Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen"

Transkript

1 Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

2 Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme til og fra Grønland sker til og fra Danmark. Denne præsentation giver overblik over pengestrømmene mellem Grønland og Danmark. Præsentationen er et resumé af rapporten Pengestrømme mellem Grønland & Danmark udarbejdet af Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen. side 2 af 36 Selvstyresekretariatet, september 2003

3 Hvad er en betalingsbalance? En betalingsbalance omfatter alle Grønland s internationale økonomiske overførsler i et år, bestående af: -løbende poster -finansielle poster Denne præsentation omfatter kun pengestrømme mellem Grønland og Danmark, men ud fra et kvalificeret skøn beregnes landets samlede betalingsbalance. side 3 af 36

4 Betalingsbalancens løbende poster Betalingsbalancens løbende poster omfatter: o Varehandel o Tjenesteydelser o Renter og udbytter o Andre løbende betalinger Når man taler om overskud eller underskud på betalingsbalancen, mener man overskud eller underskud på de løbende poster. side 4 af 36

5 Betalingsbalancens finansielle poster Betalingsbalancens finansielle poster omfatter: o Direkte investeringer oporteføljeinvesteringer o Lån o Andre finansielle betalinger side 5 af 36

6 Metode & kilder Metoden i beregning af betalingsbalancen følger de internationale regler: Grønlandske virksomheders aktiviteter i Danmark medregnes ikke (udover overskud/udbytte i en grønlandsk betalingsbalance. Kildegrundlaget for beregningerne er data fra Danmarks Nationalbank, fra Danmarks Statistik og fra Grønlands Statistik. Alle tal er for år side 6 af 36

7 Vareimportens sammensætning målt i kroner Diverse varer & transaktioner i.a.n. 10% Bearbejdede varer i.a.n. 13% Næringsmidler & levende dyr 14% Drikkevarer & tobak 4% Råstoffer, ikke spiselige (undt.brændsel) 2% Maskiner & transportmidler 24% Bearbejdede varer, halvfabrikata 12% Kemikalier & kemiske produkter 4% Mineralske, brændsels- & smørestoffer o.l. 17% side 7 af 36

8 Vareimporten - analyse Værdien af den samlede vareimport var i 2001 på ca. 2,5 milliard kr. 2 femtedele af importen er maskiner, transportmidler og brændstof Næsten 3 femtedele af importen kommer fra Danmark side 8 af 36

9 Vareeksportens sammensætning målt i kroner Maskiner & transportmidler 3% Bearbejdede varer i.a.n. 1% Diverse varer & transaktioner 7% Råstoffer, ikke spiselige (undtagen brændsel) 0,5% Næringsmidler & levende dyr 89% side 9 af 36

10 Vareeksporten - analyse Vareeksporten var i 2001 på ca. 2,3 milliarder kr. 5 sjettedele af eksporten er fisk og skaldyr 5 sjettedele af eksporten går til Danmark. side 10 af 36

11 Overpakning ikke med i officiel statistik Fiskerierhvervet har indført præcedens for at udføre en ikkeindrapporteret mængde fisk og skaldyr. Værdien af denne mængde er på mindst 180 millioner kr. om året. Værdien er ikke medregnet i denne betalingsbalance. side 11 af 36

12 Udenrigshandel er for størstedelen virksomhedsintern En stor del af vareindførsel og udførsel er ikke handel i gængs forstand. Det er virksomhedsintern flytning af varer fra et selskabs lager på den ene side af Atlanten til den anden side. Værdifastsættelsen af disse varer sker internt i virksomheden. side 12 af 36

13 Grønlands rolle i den globale handel med varer Eksport af råvarer, hvor værditilvæksten i stor udstrækning sker uden for landet i forbindelse med forædling til halvfabrikata eller forbrugsvarer samt tilhørende processer i handelsselskaber m.v. En fortsat forøget afhængighed af forbrugsvarer, luksusvarer og teknologiavancerede produktionsmidler. side 13 af 36

14 Handelsbalancen - varer Handelsbalancen har været negativ for Grønland i stort set hele perioden under hjemmestyret. Mio.k 400 Handelsbalancen side 14 af 36

15 Tjenesteydelser - import til Danmark Rejser og transport 31% Diverse tjenesteydelser 55% Forsikringsydelser 12% Leasingydelser 1% Bygge- og anlægsarbejder 1% side 15 af 36

16 Import af tjenesteydelser - analyse Importen af tjenesteydelser fra Danmark er på 541 millioner kr. De største poster er Diverse tjenesteydelser, hvori indgår diplomatiske overførsler, Rejser & transport samt Forsikringsydelser. side 16 af 36

17 Tjenesteydelser - eksport fra Danmark Diverse tjenesteydelser 32% Leasingydelser 1% Rejser og transport 47% Bygge- og anlægsarbejder 3% Forsikringsydelser 17% side 17 af 36

18 Eksport af tjenesteydelser - analyse Eksporten af tjenesteydelser til Danmark er på 317 millioner kr. De største poster er Rejser og transport samt Diverse tjenesteydelser. Diverse tjenesteydelser omfatter primært Telekommunikationstjenester samt Diplomatiske overførsler. side 18 af 36

19 Tjenestebalancen Grønlands tjenestebalance overfor Danmark er negativ for alle poster, undtagen bygge- og anlægsarbejder. Balance Import Eksport Kategori (GR-DK) Mio. kr. Rejser og transport 168,5 151,1-16,5 Forsikringsydelser 67,0 53,7-13,3 Bygge- og anlægsarbejder 6,3 8,5 2,2 Leasingydelser 7,8 2,4-5,4 Diverse tjenesteydelser 291,5 100,3-191,2 I alt 541,1 316,9-224,2 side 19 af 36

20 Tjenesteydelser - en større sektor end traditionelle erhverv En væsentlig konklusion er, at tjenesteydelser som helhed er en langt større og samfundsøkonomisk vigtige sektor end f.eks. produktion og eksport af lam, sælskind eller rensdyr områder som normalt opfattes som Grønlands fremtidige væsentligste muligheder for nye eksportfremstød. side 20 af 36

21 Renter & udbytter - pengestrømme & balance Kategorien renter & udbytter omfatter renter, udbytter samt driftstilskud. Kategori Ud af landet Ind i landet Balance mio.kr. Afkast vedr. direkte investeringer 5,9 3,4-2,5 Afkast vedr. værdipapirer 27,1 33,5 6,5 Renter vedr. andre mellemværender 40,4 19,0-21,4 I alt 73,4 56,0-17,5 side 21 af 36

22 Renter og udbytter - analyse Grønland har et samlet underskud overfor Danmark. I forhold til øvrige pengestrømme omfatter denne kategori et relativt lille beløb. Alligevel betales der, hvad der svarer til gennemsnitligt kr. pr. indbygger til Danmark, mens der modtages 986 kr. pr. indbygger. side 22 af 36

23 Andre løbende betalinger - pengestrømme & balance Kategorien Andre løbende betalinger omfatter ensidige betalinger og Diverse løbende betalinger. Ensidige betalinger omfatter bl.a. bloktilskuddet. Undergruppe Kategori Ensidige betalinger Balance Ud af landet Ind i landet (GR-DK) Mio.kr. Betalinger til/fra EU 0 1,8 1,8 Internationalt hjælpearbejde 0,6 8,5 7,9 Momsbetalinger/-refusion 6,5 0,0-6,5 Skattebetaling/-refusion 38,1 88,3 50,2 Arv 0,2 1,6 1,4 Øvrige ensidige betalinger 5, , ,5 Div. løbende Kontorhold,repræs.kontorer 0,0 0,8 0,8 betalinger Andre 6,1 40,4 34,3 I alt 57, , ,3 side 23 af 36

24 Andre løbende betalinger - analyse Den væsentligste post er Ensidige betalinger, som omfatter bloktilskuddet. Hvis statistikken omfattede udlandet som helhed ville betaling for fiskerirettigheder også være at finde i denne kategori. Grønland har et overskud i forhold til Danmark på 2,9 milliarder kr. side 24 af 36

25 De løbende betalinger - import De løbende poster mellem Grønland og Danmark viser import (pengestrøm ud af landet) på 2,2 milliarder kr. Renter og udbytter 3% Andre løbende betalinger 3% Tjenester 24% Varer 70% side 25 af 36

26 De løbende betalinger - eksport De løbende poster mellem Grønland og Danmark viser eksport (pengestrøm ind af landet) på 5,2 milliarder kr. Varer 37% Andre løbende betalinger 56% side 26 af 36 Tjenester 6% Renter og udbytter 1%

27 De løbende betalinger - balance Grønland - Danmark De løbende betalinger mellem Grønland og Danmark viser et overskud på 2,9 milliarder kr. Kategori Ud af landet Ind i landet Mio. kr. Balance (GR-DK) Varer 1.546, ,3 356,8 Tjenester 541,1 316,9-224,2 Renter og udbytter 73,4 56,0-17,5 Andre løbende betalinger 57, , ,4 I alt 2.218, , ,6 side 27 af 36

28 Betalingsbalance med udlandet Et kvalificeret skøn viser, at Grønland har et overskud på betalingsbalancen på over 2 milliarder kr. Ud af landet Ind i landet Balance (GR-Udl.) Kategori Mio. kr. Varer 2.466, ,9-215,4 Tjenester 862,9 374,8-488,2 Renter og udbytter 233,4 56,0-177,4 Andre løbende betalinger 57, , ,8 I alt 3.619, , ,8 side 28 af 36

29 Betalingsbalancens finansielle betalinger Den samlede betalingsbalance omfatter foruden de løbende poster også finansielle betalinger. I princippet bør disse betalinger modsvare overskuddet på de løbende poster, således at der er et tilsvarende stort antal fordringer i udlandet for grønlandske virksomheder og grønlandske borgere. side 29 af 36

30 Underskud på finansielle poster I forhold til Danmark har Grønland et underskud på betalingsbalancens finansielle poster på ca. en halv milliard kroner. Kategorier Mio. kr. Direkte investeringer 346,4 Porteføljeinvesteringer -910,1 Lån -31,3 Andre finansielle betalinger 41,3 Kapitalbalancen i forhold til Danmark -553,7 side 30 af 36

31 Den samlede pengestrøm mellem Danmark & Grønland De samlede pengestrømme mellem Grønland og Danmark var på næsten 14 milliard kroner i Pengestrømmene mellem Grønland og Danmark viser et overskud til Grønland på 2,4 milliard kroner. Ud af Ind i Kategori landet landet Balance Mio.kr. De løbende betalinger 2.218, , ,6 De finansielle betalinger 3.563, ,9-553,7 I alt 5.781, , ,9 side 31 af 36

32 En fordringserhvervelse Overskuddet på de løbende poster giver Grønland en fordringserhvervelse i udlandet, herunder Danmark. En fordringserhvervelse betyder, at Grønland råder over midlerne og kan bruge dem til offentlig eller privat forbrug, investeringer o.a. side 32 af 36

33 Udstrømning af kapital Et overskud på de løbende poster år efter år giver Grønland en fordringserhvervelse i forhold til udlandet. Da der ikke i væsentlig grad sker kapitalakkumulation her i landet eller tilsvarende gennemføres investeringer uden for Grønland, må det forudsættes, at der sker en udstrømning af kapital til udlandet. side 33 af 36

34 Fordringserhvervelse giver ikke forøget import Fælles for de forskellige måder at forbruge fordringserhvervelsen på er, at det på et givet tidspunkt vil give anledning til import af varer eller tjenesteydelser for størstedelens vedkommende. Dette sker ikke. Importen og eksporten er tilnærmelsesvis i samme størrelsesorden og har været det i et par årtier. side 34 af 36

35 Hvor bliver pengene af? Hvem kan have tjent og opsparet de store beløb? Følgende muligheder kan foreslås: Store ressourcerenter fra fiskeriet. Profitter på grund af manglende konkurrence i erhvervene. Danskere med midlertidigt ophold i Grønland. Udenlandske arbejdere i fiskeriet. side 35 af 36

36 Selvstyrekommissionen anbefaler Den ensidige fokus på Landskassen og kommunekassernes økonomi bør ændres til fokus på den samlede samfundsøkonomi, herunder udenrigsøkonomien. Bedre indsigt og rådgivning om de udenrigsøkonomiske forhold. Formulering af konkret handelspolitik. Konkrete initiativer til at forbedre den finansielle struktur og lovgivning her i landet. side 36 af 36

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere