem, der i mindre grad eller slet ikke føler sig motiveret og engageret i deres arbejde (20 procent). Figur 1: Jobtilfredshed og motivation Opdeles der på stillingsniveau fremgår det, at topledere/direktører (95 procent) og mellemledere (89 procent) føler sig mere motiveret og engageret i deres arbejde sammenlignet med ikke-ledere (79 procent). 3

4 Tabel 3: Motivation og engagement opdelt på stillingsniveau I høj eller nogen grad motiveret og engageret I mindre grad eller slet ikke motiveret og engegeret Topleder/ direktør Mellemleder Ikke-leder 95%~ 89%~ 79% 5% 11% 21%*^ Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig fra 'ikke-leder' Figur 2 viser sammenhængen mellem jobtilfredshed og balance mellem arbejde og privatliv. Dem, der svarer, at de i høj eller nogen grad har en god balance mellem arbejde og privatliv, har en højere grad af jobtilfredshed (78 procent svarer meget tilfreds eller tilfreds) sammenlignet med dem, der svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har en god balance mellem arbejde og privatliv (44 procent). Figur 2: Balance og jobtilfredshed Knap tre ud af fire synes i høj eller nogen grad (73 procent), at de alt i alt har en god leder, mens 19 procent i mindre grad synes, at de alt i alt har en god leder og 9 procent slet ikke synes, at de har en god leder. Der er ikke nogen forskel mellem offentlig og privatansat. Tabel 4: Synes du alt i alt, du har en god leder? Procent I høj grad 32% I nogen grad 41% I mindre grad 19% Slet ikke 9% Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv. viser, at der er flere mænd, der i høj grad (36 procent) synes, at de har en god leder sammenlignet med kvinderne 4

5 (29 procent), mens en større andel af kvinder svarer i mindre grad (21 procent mod 15 procent). Tabel 5: Synes du alt i alt, du har en god leder? Opdelt på køn Kvinde Mand I høj grad 29% 36%* I nogen grad 41% 41% I mindre grad 21%* 15% Slet ikke 9% 8% Figur 3 viser sammenhængen mellem vurderingen af ens leder og jobtilfredshed. Blandt dem, der svarer, at de i høj eller nogen grad har en god leder, er der en markant højere andel, der svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres job (86 procent) sammenlignet med dem, der i mindre grad eller slet ikke synes, at de har en god leder (32 procent). Figur 3: God leder og jobtilfredshed Stressniveau på arbejdspladsen Knap tre ud af fem (57 procent) beskriver deres arbejdsplads som i høj (14 procent) eller nogen (43 procent) grad præget af stress. I 2012 gjaldt dette 51 procent, mens det i 2014 var 58 procent. Der er signifikant flere i 2014 og 2016 sammenlignet med 2012, der svarer, at deres arbejdsplads i høj grad er præget af stress, mens der i 2012 er signifikant flere, der svarer i mindre grad. 5

6 Tabel 6: Vil du beskrive din arbejdsplads som præget af stress? I høj grad 9% 14%^ 14%* I nogen grad 42% 44% 43% I mindre grad 41%*^ 35% 36% Slet ikke 8% 7% 8% *Forskellen mellem 2016 og 2012 er signifikant, ^ Forskellen mellem 2014 og 2012 er signifikant Når der opdeles på stillingsniveau fremgår det, at både mellemlederne og ikkelederne i højere grad beskriver deres arbejdsplads som præget af stress sammenlignet med topledere/direktører. Tabel 7: Vil du beskrive din arbejdsplads som præget af stress? 2012 Topleder/ Mellemleder Ikke-leder direktør I høj eller nogen grad 28% 53,5%* 60%* I mindre grad eller slet ikke 72%^~ 46,5% 40% *Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig fra 'ikke-leder' Individuelt stressniveau 41 procent af djøferne beskriver sig i høj (5 procent) eller nogen grad (36 procent) som stresset i hverdagen. Det fremgår af Figur 4, at andelen af djøfere, der i høj eller nogen grad vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen, er steget fra 29 procent til 41 procent fra 2008 til Denne stigning er signifikant. Niveauet i 2016 er ligeledes signifikant højere end i 2010 og 2012, mens det er på niveau med Af Tabel 8 fremgår det, at andelen, der svarer i høj grad, er stort set konstant over hele perioden fra 2008 til 2016 og stigningen er således sket i svarkategorien i nogen grad, hvor der er sket en stigning fra 25 procent i 2008 til 36 procent i Tabel 8: Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? I høj grad 5% 4% 6% 6% 5% I nogen grad 25% 29% 29% 35% 36%*^~ I mindre grad 48% 54% 44% 43% 42%*^ Slet ikke 23% 13% 21% 16% 18%*^~ *Signifikant forskellig fra 2008, ^Signifikant forskellig fra 2010, ~Signifikant forskellig fra

7 Figur 4: Udviklingen i individuelt stressniveau Når der ses på udviklingen i det individuelle stressniveau i henholdsvis den private og den offentlige sektor, så fremgår det, at der inden for begge sektorer er sket en stigning i andelen, der svarer i høj eller nogen grad, i perioden 2008 til Figur 5: Udviklingen i individuelt stressniveau opdelt på sektor, Hvis den offentlige sektor underopdeles på stat, region og kommune, så fremgår det, at der har været en stigning i stressniveauet i staten i perioden 2008 til 2016 fra 27 procent til 46 procent. Således ser vi, at der skete en stigning fra 2012 til 7

8 2014 fra 33 procent til 47 procent, hvor efter stressniveauet har stabiliseret sig på 47 procent i 2014 og 46 procent i I kommunerne og regionerne har der ikke været en stigning i stressniveauet i samme periode. Tabel 9: Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? Staten, I høj eller nogen grad 27% 33% 47%* 46%^ I mindre grad eller slet ikke 73% 67% 53% 54% *Signifikant forskel mellem 2012 og 2014, ^Signifikant forskel mellem 2008 og 2016 Kvinder oplever i højere grad end mænd stress i hverdagen. 40 procent af kvinderne svarer, at de i nogen grad vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen, mens det gælder 30 procent af mændene. Omvendt svarer 22 procent af mændene, at de slet ikke vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen, mens det gælder 15 procent af kvinderne. Tabel 10: Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? Opdelt på køn Kvinde Mand I høj grad 6% 5% I nogen grad 40%* 30% I mindre grad 40% 44% Slet ikke 15% 22%* *Forskellen er signifikant Tabel 11 viser, at blandt dem, der har hjemmeboende børn, er der en højere andel, der svarer, at de i nogen grad vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen sammenlignet med dem, der ikke har nogen hjemmeboende børn. Tabel 11: Individuelt stressniveau opdelt på om man har hjemmeboende børn Hjemmeboendboende Ej hjemme- børn børn I høj grad 5% 6% I nogen grad 39%* 31% I mindre grad 40% 43% Slet ikke 16% 20% Figur 6 viser sammengængen mellem stressniveau og om man synes, at man har en god leder. Det fremgår, at blandt dem, der i høj eller nogen grad svarer, at de har en god leder, er der en større andel, der i mindre grad eller slet ikke vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen (63 procent) sammenlignet med dem, der i mindre grad eller slet ikke synes, de har en god leder (45 procent). 8

9 Figur 6: Individuelt stressniveau og god leder Figur 7 viser sammenhængen mellem stressniveau og balance mellem arbejde og privatliv. Blandt dem, der i høj eller nogen grad angiver, at de har en god balance mellem arbejde og privatliv, svarer 67 procent, at de i mindre grad eller slet ikke vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen, mens det omvendt fremgår, at 78 procent af dem, der i mindre grad eller slet ikke har en god balance mellem arbejde og privatliv, i høj eller nogen grad vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen. Figur 7: Individuelt stressniveau og god balance Ser vi på sammenhængen mellem stressniveau og jobtilfredshed, finder vi, at der er en tydelig sammenhæng mellem jobtilfredshed og stressniveau. Det fremgår af Figur 8, at dem, der i mindre grad eller slet ikke vil beskrive sig selv som stressede i hverdagen, i højere grad er meget tilfredse eller tilfredse med deres job (83 procent sammenlignet med dem, der i høj eller nogen grad beskriver sig selv som stressede i hverdagen (56 procent). 9

10 Figur 8: Individuelt stressniveau og jobtilfredshed Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Tre ud af fire djøfere mener i høj eller nogen grad, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 58 procent oplever i høj eller nogen grad, at deres arbejdsplads gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Figur 9: Psykisk arbejdsmiljø Tabel 12 viser, at dem, der i mindre grad eller slet ikke beskriver sig selv som stressede i hverdagen, i høj eller nogen grad synes, at de har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads (85 procent), mens dem, der i høj eller nogen grad beskriver sig selv som stressede, har en lavere vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. 10

11 Tabel 12: Psykisk arbejdsmiljø og individuelt stressniveau I høj eller nogen grad godt psykisk arbejdsmiljø I mindre grad eller slet ikke godt psykisk arbejdsmiljø *Forskellen er signifikant I høj eller nogen grad stresset I mindre grad eller slet ikke stresset 59% 85%* 41%* 15% Samme tendens ses, når vi kigger på vurderingen af ens leder. Dem, der i høj eller nogen grad synes, at de har en god leder, vurderer det psykiske arbejdsmiljø bedre end dem, der i mindre grad eller slet ikke synes, at de har en god leder. Tabel 13: Psykisk arbejdsmiljø og god leder I høj eller nogen grad godt psykisk arbejdsmiljø I mindre grad eller slet ikke godt psykisk arbejdsmiljø *Forskellen er signifikant I høj eller nogen grad god leder I mindre grad eller slet ikke god leder 85%* 44% 15% 56%* Af Tabel 14 fremgår det, at der er en større andel af mændene (33 procent) sammenlignet med kvinderne (25 procent), der i høj grad synes, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, samt at en større andel af mændene oplever, at deres arbejdsplads i høj grad (20 procent) gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Her er der til gengæld en større andel af kvinder, der svarer i mindre grad (32 procent mod 26 procent). Tabel 14: Psykisk arbejdsmiljø opdelt på køn Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Oplever du, at din nuværende arbejdsplads gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø? Kvinde Mand Kvinde Mand I høj grad 25% 33%* 12% 20%* I nogen grad 48% 44% 43% 44% I mindre grad 19% 19% 32%* 26% Slet ikke 8% 5% 13% 10% *Forskellen er signifikant Tabel 15 og Tabel 16 viser, at topledere/direktører og mellemledere vurderer det psykiske arbejdsmiljø bedre end ikke-lederne samt i højere grad oplever, at arbejdspladsen gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Endvidere fremgår det, at toplederne/direktørerne har et mere positivt syn på det psykiske arbejdsmiljø end mellemlederne. 11

12 Tabel 15: Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads? Opdelt på stillingsniveau Topleder/ Mellemleder Ikke-leder direktør I høj eller nogen grad 93%~ 83%~ 71% I mindre grad eller slet ikke 7% 18% 29%*^ *Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig fra 'ikke-leder' Tabel 16: Oplever du, at din nuværende arbejdsplads gør nok for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø? Opdelt på stillingsniveau Topleder/ Mellemleder Ikke-leder direktør I høj eller nogen grad 95%^~ 68%~ 53% I mindre grad eller slet ikke 5% 32%* 47%*^ *Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig fra 'ikke-leder' Figur 10 viser djøfernes vurdering af samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte samt blandt kollegerne på deres arbejdsplads. Knap tre ud af fire svarer i høj eller nogen grad, at der er et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte på deres arbejdsplads, og 91 procent svarer, at der i høj eller nogen grad er et godt samarbejde blandt kollegerne på deres arbejdsplads. Figur 10: Samarbejde på arbejdspladsen Knap tre ud af fire (71 procent) oplever i høj eller nogen grad, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde, mens 23 procent oplever dette i mindre grad og 7 procent slet ikke oplever, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde. 12

13 Tabel 17: Er det din oplevelse, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde? I høj grad 20% I nogen grad 51% I mindre grad 23% Slet ikke 7% 25 procent oplever i høj grad, at alle frit kan give udtryk for deres meninger og følelser, mens 44 procent oplever dette i nogen grad, 22 procent i mindre grad og 10 procent slet ikke. Der er ikke nogen forskel mellem kønnene og mellem offentlig og privatansatte. Tabel 18: Er det din oplevelse, at alle frit kan give udtryk for deres meninger og følelser på din arbejdsplads? I høj grad 25% I nogen grad 44% I mindre grad 22% Slet ikke 10% Tabel 19 viser, at både topledere/direktører og mellemledere i højere grad end ikke-ledere oplever, at alle frit kan give udtryk for deres meninger og følelser på deres arbejdsplads. Topledere/direktører oplever endvidere dette i højere grad end mellemlederne. Tabel 19: Er det din oplevelse, at alle frit kan give udtryk for deres meninger og følelser på din arbejdsplads? Opdelt på stillingsniveau Topleder/direktør Mellemleder Ikke-leder I høj eller nogen grad 95%*~ 77%~ 65% I mindre grad eller slet ikke 5% 23%* 35%*^ *Signifikant forskellig fra 'topleder/direktør', ^signifikant forskellig fra 'mellemleder', ~signifikant forskellig fra 'ikke-leder' Djøferne arbejder i gennemsnit 41,9 timer pr uge. De privatansatte arbejder i gennemsnit lidt mere, nemlig 42,5 timer pr. uge end de offentligt ansatte, der i gennemsnit arbejder 41,5 timer pr. uge. 83 procent oplever i høj eller nogen grad, at de har mulighed for at placere deres arbejdstid efter egne ønsker og behov, og 71 procent oplever i mindre grad eller slet ikke et pres fra deres nærmeste leder til at arbejde mere end de egentlig ønsker. Der er ikke nogen forskel mellem offentlig og privat ansatte og heller ikke nogen forskel mellem kønnene. 13

14 Figur 11: Arbejdstid 14

15 Baggrundsspørgsmål Tabel 20: Køn Antal Procent Kvinde % Mand % Tabel 21: Sektor Antal Procent Offentlig sektor % Privat sektor % Tabel 22: Stillingsniveau Antal Procent Topleder/direktør 46 4% Mellemleder (fx kontorchef, chefkonsulent med personaleansvar, professor mv.) % Fuldmægtig, konsulent, lektor/underviser mv % Andet 92 8% Tabel 23: Hjemmeboende børn Antal Procent Hjemmeboende børn % Ej hjemmeboende børn % Tabel 24: Alder Antal Procent Under 35 år % 35 til 44 år % 45 til 54 år % Over 55 år % 15

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress og psykisk arbejdsmiljø

Stress og psykisk arbejdsmiljø Stress og psykisk arbejdsmiljø - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og stress? Juliane Marie Neiiendam Formand for Ansattes Råd i IDA Definitioner Psykisk arbejdsmiljø arbejdets

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørsel med fokus på kønsle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørslen på kønsniveau har til formål at vise le i trivsel mellem henholdsvis mandlige og kvindelige ph.d.ere,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere