OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK"

Transkript

1 OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

2 Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give en fælles forståelse for, hvad der i dag udgør det offentlige innovationsfremmesystem, som danske virksomheder har adgang til. I notatet beskrives innovationsfremmesystemets funktioner og organisatorisk set-up samt sammenhængen mellem det nationale og internationale innovationsfremmesystem. 2. Hvad er innovation Innovation handler om at omsætte nytænkning til kommerciel værdi - fx gennem nye serviceydelser, produkter, processer, organisationsformer osv. Innovation kan foregå i alle typer af virksomheder og organisationer. Der kan være mange forskellige kilder og drivkræfter til virksomhedernes innovation, heriblandt medarbejdere, brugere, ny forskning og teknologi, samarbejdspartnere, priskonkurrencen mv. Der skelnes ofte mellem inkrementel innovation - som er de gradvise forbedringer af eksisterende produkter, ydelser og processer - og radikal innovation, som er de store forandringer, fx helt nye måder at producere på eller kommunikere på. Definitionen af innovationsbegrebet i Danmark følger den internationalt anerkendte definition af innovation, som også OECD og EU anvender. OECD s og EU s definition af innovation Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende viden og teknologier. 3. Hvad er formålet med innovationsfremmesystemet Innovationsfremmesystemets hovedformål er at understøtte virksomhedernes innovationsevne og aktiviteter samt sikre en effektiv spredning og kommercialisering af nye forskningsresultater, viden og idéer i erhvervslivet - herunder at fjerne barrierer herfor. Væsentlige områder er: > Innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden, > Forskning og teknologisk udvikling > Samarbejde og formidling af viden mellem forskere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, andre videninstitutioner og virksomheder, > Tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder, 2

3 > Tilførsel af rådgivning og risikovillig kapital til innovative virksomheder > Tilførsel af innovationskompetencer til virksomheder > Internationalt samarbejde om udvikling og udnyttelse af viden og teknologi Innovationsfremmesystemet udgør en central del af de rammebetingelser, der har som særlige opgave at understøtte virksomhedernes innovationsaktiviteter og videnspredning i erhvervslivet, herunder mellem den offentlige og private sektor. Det kan ses som det system af aktører, institutioner og virkemidler, der står for implementeringen af innovationspolitikken. Gode innovationspolitiske rammebetingelser indebærer bl.a. følgende: > Der skal være høj kvalitet i de rammer, institutioner, virkemidler og ydelser, som indgår i innovationsfremmesystemet dvs. at de skaber mærkbare effekter i virksomhederne i form af bl.a. styrket innovationsevne. > Der skal være en grundlæggende og langsigtet videnopbygning i videninstitutionerne, der gør dem i stand til kontinuerligt at være på teknologisk forkant og dermed en relevant sparringspartner for virksomhederne. > Innovationsfremmesystemet skal evne at favne, at virksomhedernes innovationsaktiviteter kan have meget forskellige karakter, og at der er mange forskellige kilder og drivkræfter til innovation. Det skal have høj fleksibilitet, så det hurtigt kan tilpasses ændringer i erhvervslivets behov, og være sammenhængende, så det er overskueligt og brugervenligt. > Der skal være et samfundsmæssigt rationale og værdi i innovationsfremmesystemets ydelser, fx at der er en synergieffekt i, at staten udbyder en service eller at staten korrigerer en markedsfejl. Bl.a. ved at støtte op om innovationsaktiviteter, som virksomheder ikke kan gennemføre selv på grund af manglende viden og kompetencer, for stor risiko, svag virksomhedsøkonomisk incitament eller vanskelig adgang til samarbejdspartnere mv. 4. Hvordan ser det offentlige innovationsfremmesystem ud Innovationsfremmesystemet består af de rammer, institutioner, instrumenter og virkemidler, der har til formål at fremme virksomhedernes innovation, og som er finansieret helt eller delvist af det offentlige. Det er følgende: > FoU-baseret teknologisk service > Innovationsnetværk > Innovationsprojekter > Udbydere af risikovillig kapital og faciliteter > Rådgivning og videncentre > Udbydere af uddannelse og kompetenceudvikling > Enheder og instrumenter til kommercialisering af offentlig forskning > Innovation i den offentlige sektor > Internationaliseringsinstrumenter ift. innovationsfremme 3

4 Der kan identificeres en række grundlæggende funktioner på det udførende niveau i innovationsfremmesystemet. Det er funktioner, som man typisk vil finde i et moderne innovationsfremmesystem, og som man derfor normalt også vil kunne genfinde i en eller anden form i andre OECD-landes innovationsfremmesystemer. Kernefunktioner er den indsats, der har innovationsfremme i erhvervslivet som et hovedformål eller væsentligt formål. Understøttende funktioner er den indsats, der har innovationsfremme som et delformål eller langsigtet formål. De understøttende funktioner vil ofte også indgå i andre dele af de offentlige virksomhedsrettede systemer, fx erhvervsfremmesystemet, iværksættersystemet, uddannelsessystemet, forskningssystemet, miljørrådgivningssystemet mv. Skemaet neden for viser de forskellige grundlæggende funktioner i innovationsfremmesystemet samt de specifikke institutioner og virkemidler, der p.t. udgør henholdsvis kernefunktioner og understøttende funktioner. Funktion Formål Specifikke kernefunktioner Specifikke understøttende funktioner FoU-baseret teknologisk service At opbygge forskningsbaserede teknologiske kompetencer, hjemtage viden fra udlandet, og stille det til rådighed for dansk erhvervsliv, mhp. at skabe innovation. 9 GTS-institutter () E-business center () Innovationsnetværk At skabe platforme for matchmaking og innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. 27 Innovationsnetværk () Andre netværk (FVM) Innovationsprojekter At fremme forskellige former for innovationsaktiviteter i virksomhederne gennem direkte og indirekte støtte. Ca puljer (, ØEM, UM, KEM, MIM, FVM, Regionerne) Forskning At fremme, at der udføres forskning af høj kvalitet, der skaber innovation og værdi for dansk erhvervsliv og samfund. Højteknologifonden () Det strategiske Forskningsråd () Det Frie Forskningsråd Grundforskningsfonden 8 universiteter Øvrige forskningsinstitutioner Sygehuse Udbydere af risikovillig kapital og faciliteter for nye innovative virksomheder At skabe vækst og innovation i nye og etablerede virksomheder med vækstpotentiale ved at tilvejebringe risikovillig kapital i form af lån eller investeringer samt kompetancer og kontor- og forskningsfaciliteter. Vækstfonden (ØEM) Innovationsmiljøer () 7 forskerparker IKT-vækstmiljø 4

5 Funktion Formål Specifikke kernefunktioner Specifikke understøttende funktioner Rådgivning og videncentre At yde forskellige former for rådgivning og vejledning, der understøtter virksomhedernes innovationsprocesser, herunder vejledning om offentlige innovationstilbud. Dansk Design Center (ØEM) Patent- og Varemærkestyrelsen (ØEM) Opfinderrådgivningen () Regionale væksthuse Erhvervssservicecentre Dansk Standard, Udbydere af uddannelse og kompetenceudvikling At fremme, at højt kvalificeret arbejdskrafts og studerendes innovationskompetencer bringes i anvendelse ErhvervsPhD () Videnpiloter ( IDEA Øresund Entrepreneurshsip Academy Selvstændighedsfonden Uddannelser og kurser med innovationsfokus Enheder og instrumenter til kommercialisering af offentlig forskning At fremme at offentlig forskning kommercialiseres, blandt andet gennem teknologioverførsel, patentering, spinouts og modning af opfindelser. 13 tech transenheder () Proof of concept () Innovation i den offentlige sektor Fremme innovation i den offentlige sektor, men som samtidig også har en direkte betydning for innovation i erhvervslivet. IKT-infrastruktur Pulje om arbejdskraftbesparende teknologier Pulje om medarbejderdreven innovation i offentlig sektor Internationalisering af innovation At fremme danske virksomheders internationale innovationsaktiviteter, blandt andet via matchmaking og vidensamarbejde med udenlandske partnere samt informere, rådgive og på anden vis understøtte danske virksomheders muligheder i EU s 7. rammeprogram 3 Innovationscentre (UM og ) Innovationspakker (UM) Gazelle Growth () Eurocenter () EU-forprojektstøtte ( og FVM) GTS-internationale aktiviteter () Nationale innovationsprogrammer, der er åbne for udenlandsk deltagelse. BoP-facility off/priv. Partnerskaber med udviklingslande Som det fremgår af skemaet indeholder kernefunktionerne en bred vifte af tilbud til virksomheders innovationsaktiviteter i form af adgang til bl.a. teknologisk service, kompetencer, viden, forskning og rådgivning, netværkssamarbejde, risikovillig kapital og fysisk infrastruktur mv. 5

6 Funktionen innovationsprojekter er en samlebetegnelse for en række puljer, som virksomheder kan søge eller deltage i. Puljerne har forskelligt fokus, idet de retter sig mod at adressere forskellige former for innovationsbehov i virksomhederne og samtidig sigter på udnytte forskellige samfundspotentialer. Puljerne har bl.a. fokus på samarbejde med videninstitutioner om forskning og innovation, brugerdreven innovation, energi-, miljø- og fødevareinnovation, international innovation og regional udvikling. Disse overskrifter udgør således vigtige temaer i den offentlige innovationsindsats. Det skal endvidere bemærkes, at en række af puljerne også kan støtte forskellige typer af aktiviteter nævnt under andre funktioner i skemaet, bl.a. forskning, netværk samt uddannelser og kompetencer. Der er en række institutioner og virkemidler, der har særlig fokus på at udnytte kommercialiseringsmulighederne i den offentlige forskning eller på anden vis at få bragt den offentlige forskning i anvendelse i erhvervslivet, herunder via offentligt/privat samspil. Det gælder bl.a. tech trans-enheder, proof-of-concept-virkemidlet, innovationsnetværk samt visse innovationsprogrammer. Endelig er der en række institutioner og virkemidler, der har særlig fokus på at fremme danske virksomheders internationale innovationsaktiviteter og/eller hjemtagning af international viden til danske virksomheder. Det gælder bl.a. de tre relativt nyetablerede innovationscentre, programmerne Innovationspakker og Gazelle Growth samt GTS-institutternes internationale aktiviteter. Hertil kommer, at mange af de nationale innovationsprogrammer er åbne for deltagelse af udenlandske virksomheder og videninstitutioner, med henblik på at tilføre danske virksomheder international viden. Det gælder fx alle programmer under. En række af de tiltag, der sigter på at fremme innovation i den offentlige sektor, vil samtidig også virke som en understøttende funktion for innovation i private virksomheder, idet de baserer sig på offentligt-privat samspil om innovation. Endelig er det en vigtig understøttende funktion at give virksomheder vejledning om offentlige innovationstilbud. Denne funktion udføres af mange aktører, heriblandt den lokale erhvervsservice, de regionale væksthuse, innovationsnetværk, GTS-institutter, universiteter og andre videninstitutioner. 5. Internationale forsknings- og innovationsprogrammer, hvor Danmark deltager Danske virksomheder har mulighed for at gøre brug af det internationale innovationsfremmesystem, som Danmark er en del af i kraft af, at vi betaler medlemsbidrag til EU, andre fælleseuropæiske organisationer så som ESA, ESO og CERN samt Nordisk ministerråd (NMR). Hovedparten af EU s indsats inden for innovationsfremme udmøntes via det 7. rammeprogram for forskning og udvikling, der er opdelt i en række tema og særprogrammer - herunder CIP, der er EU s specifikke innovationsprogram (især for SMV er). 6

7 Internationale forsknings- og innovationsprogrammer hvor Danmark deltager: Organisation Programmer EU 7. rammeprogram for forskning og udvikling (herunder CIP EU s innovationsprogram), herunder særprogrammer så som Eurostars, AAL (velfærdsteknologi), Artemis (indlejrede systemer) mv. ESA European Space Agency. Forskningsprogrammer og indkøb af højteknologi til anvendelse i programmerne. ESO European Southern Observatory. Astronomiprogram CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire. Højenergifysik EMBL Molekylærbiologi EUREKA Virksomhedsinitieret forskning. Bredt emnefelt. NMR NICe, Nordforsk. Nordiske samarbejdsmidler I forbindelse med EU s 7. rammeprogram har Danmark meldt sig ind i en række særprogrammer under 7. rammeprogram, således at danske virksomheder har mulighed for at deltage og få del i de udbudte EU-midler. Det drejer sig pt. bl.a. om programmerne Eurostars, AAL (Velfærdsteknologi) og Artemis (indlejrede systemer). 6. Arbejdsdelingen mellem myndighederne Der tegner sig en overordnet arbejdsdeling mellem de ansvarlige aktører, hvis man indplacerer aktørernes indsats i forhold til, hvilken erhvervsmæssig målgruppe indsatsen retter sig mod, og hvor på kommercialiseringsskalaen fra forskning til marked, hovedvægten af indsatsen ligger. Arbejdsdelingen fremgår af figuren. Med kommunalreformen har regionerne øget fokus på regional erhvervsudvikling og innovationsfremme. Regionerne har fået mulighed for regionalt at iværksætte mange af de samme typer af innovationsfremmeinitiativer som staten, hvilket er illustreret i figuren. 7

8 Figur. Arbejdsdelingen mellem myndighederne i forhold til erhvervsmålgruppefokus og fokus i innovationsprocessen (i parentes er angivet de bevilgende organer, som de enkelte ministerier har nedsat) Hele erhvervslivet Videnskabsministeriet: RTI, DSF, HTF, IKT-rådet Økonomi- og Erhvervsministeriet Udenrigsministeriet Fokus på viden Regionerne Fokus på markedet Klima- og energiministeriet Miljøministeriet Fødevareministeriet Branche- eller sektorspecifik fokus 8

9 Bilag. Oversigt over de offentlige innovationspuljer rettet mod virksomheder Puljer med nationalt fokus Tværgående puljer Samarbejde med videninstitutioner om forskning og innovation Rådet for Teknologi og Innovations innovationsprojekter Højteknologifonden Det strategiske Forskningsråd Brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Ansættelse af højtuddannede i virksomheder Rådet for Teknologi og Innovations videnpiloter Rådet for Teknologi og Innovations erhvervsphd Innovation i den offentlige sektor Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologier Pulje til medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Ansvarlig myndighed ØEM FM ØEM Sektor- eller teknologispecifikke puljer Energi Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram ElForsk effektiv elanvendelse ForskEl miljøvenlig elproduktion ForskNG - udvikling af gasteknologier ForskVE små VE teknologier Miljø Teknologipuljen for jord- og grundvandsforurening Tilskud til miljøeffektiv teknologi Virksomhedsordningen (miljøindsats) Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning Produktudviklingsordningen for skovbruget og træindustrien Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt Fødevarer Innovationsloven (fødevarer) Erhvervsudvikling forarbejdning (fødevarer) Erhvervsudvikling det primære jordbrug KEM KEM KEM KEM KEM MIM MIM MIM MIM MIM MIM FVM FVM FVM 9

10 Puljer med internationalt fokus Puljens navn Forprojekter til EU s 7. rammeprogram Eurostars (internationalt samarbejde) Artemis (indlejrede systemer) AAL (velfærdsteknologi) BoP-facility - Offentlige Private Partnerskaber (udviklingslande) Innovationspakker (international rådgivning) GazelleGrowth programmet (global vækst) Ansvarlig myndighed UM UM Puljer med regionalt fokus Puljer der dækker alle landets regioner Den Europæiske Regionalfond Den Europæiske Socialfond Ansvarlig myndighed ØEM ØEM Puljer i Region Nordjylland Regionalt innovationsmiljø i Nordjylland Virksomheder i Vækst Internationalt Center for Innovation Videnspredning mellem erhvervslivet og Aalborg Universitet Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Puljer i Region Midtjylland Fornyelse og vækst Midtjyllands erhvervudviklingsstrategi Vækstmidt virksomhedsudviklingsprogram for vækstsmv Region Midtjylland Region Midtjylland Puljer i Region Syddanmark Syddanske styrkepositioner og spirende klynger Oplevelsesøkonomi - nye forretningsområder og oplevelsesfyrtårne Det sunde liv Intelligent og effektiv energiudnyttelse Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark Puljer i Region Sjælland Vækstforums Sjællands erhvervsudviklingsstrategi Region Sjælland Puljer i Region Hovedstaden Erhvervsudviklingsstrategien for Region Hovedstaden Bornholms Vækstforum - initiativer inden for innovationsområdet Region Hovedstaden Bornholm 10

11 Finansiering Nedenfor er det søgt opgjort, hvor mange offentlige midler, der er afsat til de forskellige kernefunktioner i innovationssystemet i De offentlige bevillinger til de understøttende funktioner i innovationssystemet er ikke opgjort. Kernefunktion Bevillinger 2008 (mio. kr.) Teknologisk Service 278 Innovationsnetværk/centre 78 Innovations- og strategiske forskningsprogrammer/puljer Udbydere af risikovillig kapital 126 Kommercialiering af offentlig forskning 27 I alt I 2008 er afsat i alt ca. 3,7 mia. kr. til innovationssystemets kernefunktioner. Ansvarlig myndighed Midler 08 (mio. kr.) ØEM 592 UM Ca. 14 KEM 407 MIM 92 FVM 241 Regionerne Ca. 500 I alt

12 Hvem står bag overblikket? Overblikket er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe nedsat af Rådet for Teknologi og Innovation og Videnskabsministeriet i Formålet er at skabe et bedre overblik over de samlede offentlige innovationstilbud. Arbejdsgruppen består af følgende ministerier: Fødevareministeriet, Klima og Energiministeriet, Miljøministeriet, Udenrigsministeriet, Videnskabsministeriet (formand) samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Endvidere består arbejdsgruppen af følgende organisationer: DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Finansrådet, Landbrugsraadet, DJØF/AC, Dansk Erhvervsakademi, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Danske Regioner. 12

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

Forskning nnovationsnetværk

Forskning nnovationsnetværk Innovationstilbud til virksomheder - En guide for rådgivere Programmer og puljer International innovation Rådgivning RISIKOVILLIG KAPITAL Uddannelse og kompetencer Forskning nnovationsnetværk TEKNOLOGISK

Læs mere

Figur 1. Sammenligning af handlingsplan og tillæg til handlingsplan InnovationDanmark InnovationDanmark 2008 Mål

Figur 1. Sammenligning af handlingsplan og tillæg til handlingsplan InnovationDanmark InnovationDanmark 2008 Mål Overblik over RTIs handlingsplan InnovationDanmark 2008 (tillæg til handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010) her set fra Region Midtjyllands perspektiv Med tillægget til sin handlingsplan sætter RTI

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter

Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter INNOVATIONDANMARK Strategi for virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter Rådet for Teknologi og Innovation Forord Rådet for Teknologi og Innovation har siden lanceringen af InnovationDanmark

Læs mere

Videnskabsministeriets innovationsindsats

Videnskabsministeriets innovationsindsats Beretning til statsrevisorerne om Videnskabsministeriets innovationsindsats med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv Maj 2006 RB A102/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

DTU s innovationspolitik

DTU s innovationspolitik DTU s innovationspolitik DTU indtager sin egen plads i det danske universitetslandskab i kraft af universitetets polytekniske, monofakultære karakter og det samfundsrettede sigte for universitetets virksomhed.

Læs mere

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Basisbevilling til universiteter og sektorforskning De otte danske universiteter modtog i 2010 i alt over finansloven ca. 7,4

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

INNOVATIONDANMARK Viden til virksomheder skaber vækst

INNOVATIONDANMARK Viden til virksomheder skaber vækst Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 18 Offentligt INNOVATIONDANMARK Viden til virksomheder skaber vækst 2010 2013 Handlingsplan fra Rådet for Teknologi og Innovation < InnovationDanmark

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND 20. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Nordjylland indgik i juni

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

RESUMÉ AF HANDLINGSPLAN FOR MERE INNOVATION OG EFFEKTIV VIDENSPREDNING

RESUMÉ AF HANDLINGSPLAN FOR MERE INNOVATION OG EFFEKTIV VIDENSPREDNING RESUMÉ AF HANDLINGSPLAN FOR MERE INNOVATION OG EFFEKTIV VIDENSPREDNING KOLOFON UDGIVER FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN FOR RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION REDAKTION FREELANCEJOURNALIST MARIANNE BOM

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

POINT OF CARE / TEMADAG

POINT OF CARE / TEMADAG POINT OF CARE / TEMADAG Vejen til hurtigere, bedre og billigere resultater som gavner både borgere og samfund? Hvordan bringer vi løsningerne på markedet, og hvordan får vi dem i brug? Program 9.30 10.00

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 THE EUROPEAN UNION The European Social Fund THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund Investing in your future D2i

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION

VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION 1 Innovation i virksomhederne 161 Produkt- og procesinnovation 161 Omsætning fra nye produkter 162 Private investeringer i forskning og udvikling 163

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere