OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK"

Transkript

1 OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

2 Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give en fælles forståelse for, hvad der i dag udgør det offentlige innovationsfremmesystem, som danske virksomheder har adgang til. I notatet beskrives innovationsfremmesystemets funktioner og organisatorisk set-up samt sammenhængen mellem det nationale og internationale innovationsfremmesystem. 2. Hvad er innovation Innovation handler om at omsætte nytænkning til kommerciel værdi - fx gennem nye serviceydelser, produkter, processer, organisationsformer osv. Innovation kan foregå i alle typer af virksomheder og organisationer. Der kan være mange forskellige kilder og drivkræfter til virksomhedernes innovation, heriblandt medarbejdere, brugere, ny forskning og teknologi, samarbejdspartnere, priskonkurrencen mv. Der skelnes ofte mellem inkrementel innovation - som er de gradvise forbedringer af eksisterende produkter, ydelser og processer - og radikal innovation, som er de store forandringer, fx helt nye måder at producere på eller kommunikere på. Definitionen af innovationsbegrebet i Danmark følger den internationalt anerkendte definition af innovation, som også OECD og EU anvender. OECD s og EU s definition af innovation Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende viden og teknologier. 3. Hvad er formålet med innovationsfremmesystemet Innovationsfremmesystemets hovedformål er at understøtte virksomhedernes innovationsevne og aktiviteter samt sikre en effektiv spredning og kommercialisering af nye forskningsresultater, viden og idéer i erhvervslivet - herunder at fjerne barrierer herfor. Væsentlige områder er: > Innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden, > Forskning og teknologisk udvikling > Samarbejde og formidling af viden mellem forskere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, andre videninstitutioner og virksomheder, > Tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder, 2

3 > Tilførsel af rådgivning og risikovillig kapital til innovative virksomheder > Tilførsel af innovationskompetencer til virksomheder > Internationalt samarbejde om udvikling og udnyttelse af viden og teknologi Innovationsfremmesystemet udgør en central del af de rammebetingelser, der har som særlige opgave at understøtte virksomhedernes innovationsaktiviteter og videnspredning i erhvervslivet, herunder mellem den offentlige og private sektor. Det kan ses som det system af aktører, institutioner og virkemidler, der står for implementeringen af innovationspolitikken. Gode innovationspolitiske rammebetingelser indebærer bl.a. følgende: > Der skal være høj kvalitet i de rammer, institutioner, virkemidler og ydelser, som indgår i innovationsfremmesystemet dvs. at de skaber mærkbare effekter i virksomhederne i form af bl.a. styrket innovationsevne. > Der skal være en grundlæggende og langsigtet videnopbygning i videninstitutionerne, der gør dem i stand til kontinuerligt at være på teknologisk forkant og dermed en relevant sparringspartner for virksomhederne. > Innovationsfremmesystemet skal evne at favne, at virksomhedernes innovationsaktiviteter kan have meget forskellige karakter, og at der er mange forskellige kilder og drivkræfter til innovation. Det skal have høj fleksibilitet, så det hurtigt kan tilpasses ændringer i erhvervslivets behov, og være sammenhængende, så det er overskueligt og brugervenligt. > Der skal være et samfundsmæssigt rationale og værdi i innovationsfremmesystemets ydelser, fx at der er en synergieffekt i, at staten udbyder en service eller at staten korrigerer en markedsfejl. Bl.a. ved at støtte op om innovationsaktiviteter, som virksomheder ikke kan gennemføre selv på grund af manglende viden og kompetencer, for stor risiko, svag virksomhedsøkonomisk incitament eller vanskelig adgang til samarbejdspartnere mv. 4. Hvordan ser det offentlige innovationsfremmesystem ud Innovationsfremmesystemet består af de rammer, institutioner, instrumenter og virkemidler, der har til formål at fremme virksomhedernes innovation, og som er finansieret helt eller delvist af det offentlige. Det er følgende: > FoU-baseret teknologisk service > Innovationsnetværk > Innovationsprojekter > Udbydere af risikovillig kapital og faciliteter > Rådgivning og videncentre > Udbydere af uddannelse og kompetenceudvikling > Enheder og instrumenter til kommercialisering af offentlig forskning > Innovation i den offentlige sektor > Internationaliseringsinstrumenter ift. innovationsfremme 3

4 Der kan identificeres en række grundlæggende funktioner på det udførende niveau i innovationsfremmesystemet. Det er funktioner, som man typisk vil finde i et moderne innovationsfremmesystem, og som man derfor normalt også vil kunne genfinde i en eller anden form i andre OECD-landes innovationsfremmesystemer. Kernefunktioner er den indsats, der har innovationsfremme i erhvervslivet som et hovedformål eller væsentligt formål. Understøttende funktioner er den indsats, der har innovationsfremme som et delformål eller langsigtet formål. De understøttende funktioner vil ofte også indgå i andre dele af de offentlige virksomhedsrettede systemer, fx erhvervsfremmesystemet, iværksættersystemet, uddannelsessystemet, forskningssystemet, miljørrådgivningssystemet mv. Skemaet neden for viser de forskellige grundlæggende funktioner i innovationsfremmesystemet samt de specifikke institutioner og virkemidler, der p.t. udgør henholdsvis kernefunktioner og understøttende funktioner. Funktion Formål Specifikke kernefunktioner Specifikke understøttende funktioner FoU-baseret teknologisk service At opbygge forskningsbaserede teknologiske kompetencer, hjemtage viden fra udlandet, og stille det til rådighed for dansk erhvervsliv, mhp. at skabe innovation. 9 GTS-institutter () E-business center () Innovationsnetværk At skabe platforme for matchmaking og innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. 27 Innovationsnetværk () Andre netværk (FVM) Innovationsprojekter At fremme forskellige former for innovationsaktiviteter i virksomhederne gennem direkte og indirekte støtte. Ca puljer (, ØEM, UM, KEM, MIM, FVM, Regionerne) Forskning At fremme, at der udføres forskning af høj kvalitet, der skaber innovation og værdi for dansk erhvervsliv og samfund. Højteknologifonden () Det strategiske Forskningsråd () Det Frie Forskningsråd Grundforskningsfonden 8 universiteter Øvrige forskningsinstitutioner Sygehuse Udbydere af risikovillig kapital og faciliteter for nye innovative virksomheder At skabe vækst og innovation i nye og etablerede virksomheder med vækstpotentiale ved at tilvejebringe risikovillig kapital i form af lån eller investeringer samt kompetancer og kontor- og forskningsfaciliteter. Vækstfonden (ØEM) Innovationsmiljøer () 7 forskerparker IKT-vækstmiljø 4

5 Funktion Formål Specifikke kernefunktioner Specifikke understøttende funktioner Rådgivning og videncentre At yde forskellige former for rådgivning og vejledning, der understøtter virksomhedernes innovationsprocesser, herunder vejledning om offentlige innovationstilbud. Dansk Design Center (ØEM) Patent- og Varemærkestyrelsen (ØEM) Opfinderrådgivningen () Regionale væksthuse Erhvervssservicecentre Dansk Standard, Udbydere af uddannelse og kompetenceudvikling At fremme, at højt kvalificeret arbejdskrafts og studerendes innovationskompetencer bringes i anvendelse ErhvervsPhD () Videnpiloter ( IDEA Øresund Entrepreneurshsip Academy Selvstændighedsfonden Uddannelser og kurser med innovationsfokus Enheder og instrumenter til kommercialisering af offentlig forskning At fremme at offentlig forskning kommercialiseres, blandt andet gennem teknologioverførsel, patentering, spinouts og modning af opfindelser. 13 tech transenheder () Proof of concept () Innovation i den offentlige sektor Fremme innovation i den offentlige sektor, men som samtidig også har en direkte betydning for innovation i erhvervslivet. IKT-infrastruktur Pulje om arbejdskraftbesparende teknologier Pulje om medarbejderdreven innovation i offentlig sektor Internationalisering af innovation At fremme danske virksomheders internationale innovationsaktiviteter, blandt andet via matchmaking og vidensamarbejde med udenlandske partnere samt informere, rådgive og på anden vis understøtte danske virksomheders muligheder i EU s 7. rammeprogram 3 Innovationscentre (UM og ) Innovationspakker (UM) Gazelle Growth () Eurocenter () EU-forprojektstøtte ( og FVM) GTS-internationale aktiviteter () Nationale innovationsprogrammer, der er åbne for udenlandsk deltagelse. BoP-facility off/priv. Partnerskaber med udviklingslande Som det fremgår af skemaet indeholder kernefunktionerne en bred vifte af tilbud til virksomheders innovationsaktiviteter i form af adgang til bl.a. teknologisk service, kompetencer, viden, forskning og rådgivning, netværkssamarbejde, risikovillig kapital og fysisk infrastruktur mv. 5

6 Funktionen innovationsprojekter er en samlebetegnelse for en række puljer, som virksomheder kan søge eller deltage i. Puljerne har forskelligt fokus, idet de retter sig mod at adressere forskellige former for innovationsbehov i virksomhederne og samtidig sigter på udnytte forskellige samfundspotentialer. Puljerne har bl.a. fokus på samarbejde med videninstitutioner om forskning og innovation, brugerdreven innovation, energi-, miljø- og fødevareinnovation, international innovation og regional udvikling. Disse overskrifter udgør således vigtige temaer i den offentlige innovationsindsats. Det skal endvidere bemærkes, at en række af puljerne også kan støtte forskellige typer af aktiviteter nævnt under andre funktioner i skemaet, bl.a. forskning, netværk samt uddannelser og kompetencer. Der er en række institutioner og virkemidler, der har særlig fokus på at udnytte kommercialiseringsmulighederne i den offentlige forskning eller på anden vis at få bragt den offentlige forskning i anvendelse i erhvervslivet, herunder via offentligt/privat samspil. Det gælder bl.a. tech trans-enheder, proof-of-concept-virkemidlet, innovationsnetværk samt visse innovationsprogrammer. Endelig er der en række institutioner og virkemidler, der har særlig fokus på at fremme danske virksomheders internationale innovationsaktiviteter og/eller hjemtagning af international viden til danske virksomheder. Det gælder bl.a. de tre relativt nyetablerede innovationscentre, programmerne Innovationspakker og Gazelle Growth samt GTS-institutternes internationale aktiviteter. Hertil kommer, at mange af de nationale innovationsprogrammer er åbne for deltagelse af udenlandske virksomheder og videninstitutioner, med henblik på at tilføre danske virksomheder international viden. Det gælder fx alle programmer under. En række af de tiltag, der sigter på at fremme innovation i den offentlige sektor, vil samtidig også virke som en understøttende funktion for innovation i private virksomheder, idet de baserer sig på offentligt-privat samspil om innovation. Endelig er det en vigtig understøttende funktion at give virksomheder vejledning om offentlige innovationstilbud. Denne funktion udføres af mange aktører, heriblandt den lokale erhvervsservice, de regionale væksthuse, innovationsnetværk, GTS-institutter, universiteter og andre videninstitutioner. 5. Internationale forsknings- og innovationsprogrammer, hvor Danmark deltager Danske virksomheder har mulighed for at gøre brug af det internationale innovationsfremmesystem, som Danmark er en del af i kraft af, at vi betaler medlemsbidrag til EU, andre fælleseuropæiske organisationer så som ESA, ESO og CERN samt Nordisk ministerråd (NMR). Hovedparten af EU s indsats inden for innovationsfremme udmøntes via det 7. rammeprogram for forskning og udvikling, der er opdelt i en række tema og særprogrammer - herunder CIP, der er EU s specifikke innovationsprogram (især for SMV er). 6

7 Internationale forsknings- og innovationsprogrammer hvor Danmark deltager: Organisation Programmer EU 7. rammeprogram for forskning og udvikling (herunder CIP EU s innovationsprogram), herunder særprogrammer så som Eurostars, AAL (velfærdsteknologi), Artemis (indlejrede systemer) mv. ESA European Space Agency. Forskningsprogrammer og indkøb af højteknologi til anvendelse i programmerne. ESO European Southern Observatory. Astronomiprogram CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire. Højenergifysik EMBL Molekylærbiologi EUREKA Virksomhedsinitieret forskning. Bredt emnefelt. NMR NICe, Nordforsk. Nordiske samarbejdsmidler I forbindelse med EU s 7. rammeprogram har Danmark meldt sig ind i en række særprogrammer under 7. rammeprogram, således at danske virksomheder har mulighed for at deltage og få del i de udbudte EU-midler. Det drejer sig pt. bl.a. om programmerne Eurostars, AAL (Velfærdsteknologi) og Artemis (indlejrede systemer). 6. Arbejdsdelingen mellem myndighederne Der tegner sig en overordnet arbejdsdeling mellem de ansvarlige aktører, hvis man indplacerer aktørernes indsats i forhold til, hvilken erhvervsmæssig målgruppe indsatsen retter sig mod, og hvor på kommercialiseringsskalaen fra forskning til marked, hovedvægten af indsatsen ligger. Arbejdsdelingen fremgår af figuren. Med kommunalreformen har regionerne øget fokus på regional erhvervsudvikling og innovationsfremme. Regionerne har fået mulighed for regionalt at iværksætte mange af de samme typer af innovationsfremmeinitiativer som staten, hvilket er illustreret i figuren. 7

8 Figur. Arbejdsdelingen mellem myndighederne i forhold til erhvervsmålgruppefokus og fokus i innovationsprocessen (i parentes er angivet de bevilgende organer, som de enkelte ministerier har nedsat) Hele erhvervslivet Videnskabsministeriet: RTI, DSF, HTF, IKT-rådet Økonomi- og Erhvervsministeriet Udenrigsministeriet Fokus på viden Regionerne Fokus på markedet Klima- og energiministeriet Miljøministeriet Fødevareministeriet Branche- eller sektorspecifik fokus 8

9 Bilag. Oversigt over de offentlige innovationspuljer rettet mod virksomheder Puljer med nationalt fokus Tværgående puljer Samarbejde med videninstitutioner om forskning og innovation Rådet for Teknologi og Innovations innovationsprojekter Højteknologifonden Det strategiske Forskningsråd Brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Ansættelse af højtuddannede i virksomheder Rådet for Teknologi og Innovations videnpiloter Rådet for Teknologi og Innovations erhvervsphd Innovation i den offentlige sektor Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologier Pulje til medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Ansvarlig myndighed ØEM FM ØEM Sektor- eller teknologispecifikke puljer Energi Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram ElForsk effektiv elanvendelse ForskEl miljøvenlig elproduktion ForskNG - udvikling af gasteknologier ForskVE små VE teknologier Miljø Teknologipuljen for jord- og grundvandsforurening Tilskud til miljøeffektiv teknologi Virksomhedsordningen (miljøindsats) Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning Produktudviklingsordningen for skovbruget og træindustrien Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt Fødevarer Innovationsloven (fødevarer) Erhvervsudvikling forarbejdning (fødevarer) Erhvervsudvikling det primære jordbrug KEM KEM KEM KEM KEM MIM MIM MIM MIM MIM MIM FVM FVM FVM 9

10 Puljer med internationalt fokus Puljens navn Forprojekter til EU s 7. rammeprogram Eurostars (internationalt samarbejde) Artemis (indlejrede systemer) AAL (velfærdsteknologi) BoP-facility - Offentlige Private Partnerskaber (udviklingslande) Innovationspakker (international rådgivning) GazelleGrowth programmet (global vækst) Ansvarlig myndighed UM UM Puljer med regionalt fokus Puljer der dækker alle landets regioner Den Europæiske Regionalfond Den Europæiske Socialfond Ansvarlig myndighed ØEM ØEM Puljer i Region Nordjylland Regionalt innovationsmiljø i Nordjylland Virksomheder i Vækst Internationalt Center for Innovation Videnspredning mellem erhvervslivet og Aalborg Universitet Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Puljer i Region Midtjylland Fornyelse og vækst Midtjyllands erhvervudviklingsstrategi Vækstmidt virksomhedsudviklingsprogram for vækstsmv Region Midtjylland Region Midtjylland Puljer i Region Syddanmark Syddanske styrkepositioner og spirende klynger Oplevelsesøkonomi - nye forretningsområder og oplevelsesfyrtårne Det sunde liv Intelligent og effektiv energiudnyttelse Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark Puljer i Region Sjælland Vækstforums Sjællands erhvervsudviklingsstrategi Region Sjælland Puljer i Region Hovedstaden Erhvervsudviklingsstrategien for Region Hovedstaden Bornholms Vækstforum - initiativer inden for innovationsområdet Region Hovedstaden Bornholm 10

11 Finansiering Nedenfor er det søgt opgjort, hvor mange offentlige midler, der er afsat til de forskellige kernefunktioner i innovationssystemet i De offentlige bevillinger til de understøttende funktioner i innovationssystemet er ikke opgjort. Kernefunktion Bevillinger 2008 (mio. kr.) Teknologisk Service 278 Innovationsnetværk/centre 78 Innovations- og strategiske forskningsprogrammer/puljer Udbydere af risikovillig kapital 126 Kommercialiering af offentlig forskning 27 I alt I 2008 er afsat i alt ca. 3,7 mia. kr. til innovationssystemets kernefunktioner. Ansvarlig myndighed Midler 08 (mio. kr.) ØEM 592 UM Ca. 14 KEM 407 MIM 92 FVM 241 Regionerne Ca. 500 I alt

12 Hvem står bag overblikket? Overblikket er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe nedsat af Rådet for Teknologi og Innovation og Videnskabsministeriet i Formålet er at skabe et bedre overblik over de samlede offentlige innovationstilbud. Arbejdsgruppen består af følgende ministerier: Fødevareministeriet, Klima og Energiministeriet, Miljøministeriet, Udenrigsministeriet, Videnskabsministeriet (formand) samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Endvidere består arbejdsgruppen af følgende organisationer: DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Finansrådet, Landbrugsraadet, DJØF/AC, Dansk Erhvervsakademi, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Danske Regioner. 12

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere