AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Steensig, Julie Lindhardt Høimark (stud.rep. Medier og Journalistik), Caroline Holst Lundqvist (Observatør. Informationsvidenskab og Digital design), Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi), Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk), Sissel Pihl Machholm (stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. Semiotik og Lingvistik), Hanne Johansen, Jannie Laigaard, Birgitte Stougaard, Peter Bakker Fraværende: Med afbud: Ane Hejlskov Larsen, Ken Henriksen, Ditte Catharina Lindved (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi). Uden afbud: Lill Darling Laursen Alber (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur) 1. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) 2. Meddelelser om den årlige status på arbejdet med uddannelseskvalitet (Meddelelsespunkt) (25 minutter) 3. Indkomne sager (Beslutningspunkt) 3.1 Ansøgning om alternativ prøveform til Studium Generale på Lingvistik 3.2 Ansøgning om alternativ prøveform til Mediesystemanalyse 1 på Medievidenskab 3.3 Generel diskussion af generelle dispensationer til alternative prøveformer 4. Angående Beslutning-, drøftelses- og meddelelsespunkter (Drøftelsespunkt) 5. Forslag fra UFU erne til de kommende møder 6. Studerendes forhold under Projektorienterede forløb (Drøftelsespunkt foreslået af Pia Rasmussen) 7. Høring i forbindelse med Institutorganisering (Beslutningspunkt) 7.1 UFU ernes opgaveportefølge i forhold til ledelsesstrengen 7.2 Studerendes forhold i det fremtidige UFU-arbejde 7.3 Navngivning af hhv. uddannelsesnævn, afdelinger og institut Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 16. april 2015 Ref: KL Side 1/13 Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 7.4 Standardforretningsorden til Uddannelsesnævnene Side 2/13 8. Dimensionering og frafald i forhold til IÆK ledelsens udkast Uddannelsesstrategi på IÆK i anledning af dimensioneringen (Drøftelsespunkt) 8.1 Dimensionering 8.2 Frafald 9. Faste undervisningsfrie perioder til møder (Drøftelsespunkt foreslået af Jakob Steensig) 10. Godkendelse af efterårets udbud (Beslutningspunkt) 11. Meddelelser 11.1 Meddelelser til og fra Studieleder Status på evaluering (udgår) Rapporter om førsteårsfrafald på Arts og AU (udgår) 11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 11.3 Meddelelser fra UFU erne 11.4 Meddelelser til og fra VEST 12. Evt. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) Dagsorden godkendes. Referatet fra Studienævnsmødet godkendes med følgende rettelser: Punkt 5: Følgende tekst indsættes vedr. Medievidenskabs erfaringer med portfoliospecialer: Et illustrativt eksempel på, hvordan Medievidenskab og Journalistik forvalter forskellene på Produktspecialer og Portfoliospecialer: o Produktspeciale: fx en studerende skriver tre journalistiske artikler og forholder sig akademisk til dem i en opsamlende diskussion o Portfoliospeciale: fx en studerende skriver tre akademiske artikler af substantielt fagligt indhold og diskuterer dem Punkt 9: Studieleder har bedt om kommentarer Tilmeldingsprincipper til undervisning, men der er ikke kommet kommentarer. Det sættes på til næste møde. 2. Meddelelser om den årlige status på arbejdet med uddannelseskvalitet (Meddelelsespunkt) Som led i AU s ansøgning om institutionsakkreditering skal uddannelserne foretage etårige statusser på kvalitetsarbejdet. Afdelingslederne vil umiddelbart efter Studie-

3 nævnsmødet modtage datapakker med uddannelsesspecifikt talmateriale sammen med en skrivelse om fokusområder udvalgt af Uddannelsesudvalget. UFU erne skal efterfølgende diskutere datapakkernes indhold. Nævnet gæstes af Lykke Kjerrumgaard, administrativ tovholder for akkreditering, der giver en kort introduktion til de datapakker som udsendes til afdelingslederne samt hvorledes UFU erne skal behandle datasættene. Man kan læse mere om Arts' kvalitetspraksis her: Side 3/13 Lykke Kjerrumgaards oplæg: AU's ansøger om institutionsakkreditering til april Det betyder, at institutionen selv skal kvalitetssikre sine uddannelser. Som en del af denne kvalitetssikring har AU besluttet, at de enkelte uddannelser skal foretage etårige statusser på kvalitetsarbejdet og femårige uddannelsesevalueringer som afløsning for de hidtidige turnusakkrediteringer. De etårige statusser skal sikre den løbende og systematiske gennemgang af vores uddannelser. Der er på AU vedtaget overordnende retningslinjer for dem, som fakultetet udmønter i en lokal kvalitetspraksis. En sådan udmøntning er blevet behandlet i uddannelsesudvalget Arts i februar, og følgende er indstillet til fakultetsledelsen: Afdelingslederne modtager i april måned datapakker med uddannelsesspecifikt talmateriale sammen med en skrivelse om fokusområder udvalgt af uddannelsesudvalget Arts. Datapakkerne behandles i de UFU. Det er meget vigtigt at der skrives et referat, og et afrapporteringsskema fremsendes til studienævnet på en dato fastsat af studienævnet. UFU-referaterne og afrapporteringsskemaerne behandles på semesterets sidste studienævnsmøde, hvorefter materialet sendes til prodekanen for uddannelse og dennes rådgiver. Prodekanen planlægger seminardage der afholdes ultimo august. Seminardagene skal give inspiration til det videre arbejde med de fokuspunkter der er blevet udpeget. Uddannelser, der har vanskeligheder, vil blive inviteret til et dialogmøde, hvor studieleder, afdelingsleder og prodekan m.fl. vil undersøge løsningsmuligheder og udarbejde en handleplan. De 5 årige uddannelsesevalueringer vil have et udviklingsperspektiv og være møder af to timers varighed med deltagelse af uddannelsesledelsen, studerende, prodekanen for uddannelse samt en ekstern ekspert. De ligger i efteråret. IÆKs 5 årige E15: BA + KA i digital design BA + KA i informationsvidenskab KA i oplevelsesøkonomi

4 De femårige evalueringer træder i stedet for turnusakkrediteringer og vil kræve noget mere skrivearbejde af UFU og afdelingsleder, men det er vigtigt at huske at arbejdsbelastningen kun er en brøkdel af tidsforbruget på en turnusakkreditering, som typisk har taget arbejdstimer. Det er vigtigt at understrege, at disse uddannelsesevalueringer bliver integreret med og bidrager til at eksplicitere den eksisterende kvalitetskultur, dvs. alle de tiltag, der allerede gøres i fagmiljøerne for at sikre kvaliteten af uddannelserne. På den måde vil uddannelserne også kunne lære af hinanden. Side 4/13 Nævnets diskussion: Uddannelseskonsulent Hanne Johansen opfordrer til at der sker en koordinering mellem Institutsekretariatet, Afdelingslederne, Fagkoordinatorerne og Lykke Kjerrumgaard. Lykke Kjerrumgaard står for koordineringen. Enkelte nævnsmedlemmer foreslår at der inviteres dimitterede til diskussion af beskæftigelsespunktet. Musik har deltaget i et pilotprojekt og Pia Rasmussen oplyser at det har været en god proces. Der er kommet meget talmateriale, men det har ikke givet en voldsom arbejdsmængde. Derudover er det en god ting at få diskuteres uddannelsen med udenforstående som også har interesse for uddannelser. 3. Indkomne sager (Beslutningspunkt) 3.1 Ansøgning om alternativ prøveform til Studium Generale på Lingvistik Underviser Ethan Weed ansøger Nævnet om at kunne tilbyde en alternativ eksamensform til disciplinen Studium Generale på Bacheloruddannelsen i Lingvistik. Nævnet godkender den nedenstående alternativ prøveform og begrunder imødekommelsen i faglige hensyn. Underviser har i dette tilfælde indhentet underskrifter fra de studerende der ønsker at afvikle eksamen efter den alternative prøveform. Prøveform 1 Undervisningsdeltagelse Bemærkning Eksamen aflægges ved regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse. Et antal skriftlige opgaver vil blive uddelt under forløbet og disse skal besvares inden for en fastsat tidsramme. De skriftlige opgaver er obligatoriske og skal godkendes af vejlederen. Efter vejlederen har godkendt og kommenteret de skriftlige opgaver, skal den studerende revidere dem. Ved semestrets afslutning afleverer den studerende en portfolio med de reviderede skriftlige opgaver samt en kort kommentar til selve revisionen. 3.2 Ansøgning om alternativ prøveform til Mediesystemanalyse 1 på Medievidenskab

5 UFU en for Medievidenskab og Journalistik ansøger Nævnet om at kunne tilbyde en alternativ eksamensform til disciplinen Mediesystemanalyse 1 på Bacheloruddannelsen i Medievidenskab, Side 5/13 Nævnet godkender den nedenstående alternativ prøveform og begrunder imødekommelsen i faglige hensyn. Imødekommelsen forudsætter at underviser indhenter underskrifter fra de studerende der ønsker at afvikle eksamen efter den alternative prøveform. Prøveform 1: 1. Bunden mundtlig prøve Censurform: intern censur Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået Bemærkninger: Under forsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen (inklusiv 75 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af arbejdsopgaver i forbindelse med forløbet) er prøven en mundtlig gruppeprøve. Gruppen (på 3-5 studerende), får tre dage før eksamensdagen udleveret en problemstilling, der ud fra semesterets pensum skal besvares til den mundtlige eksamination. Underviser sammensætter grupper ud fra et tilfældighedsprincip. Eksaminationstid: 10 minutter per studerende inkl. oplæg, diskussion og votering Forberedelsestid: tre dage Prøveform 2: 2. Bunden hjemmeopgave + fri mundtlig eksamen Censurform: intern censur Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået Bemærkninger: Uden undervisningsdeltagelse er prøven en individuel, bunden skriftlig prøve + en fri mundtlig eksamen. På baggrund af et udleveret eksamensspørgsmål afleverer den studerende en synopsis på 3-5 sider. På baggrund af synopsen forbereder den studerende et 15 minutters oplæg. Eksaminationstid: en uge (den bundne hjemmeopgave) Eksaminationstid: 30 minutter (den mundtlige eksamination) 3.3 Generel diskussion af generelle dispensationer til alternative prøveformer Enkelte af Nævnets medlemmer fremfører at denne form for ansøgninger udgør et problem i forhold til den berettigede forventning som de studerende bør kunne have i forhold til studieordningernes eksamensbeskrivelser. Enkelte af Nævnets medlemmer fastholder at den langsommelige studieordningsproces (1 gang hvert år) nødvendiggør muligheden for at kunne tilbyde al-

6 ternative eksamensformer hvis den studieordningsbeskrevne prøveform ikke lever op til undervisernes ønsker. Nævnet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at ændre den gældende praksis for denne type sager. Side 6/13 4. Angående Beslutning-, drøftelses- og meddelelsespunkter (Drøftelsespunkt) Formanden informerer om ny procedure for beslutnings-, drøftelses- og meddelelsespunkter samt inviterer til konstruktive forslag til forbedringer til proceduren. Baggrunden for udformningen af notatet er at: Gøres Nævnets arbejde mere handlingskraftige i forhold til akkrediteringer via audi trail Sikre tilbageflytning af handlekraft til Uddannelsesnævnene ved at inddrage dem mere i diskussionerne i Nævnet Sikre at vigtige beslutningspunkter identificeres således de kan nå ud til de implicerede parter hurtigst muligt Diskussion af dokumentet: Nævnet finder at dokumentet kan sikre en øget professionalisering af arbejdsgangen i Nævnet. Dokumentet vil især blive et redskab for Nævnets formand til at sikre at drøftelser og diskussioner i Nævnet kommer til at føre til noget. Enkelte UFU ere har diskuteret tidsforbruget i skrivningen af dokumentet samt af de udfoldede diskussionsreferater i Nævnets referater. Der spørges til om det er nødvendigt med de meget lange diskussioner? Nævnet finder at diskussionsreferaterne bruges aktivt i UFU erne og at de viser at studienævnsrepræsentanterne varetager alle fagligheders interesser. De udfoldede diskussionsreferater gør at alle kan få et indblik i Nævnets arbejde og diskussioner. Nævnet understreger vigtigheden af at der sker en ekstra ihærdig informationsstrøm når Nævnet træffer beslutninger der betyder ændringer i de enkelte fagligheders praksisser og traditioner. Det foreslås at der oprettes en Studienævnsside på MIÆK hvor beslutninger fra Nævnet offentliggøres samt at beslutninger også kommer med i Institutledelsens nyhedsbreve. Uddannelseskonsulent Hanne Johansen oplyser at Studieleder gerne vil undgå at Nævnets beslutninger kommer med i nyhedsbrevet da dette ikke udkommer regelmæssigt. Sekretæren understreger at Nævnets medlemmer også bærer et ansvar i at får Nævnets beslutninger kommunikeret ud til medarbejderne på de enkelte afdelinger samt til de studerende. Nævnet finder at afdelingslederen fortsat vil være den primære informationskilde til at sprede information om Nævnets beslutninger til medarbejderne. Indstilling: Formanden ser på Nævnets kommunikation på nettet

7 Dokumentet godkendes på det kommende studienævnsmøde med følgende tilføjelser: Hvis de studerende bliver berørt skal det ud til VEST Det skal gøres klart hvem der skal kommunikerer til hvem Side 7/13 5. Forslag fra UFU erne til de kommende møder På nuværende tidspunkt er der følgende emner på listen forslag fra UFU erne til de kommende møder (i vilkårlig rækkefølge): Studenterekskursioner, herunder fordelene ved et forbedret studiemiljø og kontakten til og samarbejde med erhvervslivet Rekruttering af studerende til valg til Studienævn m.m. Uddannelsesudvikling, herunder hvordan Nævnet bliver bedre til at tage ejerskab for nye uddannelser Alternative uddannelsesinitiativer til STÅ-indtjening - hvordan kan man skabe alternativ STÅ-indtjening for at kompensere for tabet fra dimensioneringen Specialevejledning, herunder en diskussion om alternative specialevejledningsformer eks. gruppevejledning Fortsat fokus på studiemiljø og stress Udlandsophold, herunder hvorledes udlandsophold gøres lettere tilgængeligt for de studerende Hvad er god censur? Nævnet bør tage en diskussion af hvad der er god censur Status på digital eksamen Evaluering, herunder et ønske om mere administrativt standardiserede løsninger Internationalisering, herunder muligheden for at udbyde fagudbudspakker på engelsk til de tilrejsende udvekslingsstuderende a la BSS s Aspects og Denmarkudbudspakke Nye punkter til diskussion i Nævnet: DRAMUS: Diskussion af rekruttering af nye studerende, gerne med inddragelse a Kommunikaiton og VEST. Nævnet ønsker at følgende punkter fra ovenstående liste skal diskuteres på de kommende møder: Majmødet: Studenterekskursioner, herunder fordelene ved et forbedret studiemiljø og kontakten til og samarbejde med erhvervslivet Junimødet: Rekruttering af studerende til valg til Studienævn m.m. 6. Studerendes forhold under Projektorienterede forløb (Drøftelsespunkt foreslået af Pia Rasmussen) Nævnet drøfter de studerendes forhold når de er i ECTS-belagte Projektorienterede forløb. I den forbindelse bedes UFU erne indsende erfaringer (negative såvel som positive) med forholdet mellem de studerende og virksomhederne.

8 De studerendes retslige forhold under praktikforløb befinder sig i en gråzone, da de retslige forhold er afhængige af, om den studerende er i lønnet eller ulønnet praktik. De studieordningsbundne praktikker på Arts, Projektorienteret forløb, er ulønnede og i disse tilfælde vil den studerende ikke være underlagt virksomhedernes forsikringer eller af øvrige arbejdsmarkedsrelateret juridisk beskyttelse af ansatte. Kieth Lau Andersen fra Dansk Magisterforening (forhandlingskonsulent og sekretær i bestyrelsen for DM Studerende) sammenligner den ulønnede praktikants status med en gæst, der besøger virksomheden - denne vil ikke være dækket af virksomhedens forsikring eller øvrige juridisk arbejdsmarkedsrelateret beskyttelse under besøget på virksomheden. Der er dog virksomheder der har tegnet yderligere forsikringer for praktikanter, men det er ikke et krav og derfor kan det ikke forudsættes for alle virksomheder der modtager praktikanter fra Arts. Side 8/13 UFU ernes erfaringer med studerendes forhold under Projektorienterede forløb: UFU Æstetik og Kultur og Kunsthistorie På Museologiske studier og Kunsthistorie har vi tidligere udviklet en kontrakt, hvoraf det fremgår, at den studerende under praktikophold/feltstudier er forsikret, se Vedhæftet fil. Denne formulering blev i sin tid udviklet i samarbejde med vores gruppe af eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Gitte Ørskou, som nu sidder i AU s bestyrelse. Jeg vedhæfter kontrakten, som vi endnu benytter på Museologiske studier, mens vi på kandidaten i Kunsthistorie under Projektorienteret forløb benytter den kontrakt, der ligger på vores hjemmeside for de Æstetiske Fag. Følgende formulering sikrer, at den studerende på Museologiske studier er dækket af praktikstedets forsikring under praktikken: Praktikforholdet er omfattet af Lov om erstatningsansvar jf. 19, stk. 3 og Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade jf. 4 stk. 2 jf. bekendtgørelse Nr af 15. december 1992 (socialministeriets bekendtgørelse om forsikring mod følger af arbejdsskade af uddannelsessøgende, der opholder sig på en arbejdsplads som led i uddannelsen). Praktikophold med løn eller som ulønnet medhjælper, der ikke er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse, vil også såfremt praktikanten enten direkte erstatter anden arbejdskraft eller på anden måde udfører egentlig arbejde i ikke uvæsentligt omfang inden for praktikstedets arbejdsområde, være omfattet af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade jf. 1, stk. 1.

9 Semiotik og Lingvistik Det eneste fag i UFU LICS som har projektorienteret forløb i et helt semester er lingvistik. Det er meget mere populær i det tredje semester end udlandssemester eller profilfag. Selvom der er mange der tager i praktik, har vi ikke hørt om problemer i.f.m. praktik. Nogle praktikanter har fået at vide at de var forsikret gennem praktikplads. Vi støtter op om at der er godt at få klarhed inden der sker noget katastrofalt, og det kunne være godt at også kigge på andre uddannelser i Danmark der har en indbygget praktik. Side 9/13 Nævnet opstiller en række problemer der kan opstå under de studerendes projektorienterede forløb: Hvad sker der hvis en virksomhed går ned under den studerendes praktikforløb? Hvad sker der hvis den studerende under praktikforløbet laver fejl der får økonomiske konsekvenser for virksomheden. Hvem hæfter for fejlene som er forårsaget af den studerende? Nævnet henstiller til at Forretningsudvalget og Studieleder har en lempelig dispensationspraksis i forhold til muligheden for at hjælpe studerende der grundet problemer hos deres praktiksted får brug for dispensationer. Nævnet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udarbejde standardiserede praktikkontrakter da Nævnet finder at denne opgave bedst varetages lokalt. Nævnet ønsker dig en diskussion af den tidslige udstrækning af praktikforløbene. Indstillinger: Invitation af repræsentant for DM der kan forklare om forholdene ude i praktikkerne Diskussionen fortsættes med en diskussion af ECTS-krav og længde på praktikopholdet. 7. Høring i forbindelse med Institutorganisering (Beslutningspunkt) Nævnet diskuterer Institutledelsens forslag til institutorganiseringen med henblik på et høringssvar. Nævnets diskussion retter sig mod tre punkter i Notat om organisationseftersyn på IÆK: UFU ernes opgaveportefølge i forhold til ledelsesstrengen (s. 11. i notatet), studerendes forhold i det fremtidige UFU-arbejdet, samt navngivningen af hhv. uddannelsesnævn, afdelinger og institut (s i notatet). 7.1 UFU ernes opgaveportefølge i forhold til ledelsesstrengen Nævnet finder at det er interessant at magt overføres til UFU erne, men at det samtidigt rummer en række problemer. Et eksempel er følgende rådgivningsfunktioner:

10 Rådgivning af afdelingslederen i forhold vedr. undervisnings- og arbejdstilrettelæggelse Rådgivning af afdelingslederen i bemandingsspørgsmål, herunder tildelingen af forskningssemestre, ansættelser etc. Det virker som om denne del af UFU ernes opgaveportefølje er skrevet til VIP erne og ikke til de studerende. Nævnet sætter spørgsmålstegn ved hvorledes studenterrepræsentanterne skal kunne forholde sig til den enkelte ansattes behov for forskningstid? UFU en vil have svært ved at træffe disse beslutninger/rådgive i disse sager uden en tilbundsgående indsigt i og forståelse for de overvejelser der indgår i tildelingen af forskningssemestre m.m. Dette vil kræve en indsigt i de enkelte VIP s arbejdstidsregnskaber, og disse opfattes på flere afdelinger som personfølsomme oplysninger. At træffe beslutninger vedr. forskningssemestre kræver en specialiseret indsigt, og Nævnet formoder ikke at eksempelvis studenterrepræsentanterne der potentielt udskiftes hvert år, vil nå at få tilstrækkelig erfaring og indsigt til at løse denne rådgivende funktion. Nævnet er bekendt med at denne problematik udspringer af forholdet mellem den demokratiske forankring af arbejdet i UFU erne og behovet for specialiseret indsigt for at kunne varetage en betydningsfuld opgaveportefølje. Nævnet finder ligeledes at undervisningstilrettelæggelsen kan være problematisk for UFU erne. Det vil være afdelingsledernes ansvar at fremlægge de oplysninger der er behov for i forhold til at gøre UFU erne i stand til at rådgive i forbindelse med undervisningstilrettelæggelsen, men der kan være uddannelser der har så mange udbud der skal planlægges, at der ikke vil være tid nok i UFU erne til undervisningstilrettelæggelsen. Studenterrepræsentanterne i Nævnet understreger at UFU erne skal være rådgivende i forhold til undervisningstilrettelæggelsen og at de derfor ikke har behov for en dybdegående indsigt i hver enkelt undervisers timeregnskab og hvert enkelt undervisningsudbud. Det bør være op til Afdelingslederen at afgøre hvilke punkter i undervisningstilrettelæggelsen der bør diskuteres, dette kan eks. være hvilke forskningsworkshops og valgfag der skal udbydes. Nævnet spørger til det ønskværdige i udparcelleringen af en række funktioner tovholder, uddannelseskoordinator og fagkoordinator; er det virkeligt nødvendigt med så mange koordinatorfunktioner? Der vil være fagligheder der ikke har mandskab til at besætte de forskellige funktioner. I givet fald ønsker Nævnet en præcisering af hvor meget tid der gives til fagkoordinatorerne samt hvilke opgaver de skal varetage. Side 10/ Studerendes forhold i det fremtidige UFU-arbejde Dele af Nævnet rejser bekymring for de studerendes arbejdsbelastning i forbindelse med UFU-møderne. Hvis UFU-medlemmer, udover at skulle sætte sig ind i bilag og diskussioner fra Studienævnet, også skal sætte sig ind i bemandingsproblematikker m.m., vil arbejdsbelastningen være særdeles stor. Studenterrepræsentanterne pointerer at rekrutteringen til UFU erne hidtil har været svær, men at en større klarhed over UFU ernes opgaver vil kunne gøre op-

11 gaven lettere. UFU erne vil øve en større tiltrækning på de studerende (og VIP ere) der ønsker at deltage i deres uddannelse(r)s udvikling. Side 11/ Navngivning af hhv. uddannelsesnævn, afdelinger og institut Nævnet tilslutter sig den nye betegnelse Uddannelsesnævn for UFU erne. Betegnelsen er mere træffende for uddannelsesnævnenes arbejde og det vil samtidigt vise omverdenen at der er sket en væsentlig ændring af institutstrukturen. Nævnet spørger til et tidligere krav til at afdelingsnavnet kun må indeholde tre led. Gælder dette krav stadigt? Hvis det stadig er tilfældet bør det eksplicit formuleres i notatet. Nævnet er kritisk overfor de meget korte afdelingsakronymer, eks. E for Afdeling for Engelsk. Nævnet har ingen entydig holdning til Institutnavngivningen, men stiller sig kritisk overfor ideen om at navngivningen skal ske i forhold til forbogstaverne DAC. Notatet omtaler Afdeling for Linguistics and Cognitive semiotic som LIKS, den korrekte forkortelse er LICS 7.4 Standardforretningsorden til Uddannelsesnævnene Endeligt ønsker Nævnet at blive hørt i forbindelse med den videre udvikling af standartforretningsordnen til Uddannelsesnævnene. Nævnet formoder at det rundsendte forsalg er på et tidligt udviklingsstadie og har derfor ikke forholdt sig dybdegående til forretningsordenen i denne omgang. Nævnet ser dog frem til at skulle indgå i den endelige udvikling af uddannelsesudvalgenes forretningsorden. 8. Dimensionering og frafald i forhold til IÆK ledelsens udkast Uddannelsesstrategi på IÆK i anledning af dimensioneringen (Drøftelsespunkt) Som en indledning til drøftelse om afsnittet Mod et fjerde alternativt senarie, s. 30 i IÆK ledelsens udkast Uddannelsesstrategi på IÆK i anledning af dimensioneringen holdes to oplæg: 8.1 Dimensionering Mads Rosendal Thomsen holder et kort oplæg om hvordan man kan balancere behovet for sammenhængende uddannelser og gode holdstørrelser med tværgående samarbejde og flere kompetenceudviklende forløb: Hvordan bliver uddannelser præget af den gode holdstørrelse - pædagogisk og/eller økonomisk. Store fag er blevet bedt om at rette holdstørrelsen ind så de passer. Små fag kan ikke nå en god størrelse. Mellemstørrelsesfagene vil også få problemer med små hold som konsekvens af dimensionering. Man kan forestille sig samarbejde mellem uddannelser hvor de studerende tager discipliner på tværs af faglighederne. Der er erfaringer med dette fra HUM- og Profilfag. Det kan potentielt set give problemer med at uddannelserne mister styringen af deres egne uddannelser, men man kan med fordel tænke i lokale løsninger og samarbejder der kan være begrænset til nærtstående fagligheder.

12 Man kan også overveje spørgsmålet om hvilke kompetencer de studerende skal have, eks. skriftlighed eller andre former for formidling. Disse kompetencer kan oparbejdes gennem brede samarbejder på tværs af faglighederne. Det vil være godt hvis Nævnet har taget diskussionen inden der kommer udefrakommende krav om ændringer - Institutledelsen har allerede et ønske om dette i forhold til uddannelseseftersynet. Hvad er det vi som fagpersoner vil kunne stå indenfor? Side 12/13 Nævnets diskussion: Der er ingen fastsatte normer for holdstørrelsen, en sådan vil kræve en afvejning af pædagogiske og økonomiske ønsker. Holdstørrelsen bør være afhængigt af disciplinens indhold, men man kan forestille sig at et enkelt forløb kan indeholde store fælleshold der i løbet af semesteret kan opsplittes i mindre hold. På nogle uddannelser (Medievidenskab) har man en norm på 35 for diskussionsbaserede hold - denne norm er pædagogisk betinget. Andre uddannelser opererer med en tommelfingerregel der siger 25 pr. hold (Litteraturhistorie) Afvejningen mellem forelæsningsforløb og mere diskussionsbaseret undervisning bør også tage undervisernes undervisningskompetencer i betragtning. Lokalestørrelsen kan også være en væsentlig faktor i denne sammenhæng - er der nok store lokaler til alle store hold i fremtiden? Problemerne med små hold er især et kandidatproblem. I stedet for udflydende valgfag vil det være godt med fælles discipliner med faglig substans der går på tværs af fagligheder, eks. Medier. Her kan man forestille sig et samlet forløb med en tværgående fællesdel der har tilknyttet fagspecifikke hold. Diskussionen af samarbejdsrelationer har en tendens til at isolere sig indenfor institutgrænsen. Man bør tænke ud over institut/fakultetsgrænsen. De enkelte fagligheder bør række ud til de potentielle samarbejdsrelationer. Hvad kan forskningsprogrammerne biddrage med i denne sammenhæng? Vil de kunne udbyde noget på tværs. Studienævnet er det forum der findes til at udveksle ideer til samarbejder indenfor instituttet. Nævnets medlemmer bør derfor være lydhør hvis de høre nogle forslag til samarbejder. Indstillinger: Holdstørrelse: UFU erne skal indmelde en række kriterier for holdstørrelsen, både BA- og KA-niveau. Igangsættelse af samarbejdsrelationer - hvad kan man gøre og hvad har man gjort? 8.2 Frafald Jody Pennington holder et kort oplæg om frafaldsreduktion som en delvis løsning på dimensioneringens udfordringer med udgangspunkter i Engelsk erfaringer. På Engelsk har man erkendt at der ikke kan gives evidens for generelle frafaldsbegrundelser. Der er lige så mange begrundelser for at springe fra en uddannelse som der er studerende der springer fra.

13 Fremfor at fokusere på frafald bør man i stedet fokusere på hvordan man fastholder de studerende. Man skal ikke fastholde fokus på begrundelsen for frafald - man skal i stedet fokusere på store og små løsninger for at fastholde de studerende, eks. opgavebanker (opgaver der har 7 og opad), studiemiljøer, mentorordninger mellem BA og KA-studerende. Men det er vigtigt at man er lydhør overfor alle former for forslag. Side 13/13 Indstilling: Frafald kommer på næste møde 9. Faste undervisningsfrie perioder til møder (Drøftelsespunkt foreslået af Jakob Steensig) Nævnet drøfter et ønske om sikring af et undervisningsfrit ugentligt tidsrum hvor undervisere såvel som studerende kan deltage i møder og andre aktiviteter. Alle VIP ere på IÆK er holdt undervisningsfrie hver onsdag efter kl hvilket betyder at studerende med undervisning udbudt af IÆK er holdt undervisningsfrie i dette tidsrum. Det undervisningsfrie tidsrum er dog ikke sikret for studerende der følger kurser eller tilvalg på andre fakulteter. Indstilling: Faglighederne bedes indmelde constraints der sikre et ugentligt undervisningsfrit tidsrum for alle faglighedens undervisere. 10. Godkendelse af efterårets udbud (Beslutningspunkt) Nævnet godkender udbuddene for E Meddelelser 11.1 Meddelelser til og fra Studieleder Status på evaluering (udgår) Rapporter om førsteårsfrafald på Arts og AU (udgår) 11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 11.3 Meddelelser fra UFU erne 11.4 Meddelelser til og fra VEST VEST har ansat ny studiestartskoordinator, Camilla Lykke Hansen (Camilla er sideløbende studenterstudievejleder ved Medievidenskab) Vest har udsendt tilbud om forsinkelsesvejledning til studerende der er mere end 30 ECTS bagud Profilfagsmesse er afholdt d. 15. april. 12. Evt.

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER EFTERÅRET 2015 Jeg overtog denne opgave for 5 dage siden... så jeg samler op på samtaler, jeg ikke har deltaget i. Derfor: Hjælp mig, hvis jeg overser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Ordinært studienævnsmøde den 11. marts 2015 kl Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

Referat AARHUS UNIVERSITET. Ordinært studienævnsmøde den 11. marts 2015 kl Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært studienævnsmøde 2015-3 den 11. marts 2015 kl. 13-16 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Referat Til stede: Lene Kühle, Thomas Schwarz Wentzer, Jens Thestrup Toft, Ida Møller, Mikkel

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Psykologi Tid: Mandag den 6. februar 2017 kl. 9.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT Møde den: 5. maj 2014, kl. 14 16 Aarhus, Tåsingegade 3, lokale 1443-313 videolink til Emdrup lokale A112 Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi GODKENDT REFERAT Til stede:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.)

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.) Ekstraordinært møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 9. februar Sted: A011 Tidsrum: 11-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne),

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 23. NOVEMBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Lokal studieordning for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne udbudt af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til bekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 6. april 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK REFERAT Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Susanne Bartram Studienævnssekretær E-mail: studienaevn.edu@au.dk Tidspunkt:

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat af studienævnets 8. Møde i 2012 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV.

Læs mere