FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING"

Transkript

1 FAMILIEFORSIKRING

2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren samt personer der under ægteskabslignende forhold lever sammen med forsikringstageren eller dennes hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregistret på forsikringstagerens adresse, og samlever er anført med navn på policen. Forsikringen dækker ikke logerende. 1.2 De forsikredes ugifte børn under 21 år med bopæl uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har børn. Ophører dækningen af en forsikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dog dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder. 1.3 Fastboende medhjælp i husholdningen. 1.4 Anden medhjælp i husholdningen, men kun under ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som led i forsikringstagerens husførelse. 2. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? 2.1 Indboforsikringen dækker i Danmark i og ved de forsikredes helårsbolig, kundeboks i et pengeinstitut og når forsikredes genstande midlertidigt befinder sig uden for helårsboligen. I fritidshuse, campingvogne, motorkøretøjer der benyttes til beboelse, telte og lystfartøjer dækker indboforsikringen kun, når disse er beboede, dvs. overnatning finder sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i den mellemliggende tid. 2.2 Rejsegodsforsikringen dækker rejser i indtil 3 måneder til udlandet herunder Grønland og Færøerne. 2.3 Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark og under rejser i indtil 3 måneder i udlandet, Grønland og Færøerne. 2.4 Glas- og kummeforsikringen dækker i forsikringstagerens helårsbolig, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret. 3. INDEKSREGULERING Præmien og indboforsikringssummen reguleres hvert år ved hovedforfald på grundlag af Lønindeks for den private sektor August, ' der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af det ovenfor nævnte løntal, eller ændres grundlaget for dets udregning, er selskabet berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. 4. INDBOFORSIKRING Dækningsomfang 4.1 Hvilke genstande er dækket? Almindeligt privat indbo og andre private ejendele som forsikrede ejer og i øvrigt bærer risikoen for. 4.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Motorkøretøjer, campingvogne, motoriserede haveredskaber på mere end 10 HK, fiskeredskaber, luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør hertil, med mindre de er særligt nævnt i dækningsskemaet, eller der er tegnet speciel dækning Under opmagasinering, med mindre der er tegnet særlig dækning herfor, bortset fra opmagasinering af beklædningsgenstande disse er dog ikke dækket ved simpelt tyveri. 5. HVORDAN OG HVORNÅR ER GENSTANDENE DÆKKET? Se dækningsskemaet på side REDNINGSUDGIFTER, FLYTTEOMKOSTNINGER OG MERUDGIFTER VED FRAFLYTNING 1

3 Forsikringen dækker: Tab og beskadigelse af de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af truende skade på personer eller ting, der tilhører andre. I forbindelse med en skade, der er dækket af denne forsikring, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: a) Rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. b) Nødvendige og rimelige udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering som følge af, at helårsboligen må fraflyttes i indtil 1 år. c) Nødvendige og rimelige, dokumenterede merudgifter i anledning af fraflytning med indtil kr ,- om dagen (indeksreguleret basis 1. april 2012). 7. HVORLEDES BEREGNES ERSTATNINGEN? 7.1 Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye inden for det sidste år før skaden erstattes til genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande dog under hensyntagen til evt. slitage. 7.2 For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (Dette punkt er en fravigelse af Forsikringsaftalelovens 37). For kortslutningsskader, skader på køle- og fryseanlæg, cykler, film og lign. gælder følgende særlige regler: 7.3 Kortslutningsskade på husholdningsmaskiner, ekskl. kaffemaskiner, hobbyværktøj (se dog dækningsskemaet), radio- og tv-apparater, båndog pladespillere, CD- og DVD-afspillere, telefoner (dog ikke trådløse), samt tilbehør hertil der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen indenfor det første år efter anskaffelsestidspunktet. I de følgende år nedsættes erstatningen med 10% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Genstande, der er mere end 10 år gamle erstattes ikke. 7.4 Køle- og fryseanlæg, der beskadiges som følge af, at indholdet er blevet ødelagt på grund af en tilfældig strømafbrydelse til anlægget (se dækningsskema), erstattes efter de samme regler som for kortslutningsskade. 7.5 Kortslutningsskader på kaffemaskiner erstattes efter nyværdi det første år. I de følgende år nedsættes erstatningen med 20% pr. påbegyndt år. Kaffemaskiner, der er mere end 5 år gamle, erstattes ikke. 7.6 Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. 7.7 Specialdækning for kortslutningsskader: Hvis det af Deres police fremgår, at der er tegnet specialdækning for kortslutningsskader betales reparation fuldt ud for genstande der er under 10 år. I de følgende år nedsættes erstatningen med 20% pr. påbegyndt år. Genstande der er mere end 14 år gamle erstattes ikke. For erstatning iht. punkterne , gælder det endvidere, at hvis reparationsudgiften vil overstige genstandes aktuelle værdi, da udbetales en erstatning, der svarer til hvad genstande kan købes til i samme alder og stand. 7.8 Skade på elektriske ledere eller komponenter i edb-udstyr med tilbehør til privat brug, der lovligt kan forhandles eller lovligt anvendes i Danmark og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for for så vidt de er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for sikrede. Forsikringen dækker skade der opstår pga. kortslutning, induktion, overspænding og lign. Endvidere dækkes anden skade på det omfattede udstyr, der er sket i forbindelse med el-skaden. Der henvises endvidere til dækningsskemaet i kolonnen kortslutningsskade, herunder de nævnte undtagelser og begrænsninger. Erstatningen beregnes iht. betingelsernes pkt Skader der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti, dækkes ikke Cykler erstattes med følgende procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende cykel uden specialdækning dog max. kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2012). 2

4 Vær opmærksom på, at der gælder en selvrisiko ved simpelt tyveri se dækningsskemaet. Cyklens alder: Cyklens alder: Indtil Procent Indtil Procent 1 år 100% 8 år 40% 2 år 90% 9 år 35% 3 år 80% 10 år 30% 4 år 70% 11 år 25% 5 år 60% 12 år 20% 6 år 50% 13 år 15% 7 år 45% 14 år 10% Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstændig istandsat, beregnes ovenstående procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. Cykler skal være aflåst med en af forsikringsselskaberne godkendt lås, og cyklens stelnummer skal oplyses i modsat fald ydes ingen erstatning. Det er endvidere en betingelse, at nødvendig dokumentation i form af et af forhandleren udstedt bevis med oplysning om dato for låsens anskaffelse indsendes sammen med anmeldelse om tyveri af cyklen tillige med oplysning om cyklens stelnummer Private optagelser af film, bånd, manuskripter og lign. erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale. 8. SELSKABET KAN ERSTATTE SKADE VED AT: a) sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. b) godtgøre værdiforringelsen. c) overtage genstandene mod at levere genstande svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende nye genstande). d) overtage genstandene mod at betale kontant erstatning. 8.1 Selskabet forbeholder sig ret til at anvise reparation/indkøb af beskadigede/stjålne genstande. Hvis skadelidte ikke ønsker erstatning in natura eller istandsættelse af beskadigede genstande, kan der udbetales en kontant erstatning svarende til selskabets kontantpris. Hvis ikke reparation er mulig eller tilsvarende genstande kan indkøbes, udbetales en kontant erstatning svarende til hvad nærmest lignende genstande vurderes til på skadetidspunktet. Ved skader, hvor politiet medvirker ved opklaringen, vil der sædvanligvis gå 30 dage, før udbetaling kan finde sted. 9. FORSIKRINGSSUM UNDERFORSIKRING Den forsikringssum, der er anført på policens forside med senere indeksregulering, bør altid være tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande. Viser det sig i skadetilfælde, at værdien af samtlige forsikrede genstande hvad enten de er beskadigede eller ej overstiger forsikrings summen på skadetidspunktet, erstattes tabet kun forholdsmæssigt. 10. REJSEGODSFORSIKRING 10.1 Hvilke genstande er dækket? Indbo og andre private ejendele, som er omfattet af indboforsikringen og som medbringes eller sendes som rejsegods Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker: 1 Som indboforsikringen 2) Herudover dækkes skader ved bortkomst eller beskadigelse under forsendelse. Skade sket ved forveksling og beskadigelse under forsendelse ved flyrejse skal anmeldes straks til udleveringsstedet i lufthavnen FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Beskadigelse som skyldes mangelfuld emballage, udflyden af medbragte væsker samt almindelig ramponering af kufferter samt anden emballage. Udgifter og tab som følge af rejsegodsets forsinkede fremkomst. De begrænsninger, der gælder for indboforsikringen, gælder også for rejsegodsforsikringen. Bortkomst eller beskadigelse af ting, såfremt skaden omfattes af rejseselskabets ansvarsforsikring, eller speciel rejsegodsforsikring er tegnet under tjenesterejser. Hvor der foreligger ansættelsesforhold rejse- /flyselskab Hvorledes beregnes erstatningen? 3

5 Skader opgøres efter samme regler, som er gældende for indboforsikringen. Den samlede erstatning, kan dog ikke overstige 10% af policens indboforsikringssum og en enkelt genstand kan højst erstattes med 5% af indbo 11. ANSVARSFORSIKRING Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel skyldreglen står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for Dem, hvis De har pådraget Dem et erstatningsansvar og friholde Dem, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod Dem. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte. Deres anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun Dem selv ikke selskabet. De kan derfor ved at anerkende et erstatningskrav risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen. 12. FORSIKRINGSSUM Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr ,- for personskade og kr ,- for skade på dyr og ting. Ud over erstatningen til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides. 13. HVILKET ANSVAR ER DÆKKET? 13.1 Juridisk ansvar. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, de forsikrede som privatpersoner pådrager sig i forsikringstiden. Forsikringen dækker ikke under udøvelse af erhvervsvirksomhed eller under arbejde for andre, såvel erhvervsmæssigt som privat Gæstebudsskader. Forsikringen dækker for gæstebudsskade. Gæstebudsskade er skade på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse ville frifinde skadevolderen for ansvar, netop fordi skaden er sket under privat samvær. For disse skader gælder en selvrisiko på 10% af skadebeløbet dog mindst kr. 810,- (beløbet indeksreguleres basis 1. april 2012). Følgende skader falder udenfor gæstebudsdækningen og behandles efter sædvanlig retspraksis. 1) Personskade. 2) Kombineret person- og tingskade Børns ansvar. Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar, men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Efter samme regler dækkes tingskade, dog gælder en selvrisiko på kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2012). Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet. 14. SÆRLIGE REGLER 14.1 Aftaler. Undtaget er ansvar, der udelukkende støttes på aftaler Antenner. Forsikringen dækker ansvar for antenner, tekniske installationer og lign., herunder ansvar overfor husejeren Både Ansvar for både er kun dækket for: 1) Personskade forvoldt ved sejlads med både uden motor samt windsurfere eller med både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 HK, samt personskade forvoldt med disse på land. 4

6 2) Skader på ting eller dyr, forvoldt med kanoer, kajakker, robåde og andre både samt windsurfere, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 5,5 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadeøjeblikket ikke drives med en motor over 5 HK Beruselse, narkotika. Undtaget er ansvar for skade, der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Forsæt. Ansvar for forsætlig skade er kun dækket, hvis skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt Forurening olie m.v. Forsikringen dækker ikke ansvaret for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på dyr og ting. Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden: 1) Er opstået ved et pludseligt, uventet, enkeltstående uheld. 2) Ikke er en følge af, at forsikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Flyvning. Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af luftfartøjer, samt skade på luftfartøjer i forbindelse hermed. Samme undtagelse gælder for radiostyrede modelfly, for hvilket der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring Fritidshus og grundejer. Ansvar som ejer af fritidshus og grund er dækket Heste. Ansvar for heste til privat brug er dækket Hunde. Undtaget er ansvar for skade forvoldt af hunde Hus og grund. Ansvar som ejer af privat grund samt af énog tofamiliehuse er dækket, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse og forsikrede bor i huset Jagt. Ansvar for skade forvoldt ved jagt dækkes kun, hvis ansvaret ikke er eller ville være dækket under jagtforsikringen Lån, leje m.v. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting (herunder dyr): 1) som ejes af de forsikrede. 2) som forsikrede har til brug, lån, leje eller opbevaring. Ansvar for skade på indbo, som forsikrede har til lån eller leje er dog dækket i indtil 1 måned fra overtagelsesdagen mod en selvrisiko på 10% af skadebeløbet dog mindst kr. 797,- (beløbet indeksreguleres basis 1. april 2011). 3) som forsikrede har til befordring, bearbejdning, behandling eller har sat sig i besiddelse af Motordrevne haveredskaber. Ansvar for motordrevne haveredskaber på max. 10 HK er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne haveredskaber dækkes med færdselslovens summer Motordrevet legetøj. Skader ved brug af legetøj med motorkraft under 5 HK, samt for personskader ved brug af gokarter med motorkraft op til 25 HK Motorkøretøj. Ansvar for benyttelse af motordrevet køretøj samt skade på køretøjet i forbindelse hermed dækkes ikke. Dog dækkes ansvarsskader forvoldt ved brug af kørestol. 15. RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN Der henvises til informationsfolder, der kan rekvireres hos selskabet. Som almindelig vejledning kan dog oplyses: Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til alm. advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, 5

7 hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive skriftlig anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. De private retshjælpsforsikringer, der falder ind under området for retshjælpsforsikring dækkes efter deres art. Sager vedrørende motorkøretøjsforsikring, fast ejendom og lystfartøjer henvises til de dertil hørende forsikringer. Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til kr ,- (inkl. moms). Selvrisiko andrager de første 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr ,-. Hvis sagen appelleres, gælder et maksimum på kr ,- (inkl. moms) for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans. - ruder med særlig kostbar forarbejdning. - udgifter der ikke normalt forekommer ved udskiftning af glas og sanitet (kummer). - udskiftning af blandingsbatteri, vandhaner, toiletsæder, rørinstallationer, mekanisk udstyr og lign. I øvrigt henvises til: Lov om forsikringsaftaler og Fællesbetingelser for alle forsikringsarter. 16. GLAS OG KUMMEFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret) Forsikringen dækker brud på forsikringsstedets glas og sanitet (kummer), når dette er anbragt på blivende plads som fast bygningsbestanddel, såfremt de derved bliver uanvendelige. Ved skade på installationer og genstande, hvor det på grund af ændrede former, farver m.v., ikke er muligt at fremskaffe samme materiale, erstattes kun udbedring af den direkte skade FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: - utætte (punkterede) ruder, skade ved ridsning, afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud. - skade sket ved reparation eller ombygning. - brud på glas eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse. - skade som følge af brand, lynnedslag og eksplosion samt skader på sanitet (kummer) som følge af frostsprængning. 6

8 Dækningsskema vedrørende indboforsikring Dækker Dækker ikke Forsikringen dækker følgende skader: Brand (ildsvåde) herunder direkte lynnedslag*, eksplosion, smeltning af brandimprægneret indbo, pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet opvarmningsanlæg. Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele heraf, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. *) Direkte lynnedslag er, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror. Kortslutningsskade Skade på maskiner og apparater som følge af kortslutning af disse. Er der tegnet speciel dækning for disse skader, se særlige betingelser pkt. 7.7 Indbrudstyveri Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, når der findes tegn på indbrud. Undtagelser og begrænsninger Forsikrede genstande Svidning eller smeltning af huller forårsaget af gløder fra tobaksrygning, fyringsovne, pejse, fyrværkeri, stjernekastere, levende lys eller lignende. Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild og varme. Skade på genstande, der er mere end 10 år gamle. Skade som dækkes af garanti. Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlbetjening eller fejlkonstruktion. Skade som følge af installation eller anvendelse i strid med stærkstrømsreglementet. (Se i øvrigt de særlige regler for erstatningsberegningen i afsnit 7) Skade der er omfattet af bygningsforsikringen. Tyveri fra bolig der har været ubeboet i over 2 måneder. Som indbrudstyveri dækkes ikke: Tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupe, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres. 1. Almindeligt privat indbo og personlige ejendele. Her dækkes tillige brand eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Kun husholdningsmaskiner og hobbyværktøj samt tilbehør hertil Ikke motorsave og andet specialværktøj med mindre der er tegnet speciel dækning herfor. Max. 5% af forsikringssummen i: a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. Særligt privat indbo 2. Antikviteter, malerier, kunsthåndværk, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, bånd-, pladespillere og videoudstyr, herunder bånd, kassetter, plader, CD-plader og lign., radio- og tvapparater med tilbehør, edbudstyr med tilbehør, pelsværk, skind, våben, spiritus, vin og tobak. 3. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker max 10% af 4. Penge, værdipapirer, ubrugte frimærker og feriemærker max. 2% af 5. Mønt- og frimærkesamlinger max. 5% af 6. Cykler, hvis stelnummer kan oplyses. Ved tyveri skal cyklen være forsvarligt aflåst. Se særlige regler for cykler pkt Knallerter eller dele hertil. 8. Robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog max. 5 HK). Fiskeredskaber (se pkt ). 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer og som lønmodtager benytter i sit erhverv max. 2% af 10. Almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt max 2% af 11. Bygningsdele, som forsikrede lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker. Kun radio- og tv-apparater, bånd- og pladespillere, CD- og DVD-afspillere, telefoner (dog ikke trådløse) samt tilbehør hertil. edb-udstyr til privat brug jf. pkt. 7.8, indtil kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2012), med mindre der er tegnet større dækning. Ikke Musikinstrumenter med tilbehør, trådløse telefoner og telefax med tilbehør, ure, kameraer og lign. Ikke i: a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager, samt andre ubeboede bygninger. c. bolig der er ubeboet mere en 1 måned. Ikke i: a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. Udhuse og garager, samt andre ubeboede bygninger. c. bolig der er ubeboet mere end 1 måned. Kun på privat grund med mindre der er tegnet speciel dækning. Dog ikke i arbejdsskure. Dog ikke glas og sanitet, med mindre der er tegnet speciel dækning. 7

9 Dækningsskema vedrørende indboforsikring Dækker Dækker ikke Forsikringen dækker følgende skader: Simpelt tyveri Tyveri udenfor bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Simpelt tyveri Tyveri fra biler, private søog luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte. For disse skader gælder en selvrisiko på kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2012). Røveri, overfald m.v. Tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, hvis: -tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller -tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer. Hærværk Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. Undtagelser og begrænsninger Forsikrede genstande Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af de forsikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet. Under opmagasinering. Tyveri når forsikrede har udvist uagtsomhed. Genstande der er forladt eller henstillet på steder, hvor der er forøget risiko for tyveri. Genstande der er afleveret i garderobe mod betaling. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af de forsikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra uaflåsede og uaflukkede biler, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. Tyveri hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. Dog dækkes udvendig fastgjort bagage på biler. Tyveri når forsikrede har udvist uagtsomhed. Skader på genstande, der befinder sig udendørs andre steder end ved forsikredes private helårsbolig. Skader på de forsikrede genstande forvoldt af en sikret person eller personer med lovlig adgang til forsikredes private område. Skade som omfattes af skadevolders ansvarsforsikring. 1. Almindeligt privat indbo og personlige ejendele. Max 2% af forsikringssummen i: a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. Max. 2% af forsikringssummen for udvendig bagage på biler. Max. 5% af forsikringssummen i: a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager c. udenfor bygning. Særligt privat indbo 2. Antikviteter, malerier, kunsthåndværk, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, bånd-, pladespillere og videoudstyr, herunder bånd, kassetter, plader, CDplader og lign., radio- og tvapparater med tilbehør, edbudstyr med tilbehør, pelsværk, skind, våben, spiritus, vin og tobak. 3. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker max 10% af 4. Penge, værdipapirer, ubrugte frimærker og feriemærker max. 2% af 5. Mønt- og frimærkesamlinger max. 5% af 6. Cykler, hvis stelnummer kan oplyses. Ved tyveri skal cyklen være forsvarligt aflåst. Se særlige regler for cykler pkt Knallerter eller dele hertil. 8. Robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog max. 5 HK). Fiskeredskaber (se pkt ). 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer og som lønmodtager benytter i sit erhverv max. 2% af 10. Almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt max 2% af 11. Bygningsdele, som forsikrede lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker. Max. 10% af forsikringssummen, dog ingen dækning i: a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. For disse skader gælder en selvrisiko på kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2012). Dog ikke glas og sanitet, med mindre der er tegnet speciel dækning. Max. 5% af forsikringssummen og kun genstande, der har været anbragt i et fra et automobils kabine adskilt og aflåst bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Ikke i: a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. c. udenfor bygning. Kun på privat grund med mindre der er tegnet speciel dækning. Kun i forbindelse med tyveri fra aflåst bygning eller lokale, men ikke arbejdsskure. Dog ikke glas og sanitet, med mindre der er regnet speciel dækning. 8

10 Dækningsskema vedrørende indboforsikring Dækker Dækker ikke Forsikringen dækker følgende skader: Færdselsuheld og haveri Færdselsuheld (påkørsel, sammenstød eller væltning), hvor et trafikmiddel er indblandet. Som trafikmiddel anses: -motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer) -tohjulede cykler med hjuldiameter på minimum 12 tommer. -to- og trehjulede cykler med stelnummer. -hestevogne, invalidekøretøjer og offentlige transportmidler. Haveritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af de sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo. Udstrømning af væsker Vand, olie, kølevæske eller lignende der strømmer ud (altså ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier eller fra andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer. Stormskade m.v. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. Køle- og dybfrostskader Varer der ødelægges i forbindelse med strømafbrydelse. Undtagelser og begrænsninger Forsikrede genstande Skade på flyttegods. Skade på genstande der er overgivet til transport mod betaling. Færdselsuheld hvor et trafikmiddel ikke er indblandet. Skade på trafikmidlet. Skade på dyr. Skade sket under sportsudøvelse træning, såvel som konkurrencesport. Skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede bygninger med mindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Skade opstået under påfyldning af olietanke eller andre beholdere. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, med mindre skaden skyldes voldsomt skybrud eller tøbrud. Skade som følge af byggeog reparationsarbejder samt manglende vedligeholdelse. Skade på genstande udenfor bygning. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade som følge af nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. Stormskade, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. Forsikringen dækker ikke: Skade på selve køle- og fryseanlægget, når det er mere end 10 år gammelt. (Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegningen afsnit 7) Skade som dækkes af garanti. Skade på køle- og fryseanlægget, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. Skader der er omfattet af bygningsforsikringen. 1. Almindeligt privat indbo og personlige ejendele. Varer med max. 1% af Særligt privat indbo 2. Antikviteter, malerier, kunsthåndværk, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, bånd-, pladespillere og videoudstyr, herunder bånd, kassetter, plader, CDplader og lign., radio- og tvapparater med tilbehør, edbudstyr med tilbehør, pelsværk, skind, våben, spiritus, vin og tobak. 3. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker max 10% af 4. Penge, værdipapirer, ubrugte frimærker og feriemærker max. 2% af 5. Mønt- og frimærkesamlinger max. 5% af 6. Cykler, hvis stelnummer kan oplyses. Ved tyveri skal cyklen være forsvarligt aflåst. Se særlige regler for cykler pkt Knallerter eller dele hertil. 8. Robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog max. 5 HK). Fiskeredskaber (se pkt ) 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer og som lønmodtager benytter i sit erhverv max. 2% af 10. Almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt max 2% af 11. Bygningsdele, som forsikrede lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker. 9

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Bofællesskabsforsikring B1.112012

Bofællesskabsforsikring B1.112012 Bofællesskabsforsikring B1.112012 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. 1. SIKRET EFTER DENNE POLICE ER Forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0608

FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0608 FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0608 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle police tillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 15-09 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Campingvognsforsikring Betingelser Nr. CV 1503 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Vejledning

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Vilkår for. Fritidshusløsøreforsikring

Vilkår for. Fritidshusløsøreforsikring Vilkår for Fritidshusløsøreforsikring December 1992 FRITIDSHUSLØSØRE Siderne fra 1 til 7 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for fritidshusløsøreforsikringen. De generelle vilkår om præmiebetaling,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-4 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for indbo og hund Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Camping- og påhængsvognsforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser FORS Camping- og påhængsvognsforsikring IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed Camping- og påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere