Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber"

Transkript

1 30. juli 2008 KKo Deres sagsnr.: Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade København K Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber Skatteministeriet har den 30. maj udbedt sig DI's bemærkninger til ovenstående lovforslag. DI stiller sig tvivlende overfor forslaget, som rammer meget bredt. Dette skaber på kort sigt usikkerhed for de skatteydere, der bliver ramt, og griber ind i arbejdskraftens mobilitet, specielt i forbindelse med udstationering og andre længerevarende udlandsophold. Hertil kommer, at der er betydelig usikkerhed vedrørende de EU-retlige aspekter, hvorfor der bør gives en nærmere redegørelse herfor. DI har nedenfor redegjort mere detaljeret for disse synspunkter. I relation til ændringer af reglerne for fradrag for tab på varekreditter ser DI gerne præciseret, at der fortsat - som DI forventer - er fradrag for valutakurstab. Forholdet til EU-retten DI har noteret sig, at der med forslaget sker en væsentlig skærpelse af de eksisterende regler for fraflytterbeskatning af aktier, ligesom det foreslåede princip for udligning af den skat, der henstår efter fraflytning, ikke følger de almindelige danske principper. Som DI har forstået ordningen, vil den i en række tilfælde ikke kun medføre et andet skattemæssigt resultat end en tilsvarende dansk beskatning, men i nogle tilfælde dobbeltbeskatning. De foreslåede regler vil således i visse tilfælde udgøre en hindring dels ved fraflytning og dels i forbindelse med tilbagevenden til Danmark. Dette finder DI problematisk i forhold til EU-rettens mobilitetsregler. DI skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på Folketingsbehandlingen af L 119 i 2003/04, der netop korrigerede reglerne for fraflytterbeskatning for at bringe dem i overensstemmelse med EU-retten. Herudover skal DI henlede opmærksomheden på Skatteministeriets svar på spørgsmål S 872 fra , 2. saml. Dette spørgsmål går på den situation, der beskrives i bemærkningernes side 5, og det anføres i svaret at: "Beskatning af aktieavancer i kombination med et grænseoverskridende element, er et emne, som EF-domstolene har haft anledning til at behandle et par gange - se dom af 11. marts 2004, sag C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant, hvor domstolene anså de franske regler for beskatning af aktieavancer ved fraflytning for

2 stridende mod EU-retten og dom af 15. juli 2004, sag C-315/02, Anneliese Lenz, hvor domstolen anså de østrigske regler om indeholdelse af udbytteskat for stridende mod EU-retten. På baggrund heraf er det vurderingen, at det nok er klogt at træde med varsomme skridt i forhold til eventuelle stramninger af de danske regler om fraflytterbeskatningen." På denne baggrund undrer det DI, at det af lovforslagets bemærkninger i afsnit 10 under forholdet til EU-retten fremgår, at "Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter", ligesom forholdet til EU-retten ikke synes detaljeret behandlet andre steder i lovforslaget. DI går ud fra, at der er tale om en misforståelse og imødeser Skatteministeriets redegørelse for de EU-retlige aspekter. Henstandssaldo DI har noteret sig de foreslåede regler omkring henstandssaldoen, herunder princippet om en endelig skat, manglende adgang til omberegning og en fremrykning af betalingerne. Den foreslåede ordning for udligning af den skat, der henstår ved fraflytning, er efter DI's opfattelse uklar. Det foreslåede system synes meget kompliceret, rammer meget bredt og har - efter DI's opfattelse - en række utilsigtede konsekvenser. Lovforslagets 1 nr. 3 - ABL 38 stk. 2 "Bundgrænse" Af lovforslaget fremgår, at der som et nyt element lægges op til at undtage beholdninger med en kursværdi under kr. fra reglerne. DI kan støtte en sådan bundgrænse, idet det vil medføre en forenkling for en stor gruppe personer. DI foreslår, at denne sats reguleres løbende, således at den eksempelvis følger PSL 8 a, der reguleres i henhold til PSL 20. I PSL 8 a er der netop sat et grundbeløb på kr. ( kr. i 2007-niveau) i forbindelse med ændringen af udbyttebeskatningen. DI skal derfor foreslå, at der indsættes et grundbeløb, som reguleres i henhold til PSL 20, således at bundgrænsen ikke udhules af inflationen. DI skal endvidere pege på, at man bør overveje, om bundgrænsen skal gå på kursværdien som foreslået eller på værdien af nettogevinster opgjort ved fraflytning. Sidstnævnte vil medføre, at der dels ikke behøver at være en særregel vedrørende negative anskaffelsessummer, og dels at niveauet sættes i forhold til den faktiske beskatning. Således vil man undgå at opgøre en henstandssaldo, hvis man dagen inden afrejse har købt en større beholdning af værdipapirer, hvor der reelt ikke er noget beskatningsgrundlag. Lovforslagets 1 nr. 3 - ABL 38 stk. 4 og 5 "Opgørelse af nettogevinst" Det fremgår af forslaget, at gevinst og tab opgøres efter de almindelige regler. Såfremt der - efter modregning af tab - er tale om en nettogevinst (positiv saldo) beregnes en skat på baggrund heraf. Det fremgår ikke, om der i forbindelse med denne beregning opnås en "ny bundgrænse", således at aktieindkomst i indkomståret ikke påvirker denne beregning. Dette bedes præciseret. Ligeledes bedes præciseret, hvordan fordeling af den latente skat sker på de enkelte aktier, hvilket har betydning i forhold til eksempelvis lagerbeskattede aktier, hvor der ikke kan ydes hen-

3 stand. DI skal i den forbindelse bemærke, at såfremt der ikke var sket en fraflytning, ville de lagerbeskattede aktier - alt andet lige - kunne benytte hele bundfradraget. DI skal endvidere bede om en præcisering i de tilfælde, hvor der er tale om et nettotab. Det er ikke omtalt i lovbemærkningerne, om der ligeledes her sker en beregning af en henstandssaldo, for det tilfælde at skatteyderen vender hjem igen. DI finder det rimeligt, at tabsfradraget ikke fortabes. Lovforslagets 1 nr. 3 - ABL 39 A Henstandssaldo Med lovforslaget introduceres henstandssaldoen som et nyt princip. De afgørende forskelle i forhold til de eksisterende regler er: Der er tale om en endelig skat, og der er ikke adgang til omberegning Der er tale om en samlet saldo (porteføljebetragtning), og ikke en skat der henføres til den enkelte aktie. Skatten fremrykkes, idet den afregnes løbende i forbindelse med udbytteudlodning, realisation eller andre indtægter fra aktiebeholdningen. Nedbringelse af saldoen er ikke målrettet enkeltaktier, og alle aktieindkomster gøres skattepligtige til Danmark, indtil saldo er udlignet, eller alle aktier i beholdningen er solgt. Kun hvis hele aktiebeholdningen er realiseret bortfalder en eventuel restsaldo Flytter skatteyderen tilbage til Danmark reduceres anskaffelsessummerne for de tilbageværende aktier forholdsmæssigt med restsaldoen. Der kan således komme negative anskaffelsessummer, og dermed en skatteregning i tilfælde af eksempelvis en konkurs. De eksisterende regler tillader derimod omberegning, og skatten forfalder først til betaling i forbindelse med realisation. Hertil kommer, at skatten følger de enkelte aktier. Dette betyder, at der ikke er behov for at spekulere i at realisere nogle aktier før andre, men at beslutningen kan træffes i forhold til ens forventninger til aktiemarkedet. Med det foreslåede princip rammes meget bredt, og der vil være situationer, hvor personer hindres i at fraflytte eller vende tilbage til Danmark på grund af de foreslåede regler. Lovforslaget 1 nr. 3 ABL 39 A, stk. 2-4 "Beregning af tab/gevinst og henstandssaldo" Det anføres i lovforslaget, at i forbindelse med afståelse foretages en opgørelse af gevinst/tab på baggrund af den faktiske realisationsværdi. På baggrund heraf beregnes en dansk skat. I det omfang den danske skat overstiger den udenlandske skat, reduceres henstandssaldoen alene med dette beløb. I de tilfælde, hvor udlandet således beskatter den samme avance, som der beskattes i Danmark, vil der ikke ske en reel lempelse herfor, idet henstandssaldoen kun nedbringes med den faktiske betaling (der beregnes efter lempelser). Der kan således ske en dobbeltbeskatning. Hertil kommer at den danske skat beregnes af hele

4 gevinsten, ikke kun den gevinst, der var skattepligtig til Danmark. Den samlede danske nettoskat, som beregnes og skal afregnes i forbindelse med en realisation, kan således også overstige den skat, som skulle være betalt ved realisation af de pågældende aktier i forbindelse med fraflytning. Dette skyldes, at beløbet benyttes til at nedbringe den skyldige saldo. Det fremgår endvidere at i forbindelse med et konstateret tab, beregnes tabet som afståelsessum fratrukket anskaffelsessum. Det er dog anført, at tabet højest kan være afståelsessum fratrukket værdien på fraflytningstidspunktet. For aktier, hvor der var konstateret et tab allerede i forbindelse med fraflytning, hindrer denne regel, at der opnås dobbelt fradrag. Desværre kan det konstateres, at var der derimod en gevinst i forbindelse med fraflytningen, så medfører reglen, at denne gevinst fortsat skal beskattes uanset, at der samlet er tale om et tab. Der sker således en beskatning af en urealiseret gevinst, som ikke eksisterer, når aktierne realiseres. Dette synes ikke rimeligt. Hertil kommer, at hvis personen har fradrag for et konstateret tab i udlandet, så forfalder et beløb svarende til beregnede negative skatteværdi til betaling. Det betyder, at kan personen fremføre et tab ved salg af aktierne til en fremtidig indkomst, så skal der ske en kontant afregning af skatteværdien af dette fremførbare tab til nedbringelse af henstandssaldoen. Det er uklart, om denne kontante afregning skal ske i forbindelse med realisation eller i forbindelse med udnyttelse. Efter bemærkningerne til 39 A stk. 10 har DI forstået, at den kontante afregning først sker ved udnyttelse. Dette bedes bekræftet. Herudover skal DI bede om at få præciseret hvilke satser, der skal benyttes, herunder om der sker en samlet beregning årligt, eller om saldoen reduceres i takt med at begivenhederne indtræffer (realisation, udbytte etc.). DI skal bemærke, at det tidsmæssige aspekt kan være afgørende i forhold til salg af aktier, specielt da henstandssaldoen ikke kan blive negativ. Sker udligningen af saldoen i forbindelse med, at den enkelte begivenhed indtræffer, kan det således være fordelagtigt at realisere en tabsgivende aktie inden en aktie med gevinst. Herved sikres fuld udnyttelse af tabsfradraget. Sælges den gevinstgivende aktie først er der en risiko for, at tabsfradraget ikke kan udnyttes, idet saldoen er nedbragt med en del af den samlede gevinst på de andre aktier. Det kan også være vigtigt at realisere tabsgivende aktier inden modtagelse af udbytter eller andet fra andre aktier. DI skal konstatere, at vælges alternativt en samlet årlig beregning, så skal der opstilles regler for, hvorvidt tab har forrang for nedbringelse af henstandssaldoen, eller om der skal ske en forholdsmæssig fordeling. I sidstnævnte tilfælde er det uklart hvilken fordelingsnøgle, der vil være mest rimelig. Eksempelvis vil realisationsværdi favorisere aktiegevinster, mens historisk anskaffelsesværdi nødvendigvis afspejler den faktiske skat. Lovforslaget 1 nr. 3 ABL 39 A, stk. 5 "Udbytter og salg til udstedende selskab" Der lægges i forslaget op til, at der beregnes en dansk skat i forbindelse med modtagelse af udbytter. I det omfang den danske skat overstiger summen af betalte

5 danske og udenlandske skatter. så forfalder det overskydende beløb til betaling, og henstandssaldoen nedbringes med et tilsvarende beløb. Dette medfører en fremrykning af skattebetalingen og bryder med det nuværende princip om henstand til realisation. Hertil kommer, at der kun sker en tilgodeskrivning med den faktiske betaling. Modtages eksempelvis 100 i udbytte og der er en lokal skat på 20 %, så vil der efter forslaget beregnes en dansk skat på op til netto 25%. I dette tilfælde vil henstandssaldoen blive nedbragt med 25. Vælger skatteyderen herefter at vende hjem, vil henstandssaldoen blive omregnet til et indkomstgrundlag. Denne beregning vil i givet fald ske med 45% (dvs. uden hensyn til udenlandske skatter). I eksemplet vil reduktionen af henstandssaldoen betyde, at de 25 kun reducerer indkomstgrundlaget med 55 - og ikke de 100 som faktisk er kommet til beskatning. Der pålægges således et ekstra indkomstgrundlag på 45 - eller en ekstra skat på 20 svarende til den udenlandske skat. Realindholdet er således, at der med denne metodik ikke sker en lempelse for udenlandske skatter. Lovforslaget 1 nr. 3 ABL 39 A, stk. 7 "Lån fra selskaber med ejerandel på mere end 10 %" Med forslagets stk. 7 forfalder dansk beskatning ligeledes ved modtagelse af lån fra selskaber, hvor der er en ejerandel på mere end 10 %. Et tilsvarende dansk - og i parentes bemærket ulovligt - aktionærlån vil i henhold til praksis ikke medføre beskatning. Det fremgår af bemærkningerne, at årsagen til forslaget er, at skatteyderen med lånet har likviditet til at betale skatten. I den forbindelse skal DI bemærke, at ved aktionærlån reduceres selskabets værdi ikke. Der kan være flere formål med at optage et aktionærlån - ikke kun skattemæssige. Hertil kommer, at princippet betyder, at aktionæren (skatteyderen) skal finde anden likviditet, når lånet skal tilbagebetales, ligesom hele saldoen først skal udlignes, inden skatteyderen får et provenu i hånden. Dette skaber en effektiv "beskatning" på 100 pct. af den del af låneprovenuet som svarer til henstandssaldoen. I princippet kommer selskabet således til at finansiere hele henstandssaldoen - og ikke kun den del der vedrører selskabet. For skatteydere, der er aktionærer i et udenlandsk selskab - eksempelvis et engelsk - vil ændringen medføre en restriktion i forbindelse med fraflytning fra Danmark. Dette skyldes, at hvis skatteyderen forbliver i Danmark, kan vedkommende optage et aktionærlån uden skattemæssige konsekvenser. Hvis skatteyderen derimod fraflytter Danmark (eksempelvis til England), forfalder skatten i det øjeblik der optages et aktionærlån. Dette er efter DI's opfattelse ikke i overensstemmelse med EUretten. Lovforslaget 1 nr. 3 ABL 39 A, stk. 8 "Henstandssaldo kan ikke nedbringes til under 0" DI finder dette problematisk, idet dette favoriserer skatteydere, der realiserer tab før gevinster. Dette skyldes, at realiseres et tab, kan dette fradrages saldoen, men er der ingen saldo at fradrage, så er skatteværdien af tabet nul. Derved mistes reelt et tabsfradrag, som ville bestå under dansk beskatning. Fremrykning af betalingen i

6 form af den løbende reduktion via udbytter kan yderligere medføre manglende tabsfradrag. Lovforslaget 1 nr. 3 ABL 39 A, stk. 10 "Henstandssaldo bortfalder når aktier er realiseret" I henhold til forslaget bortfalder henstandssaldoen, når alle aktier er realiseret. En eventuel restsaldo eftergives i denne forbindelse. Kun hvis der henstår uudnyttede realiserede tab, som kan fremføres til senere år, bibeholdes saldoen. Det er uklart for DI, hvordan saldoen håndteres, hvis skatteyderen vender hjem til Danmark, mens der stadig henstår uudnyttede realiserede tab. I henhold til de foreslåede regler i 39 B skal henstandssaldoen omregnes til et indkomstgrundlag, der fordeles forholdsmæssigt på de aktier, der fortsat er i beholdningen. Da der netop ikke er aktier i beholdningen, antager DI, at saldoen i dette tilfælde bortfalder. Dette bedes bekræftet. Hertil kommer, som omtalt ovenfor, at DI finder det rimeligt, at saldoen kan bringes under nul i forbindelse med realisering af tab, og at denne saldo kan fremføres. Alternativt bør der ydes refusion for den ekstra skat, som er blevet betalt. Lovforslagets 1 nr. 3 - ABL 39 B "Flytning til Danmark" Efter forslaget ændres reglerne for tilflytning til Danmark således, at der beregnes nye indgangsværdier (anskaffelsessummer) i forbindelse med tilflytning. En eventuel henstandssaldo omregnes til et indkomstgrundlag. Denne del af forslaget giver ligeledes anledning til bemærkninger. Således kan der være situationer, hvor skatter bliver forskellige, alt efter om aktierne i beholdningen realiseres inden tilbageflytning eller ej. Hvis værdien af aktier er lavere end ved fraflytning, vil det være fordelagtigt at realisere inden tilflytning, idet den latente skat dermed bortfalder. I modsat fald vil saldoen blive omregnet til et indkomstgrundlag, og dette bliver fratrukket indgangsværdien. Derved kan skatteydere ende med en anskaffelsessum, der er lavere end oprindeligt. Følgende eksempel illustrerer problemstillingen: Anskaffelsesværdi 200 Værdi ved fraflytning 400 Avance til beskatning 200 Skat 45% (henstandssaldo) 90 Værdi ved tilflytning 300 Omregning af henstandssaldo (90/45%)= 200 Korrigeret indgangsværdi 100 Realiserer skatteyderen dagen inden tilflytning, skal der maksimalt afregnes skat af avancen ( =100). Skatten bliver 45% af de 100, dvs. 45 Realiserer skatteyderen dagen efter hjemkomst, bliver avancen ( =200). Skatten heraf bliver 90.

7 Skatteyderen pålægges således en ekstraskat på 45 for at vente med at realisere. Dette synes uhensigtsmæssigt. Generelt er det ikke favorabelt med den foreslåede ordning at tilflytte til Danmark, hvis der er en positiv henstandssaldo og kun en lille eller ingen urealiseret avance i beholdningen. I disse tilfælde bør der ske realisation inden tilflytning, hvilket synes at være en restriktion i forhold til EU-retten. I den forbindelse skal DI gøre opmærksom på, at en eventuel negativ saldo - som, DI finder det rimeligt, kan opstå som følge af realiserede tab - i givet fald bør tillægges indgangsværdierne. Endelig skal DI bede om, at det præciseres, hvilke satser der skal benyttes i forbindelse med konverteringen af henstandssaldoen til et indkomstgrundlag, herunder hvordan bundfradragene fordeles og påvirker anden aktieindkomst i skatteåret. Fradrag for tab på varekreditter Valutakurstab I relation til forslagets 3 om ændring af kursgevinstlovens regler vedrørende fradrag for tab på varekreditter til koncernforbundne selskaber går DI ud fra, at valutakurstab fortsat kan fradrages. Når et dansk selskab sælger til et udenlandsk selskab, og handlen sker i det udenlandske selskabs valuta, da kan der opstå et valutakurstab. I denne situation vil det udenlandske selskab ikke have nogen gevinst, hvorfor det selvsagt ikke kan dokumenteres, at gevinsten er skattepligtig. I mange koncerner er det normal praksis at koncentrere funktioner og risici i Danmark. Denne praksis øger den samlede indtjening til Danmark, samtidig med at koncernens samlede valutarisici lettere kan håndteres, når de er samlet et sted. Virkningstidspunkt DI har noteret sig, at det foreslås, at lovforslaget har virkning fra fremsættelsen, dvs. den 30. maj, og også omfatter personer der allerede er fraflyttet. DI skal bemærke, at der dermed reelt sker en beskatning med tilbagevirkende kraft, og at det kan have væsentlige konsekvenser for skatteydere, der i god tro har indrettet sig efter de gældende regler. Dette skal specielt ses i lyset af, at med den seneste udvikling på aktiemarkedet vil en del skatteydere have urealiserede tab. Med forslaget mister de adgangen til omberegning. DI finder det uheldigt, at man med forslaget på denne måde rammer skatteydere, der er udstationeret, eller af andre årsager har arbejde i udlandet. DI skal henstille til, at denne del nøje genovervejes. Det er uklart, om disse skatteydere skal beregne indgangsværdier pr. 30. maj 2008, eller om der benyttes de oprindelige værdier i forbindelse med fraflytningen.

8 DI står selvsagt til rådighed med yderligere oplysninger og deltager gerne i et møde med henblik på en drøftelse af de rejste problemstillinger. Med venlig hilsen Kristian Koktvedgaard Chefkonsulent, Skat og Regnskab

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Cand.merc.aud Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Christina Støvlbæk Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. D O M afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1552 12 Utility Development A/S (advokat Bent Ramskov,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2013-14 Fremsat den 4. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere