Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er etableret i forbindelse med et låneengagement via Ikano Bank. Det anbefales, at du læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte forsikringsselskabet Genworth Financial på telefonnummer Nedenfor findes en kort oversigt over forsikringsdækningerne i skemaform. De fuldstændige vilkår findes på siderne 2 til 18. Bemærk venligst, at dækningen ændres fra den dag den du fylder 65 år. Dækningsoversigt for kunder som er fyldt 18 år men ikke fyldt 65 år: Forsikringshændelse Efter forsikringen er etableret, indtræder forsikringsdækningen Forsikringsydelser Selvrisikoperiode Læs nærmere om vilkår og undtagelser på Ufrivillig arbejdsløshed Efter 180 dage (12 måneder for selvstændigt erhvervsdrivende) Den månedlige ydelse på lånet betales (max. kr ). Ydelserne betales i op til 12 mdr. pr. forsikringshændelse, eller op til 36 mdr. i alt ved flere hændelser. 60 dage Side 7 og side 9 Midlertidig uarbejdsdygtighed Efter 30 dage Den månedlige ydelse på lånet betales (max. kr ). Ydelserne betales i op til 12 mdr. pr. forsikringshændelse, eller op til 36 mdr. i alt ved flere hændelser. 60 dage Side 10 Hospitalsindlæggelse som følge af sygdom eller ulykke Efter 30 dage Den månedlige ydelse på lånet betales (max. kr ). Ydelserne betales i op til 12 mdr. pr. forsikringshændelse, eller op til 36 mdr. i alt ved flere hændelser. 7 dage Side 11 Dødsfald Straks Restgæld indfries (max. kr ) Ingen Side 12 Dækningsoversigt for kunder fra 65 år og ikke fyldt 75 år: Forsikringshændelse Efter forsikringen er etableret, indtræder forsikringsdækningen Forsikringsydelser Selvrisikoperiode Læs nærmere om vilkår og undtagelser på Hospitalsindlæggelse som følge af ulykkestilfælde Efter 30 dage Den månedlige ydelse på lånet betales (max. kr ). Ydelserne betales i op til 12 mdr. pr. forsikringshændelse, eller op til 36 mdr. i alt ved flere hændelser. 7 dage Side 11 Dødsfald som følge af ulykkestilfælde Straks Restgæld indfries (max. kr ) Ingen Side 12 Ulykkesforsikring: Minimum 5 % varigt men som følge af ulykke Straks Restgæld indfries (max. kr ) Ingen Side 13 Visse kritiske sygdomme Efter 30 dage 25 % af restgælden indfries (max. kr ) Ingen Side 14

2 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelle bestemmelser Forsikringstager Forsikrede Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsgebyr Udbetaling af forsikringsydelser Forsikringens dækningsmaksimum Sådan anmelder du en forsikringshændelse Hvornår ophører forsikringsdækningen? Ændringer i forsikringsbetingelserne Behandling af oplysninger Ankenævn Lovgivning... 7 Ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere som er fyldt 18 år, men ikke 65 år Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen... 8 Ufrivillig arbejdsløshed for selvstændige erhvervsdrivende som er fyldt 18 år, men ikke 65 år Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen Midlertidig uarbejdsdygtighed for kunder som er fyldt 18 år, men ikke 65 år Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen Hospitalsindlæggelse Om vilkår for udbetaling hvis du bliver indlagt på hospital Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen for hospitalsindlæggelsen Dødsfald Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen Ulykkesforsikring for kunder fra 65 år og under 75 år Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Hvilke skader er ikke dækket Visse kritiske sygdomme for kunder fra 65 år og under 75 år Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Dækkede Sygdomme: Undtagelser i dækningen Ordforklaringer

3 Generelle bestemmelser 1. Forsikringstager Forsikringstager er Ikano Bank (herefter benævnt Ikano). Genworth Financial har indgået aftale med Ikano som forsikringstager om at dække låntagere på de vilkår, der fremgår af disse forsikringsbetingelser. 2. Forsikrede Forsikringen kan etableres af en eller flere personer, der har optaget lån hos Ikano og som har et dansk CPR. nummer. Den eller de personer, der er dækket af forsikringen, står anført som forsikrede på forsikringsbeviset. Etableringskriterier Det er en betingelse ved forsikringens ikrafttræden at du: Er fyldt 18 år, men ikke 65 år, Er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge, eller Er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i mere end 30 timer pr. uge. Ikke er ansat i fleksjob, eller lignende ordning med løntilskud eller ansat i et vikariat, Er indforstået med, at sygdom eller personskade som du har, eller burde have kendskab til ved forsikringens etablering og som du senere anmelder, ikke er dækket af forsikringen, Er indforstået med, at hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have kendskab til, kommende arbejdsløshed eller kendskab til din arbejdsgivers planer om, for eksempel, men ikke begrænset til, sammenlægning, fusion, flytning af virksomheden eller dele heraf, nedskæringer, afskedigelser eller enhver anden planlagt konsekvens begrundet i virksomhedens utilstrækkelige resultater, kan disse forhold ikke på et senere tidspunkt give anledning til forsikringsdækning. Hvis du er selvstændig erhversdrivende, og tidligere har været erklæret konkurs som selvstændig erhvervsdrivende, kan du alligevel godt tegne forsikringen, men kan ikke opnå dækning jf. afsnittet om ufrivillig arbejdsløshed for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have, kendskab til: Sygdom eller personskade, som senere måtte give anledning til, at du anmelder en forsikringshændelse om ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, hospitalsindlæggelse, ulykkesdækning, kritisk sygdomdsdækning eller dødsfald Kommende arbejdsløshed, eller forhold som nævnt i 6. punkt ovenfor i dette afsnit, som senere måtte give anledning til anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed - vil vi alligevel forsikre dig. Du er dog ikke berettiget til forsikringsdækning, som direkte eller indirekte relaterer sig til den arbejdsløshed eller den sygdom eller personskade, som du havde, eller burde have, kendskab til på ethvert tidspunkt før forsikringens etablering. Flere forsikrede: Hvis lånet er optaget af flere personer, som er berettigede til forsikringsdækningen gælder følgende: Hvis det fremgår af forsikringsbeviset, at der er flere forsikrede og disse har betalt fuldt forsikringsgebyr, er der fuld dækning for samtlige forsikrede. Hvis flere personer er berettigede til en forsikringsydelse på samme tid, vil der dog kun blive udbetalt en forsikringsydelse til lånet. 3. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft, når tro- og love erklæringen er afgivet til Ikano som bekræftelse på, at etableringskriterierne i afsnit 2 ovenfor er opfyldt og lånet er trådt i kraft. Har du ved forsikringens etablering, eller senere, givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringsdækningen, er forsikringsaftalen ikke bindende for os. I henhold til Forsikringsaftaleloven kan forsikringsdækningen i disse tilfælde reduceres eller helt bortfalde. Forsikringsdækningen for den enkelte dækningstype kan træde i kraft på et senere tidspunkt. Se afsnittet Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser under hver dækningstype. Forsikringsdækningen gælder i lånets løbetid for en måned ad gangen og fornyes automatisk hver måned, medmindre forsikringen ophører tidligere af en af de grunde, som er nævnt under afsnittet Hvornår ophører forsikringsdækningen. 3

4 Hvis en forsikring, der har løbet i mindst 180 dage ophører og du senest 14 dage efter nytegner en tilsvarende forsikring hos Ikano og Genworth Financial i forbindelse med et låneengagement hos Ikano, vil forsikringsdækningen træde i kraft umiddelbart efter tegning, uanset hvad der i øvrigt fremgår af disse forsikringsbetingelser. Der skal dog altid afgives ny tro og love erklæring ved nytegning. 4. Forsikringsgebyr Betaling af forsikringsgebyr er en forudsætning for forsikringsdækning. Gebyret for forsikringen betales månedligt forud. Første gang den førstkommende 1. i måneden efter forsikringens ikrafttræden Det månedlige gebyr kan ændres med 60 dages varsel, således at det ændrede gebyr gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Du skal også indbetale det løbende gebyr i perioder, hvor vi udbetaler ydelser fra forsikringen. Tilbagebetaling af gebyr ved opsigelse af forsikring Hvis du opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 30 dage efter modtagelsen af forsikringsbetingelserne, får du hele det indbetalte gebyr tilbage. 5. Udbetaling af forsikringsydelser Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til Ikano jf. punkt 1 om forsikringstager, for at reducere eller indfri din forpligtelse. Forsikringsydelsen ved dødsfald, kritisk sygdom og ulykke vil altid blive udbetalt som et engangsbeløb, mens øvrige forsikringsydelser udbetales for hver 30 dages sammenhængende arbejdsløshed, sygdom eller hospitalsindlæggelse efter udløbet af selvrisikoperioden. Månedsudbetalinger kan aldrig fortsætte længere end til lånets indfrielse. Du er selv ansvarlig for at betale ydelser på lånet, indtil din anmodning om forsikringsydelser er godkendt og udbetalingen er påbegyndt. 6. Forsikringens dækningsmaksimum Uanset hvor mange lån med denne forsikringsdækning (ØkonimiSikring for låntagere i Ikano Bank) du har hos Ikano, kan forsikringsydelsen ved dødsfald, eller ulykkestilfælde tilsammen aldrig overstige kr Ved kritisk sygdom kan dækningen aldrig tilsammen overstige kr. På samme måde kan den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, eller hospitalsindlæggelse aldrig overstige kr pr. per 30 dages periode, uanset antallet af lån med vores forsikringsdækning, du har hos Ikano. 7. Sådan anmelder du en forsikringshændelse Du, dine arvinger eller boet efter dig, skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til os. Det kan ske pr. telefon, e- mail eller brev, hvorefter vi sender en anmeldelsesblanket, der skal udfyldes og returneres til os. Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at vi modtager de oplysninger, herunder lægelige oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle anmeldelsen, for eksempel: Korrekt udfyldt anmeldelse Kopi af opsigelse fra din arbejdsgiver Dokumentation for ansættelsesforhold og aflønning hos arbejdsgiver igennem minimum 12 måneder Lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark Erklæring fra dit lokale Jobcenter eller A-kassen Dødsattest Du, dine arvinger eller boet efter dig, skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Hvis der er tale om en hændelse, der berettiger til udbetaling af forsikringsydelse, refunderer vi dog disse direkte omkostninger. Hvis du har anmeldt ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, og vi har godkendt din anmeldelse, skal du for hver 30 dages sammenhængende arbejdsløshed eller uarbejdsdygtighed og så længe du mener at have krav på udbetaling af forsikringsydelser, indsende en fornyet anmeldelse til os. 4

5 Har du anmeldt hospitalsindlæggelse skal du indsende anmeldelse når du har været indlagt i sammenhængende 7 dage hvorefter der betales en ydelse. For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse efter optjeningsperiodens udløb, betaler vi en ydelse i henhold til den oprindelige tilbagebetalingsplan, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din hospitalsindlæggelse for perioden. Du har ikke krav på udbetaling af forsikringsydelser fra flere dækningstyper samtidig. Ændring af anmeldelse fra midlertidig uarbejdsdygtighed til ufrivillig arbejdsløshed Hvis vi udbetaler forsikringsydelser eller du på et senere tidspunkt i samme uarbejdsdygtighedsperiode vil blive berettiget til forsikringsydelse på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed, og du bliver ufrivilligt arbejdsløs, skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse herom. Vi fortsætter udbetalingen på grund af uarbejdsdygtighed, så længe du er berettiget hertil. Hvis du fortsat er arbejdsløs, efter at du er blevet erklæret arbejdsdygtig af din læge, skal du udfylde og fremsende en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed til os. Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, vil udbetalingen fortsætte uden fradrag for ny selvrisikoperiode, så længe du er arbejdsløs, dog højest i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor arbejdsløsheden indtrådte. Vi vil i vurderingen af din anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed se bort fra, at du ikke har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden, som ellers er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser. De 12 måneder regnes i dette tilfælde i stedet frem til uarbejdsdygtighedens indtræden. Ændring af anmeldelse fra ufrivillig arbejdsløshed til midlertidig uarbejdsdygtighed Hvis vi udbetaler forsikringsydelser eller du på et senere tidspunkt i samme arbejdsløshedssperiode vil blive berettiget til forsikringsydelse på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og du bliver midlertidig uarbejdsdygtig, skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse herom. Udbetalingen på grund af ufrivillig arbejdsløshed vil ophøre, og du skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed til os. Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed, vil udbetalingen fortsætte uden fradrag for en ny selvrisikoperiode, så længe du er uarbejdsdygtig, dog højst i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor du blev uarbejdsdygtig. Vi vil i vurderingen af din anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed se bort fra, at du på tidspunktet for anmeldelsen ikke har været i arbejde, som ellers er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser. Ændring fra hospitalsindlæggelse til midlertidig uarbejdsdygtighed Får du dækning for hospitalsindlæggelse og bliver du udskrevet uden at være arbejdsdygtig, skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse herom. Betalingen for hospitalsindlæggelse vil ophøre og du skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed til os. 8. Hvornår ophører forsikringsdækningen? Fortrydelsesret: I henhold til forsikringsaftalelovens 34 jvf. lov nr. 451 af 9. juni 2004 har du ret til at fortryde købet af forsikringen. Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er 30 dage, der regnes fra den dag du har modtaget police og forsikringsbetingelserne. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den først følgende hverdag. Hvordan fortryder du: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele Ikano Bank at du har fortrudt købet af forsikringen. Dette kan ske per brev, telefax eller til. Ikano Bank Stationsparken Glostrup Telefax:

6 Forsikringsdækningen ophører : Når lånet er tilbagebetalt. Hvis lånet er opsagt af Ikano eller lånet er misligholdt Når du ikke har indbetalt det løbende gebyr senest ved udløbet af fristen i opsigelsen. Opsigelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis gebyret ikke er betalt inden den i opsigelsen angivne frist. Opsigelsen indeholder desuden oplysninger om, at du kan genindtræde i forsikringsdækningen, hvis der er særligt undskyldende omstændigheder. Denne fornyede dækning træder i kraft dagen efter betaling af det forfaldne gebyr, tillagt renter og andre omkostninger. Forsikringen ophører fra det tidspunkt, hvortil du har betalt. Hvis du går på førtidspension, bliver tilkendt eller påbegynder fleksjob eller lignende job med løntilskud, medmindre du er 65 år eller derover, Du er forpligtet til omgående at orientere os herom. Ved udgangen af den kalendermåned hvori du fylder 75 år. Hvis du dør. Når der er udbetalt 36 ydelser for både ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæggelse Hvis flere personer er dækket af forsikringen, og en af disse fylder 75 år, går på førtidspension, efterløn eller bliver tilkendt eller påbegynder fleksjob, vil denne person ikke længere være omfattet af forsikringsdækningen. Kontakt Ikano såfremt det er tilfældet, og forsikringen ønskes videreført af den medforsikrede. Hvis du opsiger forsikringsdækningen Du har ret til når som helst at opsige forsikringsdækningen skriftligt med 30 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dage. Hvis vi opsiger forsikringsdækningen Vi kan skriftligt opsige forsikringsdækningen: Med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Uden varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringen. Når du ikke har indbetalt det løbende forsikringsgebyr. 9. Ændringer i forsikringsbetingelserne Vi er berettigede til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel således at ændringen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. 10. Behandling af oplysninger Ved anmodningen om etablering af forsikring tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af såvel Ikano som Genworth Financial med henblik på vurdering af forsikringsdækningen. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Ikano og Genworth Financial har registreret om dig samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af de pågældende oplysninger straks ophøre. 11. Ankenævn Vi er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. 6

7 Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos os på adressen: Genworth Financial, Kirkebjerg Allé 86B 2, 2605 Brøndby, telefon eller hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon Lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere som er fyldt 18 år, men ikke 65 år 13. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den ufrivillige arbejdsløshed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode på mindst 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. (Se definitionen af Lønmodtager i Ordforklaringen ). Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden. Perioder hvor du er på supplerende dagpenge, tæller ikke med i beregningen af de 12 måneder. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er registreret arbejdsløs, er tilmeldt dit lokale Jobcenter, og står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Det er en betingelse for en eventuel senere udbetaling af forsikringsydelse, at du SENEST 30 dage efter din sidste arbejdsdag er til fuldt rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked på baggrund af en tilmelding til dit lokale Jobcenter. Vi ser bort herfra, hvis årsagen til den manglende tilmelding hos dit lokale Jobcenter skyldes afholdelse af normal ferie indenfor ferielovens rammer (dog max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom/personskade, som er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens etablering. Denne betingelse gælder for såvel første arbejdsløshedsperiode som senere arbejdsløshedsperioder. Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder indenfor de første 180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Desuden er ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder som følge af opsigelse, samt enhver form for mundtligt eller skriftligt varsel herom, som indtræder eller afgives, indenfor de første 180 dage efter, at forsikringens ikrafttrædelse, ikke omfattet af forsikringen og kan derfor aldrig medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser. Dette er også gældende selvom ethvert varsel, eller enhver meddelelse, om senere opsigelse først effektueres på et senere tidspunkt. Som opsigelse, varsel og meddelelse i relation til denne forsikring, anses eksempelvis, men ikke begrænset til, enhver form for: Sindetskrivelser i.h.t. Forvaltningsloven, varslinger og/eller meddelelser på baggrund af Varslingsloven, Lov om Virksomhedsoverdragelse, eller enhver anden lovgivning. Meddelelse om lukning, sammenlægning og/eller afskedigelse, så snart der er truffet beslutning herom, og dette er kommet til din kundskab. Informationsmøder og alle andre mundtlige meddelelser om senere afskedigelse Alle andre typer meddelelser, hvori det fastslås, at opsigelse vil finde sted på ethvert fremtidigt tidspunkt. Det er uden betydning, om meddelelsen er mundtlig eller skriftlig. Hvis forsikringsydelsen er forhøjet på et tidspunkt efter den oprindelige ikrafttrædelse, gælder der en ny 180 dages periode fra dette tidspunkt. Perioden regnes altid fra den seneste forhøjelse. Ufrivillig arbejdsløshed betyder, at du er blevet afskediget fra dit job og at din ansættelse herefter ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os sidestilles hermed. Arbejdsløshed, der skyldes at du selv har opsagt dit job, uanset årsag, eller skyldes berettiget bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet ufrivillig arbejdsløshed. Skyldes arbejdsløsheden forhold eller handlinger fra din side som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol, er der ingen forsikringsdækning. Enhver form for arbejdsfordeling samt afskedigelse, og tilbud om genansættelse på lavere arbejdstid, betragtes ikke som ufrivillig arbejdsløshed. Det samme gælder hvis der er tale om enhver form for lønnedgang. Ufrivillig arbejdsløshed regner vi for indtrådt den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode, dog tidligst fra den dag, hvor du tilmelder dig jobcenteret som arbejdsløs. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Ved konkurs hos arbejdsgiveren, indtræder den ufrivillige arbejdsløshed for lønmodtagere ved konkursens indtræden, og vi ser derved bort fra den normale opsigelsesperiode, medmindre der udbetales ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet. I disse tilfælde regnes arbejdsløsheden som indtrådt når disse ydelser ophører og du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. 14. Forsikringsydelser Selvrisiko 7

8 De første 60 hele dage efter at den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Det vil sige, at du selv skal betale de ydelser på lånet, som forfalder i løbet af perioden. Først når den ufrivillige arbejdsløshed har varet i 60 sammenhængende hele dage, har du ret til ydelser fra forsikringen. Beregningen af selvrisikoperioden starter tidligst på det tidspunkt hvor du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. Ydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 60 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til den aftalte, månedlige ydelse på dit lån, dog højst svarende til det aftalte beløb på den seneste månedsoversigt før du blev opsagt, og tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillig arbejdsløshed i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse. For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed efter selvrisikoperiodens udløb betaler vi et beløb svarende til den aftalte ydelse på dit lån, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. Vi betaler op til 12 ydelser pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt op til 36 ydelser ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden du blev arbejdsløs. Forsikringsgebyr Du skal også indbetale det løbende gebyr i perioder, hvor vi udbetaler ydelser fra forsikringen. Flere arbejdsløshedsperioder Du skal igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mere end 90 dage, for at være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelse efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis disse to arbejdsløshedsperioder er adskilt af 90 dage eller mindre, behandler vi dog de to perioder som en periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og du påbegynder midlertidigt arbejde i en periode på mindre end 12 måneder, skal du skriftligt meddele os det, før du påbegynder det midlertidige arbejde, eller hurtigst muligt efter du har påbegyndt arbejdet. Forventes det midlertidige arbejde at vare 3 måneder eller mindre, behøver du ikke meddele det til os. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde. Imidlertid vil forsikringsydelserne på grund af ufrivillig arbejdsløshed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde, når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed. Vi udbetaler op til 12 ydelser i alt, hvori udbetalinger før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet. 15. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved arbejdsløshed, hvis: Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode på 12 måneder umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden. Du indenfor de første 180 dage efter forsikringen er trådt i kraft bliver opsagt skriftligt eller mundtligt, eller modtager varsel eller anden form for meddelelse om opsigelse, eller bliver arbejdsløs. Du på tidspunktet forud for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed. Herunder også de i afsnit 2, 6. punkt nævnte årsager. Du selv har opsagt din stilling, uanset årsag, eller du berettiget er blevet bortvist af din arbejdsgiver. Du er blevet opsagt på grund af omfanget af sygedage, uden at der fra lægelig side er stillet en diagnose som på rimelig måde kan begrunde fraværet. Du er blevet opsagt, som følge af, at du har nægtet at efterkomme rimelige og lovlige anvisninger fra din arbejdsgiver, eller hvis du er blevet opsagt som følge af samarbejdsvanskeligheder. Du er blevet opsagt, som følge af forhold eller handlinger fra din side, som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol. Du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder for eksempel, men ikke begrænset til et opgavespecifikt projekt uden nærmere tidsangivelse, som udløber. Dette ser vi dog bort fra, hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder, og din kontrakt er blevet fornyet mindst to gange, og du ikke har haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen. 8

9 Din beskæftigelse er sæsonbetonet, og arbejdsløshed er en normal del deraf, eller hvis arbejdsløshed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde. Arbejdsløsheden skyldes, at du har indgået en frivillig fratrædelsesaftale eller på lignende måde selv har medvirket til afskedigelsen, eller der er indgået et forlig om opsigelse. Arbejdsløsheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre Du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller Dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse. Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af en af de vilkår eller undtagelser, der er nævnt i dækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed. Arbejdsløsheden indtræder mens du var beskæftiget hos din nærtstående familie (se ordforklaringen om nærtstående ). Ufrivillig arbejdsløshed for selvstændige erhvervsdrivende som er fyldt 18 år, men ikke 65 år 16. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den ufrivillige arbejdsløshed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende (i mere end 30 timer pr. uge) i en periode på mindst 18 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser (se definitionen af selvstændig erhvervsdrivende i Ordforklaringen ). Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er registreret arbejdsløs, er tilmeldt dit lokale Jobcenter, og står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Det er desuden en betingelse for senere udbetaling af forsikringsydelser, at du SENEST 30 dage efter din virksomhed er endeligt ophørt, er til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked på baggrund af en tilmelding hos dit lokale Jobcenter. Vi ser bort herfra, hvis årsagen til den manglende tilmelding hos dit lokale Jobcenter skyldes afholdelse af normal ferie (dog max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom, som er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens etablering. Denne betingelse gælder for såvel første arbejdsløshedsperiode som senere arbejdsløshedsperioder. Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder indenfor de første 12 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Dækningen ved Ufrivillig arbejdsløshed gælder udelukkende hvis din selvstændige erhvervsvirksomhed er ophørt endeligt, som følge af betalingsstandsning eller konkurs. Det er en betingelse, at dette dokumenteres skriftligt overfor os - i henhold til Arbejdsdirektoratets til en hver tid gældende regler om ophør med selvstændig virksomhed, p.t. bekendtgørelse nr. 850 af 16. oktober 2002; om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og den tilhørende vejledning, p.t. nr. 100 af 16. oktober 2002; om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. 17. Forsikringsydelser Selvrisiko De første 60 hele dage efter at den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Det vil sige, at du selv skal betale de ydelser på lånet, som forfalder i løbet af perioden. Først når den ufrivillige arbejdsløshed har varet i 60 sammenhængende hele dage, har du ret til ydelser fra forsikringen. Beregningen af selvrisikoperioden starter tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. Ydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 60 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til den aftalte, månedlige ydelse på dit lån, dog højst svarende til det aftalte beløb på den seneste månedsoversigt før du blev arbejdsløs, og tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillig arbejdsløshed i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse. For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed efter selvrisikoperiodens udløb betaler vi et beløb svarende til den aftalte ydelse på dit lån, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. 9

10 Vi betaler op til 12 ydelser pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt op til 36 ydelser ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden du blev arbejdsløs. Forsikringsgebyr Du skal også indbetale det løbende gebyr i perioder, hvor vi udbetaler ydelser fra forsikringen. Flere arbejdsløshedsperioder Du skal igen have været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i en sammenhængende periode på mere end 90 dage, for at være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelse efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis disse to arbejdsløshedsperioder er adskilt af 90 dage eller mindre, behandler vi dog de to perioder som en periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og du påbegynder midlertidigt arbejde i en periode på mindre end 12 måneder, skal du skriftligt meddele os det før du påbegynder det midlertidige arbejde eller hurtigst muligt efter du har påbegyndt arbejdet. Forventes det midlertidige arbejde at vare 3 måneder eller mindre, behøver du ikke meddele det til os. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde. Imidlertid vil forsikringsydelserne på grund af ufrivillig arbejdsløshed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed. Vi udbetaler op til 12 ydelser i alt, hvori udbetalinger før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet. 18. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved arbejdsløshed, hvis: Du ikke har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende (i mere end 30 timer pr. uge) i en periode af 18 måneder umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden for lønmodtagere Hvis du før forsikringens ikrafttræden tidligere er erklæret konkurs som selvstændig erhvervsdrivende Du indenfor de første 12 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft bliver arbejdsløs Du på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til - eller burde have haft kendskab til - kommende arbejdsløshed Du er blevet arbejdsløs, helt eller delvist, som følge af en sygdom eller lidelse, som du havde eller burde have kendskab til på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, eller som du har søgt læge for indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af en af de undtagelser, der er nævnt i dækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed Arbejdsløsheden skyldes midlertidig ophør af virksomheden Midlertidig uarbejdsdygtighed for kunder som er fyldt 18 år, men ikke 65 år 19. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis uarbejdsdygtigheden indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du på tidspunktet for uarbejdsdygtighedens indtræden, er beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) eller er selvstændig erhvervsdrivende (og beskæftiget hermed i mere end 30 timer pr. uge) (se definition af lønmodtager og selvstændig under ordforklaringerne) Uarbejdsdygtighed, der indtræder, er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder også selv om uarbejdsdygtigheden først anmeldes på et senere tidspunkt. Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du på grund af sygdom eller en ulykke, er fuldstændigt forhindret i at udføre dit almindelige, lønnede arbejde eller drive din selvstændige virksomhed. Det er samtidig en betingelse, at du, mens du er uarbejdsdygtig, ikke udfører noget andet arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det, og at du er undergivet jævnlig og løbende lægelig behandling mod sygdommen eller ulykkens følger. Den midlertidige uarbejdsdygtighed regnes for indtrådt den dag, hvor du ifølge lægeerklæring blev uarbejdsdygtig. 10

11 20. Forsikringsydelser Selvrisiko De første 60 hele dage efter at uarbejdsdygtigheden er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Det vil sige, at du selv skal betale de ydelser på lånet som forfalder i løbet af perioden. Først når den midlertidige uarbejdsdygtighed har varet i 60 sammenhængende hele dage, har du ret til ydelser fra forsikringen. Ydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 60 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til den aftalte ydelse på dit lån, dog højst svarende til det aftalte beløb på den seneste månedsoversigt før du blev uarbejdsdygtig, og tidligst når vi har modtaget dokumentation for din midlertidige uarbejdsdygtighed i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse. For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages uarbejdsdygtighed efter selvrisikoperiodens udløb betaler vi et beløb svarende til den aftalte ydelse på dit lån, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din midlertidige uarbejdsdygtighed i perioden. Vi betaler i op til 12 ydelser pr. uarbejdsdygtighedsperiode, og i alt op til 36 ydelser ved flere adskilte uarbejdsdygtighedsperioder. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden du blev uarbejdsdygtig. Forsikringsgebyr Du skal også indbetale det løbende gebyr i perioder, hvor vi udbetaler ydelser fra forsikringen. Flere uarbejdsdygtighedsperioder Hvis vi tidligere har udbetalt forsikringsydelser for midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du for at være berettiget til fornyet forsikringsdækning igen have været beskæftiget som lønmodtager eller have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende i en sammenhængende periode på mindst 90 dage, hvis uarbejdsdygtighedsperioden er begrundet i samme sygdom eller samme ulykke som en tidligere uarbejdsdygtighedsperiode, og 30 dage, hvis uarbejdsdygtigheden er begrundet i en ny sygdom eller ulykke. Hvis to uarbejdsdygtighedsperioder, der er begrundet i samme sygdom eller samme ulykke, er adskilt af 90 dage eller mindre, behandler vi dog de to perioder som en periode. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er arbejdsdygtig. 21. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelse ved midlertidig uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden er opstået som en direkte eller indirekte følge af: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed, eller forsætligt, selv har forårsaget. Sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med, eller som du søgte læge for, indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden. Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade på ryg eller nakke, med mindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til sådan lidelse eller skade. Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinsk begrundet, men som du selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde. Normal graviditet, medmindre den udvikler sig til en patologisk tilstand eller sygdom. Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer. Psykisk eller nervøs sygdom inklusive stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand, med mindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri. Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. Enhver tilstand, der opstår mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre; Du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller Dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed er under behandling af læge bosiddende i Danmark. 11

12 Ligeledes dækker vi heller ikke hvis du på tidspunktet uarbejdsdygtigheden indtrådte var 65 år eller ældre. Hospitalsindlæggelse 22. Om vilkår for udbetaling hvis du bliver indlagt på hospital Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis hospitalsindlæggelsen indtræder i forsikringens løbetid. Dækningen omfatter: Personer der er fyldt 18 men ikke 65 år: Ved hospitalsindlæggelse som følge af sygdom eller personskade Personer der er fyldt 65 men ikke 75 år: Ved hospitalsindlæggelse som følge af ulykkestilfælde, jf. beskrivelsen af hvordan vi dækker ved ulykkestilfælde under afsnittet Ulykkesforsikring for kunder fra 65 år til 75 år. Hospitalsindlæggelse indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft (kvalifikationsperiode), er ikke omfattet af forsikringen. Endvidere er hospitalsindlæggelse, som følge af sygdom eller et ulykkestilfælde, der er opstået eller pådraget indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, ikke omfattet af forsikringen. Det gælder også selvom hospitalsindlæggelsen først anmeldes på et senere tidspunkt. Hospitalsindlæggelse betyder, at du som følge af sygdom eller et ulykkestilfælde er indlagt på et hospital og det er nødvendigt at du er undergivet løbende behandling. Hospitalsindlæggelsen regnes for indtrådt den dag, hvor du ifølge lægeerklæring eller anden dokumentation fra hospitalet, er blevet indlagt. 23. Forsikringsydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 7 sammenhængende dages hospitalsindlæggelse, betaler vi et beløb svarende til den aftalte månedlige ydelse på lånet, dog højst svarende til det aftalte beløb på den seneste månedsoversigt før du blev hospitalsindlagt, og tidligst når vi har modtaget dokumentation for din indlæggelse i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse. For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse efter optjeningsperiodens udløb, betaler vi yderligere en ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din hospitalsindlæggelse for perioden. Bemærk at der skal være tale om 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse. Vi betaler op til 12 ydelser pr. hospitalsindlæggelse, og i alt op til 36 ydelser ved flere adskilte hospitalsindlæggelser. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden du blev indlagt på hospital. Om flere perioder af hospitalsindlæggelse hvis du er under 65 år: For at være berettiget til en ny udbetalingsperiode med udbetaling af forsikringsydelsen ved hospitalsindlæggelse, og hospitalsindlæggelsen er begrundet i en ny sygdom eller et nyt ulykkestilfælde, skal du have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller have været raskmeldt i en sammenhængende periode på 30 dage. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis hospitalsindlæggelsen er begrundet i samme sygdom eller samme ulykkestilfælde som en tidligere hospitalsindlæggelse, skal du igen have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller have været raskmeldt i en sammenhængende periode på mindst 180 dage. Hvis to hospitalsindlæggelser, der er begrundet i samme sygdom eller samme ulykkestilfælde, er adskilt af 90 dage eller mindre, behandler vi dog de to perioder som en periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din hospitalsindlæggelse i perioden. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er arbejdsdygtig / raskmeldt. Om flere perioder af hospitalsindlæggelse hvis du er fyldt 65 men ikke 75 år: Bliver du ramt af et nyt ulykkestilfælde, skal du have været raskmeldt i en sammenhængende periode på 30 dage for at være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelser. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis hospitalsindlæggelsen er begrundet i samme ulykkestilfælde som en tidligere hospitalsindlæggelse, skal du have været raskmeldt i en sammenhængende periode på mindst 180 dage. Hvis to hospitalsindlæggelser, der er begrundet i samme ulykkestilfælde, er adskilt af 90 dage eller mindre, behandler vi dog de to perioder som en periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumen- 12

13 tation for din hospitalsindlæggelse i perioden. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er udskrevet fra hospitalet. 24. Undtagelser i dækningen for hospitalsindlæggelsen Der udbetales ikke ydelser for hospitalsindlæggelse såfremt, hospitalsindlæggelsen er en følge af undtagelserne som nævnt i punktet Undtagelser i dækningen under midlertidig uarbejdsdygtighed. For aldersgruppen 65 til 75 år dækker forsikringen ligeledes ikke for hospitalsindlæggelse, som følge af sygdom. Dødsfald 25. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser For personer der er fyldt 18 år men ikke 65 år dækker forsikringen dødsfald som følge af sygdom eller ulykke. For personer der er fyldt 65 år dækker forsikringen udelukkende dødsfald som følge af ulykkestilfælde jf. beskrivelsen af hvordan vi dækker ved ulykkestilfælde under afsnittet Ulykkesforsikring for kunder fra 65 år til 75 år. Forsikringsdækningen gælder, såfremt dødsfaldet indtræder i forsikringens løbetid. Dødsfaldsdækningen gælder straks ved forsikringens ikrafttræden. 26. Forsikringsydelser Hvis dødsfaldet er dækningsberettiget, betaler vi restgælden svarende til restgælden på anmeldelsestidspunktet. Det er en forudsætning, at forsikringsgebyret er betalt rettidigt frem til indfrielsesdatoen. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden dødsfaldet. 27. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelse: I tilfælde af dødsfald som følge af sygdom, hvis forsikrede er mellem 65 år og 75 år. I tilfælde af selvmord inden for 1 år efter forsikringens ikrafttræden. Hvis forsikringen er blevet fornyet på et lån med samme restgæld, regnes 1 års perioden fra den oprindelige forsikrings ikrafttræden. Er forsikringen forhøjet i forbindelse med et lån, hvor restgælden samtidig er blevet forhøjet, indtræder der en ny 1 års periode for den andel af lånet, der svarer til den forholdsmæssige forhøjelse. Ved dødsfald, som skyldes sygdom eller personskade, som du ved forsikringens ikrafttræden havde kendskab til. Hvis forsikringen er blevet fornyet på et lån med samme restgæld, er det den oprindelige forsikrings ikrafttrædelsesdato der gælder. Er forsikringen forhøjet i forbindelse med en forhøjelse af et lån, vil ikrafttræden for den andel af lånet der udgør forhøjelsen blive regnet fra forhøjelsesdatoen. Ved dødsfald, som skyldes krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. Ulykkesforsikring for kunder fra 65 år og under 75 år 28. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringen giver ret til erstatning ved varigt mén som følge af ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig udefra kommende hændelse, som forårsager personskade. Ved beskadigelse af arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en beviselig beskadigelse af legemet til følge. Beskadigelsen skal bestå i brud, bristning, overrivning, forvridning eller forstrækning. Skader der skyldes slid og andre ikke pludseligt opståede lidelser er ikke dækket. Endvidere dækkes personskade som følge af: Drukning og kulilteforgiftning Besvimelse, ildebefindende, forfrysning, hedeslag og solstik. At forsikrede falder under søvngang. Direkte følger af børnelammelse (poliomyelitis anterieor acuta), under forudsætning af at sygdommen er symptomgivende tidligst 30 dage efter forsikringen er trådt i kraft, og at det sker mens forsikringen er i kraft. 13

14 Det er en betingelse, at mengraden mindst udgør 5 % for at opnå erstatning, vurderet efter Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet tabel (méntabel 2004). Er der tvist om méngraden kan sagen påklages til Arbejdsskadestyrelsen. Det koster et gebyr som afholdes af forsikrede. Får du medhold i din klage, refunderes dette gebyr til dig. 29. Forsikringsydelser Forsikringen indfrier restgælden på lånet, hvis alle kriterierne for dækning er opfyldt. Beløbet der indfries svarer til restgælden på den seneste månedsopgørelse før tidspunktet hvor ulykken skete. 30. Hvilke skader er ikke dækket Ulykker sket inden du er 65 år, eller efter udgangen af den kalendermåned du fylder 75 år. Skade som følge af almindelig dagligdags bevægelser Skade der er opstået som følge af smitte, fx fra bakterier og virus. Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, uanset om sygdommen er opstået eller forværret, som følge af et ulykkestilfælde. En bestående sygdom eller lidelse kan ikke medføre at méngraden ansættes højere end hvis en sådan sygdom eller lidelse ikke havde været til stede. Følger af lægelig behandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Følger efter alternativ behandling der ikke er godkendt af sundhedsstyrelsen. Senfølger efter polio, dvs. post polio syndrom. Ulykkestilfælde der skyldes forsikredes forsæt. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed. Ulykkestilfælde, der skyldes forsikredes grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer. Skade som følge af deltagelse i boksning eller enhver anden form for kampsport Skade som følge af dykning, dog dækkes prøvedykning under medvirken af uddannet instruktør. Skade som følge af bjergbestigning, bjergklatring, rapelling og lignende. Skade som følge af faldskærmsudspring Forsikringen dækker ligeledes ikke: Følger af ulykkestilfælde opstået under udøvelse af professionel sport, hvorved forstås sport hvor løn, vederlag eller anden indkomst herfor, overstiger kr. pr. år. Visse kritiske sygdomme for kunder fra 65 år og under 75 år 31. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser I tilfælde af, at du i forsikringstiden bliver diagnosticeret for en af nedenstående kritiske sygdomme jf. kravene herfor, er mindst 65 år, og ikke efter udgangen af den kalendermåned du fylder 75 år, indfries 25 % af restgælden på tidspunktet hvor diagnosen fastsættes. Kritisk sygdom, der indtræder, er opstået eller pådraget, indenfor kvalifikationsperioden på de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder også selv om sygdommen først anmeldes på et senere tidspunkt. 32. Dækkede Sygdomme: Kræft En ondartet (malign) svulst (tumor) der mikroskopisk karakteriseret infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk karakteriseret ved en tendens til at komme igen (recidivere) efter fjernelse og til at sprede sig til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes leukæmi, lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkins sygdom (stadium II-IV.) Krav: diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi) Forsikringsmæssig dækning indtræder, såfremt den mikroskopiske undersøgelse viser malignitet, medens det ikke er en betingelse, at der er spredning, (metastasering) Undtaget for dækning er alle former for hudkræft, herunder Kaposi s sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft) Endvidere undtager dækningen alle svulster, der ved den mikroskopiske(histologiske)undersøgelse beskrives som præmaligne (forstadier til kræft) såsom celleforandringer i livmoderhalsen (Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN), alle stadier) carcinoma in citu blærepapillomer, stadium I af Hodgkins sygdom og kronisk lymfatisk leukæmi. Endelig undtages svulster opstået som følge af infektion med humant immundefekt virus, d.v.s. HIV positivitet med eller uden AIDS i udbrud. Blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) 14

15 Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres fastslået ud fra følgende 3 kriterier, som alle skal være opfyldt: Sygehistorie med typiske brystsmerter Nytilkomne elektrokardiografiske forandringer forenelige med diagnosen: akut myokardieinfarkt Samtidigt signifikant forhøjelse af blodværdierne for relevante enzymer, først og fremmest CKMB. Krav: Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling, eller af en kardiologisk speciallæge. Planlagt eller udført bypass operation for åreforkalkning i kranspulsårene (koronarsklerose) Hjertekirurgisk behandling af kransåreforkalkning (revaskularisering) med anlæggelse af vene og/eller arteriegrafts udført hos personer med medicinsk intraktabel angina pectoris. Ballonudvidelse sidestilles med operation, forudsat den omfatter mindst to kranspulsårer, og i dette tilfælde skal operationen være udført, før udbetaling kan ske. Krav: det er en betingelse, at patienten er tilmeldt og accepteret til venteliste til indgrebet. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Planlagt eller udført hjerteklapkirurgi Åben hjertekirurgisk behandling med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese på grund af erhvervet hjerteklapsygdom. Krav: det er en betingelse, at patienten er tilmeldt og accepteret til venteliste til indgrebet. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Hjerneblødning/blodprop i hjernen (apopleksi) Beskadigelse af hjernen, som medfører objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed som enten forårsages af : En spontan eller traumatisk opstået blodsamling i eller uden på hjernen, som følge af en bristet pulsåre eller en misdannelse i hjernen, eller En forsnævring eller tillukning af en pulsåre i hjernen Hjernebeskadigelsen skal have medført følger i form af blivende neurologiske udfald og være påvist ved en hjernescanning (CT /MR). I tilfælde af en blodprop i hjernen, hvor CT/MR scanning ikke er foretaget i forløbet eller intet viser, er tilfældet omfattet af dækningen, hvis samtlige klassiske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er vedvarende objektive udfaldssymptomer fra nervesystemet af mere end 24 timers varighed, herunder blivende følger i form af lammelser, føleforstyrrelser eller taleforstyrrelser. Anden årsag til de neurologiske udfald skal være udelukket (fx følger efter epileptiske anfald). Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller en neurokirurgisk afdeling eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge. Dissemineret sklerose En kronisk sygdom medførende forskellige neurologiske udfaldssymptomer. Krav: diagnosen skal være stillet på neuromedicinsk afdeling og skal være bekræftet med mindst en af følgende 3 undersøgelser: IgG indeks i spinalvæsken forlænget latens ved EVP (ikke tilstrækkelig ved synsnerveudfald alene) typiske forandringer med MR scanning af hjernen, med multiple affektioner af den hvide substans. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) En fremadskridende, kronisk og uhelbredelig sygdom med degeneration af det centrale nervesystem og med muskelsvind, lammelser og forstærkede reflekser. Krav: diagnosen skal være stillet på neuromedicinsk afdeling og være bekræftet ved elektromyografisk undersøgelse. Muskelsvind 15

16 En af følgende sygdomme: Limb-Girdle Muskeldystrofi, Myastenia Gravis, Distal Muskelatrofi (Chacor Marie Tooth) Krav: diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. Nyresvigt Nyresvigt i sidste fase, der viser sig på den måde, at begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritonealdialyse, hæmodialyse eller nyretransplantation iværksættes. Krav: ved planlagt operation, er det en betingelse, at forsikrede er accepteret på en venteliste. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Planlagt eller udført organtransplantation Transplantation af hjerte, hjerte-lunge, lunge, lever eller nyre hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor forsikrede er modtager. Krav: det er en betingelse, at patienten er tilmeldt og accepteret til venteliste til indgrebet. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. HIV infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Infektion med HIV 1 som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettiget til godtgørelse for transfusionsoverført HIV infektion opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen. Desuden omfattes personer, der under udførelsen af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for smitte på slimhinderne, udvikler HIV infektion. Til dokumentation for smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt og anerkendt som arbejdsskade samt en negativ HIV test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV test inden for de næste 12 måneder. Krav: diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Blindhed Totalt, permanent og irreversibelt tab af synsevnen på begge øjne. Synsevnen skal være reduceret til 1/60 eller mindre på det bedste øje. Krav: diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme Døvhed Totalt og uigenkaldeligt (irreversibelt) tab af hørelsen på begge ører. Krav: diagnosen skal være stillet af en speciallæge på en audiologisk klinik. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV- malformation) af en vis sværhedsgrad. Planlagt eller gennemført operation for en defekt i hjernens kar, med en eller flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer eller arteriovenøse karmisdannelser, som skal være påvist ved røntgen af hjernens pulsårer (angiografi) eller CT scanning. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen af tekniske årsager ikke kan gennemføres. 16

17 Krav: Defekten skal være diagnosticeret på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, der enten ikke kan fjernes helt eller resulterer i betydelige blivende følger. Godartede (benigne) svulster opstået i hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder, som ikke har kunnet fjernes helt ved operation eller har medført betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed med mindst 30%, vurderet efter en af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet tabel (méntabel 2004). Dækningen omfatter også tilfælde, hvor operation ikke kan gennemføres af tekniske grunde. Undtaget fra dækningen er cyster, granulomer og hypofyse adenomer. Krav: Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes. Parkinsons sygdom Parkinsons sygdom (paralysis agitans, rystelammelse) med vedvarende symptomer. En kronisk ideopatisk sygdom kendetegnet ved øget muskelstivhed (rigiditet), rysten (tremor) og nedsættelse af de spontane bevægelser (oligokinesi). Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling på baggrund af de klassiske symptomer. Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren) Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren). En bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter eller en aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen. Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominale aorta, men ikke deres grene. Krav: Diagnosen aortaaneurisme eller aortadissektion skal være stillet ved ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT scanning, MR scanning eller eventuel aortografi. Aortaokklusionen skal være diagnosticeret ud fra kliniske fund samt en aortografi eller MR angiografi Creutzfeldt-Jakobs sygdom (Subakut Spongiaform Encephalopati) Sporadisk optrædende variant CJD med hastigt progredierende demens og myoklonier ledsaget af varierende omfang af cerebellare, visuelle, pyramidale og ekstrapyramidale symptomer, forårsaget af gliose og neurontab i hjernen. Krav: Diagnosen skal være stillet på neurologisk afdeling på baggrund af WHO's diagnostiske kriterier for sikker eller sandsynlig v- CJ D, det vil sige neuropatologisk verificerede tilfælde eller tilfælde med progredierende demens i kombination med karakteristisk EEG og mindst to af følgende fire kliniske tegn: 1. myoklonier 2. visuelle eller cerebellare symptomer 3. pyramidale eller ekstra pyramidale symptomer 4. akinetisk mutisme Blivende følger efter hjerne eller hjernehindebetændelse (meningitis inkl. TBE) Vedvarende betydelige neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ud fra: 1. påvisning af mikrober i spinalvæsken (eller eventuelt i blod), eller 2. en rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflamatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein, og eventuelt suppleret med MR/CT scanning. Beskadigelsen skal have medført blivende neurologiske udfald, og være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. Ved Tick Born Encephalitis (IBE) skal diagnosen være verificeret ved påvisning af Borreliaspecifikke antistoffer i serum og spinalvæske. Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid 17

18 Langvarig eller kronisk neuroborreliosis (mere end 6 måneders varighed) som følge af flåtbid, medførende vedvarende neurologiske følger. Krav: Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, borreliaspecifikke antistofundersøgelser, CT /MR scanning mv. De neurologiske følger skal have været til stede i mere end 3 måneder og være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. Større forbrændinger (ambustio) Brandsår (inkl. forfrysninger og ætsninger) af tredje grad, der dækker mindst 20% af den forsikredes legemsoverflade. Krav: diagnosen skal fremgå af journaludskrift eller epikrise fra en brandsårsafdeling. 33. Undtagelser i dækningen Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme jf. pkt. 32 i betingelserne, som forsikrede har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for, inden forsikringen trådte i kraft, eller har søgt læge for indenfor de seneste 12 måneder inden forsikringen trådte i kraft. Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme jf. pkt. 32 i betingelserne, der indtræder, eller er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft. Vi udbetaler ikke erstatning for den kritiske sygdom hvis den skyldes: Giftpåvirkning på grund af lægemiddel, alkohol eller andre euforiserende stoffer, som den forsikrede har brugt eller indtaget. En ulykke hvor forsikrede på ulykkestidspunktet var selvforskyldt spirituspåvirket Selvpåført sygdom Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder, eller nuklear påvirkning. Hvis diagnosen fastsættes før du fylder 65 år, eller senere end udgangen af den kalendermåned du fylder 75 år. Tidligere sygdomstilfælde Hvis forsikrede har fået stillet en diagnose eller har lidt af en kritisk sygdom, som er omfattet af disse forsikringsbetingelser, før forsikringen trådte i kraft, eller indenfor kvalifikationsperioden, bortfalder dækningen for den pågældende diagnosegruppe. I denne sammenhæng anses hjerneblødning, bypassoperationer, blodprop i hjertet og hjertetransplantation som èn og samme kritiske sygdom. Ligeledes bortfalder dækningen ved kræft, hvis forsikrede inden forsikringen trådte i kraft, eller før udløbet af kvalifikationsperiode, har fået stillet en kræftdiagnose, har lidt af, eller været opmærksom på en kræftsygdom. Også selvom der er tale om en anden dækningsberettiget kræftdiagnose. Ordforklaringer I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Dag forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage. Lønmodtager betyder at du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato bortset fra almindelig pensioneringsdato, og du er aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Du kan på forsikringsbeviset se, hvornår forsikringen er trådt i kraft, og i disse forsikringsbetingelser se hvornår forsikringen ophører, medmindre forsikringen ophører af anden årsag, eller du eller vi ekstraordinært opsiger forsikringen forinden denne dato. 18

19 Fuld rådighed betyder, at du til enhver tid står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Ved vurderingen heraf tager vi udgangspunkt i blandt andet, men ikke alene, Arbejdsdirektoratets bekendtgørelser om rådighed. Nærtstående omfatter ægtefæller, børn, forældre, søskende, samlevere og registrerede partnere. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid, i din egen virksomhed i Danmark, hvad enten denne drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse om optagelse i arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende 3. Du skal kunne dokumentere, at du driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved mindst et af de nævnte forhold: Kopi af tilmelding som selvstændig til offentlige registre, hvoraf dit navn fremgår (f.eks. kopi af bevis for moms/cvr-registrering, kopi af en momsangivelse, lønsumsangivelse eller udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register. Erklæring fra virksomhedens revisor eller advokat om deltagelse som medarbejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles fuldt ud med ægtefæller. Desuden skal du kunne dokumentere, at du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang, det vil sige i mere end 30 timer om ugen. Genworth Financial. Kirkebjerg Alle 86B Brøndby Telefon Telefax Dødsfaldsdækningen er tegnet i Financial Assurance Company Limited, Denmark, CVR nr , filial af Financial Assurance Company Limited, engelsk livforsikringsselskab registreret i England under nr og dækningen for ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, hospitalsindlæggelse, kritisk sygdom og ulykkesforsikring er tegnet i Financial Insurance Company Limited, Denmark, CVR nr , filial af Financial Insurance Company Limited, engelsk skadesforsikringsselskab registreret i England under nr Selskaberne er benævnt Genworth Financial. Dækningerne administreres af Genworth Financial. 19

20

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 01.12.2016 SC2b-2 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort,

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S Nr. 7000-003 A Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder i forbindelse

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Eurocard. Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Eurocard. Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Eurocard Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for lån- og kredittagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for lån- og kredittagere i Ikano Bank Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for lån- og kredittagere i Ikano Bank 6000-009d Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Police nr : Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Police nr : Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Police nr. 1700-001: Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Dette er de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort, kreditter og lån etableret gennem

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Lønsikring Version 0110A/2012 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere