HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19. afdeling den 26. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Henrik Waaben og Jan Schans Christensen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Anbringender PanEuropean (Colmar) ApS har anført, at PanEuropean Investment (Jersey) Ltd. ikke har modtaget renter fra kilder her i landet og derfor ikke er begrænset skattepligtig til Danmark. Selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d, omfatter udenlandske selskaber som oppebærer renter fra kilder her i landet vedrørende gæld, som et selskab eller en forening m.v. omfattet af 1 eller litra a har til juridiske personer som nævnt i skattekontrollovens 3 B (kontrolleret gæld). Efter selskabsskattelovens 8, stk. 2, medregnes indkomst og udgifter fra fast ejendom beliggende i udlandet ikke i den danske indkomst. Den ejendom, som renterne knytter sig til, er beliggende i Frankrig, og renterne hidrører derfor ikke fra en kilde her i landet. Selvom 8, stk. 2, ikke er direkte anvendelig, vil princippet i bestemmelsen skulle finde anvendelse ved fortolkningen af 2, stk. 1, litra d. Formålet med selskabsskattelovens 2, stk.

2 - 2-1, litra d, er at imødegå, at udenlandsk ejede koncerner gennem brug af koncerninterne lån nedsætter den danske skattepligtige indkomst og dermed den danske beskatning gennem rentebetalinger til koncernselskaber i lavskatte-lande. Det kan ikke have været lovgivers hensigt at beskatte renter i den situation, hvor PanEuropean (Colmar) ApS ikke har fradragsret for renterne. Skatteministeriet har anført, at PanEuropean Investment (Jersey) Ltd. har modtaget renter fra PanEuropean (Colmar) ApS, dvs. fra en kilde her i landet, og at der er begrænset skattepligt til Danmark efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d. Der er ikke holdepunkter for at tillægge det betydning, hvorvidt de pågældende renter er allokeret til et driftssted i et tredjeland. Princippet om territorialbeskatning i selskabsskattelovens 8, stk. 2, kan ikke overføres til lovens 2, stk. 1, litra d. Ordlyden af selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d, er klar, og en bestemmelse kan ikke udelukkende baseret på formålsbetragtninger tillægges et ændret anvendelsesområde som følge af senere lovændringer, der ikke vedrører den pågældende bestemmelse. PanEuropean (Colmar) ApS kunne i øvrigt have bragt de i sagen omhandlede renter til fradrag ved at have valgt international sambeskatning. Retsgrundlag Selskabsskatteloven indeholder bl.a. følgende bestemmelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. august 2007 om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv.: Afsnit I. Skattepligten 1 Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet: 1) indregistrerede aktieselskaber, 2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, 2 Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger mv. som nævnt i 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de a) udøver et erhverv med fast driftssted her i landet b) i egenskab af ejer oppebar indtægt af en her i landet beliggende fast ejendom

3 - 3 - Stk. 2. Skattepligten i medfør af stk. 1, litra a), b) og f), omfatter alene indtægter fra de dér nævnte indkomstkilder Afsnit III. Den skattepligtige indkomst 8 Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de i denne lov omhandlede selskaber og foreninger m.v... Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 fik selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d, følgende ordlyd: Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger mv. som nævnt i 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de d) oppebærer renter fra kilder her i landet vedrørende gæld, som et selskab eller en forening m.v. omfattet af 1 eller litra a har til udenlandske juridiske personer som nævnt i skattekontrollovens 3 B (kontrolleret gæld). Dette gælder dog ikke for renter af fordringer, som er knyttet til et fast driftssted omfattet af litra a. Skattepligten omfatter ikke renter, hvis beskatningen af renterne skal frafaldes eller nedsættes efter direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater, eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor det modtagende selskab m.v. er hjemmehørende Samtidig indsattes i 2, stk. 2, følgende efter 2. pkt.: Skattepligten i medfør af stk. 1, litra d og h, er endeligt opfyldt ved den i henhold til kildeskattelovens 65 D foretagne indeholdelse af renteskat. Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 fik selskabsskattelovens 8, stk. 2, følgende ordlyd: Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, jf. dog 31 A. Som indkomst fra fast driftssted og fast ejendom anses indkomst som nævnt i 2, stk. 1, litra a og b. 1. pkt. omfatter ikke indkomst ved international skibs- og luftfartsvirksomhed eller tilfælde, hvor Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international aftale er tildelt beskatningsretten.

4 - 4 - I forarbejderne til lov nr. 221 af 31. marts 2004, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag L 119, Folketingstidende , tillæg A, s. 4172, fremsat den 17. december 2003, hedder det bl.a.: Begrænset skattepligt af visse koncerninterne lån Det foreslås, at fradragsretten for udgifter afholdt af et dansk selskab m.v. eller et fast driftssted i Danmark bortfalder, såfremt betalingen vedr. udgifterne efter udenlandske regler betragtes som koncerninterne skattefrie betalinger. Herudover foreslås det, at rentebetalinger vedr. koncerninterne lån til selskaber i lande, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsaftaler med, beskattes gennem indeholdelse af en skat på 30 pct. Provenumæssigt har disse regler karakter af værnsregler, som vil forhindre en utilsigtet udhuling af grundlaget for selskabsskat og kulbrinteskat i Danmark. I forarbejderne til lov nr. 426 af 6. juni 2005, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag L 121, Folketingstidende , tillæg A, s. 4959, fremsat den 2. marts 2005, hedder det under pkt. 2 Formål og baggrund bl.a.: Regeringen har endvidere lagt vægt på, at sambeskatningsreglerne medfører, at nogle koncerner kommer til at betale mindre skat end deres skatteevne tilsiger, fordi koncernerne kan vælge kun at inddrage underskudsgivende selskaber under sambeskatningen, mens de overskudsgivende kan holdes udenfor dansk beskatning. Denne mulighed for koncernen for selv at vælge hvilke selskabers indkomst, der skal beskattes, kaldes»cherry picking«. Muligheden indebærer, at sambeskatningsordningen ikke bliver konsekvent og sammenhængende og derved inviterer til kreativ skatteplanlægning. Som følge heraf har der løbende vist sig behov for at indføre værnsregler. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår renteskat af rentebetalinger af et lån, som et dansk anpartsselskab har optaget hos et selskab på Jersey, som det er koncernforbundet med, til delvis finansiering af en ejendom i Frankrig, som det danske selskab ejer, og hvis drift er det danske selskabs eneste aktivitet. Der er enighed om, at reglen i selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d, skal forstås sådan, at renten fra det danske selskab indtil 2005-ændringen af 8, stk. 2, under omstændigheder som de foreliggende skulle anses at hidrøre fra kilder her i landet, hvor skyldner det danske selskab har sit hjemsted.

5 - 5 - Skattepligten efter 2, stk. 1, litra d, er endeligt opfyldt ved det danske selskabs indeholdelse af renteskat, jf. 2, stk. 2, 3. pkt., og opgørelsesreglen i 8, stk. 2, finder ikke anvendelse på et udenlandsk selskabs begrænsede skattepligt. Spørgsmålet er, om beskatning efter 2, stk. 1, litra d, forudsætter, at det danske selskab har fradrag for renterne ved opgørelsen af sin danske indkomst, og om kilder her i landet i 2, stk. 1, litra d, efter 2005-ændringen af 8, stk. 2, skal forstås i overensstemmelse med princippet i 8, stk. 2. Efter ordlyden af 2, stk. 1, litra d, er renteskattepligten ikke betinget af, at det danske debitorselskab har fradragsret for renterne. Angivelsen i forarbejderne af formålet med loven at undgå udhuling af det danske beskatningsgrundlag ved fradrag for koncerninterne renter kan ikke føre til indfortolkning af et krav herom i bestemmelsen. Det forhold, at 8, stk. 2, kan have afskåret en rentefradragsret i en situation som den foreliggende, kan således ikke føre til, at der gives PanEuropean (Colmar) ApS medhold. Der er ikke ved indførelsen af et territorialbeskatningsprincip i 8, stk. 2, holdepunkter for, at dette princip også skal finde anvendelse på bestemmelsen i 2, stk. 1, litra d, om udenlandske selskabers begrænsede skattepligt af renter af kontrolleret gæld. Heller ikke dette synspunkt kan således medføre, at der gives PanEuropean (Colmar) ApS medhold. Højesteret stadfæster herefter dommen. Højesteret finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige udgangspunktet i retsplejelovens 312, stk. 1, hvorefter den tabende part skal erstatte modpartens udgifter. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal PanEuropean (Colmar) ApS inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere