Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester"

Transkript

1 Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende eller tidligere studieordninger, der omhandler disse emner. Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse Undervisningsåret består af 42 uger og er opdelt i to semestre. Første semester (efterårssemestret) begynder mandag i uge 36. Andet semester (forårssemestret) begynder mandag i uge 6. Hvert semester er opdelt i to blokke. Første blok består af ugerne 36 til og med 45, anden blok består af ugerne 47 til og med 4, tredje blok af ugerne 6 til og med 14/15, mens fjerde blok består af ugerne 16/17 til og med uge 25. Stk. 2. Studienævnet godkender de konkrete planer for undervisningen, herunder mål og indhold. Stk. 3. Dekanen kan fastsætte andre tidspunkter for semesterstart og afslutning for uddannelser eller for enkelte semestre på uddannelser, når særlige forhold på en uddannelse tilsiger dette. 3 Kursusattester Indeholder et kursus obligatoriske elementer, skal den kursusansvarlige hurtigst muligt og senest 10 dage før afholdelsen af en eventuel ordinær eksamen meddele Sektion for Studieservice en liste over de studerende, der har opnået godkendelse af undervisningsdeltagelsen (kursusattest) i det forløbne semester. Endvidere skal det angives, hvilke studerende der har fulgt undervisningen, uden at kursusattest har kunnet meddeles. Listen skal underskrives af den kursusansvarlige. Stk. 2. Når en studerende har opnået godkendelse af (bestået) obligatorisk undervisning (kursusattest), kan den pågældende ikke blive holdsat på samme kursus igen. Stk. 3. Fakultetet tilmelder studerende, der ikke opnår kursusattest, til kurset næste gang det udbydes. Stk. 4. Opnår den studerende ikke kursusattest ved kursets afslutning, kan underviseren senere meddele Sektion for Studieservice, at kursusattest efterfølgende er opnået. Sådan meddelelse skal ske senest 10 dage før afholdelsen af en eventuel ordinær eksamen. 4 Tilmelding til undervisning Forud for hvert semester tilmelder fakultetet bachelorstuderende til de 30 ECTS-point, som udgør det kommende semesters eller de kommende to blokkes undervisning, således som denne undervisning er beskrevet i den studieordning, som den studerende er indskrevet på eller overflyttet til. Kandidatstuderende skal tilmelde sig hele det kommende semesters undervisning på universitetets selvbetjeningssystem på adressen wwwkunet.dk i perioden 15. maj til 1. juni for efterårssemesteret og 1. november til 15. november for forårssemesteret. På semestre, hvori der indgår valgfag, skal den studerende tilmelde sig og prioritere valgfag på selvbetjeningssystemet i samme periode. Stk. 2. Foretager den studerende ikke tilmelding efter stk. 1, 2. og 3. pkt., foretager Sektion for Studieservice denne tilmelding, således at kravet om 30 ECTS er opfyldt. Stk. 3. Ønsker en studerende at følge undervisning udover 30 ECTS-point, kan Sektion for Studieservice fortage sådan tilmelding, hvis der er ledige pladser på de pågældende kurser. Stk. 4. En studerende kan hverken afmelde en undervisningstilmelding, som vedkommende selv har foretaget, eller en tilmelding, som er foretaget af fakultetet.

2 Stk. 5. Studienævnet kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og 4, når der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 6. Efter tilmeldingsperiodens udløb vil den enkelte studerendes undervisningstilmelding være tilgængelig på KUnet. Stk. 7. Sektion for Studieservice kan framelde en studerende et eller flere fagelementer, hvis tilmeldingen til faget eller fagelementet forudsætter, at et forudgående fag eller fagelement er gennemført og bestået, og det vil være til væsentlig gene eller fare for andre, at undervisningen i det senere fag eller fagelement påbegyndes, førend forudsætningsfaget er bestået. Eksamen 5 Terminer og karakterfrister Ordinære eksamener på uddannelser uden blokstruktur afholdes normalt i eksamensperioderne december/januar og maj/juni. På uddannelser med blokstruktur afholdes ordinære eksamener normalt i slutningen af hver blok. Reeksamen efter sommereksamen og efter blok 3 og 4 afvikles i ugerne (evt. uge 35). Reeksamener efter vintereksamen på uddannelser uden blokstruktur afvikles i ugerne 8-9. Reeksamen efter blok 1 og 2 afholdes i mellemugen efter blok 3. Studienævnet kan dog i konkrete tilfælde beslutte, at eksamener på de afsluttende semestre af bachelor- og kandidatuddannelser afholdes tidligere. Stk. 2. Studienævnet godkender en eksamensplan inden 1. oktober, for så vidt angår eksamener i forårssemestret, og inden 1. marts, for så vidt angår eksamener i efterårssemesteret. Studienævnet kan efter høring af Sektion for Studieservice i ekstraordinære tilfælde godkende ændringer i en vedtagen eksamensplan. Studienævnet kan endvidere godkende, at eksamen i særlige tilfælde afholdes uden for eksamensperioderne. Stk. 3. I eksamensplanen, der skal indeholde eksamensdatoer, tidspunkt for eksamens afholdelse samt eksamensform for både ordinære eksamener og reeksamener, fastsættes endvidere tidspunkterne for offentliggørelse af de opnåede karakterer. Stk. 4. Eksaminator og censor skal meddele Sektion for Studieservice deres bedømmelse senest to uger (indeholdende mindst to weekender) efter eksamens afholdelse. Stk. 5. Eksamensplanerne offentliggøres på hjemmesiden 6 Eksamenstilmelding Når den studerende er tilmeldt undervisning, er den pågældende ligeledes tilmeldt den eller de eksamener, som er knyttet til den pågældende undervisning. Stk. 2. Består den studerende ikke en eksamen ved ordinær eksamen, er den pågældende automatisk tilmeldt førstkommende reeksamen. Dette gælder dog kun første prøveforsøg. Stk. 3. Tilmeldingsperioden til vintereksamener i semesterstruktur til 3. og eventuelle efterfølgende forsøg, er anden uge i september. Tilmeldingsperioden til sommereksamener i semesterstruktur til 3. og eventuelle efterfølgende forsøg, er anden uge i marts. I blokstruktur er tilmeldingsperioden til eksamener i blok 1 anden uge i september, til eksamener i blok 2 tredje uge i november, til eksamener i blok 3 første uge i februar, og til eksamener blok 4 tredje uge i april. Tilmelding sker over internettet på universitetets selvbetjeningssystem på adressen 7 Afmelding En studerende kan hverken afmelde tilmelding til eksamen, som den pågældende selv har foretaget, eller til eksamen, som fakultetet har tilmeldt den studerende til, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Studienævnet kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

3 Stk. 3. Ønsker en studerende at afmelde 3. forsøg eller eventuelle efterfølgende forsøg, skal dette ske i afmeldingsperioden, jf Prøveform Afmelding Kursusopgaver: 7 dage før afleveringsfristen Skriftlig eksamen (stedprøve): 7 dage før eksamensdagen Synopsiseksamen: 7 dage inden udlevering af synopsis Skriftlig opgave (7-dage, 14-dage, 24-timer, 48-timer og 72 timer): 7 dage før udleveringsfristen af opgaven Projekt: 7 dage før udlevering af opgaven Mundtlige eksamener: 7 dage før den første dag i eksamensperioden Mundtlig eksamen på baggrund af rapport(er): 7 dage før den mundtlige eksamen Projektopgave: 7 dage før aflevering af projekt Spot med efterfølgende skriftlig eksamen: 7 dage før den første eksamensdag Spot med efterfølgende mundtlig eksamen: 7 dage før den første eksamensdag OSCE: 7 dage før eksamensdagen Løbende eksamen: 7 dage før datoen for første delprøve Spotprøve: 7 dage før eksamensdagen Portfolioeksamen: 7 dage før udlevering af første opgave 9 Tilmelding til reeksamen Hvis en studerende er sygemeldt til eller udebliver fra ordinær eksamen, er vedkommende automatisk tilmeldt førstkommende reeksamen. Stk. 2. Tilmelding til reeksamen udover den reeksamen, som er nævnt i 5, stk. 2, skal ske inden for tilmeldingsperioden herfor. For reeksamen, som afholdes i ugerne 8 og 9 og i mellemugen efter blok 3, er tilmeldingsperioden den første hele uge i februar. For reeksamen, som afholdes i ugerne 33 og 34 (samt evt. uge 35), er tilmeldingsperioden den sidste hele uge i juli. Stk. 3. Tilmelding til reeksamen sker over internettet på universitetets selvbetjeningssystem på adressen Stk. 4. Reeksamen kan ikke afmeldes. 10 Eksamensbreve Forud for alle eksamener udsender Sektion for Studieservice eksamensbreve til alle studerende, som er tilmeldt den pågældende eksamen med oplysninger om tid og sted for den pågældende eksamen. Er der tale om en skriftlig eksamen (stedprøve), vil eksamensnummeret samtidig fremgå af universitetets selvbetjeningssystem på adressen Stk. 2. Eksamensbreve udsendes senest en uge før eksamen afholdes. Stk. 3. Eksamensbrevene sendes til den Oplysninger om skriftlige stedprøver fremgår af universitetets selvbetjeningssystem på adressen under den enkelte studerende. Stk. 4. Det påhviler den studerende at kontrollere sin eksamenstilmelding og kontakte Sektion for Studieservice, hvis vedkommende ikke har modtaget et eksamensbrev en uge før eksamen, eller tilmeldingen ikke kan ses på selvbetjeningssystemet. 11 Sygdom og udeblivelse Er den studerende syg til eksamen, skal den studerende meddele dette til Sektion for Studieservice snarest og senest kl på eksamensdagen. En studerende, som var sygemeldt ved eller udeblev fra ordinær eksamen, tilmeldes automatisk reeksamen.

4 Stk. 2. Sygdom skal dokumenteres ved erklæring fra den studerendes egen læge med angivelse af, at den studerende var forhindret i at deltage i den pågældende eksamen p.g.a. sygdom. Erklæringen skal være påført lægens stempel og ydernummer. Lægeerklæring skal være Sektion for Studieservice i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Modtages sygemelding og lægeerklæring, tæller den pågældende eksamen ikke som prøveforsøg. Stk. 3. Ved mundtlige eksamener gælder, at den studerende skal afgive sygemelding så hurtigt som muligt og senest kl på eksamensdagen til Sektion for Studieservice. Ved kliniske og praktiske eksamener skal den studerende også samtidig melde afbud til den kliniske afdeling eller til det pågældende veterinære institut. Stk. 4. Udebliver den studerende fra eksamen uden at melde sig syg eller uden, at en rettidig sygemelding efterfølgende dokumenteres ved lægeerklæring, jf. stk. 2, vil eksamen tælle som et prøveforsøg. 12 Sygdom under eksamen Rammes en studerende under en skriftlig stedprøve af akut opstået sygdom, tilkaldes den tilsynsførende. Opgavesættet og den studerendes besvarelse skal afleveres. Den studerende og den tilsynsførende underskriver en erklæring om, at den studerende har forladt eksamen på grund af sygdom. Besvarelsen bedømmes ikke, når den studerende har forladt eksamen på grund af sygdom. Ved akut opstået sygdom under øvrige eksamensformer skal den studerende kontakte Sektion for Studieservice snarest muligt. Stk. 2. Den studerende skal omgående søge læge og fremsende en lægeerklæring, der skal være Sektion for Studieservice i hænde senest 3 hverdage efter den pågældende eksamen. Stk. 3. Fremsendes lægeerklæring inden for fristen i stk. 2, tæller eksamen ikke som forsøg. 13 Forlænget tid til eksamen Studienævnet kan ved skriftlige eksaminer efter ansøgning give en studerende 25 % forlænget tid til besvarelse i følgende tilfælde: 1) ved ordblindhed, når denne er dokumenteret ved udtalelse fra relevant myndighed 2) ved graviditet i graviditetens første to trimestre, når særlige graviditetsgener er dokumenteret ved lægeerklæring 3) når den studerende skal amme et barn, som er under seks måneder gammelt 4) i andre tilfælde, hvor behovet for ekstra tid er dokumenteret ved relevant erklæring. Stk. 2. Ved graviditet, hvor den studerende er i graviditetens tredje trimester, kan forlænget tid meddeles uden ansøgning ved forevisning af vandrejournal i Sektion for Studieservice senest 14 dage før eksamen. Stk. 3. Til en 24-timers skriftlig opgave gives en forlængelse på to timer. Til en 48-timers skriftlig opgave gives en forlængelse på fire timer. Til en 72-timers skriftlige opgave gives en forlængelse på seks timer. Til de øvrige skriftlige opgaver gives ikke forlænget tid. Stk. 4. Den studerende er selv ansvarlig for i eksamenstilmeldingsperioden på universitetets selvbetjeningssystem på adressen under sin eksamenstilmelding at gøre opmærksom på tilladelsen til forlænget tid til den eller de pågældende eksamener. 14 Skriftlige eksamener afvikles på computer Stedprøver afvikles på computere, som fakultetet stiller til rådighed for de studerende. Der findes yderligere oplysninger om computerne mv. på adressen Stk. 2. Med mindre andet er fastsat i eksamensbeskrivelsen i kursusdatabasen, må der ikke anvendes egne computere ved stedprøver, ligesom det ikke er tilladt at medbringe USB-stik,

5 mobiltelefoner eller andre elektroniske hjælpemidler ved eksamen. Egen lommeregner uden lagrede data må dog medbringes. Stk. 3. Aflevering af besvarelser af skriftlige opgaver, som fremgår af eksamensplanen, ved andre prøver end stedprøver skal ske via e-læringsportalen Absalon eller via portalen Digital Eksamen. Dette gælder dog ikke for aflevering af bacheloropgaven og kandidatspecialet, med mindre andet fremgår af kursusdatabasen. Stk. 4. En studerende kan aflevere en håndskrevet besvarelse, når det ved erklæring fra den pågældendes egen læge er dokumenteret, at den pågældende ikke fysisk er i stand til at gennemføre eksamensbesvarelsen på computer. Ansøgning herom skal indgives til Sektion for Studieservice senest fire uger før eksamens afholdelse. 15 Eksamenssprog Eksamen aflægges på dansk, medmindre andet er fastsat i eksamensbeskrivelsen i kursusdatabasen. Studerende, der har svensk eller norsk som modersmål, kan aflægge eksamen på dette sprog. Har undervisningen på en uddannelse eller på et kursus været gennemført på engelsk, aflægges eksamenerne/eksamen på dette sprog. 16 Prøveformer Prøveformerne kan være en eller flere af følgende: 1. Skriftlig eksamen (stedprøve): En af underviser/eksamensformand stillet opgave, som besvares skriftligt efter kursets afslutning. 2. Mundtlig eksamen: Besvarelse af stillet eksamensspørgsmål med eller uden tid til forberedelse af den mundtlige besvarelse. 3. Klinisk praktisk mundtlig eksamen. 4. Deltagelse i undervisning og beståelse af obligatoriske elementer dokumenteret ved kursusattest, der er underskrevet af den kursusansvarlige. 5. Skriftlig opgave (hjemmeopgave): En af underviser/eksamensformand stillet opgave, som besvares skriftligt efter kursets afslutning, herunder 7 dages, 14 dages, 24 timers, 48 timers og 72 timers opgave (søn- og helligedage medregnes). 6. Projektopgave: Skriftlig eksamen over selvvalgt problemstilling. Opgaven indleveres til bedømmelse efter undervisningen. 7. Kursusopgave: Skriftlig opgave udarbejdet sideløbende med undervisning i kurset, uden at der er afsat ekstra ressourcer til individuel vejledning. 8. Synopsis eksamen: Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af stillet opgave, der stilles efter kursets afslutning. I eksamensperioden udbydes ingen anden undervisning. 9. OSCE (Objective Structurel Clinical Examination): En stationsbaseret eksamen efter kurset. 10. Mundtlig eksamen på baggrund af rapport(er): Rapport(erne) udarbejdes i forbindelse med undervisningen og danner udgangspunkt for eksaminationen. 11. Løbende eksamen: To eller flere deleksamener, hvor eksaminationsgrundlaget opdeles i flere dele, som afvikles hver for sig i løbet af blokken eller semestret. 12. Praktisk mundtlig eksamen. 13. Spotprøve: Praktisk prøve med genkendelse og beskrivelse af et eller flere (evt. virtuelt gengivet) præparater. 14. Portfolioeksamen: Løbende indlevering af mindre skriftlige opgaver og/eller mundtlige præsentationer og/eller posterpræsentationer o.l. i løbet af kurset. Stk. 2. Den konkrete prøveform fremgår af oversigterne over undervisnings- og eksamensbeskrivelser i den uddannelsesspecifikke studieordning.

6 Stk. 3. Såfremt der er 10 eller færre tilmeldte til en eksamen, kan studienævnet i samarbejde med den relevante kursus- og institutleder ændre eksamensformen for den pågældende eksamen. Stk. 4. I retningslinjer for skriftlige opgaver, der skrives af grupper af studerende, fastsættes for hver enkelt uddannelse nærmere bestemmelser om krav til disse opgavers indhold og omfang og herunder, i hvilket omfang den enkelte studerendes bidrag skal kunne identificeres. 17 Supplerende regler vedr. eksamener Den studerende skal medbringe gyldigt id-kort udstedt af Københavns Universitet samt ved skriftlige eksamener oplysning om eget eksamensnummer til eksamen. I særlige situationer kan anden billedlegitimation end id-kort som f.eks. kørekort eller pas godkendes af eksamenstilsynet. Stk. 2. Eksamensnummeret fremgår af KUnet.dk og skal anvendes ved indlogning på computeren ved skriftlige eksamener. Afleveres besvarelsen håndskrevet, jf. 12, stk. 4, skal den studerende påføre sit eksamensnummer på samtlige sider af eksamensbesvarelsen. Stk. 3. Ved skriftlige eksaminer (stedprøver) skal den studerende møde senest 30 minutter før eksamens start, medmindre andet er anført i eksamensbrevet. Ingen studerende vil blive lukket ind i eksamenslokalet, efter at eksamen er startet. Stk. 4. En studerende må ikke forlade eksamenslokalet inden for de første 15 minutter efter eksamensstart samt i de sidste 30 minutter før eksamenens afslutning. 18 Karakterskala Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt, jf. karakterbekendtgørelsen. Bachelorprojekt og kandidatspeciale bedømmes efter 7-trins-skalaen. For undervisningsdeltagelse m.v. gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt. Stk. 2. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Det fremgår af kursusdatabasen, hvilken bedømmelsesform der anvendes ved hver enkelt eksamen. 19 Censurform Prøverne er enten interne eller eksterne. Stk. 2. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet. Stk. 3. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Stk. 4. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojekt og kandidatspeciale. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Stk. 5. Bedømmelsen af en studerendes undervisningsdeltagelse foretages af underviseren ved den pågældende undervisning. 20 Klage over prøver og over afslag på godkendelse af herunder obligatorisk undervisning Klager over prøver eller anden bedømmelse, herunder over afslag på godkendelse af obligatorisk undervisning, indgives af den studerende til Sektion for Studieservice og stiles til dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Stk. 2. En studerende kan bl.a. klage over 1) retlige spørgsmål, 2) eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende) 3) prøveforløbet eller

7 4) bedømmelsen. Stk. 3. Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Stk. 4. Dekanen kan dispensere fra stk. 3, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 21 Eksamenssnyd og plagiering Den studerende skal under sin indskrivning efterleve de almindelige principper om god videnskabelig praksis og videnskabelige redelighed. Overtræder den studerende disse principper, foreligger der eksamenssnyd. Stk. 2. Til brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed, og som forhold, der udgør eksamenssnyd, hører bl.a.: a) Plagiat, herunder genbrug af egen tekst (autocitat) uden kildehenvisning og citationstegn b) Forfalskning c) Fabrikering d) Ikke-tilladt samarbejde e) Modtagelse af hjælp under eksamen eller hjælp til andre, når der ikke er tale om en gruppeeksamen f) Ikke-tilladte hjælpemidler g) Overskridelse af tidsgrænsen for den pågældende eksamen h) Forudbestående kendskab til eksamensopgaven i) Urigtige fremmødeoplysninger Stk. 2. Overtrædelse af stk. 1 kan sanktioneres efter regelsættet om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet, som findes på adressen Stk. 3. Eksamenssnyd kan sanktioneres med en mundtlig eller skriftlig advarsel eller med bortvisning fra universitetet for en periode eller for bestandig. 22 Antal prøveforsøg Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. Stk. 2. En studerende, som under en ordinær indskrivning har opbrugt sine prøveforsøg, og som desuden er optaget efter reglerne i bekendtgørelse nr af 07/12/2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer, kan ikke opnå yderligere prøveforsøg, medmindre vedkommende opnår studienævnets tilladelse hertil. 23 Disciplinærregler Den studerende skal i forbindelse med sin uddannelse optræde hensynsfuldt og ordentligt over for medstuderende og ansatte, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på andres eller universitetets ting. Stk. 2. Den studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved skilte og opslag. Studerende er under ophold på hospitalsafdelinger, på klinikker o. lign. underlagt samme krav og procedurer, som gælder for ansatte med hensyn til f.eks. brandbekæmpelse og hygiejne. Stk. 3. Studerende skal i forbindelse med undervisning og eksamen, der indeholder elementer af patientkontakt, og hvori den studerende bliver bekendt med personfølsomme oplysninger om enkeltpersoner, overholde samme tavshedspligt, som efter sundhedsloven påhviler sundhedspersoner.

8 Stk. 4. Studerende skal i forbindelse med undervisning og eksamen, hvori indgår dyr, og hvorved den eller de pågældende opnår kendskab til enkeltpersoners (klienters) personlige eller økonomiske forhold, overholde samme tavshedspligt, som efter Den Danske Dyrlægeforenings etiske regler påhviler dyrlæger. Stk. 5. Studerende skal efterkomme enhver anvisning fra undervisere om speciel påklædning eller speciel hygiejne i forbindelse med undervisning, hvor der skal tages specielle hensyn til f.eks. patienter eller forsøgsdyr. Stk. 6. Ved patientbehandling og under klinikophold skal den studerende bære sit id-kort eller et navneskilt udleveret af instituttet eller af hospitalsafdelingen synligt. Stk. 7. Overtrædelse af stk. 1-5 kan sanktioneres efter regelsættet om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet, som findes på adressen 24 Pligtmæssig digital kommunikation Fakultetets personlige skriftlige kommunikation til den enkelte studerende sker ved til den Det er den studerendes ansvar at holde sig orienteret om meddelelser fra fakultetet, som sendes til den Stk. 2. Hvis der på KUnet på den studerendes uddannelsessider findes e-blanketter til ansøgninger, klager og til benyttelse i forbindelse med bachelorprojekter og kandidatspecialer, skal disse anvendes. 25 Dispensationer Studienævnet behandler ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer. Stk. 2. Ansøgninger om dispensationer fra regler om tilrettelæggelsen af praktiske forhold i forbindelse med undervisning og eksamen m.v., og som ikke indeholder uddannelsesfaglige problemstillinger, behandles af dekanen, jf. 9, stk. 1 og Dekanens og studienævnenes dispensationskompetence Dekanen kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i denne studieordning, som alene er fastsat af dekanen. Stk. 2. Et studienævn kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra regler i denne studieordning, som alene er fastsat af det pågældende studienævn. 27 Merit Studienævnet kan efter ansøgning meddele fritagelse for uddannelseselementer på uddannelsen på baggrund af uddannelseselementer gennemført ved andre videregående danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Der kan ikke meddeles fritagelse på baggrund af uddannelseselementer, hvor der er forløbet mere end fem år fra gennemførelsen af det pågældende uddannelseselement til det tidspunkt, hvor den studerende efter den uddannelsesspecifikke studieordning er berettiget til at gennemføre det uddannelseselement, for hvilket der søges merit. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere fra reglen i stk. 2, hvis den studerende har vedligeholdt sin faglige viden ved erhvervsarbejde, forskning eller tilsvarende aktiviteter. Stk. 4. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i anden kandidatuddannelse. 28 Startmerit

9 Ansøgeren skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. 29 Afløsningsopgaver Der kan ikke udarbejdes afløsningsopgaver, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til den uddannelsesspecifikke del af studieordningen. 30 Indtegningsbetingelser til eksamen Indeholder den uddannelsesspecifikke studieordning indtegningsbetingelser til eksamener, skal den studerende for at være berettiget til at deltage i den pågældende eksamen opfylde disse betingelser senest syv dage før eksamens afholdelse. Stk. 2. Opfylder en studerende, som er tilmeldt en eksamen, ikke indtegningsbetingelserne til denne eksamen, afmelder Sektion for Studieservice den pågældende. Den studerende har herved brugt et forsøg. Sektion for Studieservice tilmelder vedkommende til næste eksamen. 31 Evaluering Studienævnet tager initiativ til og gennemfører evalueringer med henblik på at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle undervisningen. Stk. 2. Studienævnet påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 32 Klager over undervisning og undervisere Klager over undervisningens gennemførelse eller over vejledning indgives til studielederen, der inddrager den berørte institutleder. Omhandler klagen flere studielederes område, sørger institutlederen for den fornødne koordinering af sagens behandling og kan herunder bede om udtalelser/indstillinger og derefter selv besvare klagen. Varetages undervisningen inden for et fagområde af flere institutter, og berører en klage dermed undervisere fra forskellige institutter, sendes sagen til dekanen, der kan beslutte enten selv at behandle den eller bemyndige en af studieeller institutlederne til at varetage behandlingen. Skønner institut- eller studielederen, at klagesagen ud over undervisningen også omhandler en eller flere underviseres opførsel, skal denne del af klagen behandles af enten institutlederen eller studielederen som beskrevet ovenfor. Stk. 2. Klager over en undervisers opførsel indgives, når klagen vedrører fastansatte undervisere, til institutlederen. Ved klage over deltidsunderviseres opførsel indgives klagen til studielederen. Omfatter klagen flere studienævn, koordineres klagesagen af den studieleder, der har modtaget klagen. 33 Optagelse på kandidatuddannelser Ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse skal være modtaget senest 1. april, for så vidt angår uddannelser med studiestart pr. 1. september. Ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse skal være modtaget senest 1. november, for så vidt angår uddannelser med studiestart pr. 1. februar det efterfølgende år, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For så vidt angår ansøgninger om optagelse fra studerende, som er statsborgere i et land uden for Den Europæiske Union, og som ikke har permanent opholdstilladelse her i landet, er ansøgningsfristen den 15. januar for studiestart 1. september. Stk. 3. En ansøgning skal i øvrigt opfylde de uddannelsesspecifikke krav, således som disse er beskrevet for den enkelte uddannelse. Stk. 4. Dekanen kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 34 Orlov

10 Bachelorstuderende, der har gennemført første studieår (bestået mindst 60 ECTS-point), og som har bestået førsteårsprøven, kan få orlov i op til 12 måneder i løbet af bacheloruddannelsen. Kandidatstuderende, der har gennemført første halve studieår (bestået mindst 30 ECTS-point), kan få orlov i op til 12 måneder i løbet af kandidatuddannelsen. Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel, og uanset om første studieår på bacheloruddannelsen henholdsvis første halve studieår på kandidatuddannelsen er gennemført. Stk. 3. Kandidatstuderende kan ikke få orlov i specialeperioden. Stk. 4. Orlovsperioder tæller ikke med i den samlede studietid. Stk. 5. Den studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af universitetets bestyrelse, studienævn eller et akademisk råd Stk. 6. Dekanen kan dispensere fra kravet i stk. 1 hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 7. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen på uddannelsen. Studerende kan ikke gå til eksamen eller deltage i prøver det semester eller i den blok, hvor den studerende har eller har haft orlov. 35 Overflytning fra andre universiteter og uddannelsesskift Overflytning hertil af studerende, som er indskrevet på en tilsvarende uddannelse ved et andet universitet, kan kun meddeles, når den studerende har gennemført de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår af bacheloruddannelsen, og når ansøgningen er begrundet i særlige personlige omstændigheder, som gør det nødvendigt, at den pågældende studerende overflyttes hertil. Stk. 2. Skift til en bacheloruddannelse for studerende, som er indskrevet på en anden bachelor- eller kandidatuddannelse, kan kun ske gennem ny optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding. 36 Tilmelding til kurser på kandidatuddannelsen inden afslutningen af bacheloruddannelsen Studienævnet kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at bachelorstuderende, tilmeldes fag, fagelementer eller prøver i op til 30 ECTS-point på en kandidatuddannelse, hvis studienævnet skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag eller fagelementer på kandidatuddannelsen. 37 Udskrivning fra uddannelsen Indskrivningen bringes til ophør, når den studerende 1) har gennemført uddannelsen, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg 3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 4) er afskåret fra at forsætte uddannelsen som følge af overskridelse af uddannelsens maksimale studietid, jf. den fagspecifikke studieordning for den pågældende uddannelse 5) melder sig ud af uddannelsen eller 6) er varigt bortvist fra universitetet. 38 Genindskrivning Hvis den, som ønsker at blive genindskrevet, ikke har opnået godkendelse af al obligatorisk undervisning og har bestået alle eksamener på 1. studieår af den bacheloruddannelse, som vedkommende ønsker at blive genindskrevet på, skal den pågældende søge om optagelse på ny gennem Den Koordinerede Tilmelding.

11 Stk. 2. Hvis en studerende er udskrevet fra en uddannelse, kan genindskrivning tidligst finde sted fem måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør. 39 Klagevejledning og klagers opsættende virkning Et studienævns og dekanens afgørelser efter dette regelsæt samt afgørelser truffet af et ankenævn nedsat efter eksamensbekendtgørelsen kan indbringes for rektor for Københavns Universitet. Klagen, som kun kan vedrøre retlige forhold og ikke studienævnets, dekanens eller ankenævnets skøn og eventuelle faglige vurderinger, skal være begrundet og skal være modtaget senest to uger efter afgørelsen er kommet frem til modtageren. Klager over afslag på ansøgning om merit kan dog efter reglerne i meritankenævnsbekendtgørelsen og i lovbekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. indbringes for et meritankenævn eller for Kvalifikationsnævnet. Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af et studienævn eller af dekanen samt klager og anker i forbindelse med eksamen har ikke opsættende virkning i forhold til den studerendes mulighed for at deltage i undervisning og eksamener. Ved klager som de nævnte kan klageren, mens klagesagen eller ankesagen verserer, deltage i obligatorisk undervisning, når klagen eller anken vedrører bedømmelsen af obligatorisk undervisning eller af eksamener, hvortil den pågældende obligatoriske undervisning eller den pågældende eksamen er indtegningsbetingelse eller indgangskrav. Stk. 3. Opnår klageren ikke medhold i klage- eller ankesagen, vil klageren ikke kunne fortsætte med den obligatoriske undervisning, som er nævnt i stk. 2. Opnår klageren, mens klage- eller ankesagen verserer, godkendelse af obligatorisk undervisning, hvortil den pågældende efter sagen er afgjort ikke opfylder indgangskravene, annulleres godkendelsen. Består klageren, mens klagesagen verserer, eksamener, hvortil den pågældende, efter sagen er afgjort, ikke opfylder indtegningsbetingelserne, annulleres eksamenskarakteren. 40 Tompladsstuderende Dette regelsæt finder tilsvarende anvendelse i forhold til studerende, som er optaget efter reglerne i bekendtgørelse nr af 07/12/2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer. Dette gælder dog ikke bestemmelsen i 3, stk Ikrafttræden Denne fællesdel af studieordningerne er godkendt af dekanen den 17. februar 2015 efter høring af studielederne og studienævnene og træder i kraft pr. 1. marts Stk. 2. Den del af regelsættet, som omhandler tilmelding og afmelding af undervisning og eksamen, træder dog først i kraft den 1. september 2015 i forhold til de studerende, som ikke er optaget på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2014 eller 1. februar For disse studerende gælder de tilmeldings- og afmeldingsregler, som er indeholdt i den version af fællesdelen, som blev godkendt af dekanen den 18. december 2012.

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1. Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2016-17 (September 2016) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2017-18 (September 2017) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 1. juli 2010. Nr. 857. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34,

Læs mere

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Eksamensordning for eksamener ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gældende fra efterårssemesteret 2014 for studerende, der har påbegyndt uddannelsen 1. september 2014, og fra efterårssemesteret

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Master i Evaluering

Studieordning for Master i Evaluering Studieordning for Master i Evaluering 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning for Master i journalistik

Studieordning for Master i journalistik Studieordning for Master i journalistik 1 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Page 1 of 10 BEK nr 666 af 24/06/2012 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-06-2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i følgende forskrifter

Læs mere

2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san)

2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san) Kapitel 1 Formål 1 Formål Den sundhedsfaglige

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Odense og Århus Fra 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014

BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014 BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv....

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab

Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab 1 af 25 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, bekendtgørelse nr. 1520 af

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere