Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forkortelse Betydning Betalingsformidling"

Transkript

1 Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte ydelser. Prispolitik Hvidbjerg Bank går ind for åbenhed omkring priser og betingelser. Ved fastlæggelse af vore priser søger vi så vidt muligt at opnå dækning for det ressourcetræk, der er forbundet med den enkelte ydelse. Konkurrencesituationen spiller imidlertid også ind, idet vi ikke ønsker at ligge over markedets normalpris. Vi ønsker at prissætte separate ydelser særskilt, så det kun er de kunder, der rent faktisk efterspørger de pågældende ydelser, der betaler for dem. Forkortelser Følgende forkortelser anvendes generelt: Forkortelse PI VP Nom. Eksp. pris Betydning Pengeinstitut Værdipapircentralen Nominel Ekspeditionspris Betalingsformidling Dette kapitel beskriver Hvidbjerg Banks priser for betalingsformidling (betaling, overførsler m.v.). Eventuelle priser til andre pengeinstitutter er ikke omfattet. Check og overførsler Udstedelse af check Kr. 40,1 pr. check for aktionærer Udstedelse af check incl. Kr. 50,1 pr. check for aktionærer forsendelse Gavecheck incl. telegram Kr. 50,1 pr. stk. Kr. 20,1 pr.stk. For ikke aktionærer For aktionærer Ovf. mellem konti Kr. 40,1 pr. stk. Sammedagsoverførsler Kr. 45,1 pr. stk. Inden kl Straksoverførsler Kr. 50,1 pr. stk. Girokort og FI1kort Betaling af giro1 og FI1kort Kr. 40,1 pr. betaling Kr. 60,1 pr. betaling For kunder For ikke kunder Budgetservice Budgetopstilling/revision Kr. 850,1 Opkræves 31/12 Enkeltændringer i budgetperioden Side 1 af 15

2 PBS Betalingsservice / Leverandørservice Debitoraftale Returnering ved Kr. 200,1 manglende dækning Afvisning af overførsels1 Kr. 300,1 service (gode penge) Tastning af LS 11 blanket Kr. 80,1 Modtagelse/behandling af Kr. 200,1 fax/mail PFA opkrævning Pris pr. opkrævning Kr. 75,1 pr. stk. Opkræves 31/12 Netbank Privat Abonnementspris Betaling af giro1/fi1kort Betaling til 31mands konto Ovf. mellem egne konti Sammedagsoverførsel Kr. 1,1 Godkendes inden kl Straksoverførsler Kr. 2,1 24/7/365 Forespørgsel Kvittering Kr. 15,1 pr. kvittering Rekvisition af kontoudskrift til PC NemID ny PIN1kode Kr. 50,1 Internethandel forkert Kr. 80,1 udfyldt blanket vedr. indsigelse Internethandel Kr. 400,1 uberettiget indsigelse Infoservice: SMS besked Kr. 1,1 pr.stk. E1mail Kr. 1,1 pr.stk. Bankens Netbanksupport normalt kl Fredag/lørdag til kl Tlf.nr Netbank Erhverv Abonnementspris Kr. 800,1 årligt Kvartårlig opkrævning Betaling af giro1/fi1kort Kr. 1,1 pr.stk. Kvartårlig opkrævning Betaling til 31mands konti Kr. 1,1 pr.stk. Kvartårlig opkrævning Ovf. mellem egne konti Sammedagsoverførsel Kr. 5,1 Godkendes inden kl Straksoverførsel Kr. 10,1 24/7/365 Forespørgsel Kvittering Kr. 15,1 pr. kvittering Kvartårlig opkrævning Rekvisition af kontoudskrift til PC Bankens Netbanksupport Normalt kl og Tlf.nr fredag/lørdag til kl Side 2 af 15

3 SMS1service Forespørgselsadgang Betaling af girokort/fi1kort Ovf. mellem konti Fælles Indbetalingskort (FI1Kort) Oprettelse af kreditor Kr. 250,1 Trykning af FI1kort Kr. 1,00 pr.stk. Specialtekst på kvittering Logo/navn på kort Kr. 200,1 + pris for trykning af kort hos eksten leverandør Advis/meddelelse: 1 på papir 1 på diskette Kopi af betalt FI1kort på foranledning af kreditor Kr. 100,1 pr. kort Anden betalingsformidling Udbetaling fra andre PI Kr. 250,1 Overførsel af penge til konto i andet PI via Nationalbanken Kr. 150,1 pr. stk. Inden kl Formidling af realkreditlån Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for dokumentudfærdigelse og sagsbehandling med formidling af realkreditlån. Alle satser angives excl. stempel og afgifter til staten. Eventuelle omkostninger til realkreditinstituttet er ikke omfattet. Kurskontrakt Via kreditforening Pris til kreditforening Mix1lån betragtes som én kurskontrakt Formidling af Realkreditlån Lånesagspris. Nye lån, konvertering og tillægslån. Ved kompli1 cerede sager beregnes prisen ud fra forbrug samt timelønssats Kr ,1 Debiteres samtidig med at afregning fra Krf. indgår på lånesagskontoen. Incl. priser til: 1 hjemtagelse af lån 1 overflytning af obl. 1 indfrielse af lån 1 eksp. af pantebrev/ ejerbreve 1 pantebrevspåtegning Excl. tingbogsoplysninger Vurderingshonorar Kr ,1 Gældsovertagelse Kr ,1 BBR1attest Kr. 200,1 Tingbogsoplysning Kr. 400,1 Salg ejendomme Kr ,1 Incl. indfrielse af lån samt deponeringsgebyr. Formidling kurskontrakt Kr ,1 Indfrielse af Realkreditlån Kr. 500,1 pr. lån, max. Kr ,1 Side 3 af 15

4 Lånesagsgaranti, etablering Lånesagsgaranti, provision 2,5% af garantibeløb, min kr. 200,1 v/ køb og ombygning v/ nybyggeri v/ om1 og tilbygning v/ udstykning Lånesagsgaranti, gebyr 0,20 % min. Kr ,1 v/køb v/ konvertering v/ tillægslån Oprettelse og ændring af Kr ,1 ejerpantebrev, pantebrev og skadesløsbrev Digitalisering Kr ,1 ejerpantebrev Aflysning af ejerpantebrev/pantebrev Kr ,1 Garanti for restkøbssum (Finansgaranti) Rykningspåt. på ejerpb. for ekstern kreditgiver Ny låntype refinansiering Kr ,1 Omdannelse af pbr. Til Kr ,1 ejerpantebrev og omvendt Kr ,1 + 2,5% af garantibeløbet. Ved hjem1 tagelse af TK1lån eller anden samarbejdsaftale betales udelukkende kr ,1. Kr ,1 + kr. 400,1 til tingbogsoplysning Depot Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for opbevaring og administration af effekter i depot. Specielt vedr. aktier i VP I henhold til gældende lovgivning skal et aktieselskab betale for aktionærernes opbevaring af aktier i depot. Det betyder, at opbevaring af Hvidbjerg Bank aktier i depot er gratis for kunden og at selskabet betaler kontobetaling, fondskodebetaling, betaling for udbyttemeddelelse og kapitaludvidelsesmeddelelse til Hvidbjerg Bank. Betalinger i forbindelse med køb/salg og andre bevægelser er ikke omfattet af opbevaring og skal betales af depotejeren. Køb af Hvidbjerg Bank aktier er omkostningsfrit. Opkrævning Depotpris beregnes årligt bagud hver Aktier og investeringsbeviser registreret i VP Beholdningsændringer Kr. 20,1 pr. meddelelse (momsfri) Nominel ændring, pr. mio. Kr. 10,1 pr. udskrift (momsfri) Transaktionspris ved beholdningsændring Kr. 20,1 (momsfri) Side 4 af 15

5 Opbev. af danske aktier og investeringsbeviser Obligationer registreret i VP Kontopris Kr. 55,1 årligt incl. moms Fondskodepris Kr. 25,1 årligt incl. moms Nominel ændring, pr. mio. Kr. 10,1 (momsfri) Beholdningsændring Kr. 20,1 pr. meddelelse incl. moms Transaktionspris ved Kr. 20,1 (momsfri) beholdningsændring Udtrækningsmeddelelse Kr. 15,1 pr. meddelelse incl. moms Rentemeddelelse Kr. 15,1 pr. meddelelse incl. moms Pantebreve Beholdning 2,50 promille af højeste incl. moms restgæld, min. kr. 100,1 max. kr. 700,1. Opkrævning af ydelse på Kr. 75,1 pr. termin incl. moms pantebrev Ekstraordinært afdrag på Kr ,1 pr. dokument incl. moms. pantebrev Indfrielse Kr ,1 pr. dokument incl. moms Påtegninger på pantebrev Kr ,1 pr. dokument incl. moms Transportpåtegning Kr ,1 pr. dokument Notering af ejer/deb. skifte Kr ,1 pr. dokument Udenlandske aktier og obligationer Opbevaring pr. fondskode kr. 75,1 + pris til incl. moms. udenlandsk bank Beholdningsændring Kr. 25,1 (momsfri) Udbyttebrev Kr. 75,1 pr. stk. Øvrige danske værdipapirer Opbevaring pr. fondskode Kr. 25,1 incl. moms Øvrige depotpriser Øvr. effekter uden adm. Minimumspris for depoter uden VP1effekter Kr. 150,1 incl. moms Overførsel til andet pengeinstitut Indenlandske Udenlandske Kr. 300,1 pr. fondskode Kr. 850,1 pr. fondskode Midlertidig opbevaring/ lukket depot Kuverter/pakker Kr. 250,1 Maks. 1 mdr. opbevaring Side 5 af 15

6 Handel med værdipapirer Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for handel med værdipapirer. Kursfastsættelse Ud over eventuelle priser skal følgende oplyses for børsnoterede papirer jfr. lov om mærkning og skiltning med pris: Hvilken kurs, der danner grundlag for kursfastsættelse Tillæg/fradrag til ovennævnte kurs Oplysninger fremgår af bemærkningerne til de enkelte værdipapirtyper. Er der ikke fastsat en kurs på et papir, vil der blive fastsat en realistisk afregningskurs med udgangspunkt i markedsudvikling og rente på tilsvarende papirer. Der tages dog forbehold for, at det sædvanlige grundlag for kursfastsættelse kan fraviges under ekstraordinære omstændigheder. Kursskæring Ved handel med obligationer er der i Hvidbjerg Bank en kursskæring på +/1 0,10%. Strakshandel Hvidbjerg Bank kan tilbyde strakshandel i visse børsnoterede værdipapirer. Strakskurserne fastsættes løbende ud fra markedspriserne på de pågældende værdipapirer og under hensyntagen til Hvidbjerg Banks mulighed for at handle videre i markedet uden tab. Det tilstræbes således, at afregningsprisen bliver faktisk handlet pris +/1 sædvanlig kurtage og kursskæring. Da markedet ofte bevæger sig over dagen, må det påregnes, at afregningskursen kan afvige fra den handelskurs, Fondsbørsen offentliggør. Danske aktier Kurtage børsnot. Aktier, investeringsforeninger og Garanti Produkter (F.eks. Plus Invest/Garantiinvest) Kursværdi op til kr ,1. Kurtage kursværdi derudover Kurtage handel i Netbank Emissioner og tegningsretter 0,75% af kursværdi min. kr. 175,1 maks. kr. 500,1 0,5% af kursværdi 0,3% af kursværdi min. kr. 50,1 1% af kursværdi min. kr. 75,1 Limitering af fondsordre Kr. 100,1 Maks. 14 dage Limitering af fondsordre Kr. 50,1 Netbank Salg af aktiebeviser Kr. 500,1 Danske obligationer Kurtage kursværdi op til kr. 3 mio. Kurtage kursværdi derudover Kurtage handel i Netbank 0,15% af kursværdi min. kr. 175,1 0,1% af kursværdi 0,10% af kursværdi min. kr. 50,1 Side 6 af 15

7 Limitering af fondsordre Kr. 100,1 Maks. 14 dage Limitering af fondsordre Kr. 50,1 Netbank Udenlandske aktier Kurtage Kurtage, aktie1 og tegnins1 retter 1% af kursværdi min. kr. 700,1 1% af kursværdi min. kr. 700,1 Incl. udenlandske omkost1 ninger Incl. udenlandske omkost1 ninger. Er kursen under pari beregnes kurtagen af det pålydende beløb Udenlandske obligationer Kurtage Som indenlandske dog min. kr. 200,1 Incl. udenlandske omkost1 ninger Unoterede aktier Åbent depot Pensionsdepot 1% af kursværdi min. kr. 250,1 1% af kursværdi min. kr ,1 Øvrige gebyrer Fondsvurdering I nogle tilfælde betales dog efter medgået tid Privat handel (flytning mellem egne depoter) Kr. 250,1 pr. fondskode Konti, Kort, Checks Dette kapitel beskriver Hvidbjerg Banks priser for konti (fx kontoudskrifter), checks og Dankort. Opkrævning Betaling opkræves normalt i direkte forlængelse af ekspeditionen. Pris for kontoudskrifter, transaktionspris for checks og Dankort opkræves dog ultimo hvert kvartal. Kontoudskrifter Kontoudskrift ved fuld side og rentetilskrivning Kontoudskrift herudover Kr. 25,1 Fremsendt på kundens foranledning Kr. 25,1 Kontoudskrift med Kr. 100,1, dog er den overtræksmeddelelse første gratis. Kopi af kontoudskrift/1 kontooversigt, årsoversigt Kr. 100,1 pr. udskrift MasterCard Standard Kr. 175,1 Pr. år Side 7 af 15

8 Guld Kr. 675,1 Pr. år Platinum Kr ,1 Pr. år 1 Loungebesøg Priority Pass Kr. 150,1 Pr. besøg Familie pr. kort Kr. 175,1 Pr. år Hastebestilling Kr. 350,1 Pr. stk. Kurerforsendelse Kr. 225,1 Pr. stk. Erstatningskort samt gen1 Kr. 175,1 Pr. stk. bestilling af bortkommet og beskadiget kort Udbetaling i Hvidbjerg banks 2 %, min. kr. 50,1 Pr. hævning pengeautomater Udbetaling i andre pengeinsti1 2 %, min. kr. 50,1 Pr. hævning tutter og pengeautomater i danmark og udlandet Varekøb i butikker i Danmark og udlandet Forretningen kan opkræve et beløb Øvrige kontanthævninger 2 %, min. kr. 50,1 Pr. hævning Inkassomeddelelse Kr. 250,1 Pr. stk. Overdragelse til advokat Kr. 1000,1 Pr. stk. Indsigelse pr. transaktion 1 hvis medhold Kr. 500,1 Kr. 0,1 Spærring af kort Kr. 100,1 Ophævelse af spærring Kr. 100,1 Kortaktivering manuel Kr. 100,1 MasterCard Debit Standard Kr. 150,1 Pr. år Individuel (med billed) Kr. 150,1 Kr. 75,1 Pr. år Oprettelse Hastebestilling Kr. 350,1 Pr. stk. Kurerforsendelse Kr. 225,1 Pr. stk. Erstatningskort samt gen1 Kr. 175,1 Pr. stk. bestilling af bortkommet og beskadiget kort Udbetaling i Hvidbjerg Banks Pr. hævning pengeautomater Udbetaling i andre danske Kr. 6,1 Pr. hævning pengeinstitutter Udbetaling i pengeautomater i 1 %, min. kr. 30,1 Pr. hævning udlandet Varekøb i butikker i Danmark og i udlandet Forretningen kan opkræve et beløb Indsigelse pr. transaktion 1 hvis medhold Kr. 500,1 Kr. 0,1 Spærring af kort Kr. 100,1 Ophævelse af spærring Kr. 100,1 Kortaktivering manuel Kr. 100,1 Dankort og VisaDankort Dankort VisaDankort Kr. 150,1 Pr. år Individuel (med billed) Kr. 150,1 Kr. 75,1 Pr. år I oprettelse Hastebestilling Kr. 350,1 Pr. stk. Side 8 af 15

9 Erstatningskort samt gen1 Kr. 175,1 Pr. stk. bestilling af bortkommet og beskadiget kort Genbestilling af PIN1kode Kr. 50,1 Pr. stk. Udbetaling i Hvidbjerg Banks pengeautomater Udbetaling i andre pengeinstitutter Evt. opkræves gebyr af udbetalende PI Udbetaling i andre penge1 institutters automater Kr. 5,1 Kr. 5,1 Pr. stk. i åbningstid Pr. stk. udenfor åbningstid Udbetaling i penge1 1 %, min. kr. 30,1 Pr. stk. automater i udlandet Varekøb i butikker i Danmark og udlandet Returnering af Kr. 250,1 Pr. transaktion dankorttransaktioner ved manglende dækning Ændring af Kr. 200,1 forbrugsgrænse Telefonisk spærring Kr. 80,1 Kortaktivering manuel Kr. 100,1 Indsigelsesbehandling 1 hvis medhold Kr. 500,1 Kr. 0,1 Omregningskurser ved brug i udlandet Europæiske valutaer offentliggjort på Referencekurs på bankdagen før transak1 tionen cleares hos PBS tillagt 1,00% Andre valutaer offentliggjort på Referencekurs på bankdagen før transak1 tionen cleares hos PBS tillagt 1,50%. Undtagelser kan forekomme. Øvriga valutaer Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme MasterCard beregner sig et tillæg på 0,17% på europæiske valutaer og 0,49% for øvrige. Check Kontramandering/tilbage1 kaldelse af check (spærring) Rekvisition af indløst check/dk1nota i andet PI Returnering af check (manglende dækning mv.) Kr. 250,1 pr. ekspedition Kr. 250,1 pr. ekspedition Kr. 250,1 pr. check Checkhæfter Checkhæfter Kr. 15,1 pr. indløst check Beregnes 31/12 Manuel fremsendelse Brevcheck Kr. 5,1 pr.stk. Konti Hvidbjergbank Konto (Basal indlånskonto) Valutakonto Kr. 300,1 pr. kvartal I særlige tilfælde opkræ1 ves kr. 150,1 pr. kvartal Side 9 af 15

10 Opgørelse Pensionskonti i Kr. 600,1 utide Del1udbetaling Kr. 600,1 Overførsel af konti til andre PI Pensionsopsparing Øvr. særlige indlån incl. millionærkonto og børne1 opsparing Udlån Digitalisering af ejerpantebreve og sletning af underpant Kr. 750 pr. stk. Kr. 350,1 pr. stk. 300 kr. pr. stk. min kr. 500,1 pr. kunde Kr ,1 Rykkerbreve Rykkerbrev Første er gratis, derefter kr. 100,1 pr. stk. Øvrige priser Dekort v/ manglende ½ % af det hævede beløb opsigelse/udenfor udbetalingsperiode ½ % af det hævede beløb Mortifikation af bortkomne Kr. 300,1 pr. konto bøger Telefoniske forespørgsler Kr. 30,1 Superaktionærkonto/guld1 aktionærkonto. Millionærkonto Udlån og Kreditter Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for dokumentudfærdigelse og sagsbehandling i forbindelse med udlån og kreditter. Alle satser angives excl. afgifter til staten. Endvidere henvises til Hvidbjerg Banks rentesatser. Etablering/forhøjelse af lån/kredit Siftelsesprovision 2% af hovedstolen, min. kr ,1 Dokumenthåndtering Kr ,1 Bevilget overtræk 2%, min. kr. 300,1 Forlængelse af kassekredit Kr ,1 Ydelsesfrafald/henstand Kr ,1 Side 10 af 15

11 Dokumentudfærdigelse/ sagsbehandling i øvrigt Tingbogsoplysning (ved etablering af pant) Udfærdigelse af løsøre1/ bil1/ejerpantebrev Panthaverdeklaration ved udskiftning af pant 1 bil. 1 Løsøre/livsforsikringer Forsendelse af dokumenter til underskrift i andet PI Fakturabelåning Kr. 400,1 pr. ekspedition Kr ,1 pr. dokument Kr. 400,1 pr. deklaration Kr. 400,1 pr. deklaration ved debitor kr. 400,1 ved kautionist Kr. 250,1 pr. faktura Excl. gebyr til forsikringsselskab kr. 920,1 / kr. 330,1 Garantier Etablering 0,5% min. kr ,1 pr. stk. Alm. og arbejdsgarantier 2,5% p.a. kvartalsvis og betalingsgarantier min pr. halvår kr. 200,1 Notering af deponeret konto i stedet for garanti Kr. 375,1 Garanti for restkøbssum Kr ,1 + 2,5% af (Finansgaranti) garanti1beløbet. Ved hjemtagelse af TK1lån eller anden samarbejdsaftale betales udelukkende kr ,1. Garantiprovision 2,5% af garantibeløb forhåndslån ved ny1 og ombygning. I perioden fra lånets udbetaling og til arbejdet er færdigmeldt. Garantigebyr 0,2% min. Kr ,1 Beregnes kvartalsvis forud Anvendes ved beløb under kr ,1 Se formidling realkreditter Ændring af betingelser/ sikkerheder m.v. Ændring af Kr ,1 pr. dokument afdrag/sikkerhed Lysning af skifteretsattest incl. fuldmagter Kr ,1 pr. dokument Påtegning på private1/ ejer pantebreve Kr ,1 pr. dokument Notering af udlæg Kr ,1 Opgørelse til salgsopstilling vedr. Kr ,1 pr. stk. tvangsauktion Bodeling Kr ,1 pr. stk. Pr. person Fremsendelse af eng.1 opgørelse til revisor pr. cvr1nr. Kr. 750,1 Ved særlig belastede beregnes timeløn Valuta Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for valuta (kontant, checks m.v.), anvendelse af VISA1Dankort, betalinger til/fra udlandet m.v. Side 11 af 15

12 Diverse købs1 og salgskurser samt Nationalbankens sidst noterede kurs fremgår af hjemmesiden. Kontant rejsevaluta Pengeautomat 1 Euro Kr. 25,1 pr. ekspedition for Ung1konto kunder og aktionærer Pengeautomat 1 Euro Kr. 50,1 pr. ekspedition Ikke kunder Kasseekspedition Kr. 35,1 pr. ekspedition for Ung1konto kunder og aktionærer Kasseekspedition ikke kunder Kr. 75,1 pr. ekspedition VISA/Dankort, anvendelse i udlandet Som hævekort 1% af hævet beløb min. kr. 30,1 Som betalingskort Normal gratis Forretninger kan opkræve en pris når der skiltes Betalinger til og fra udlandet Checks Udstedelse af udl. check bestilt via Netbank Udstedelse af udl. check bestilt i banken Forsendelse til checkmodtager Spærring på kundens foranledning Køb af udenlandsk check i DKK Køb af udenlandsk check i DKK Køb af udenlandsk check i valuta Kr. 100,1 Kr. 200,1 Kr. 30,1 Kr. 300,1 Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. + udenl. omk. Trukket på dansk bank Kr. 175,1 Trukket på udenl. bank + uforudsete udl. omk. som efter1debiteres Kr. 175,1 Trukket på udenl.bank + uforudsete udl.omk. som efter1debiteres Inkasso Kr. 300,1 + udenl. omk. Retur check Kr. 300,1 + udenl.omk + evt. rentetab som efterdebiteres Overførsler (afsendte) EU1betaling / SEPA1betaling 1 Banken (valør + 1 dag) Kr. 75,1 Pr. stk. 1 Netbank (valør + 1 dag) Kr. 50,1 Pr. stk. NB:EU/SEPA kun i EUR med omk.kode SHA Standard1betaling 1 Banken (valør + 2 dage) Kr. 150,1 Pr. stk. 1 Netbank (val. + 2 dage) Kr. 80,1 Pr. stk. Ekspres1betaling med omveksling Side 12 af 15

13 1 Banken Kr. 350, /00 Pr. stk. 1 Netbank Kr. 325, /00 Pr. stk. Eksbetaling uden omveksling 1 Banken Kr. 350,1 Pr. stk. 1 Netbank Kr. 325,1 Pr. stk. Øvrige priser Reparationsgebyr (IBAN Kr. 150,1 Pr. stk. og BIC mangler/forkert) Tilbagekaldese/ændring/ Kr. 375,1 Pr. stk. + udenl. omk. forespørgsel mv. af afsendte overførsler Faxadvisering til betalings1 afsender eller 1modtager Kr. 100,1 Pr. stk. Overførsler (modtaget) EU1betaling Kr. 40,1 Pr. stk. Standard betaling Kr. 50,1 Pr. stk. Videreformidling af beta1 linger via anden bank i DK Kr. 35,1 Pr. stk. + via banks omk. Overførsler (omveksling) Mellem valutakonti Kr. 50,1 Pr. stk. SEPA Direct Debit Træk Kr. 20,1 Pr. stk. Afvisning Kr. 200,1 Pr. stk. Der er 3 muligheder for fordeling af omkostninger mellem afsender og betalingsmodtager: Afsender betaler alle danske omkostninger jf. ovennævnte gebyrer (SHA). Afsender betaler alle danske omkostninger svarende til ovennævnte gebyrer, samt de gebyrer betalingsmodtager skal betale i udlandet (OUR). Den udenlandske banks gebyr vil samtidig med afsendelse af betalingen forud blive beregnet til 250 kr. Såfremt gebyret fra udlandet afviger væsentligt fra dette, vil det blive efterreguleret. Ordregiver betaler ingen gebyrer. Alle gebyrer betales af betalingsmodtager (BEN). Omkostninger som bliver pålagt af indenlandske/udenlandske banker på baggrund af overførsler fremsendt med ukorrekte oplysninger, som er indtastet/oplyst af ordregiveren, vil blive efterdebiteret. En EU1betaling omfattet af EU1forordning 2560/2001 i EUR på op til EUR til en bank i et andet EU1land. Bestillingen skal indeholde: Korrekt SWIFT/BIC (Bank identifier Code) Beløbsmodtagerens IBAN1nummer (International Bank Account Number) Modtagende kontohavers navn Gebyrkode SHA Side 13 af 15

14 En SEPA Credit Transfer (Single Euro Payment Area) er en betaling i EUR til en bank i et andet EU1land. Bestillingen skal indeholde: Korrekt SWIFT/BIC (Bank identifier Code) Beløbsmodtagerens IBAN1nummer (International Bank Account Number) Modtagende kontohavers navn Gebyrkode SHA Desuden skal afsenders og modtagers bankforbindelse begge være SEPA1 deltagere (Hvidbjerg Bank er SEPA1deltager). Hvidbjerg Banks betalingssystem validerer automatisk på, om betalingen kan afsendes som EU1betaling eller som SEPA Credit Transfer, alt efter om modtagerbanken er tilmeldt SEPA. Betalinger til udlandet skal være oprettet/godkendt i Hvidbjerg Banks Netbank senest kl på bankdage. Foretages bestillingen manuelt (i banken), skal bestillingen også være banken i hænde senest kl for at blive afsendt/behandlet samme dag. Øvrige priser Dette afsnit beskriver Hvidbjerg Banks priser for de områder, som ikke naturligt kan henføres til de øvrige afsnit. Bankboks (incl. moms) Oprettelse Kr. 300,1 Stor Kr. 750,1 Mellem Kr. 500,1 Lille Kr. 400,1 Incl. moms Opkræves automatisk på kontoen hvert år Fotokopiering Fotokopier, over 5 stk. Kr. 5,1 pr. stk. Kopi af original dokument Kr. 100,1 Post Anbefalet brev Kr. 250,1 Telefax Kr. 30,1 pr. side Opkræves, hvis kunden modtager telefax via Hvid1 bjerg Bank. Korrespondance mellem kunden og banken som led i normal kundeforhold faktureres ikke. Forespørgsel på bilbog Oplysning til kunder om gæld i bilbog Kr. 300,1 Side 14 af 15

15 Optælling af sedler/mønter Døgnboks Andre kontante indbetalinger for helkunder. Iindividuelle aftaler for øvrige kunder. 1% af det optalte beløb min. kr. 50,1 Sparebøsser kunder Sparebøsser ikke kunder Kr. 50,1 Bytning af løse mønter til Kr. 2,1 pr. tut tutter Anvendes ved omrejsende Tivoli, foreninger, efter byfester, kortklubber, forretningers byttepenge m.v. Overgivelse af sag til retslig inkasso Ekspedition Kr ,1 Udlodning gældssanering Kr. 75,1 pr. betaling Timelønssats Timelønssats ved tidskræ1 vende opgaver, som ikke er særskilt prisfastsat Kr. 900,1 Min. 1 time Periodiseringsmeddelelse Periodiseringsmeddelelse Kr. 200,1 pr. meddelelse Deponering i.h.t. lov Deponering i.h.t. lov 1 promille min. kr. 300,1 Pension Start udbetaling Kr. 600,1 ratepension og indexkonti Deludbetaling eller Kr. 600,1 ophævelse af pension Konvert. af kapitalpension Kr. 750,1 Fx konvert. til aldersop1 sparing eller ratepension. Sammellægning af pensionsordninger Kr. 500,1 41 overførsel Kr. 500,1 Fx fra kapital1 til ratepens. Hvidbjerg Bank, Hovedkontoret, Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 1 CVRnr Side 15 af 15

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere