Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Indkaldelse til: Ordinær Generalforsamling Lørdag den 28. februar 2009 kl. 11:00 i klubhuset på Hammer

2 I henhold til klubbens love $6-b indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 28. februar 2008 kl. 11:00 i klubhuset på Hammer Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og prioritering af indkomne forslag, så de passer ind i dagsordenen. 2. Årsberetning fra bestyrelsen samt koordinatorerne 3. Aflæggelse af regnskab og indstilling om godkendelse. 4. Fastlæggelse af takster og gebyrer, samt godkendelse af budget. 5. Ændring af love og bestemmelser. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 7. Valg af medlemmer i koordinatorgruppen. 8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 9. Indkomne forslag. 10. Evt. Med venlig hilsen Din Bestyrelse Side 1

3 Dagsordenens punkt 1 - Valg af dirigent og prioritering af indkomne forslag, så de passer ind i dagsordenen 1.1 Forslag til dirigent: Helle Lundgren Dagsordenens punkt 2 - Årsberetning fra bestyrelsen samt koordinatorerne 2.1 Fremlægning: Per Givskov Dagsordenens punkt 3 - Aflæggelse af regnskab og indstilling om godkendelse 3.1 Fremlægning: Erik Kjærgaard Dagsordenens punkt 4 Fastlæggelse af takster og gebyrer, samt godkendelse af budget. 4.1 Ændringer til takstregulativet: Følgende er begrundelser til ændringer i takstregulativet. Forslag er udarbejdet af bestyrelsen Fremlægning: Erik Kjærgaard m.fl. Ændringer i forhold til takstregulativet 2008 er markeret og/eller kommenteret med denne skrifttype i blå kursiv. Gammel tekst som slettes er vist med gennemstreget skrift. Side 2

4 4.1.1 Ændring af punkt 2.1 Dette punkt behandles i sammenhæng med pkt Vi har et gab i vore takster mellem niveauerne lokalflyvning- og s-pilot. Det ønskes at fjerne nogle af barriererne for at få givet vore nye piloter navnlig tosædede strækflyvningstræningsture. Dette ønskes gjort ved følgende. 2.1 MINUTAFGIFT / FASTPRISAFGIFT Det enkelte medlem kan frit vælge mellem minut- eller fastprisafgift. Valget sker den 1. marts og er gældende i 12 måneder frem til den næste 1. marts. Nye medlemmer og nybagte S-piloter eller lokalflyvningspiloter, kan vælge på henholdsvis indmeldelsestidspunktet eller umiddelbart efter S-prøven / lokalflyvningsprøven. Deres valg er gældende frem til den næste 1. marts. Medlemmer der har mistet sit medical kan afmelde sig fastpris umiddelbart. Bestyrelsen træffer afgørelse i tvivlstilfælde Ændring af punkt 3.3 (Minutafgifter) Strækflyvningsskoling med S-piloter eller lokalflyvningspiloter iværksat af instruktørgruppen og flyvning foretaget af S-piloter, som har mistet sit medical og derfor flyver med sikkerhedspilot eller instruktør, kan også foretages til den mindste af de 2 priser. Det er den betalende pilots ansvar, at starten på startlisten opføres som henholdsvis typen uddannelsesflyvning eller uden medical Sletning af punkt Følgende tekst blev indført ved generalforsamlingen Siden ingen har gjort anvendelse af den, ønskes den slettet igen. Takstregulativets pkt LANGTIDSUDLEJNING (Langtidsudlejning af Astir) For at fremme Astir ens timer specifikt og medlemmernes flyvetimer generelt foreslås det, at hvis en gruppe vil leje den kan det gøres som følger: Astir CS OY-XGL kan før sæsonstart lejes til enkeltpersoner eller grupper af medlemmer. Lejeren opnår fuld råderet over flyet ved flyvning fra Hammer. Flyvning fra andre pladser afregnes til ordinær dagsleje. Flyvning af mere end 1 dags varighed fra andre pladser aftales med bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Et medlem af gruppen, som på den enkelte flyvedag ønsker at benytte flyet, skal møde til briefing eller træffe anden aftale om flyets benyttelse med dagens vagthavende instruktør. I modsat fald indgår flyet til almindelig lodtrækning på briefingen. Langtidsudlejning af Astir: kr ,- pr. sæson (2 x fastprisbeløbet i 2007) Side 3

5 4.1.4 Sænkning af Tachopris for Rotax-Falke (Takstregulativets pkt. 3.3 MINUTAFGIFTER) I efteråret fjernedes vor afgiftsfritagelse for benzin. I starten af sæsonen var prisen pr. tachominut kr. 4,07. Grundet afgiftsændringen blev prisen hævet til 4,72. Siden er der fremkommet muligheder for stadig at få afgiftsfritagelse for en stor del af flyvningerne. Lige præcis hvor mange afventer en nærmere afprøvning af systemet. 4,72 pr. tachominut opleves som ret dyrt. Som et kompromis foreslås taksten sat til 4, VSK s gæstegebyrer Fortsætter uændrede. Side 4

6 4.3 VSK s investeringsplaner Alle tal er opgjort ved regnskabsårets afslutning den 30/11. Sådan læses tallene: Gæld/Indestående: 1. Kassekredit ultimo: Er indeståendet på vore konti. 2. Realkreditlån 6: Er restgælden på langsigtet lån. 3. Realkreditlån 5: Er restgælden på langsigtet lån. 4. Kreditor samlekonto 9585: Sum af kreditorer 5. Gæld i alt: Summen af pkt Ekstraordinære rokeringer Pkt. 6-11: Investeringer som udføres det enkelte år. Indtægt: 12. Årets driftsresultat: Er afkastet fra driftsregnskabet. 13. Gaveordning: Er størrelsen af beløbet, som tilgår os i kraft af fradragsberettigede gaveindbetalinger via DSvU. 14. Årets opsparing i alt: Vort totale driftsresultat for året. Bemærk: Afdrag for evt. nye langsigtede lån til hangarbyggeri og klubhusrenovering er ikke medtaget i den viste plan. Følger på generalforsamlingen. Side 5

7 Side 6

8 4.4 Godkendelse af budget Fremlægning: Erik Kjærgaard 4.5 Tilmelding til gaveordning for 2008 Som tidligere indikeret vil foreningen gerne muliggøre forudbetaling via PBS til december måneds indbetaling til gaveordningen. Vi har imidlertid behov for at vide, hvor mange der er interesserede i dette, så indbetalingerne kan spredes ud fra marts til december. Tilmelding kan ske på generalforsamlingen eller til kassereren. Fremlægning: Erik Kjærgaard Dagsordenens punkt 5 Ændring af love og bestemmelser. 5.1 Ændringer til 4. Medlemskab i klubben samt 5. Medlemskabets ophør. Stillet af: Bestyrelsen. Fremlægning: Per Givskov Følgende ændringsforslag til 4 stk. c1 og d1, skal ses i sammenhæng. Ændringerne ønskes indføjet for at lukke et hul mellem lovene og takstregulativet. 4. Medlemskab i klubben c1. Et aktivt medlem, der på grund af sygdom, uddannelse, flytning, familiemæssige årsager, o.l., ikke kan deltage i flyvningen og klublivet i et for eget og klubben tilfredsstillende omfang, kan ved skriftlig meddelelse ansøge bestyrelsen om overgang til hvilende medlemskab, med mindst 1 måneds varsel til nærmeste kontingent afregning. Såfremt et medlem via takstregulativet er tilmeldt en betalingsordning, som forudsætter en bindingsperiode, og medlemmet har været tilmeldt ordningen i mindre end én sammenhængende bindingsperiode, forfalder det resterende beløb for bindingsperioden ved overgangen til hvilende medlemskab. Side 7

9 d1. Et aktivt medlem kan efter ansøgning til bestyrelsen overflyttes til passivt medlem. Såfremt et medlem via takstregulativet er tilmeldt en betalingsordning, som forudsætter en bindingsperiode, og medlemmet har været tilmeldt ordningen i mindre end én sammenhængende bindingsperiode, forfalder det resterende beløb for bindingsperioden ved overgangen til passivt medlemskab. 5.2 Ny 16 Stillet af: Bestyrelsen. Fremlægning: Per Givskov Følgende ønskes indføjet for at give klubben mulighed for at kunne agere overfor vor samlede støjbellastning. 16. Stationering af motoriserede fly på Hammer Flyveplads a. Medlemmer som ønsker at stationere motoriserede fly på flyvepladsen, skal forinden ansøge bestyrelsen om tilladelse. Bestyrelsen vurderer den enkelte ansøgning i forhold til miljøgodkendelsen. Side 8

10 Dagsordenens punkt 6 Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Bestyrelsen var i 2008 sammensat af: Per Givskov Kristensen - Formand Jørgen Modvig - Næstformand Erik Kjærgaard - Kasserer Carsten Hyldborg Jensen - Best. medlem. Ebbe Jacobsen - Sekretær. Jakob S. Nørlem - Suppleant. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Per Givskov Kristensen - genopstiller (Formand) Erik Kjærgaard - genopstiller Ebbe Jacobsen - genopstiller ikke Følgende bestyrelsessuppleant er på valg: Jakob S. Nørlem - genopstiller 6.1 Forslag til formand: Per Givskov Kristensen - stillet af: Bestyrelsen 6.2 Forslag til bestyrelsen: Erik Kjærgaard - stillet af: Bestyrelsen Klaus Bomholdt Nielsen - stillet af: Bestyrelsen 6.3 Forslag til suppleant: Jakob S. Nørlem - stillet af: Bestyrelsen. (Får forhåbentlig job i udlandet i løbet fra aug-sept.) Side 9

11 Dagsordenens punkt 7 Valg af medlemmer i koordinatorgruppen. Koordinatorerne var i 2008 sammensat af: Frank Drinhaus Per Søren Søe Stig Buchardt Per Dahl - Fly - Jordmateriel - Plads og bygninger - PR Følgende koordinatorer er på valg: Per Søren Søe Per Dahl - genopstiller ikke - genopstiller 7.1 Forslag til koordinatorer: Jordmateriel: - PR: Per Dahl - stillet af: Bestyrelsen og koordinatorer Dagsordenens punkt 8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorer i 2008 var: Stefan Kipp - revisor - genopstiller Niels Peder Møller - revisor - genopstiller? Jesper Lumholtz - suppleant - genopstiller 8.1 Forslag til revisorer og suppleant: Revisor: Stefan Kipp - stillet af: Bestyrelsen Revisor: Niels Peder Møller - stillet af: Bestyrelsen Revisorsuppleant: Jesper Lumholtz - stillet af: Bestyrelsen Side 10

12 Dagsordenens punkt 9 Indkomne forslag 9.1 Forslag til opførelse af ny hangar til opspændte fly Stillet af: Bestyrelsen Begrundelse (kopi fra sidste års indkaldelse): Vore nuværende hangarer kræver mange hænder til ind- og ud-pakning. Dette er allerede i dag ikke særlig tidssvarende. Det vil således være nice to have, at kunne trække flyene ud enkeltvist. Hvis vi tror, at der fremover vil komme flere selvstartere, vil dette også være hensigtsmæssigt. Nogle svæveflyvere tror, at vi om en årrække vil være et væsentligt færre antal foreninger tilbage i det midtjyske. Vi erfarer, at navnlig de mindre klubber har det ret svært. De enkelte klubber kan vælge at konkurrere mod hinanden eller at hjælpe hinanden ved at lade andres medlemmer modtage ydelser hos sig. Hvordan det vil ende er umuligt at spå om, men givet er det, at der fremover vil være et stigende ønske fra medlemmerne om fleksibilitet, effektivitet og kvalitet. Vi har i dag ingen kapacitet at tilbyde privatejere, hvorfor nogle allerede har fravalgt Hammer, ligesom der på længere sigt må forventes at blive flere private fly, som har behov for at stå opspændte. Navnlig selvstartere. På langt sigt må det forudses, at foreningen vil kunne tiltrække et stigende antal private svævefly, såfremt vi har faciliteterne til at kunne huse dem. Vi har samtidig et stort antal trailere, hvoraf nogle huser fly, som er henvist til at stå ude. Tilvejebringelse af en hangar for opspændte fly betragtes som en investering i at gøre klubben attraktiv på langt sigt. Opspændt hangar / vognhangar (kopi fra sidste års indkaldelse): Umiddelbart har vi en del klubejede og private trailere, hvis behov vil kunne dækkes af en vognhangar. Disses behov vil også kunne dækkes af en opspændt hangar, som må betragtes som værende væsentlig mere alsidig. Dette også set i lyset af prisen. Arnborgs kommende vognhangar projekteres i øjeblikket til ,- pr. vogn. De eksisterende hangarer tænkes udnyttet til trailere og materiel. Dvs. alle fly tænkes opbevaret i den nye hangar. Side 11

13 På generalforsamlingen 2007 fremlagdes følgende køreplan for et hangarbyggeri: Projektfaser: Fase 1: Beslutning om hangar og placering. Fase 2: Nedsættelse af udvalg for udarbejdelse af projekt. Fase 3: Finansieringsmuligheder afdækkes (evt. sideløbende m. fase 2) Fase 4: Generalforsamling (evt. ekstraordinær) beslutter endeligt projekt. Fase 5: Byggeri iværksættes. Generalforsamlingen 2007 besluttede følgende for fase 1: 1. Hangartypen: Det er en hangar til opspændte fly vi skal have, hvor flyene kan tages ud enkeltvist. 2. Placering: Hangaren placeres på området syd for banen. 3. Beløbsramme: 1-1½ mio. Fase 2 Udvalg for udarbejdelse af projekt En gruppe bestående af Carsten Hyldborg, Anton Kristiansen, Niels Poulsen, Dan Funch og Per Givskov har med assistance fra flere beskæftiget sig med de forskellige hangartyper. Gruppen indstiller, at vi bygger efter Border s koncept. Se info på hjemmesiden om denne. Vi forestiller os et layout til 4 tosædede og i alt fly. Som udgangspunkt søges det, at 20 m fly skal kunne huses uden at noget skal demonteres og at hangaren gives den samme bredde i hele sin længde. Dette kan blive ændret af økonomiske forhold. Åben klasse fly deler alle vingerne langt inde (ca. 1/3 ude fra kroppen), hvorfor de ikke er hensigtsmæssige at tage ind af hangarens langside. En option er at vinkle en åben klasse 90 gr. og tage den ind af en port i endevæggen. Side 12

14 Side 13

15 Fase 2 Udvalg for udarbejdelse af projekt: Priser: Byggemodning: Vi har tilbud for planering af hele arealet, vi ejer inkl. dræn og rørlægning af 50 m. af åen på kr ,- Dette beeløb søges minimeret. En koteopmåling af arealet er i gang men er ikke fuldført. Hangar: Tilbudshentning er i gang. Vi estimerer ca. kr ,- pr. m 2. De skitserede 1260 m 2 giver da mio. Begge priser søges minimeret. Fase 3 Finansieringsmuligheder: Vor bank er i færd med at give os et tilbud til finansiering af et 30-årigt lån. Dette vil foreligge til generalforsamlingen. Private fly der benytter hangaren betaler for det. Der ønskes ikke delt ejerskab. For privat brug har vi tidligere opstillet følgende mulige scenarier: 1. Grundkontingentet dækker 100% (evt. en ny aktiv medlemskategori?) 2. Brugsgebyr for anvendelse, men en del kommer fra grundkontingentet. 3. Brugsgebyr dækker 100% 4. Private køber en andel. Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Er fravalgt. Er ønsket. Iflg. vore love skal privatejere i dag være aktive og betaler derved fuldt kontingent. Er fravalgt. Vil stille krav om at komme til at eje en del, hvilket vi ikke ønsker. Er fravalgt. Vi ønsker ikke delt ejendomsret. Lejepriser er ikke fastsatte endnu. Til sammenligning findes for Arnborg en officiel prisliste, der lyder: 15m fly: 4.500,- /år. 20m fly: 5.500,- /år. o.s.v. Der findes også takster for dagsleje. Dimonaen TMX, som stod på Randers og som muligvis gerne vil til Hammer, betalte ,- i hangarleje p.a. En ny hangar vil muliggøre lejeindtægter både i den nye og i eksisterende hangarer. Side 14

16 9.1 Forslag til vedtagelse: Resultatet af projektfase 2 (Nedsættelse af udvalg for udarbejdelse af projekt) søges vedtaget som følger: 1. Hangartypen ønskes vedtaget 2. Endelig størrelse kan ændres ud fra økonomiske hensyn senere i projekteringen. Resultatet af projektfase 3 (Finansieringsmuligheder afdækkes) og 4 (Generalforsamling beslutter endeligt projekt), søges vedtaget som følger: 3. Bestyrelsen bemyndiges til at optage langsigtet lån på max. 1½ mio. med pantsætning i fast ejendom. 4. Bestyrelsen fastlægger takster for hangarens anvendelse. Disse vil naturligt komme til godkendelse sammen med resten af takstregulativet på den næste generalforsamling. 9.2 Forslag til finansiering af klubhusrenovering Stillet af: Bestyrelsen Der er indhentet tilbud på renovering af klubhuset. Disse omfatter: Komplet fugning af ydermure. Renovering af tag og murkroner til original stand (og bedre) for de næste 30 år. Udskiftning af vinduer i sydfløj. Udskiftning af terassedør på sydside af bagbygning. Ny gulvbelægning i for- og bagbygning. Akustikloft i stuebygning. Ny brændeovn. Tilbudspris: ca ,- Forslag, der ønskes vedtaget: 1. Bestyrelsen bemyndiges til at optage langsigtet lån på max ,- med pantsætning i fast ejendom til brug for klubhusrenovering. Dagsordenens punkt 10 Eventuelt Side 15

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren. Historisk materiale. Det følgende materiale er ét samlet PDF dokument med alle dokumenter fra generalforsamlingen: Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Julespareforeningen af 1940 d. 22. oktober

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere