TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Forslag til Kommuneplan med tilhørende miljøvurdering Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i Ophængning af bannere på vejarealer Facaderenovering Løjtegårdsskolen Ansøgning om uddannelse i udlandet DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken og afd Skottegården, konvertering af pantebreve DSI Lufthavnsparken, afd Skottegården, afd Melstedhusene, afd Lufthavnsparken Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen Valg af leverandør til bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør kommuner - LUKKET SAG Forhandling af afskedigelse - LUKKET SAG...19 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6188 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6188 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Forslag til Kommuneplan med tilhørende miljøvurdering Åben sag Sagsnr.: 11/14505 Sagsansvarlig: HMJ.TF RESUMÉ Forvaltningen fremlægger forslag til Kommuneplan med tilhørende miljøvurdering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Udvalget vedrørende byplanlægning, at udvalget overfor Bygge- og Ejendomsudvalget anbefaler, 1. at forslag til Kommuneplan med tilhørende miljøvurdering drøftes med henblik på beslutning om vedtagelse og offentliggørelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben PDF Udkast til Kommuneplan B&E Print /14 BESLUTNING I UDVALGET VEDRØRENDE BYPLANLÆGNING DEN Planen blev drøftet. Drøftelserne fortsættes på næste møde i Byplanudvalget. BESLUTNING I UDVALGET VEDRØRENDE BYPLANLÆGNING DEN Afsluttende drøftelse pågår på næste møde i Byplanudvalget. BESLUTNING I UDVALGET VEDRØRENDE BYPLANLÆGNING DEN Forslag til Kommuneplan anbefales over for Bygge- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 4

6 4. Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/12333 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på Kommunale bygninger UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning indstiller restpuljen for ekstraordinære ejendomsudgifter 2014 frigivet. På baggrund af forventet ekstra udgifter i forbindelse med PCB-screening af kommunale ejendomme har Teknisk Forvaltning udvist hensyntagen hertil i forhold til at fordele renoveringsmidler henhørende under puljen for ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse. Som det fremgår af indstillingens økonomiafsnit, er der disponeret kr. ud af puljens samlede beløb på kr. Teknisk Forvaltning har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A, B, C hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge, hvorunder der er taget højde for arbejdsmiljøproblematikker. ØKONOMI Den samlede anlægspulje til ekstraordinære ejendomsudgifter til kommunale ejendomme er på kr. Af den samlede pulje er der ved Økonomiudvalgsbeslutning den 11. december 2013 frigivet kr. til Daginstitutionspulje, Plejehjemspulje og Akut vedligehold. På kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter er der desuden allerede besluttet følgende dispositioner: Økonomiudvalget har den 19. december 2013 besluttet, at afsluttende arbejder i Øresundsparken i 2014 finansieres med op til kr. på konto for Ekstraordinære Ejendomsudgifter Økonomiudvalget har den 15. januar 2014 besluttet at bevilge kr. til screening af kommunale ejendomme for PCB fra kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter Økonomiudvalget har den 5. februar 2014 frigivet til indretning af værested for hjemløse, Kastruplundgade 13 fra samme konto. 5

7 Økonomiudvalget har den 19. juni 2014 besluttet, at finansiering af til ny fjernvarmeforsyning til Rådhuset så vidt muligt skal dækkes over energirenoveringspuljen, subsidiært over denne anlægspulje, såfremt projektet ikke kan rummes indenfor energipuljen. Økonomiudvalget har den 19. juni 2014 besluttet, at PCB-renovering på Pædagogisk Udviklings Center finansieres med fra puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har den 24. juni 2014 bestilt Teknisk Forvaltning til at udføre en miljøundersøgelse af Præstefælledvej 3 med henblik på at kunne udtage denne af regionens jordforureningskortlægning. Udgiften hertil indstilles finansieret over ekstraordinære ejendomsudgifter. Anslået kr. Dette beløb er ikke frigivet endnu. Som minimum er der således en rest på kr. til at disponere over. Restbeløbet afhænger af størrelsen af de afsluttende arbejder i Øresundsparken, som ikke er endelig opgjort, men forventes at blive mindre end kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller sideordnet til Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, at det anbefales overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget 1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der hertil frigives kr. 2. at der frigives kr. til miljøundersøgelser af ejendommen Præstefælledvej at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udføre yderligere arbejder fra den prioriterede liste i det omfang, der er midler til at udføre dem i deres helhed. /BGR Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1.at Teknisk Forvaltnings indstilling fremsendes til Bygge- og Ejendomsudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt - Valg af rådgiver til PCB screening af 9188/14 kommunale ejendomme 2 Åben Dagsordenspunkt - Øresundsparken 80607/14 3 Åben Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut vedligehold samt /14 6

8 løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet 4 Åben Dagsordenspunkt - Istandsættelse af lokaler til værested for /14 udsatte voksne 5 Åben Dagsordenspunkt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus /14 6 Åben Dagsordenspunkt - Pædagogisk Udviklings Center, Anlægsbevilling /14 PCB 7 Åben Forureningsundersøgelse af grunden Præstefælledvej 3.pdf /14 8 Åben Oversigt over puljearbejder 2014 bilag til indstilling 80570/14 9 Åben Sikring imod PCB på Nordregårdskolen /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Ophængning af bannere på vejarealer Åben sag Sagsnr.: 14/7710 Sagsansvarlig: ish.tf RESUMÉ På Teknik- og Miljøudvalgets møde den samt Økonomiudvalget den blev det besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for reklamering af enkeltstående arrangementer i Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et regulativ om retningslinjer for ophængning af bannere, som gælder for bannere ophængt over vejareal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udarbejdet et regulativ om retningslinjer for ophængning af bannere, som gælder for bannere over vejareal. Hvad angår opsætning af bannere på bygninger henvises til Tårnby Kommunes skiltepolitik, som indeholder retningslinjer og anbefalinger for skiltning i Kommunen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler 1. at regulativ om retningslinjer for ophængning af bannere i Tårnby Kommune bliver vedtaget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regulativ om retningslinjer for ophængning af banner i Tårnby /14 Kommune 2 Åben Skiltepolitik /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, idet det præciseres i regulativet, at det alene gælder for arrangementer, der afholdes i Tårnby Kommune. Det undersøges, hvorvidt ophængning/nedtagning skal ske ved kommunens foranstaltning samt prisen herfor. Endvidere udgår ordene hærværk/vandalisme. Regulativet konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. 8

10 6. Facaderenovering Løjtegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 13/25972 Sagsansvarlig: msa.tf RESUMÉ Økonomiudvalget har tidligere godkendt energirenovering af facaderne på Løjtegårdsskolen (efterisolering og nye vinduer). Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til facadens udtryk. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Facaden får et nyt udtryk som appellerer til et geometrisk system, hvor farve og feltopdeling i mønstret tilsammen udgør et frit samspil. Farveholdningen skal udgøre en glad og positiv energi, hvor form og farve skal inspirere børnene til bevægelse, læring og leg. Forslaget om ændring af facadeudtrykket sker på baggrund af, at der ikke kan udføres en energioptimal facade med samme udtryk som den eksisterende, da de eksisterende moduler ikke produceres længere. Der er således også opstået en mulighed for at udforme et nyt og spændende design til bygningen. Løjtegårdsskolen som kulturinstitution i det område den befinder sig i, vil unægtelig have reference til den eksisterende Amagerhal, og hvor disse to bygninger tilsammen vil udgøre kommunens repræsentation af kulturinstitutioner. Det er forventningen, at formgivningen bidrager til liv og glæde og samtidig giver området et løft. Som udgangspunkt arbejdes med indfarvede facadeplader, der er stærke i farve og glans og som er velegnede til facadebeklædning på skoler. Produktet er vedligeholdelsesfrit og meget slidstærkt. Facaderne efterisoleres op til gældende bygningsreglement BR10. ØKONOMI Der er bevilliget kr. til udskiftning af vinduespartier samt kr. til udskiftning af brystningspartier i indeværende år. I alt kr. Teknisk Forvaltning forventer, at kunne udskifte én facade indenfor denne bevilling. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at facaderne på Løjtegårdsskolen udskiftes til energioptimerede facader med nyt facadeudtryk 2. at facaden mod Løjtegårdsvej udskiftes i indeværende år 9

11 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Facadeforslag Løjtegårdsvej /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Ansøgning om uddannelse i udlandet Åben sag Sagsnr.: 14/27320 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Ansøgning vedr. uddannelse i udvikling og styring af kontekstbaserede behandlingsindsatser for 2 ledere i Børne- og Kulturforvaltningen i afdelingen Rådgivning og Forebyggelse. Uddannelsen udbydes i London ved børne- og ungdomspsykiater Eia Asen. Uddannelsen sigter på at udvikle en alsidig praksis, der kan imødekomme en lang række borgergrupper UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med uddannelsen er at træne og kvalificere deltagerne til at planlægge og gennemføre kompliceret psykologisk og pædagogisk behandling med udgangspunkt i borgerens liv og hverdag. Et er målene er at behandleren kan være så fleksibel og alsidig som mulig i bestræbelsen på at tilpasse arbejdet til den specifikke problemstilling. Dette er i tråd med ideen bag oprettelse af Familiehuset, hvor kerneopgaven er at tilbyde lokale indsatser, der bredt kan imødekomme de mangeartede vanskeligheder, som familier i Tårnby Kommune står i. Uddannelsen fokuserer både på styringen af og udførelsen af selve den behandlingsmæssig indsats indenfor både det diagnostiske og psyko-sociale felt. Uddannelsen kan således øge muligheden for og sikre den faglige kvalitet af de ydelser, som Rådgivning & Forebyggelse (R&F) kan levere i forbindelse med hjemtagelse af opgaver til kommunen. Uddannelsen vil kvalificere ledelsen i R&F til at styre, planlægge og gennemføre behandlingsmæssige tiltag, der kan øge borgerens muligheder for at være medskaber af egen velfærd ved at tiltagene er specifikt rettede mod de kontekster, deres liv udfolder sig i. Det er præcis den faglige styring af det pædagogiske psykologiske behandlingsarbejde, forvaltningen ønsker i R&F og Familiehuset. Ved at udvikle en mere effektiv og lokalt forankret behandlingsindsats vil vi således få en mere optimal udnyttelse af ressourcerne i Børne- og kulturforvaltningen. 11

13 I kraft af den nye sundhedsaftale vil R&Fs område udvides til også at indbefatte elementer, der før var placeret i psykiatrien i og med at kommunerne pålægges at varetage den psykologiske behandling af bl.a. angst og OCD. Uddannelsen vil kvalificere ledelsen til at varetage den faglige styring og sikre, at der udvikles behandlingsmetoder, der imødekommer udvidelsen af opgaverne i forbindelse med sundhedsaftalen. Beskrivelse af kursus ses her NordicInterventions ØKONOMI Uddannelsen koster normalt ,- kr., men der er blevet tilbudt 2 pladser til ,- kr. Uddannelsen er planlagt med 4 gange 3 dage i London. Uddannelsen og rejseudgifter estimeres til ca ,- kr. i alt pr. deltager. Rådgivning og Forebyggelse afholder udgiften fra kursuskontoen artskonto nr INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: /SHJ 1. At det godkendes, at 2 ledere kan deltage i kursus i udlandet som beskrevet. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken og afd Skottegården, konvertering af pantebreve Åben sag Sagsnr.: 14/27591 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Advokaterne i Rosenborggade har som administrator fremsendt ansøgning til kommunen med anmodning om godkendelse af konvertering af 3 lån, som man har i Realkredit Danmark. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om 2 lån i afdeling Skottegården: Det første lån er på oprindeligt kr. og ønskes konverteret til nyt lån på kr. Der påregnes en årlig besparelse på kr. Det andet lån er på oprindeligt kr. og ønskes konverteret til lån på kr. Der påregnes en årlig besparelse på kr. Der er desuden tale om et lån i afdeling Lufthavnsparken: Lånet er på oprindeligt kr. og ønskes konverteret til nyt lån på kr. Der påregnes en årlig besparelse på kr. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der er ikke anmodet om kommunal garanti for de nye lån. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende, at DSI Lufthavnsparken omlægger 2 lån i afd. Skottegården på henholdsvis kr. og kr. til 2 lån på kr. og kr. 2) at godkende, at DSI Lufthavnsparken omlægger 1 lån i afd. Lufthavnsparken på kr. til lån på kr. jse 13

15 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ans fra Lufthavnsparken v ED /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. DSI Lufthavnsparken, afd Skottegården, afd Melstedhusene, afd Lufthavnsparken Åben sag Sagsnr.: 14/27773 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ DSI Lufthavnsparken har fremsendt ansøgning om konvertering af 4 lån, 3 hos Nykredit og 1 hos LR Realkredit UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I afdeling Skottegården er der tale om 2 lån i Nykredit på henholdsvis og kr., som ønskes omlagt til 2 lån på henholdsvis kr. og kr. Der vil kunne opnås årlige besparelser på henholdsvis kr. og kr. I afdeling Melstedhusene er der tale om et lån i Nykredit på kr., som ønskes omlagt til nyt lån på kr. Der vil kunne opnås en årlig besparelse på kr. I afdeling Lufthavnsparken er der tale om et lån på kr. i LR Realkredit, som ønskes omlagt til lån på kr. Der vil kunne opnås en årlig besparelse på kr. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der er ikke anmodet om kommunal garanti for de nye lån. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende at DSI Lufthavnsparken omlægger lån i afdeling Skottegården på kr. i Nykredit til lån på kr., 2) at godkende at DSI Lufthavnsparken omlægger lån i afdeling Skottegården på kr. i Nykredit til lån på kr. 3) at godkende at DSI Lufthavnsparken omlægger lån i afdeling Melstedhusene på kr. i Nykredit til lån på kr. 4) at godkende at DSI Lufthavnsparken omlægger lån i afdeling Lufthavnsparken på kr. i LR Realkredit til lån på kr. 15

17 jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ans fra Luft v ED /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen Åben sag Sagsnr.: 14/27220 Sagsansvarlig: smr.of RESUMÉ Rådhuspensionisterne ansøger om tilskud til deres årlige sammenkomst, som er planlagt til den kl Der søges samtidig om tilladelse til at benytte rådhusets kantine. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved ansøgning af har Rådhuspensionisterne v. Benny Olsen søgt om tilskud til det årligt tilbagevendende arrangement i kantinen på Tårnby Rådhus, jf. bilag 1. Der søges samtidig om tilladelse til at benytte Rådhusets kantine torsdag den Der er tale om en tilbagevendende begivenhed, som startede i ØKONOMI Der er sidste år ydet et tilskud på 90 kr. pr. pensionist. Ved et tilskud på 90 kr. pr. pensionist vil udgiften i 2014 være på kr. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud, INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Rådhuspensionisterne bevilges tilskud til deres årlige sammenkomst, i alt 100 personer á kr. 90,00, og 2. at der gives tilladelse til at benytte Rådhusets kantine den BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra pensionistklubben om tilskud til rådhuspensionisternes årligetræf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 11. Valg af leverandør til bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør kommuner - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/16957 Sagsansvarlig: vmo.tf 18

20 12. Forhandling af afskedigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/2960 Sagsansvarlig: TPE.OF 19

21 Bilagsoversigt 3. Forslag til Kommuneplan med tilhørende miljøvurdering 1. PDF Udkast til Kommuneplan B&E Print (145275/14) 4. Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i Dagsordenspunkt - Valg af rådgiver til PCB screening af kommunale ejendomme (9188/14) 2. Dagsordenspunkt - Øresundsparken (80607/14) 3. Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet (128266/14) 4. Dagsordenspunkt - Istandsættelse af lokaler til værested for udsatte voksne (128261/14) 5. Dagsordenspunkt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus (128246/14) 6. Dagsordenspunkt - Pædagogisk Udviklings Center, Anlægsbevilling PCB (128241/14) 7. Forureningsundersøgelse af grunden Præstefælledvej 3.pdf (128020/14) 8. Oversigt over puljearbejder 2014 bilag til indstilling (80570/14) 9. Sikring imod PCB på Nordregårdskolen (128223/14) 5. Ophængning af bannere på vejarealer 1. Regulativ om retningslinjer for ophængning af banner i Tårnby Kommune (130995/14) 2. Skiltepolitik (145355/14) 6. Facaderenovering Løjtegårdsskolen 1. Facadeforslag Løjtegårdsvej (165331/14) 8. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken og afd Skottegården, konvertering af pantebreve 1. ans fra Lufthavnsparken v ED (161541/14) 9. DSI Lufthavnsparken, afd Skottegården, afd Melstedhusene, afd Lufthavnsparken 1. ans fra Luft v ED (161620/14) 10. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen 1. Ansøgning fra pensionistklubben om tilskud til rådhuspensionisternes årligetræf. (156416/14) 20

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere