Årsrapport 2005/06 Annual report 2005/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005/06 Annual report 2005/06"

Transkript

1 Årsrapport 2005/06 Annual report 2005/06 CVR-nr Central Business Registration No

2 ChemoMetec A/S Indholdsfortegnelse Contents Side Page Selskabsoplysninger 1 Company details Ledelsespåtegning 2 Statement by Management on the annual report Revisionspåtegning 3 Auditors' report Ledelsesberetning 4 Management's review Anvendt regnskabspraksis 9 Accounting policies Resultatopgørelse for 2005/06 19 Income statement for 2005/06 Balance pr Balance sheet at 30 June 2006 Egenkapitalopgørelse 22 Statement of changes in equity Pengestrømsopgørelse 23 Cash flow statement Noter 24 Notes Den engelske tekst i dette dokument er en uautoriseret oversættelse af det danske originaldokument. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske udgave gældende. The English text in this document is an unauthorised translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies, the Danish version shall apply. Vær opmærksom på, at det danske decimalsystem er brugt i dette regnskab. Please note that Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements.

3 ChemoMetec A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab ChemoMetec A/S CVR-nr.: Hjemstedskommune: Allerød Company details Company ChemoMetec A/S Central Business Registration No: Registered in: Allerød Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Preben Kønig (formand) Erik Damgaard Hans Martin Glensbjerg Borkur Arnvidsson Frans Ravn Direktion Claus Resen Steenstrup, administrerende direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Phone: Fax: Internet: Supervisory Board Preben Kønig (Chairman) Erik Damgaard Hans Martin Glensbjerg Borkur Arnvidsson Frans Ravn Executive Board Claus Resen Steenstrup,Chief Executive Officer Company auditors Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, Allerød den 3. oktober 2006 The Annual General Meeting adopted the annual report, Allerød, 3 October 2006 Dirigent Chairman of the General Meeting

4 ChemoMetec A/S 2 Ledelsespåtegning Statement by Management on the annual report Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005/06 for ChemoMetec A/S. We have today considered and approved the annual report of ChemoMetec A/S for 2005/06. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act and Danish accounting standards. We consider the applied accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Company's financial position, results and cash flows. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. Allerød, den 3. oktober 2006 Allerød, 3 October 2006 Direktion Executive Board Claus Resen Steenstrup administrerende direktør Chief Executive Officer Bestyrelse Supervisory Board Preben Kønig formand Chairman Erik Damgaard Hans Martin Glensbjerg Borkur Arnvidsson Frans Ravn

5 ChemoMetec A/S 3 Revisionspåtegning Til aktionærerne i ChemoMetec A/S Vi har revideret årsrapporten for ChemoMetec A/S for regnskabsåret 2005/06. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005/06 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Auditors' report To the shareholders of ChemoMetec A/S We have audited the annual report of ChemoMetec A/S for the financial year 2005/06. The annual report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act and Danish accounting standards. The annual report is the responsibility of the Company's Management. Our responsibility is to express an opinion on the annual report based on our audit. Basis of opinion We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the annual report is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the annual report. An audit also includes assessing the accounting policies used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall annual report presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the annual report gives a true and fair view of the Company's financial position at 30 June 2006 as well as of the results of its operations and its cash flows for the financial year 2005/06 in accordance with the Danish Financial Statements Act and Danish accounting standards. København, den 3. oktober 2006 Copenhagen, 3 October 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Jens Sejer Pedersen statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant

6 ChemoMetec A/S 4 Ledelsesberetning Management's review Hoved- og nøgletal Financial highlights Hovedtal Key figures 2005/ / / / /02 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Nettoomsætning Revenue Driftsresultat (8.502) (13.625) (11.315) Operating profit/loss Resultat af finansielle poster (1.077) (1.078) (758) (564) (415) Net financials Årets resultat (974) (9.260) (14.189) (11.730) Net loss for the year Egenkapital (10.939) (10.065) (1.294) (1.417) Equity Balancesum Balance sheet total Investeringer i materielle anlægsaktiver Investments in property, plant and equipment Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Investments in patents, licences and development projects Nettoarbejdskapital Net working capital Investeret kapital Invested capital Nettorentebærende gæld (5.152) Net interest-bearing debt Nøgletal Ratios EBITA-margin (%) 5,1 0,7 (70,0) (131,6) (118,2) EBITA margin (%) Afkast af investeret kapital (%) 15,3 4,2 (385,1) (392,0) (279,0) Return on invested capital(%) Nettoomsætning/Investeret kapital 3,0 5,6 5,5 3,0 2,4 Revenue/Invested capital Finansiel gearing (0,3) (1,4) (1,2) (3,8) (4,3) Financial gearing Egenkapitalens forrentning (%) 147,4 9,3 163, ,8 827,8 Return on equity (%) Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Hovedog nøgletal for 2001/02, 2002/03 og 2003/04 er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis, idet dette ikke har været praktisk muligt, jf. i øvrigt beskrivelse om anvendt regnskabspraksis. Financial highlights are defined and calculated in accordance with "Recommendations & Ratios 2005" issued by the Danish Society of Financial Analysts. Financial highlights for 2001/02, 2002/03 and 2003/04 have not been adjusted to the new accounting policies as this has not been practicably possible, see paragraph on accounting policies.

7 ChemoMetec A/S 5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets aktivitet består i udvikling, produktion og salg af højteknologisk måleudstyr til måling af partikler i væsker og sammensætning af væsker til medico- og analysebrug. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets aktiviteter har i året været koncentreret om produktion, salg og markedsføring af egenudviklede måleapparater og kassetter. Management's review Primary activities The Company's activity consists in development, manufacture and sale of high technology measuring equipment of particles in fluids and compounding of fluids for medical and analytic use. Development in activities and finances During the year, the Company has focused its activities on production, sale and marketing of inhouse developed measuring instruments and cassettes. Årets driftsresultat andrager 751 t.kr. mod 104 t.kr. i 2004/05. Fremgangen i driftsresultatet kan primært henføres til forøgelsen af omsætningen, som steg fra t.kr. i 2004/05 til t.kr. i 2005/06. Driftsresultatet lever op til de i årsrapporten 2004/05 udmeldte forventninger til regnskabsåret. Operating profit for the year amounts to DKK 751k compared to DKK 104k in 2004/05. The progress in operating profit is primarily contributable to the increase in revenue, which rose from DKK 13,909k in 2004/05 to DKK 14,604k in 2005/06.The operating profit meets the expectations to the financial year expressed in the annual report for 2004/05. Resultatet før skat er et undrskud på 326 t.kr. Dette er en forbedring på 648 t.kr. i forhold til 2004/05, hvor underskuddet før skat androg 974 t.kr. Når der tages hensyn til de renteomkostninger, som har belastet resultatet, anses resultatet før skat for tilfredsstillende. The loss before tax amounts to DKK 326k. This is an improvement of DKK 648k compared to 2004/05 which showed a loss before tax of DKK 974k. Considering the interest expenses charged to the income statement, the loss before tax is considered satisfactory. Årets resultat er et overskud på t.kr. Resultatet er væsentligt påvirket af indregning af et skatteaktiv på t.kr. Selskabet har ikke i tidligere årsrapporter haft indregnet nogen skatteaktiver. Ledelsen har på baggrund af de seneste års indtjening vurderet, at selskabet ved udgangen af regnskabsåret 2005/06 har bragt sig i en situation, hvor det er sandsynligt, at det vil kunne udnytte sine fremførbare skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige afskrivninger, jf. note 10. På den baggrund er der i balancen indregnet et skatteaktiv på The profit for the year amounts to DKK 4,094k. The profit is significantly influenced by the recognition of a tax asset of DKK 4,420k. The Company has not in any previous annual reports recognised any tax assets. Based on earnings in previous years, Management has estimated that by the end of the financial year 2005/06, it is probable that the Company will be able to utilise its tax loss carry-forwards and unutilised tax depreciation, please see note 10. Accordingly, a tax asset of DKK 4,420k has been recognised in the balance sheet based on the expected

8 ChemoMetec A/S 6 Ledelsesberetning Management's review t.kr. baseret på de førstkommende års forventede skattemæssige overskud. tax profits in the next succeeding years. Pengestrømme fra driftsaktivitet andrager 486 t.kr. mod negative 283 t.kr. i 2004/05. Årets investeringer i materialle og immaterielle aktiver andrager t.kr. mod t.kr. i 2004/05. Cash flows from operating activities amount to DKK 486k compared to negative DKK 283k in 2004/05. Investments for the year in property, plant and equipment and intangible assets amount to DKK 2,349k compared to DKK 1,680k in 2004/05. Egenkapitalen er i årets løb forøget med t.kr. i forbindelse med kontante kapitalforhøjelser og konvertering af obligationslån. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets udløb t.kr. Forventet udvikling For det kommende regnskabsår forventes en positiv udvikling i salget af måleapparater og kassetter. Ledelsen forventer et overskud i det kommende regnskabsår. Ændring i anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af planer om børsnotering af selskabet. Der henvises til beskrivelsen i afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Særlige risici Selskabets forretningsmæssige risici knytter sig til beskyttelse af den udviklede teknologi, hvilke selskabet løbende afdækker ved patentering. During the year, equity increased by DKK 23,370k in connection with capital increases and conversion of bond loans. At the end of the financial year, equity amounts to DKK 16,495k. Outlook The sale of measuring instruments and cassettes is expected to increase in the coming financial year. Management expects next financial year to generate a profit. Chamge in accounting policies The applied accounting policies have been changed as a consequence of the contemplated stock market listing of the Company. We refer to the section Accounting policies. Particular risks The Company's business risks are related to protection of the developed technology which the Company on a current basis covers by way of patenting. Endvidere knytter de forretningsmæssige risici sig til afhængigheden af leverandører af visse tekniske komponenter. Selskabet har bestræbt sig på at vælge gode leverandører med de rette kompetencer og stræber altid efter at anvende flere leverandører hvis muligt. Selskabet har endvidere et råvarelager til flere måneders forbrug. Furthermore, the business risks are related to the dependency on suppliers of certain technical components. The Company has made an effort to select good suppliers with the appropriate competencies and, if possible, the Company also strives to use several suppliers. Further, the Company has raw material stocks covering the consumption of several months.

9 ChemoMetec A/S 7 Ledelsesberetning Management's review Selskabets finansielle risici knytter sig til valutarisikoen ved det stigende salg i fremmed valuta, idet selskabets omkostninger primært afholdes i danske kroner. Ledelsen vurderer løbende behovet for indgåelse af valutaterminskontrakter til brug for afdækning af valutarisikoen. Der er pr. 30. juni 2006 ikke indgået nogen valutaterminskontrakter. Videnressourcer Selskabet besidder en branche- og markedsmæssig viden, der gør selskabet og organisationen i stand til at operere effektivt inden for branchen for højteknologisk måleudstyr. Denne viden vedligeholdes løbende ved indsamling af relevante informationer og videreuddannelse af personale. The Company's financial risks are related to the currency exposure deriving from the increasing sales in foreign currencies, as the Company's costs are primarily incurred in Danish kroner. Management evaluates on a current basis the requirements for entering into forward exchange transactions to cover the currency exposure. At 30 June 2006, no forward exchange transactions have been concluded. Intellectual capital resources The Company possesses a profound knowledge of the industry and the market enabling the Company and the organisation to operate effectively within the sector of high technology measuring equipment. This knowledge is maintained currently by way of collection of relevant information and improving the qualifications of the staff. Selskabets medarbejdere og deres erfaring er centralt for styring og videreudvikling af selskabet, hvilket ledelsen søger at fastholde ved fortsat tilrettelæggelse og udvikling af en attraktiv arbejdsplads. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Selskabet har i løbet af regnskabsåret påbegyndt to store udviklingsprojekter. Det ene projekt har til formål at videreudvikle den nuværende produktportofolie med henblik på at skabe en række nye celletællingsprodukter, der adresserer såvel nye som eksisterende markeder. The Company's employees and their experience are vital for the management and the further development of the Company, which Management seeks to maintain through continued organisation and development of an attractive workplace. Research and development activities In the course of the financial year, the Company has initiated two major development projects. The purpose of one of the projects is to further develop the present product portfolio with a view to creating a number of new cell counting products addressing both new and existing markets. Det andet projekt omfatter udvikling af en helt ny platformteknologi med det formål at supplere den eksisterende celletællingsplatform med såkaldt kompositionsanalyse, som blandt andet kan benyttes til at bestemme fedt, protein og andre indholdsstoffer i f.eks. mælk. Der er indleveret patentansøgning The second project involves development of an entirely new platform technology with the purpose of complementing the existing cell counting platform with a socalled composition analysis, which is used to determine fat, proteines and other contents in, for instance, milk. The Company has submitted a patent

10 ChemoMetec A/S 8 Ledelsesberetning Management's review på denne nye platformteknologi. Aktiviteter i udlandet I forbindelse med den stigende efterspørgsel på selskabets produkter er en sælger udstationeret med henblik på servicering af markedet i Australien og de omkringliggende lande. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. application for this new platform technology. Foreign activities In connection with the increasing demand for the Company's products, a sales person has been expatriated with a view to service the markets in Australia and surrounding countries. Events after the balance sheet date No events have occurred after the balance sheet date to this date, which would influence the evaluation of this annual report.

11 ChemoMetec A/S 9 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Ændring i anvendt regnskabspraksis Som følge af planer om børsnotering af selskabet er anvendt regnskabspraksis ændret således, at årsrapporten fra og med regnskabsåret 2005/06 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Tidligere blev årsrapporten aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-lovens bestemmelser for regnskabsklasse B. This annual report has been presented in accordance with Danish accounting standards and the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class D enterprises. Change in accounting policies As a consequence of the contemplated stock market listing of the Company, the accounting policies have been changed thus allowing the annual report as of the financial year 2005/06 to be presented in accordance with Danish accounting standards and the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class D enterprises. Previously, the annual report was presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises. De ændringer, som har beløbsmæssig påvirkning på resultat og egenkapital, er følgende: The changes effecting the amounts pertaining to results and equity are as follows: Aktiverering af udviklingsomkostninger Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der lever op til reglerne for aktivering, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Tidligere blev alle udviklingsomkostninger indregnet som omkostninger i resultatopgørelsen. Capitalisation of development costs Development projects concerning products and processes meeting the requirements for capitalisation are recognised as intangible assets. Other development costs are recognised as costs in the income statement when incurred. Previously, all developments costs were recognised as costs in the income statement. Ændringen er indarbejdet med tilbagevirkende kraft i det omfang selskabets registreringssystmer har tilladt det. Sammenligningstal er tilpasset i overenstemmelse hermed. Ændringen har betydet en forbedring af årets resultat for 2004/05 og 2005/06 med henholdsvis 244 t.kr. og t.kr. The change is incorporated retrospectively to the extent it has been allowed by the Company's recording systems. Comparative figures have been restated accordingly. The change has implied an improvement of the Company's results for the years 2004/05 and 2005/06 by DKK 244k and DKK 2,074 respectively.

12 ChemoMetec A/S 10 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Indregning af indirekte produktionsomkostninger (IPO) i kostprisen på varebeholdninger I kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling indregnes nu også indirekte produktionsomkostninger. Tidligere blev indirekte produktionsomkostninger vedrørende selskabets varebeholdninger indregnet som omkostninger i resultatopgørelsen. Recognition of indirect manufacturing costs in the cost of inventories Indirect manufacturing costs are now recognised in the cost of manufactured goods and goods in progress. Previously, indirect manufacturing costs concerning the Company's inventories were recognised as costs in the income statement. Ændringen er indarbejdet med tilbagevirkende kraft og sammenligningstal er tilpasset i overenstemmelse hermed. Ændringen har betydet en forbedring af årets resultat for 2004/05 og 2005/06 med henholdsvis 56 t.kr. og 90 t.kr. The change is incorporated retrospectively and comparative figures have been restated accordingly. The change has implied an improvement of the results for the years 2004/05 and 2005/06 by DKK 56k and DKK 90k respectively. Påvirkning af resultat og egenkapital Som følge af ovenstående ændringer er årets resultat for 2004/05 samlet set påvirket postivt med 300 t.kr. Egenkapitalen pr. 1. juli 2004 er påvirket positivt med 100 t.kr., og egenkapitalen pr. 1. juli 2005 er påvirket positivt med 400 t.kr. Affect on results and equity As a consequence of the above changes the results for the year 2004/05 have in aggregate been affected positively by DKK 300k. At 1 July 2004, equity is affected positively by DKK 100k and equity at 1 July 2005 is affected positively by DKK 400k. Foruden ovenstående er årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Apart from the above, the accounting policies applied for this annual report are consistent with those applied last year. Recognition and measurement Assets are recognised in the balance sheet when it is probable as a result of a prior event that future economic benefits will flow to the Company, and the value of the assets can be measured reliably. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when the Company has a legal or constructive obligation as a result of a prior event, and it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liabilities can be measured reliably.

13 ChemoMetec A/S 11 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost. Measurement subsequent to initial recognition is effected as described below for each financial statement item. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Anticipated risks and losses that arise before the time of presentation of the annual report and that confirm or invalidate affairs and conditions existing at the balance sheet date are considered at recognition and measurement. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Income is recognised in the income statement when earned, whereas costs are recognised by the amounts attributable to this financial year. Foreign currency translation On initial recognition, foreign currency transactions are translated applying the exchange rate at the transaction date. Receivables, payables and other monetary items denominated in foreign currencies that have not been settled at the balance sheet date are translated using the exchange rate at the balance sheet date. Exchange differences that arise between the rate at the transaction date and the one in effect at the payment date or the rate at the balance sheet date are recognised in the income statement as financial income or financial expenses. Income statement Revenue Revenue from the sale of finished goods is recognised in the income statement when delivery is made and risk has passed to the buyer. Revenue is recognised net of VAT, duties and sales discounts.

14 ChemoMetec A/S 12 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Other external expenses Other external expenses comprise expenses for distribution, sale, marketing, administration, premises, bad debts, etc. Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige forskningsomkostninger og omkostninger vedrørende udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen. Other external expenses also include research costs and costs of development projects that do not meet the criteria for recognition in the balance sheet. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Staff costs Staff costs comprise salaries and wages as well as social security costs, pension contributions, etc for the Company's staff. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Financial income and expenses These items comprise interest income and expenses, realised and unrealised capital gains and losses on transactions in foreign currencies. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Income taxes Tax for the year, which consists of current tax for the year and changes in deferred tax, is recognised in the income statement by the portion attributable to the profit for the year and recognised directly on equity by the portion attributable to entries directly on equity. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Deferred tax is recognised on all temporary differences between the carrying amount and tax-based value of assets and liabilities, for which the taxbased value of assets is calculated based on the planned use of each asset. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. The current tax payable or receivable is recognised in the balance sheet, stated as tax calculated on this year's taxable income, adjusted for prepaid tax.

15 ChemoMetec A/S 13 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Deferred tax is recognised and measured applying the liability method on all temporary differences between the carrying amount and tax-based value of assets and liabilities. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter igangværende udviklingsprojekter samt erhvervede immaterielle rettigheder. Deferred tax assets, including the tax base of tax loss carryforwards, are recognised in the balance sheet at their estimated realisable value, either as a set-off against deferred tax liabilities or as net tax assets. Balance sheet Intangible assets Intangible assets comprise uncompleted development projects and acquired intellectual property rights. Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Development projects on clearly defined and identifiable products and processes, for which the technical rate of utilisation, adequate resources and a potential future market or development opportunity in the enterprise can be established, and where the intention is to manufacture, market or apply the product or process in question, are recognised as intangible assets. Other development costs are recognised as costs in the income statement as incurred. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Renteomkostninger på lån til finansiering af udviklingsprojekterne indregnes ikke i kostprisen The cost of development projects comprises costs such as salaries and amortisation that are directly and indirectly attributable to the development projects. Interest expenses on loans for financing the development projects are not included in cost. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan i visse tilfælde Completed development projects are amortised on a straight-line basis using the estimated useful lives of the assets. The amortisation period is usually five

16 ChemoMetec A/S 14 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies udgøre op til 20 år, såfremt den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle selskabets nytte af det udviklede produkt mv. years, but in certain cases it may be up to 20 years if the longer amortisation period is considered to better reflect the Company's benefit from the developed product, etc. Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 20 år. Acquired intellectual property rights in the form of patents and licences are measured at cost less accumulated amortisation and impairment losses. Patents are amortised over their remaining duration, and licences are amortised over the term of the agreement, but over no more than 20 years. Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Intangible assets are written down to the lower of recoverable amount and carrying amount. Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Plant and equipment Plant as well as other fixtures and fittings, tools and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Cost comprises the acquisition price, costs directly attributable to the acquisition, and preparation costs of the asset until the time when it is ready to be put into operation. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. For company-manufactured assets, cost comprises direct and indirect costs of materials, components, subsuppliers and labour costs. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Interest expenses on loans for financing the manufacture of property, plant and equipment are included in cost if they relate to the manufacturing period. All other financing costs are recognised in the income statement. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: The basis of depreciation is cost less estimated residual value after the end of useful life. Straight-line depreciation is made on the basis of the following estimated useful lives of the assets:

17 ChemoMetec A/S 15 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Produktionsanlæg 5 år Plant 5 years Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år Other fixtures and fittings, tools and equipment 5 years Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Plant and equipment are written down to the lower of recoverable amount and carrying amount. Finansielle anlægsaktiver Deposita måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Fixed assets investments Deposit ia measured at amortised cost, usually equalling nominal value less provisions for bad debts. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Inventories Inventories are measured at the lower of cost using the FIFO method and net realisable value. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Cost of manufactured goods and work in progress consists of costs of raw materials, consumables, direct labour costs and indirect production costs. Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Indirect production costs comprise indirect materials and labour costs, costs of maintenance of and depreciation and impairment losses on machinery, factory buildings and equipment applied for the manufacturing process as well as costs of factory administration and management. Financing costs are not included in cost. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. The net realisable value of inventories is calculated as the estimated selling price less completion costs and costs incurred to execute sale.

18 ChemoMetec A/S 16 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Receivables Receivables are measured at amortised cost usually equalling nominal value less provisions for bad debts. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Prepayments Prepayments comprise incurred costs relating to subsequent financial years. Prepayments are measured at cost. Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Financial liabilities Financial liabilities are recognised at amortised cost which usually corresponds to nominal value. Cash flow statement The cash flow statement is presented using the indirect method and shows cash flows from operating, investing and financing activities as well as the Company's cash and cash equivalents at the beginning and the end of the financial year. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Cash flows from operating activities are calculated as the operating profit/loss adjusted for non-cash operating items, working capital changes and income taxes paid. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Cash flows from investing activities comprise payments in connection with purchase, development, improvement and sale, etc of intangible assets and property, plant and equipment. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Cash flows from financing activities comprise changes in the size or composition of the Company's share capital and related costs as well as the raising of loans and instalments on interest-bearing debt.

19 ChemoMetec A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Likvider omfatter likvide beholdninger med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Cash and cash equivalents comprise with an insignificant price risk less short-term bank debt. Financial highlights Financial highlights are defined and calculated in accordance with "Recommendations & Ratios 2005" issued by the Danish Society of Financial Analysts. Nøgletal Beregningsformel Ratios Calculation formula EBITA-margin (%) = Driftsresultat ekskl. afskrivninger på goodwill (EBITA) x 100 Nettoomsætning EBITA margin (%) = Operating profit/loss excl amortisation of goodwill (EBITA) x 100 Revenue Afkast af investeret Driftsresultat ekskl. afskrivkapital inkl. goodwill (%) ninger på goodwill (EBITA) x 100 = Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Return on invested Operating profit/loss excl amorcapital incl goodwill (%) tisation of goodwill (EBITA) x 100 = Average invested capital incl goodwill Nettoomsæting/Investeret = kapital inkl. goodwill Nettoomsætning Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Revenue/Invested capital = incl goodwill Revenue Average invested capital incl goodwill Finansiel gearing = Nettorentebærende gæld Egenkapital Egenkapitalens forrent- Årets resultat x 100 = ning (%) Gennemsnitlig egenkapital Financial gearing = Net interest-bearing debt Equity Return on equity (%) = Net profit/loss for the year x 100 Average equity Nøgletal udtrykker EBITA-margin Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet. Afkast af investeret kapital inkl. goodwill Det afkast, som virksomheden genererer af investorernes midler. Nettoinvestering/Investeret kapital inkl. goodwill Virksomhedens kapitalintensitet og effektivitet i anvendelsen af investeret kapital. Finansiel gearing Virksomhedens finansielle gearing. Egenkapitalens forrentning Virksomhedens forretning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Ratios reflect EBITA margin The enterprise's operating profitability. Return on invested capital incl goodwill The return generated by the enterprise on the investors' funds. Revenue/Invested capital incl goodwill The enterprise's capital intensity and efficiency in employing invested capital. Financial gearing The enterprise's financial gearing. Return on equity The enterprise's return on capital invested in the enterprise by the owners.

20 ChemoMetec A/S 18 Anvendt regnskabspraksis Accounting policies Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Likvide beholdninger, tilgodehavende og skyldig selskabsskat indgår ikke i nettoarbejdskapitalen. Net working capital is defined as inventories, receivables and other operating current assets net of trade payables and other short-term operating liabilities. Cash and income tax receivable and payable are not included in net working capital. Investeret kapital inklusive goodwill er defineret som nettoarbejdskapital tillagt materielle og immaterielle anlægsaktiver samt akkumulerede afskrivninger på goodwill og fratrukket andre hensatte forpligtelser og øvrige langfristede driftsmæssige forpligtelser. Akkumulerede nedskrivninger af goodwill er ikke tillagt. Invested capital including goodwill is defined as net working capital plus property, pland and equipment and intangible assets as well as accumulated amortisation of goodwill, and minus other provisions and other long-term operating liabilities. Accumulated impairment losses on goodwill are not added. Nettorentebærende gæld er defineret som rentebærende forpligtelser, herunder skyldig selskabsskat, fratrukket rentebærende aktiver, herunder likvide beholdninger og tilgodehavende selskabsskat. Net interest-bearing debt is defined as interestbearing liabilities, including income tax payable, net of interest-bearing assets, including cash and income tax receivable.

21 ChemoMetec A/S 19 Resultatopgørelse for 2005/06 Income statement for 2005/06 Note 2005/ /05 Notes DKK'000 DKK'000 Nettoomsætning Revenue Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (2.880) (2.127) Costs for raw materials and supplies Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling (580) (1.446) Change in stocks of finished goods and goods in progress Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Work performed at own account and capitalised Bruttofortjeneste Gross profit Andre eksterne omkostninger (4.577) (4.644) Other external expenses Personaleomkostninger 2 (6.680) (6.021) Staff costs Af- og nedskrivninger 4 (1.126) (956) Depreciation, amortisation and impairment losses Driftsresultat Operating profit Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger 6 (1.079) (1.081) Financial expenses Resultat før skat (326) (974) Loss before tax Skat af årets resultat 7, Tax on loss for the year Årets resultat (974) Net loss for the year Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of loss Overført til næste år Retained earnings 4.094

22 ChemoMetec A/S 20 Balance pr Balance sheet at 30 June 2006 Note Notes DKK'000 DKK'000 Erhvervede patenter og licenser Acquired patents and licences Udviklingsprojekter under udførelse Development projects in progress Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets Produktionsanlæg og maskiner Plant and machinery Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Udskudte skatteaktiver Deferred tax assets Deposita Deposits Finansielle anlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver Fixed assets Varebeholdninger Inventories Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Andre tilgodehavender Other receivables Periodeafgrænsningsposter 47 9 Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash Omsætningsaktiver Current assets Aktiver Assets

23 ChemoMetec A/S 21 Balance pr Balance sheet at 30 June 2006 Note Notes DKK'000 DKK'000 Aktiekapital Share capital Overført overskud (12.210) Retained earnings Egenkapital (10.939) Equity Konvertible obligationslån Convertible bond loans Vækstfonden Danish Fund for Industrial Growth Erhvervs- og Byggestyrelsen The National Agency for Enterprise and Construction Langfristede gældsforpligtelser Long-term liabilities other than provisions Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Current portion of long-term liabilities other than provisions Leverandørgæld Trade payables Anden gæld Other payables Kortfristede gældsforpligtelser Short-term liabilities other than provisions Gældsforpligtelser Liabilities other than provisions Passiver Equity and liabilities Pantsætninger og leje- og leasingforpligtelser Assets charged and rental and lease commitments Øvrige noter Other notes

24 ChemoMetec A/S 22 Egenkapitalopgørelse Statement of changes in equity Aktie- Overkurs Overført kapital fond resultat I alt Share Share premium Retained capital reserve earnings Total DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital (11.336) (10.065) Equity at 1 July 2004 Ændring af anvendt regnskabspraksis Change in accounting policies Årets resultat - - (974) (974) Net loss for the year Egenkapital (12.210) (10.939) Equity at 30 June 2005 Aktie- Overkurs Overført kapital fond resultat I alt Share Share premium Retained capital reserve earnings Total DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital (12.210) (10.939) Equity at 1 July 2005 Kapitalforhøjelse Dividends distributed Emissionsomkostninger - (30) - (30) Costs of issue Opløsning af overskursfond - (23.003) Dissolution of share premium Årets resultat Net loss for the year Egenkapital Equity at 30 June 2006

25 ChemoMetec A/S 23 Pengestrømsopgørelse Cash flow statement Note 2005/ /05 Notes DKK'000 DKK'000 Driftsresultat Operating profit Af- og nedskrivninger Depreciation, amortisation and impairment losses Ændring i driftskapital 17 (1.372) (1.285) Working capital changes Modtagne finansielle indtægter 2 3 Financial income received Betalte finansielle omkostninger (21) (61) Financial expenses paid Pengestrømme vedrørende drift 486 (283) Cash flows from operating activities Køb mv. af materielle anlægsaktiver (275) (1.408) Acquisition, etc of property, plant and equipment Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (2.074) (244) Acquisition, etc of patents, licences and development projects Tilgang finansielle anlægsaktiver - (28) Acquisition, etc of property, plant and equipment Pengestrømme vedrørende investeringer (2.349) (1.680) Cash flows from investing activities Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (1.196) - Instalments on long-term liabilities other than provisions Udstedelse af konvertible obligationer Issue of convertible bond loans Provenue ved kapitalforhøjelse Proceeds from capital increase Konvertering af obligationer til aktiekapital (3.328) - Conversion of bonds to share capital Pengestrømme vedrørende finansiering Cash flows from financing activities Ændring i likvider Increase/decrease in cash and cash equivalents Likvider (245) Cash and cash equivalents at 1 July 2005 Likvider Cash and cash equivalents at 30 June 2006

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16 Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte CVR-nummer: 35 85 10 11 ÅRSRAPPORT 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2017 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Aavik Acoustics ApS Elisabethsvej 11 9000 Aalborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2016 Lars Kristensen Dirigent

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Rødding ApS Østergade 33 6630 Rødding

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2 Da Vinci Business ApS CVR-nr. 25 50 72 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Jan Motzkus Wulf Dirigent

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA INVEST A/S. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. maj Dirigent

PROTICA INVEST A/S. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. maj Dirigent Årsrapport for 2015 PROTICA INVEST A/S CVR-nr. 31 36 83 08 8. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. maj 2016 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport Protica

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den LUCAFFÉ DANMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kurt Jeppson Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr. 25585275 Aftensang

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr

Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr. 33 87 96 95 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. marts 2014. Bjørn Bager Christiansen

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

PLAZA ANTIBES ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12/2012

PLAZA ANTIBES ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12/2012 PLAZA ANTIBES ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12/2012 Hans-Henrik Hansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

FK-Byg ApS Navervej Varde CVR-nr Årsrapport 2016

FK-Byg ApS Navervej Varde CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk FK-Byg ApS Navervej 14 6800 Varde CVR-nr. 26047218

Læs mere