DELÅRSRAPPORT HALVÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT HALVÅR

2 indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital 8 Opgørelse af pengestrømme 9 Noter 10 Delårsrapporten omfatter 12 sider Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet København K Telefon CVR nr Offentliggjort den 27. august 2010

3 LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal for KommuneKredit koncernen Koncernen består af KommuneKredit samt den 100 pct. ejede dattervirksomhed, KommuneLeasing A/S. 1. Halvår 1. Halvår Beløb i mio. DKK Periodens udlån, nominelle værdier Bruttoudlån i alt Konverteringer / omlægninger Nettoudlån i alt Hovedtal Nettoindtægter Personale- og administrationsomkostninger Værdiregulering af udlån, funding og afledte finansielle instrumenter Værdiregulering af værdipapirer Periodens resultat Periodens totalindkomst Aktiver i alt* Egenkapital* *) sammenligningstal pr KommuneKredits bruttoudlån udgjorde i 1. halvår ,3 mia. kr. mod 15,8 mia. kr. i 1. halvår Nettoudlånet i 1. halvår 2010 udgjorde 10,1 mia. kr. mod 7,9 mia. kr. i 1. halvår Stigningen i udlånet kan især tilskrives øget udlån til energisektoren. Udlånet til kommuner og regioner er faldet med knap 1 mia. kr. Udlånet til vand- og spildevandforsyning er steget med 0,6 mia. kr. til 1,4 mia. kr. Udlånet til kommuner og vand- og spildevandforsyning under ét er på samme niveau i 1. halvår 2010 som i 1. halvår Værdiregulering af udlån, funding og afledte finansielle instrumenter udviste en gevinst på 16 mio. kr. i første halvår 2010 mod en negativ regulering på 17 mio. kr. i 1. halvår Værdireguleringen afspejler det forhold, at KommuneKredit har lav risikoappetit og derfor afdækker sin markedsrisiko i meget stort omfang. De afledte finansielle instrumenter i aktivsiden har som følge heraf udvist en markant stigning til 15,1 mia. kr. fra 8,1 mia. kr. ved årsskiftet. Stigningen kan primært tilskrives afdækning af valutarisiko. Det forventes, at udlånsaktiviteten i 2. halvår 2010 vil andrage omkring 15 mia. kr., hvilket er på niveau med 2. halvår af Der forventes således et bruttoudlån for hele 2010 i niveauet mia. kr. Nettorenteindtægterne er faldet til 188 mio. kr. i første halvår 2010 mod 284 mio. kr. i Faldet i nettorenteindtægterne skyldes det generelle fald i renteniveauet, og at KommuneKredit har justeret sine udlånspriser. Desuden er det besluttet, at der for tiden ikke skal betales administrationsbidrag af almindelige lån. Bidraget for lån til ældreboliger er endvidere nedsat fra 0,08 pct. til 0,06 pct. Værdiregulering af værdipapirer udviste en gevinst på 44 mio. kr. i 1. halvår 2010 mod en gevinst på 30 mio. kr. i 1. halvår Periodens resultat før skat blev på 201 mio. kr. mod 256 mio. kr. i 1. halvår af Resultat efter skat blev på 150 mio. kr. mod 192 mio. kr. i 1. halvår af KommuneKredit forventede i årsrapporten 2009 nettorenteindtægter i niveauet 350 mio. kr. for hele 2010 og et resultat før skat i niveauet 255 mio. kr. Der forventes nu nettorenteindtægter på mio. kr. for 2010 og et resultat før skat på mio. kr. DELårsrapport 1. HALVÅR

4 LedelsesPÅTEGNING LedelsesPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2010 for KommuneKredit koncernen. Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 27. august 2010 Direktion: Søren Høgenhaven Johnny Munk / Jens Bloch Behrendt adm. direktør direktør økonomichef Bestyrelse: Erik Fabrin formand Henning G. Jensen næstformand Kaj Petersen Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Zimino Anker Boye Lars Krarup Mariann Nørgaard Aleksander Aagaard 4 DELårsrapport 1. HALVÅR 2010

5 ERKLÆRINGER af revisorer ERKLÆRINGER af revisorer Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet Til bestyrelsen i KommuneKredit Vi har udført review af delårsregnskabet for perioden 1. januar 30. juni 2010 for KommuneKredit koncernen omfattende opgørelse af totalindkomst, opgørelse af finansiel stilling, opgørelse af ændringer i egenkapital, opgørelse af pengestrømme og noter. Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Vores review har ikke omfattet ledelsesberetningen. Et review af et delårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelsen af analytiske handlinger og andre review handlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for delårsregnskabet for perioden 1. januar 30. juni 2010 for KommuneKredit koncernen. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet på grundlag af vores review. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410 Review af perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsregnskabet for perioden 1. januar 30. juni 2010 for KommuneKredit koncernen ikke er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. København, den 27. august 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Bender statsautoriseret revisor Anders Duedahl-Olesen statsautoriseret revisor Den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet valgte revisors erklæring Til bestyrelsen i KommuneKredit Jeg har som Indenrigs- og Sundhedsministeriets valgte revisor gennemgået det af bestyrelsen og direktionen udarbejdede delårsregnskab for perioden 1. januar 30. juni 2010 for Kommune- Kredit koncernen. Jeg har ved min gennemgang ikke konstateret forhold, der er i strid med loven eller vedtægterne for KommuneKredit. Det af KPMG udførte arbejde har ikke givet mig anledning til bemærkninger. København, den 27. august 2010 Emil le Maire fhv. overpræsident DELårsrapport 1. HALVÅR

6 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Koncern 1. Halvår 1. Halvår Note Mio. kr Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Andre driftsindtægter 2 2 Værdiregulering af udlån, funding og afledte finansielle instrumenter Værdiregulering af værdipapirer Personaleomkostninger Andre administrationsomkostninger Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver 4 3 Regulering af pensionsforpligtelser -2-2 Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden totalindkomst efter skat 0 0 Periodens totalindkomst Fordeles således: Overført til egenkapitalen I alt DELårsrapport 1. HALVÅR 2010

7 OPGØRELSE AF FINANSIEL STILLING OPGØRELSE AF FINANSIEL STILLING Aktiver Koncern 30. jun 31. dec Note Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Leasingudlån Beholdning af værdipapirer Aktier 3 3 Afledte finansielle instrumenter Iimmaterielle aktiver 8 8 Ejendomme Øvrige materielle aktiver 7 5 Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i alt Forpligtelser og egenkapital Koncern 30. jun 31. dec Note Mio. kr Forpligtelser 2 Obligationer udstedt på OMX Værdipapirer i udlandet mv Afledte finansielle instrumenter Andre forpligtelser Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Forpligtelser i alt egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt DELårsrapport 1. HALVÅR

8 OPGØRELSE AF ÆNDRINGER I EGENKAPITAL OPGØRELSE AF ÆNDRINGER I EGENKAPITAL Koncern 1. Halvår 1. Halvår Note Mio. kr Eegenkapital Egenkapital primo Periodens totalindkomst egenkapital i alt DELårsrapport 1. HALVÅR 2010

9 OPGØRELSE AF PENGESTRØMME OPGØRELSE AF PENGESTRØMME Koncern 1. Halvår 1. Halvår Note Mio. kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Reguleringer for ikke-likvide driftsposter mv Periodens resultat reguleret for ikke-likvide driftsposter mv Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Ændring i driftskapital i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet Anlægsaktiver -4-1 Iimmaterielle aktiver -2-4 Værdipapirbeholdning Tilgodehavender hos kreditinstitutter Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Pengestrømme fra udlån og funding Ændring i udlån Ændring i funding Pengestrømme fra udlån og funding i alt Periodens pengestrøm i alt Likvide beholdninger primo likvide beholdninger ultimo I relation til opgørelse af pengestrømme fremgår tilgodehavender hos kreditinstitutter med en løbetid på under 3 måneder på indgåelsestidspunktet særskilt som likvide beholdninger. DELårsrapport 1. HALVÅR

10 NOTER NOTER 1: Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet for KommuneKredit for 1. halvår 2010 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU. Kriterier for indregning, måling og klassificering er uændrede i forhold til årsrapporten Årsrapporten 2009 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Note Mio. kr. 2: obligationer udstedt på OMX Nominelle værdier Afgang og valutakurs- Primo Tilgang regulering I alt 1. Halvår 2010 Obligationer udstedt på OMX december 2009 Obligationer udstedt på OMX : Værdipapirer udstedt i udlandet mv. Nominelle værdier Afgang og valutakurs- Primo Tilgang regulering I alt 1. Halvår 2010 Værdipapirer udstedt i udlandet mv december 2009 Værdipapirer udstedt i udlandet mv DELårsrapport 1. HALVÅR 2010

11

12 KommuneKredit Kultorvet København K Telefon CVR nr

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere