Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om Fastholdelse af vådområder,"

Transkript

1 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Januar 2017

2 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet 2017 Foto: Annette Andersen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Formål med ordningen Hvem gælder vejledningen for? Vigtige datoer og frister Hvem kan søge tilskud? Hvad giver vi tilskud til? Støtteberettigede arealer Ikke-støtteberettigede arealer Tilskuddets størrelse Betingelser for tilsagn Plantedække Bestemmelser i den tinglyste servitut for projektområdet Information om tilsagn til offentlighed Dispensationer Generelle betingelser Sådan søger du om nyt tilsagn Ansøgningsfrist Krav til ansøgning om tilsagn Sådan søger du om udbetaling Kombination med andre ordninger Grundbetaling Pleje af græs- og naturarealer Kontrol og sanktion Kontrol i forhold til markblokke Administrativ kontrol Kontrol på stedet Overtrædelse af betingelser og sanktioner Overtrædelse af forpligtelser/andre forpligtelser Hvordan beregner vi din sanktion? Gentagelse af overtrædelse Udelukkelse Fælles regler for tilsagn Bortfald af tilsagn Producentskifte/ophør af tilsagn Overdragelse med producentskifte af tilsagn Overdragelse uden producentskifte af tilsagn

4 13.3. Du kan indtræde i en andens ansøgning om nyt tilsagn Omdannelse Ekspropriation Revisionsklausul Oplysningspligt Dispensation Force majeure og usædvanlige omstændigheder Indsamling og offentliggørelse af data Klagemuligheder Retsgrundlag Bilag 1 Forenelighedstabel Bilag 2 - Sanktionsoversigt for Fastholdelse af vådområder, naturlige vand-standsforhold og lavbundsområder (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78) Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Bilag 4 - Beslutningstræer for valg af afgrødekode

5 1. Velkommen Denne vejledning beskriver de betingelser, som gælder for tilsagn meddelt efter bekendtgørelse om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1, herfra omtalt som 20-årig Fastholdelse. Du får et tilsagn om tilskud i 20 år, og du skal overholde betingelserne for ordningen i alle 20 år. De vigtigste betingelser er, at arealerne skal henligge som græs- eller naturareal, og at betingelserne i den tinglyste servitut overholdes. Du skal søge om tilsagn om tilskud på et særligt papirskema, som findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Du kan også få skemaet tilsendt ved at henvende dig til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Ansøgningsfristen er den 31. august i det kalenderår, hvor projektet færdiggøres. Ansøgningsfristen for tilsagn med start 1. september 2017 er således den 31. august Hvis der sker ændringer i ordningen, bliver det annonceret på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside samt i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene her Formål med ordningen Ordningen har til formål at kompensere for ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af restriktioner og forpligtelser for jordbrugs- og naturarealer, der indgår i vådområdeprojekter, Natura 2000-projekter om naturlig hydrologi eller lavbundsprojekter Hvem gælder vejledningen for? Denne vejledning beskriver betingelserne for tilsagn om 20-årig Fastholdelse, tilsagn type med start 2015, 2016 og Læs mere side 5. Hvis du har et tilsagn om 20-årig Fastholdelse fra 2014 eller tidligere, kan du læse om betingelserne i Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) Vigtige datoer og frister Du kan her få et overblik over vigtige tidspunkter og frister i ordningen 20-årig Fastholdelse: 1. februar 2017 Start på ansøgningsperiode for nyt tilsagn og udbetaling af tilskud 21. april 2017 Frist for anmodning om udbetaling, hvis du har et eksisterende tilsagn 31. august 2017 Frist for indsendelse af ansøgningsskema om nyt tilsagn 1. september 2017 Den 20-årige tilsagnsperiode starter for nyt tilsagn December april 2018 Udbetaling af tilskud starter (for eksisterende tilsagn) Frist for første anmodning om udbetaling af tilskud, hvis du søger et nyt tilsagn med start 1. september maj 2018 Frist for etablering af plantedække i nyt tilsagn December 2018 Udbetaling af tilskud starter 1 Bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder med senere ændringer. 4

6 2. Hvem kan søge tilskud? Du skal som ejer eller forpagter drive et areal i et projektområde. 2 Både enkeltpersoner og offentlige og private virksomheder, så som I/S, A/S, ApS og a.m.b.a., kan søge. For Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold gælder dog, at offentlige institutioner eller virksomheder og kommunale fællesskaber ikke kan søge tilskud til 20- årig Fastholdelse, ligesom forpagtere af offentlige arealer heller ikke kan søge tilskud. 3 Der kan ikke søges 20-årig Fastholdelse på arealer, der er opkøbt af staten og videresolgt med servitut i forbindelse med projekterne, da disse er kompenseret gennem jordprisen Hvad giver vi tilskud til? Tilskuddet udgør kompensation for, at arealerne pålægges tinglyst servitut, og at du skal fastholde den ændrede tilstand på arealerne. Læs mere servitut bestemmelserne i afsnit 7.2. Tilsagnsperioden er 20-årig. Perioden starter den 1. september og slutter den 31. august 20 år senere. Du kan kun få udbetalt hele tilskuddet, hvis du overholder tilsagnsbetingelserne i alle tilsagnsår, og hvert år indsender udbetalingsanmodning i Fællesskemaet. 4. Støtteberettigede arealer Vi giver tilskud til arealer, der indgår i følgende projekter: Statslige kvælstofvådområder (tilsagn type 74) Kommunale kvælstofvådområder (tilsagn type 75) Fosforvådområder (tilsagn type 76) Naturlige vandstandsforhold (tilsagn type 77) Lavbundsprojekter (tilsagn type 78) I projektet skal der være afsat midler til 20-årig Fastholdelse, for at du kan få tilsagn. 5 Dine arealer skal bl.a. overholde følgende betingelser for at opnå tilsagn: 6 Arealerne skal ligge inden for grænsen for projektområdet. Projektet skal gennemføres. Alle ejendomme med arealer inden for projektområdet skal have tinglyst servitut. Arealet må ikke være tilplantet med skov ved tilsagnsperiodens begyndelse. Vanddækkede arealer og søer skal være opstået som følge af projektet eller et tidligere MVJ-tilsagn. 7 2 Jf. 6, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 3 Jf. 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 4 Jf. 9, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 5 Jf. 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 6 Jf. 6 i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 7 Jf. 7 i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 5

7 5. Ikke-støtteberettigede arealer Vi giver ikke tilsagn til arealer: 8 med skov med fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer der er under en tilskudsordning til skovbrug der er under andre lignende projekter og med lignende servitutter hvor der i forvejen er forpligtigelse til udtagning af produktion i medfør af anden servitut eller lovgivning (på nær reglerne for grundbetaling) hvor der i forvejen er forpligtigelse til udtagning af produktion i medfør aftale, der indebærer betaling hvor der er forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning inden for 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg 6. Tilskuddets størrelse Når du søger om tilsagn, afhænger din tilskudssats af, hvordan arealet er anmeldt i referenceåret 2014, og hvordan arealet er udnyttet i referenceperioden Arealets status i referenceåret: Under tilskudsordningen Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), der har resulteret i ændret afvanding Alm. omdrift, fx kornafgrøder eller flerårige afgrøder: Tilskudssats kr./ha/år kr. 2 Frugt/bær produktion Planteskole på friland Stævningsskov Pyntegrønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift kr. 3 Udyrket areal, men var i mindst ét af årene i alm. omdrift Under MVJ ordning Udtagning af agerjord Under andre miljø- eller økologitilsagn i en ubrudt række, og hvor arealet før tilsagnet var anvendt som 2, eller var udtaget under hektarstøtte- eller enkeltbetalingsordningen kr. 4 Permanent græs (dvs. græs i mindst 5 år) eller udyrket areal kr. 5 Under andre miljø- eller økologitilsagn i en ubrudt række, og hvor arealet før tilsagnet var anvendt som kr. 6 Ingen af de ovenstående, naturareal 300 kr. 8 Jf. 8 og 9 i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 9 Jf. 18 i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 6

8 Som dokumentation anvendes som udgangspunkt din egen anmeldelse af arealerne i Fællesskemaet. Hvis der ved kontrol er konstateret fejl heri, vil kontrolafgørelsen blive anvendt ved fastlæggelse af arealanvendelsen. 10 OBS: Hvis den økonomiske ramme for fastholdelse er fastsat på grundlag af bestemmelserne i 19, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold, gælder reglerne for tilskudssatser i samme bekendtgørelse. Her er referenceåret 2011, og referenceperioden er årene Betingelser for tilsagn Du skal overholde betingelserne herunder for at opfylde dit tilsagn. Du kan læse nærmere om betingelserne for tilsagn om 20-årig Fastholdelse i de følgende afsnit Plantedække Arealerne skal være græs- eller naturarealer i alle 20 år. 11 Udgangspunktet er, at ikke-vanddækkede arealer skal være egnet til afgræsning eller slæt. Derfor accepteres græs, lyng og lignende, men ikke skov eller krat. Der må dog gerne være småbiotoper såsom grupper af træer, buskads og læhegn, så længe de enkelte småbiotoper er fysisk adskilte og hver for sig ikke er større end 0,5 ha. 12 Småbiotoper er små uopdyrkede og permanent vegetationsbærende eller vanddækkede arealer. Småbiotoper er områder uden for omdrift med et flerårigt og relativt stabilt samfund af dyr og planter. De udgør i kombination med større naturområder og skove en grøn infrastruktur som er med til at sikre indholdet af vilde dyr og planter i landskabet. (Naturstyrelsen) For arealer, hvor afvandingsforholdene ikke forhindrer det, skal der etableres græs senest 1. maj i første tilsagnsår, hvis plantedækket ikke er egnet til afgræsning eller slæt ved tilsagnets begyndelse. 13 Hvis du søger tilsagn med start 1. september 2017, skal plantedækket altså være etableret senest 1. maj Plantedækket skal fastholdes i alle 20 år, så du må ikke lave jordbearbejdning, såsom pløjning, fræsning eller harvning. 14 Du må derfor heller ikke etablere vildstriber. Trampestier medoffentlig adgang og dyreveksler er tilladt. 15 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan dog give en dispensation til etablering af småbiotoper o.l., hvis det vurderes at være til fordel for miljøet og naturen , stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 11 Jf. 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 12 Jf. 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 13 Jf. 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 14 Jf. 11, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 15 Jf. 11, stk. 6, nr. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 16 Jf. 11, stk. 6, nr. 2, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 7

9 De fleste nye planter, der kommer naturligt i løbet af tilsagnsperioden, må gerne blive der, 17 men dette gælder ikke træer og buske. Du har iht. driftsloven pligt til at holde arealerne fri for opvækst af træer og buske. 18 Hvis arealer i projektområdet bliver så våde, at det ikke er muligt at køre med almindelige maskiner, er du dog undtaget fra rydningspligten på disse arealer. 19 Småbiotoper og arealer med træer og buske til og med 0,5 ha er ligeledes undtaget. 20 Driftsloven gælder for al nuværende og tidligere landbrugsjord, dvs. også for landbrugsjord, der indgår i vådområdeprojekter o.l Bestemmelser i den tinglyste servitut for projektområdet Du skal overholde bestemmelserne i servitutten, hvoraf nogle fremgår nedenfor. Du skal være opmærksom på, at der kan gælde flere betingelser end dem, som du kan læse om her. I så fald vil det fremgå af din servitut. 21 Gødskning Du må ikke gøde tilsagnsarealerne. Den gødning, der efterlades på arealet af græssende husdyr, er dog tilladt. Brug af plantebeskyttelsesmidler Du må ikke bruge plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet. Hvis du i særlige tilfælde har behov for at bekæmpe kæmpebjørneklo eller andre giftige og aggressive ukrudtsarter med plantebeskyttelsesmidler, skal du søge om dispensation, før du foretager dig noget (se afsnit 7.4 og 13.8). Jordforbedringsmidler Du må ikke bruge jordforbedringsmidler, herunder kalk. Tilskudsfodring Du må ikke tilskudsfodre på arealerne. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette forbud (se afsnit 7.4 og 13.8). Rene mineralblandinger regnes ikke for tilskudsfoder. Erosion Aktiviteter nær vandløb og søer må ikke medføre jorderosion. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette, fx ved drikkesteder for græssende dyr. Læs mere i afsnit Jf. 11, stk. 6, nr. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 18 Jf. 5, stk. 1, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 4. januar Jf. 5, stk. 2, nr. 6 i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 4. januar Jf. 5, stk. 2, nr. 3 i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 4. januar Jf. 10 i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 8

10 7.3. Information om tilsagn til offentlighed Du skal informere offentligheden om, at du modtager tilskud under Landdistriktsprogrammet, hvis du har en erhvervsmæssig hjemmeside, der vedrører din bedrift og har sammenhæng med dit tilsagn. 22 Information på din erhvervsmæssige hjemmeside En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside med et kommercielt formål. Der skal være en sammenhæng mellem den støtte, du modtager, og den information, som du giver på din erhvervsmæssige hjemmeside. Hvis der ikke er en sådan sammenhæng mellem hjemmesiden og dit tilsagn om fastholdelse af vådområder, behøver du ikke at informere om tilskuddet på din hjemmeside. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har vurderet, at det kun rent undtagelsesvist vil være relevant at informere om tilskuddet til fastholdelse af vådområder på hjemmesiden. Det skyldes, at der normalt ikke vil være en sammenhæng mellem den information, som man giver på en erhvervsmæssig hjemmeside og tilskud til fastholdelse af vådområder. Hvis du er i tvivl, om du skal informere om tilskuddet på din hjemmeside, er du velkommen til at kontakte Landbrugsog Fiskeristyrelsen Dispensationer Du skal altid søge om dispensation, hvis du ikke mener, at du er i stand til at overholde betingelserne i tilsagnet. Du kan fx søge dispensation, hvis du har behov for at bryde plantedækket, bekæmpe kæmpebjørneklo eller tilskudsfodre. Hvis du er i tvivl, om du skal have en dispensation, så er du meget velkommen til at kontakte os. Læs mere i afsnit Generelle betingelser Tinglysning Tinglysning skal ske for alle ejendomme, der har arealer i projektområdet. Tinglysningen gennemføres som led i projektets gennemførelse. Ejer eller forpagter Du skal drive tilsagnsarealerne som ejer eller forpagter (herunder selskaber) i hele tilsagnsperioden for at modtage og opretholde et tilsagn. Hvis du ikke længere driver arealerne, skal du enten: producentskifte tilsagnet til den nye ejer eller forpagter af arealerne (se afsnit ) eller meddele Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at tilsagnet skal bortfalde pga. salg, bortforpagtning eller ophør af forpagtning af tilsagnsarealet (afsnit ). 22 Jf. 12, nr. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundområder med senere ændringer, jf. artikel 13 og bilag III, del 1, nr. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli

11 Årlig betalingsanmodning Hvert år skal du indsende Fællesskemaet og anmelde dit tilsagnsareal, ved at: ansøge om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet, og indtegne dine tilsagnsarealer i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK). Du søger om udbetaling af tilskud i Fællesskemaet via Tast selv-service og erklærer samtidig, at du overholder alle betingelser. Fællesskemaet er normalt tilgængeligt på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside fra 1. februar og skal normalt indsendes senest 21. april. Ansøgningsfristen kan dog ændres fra år til år. Hvis du ikke indsender i tide, mister du dele af eller hele årets udbetaling, og i værste tilfælde bortfalder dit tilsagn med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Læs mere i afsnit 10. OBS: Hvis du ikke søger om udbetaling i det årlige Fællesskema inden ændringsfristen, kan du risikere, at dit tilsagn bortfalder med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Skatte-, moms- og driftsregnskaber Regnskaberne skal kunne fremvises i tilfælde af kontrol. Derfor skal du opbevare dem i 5 år Sådan søger du om nyt tilsagn Du skal normalt søge tilsagn i det år, hvor anlægsprojektet gennemføres. Tilsagnet starter den 1. september i ansøgningsåret, og plantedækket skal være etableret senest 1. maj året efter. Det er den, der har det økonomiske ansvar for driften af arealerne ved tilsagnets start, der skal søge om tilsagn. Hvis jorden er bortforpagtet den 1. september, er det altså forpagteren, der skal søge om tilsagn. Tilsagnet kan altid overføres til en anden person, se afsnit Ansøgningsfrist For projekter, der afsluttes i 2017, er ansøgningsfristen således den 31. august Tilsagnet starter den 1. september 2017, og plantedækket skal være etableret senest 1. maj Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ansøgningsfristen. Du kan sende ansøgningen på til Du kan også sende ansøgningen til: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Vand & Natur Tilskud, Pionér Allé 9,6270 Tønder Krav til ansøgning om tilsagn Du skal bruge et særligt papir ansøgningsskema, et markkort og evt. dokumentation for tidligere anvendelse. 24 Dokumentation for tidligere brug er kun nødvendig, hvis markernes anvendelse ikke fremgår korrekt af Fællesskemaet for årene (eller , se øverst side 7). 23 Jf. 12, nr. 2, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 24 Jf. 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 10

12 Ansøgningsskemaet finder du på eller ved at skrive til OBS: Alle de arealer, du søger tilsagn til, skal ligge inden for projektgrænsen. Det vil være en fordel for sagsbehandlingen, hvis du vedlægger en kopi af projektaftalen og evt. projektkort. Markkortet kan indtegnes elektronisk i IMK, eller du kan indsende et papirkort. Størrelsen på kortet skal være mellem 1: og 1:500, og din indtegning skal ligge 100 % inden for projektgrænsen. På markkortet skal samtlige marker være indtegnet og identificeret med de samme marknumre, som du har brugt i ansøgningen. Ved indtegningen skal du følge fysiske skel, kronekanter og markgrænser ved indtegning, og ikke nødvendigvis de matrikulære grænser, som vist på figur 1. Hvis markgrænsen følger den matrikulære grænse, må indtegningen dog godt følge den matrikulære grænse. Læs mere om reglerne for tilskudsberettiget plantedække i afsnit 7.1. Figur 1. Billeder fra Internet Markkort. Begge indtegninger ligger inden for projektgrænsen (lyseblå), men i billedet til venstre følger indtegningen den sorte matrikel grænse. Billede til højre viser korrekt indtegning, hvor indtegningen følger fysisk skel. 10. Sådan søger du om udbetaling Hvis du får et tilsagn gældende fra 1. september 2017, skal du første gang bede om udbetaling i Fællesskemaet Du kan læse mere om Fællesskemaet i Brugerguide til Fællesskema Du skal bede om udbetaling af dit tilskud på siden Udbetaling af tilskud miljø- og økologitilsagn i Fællesskemaet som du finder på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. På denne side i Fællesskemaet skal du samtidig erklære, at du har overholdt tilsagnsbetingelserne. Hvis du ikke har overholdt betingelserne, skal du oplyse om det i bemærkningsfeltet i Fællesskemaet og forklare, hvorfor du ikke har overholdt betingelserne. 11

13 Du kan enten selv bede om udbetaling via Tast selv-service, eller du kan give fuldmagt til din konsulent. Du skal indtegne dine tilsagnsmarker i Internet Markkort (IMK) i Tast selv-service. Bemærk, at hvis du også har tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer på dine marker med 20-årig Fastholdelse kan det ofte være nødvendigt at opdele markerne i forbindelse med indtegning. HUSK derfor at slå begge tilsagnslag til i IMK, når du indtegner dine marker. I Fællesskemaet skal du som minimum udfylde siderne: Forside Bedriftens ejendomme Markplan og grundbetaling Udbetaling af tilskud miljø- og økologitilsagn I bilag 3 kan du se, hvilke afgrødekoder, der er relevante for dine tilsagnsmarker. Forsinket indsendelse af anmodning om udbetaling Hvis du ansøger om udbetaling af tilskud i Fællesskema efter fristen, er der tale om en forsinket anmodning om udbetaling. Dette kan du gøre indtil 25 kalenderdage efter den ordinære frist, men det vil medføre en reduktion af årets støtte svarende til 1 % fradrag pr. arbejdsdag. Hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ikke har modtaget dit Fællesskema med anmodning om udbetaling senest 25 kalenderdage efter den ordinære frist, mister du som hovedregel ikke kun årets tilskud, 25 men også hele dit tilsagn, og du får krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. 26 Udbetalingskonto Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, der er registreret som din NemKonto. Du kan indberette og ændre den konto, du ønsker som NemKonto, i dit pengeinstitut (eller netbank) eller på nemkonto.dk. Nyt CVR-nummer Hvis din bedrift får nyt CVR-nummer, skal du huske at få registreret din NemKonto på det nye CVR-nummer. Du skal desuden huske at indsende en erklæring om producentskifte, hvis du får et nyt CVR-nummer, fordi din bedrift har skiftet ejer i forbindelse med oprettelse eller ophør af et selskab. Læs mere i kapitel 13.2 om Producentskifte. Oplysninger til SKAT Tilskuddet er skattepligtigt, og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser til SKAT, hvor meget du har fået udbetalt. Loft over tilskud Der er et EU-loft over, hvor stort et samlet tilskud, du årligt kan modtage pr. ha fra ordninger under Landdistriktsprogrammet. 27 Grundbetaling indgår derfor ikke i denne beregning. 25 Jf. artikel 13, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts Jf. 25, stk.1, nr. 4, og stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 27 Tilskudsloftet gælder udbetalinger fra alle ordninger under Landdistriktsprogrammet, herunder også tilsagn givet under Landdistriktsprogrammet /14 samt tidligere programmer. 12

14 Tilskudsloftet afhænger af, hvilke afgrøder du haft i referenceåret på det enkelte areal: Flerårige specialafgrøder, fx frøplanter, frugt eller bær: 900 euro/ha/år 1-årige afgrøder på arealet, fx korn, raps, roer: 600 euro/ha/år Anden arealanvendelse, fx permanent græs: 450 euro/ha/år Støtteloftet gælder for hver enkelt foranstaltning under Landdistriktsprogrammet. For eksempel er Fastholdelse af vådområder og Pleje af græs- og naturarealer samme foranstaltning. Eksempel: Hvis du har et tilsagn om fastholdelse på et areal, hvor du tidligere dyrkede korn (sats kr./ha), og du på samme areal har et tilsagn om Pleje af græs-og naturarealer med afgræsning (sats kr./ha eller kr./ha), vil du ramme EU-loftet, og dit samlede tilskud vil blive nedsat til max ca kr./ha. 11. Kombination med andre ordninger Når du søger om tilskud til fastholdelse, kan du samtidig søge om tilskud under grundbetalingsordningen og/eller søge tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Hvis du vælger at gøre dette, skal du overholde betingelserne på disse ordninger. Du kan se, hvordan andre ordninger kan kombineres i forenelighedstabellen i bilag Grundbetaling Grundbetalingen er en 1-årig støtte, som du kan søge, hvis du kan overholde det årlige aktivitetskrav (dvs. afgræsning eller slåning), se Vejledning om direkte arealstøtte 2017 Artikel 32 Hvis dine arealer er for våde til, at du kan opfylde de almindelige betingelser for grundbetaling, kan du stadig modtage grundbetaling under undtagelserne i artikel 32. En forudsætning er, at der retmæssigt blev udbetalt Enkeltbetaling til arealet i 2008, og at det projekt, der bliver gennemført på dine arealer, medvirker til implementeringen af Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet eller Fuglebeskyttelsesdirektivet. Arealer, der indgår i lavbundsprojekter medvirker ikke nødvendigvis til implementering af de nævnte direktiver, men kan alligevel opnå grundbetaling under artikel 32 i den 20-årige tilsagnsperiode, fordi de iht. EU s definitioner kan betragtes som arealer med tilsagn om 20-årig udtagning. Hvis du søger grundbetaling under artikel 32, skal du hvert år i Fællesskemaet sætte kryds i Under art. 32 på markplanen. Du skal dog være opmærksom på, at det er en forudsætning for at modtage grundbetaling under artikel 32, at du er aktiv landbruger. Se Vejledning om direkte arealstøtte 2017 Hvis du for marker med tilsagnstype 74, 75, 76, 77 søger grundbetaling under artikel 32 og bruger kode 318, skal du, hvor det er muligt, pleje eventuelle landbrugsarealer i marken med slåning eller afgræsning. 13

15 Hvis du for marker med tilsagnstype 78 søger grundbetaling under artikel 32 og bruger kode 319, skal du, hvor det er muligt, opfylde betingelserne for slåningsbrak på eventuelle landbrugsarealer, herunder en årlig slåning i perioden fra 1. august til 15. september. Hvis du derimod bruger kode 316 skal du, hvor det er muligt, pleje eventuelle landbrugsarealer i marken med slåning eller afgræsning. Miljøfokusområder (MFO) Når du søger grundbetaling, afhænger en del af dit tilskud af, om du kan leve op til de grønne krav. Et af disse krav er reglen om mindst 5 % miljøfokusområder (MFO), hvis du har mere end 15 ha i omdrift. Afhængig af arealets tidligere anvendelse kan arealer med 20-årig fastholdelse måske tælle med som MFO. Du kan anmelde et areal som MFO-slåningsbrak, hvis marken i hele kalenderåret er et landbrugsareal og opfylder betingelserne for MFO-slåningsbrak, herunder kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september. Det er dog kun muligt at anmelde arealer som MFO-slåningsbrak, hvis de i året forud retmæssigt var anmeldt som et omdriftsareal. Du kan altså ikke anmelde arealer som MFO-slåningsbrak, hvis de var permanent græs eller natur året før. Arealer, der i 2017 korrekt anmeldes som omdriftsarealer, kan derfor anmeldes som MFO-brak i 2018, selv om de fra 1. september 2017 bliver omfattet af 20-årig fastholdelse. For tilsagnstype bliver de våde arealer, som du søger grundbetaling til under art. 32, ikke længere regnet som omdriftsarealer og kan derfor ikke anmeldes som MFO-brak. For tilsagnstype 78, dvs. arealer i lavbundsprojekter, kan du for de naturarealer, som du søger om grundbetaling til under artikel 32, vælge om de skal bruges som MFO-areal (afgrødekode 319), eller om arealet ikke skal bruges som MFO (afgrødekode 316). For arealer, der anmeldes som MFO, bliver årets tilskud reguleret til 0 kr./ha. OBS: Du skal være opmærksom på, at for arealer, der anmeldes som Miljøfokusområder (MFO) bliver årets tilskud reguleret til 0 kr./ha. Permanent græs Efter 5 år, vil arealer, der var omdrift forud for projektets gennemførelse, får status som permanent græs (eller natur). Det gælder for alle tidligere omdriftsarealer i projektområdet, uanset om der er tilsagn om 20-årig fastholdelse på arealet eller ej. Arealer, der anmeldes som MFO-brak, beholder dog status som omdrift, så længe de anmeldes som MFO-brak, læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte Pleje af græs- og naturarealer Pleje af græs- og naturarealer er en 5-årig ordning, hvor du kan søge tilsagn om tilskud, hvis du kan opfylde en række betingelser. Her skal du i en femårig periode pleje arealet med afgræsning eller slæt. Hvis det bliver nødvendigt at prioritere ansøgningerne, vil arealer i vådområder dog få den laveste prioritet. Læs mere i Vejledning om Pleje af græs- og naturarealer

16 OBS: Du skal være opmærksom på, kun at søge tilskud til pleje af græs- og naturarealer på de arealer, hvor du kan overholde betingelserne for afgræsning eller slæt. 12. Kontrol og sanktion Hvert år kontrollerer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derudover udvælger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen et antal ansøgninger, som vi kontrollerer enten ud fra telemåling eller ved kontrol på stedet, dvs. din bedrift. Formålet med disse kontroller er at sikre, at reglerne for udbetaling af støtte bliver overholdt. 28 Kontrol sker på grundlag af din indsendte udbetalingsanmodning i Fællesskemaet, din indtegning i Internet Markkort og markblokregistret. Din indtegning af tilsagnsarealerne i Internet Markort bliver kontrolleret i forhold til de oplysninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har registreret om dit tilsagn i tilsagnslaget. Høringsbreve I forbindelse med kontrol af Fællesskemaer sender Landbrugs- og Fiskeristyrelsen hvert år mange høringsbreve til ansøgere vedrørende forskellige fejl i ansøgningerne. Nogle af disse breve sendes automatisk, når vores IT-system opdager uregelmæssigheder, der kan have betydning for beregningen af dit tilskud. Brevene kan ikke helt undgås, da der altid vil være utilsigtede uregelmæssigheder eller uenighed vedrørende støtteberettigelse, rådighed eller markblokgrænser, der kan påvirke den endelige afgørelse. Det er et forvaltningsretligt krav, at vi skal høre dig om sådanne forhold. 29 Som ansøger kan du i høj grad selv være med til at undgå, at du får fejl i din ansøgning ved at sikre, at din ansøgning er så korrekt som mulig. Du bør bl.a. være opmærksom på: Ikke at søge støtte til ikke-støtteberettigede arealer. At indtegne alle dine marker præcist. At lave tidlige og præcise ændringsforslag til markblokke, der er forkerte. At indtegne dine marker korrekt i forhold til dit tilsagn. Det gør du lettest ved at slå tilsagnslaget til, når du tegner markerne i IMK Kontrol i forhold til markblokke Det areal, du indtegner, er det areal, som du søger støtte til, og som fremgår af din markplan. Det er derfor vigtigt, at du indtegner dit tilsagnsareal nøjagtigt. Det er kun arealer inden for markblokkene, som er støtteberettigede. Dette betyder, at arealer, som ligger uden for markblok, ikke bliver medregnet til det støtteberettigede areal. Hvis du 28 Jf. artikel 24 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli Jf. 19, stk. 1, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april

17 mener, at markblokgrænsen er forkert, skal du indsende et ændringsforslag via IMK og indtegne det areal, som du mener, er støtteberettiget, i en selvstændig mark med markbloknummer Hvis du ikke gør det, vil du ikke kunne få tilsagn eller udbetaling til den del, der ligger uden for markblok. 30 Læs mere om indtegning i Vejledning om direkte arealstøtte 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 Bemærk, at du ved ansøgningsfristen for udbetaling skal råde over arealet som ejer eller forpagter Administrativ kontrol Den administrative kontrol omfatter alle ansøgninger. 31 Vi kontrollerer bl.a., om flere ansøgere har indtegnet det samme areal. Hvis vi er usikre på, om betingelserne er overholdt på et areal, modtager du et brev, hvor du skal redegøre for arealets beskaffenhed. Det kan for eksempel dreje sig om, hvorvidt arealet er omlagt. Læs mere om den administrative kontrol i Vejledning om direkte arealstøtte Kontrol på stedet Kontrollen på stedet består af, at vi ser på satellitbilleder og ortofotos, og en opfølgende kontrol på stedet, dvs. din bedrift. Kontrol på stedet kan varsles under forudsætning af, at det ikke forstyrrer kontrollens formål eller effektivitet. 32 I praksis betyder det, at kontrolbesøg foretages uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer. Du har med din ansøgning accepteret, at vi udfører kontrol på bedriften. Hvis din bedrift udtages til et kontrolbesøg, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, sender vi dig et brev, hvori vi oplyser dig om, at vi gennemfører kontrol senest 48 timer efter, at du har modtaget brevet. Kontrollen af dine marker bliver gennemført på dette tidspunkt også selv om du ikke har mulighed for at være til stede. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke til, at kontrolbesøget kan gennemføres, kan du finde en stedfortræder. Det gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længere periode. Kan vi ikke gennemføre en kontrol på grund af forhold, som du er årsag til, vil vi afvise din ansøgning om tilskud. 33 I en sådan situation vil du miste dit tilsagn, og vi vil derudover kræve, at du tilbagebetaler tidligere udbetalt tilskud. 30 Jf. 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 29. november 2016 om markblok og elektronisk Fællesskema. 31 Jf. artikel 28 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 809/2014 af 17. juli Jf. artikel 25 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli Jf. artikel 59, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december

18 Der er krav om, at du skal opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber for det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet. 34 Hvis der er betingelser, som vi ikke har kunnet kontrollere, fordi vi ikke har kunnet komme i kontakt med dig, betragtes disse betingelser som overtrådt. Efter kontrollen vil du modtage et brev i Tast selv-service med kontrolresultaterne. Hvis kontrollen giver anledning til bemærkninger, vil du sammen med kontrolresultatet modtage en skriftlig høring. Her får du mulighed for at kommentere kontrolresultatet som fremgår af Kontrolopgave. Du kan finde kontrollørens observationer i IMK under temaet kontrol Du kan læse mere om, hvordan du finder oplysningerne fra kontrollen i guiderne Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol og Sådan tjekker du dit markkort Kontrolløren vil ikke besvare dine eventuelle kommentarer til kontrollen, men sender dem sammen med sine egne bemærkninger til den videre sagsbehandling, hvor der tages stilling til bemærkningerne, inden der træffes afgørelse. Hvis vi ikke hører fra dig, træffer vi afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Konsekvensen ved overtrædelse af betingelserne i ordningen kan være, at du skal tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud Overtrædelse af betingelser og sanktioner Hvis vi ved kontrollen konstaterer, at du har overtrådt betingelserne, afhænger konsekvensen først og fremmest af, hvilken betingelse der er overtrådt. Vi vurderer din sag afhængig af, om det er en overtrædelse af: 35 Kriterier for støtteberettigelse Forpligtelser Andre forpligtelser Kriterier for støtteberettigelse er grundlæggende betingelser, der giver adgang til ordningen, eller som skal overholdes i hele tilsagnsperioden. Det kan fx være betingelsen om, at arealet indgår i et vådområdeprojekt i hele tilsagnsperioden. Ved overtrædelse af disse betingelser beregner vi ikke sanktion, men arealet udgår af dit tilsagn, og du skal betale tidligere udbetalt tilskud tilbage. Forpligtelser er de betingelser, der kompenseres for i ordningen. Det er fx, at arealerne skal være udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden. Andre forpligtelser er øvrige betingelser, der ikke kompenseres for, men som du alligevel skal overholde for at modtage tilskud, fx pligten til at opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet. Ved overtrædelse af forpligtelser/andre forpligtelser beregner vi en sanktion. I bilag 2 kan du se en vejledende oversigt over, hvordan vi sanktionerer de enkelte overtrædelser. Sanktionsprocenten afhænger af en konkret vurdering i den enkelte sag. 34 Jf. 12, nr. 2, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 35 Jf. artikel 63 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 samt artikel 35, stk. 1 og 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts

19 Har vi fundet en overtrædelse, vil du modtage et afgørelsesbrev, hvor vi nedsætter tilskuddet, fordi betingelserne ikke er overholdt. Du kan klage over afgørelsen, og du kan læse mere om, hvordan du klager i kapitel På de næste sider kan du læse mere om, konsekvensen ved at overtræde forpligtelser/andre forpligtelser Overtrædelse af forpligtelser/andre forpligtelser Ved overtrædelse af forpligtelser/andre forpligtelser bliver overtrædelsen vurderet i forhold til: 36 Alvor hvor alvorlig er overtrædelsen i forhold til ordningens formål? Omfang hvilken virkning har overtrædelsen på ordningens formål som helhed? Varighed hvor længe vil arealet være påvirket af overtrædelsen? Hyppighed - har du inden for programperioden haft en lignende overtrædelse? Vi laver en samlet vurdering af alvor, omfang og varighed for hver type af overtrædelser og så inddeler vi overtrædelserne i vægtningskategorier på denne baggrund. I bilag 2 kan du se vejledende vægtningskategorier for hver type af overtrædelser. Læs mere om vægtningskategorier i næste afsnit. Kriteriet hyppighed betyder, at sanktionen skærpes, hvis en overtrædelse har fundet sted flere gange hos den samme tilsagnshaver. Du kan læse mere i kapitel 12.6 om, hvordan vi beregner den skærpede sanktion for en gentagen overtrædelse Hvordan beregner vi din sanktion? I de følgende kapitler har vi beskrevet, hvordan vi beregner sanktionen, så det er muligt for dig at regne efter, hvordan en eventuel sanktion er beregnet. Sanktionen beregnes kun for overtrædelser af typen forpligtelser/andre forpligtelser. Når vi beregner, hvor stor sanktionen skal være, bruger vi to virkemidler: Vægtningskategorier - 2, 10, 25, 50 eller 100 procent. Kategorierne er opgjort ud fra overtrædelsens alvor, omfang og varighed. Sanktionstrappe en faktor, der ganges på overtrædelsen. Det vil sige, at arealmæssigt store eller gentagne overtrædelser giver forholdsmæssigt større sanktioner. De to virkemidler, vægtningskategorier og sanktionstrappen, giver tilsammen mulighed for, at vi kan tilpasse sanktionerne efter, fx hvor alvorlig overtrædelsen er eller hvor stort et areal, som overtrædelsen har berørt. Virkemidlerne betyder også, at vi kan nedsætte din udbetaling med et større beløb end det beløb, du egentlig skulle have udbetalt for det areal, hvor der er konstateret en overtrædelse. Det betyder fx, at en grov overtrædelse på et lille areal medfører en større nedsættelse, end hvad der svarer til udbetalingen på det lille areal. Nedsættelsen vil dog aldrig være større end dit samlede tilskud. 36 Jf. artikel 35, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts

20 Vurderingen af en overtrædelse vil altid bero på en konkret bedømmelse i det enkelte tilfælde. Det betyder, at vægtningskategorien i nogle sager kan være højere eller lavere end det, der fremgår af oversigten i bilag 2. Beregningen af sanktionen sker i trin og på afgrødegruppeniveau. I disse trin bruger vi også en række begreber (overtrædelsesprocent, sanktionsprocent og samlet sanktionsprocent), som går igen i de sanktionsbreve, som vi sender ud, hvorimod begrebet sanktionsprocent kun bruges i bekendtgørelsen. I det følgende gennemgås de enkelte trin i sanktionsberegningen, og bagefter kan du se en række eksempler. Begrebet afgrødegruppe56 bruges ved beregning af sanktion. En afgrødegruppe er tilsagnsmarker der er givet i samme programperiode (fx ), under samme foranstaltning (alle arealbaserede miljøtilsagn) og som har samme sats. Hvis du modtager tilskud med forskellige satser på de enkelte arealer, vil disse indgå i forskellige afgrødegrupper. Et eksempel på dette er fx hvis du har tilsagn til 20-årig fastholdelse, og du på mark 1 har et tilsagn med tilskudssatsen kr. pr. ha og på mark 2 har et tilsagn med tilskudssatsen pr. ha. De to marker tilhører derfor to forskellige afgrødegrupper. Trin 1: Vi vurderer overtrædelserne på markerne og beregner en samlet overtrædelsesprocent. Denne beregning sker ud fra forholdet mellem det areal, hvor der er fundet en overtrædelse, det samlede areal inden for afgrødegruppen og vægtningskategorien. Beregningen af overtrædelsesprocenten for en vægtningskategori ser sådan ud: Trin 2: Den samlede overtrædelsesprocent ganger vi med en faktor fra sanktionstrappen, og det resulterer i en sanktionsprocent. Sanktionstrappen bruges for at beregne en proportional stigning af sanktionen, så sanktionen bliver større ved store overtrædelser. 37 Sanktionstrappe: Interval for overtrædelsesprocent Omregningsfaktor til sanktionstrappe Maksimal sanktionsprocent efter omregning med sanktionstrappe 0 < overtrædelsesprocent < overtrædelsesprocent 20 1, < overtrædelsesprocent 50 1, < overtrædelsesprocent 100 1,4 100* 37 Jf. 23, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 19

21 * Den samlede sanktionsprocent kan aldrig overstige 100. Vi finder sanktionsprocenten for overtrædelser på markniveau ved denne beregning: Trin 3: Hvis vi finder en overtrædelse på bedriftsniveau, beregner vi sanktion uden brug af sanktionstrappen. Beregningen ser således ud: Trin 4: Til sidst lægger vi sanktionsprocenterne for mark- og bedriftsovertrædelser sammen til en samlet sanktionsprocent. Den samlede sanktionsprocent er den procent, som vi nedsætter årets tilskud med på den pågældende afgrødegruppe. Vi gentager trin 1-4 for hver afgrødegruppe, hvor vi har fundet overtrædelser på en mark i den pågældende afgrødegruppe. Eksempler på beregning af sanktion I det følgende viser vi en række eksempler, hvor sanktionen beregnes. 20

22 Eksempel med én overtrædelse: 21

23 Eksempel på flere overtrædelser på samme mark: 22

24 Hvis vi konstaterer overtrædelser på både markniveau og på bedriftsniveau, beregner vi først sanktionsprocenten på markniveau (trin 2), hvorefter vi beregner den på bedriftsniveau (trin 3). Den samlede sanktion beregnes til sidst som summen af sanktionsprocenten på markovertrædelser og summen af sanktionsprocenten på bedriftsovertrædelser (trin 4). Et eksempel på overtrædelser på både mark- og bedriftsniveau: 23

25 12.7. Gentagelse af overtrædelse Det kan betyde en skærpelse af sanktionen, hvis en forpligtelse eller en anden forpligtelse overtrædes gentagne gange. Der er tale om gentagelse når: overtrædelsen er begået af samme tilskudsmodtager der tidligere er begået andre lignende overtrædelser den tidligere overtrædelse er sket i: o o det samme tilsagn som den nye overtrædelse et andet miljøtilsagn, som er givet i 2015 eller 2016 eller o miljø- eller økologitilsagn givet i overtrædelsen er sket inden for de sidste fire år eller inden for hele programperioden I ansøgningsåret 2017 ser vi på overtrædelser, der er foregået fra 2013 til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skærper sanktionen ved at anvende en særlig sanktionstrappe for gentagelser. Sanktionstrappe for gentagelser: Interval for sanktionsprocent Omregningsfaktor til sanktionstrappe Sanktionsprocent efter brug af sanktionstrappe 0 <overtrædelsesprocent 10 1, <overtrædelsesprocent 20 1, <overtrædelsesprocent 50 1, <overtrædelsesprocent 100 2,0 100* * Sanktionsprocenten kan aldrig overstige

26 Eksempel på sanktion ved gentagelse (sammenlign med Eksempel 1): Den skærpede sanktionstrappe bruges ikke ved bedriftsovertrædelser Udelukkelse Hvis vi efter kontrol vurderer, at overtrædelsen af forpligtelser eller andre forpligtelser er alvorlig, kan det have store konsekvenser for dine tilsagn. Konsekvenserne kan være, at: 38 tilskud ikke udbetales for kontrol året og det efterfølgende år tilsagnet bortfalder, og vi kræver tilbagebetaling af tilskud tilskud for eventuelle andre miljø- og økologiordninger fra ikke udbetales for kontrol året og det efterfølgende år du ikke kan få et nyt miljøtilsagn i kontrol året eller det efterfølgende år (hvis du allerede har fået et nyt tilsagn i kontrol året, vil det bortfalde) Man kan også risikere, at man ikke får udbetalt tilskud eller blive udelukket fra ordningen, hvis man har leveret falsk bevismateriale for uretmæssigt at få udbetalt støtte eller ikke har indsendt de nødvendige oplysninger som følge af forsømmelse Jf. artikel 35, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/2014 af 11. marts Jf. artikel 35, stk. 6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/2014 af 11. marts

27 13. Fælles regler for tilsagn Bortfald af tilsagn Et tilsagn om tilskud bortfalder blandt andet, hvis: 40 Kriterierne for støtteberettigelse ikke er overholdt Visse typer af forpligtelser er ikke overholdt Du som tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller du har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse Du som tilsagnshaver tilsidesætter dine pligter i forbindelse med kontrol Du ikke opfylder din oplysningspligt Fristen for indsendelse af erklæring om producentskifte ikke bliver overholdt Du ikke overholder fristen for at indsende Fællesskemaet Hvis overtrædelsen medfører, at tilsagnet bortfalder, vil vi også kræve tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Indtil tilskuddet er betalt tilbage, bliver der beregnet renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til renteloven, dog minimum 50 kr. Der bliver beregnet renter fra den dato, hvor betalingsfristen udløber, og indtil beløbet er indbetalt. En klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at du skal indbetale det opkrævede beløb, selv om der er en klagesag i gang Producentskifte/ophør af tilsagn Du kan overdrage dit tilsagnsareal til en anden ejer eller forpagter, når arealet bliver solgt, bortforpagtet, eller forpagtningen ophører. I den situation skal du vælge enten, at: overdrage tilsagnet til den nye ejer eller forpagter, som herefter skal opfylde betingelserne (se afsnit ), eller lade tilsagnet ophøre uden at tidligere udbetalt tilskud skal betales tilbage (se afsnit ). Denne mulighed gælder kun for tilsagn ansøgt i 2015 og senere. Du skal give Landbrugs- og Fiskeristyrelsen besked om, at du enten overdrager tilsagnet eller lader det ophøre. Ellers bortfalder tilsagnet, og du vil modtage et krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Hvis den nye ejer eller forpagter viderefører tilsagnet, skal du anmelde producentskiftet på blanketten Producentskifteerklæring se nedenfor Overdragelse med producentskifte af tilsagn Du anmelder producentskiftet ved at udfylde og indsende en producentskifteerklæring, som kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, eller kan fås ved henvendelse til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Vand & Natur Tilskud. 41 Ved producentskifte skal du altid udfylde Producentskifteerklæring, og medmindre du overdrager hele bedriften, skal du også udfylde Skema over marker. Desuden kan du få brug for andre af de blanketter, du finder sammen med Producentskifteerklæring. 40 Jf. 24 og 25 i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 41 Jf. 14, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 26

28 Hvis du er i tvivl om, hvilke blanketter du skal udfylde, kan du læse mere i Vejledning om producentskifte eller kontakte Vand & Natur Tilskud. Frist for indsendelse af producentskifteerklæring Fristen for at indsende Producentskifteerklæring til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er fristen for indsendelse af Fællesskemaet. 42 Hvis erhverver har indberettet tilsagnet i sit Fællesskema, kan erklæringen dog indsendes efterfølgende inden for en frist, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fastsætter. 43 Hvis fristen for indsendelse af producentskifteerklæring ikke overholdes, kan det medføre bortfald af tilsagn. Overdragelse mindre end 8 uger før ansøgningsfristen Hvis overdragelsen sker mindre end 8 uger før Fællesskemafristen, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget senest 8 uger efter overdragelsestidspunktet. 44 Hvis overdragelsen fx finder sted den 10. april, skal producentskifteerklæringen være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest den 5. juni. Dispensation Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for anmeldelse om producentskifte. Der skal indsendes begrundet ansøgning. 45 Indtræden i tilsagnet og anmeldelse af tilsagnsmarker efter producentskifte af tilsagn Erhverver træder automatisk ind i tilsagnet fra overdragelsestidspunktet, hvis producentskifteerklæring modtages rettidigt i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 46 Erhverver skal være opmærksom på tilsagnets betingelser, da han er ansvarlig for at overholde betingelserne fra overdragelsestidspunktet. Efter en overdragelse med producentskifte af tilsagn er det erhverver, som skal anmelde tilsagnsmarker på sit Fællesskema på siden Markplan og grundbetaling og på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og økologtilsagn. Det er også erhverver, som skal erklære, at han overholder betingelserne. Tilskuddet vil blive udbetalt til den ansøger, der har søgt udbetaling i Fællesskemaet, og som råder over arealet ved ansøgningsfristens udløb. Hvis et producentskiftet tilsagn bortfalder efter overdragelsen, kræver Landbrugs- og Fiskeristyrelsen normalt, at tidligere udbetalt tilskud skal betales tilbage af erhverver. Det gælder også for tilskud, som er udbetalt til overdrager Jf. 14, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 43 Jf. 14, stk. 6, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 44 Jf. 14, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 45 Jf. 14, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 46 Jf. 14, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 47 Jf. 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 27

29 Overdragelse uden producentskifte af tilsagn For tilsagn ansøgt i 2015 og senere kan du også vælge at lade tilsagnet ophøre, uden at tidligere udbetalt tilskud skal betales tilbage, når du overdrager dit tilsagnsareal. Overdragelse af dit tilsagnsareal kan ske ved at sælge det, bortforpagte det, eller ved at forpagtningen ophører. 48 Din oplysningspligt Ønsker du at overdrage dine arealer og lade tilsagnet ophøre, skal du hurtigst muligt underrette Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om, at du har overdraget arealerne. Du underretter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om overdragelsen ved at udfylde og indsende Erklæring om overdragelse uden producentskifte af tilsagn, som du finder på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside eller får ved henvendelse til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Du bedes vedhæfte dokumentation for overdragelsen, eksempelvis en salgsaftale eller en forpagtningsaftale. Fristen for at indsende Overdragelse uden producentskifte af tilsagn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er fristen for indsendelse af Fællesskemaet, dvs. den 21. april Opfylder du ikke din oplysningspligt 50, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bestemme, at dit tilsagn bortfalder, og at du skal betale allerede udbetalt tilskud tilbage. 51 Omgåelse Vær opmærksom på, at visse tilfælde af salg, bortforpagtning eller ophør af forpagtning efter en konkret vurdering kan betragtes som omgåelse. 52 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil foretage en konkret vurdering af, om der foreligger omgåelse fx i følgende tilfælde: Du bortforpagter tilsagnsarealerne og lader dermed tilsagnet ophøre. Herefter generhverver du de samme arealer efter ganske kort tid og anmelder arealerne på Fælleskemaet ved den første ansøgningsrunde efter overdragelsen. Ovenstående eksempel er ikke altid en omgåelse af reglerne, men hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vurderer, at der er tale om omgåelse, skal du betale tidligere udbetalt tilskud tilbage Du kan indtræde i en andens ansøgning om nyt tilsagn Du kan indtræde i en anden landmands ansøgning om nyt tilsagn. Det kan eksempelvis være, hvis en landmand har ansøgt om nyt tilsagn til et areal, og arealet overdrages til en anden landmand, inden Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har givet tilsagnet. I dette tilfælde kan den nye landmand indtræde i overdragers ansøgning Jf. artikel 47, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december Jf. 14, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 50 Jf. 8 i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 4. januar Jf. 25, stk. 1, nr. 3 og stk. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 52 Jf. artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december Jf. artikel 63, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december Jf. 5 i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 28

30 Du skal indsende Erklæring om indtrædelse i ansøgning om tilsagn, hvis du ønsker at træde ind i en ansøgning om tilsagn. Skemaet findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Læs mere om anmeldelse af producentskifte i Vejledning om producentskifte Omdannelse Nogle tilsagn kan omdannes til et andet tilsagn under Landdistriktsprogrammet uden krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud, hvis: omdannelsen indebærer klare fordele for miljøet, og betingelserne i det nye tilsagn er væsentlig strengere i forhold til de eksisterende forpligtelser. 20-årig Fastholdelse kan ikke omdannes, men du kan omdanne andre tilsagn til 20-årig Fastholdelse, hvis arealet i øvrigt opfylder betingelser herfor. Det kan fx være Pleje af græs og naturarealer. Du skal være opmærksom på, at den årlige frist for ansøgning om omdannelse er den samme, som er gældende for ansøgning om det tilsagn, som du søger omdannelse til. Det vil sige, at fristen for ansøgning om omdannelse til 20-årig Fastholdelse er den 31. august Ekspropriation Ekspropriation betyder, at offentlige myndigheder varigt eller for en periode overtager dine arealer. Ved ekspropriation har du ikke selv valgt at overdrage dine arealer, men det sker efter krav fra en myndighed. 55 Når et areal bliver eksproprieret, vil der som hovedregel ikke være krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. 56 Hvis en offentlig myndighed eksproprierer dine arealer varigt eller midlertidigt, skal du kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til det. 57 Du skal fremsende kopi af den afgørelse om ekspropriation, som du har modtaget fra den pågældende myndighed. Du kan ikke søge om udbetaling af tilskud til et areal, hvis myndigheden overtager tilsagnsarealet inden udløbet af ansøgningsfristen i det pågældende tilsagnsår. Hvis du allerede har søgt om udbetaling til et areal, der eksproprieres i løbet af tilsagnsåret, skal du trække tilsagnsarealet ud af ansøgningen. Hvis du ikke har underrettet Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om ekspropriationen, og vi ved kontrollen konstaterer, at du ikke har overholdt alle tilsagnsbetingelserne, kan det medføre bortfald og evt. krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud Revisionsklausul De flerårige tilsagn indeholder en revisionsklausul. Formålet med en sådan klausul er, at NaturErhvervstyrelsen kan tilpasse tilsagnene, 55 Jf. lov nr. 96 af 31. marts 1965 om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder med senere ændringer. 56 Jf. artikel 4, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts Jf. artikel 4, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts

31 hvis der kommer nye regler, der har til formål at undgå dobbeltfinansiering i forbindelse med de grønne krav under grundbetalingsordningen revision af reglerne i forbindelse med overgang til ny programperiode samt hvis basisreglerne for ordningerne ændres, eller nye basisregler kommer til. Ved basisregler forstås de minimumsregler, herunder de krydsoverensstemmelsesregler, der gælder for arealet. Basisreglerne er ikke betingelser, der er fastsat for selve ordningen, men udgør basis for tilsagnets betingelser. Hvis du ikke kan acceptere tilpasningen af basisreglerne i tilsagnet, kan du lade dit tilsagn ophøre på grund af revisionsklausulen uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud. 58 Du skal i så fald indsende en erklæring om anvendelse af revisionsklausul Oplysningspligt Du har pligt til at oplyse Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om, hvis du ikke længere opfylder betingelserne i tilsagnet. Hvis du ikke opfylder oplysningspligten for et areal, vil Landbrugs- og Fiskeristyrelsen som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. 59 Svindel med støtteberettigelse og misbrug af tilskud Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrollerer ansøgninger om tilskud for svig med EU-midler. Svig defineres i denne sammenhæng som en forsætlig handling, der påvirker retten til støtte eller omfanget af støtte. Det kan være ukorrekte erklæringer eller dokumenter, tilsidesættelse af en oplysningspligt eller anvendelse af midler eller investeringer til andet formål, end de var bevilget til. Omgåelse, herunder når ansøger kunstigt opdeler sin virksomhed for at opfylde betingelserne til tilskud, betragtes også som svig. Ligeledes kan grov forsømmelse af tilsyn med opgaver, som støttemodtager får løst af tredjepart, blive behandlet som en forsætlig forsømmelse. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forbeholder sig retten til at kontakte tredjeparter med forbindelse til ansøgninger som del af kontrol for svig. Svig medfører, at støtten helt eller delvist bortfalder og kan desuden medføre støtteudelukkelse 60, bøde eller politianmeldelse 61. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en løsning eller fremgangsmåde er legitim og i overensstemmelse med støttebetingelserne Dispensation Hvis du i særlige tilfælde ikke kan opfylde betingelserne i tilsagnet, har du mulighed for at søge om dispensation. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og velbegrundet. Den sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - gerne på til På den måde giver du Landbrugs- og Fiskeristyrelsen mulighed for at vurdere din specielle situation. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil herefter tage stilling til, om din ansøgning kan imødekommes og sende dig en skriftlig afgørelse. 58 Jf. artikel 48 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december Jf. 25, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse. 60 Jf. artikel 77, stk. 4, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 4. januar 2017, og 289a i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. juli

32 Du skal søge dispensation inden du foretager dig noget, der kan være i strid med betingelserne fx: Hvis du har behov for at foretage kemisk bekæmpelse af ukrudtsarter Hvis du har behov for at tilskudsfodre (fx ved helårsafgræsning) OBS: Du skal være opmærksom på, at for arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, skal du i de fleste tilfælde også indhente en dispensation fra kommunen gerne inden du søger dispensation hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Hvis der er tale om helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder er der også mulighed for at påberåbe force majeure (se afsnit 13.9) Dispensation gives kun i særlige tilfælde og ansøgning skal være velbegrundet og fx begrundet i forholdene på tilsagnsmarken. Som udgangspunkt gives der ikke dispensation, hvis vi har varslet, at vi kommer på kontrol. Ligeledes gives der heller ikke dispensation for overtrædelser konstateret på en kontrol. Hvis arealet godkendes i kontrol, har det ingen konsekvens, at du har fået afslag på dispensation. Hvis der ved kontrollen konstateres overtrædelser, bliver de behandlet iht. sanktionsreglerne. Ved en kontrol på stedet konstaterer kontrolløren de faktiske forhold på arealerne, der kontrolleres. Alle overtrædelser fremgår af kontrolresultatet også selvom der er givet dispensation. Hvis der er givet dispensation for særlige forhold, skriver kontrolløren dette i bemærkningen til overtrædelsen. Der vil blive taget højde for dispensationen i den efterfølgende sagsbehandling Force majeure og usædvanlige omstændigheder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i nogle situationer frafalde krav om tilbagebetaling i tilfælde af force majeure eller ekstraordinære omstændigheder. 62 Force majeure er helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder som fx tilsagnshavers død, tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid, ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke, visse smitsomme sygdomme i husdyrbesætninger eller ved naturkatastrofer. 63 Der skal være sammenhæng mellem årsagen til den manglende overholdelse af regler og tidspunktet for den særlige begivenhed. Hvis du vil påberåbe dig force majeure eller usædvanlige omstændigheder, skal du underrette Landbrugs- og Fiskeristyrelsen indenfor 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til at gøre det. 64 Der skal medsendes dokumentation for, at der foreligger force majeure. Force majeure medfører altid bortfald af årets udbetaling. Hvis det er force majeure pga. en etårig hændelse, opretholdes tilsagnet. Hvis det er en ændring af forholdene, der vurderes at blive længerevarende, kan tilsagnet bortfalde fremadrettet (uden krav om tilbagebetaling). 62 Jf. artikel 4, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts Jf. artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december Jf. artikel 4, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts

33 Indsamling og offentliggørelse af data For at kunne administrere ordningen har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles, er beskrevet i de følgende kapitler. Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet bruger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Oplysningerne vil også blive brugt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen eller andre dele af Miljø- og Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav, jf. persondataloven (se kapitel nedenfor). Registrene føres og opbevares elektronisk hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Opbevaring af kontroloplysninger Oplysninger, der bliver indhentet til kontrol, vil blive opbevaret i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Opbevaring og anvendelse af data sker i henhold til persondataloven, hvis behandlingen af oplysninger er omfattet af denne lov. Persondataloven gælder som hovedregel kun for behandlingen af oplysninger om fysiske personer og ikke virksomheder. Hvis du søger om tilsagn som f.eks. aktieselskab, vil de oplysninger om dit selskab, som vi behandler, normalt ikke være omfattet af persondataloven. Som ansøger har du desuden ret til aktindsigt i din sag efter reglerne i Forvaltningsloven, uanset om du søger som fysisk eller juridisk person. Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? Persondataloven giver dig ret til at søge indsigt i, hvilke personoplysninger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har registreret om dig. 65 Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. 66 Anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet og offentliggørelse af data Hvis du indsender Fællesskema 2017, skal du være opmærksom på 67 : At de afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbetaling af støtte og tilskud fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under EAGF og EAFRD (EU s landbrugs- og landdistriktsordninger). At Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig. 65 Jf. 31, stk. 1, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 66 Jf. 37, stk. 1, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 67 Jf. 28 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 32

34 Klagemuligheder Du har mulighed for at klage over Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afgørelse, hvis du mener, at afgørelsen er truffet på et forkert grundlag, og du eksempelvis har nye oplysninger til din sag. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag, du modtog afgørelsen. 68 Du kan sende klagen pr. mail til eller med posten til: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade København V Du kan med fordel bruge et skema, som du finder her. Klagen skal være skriftlig og angive på hvilke punkter, den påklagede afgørelse anses for urigtig samt en begrundelse herfor. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen sender herefter din klage sammen med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kommentarer til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. 69 Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsens afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres. Hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har krævet tidligere udbetalt tilskud tilbage, bliver kravet forrentet fra udløbet af indbetalingsfristen. 70 Det vil sige, at i sager, hvor vielsen har krævet tilbagebetaling af tilskud, påløber der renter til kravet, mens din klagesag behandles. 68 Jf. 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser. 69 Jf. 14, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser. 70 Jf. 5, stk. 1, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 4. januar

35 14. Retsgrundlag De vigtigste regler fremgår af: Bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder Bekendtgørelse nr. 544 af 31. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder Lov nr af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden Bekendtgørelse nr af 29. november 2016 om markblok og elektronisk Fællesskema Bekendtgørelse nr af 26. oktober 2016 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 809/2014 af 17. juli 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 808/2014 af 17. juli 2014 Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/2014 af 11. marts 2014 Kommissionens delegerede forordning (EU) 807/2014 af 11. marts

36 Bilag 1 Forenelighedstabel Blank Ikke forenelige 0 Forenelige 1 Forenelige foranstaltninger, dvs. begge tilskud kan udbetales. 2 Kun forenelige, hvis der ikke er forpligtelse til udtagning af produktion. 3 Tilskuddet reduceres til 0 kr. Kun udbetaling, hvis arealet ikke er MFO - ingen udbetaling for tilsagn indgået 1. september 2016 eller senere. 4 5 Kun udbetaling, hvis arealet ikke er MFO Kun forenelig hvis GLM-søen ikke er udpeget som en 3-sø, kun udbetaling til tilsagn indgået 1. september 2014 eller Der udbetales ikke til MFO-arealer. 8 Kun forenelig hvis GLM-søen ikke var der ved tilsagnets start 9 Forenelige foranstaltninger, dvs. begge tilskud kan udbetales, hvis arealet ikke er omlagt eller under omlægning til økologisk jordbrug 35

37 Bilag 2 - Sanktionsoversigt for Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78) Vejledende oversigt over sanktionsregler for overtrædelse af betingelserne for 20- årig Fastholdelse. Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og varighed bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen bygger på en faglig vurdering. Vurderingen af en overtrædelse vil altid bero på en konkret bedømmelse i det enkelte tilfælde. I skemaet er der for hver type af overtrædelse fastsat følgende 4 vægtningskategorier: Kategori 1: medfører 10 % nedsættelse Kategori 2: medfører 25 % nedsættelse Kategori 3: medfører 50 % nedsættelse Kategori 4: medfører 100 % nedsættelse Kategori 4 + bortfald: medfører 100 % nedsættelse, samt bortfald af tilsagn og krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud til arealet. Overtrædelse Sanktionspraksis Forpligtelser og andre forpligtelser Etablering af skov eller dyrkning af afgrøder (servitutbestemmelse) Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler (servitutbestemmelse) Kategori 3 + Påbud om retablering af græs. Etablering af skov Kategori 4+bortfald: Græs er ikke retableret efter påbud. Kategori 4: Dyrkning af afgrøder. Kategori 3: Pletsprøjtning til og med 0,1 ha. Kategori 4: Fladedækkende sprøjtning over 0,1 ha. Tilførsel af gødning (servitutbestemmelse) Tilførsel af jordforbedringsmidler (servitutbestemmelse) Omlægning/fastholdelse af plantedække (servitutbestemmelse) Tilskudsfodring (servitutbestemmelse) Kategori 4 Kategori 3 Kategori 3: Omlægning, herunder fx etablering af læhegn og vildtremiser. Kategori 2: Manglende fastholdelse af plantedække ved tilsagnets start, hvor arealet var natur- eller græsareal. Kategori 2: Tilskudsfodring med halm, hø eller wraphø. Kategori 3: Tilskudsfodring med ensilage eller kraftfoder. 36

38 Manglende opretholdelse af eksisterende plantedække Manglende etablering af plantedække Manglende opbevaring af skatte-, moms- og driftsregnskaber Kategori 2 Kategori 2 Kategori 1: Manglende opbevaring af skatte-, moms- og driftsregnskaber. Støtteberettigelseskriterier Overtrædelser, som altid medfører bortfald af tilsagnet og krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud Arealet indgår ikke i et vådområdeprojekt Projektet gennemføres ikke Der tinglyses ikke servitut for samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet Tilsagnshaver driver ikke arealet som ejer eller forpagter i hele tilsagnsperioden Arealet er tilplantet med skov Arealet er ved tilsagnsperiodens begyndelse et permanent vanddækket areal, og vanddækket skyldes andre forhold end projektets afvandingsforhold eller et tilsagn Der er en udtagningsforpligtelse på arealet Der er uforenelige tilskudsordninger på arealet Der er en uforenelig servitut på arealet Der er bevoksede fredskovspligtige arealer Du afgiver i et tilsagnsår ikke senest den 1. august en erklæring om, at betingelserne for tilsagnet opfyldes Forhindring af kontrol Arealet er ikke drevet som miljøvenligt landbrug, herunder fx arealer som anvendes til: o Bygninger o Befæstede arealer som veje, p-pladser, vindmøller o Golfbaner, crossbaner o Råstofindvinding, grusgrave o Haver o Ridebaner 37

39 Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Kode Navn 247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring 249 Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift 254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent 308 MFO-slåningsbrak 309 Udyrket areal ved vandboring 310 Slåningsbrak 311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord årig udtagning årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning årig udtagning med tilsagn om skovrejsning fra NST 316 Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal 317 Vådområder med udtagning 318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal 319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal 323 MFO-udyrket areal ved vandboring Tilsagn type Foranstaltning Relevant afgrødekode Kommentar gældende for Fællesskema Miljøvenlig drift af græsarealer, 20 år 5 Pleje af græsog naturarealer med afgræsning, rydning, slæt, 20 år Brug koderne 247 eller 253 til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej). Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der ikke søges grundbetaling, eller hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Arealet betragtes da hverken som omdrift eller permanent græs. Kode 249 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner omkring vandboringer. 7 Udtagning af agerjord, 20 år Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal, der opfylder betingelserne for slåningsbrak, herunder kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september. Medregnes som MFO-slåningsbrak, hvis du også søger grundbetaling. Hvis du ikke søger grundbetaling, betragtes arealet alene som omdrift og slåningsbrak. 38

40 Tilsagn type Foranstaltning Relevant afgrødekode Kommentar gældende for Fællesskema 2017 Hvis arealet er et landbrugsareal, som du ønsker at slå i perioden 1. maj til 31. juli, skal du i stedet bruge afgrødekode 247 for græs i omdrift. Naturlignende arealer, som ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 319. Koden kan bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32, og arealet bliver så medregnet som MFO-slåningsbrak. Det betyder, at du skal opfylde kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september på de arealer, hvor det er muligt. Koden kan også bruges til at anmelde arealer, der ikke søges grundbetaling for. Arealet betragtes da hverken som omdrift eller permanent græs. Brug afgrødekode 313, hvis arealet er tilplantet med skov, og du ikke modtager støtte til arealet fra Naturstyrelsen. Medregnes som MFO-brak, hvis du også søger grundbetaling. Det betyder, at du skal opfylde kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september på de arealer, hvor det er muligt. Hvis du ikke søger grundbetaling, betragtes arealet hverken som omdrift eller permanent græs. Er tilsagnet fra før år 2000, og er der samtidig opnået støtte til skovrejsning fra Naturstyrelsen, anvendes kode 311 eller 314. Kode 309 og 323 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner omkring vandboringer. 8 Udtagning af græs uden for omdriften, 20 år Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal, der opfylder betingelserne for slåningsbrak, herunder kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september. Medregnes som MFO-slåningsbrak, hvis du også søger grundbetaling. Hvis du ikke søger grundbetaling, betragtes arealet alene som omdrift og slåningsbrak. Hvis arealet er et landbrugsareal, som du ønsker at slå i perioden 1. maj til 31. juli, bruger du i stedet afgrødekode 247 for græs i omdrift. Naturlignende arealer, som ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 319. Koden kan bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32, og arealet bliver så medregnet som MFO-slåningsbrak. Det betyder, at du skal opfylde kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september på de arealer, hvor det er muligt. Koden kan også 39

41 Tilsagn type Foranstaltning Relevant afgrødekode Kommentar gældende for Fællesskema 2017 bruges til at anmelde arealer, hvor der ikke søges grundbetaling. Arealet betragtes da hverken som omdrift eller permanent græs. Kode 309 og 323 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner omkring vandboringer. 9 Ændret afvanding, 20 år Ligger arealet i græs og er et landbrugsareal, anvendes afgrødekode 247. Naturlignende arealer, som ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Koden kan også bruges til at anmelde arealer, hvor der ikke søges grundbetaling. Arealet betragtes da hverken som omdrift eller permanent græs. Kode 249, 309 og 323 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner omkring vandboringer. 13 Etablering af vådområder, 20 år Med udtagnings-forpligtelse Brug afgrødekode 317, hvis arealet er et landbrugsareal, der opfylder betingelserne for slåningsbrak, herunder kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september. Medregnes som MFO-slåningsbrak, hvis du også søger grundbetaling. Hvis du ikke søger grundbetaling, betragtes arealet alene som omdrift og slåningsbrak. Hvis arealet er et landbrugsareal, som du ønsker at slå i perioden 1. maj til 31. juli, bruger du i stedet afgrødekode 247 for græs i omdrift. Naturlignende arealer, som ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 319. Koden kan bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32, og arealet bliver så medregnet som MFO-slåningsbrak. Det betyder, at du skal opfylde kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september på de arealer, hvor det er muligt. Koden kan også bruges til at anmelde arealer, hvor der ikke søges grundbetaling. Arealet betragtes da hverken som omdrift eller permanent græs. Kode 309 og 323 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner omkring vandboringer. 40

42 Tilsagn type Foranstaltning Relevant afgrødekode Kommentar gældende for Fællesskema Etablering af vådområder, 20 år Uden udtagnings-forpligtelse Hvis arealet er et landbrugsareal, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, anvendes afgrødekode 247. Naturlignende arealer, som ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Koden kan også bruges til at anmelde arealer, hvor der ikke søges grundbetaling. Arealet betragtes da hverken som omdrift eller permanent græs. Kode 249 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner omkring vandboringer. 16 Miljøvenlig drift af vådområder, 20 år Med udtagnings-forpligtelse Brug afgrødekode 317, hvis arealet er et landbrugsareal, der opfylder betingelserne for slåningsbrak, herunder kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september. Medregnes som MFO-slåningsbrak, hvis du også søger grundbetaling. Hvis du ikke søger grundbetaling, betragtes arealet alene som omdrift og slåningsbrak. Hvis arealet er et landbrugsareal, som du ønsker at slå i perioden 1. maj til 31. juli, bruger du i stedet kode 247 for græs i omdrift, eller kode 254 for permanent græs. Naturlignende arealer, som ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 319. Koden kan bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32, og arealet bliver så medregnet som MFO-slåningsbrak. Det betyder, at du skal opfylde kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september på de arealer, hvor det er muligt. Koden kan også bruges til at anmelde arealer, der ikke søges grundbetaling for. Arealet betragtes da hverken som omdrift eller permanent græs. Kode 309 og 323 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner omkring vandboringer. 16 Miljøvenlig drift af vådområder, 20 år Uden udtagnings-forpligtelse Kode 254 anvendes for landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, og som var med permanent græs før tilsagnets start. Naturlignende arealer, som ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der ikke søges grundbetaling eller hvis der søges 41

43 Tilsagn type Foranstaltning Relevant afgrødekode Kommentar gældende for Fællesskema 2017 grundbetaling under artikel 32. Arealet betragtes hverken som omdrift eller permanent græs. Kode 248 og 323 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner omkring vandboringer. 26 Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt, 5 år 35 Omlægning til økologisk jordbrug, 5 år 36 Økologisk Arealtilskud, 5 år 37 Økologisk Arealtilskud med tillæg for reduceret kvælstoftilførsel, 5 år Alle relevante afgrødekoder Alle relevante afgrødekoder Alle relevante afgrødekoder Alle relevante afgrødekoder Fastholdelse af vådområder, 20 år Afgrødekode 247 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, og som var i omdrift før tilsagnets start NB: Afgrødekode 247 kan kun anvendes i de første fem tilsagnsår. Derefter får arealerne status af permanent græs. 318 Kode 254 anvendes for landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, og som var med permanent græs før tilsagnets start. Husk, at hvis du har tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer på samme areal, skal du vælge den afgrødekode, der er relevant for dette tilsagn (se under type 56). Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der ikke søges grundbetaling eller, hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Arealet betragtes hverken som omdrift eller permanent græs. 42

44 Tilsagn type Foranstaltning Relevant afgrødekode Kommentar gældende for Fællesskema 2017 Koderne 308 og 310 kan bruges, hvis arealet er et landbrugsareal, der opfylder kravene for braklagte arealer under grundbetalingsordningen, og som det foregående år var anmeldt som omdrift. 51 Pleje af vådområder, 5 år Kode 254 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var permanent græs, før tilsagnets start. Afgrødekode 247 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var i omdrift før tilsagnets start. Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der ikke søges grundbetaling eller, hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Arealet betragtes hverken som omdrift eller permanent græs Opretholdelse af ændret afvanding (i Tøndermarsken), 5 år Kode 254 anvendes, hvis arealet er et landbrugsareal, dvs. det lever op til almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var permanent græs før tilsagnets start. Afgrødekode 247 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var i omdrift før tilsagnets start. Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der ikke søges grundbetaling eller, hvis søges grundbetaling under artikel 32. Arealet betragtes hverken som omdrift eller permanent græs. 55 Fastholdelse af vådområder, 20 år Se under type Pleje af græsog naturarealer, 5 år Afgrødekode 247 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var i omdrift før tilsagnets start Kode 254 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling (uanset om du søger grundbetaling eller ej), og som var permanent græs før tilsagnets start. 43

45 Tilsagn type Foranstaltning Relevant afgrødekode Kommentar gældende for Fællesskema Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden bruges til at anmelde arealer, som du ikke søger grundbetaling for. Koden kan også bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32, hvilket dog kun vil være muligt i sjældne tilfælde, når du har tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer. Arealet betragtes hverken som omdrift eller permanent græs. Kode 248 og 249 kan anvendes på 25 meter beskyttelseszoner om vandboringer, hvis der samtidig er et andet tilsagn, der gør at beskyttelseszonen skal tegnes ud som en selvstændig mark. 64 Ændret afvanding, 5 år Se under type Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold, 20 år Afgrødekode 247 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, og som var i omdrift før tilsagnets start. NB: Afgrødekode 247 kan kun anvendes i de første fem tilsagnsår. Derefter får arealerne status af permanent græs. Evt. Kode 254 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, og som var permanent græs før tilsagnets start. 308 Husk, hvis du samtidig har tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, skal du vælge den græskode, der gælder for det tilsagn (se under 56). Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der ikke søges grundbetaling eller, hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Arealet betragtes hverken som areal i omdrift eller permanent græs. Koden 310 kan bruges til landbrugsarealer, der lever op til kravene for braklagte arealer under grundbetalingsordningen. Du får ingen udbetaling af tilskud for marker, som du søger grundbetaling for, og som du vælger at medregne som MFO-areal ved at bruge afgrødekode

46 Tilsagn type Foranstaltning Relevant afgrødekode Kommentar gældende for Fællesskema Fastholdelse af lavbundsområder, 20 år Evt Afgrødekode 247 anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, og som var i omdrift før tilsagnets start. NB: Afgrødekode 247 kan kun anvendes i de første fem tilsagnsår. Derefter får arealerne status af permanent græs. Kode 254 anvendes til landbrugsarealer, der lever op til almindelige betingelser for grundbetaling, og som var permanent græs før tilsagnets start. Husk, hvis du samtidig har tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, skal du vælge den afgrødekode, der gælder for det tilsagn (se under 56). Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 316. Koden kan bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Derved betragtes arealet som slåningsbrak og areal i omdrift. Det betyder, at du skal opfylde kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september på de arealer, hvor det er muligt. Koden kan også bruges til at anmelde arealer med tilsagn, som der ikke søges grundbetaling for. Da betragtes arealet hverken som omdrift eller permanent græs. Koden 310 kan kun bruges, hvis arealet i hele kalenderåret er et landbrugsareal, og som opfylder kravet for slåningsbrak om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september, og som det foregående år var anmeldt som omdrift. Du får ingen udbetaling af tilskud for marken, hvis arealet sidste år var anmeldt som areal i omdrift, og du vælger at medregne marken som MFO-areal ved at bruge kode 319 for naturlignende arealer, som du søger grundbetaling under artikel 32 for. Det betyder også, at du skal opfylde kravet om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september på de arealer, hvor det er muligt. Du får heller ingen udbetaling af tilskud, hvis du bruger kode 308 for landbrugsarealer, som opfylder kravet for slåningsbrak om mindst én slåning i perioden 1. august til 15. september. 45

47 Bilag 4 - Beslutningstræer for valg af afgrødekode 46

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2017 NaturErhvervstyrelsen Januar 2017 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 December 2017 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet )

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet ) Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet 1997-2014) Januar 2017 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2010 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet )

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1996-2014) Januar 2016 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen marts 2015 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold

Vejledning om tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold Vejledning om tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervStyrelsen Kolofon Vejledning om tilsagn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2014 i de ydre koge i Tøndermarsken Januar 2014 Kolofon Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere