OVERSIGT OVER SKEMAER OG KORTBILAG. Økonomisk over sigt i landområde.15 Økonomisk oversigt i byområde.16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OVER SKEMAER OG KORTBILAG. Økonomisk over sigt i landområde.15 Økonomisk oversigt i byområde.16"

Transkript

1 Oplæg til nedklassifikation af kommuneveje i Norddjurs kommune 2010 /

2 Indholdsfortegnelse. Baggrund..3 Nedklassifikation..3 Diverse øvrige forhold til overvejelse..4 Klassifikation af kommunevejene 3 Lovhjemmel..5 Procedure..5 Indkomne bemærkninger..6 Beslutning.6 Klageadgang.6 Økonomi...6 Besparelse ved Nedklassifikation.7 BILAG. Bilag 1. Spørgsmål til Vejdirektoratet om procedure..8 Bilag 2. Svar fra Vejdirektoratet om procedure...9 Bilag 3. Redegørelse for enhedspriser og asfaltbudget..10 Bilag 4. Afskrivning af istandsættelsesudgifter..14 OVERSIGT OVER SKEMAER OG KORTBILAG. Økonomisk over sigt i landområde.15 Økonomisk oversigt i byområde.16 KORTDEL. Nedklassifikation på landet 17 Nedklassifikation i Holbæk.18 Nedklassifikation i Ørsted..19 Nedklassifikation i Allingåbro 20 Nedklassifikation i Gjesing.21 Nedklassifikation i Vivild...22 Nedklassifikation i Nørager...23 Nedklassifikation i Ø. Alling.. 23 Nedklassifikation i Ørum 54 Nedklassifikation i Fjellerup...26 Nedklassifikation i Bønnerup..27 Nedklassifikation i Glesborg...28 Nedklassifikation i Gjerrind 29 Nedklassifikation i Voldby..30 Nedklassifikation i Ålsø..31 Nedklassifikation i Ålsrode.32 Nedklassifikation i Trustrup...33 Nedklassifikation i Auning..34 Nedklassifikation i Grenå 35 2

3 Sag nr 08/20981 Dok nr Oplæg til nedklassifikation af kommuneveje i Norddjurs kommune. Baggrund. I møde den 7. juni 2007, behandlede Teknisk udvalg Notat om principper for vejvedligeholdelsen i Norddjurs kommune. Vedlagt som bilag 1. Som det fremgår af notatet, er der ikke bevillingsmæssig dækning til en økonomisk optimal vedligeholdelse af kommunens vejnet. Såfremt vejene ønskes vedligeholdt økonomisk optimalt, er det derfor nødvendigt enten at øge bevillingerne til vejvedligeholdelsen, eller at nedbringe antallet af veje kommunen skal vedligeholde. Notatet indeholder dels en procedure for, hvordan forvaltningen agtede at vedligeholde kommunens asfaltveje bedst muligt indenfor de givne økonomiske rammer, og dels et afsnit om besparelser indenfor vejvedligeholdelsen. Et af besparelseselementerne var nedklassifikation af kommuneveje til private fællesveje. Nedklassifikation. Der har gennem årene været forskellige holdninger, blandt de 4 sammenlægningskommuner, til at optage nye byggemodnede veje som kommuneveje. I nogle af de gamle kommuner, er alle nye veje i kommunale udstykninger optaget som kommuneveje, medens man i andre kommuner har vedtaget at nye veje i kommunale udstykninger ikke optages som kommuneveje. En del veje, uden væsentlige trafikale interesser, er optaget som kommuneveje, herunder også tidligere anlagte boligveje. Ved nedklassifikation af kommuneveje til private fællesveje, er der en række principper kommunen skal forholde sig til forud for nedklassifikation. 1. Hvem skal stå som ejer af vejarealet? Vejbestyrelsen skal bestemme, hvem der fremover skal være ejer af vejarealet. Vejbestyrelsen skal selv sikre, at de fornødne matrikulære ændringer bliver gennemført. Kommnalbestyrelsen vil fortsat kunne stå som ejer af vejarealet. Ejerforholdet er uden betydning for. Hvem der fremover skal vedligeholde vejen. 2. Hvem skal være vejberettigede? Kommunen skal tage stilling til, hvilke ejendomme vejen skal tjene som færdselsareal for. Ejere af ejendomme ved vejen kan få vejret. D.v.s. adgang til deres ejendomme ad vejen. Det har i et vist omfang betydning for, hvem der fremover skal vedligeholde vejen. 3. Hvordan er vejens tilstand ved overdragelsen? Det fremgår af vejlovens 90, stk. 7, at en beslutning om at ændre (nedklassificere) en offentlig vej til privat ikke kan begrunde erstatningskrav overfor vejbestyrelsen. Vejloven forudsætter ikke, at vejen istandsættes før overdragelsen. Grundejerne har ifølge loven ikke noget retsligt krav på, at vejen afleveres i en bestemt standard. Vejen vil derfor kunne overgå til en privat fællesvej i den foreliggende stand. 4. Hvornår skal nedklassifikationen træde i kraft? 3

4 Ændringen (nedklassifikationen) træder som udgangspunkt i kraft straks efter, at kommunalbestyrelsens beslutning er offentliggjort og meddelt, medmindre andet fremgår af beslutningen. Vejlovgivningen stiller ikke krav om, at der skal ske en formel overdragelse af vejen til grundejerne eller afholdes vejsyn i den anledning. Diverse øvrige forhold til overvejelse. 5. De veje der kan peges på til nedklassifikation, er veje i åbent land der alene betjener enkelte ejendomme og som derfor ikke har trafikal betydning udenfor det lokalområde de betjener.. Tilsvarende kan der også peges på boligveje, der primært kun betjener de ejendomme der har adgang til vejen. 6. Følgende vejkategorier nedklassificeres ikke, nemlig stamveje i boligområder, industriveje, adgangsveje til skoler, institutioner, sportscentre, sportspladser og lignende. 7. Det vil være særdeles hensigtsmæssigt, hvis kommunen samtidig udarbejder forslag til en partsfordeling til den fremtidige vedligeholdelse. Dette kan muligvis begrænse antallet af vejsyn som kommunen er forpligtiget til at afholde på begæring af vejberettigede lodsejere, for netop at afklare vedligeholdelsesfordelingen på de enkelte veje. 8. Da der intet lovkrav er om at kommuneveje skal istandsættes forud for en nedklassifikation, men kommunen har tidligere stillet krav til at veje der opklassificeres til kommuneveje skulle istandsættes. Kommunen skal således tage stilling til, om vi vil istandsætte vejene forud for nedklassifikationen! 9. Såfremt kommunen ikke vil istandsætte kommunevejene forud for nedklassifikation, kan man vedtage samtlige nedklassificeret samtidig, og så køre proceduren færdig med annoncering, indsigelsesperiode og endelig vedtagelse. 10. Såfremt kommunen vil istandsætte kommunevejene forud for nedklassifikation til private fællesveje, skal kommunen forholde sig til i hvilken takt vejene istandsættes, da kommunen næppe har økonomi til at istandsætte samtlige veje samtidig. Man kan f.eks. dele vejene op i forskellige grupperinger efter trafik, brug, størrelse og nedklassificere én gruppe af gangen i takt at økonomien rækker. På denne måde stilles alle lige. Hvis man nedklassificerer alle veje straks og istandsætter disse i takt med at økonomien rækker, vil vi ikke stille alle lige, da vi så yder forskellige services i perioden, bl.a. vintertjeneste og vedligeholdelse, medmindre man kapitaliserer slidtagen på vejen fra sidste istandsættelse til nedklassifikationstidspunktet. 11. Kommunen udarbejder et oplæg til partsfordeling for vejens fremtidige vedligeholdelse. I tilfælde at lodsejerne kan blive enige om anden partsfordeling, accepteres denne op noteres i sagen. Klassifikation af kommunevejene i Norddjurs kommune. 1.: Veje, stier og pladser, der har afgørende betydning for afvikling af den gennemgående trafik til regionalruterne (statsvejnettet), samt delvist den regionale kollektive trafik. Det er typisk adgangsveje fra byområder til det regionale vejnet, samt større kommuneveje (primært tidligere amtsveje). 2.: Veje, stier og pladser, der har en væsentlig betydning for afvikling af den lokale trafik. Det er typisk veje der forbinder bysamfundene, stamveje i boligområder, større veje til vores erhvervsområder og adgangsveje til institutioner, idrætsanlæg og lign. 3.: Veje, stier og pladser, der har en vis betydning for afvikling af den lokale trafik. 4

5 Det er typisk veje der forbinder lokalområder på landet og giver adgang til højere klassificerede veje. 4.: Veje, stier og pladser, der har en uvæsentlig betydning for afviklingen af trafikken. Det er typisk boligveje og veje der ikke har væsentlig trafikal betydning ud over det område de er beliggende i. Vejene i denne gruppe 4 er typisk de veje der nedklassificeres til private fællesveje.. Lovhjemmel. Efter lov om offentlige veje (vejloven) 23, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Efter vejlovens 90, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, om en nedlagt offentlig vej skal opretholdes som, som privat fællesvej for flere ejendomme. Forvaltningslovens 19 og 21 indeholder en vidtgående pligt til at orientere en part om grundlaget for en kommende beslutning. Endvidere skal parten have mulighed for at udtale sig inden beslutningen træffes. Dette gælder afgørelser om ændring (nedklassificering) af offentlige veje til private fællesveje. Begrundelse for nedklassifikation af kommuneveje til private fællesveje. Kommunen har vide rammer til at beslutte, hvorvidt en vej skal være offentlig eller privat (fælles- )vej. Beslutningen træffes på baggrund af en vurdering af den enkelte vej. Vurderingen kan til enhver tid tages op til revurdering, hvis kommunen eksempelvis vil ændre sit serviceniveau, fordi der er behov for besparelser. I nogle kommuner er flertallet af vejene offentlige, i andre er flertallet af vejene private. En beslutning om at ændre på forholdet mellem antallet af offentlige veje og private fællesveje er lovlig, såfremt den gennemføres efter de procedurer, der er anført i vejloven. Desuden skal almindelige forvaltningsmæssige principper om f.eks. lighedshensyn tilgodeses. Procedure Vejbestyrelsen skal tage stilling til en række praktiske spørgsmål om vejens fremtidige forhold, hvis der træffes beslutning om, at vejen skal overgå til privat fællesvej. De væsentligste er anført under afsnittet nedklassifikation. Under pkt Hvornår skal nedklassificeringen træde i kraft? Ændringen (nedklassificeringen) træder som udgangspunkt i kraft straks efter, at kommunalbestyrelsens beslutning er offentliggjort og meddelt, medmindre andet fremgår af beslutningen. Vejlovgivningen stiller ikke krav om, at der skal ske en formel overdragelse af vejen til grundejerne eller afholdes vejsyn i den anledning. Hvordan sikres lighedsprincippet. At alle veje der nedklassificeres har samme funktion, status m.m., ligesom det sikres, at der ikke er veje der med samme funktion og status opretholdes som kommuneveje. Annoncering eller skrivelse til de enkelte ejendomme. 5

6 Når kommunen har forholdt sig til de anførte punkter, skal vi forinden der træffes beslutning, orientere parterne om grundlaget for en kommende beslutning, og give parterne mulighed for at udtale sig. En rimelig udtalelsesfrist vil være 4 uger, da det svarer til de frister der normalt er i vejloven Indkomne bemærkninger. Der kan forventes massive indsigelser mod nedklassificering af kommuneveje. De væsentligste indsigelser vil formentlig gå på økonomien, retfærdighedsprincippet eller på skævvridning. Kommunen skal forholde sig til de modtagne indsigelser. Jfr.. forvaltningslovens 19 og 21. Beslutning. Når kommunen har forholdt sig til de ovenfor anførte punkter, samt til de modtagne indsigelser, skal afgørelsen annonceres i de vanlige lokalblade. Kommunen skal samtidig skriftligt meddele afgørelsen til de berørte grundejere. Jfr.. forvaltningslovens 19 og 21. Klageadgang. 4. Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter denne lov kan påklages til transport- og energiministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Vejbestyrelsers afgørelser efter 49 kan påklages til trafikministeren (vedr. alene ekspropriation). Stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutning, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan klagemyndigheden dog efter forud indhentet erklæring fra vejbestyrelsen se bort fra overskridelse af klagefristen. Stk. 4. Afgørelser, som kan påklages, skal indeholde oplysning om, til hvilken myndighed klage kan ske, og om fristen for indgivelse af klage. Stk. 5. Klage over en beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Stk. 6. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt. For at være klageberettiget skal man have en væsentlig, individuel og direkte interesse i spørgsmålet om vejens status. Det forhold, at man er beboer i området og har anvendt vejen, mens den var offentlig, gør i sig selv ikke, at man kan påklage kommunens beslutning om nedklassificeringen. Klageadgangen omfatter alene retlige spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmålet om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har fulgt den fremgangsmåde, som vejlovgivningen og forvaltningsloven kræver. Skønsmæssige spørgsmål, herunder selve beslutningen om at nedklassificere vejen og spørgsmål om vejens standard ved overdragelsen, kan derfor ikke påklages. Vejdirektoratet kan ikke bestemme, at en vej fortsat skal være offentlig vej. Økonomi. Når offentlige veje nedklassificeres, skal kommunen ikke vedligeholde disse mere, hvilket på sigt vil medføre en forbedret økonomi til sikring af kvalitetsniveauet på de tilbageblivende offentlige veje.. 6

7 Besparelserne på kortere sigt, vil afhænge af om kommunen vil istandsætte de nedslidte veje forud for nedklassifikationen, eller om de overdrages til grundejerne som de er på tidspunktet for nedklassifikationen. Teknisk udvalg drøftede, i møde den 7. juni 2007, spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skulle istandsætte kommunevejene for ud for nedklassificering eller ej. Teknisk udvalg tilkendegav, at de havde til hensigt at istandsætte kommunevejene forud for nedklassifikation. En model for gennemførelsen kan være. Boligveje sættes til en standardlevetid på 20 år og veje på landet sættes til en standardlevetid på 14 år. Vi istandsætter ikke fortov i forbindelse med nedklassifikationen, dels af økonomiske årsager (i øvrigt netop grunden til at vi overhovedet nedklassificerer), og dels for at ligestille vejene med fortov med de veje der ikke har fortov. Kommunen skal betale for vedligeholdelsen indtil datoen for nedklassifikationen, hvorfor vi foretager en vurdering af de enkelte vejes restlevetid. Når man fratrækker vejens vurderede restlevetid og fratrækker denne fra vejens standardlevetid, får vi den periode kommunen skal betale for vejens vedligeholdelse.(f.eks, hvis vejens standardlevetid er 20 år, og vejens restlevetid er 5 år, skal vi betale for den forholdsmæssige slidtage, nemlig 15/20 af asfaltudgiften i år 5 efter nedklassifikationen. Besparelse ved Nedklassifikation: Forudsætninger. De af forvaltningen udarbejdede skemaer, hvoraf diverse besparelser fremgår, er baseret på et norm budget, det vil sige at der skal være et budget der afspejler de enkelte opgaver og målsætninger herfor. Generelt vil det sige, at er der ikke et norm budget, kan besparelserne heller ikke slå igennem. For at kunne bespare de angivne beløb på asfaltarbejderne, skal asfaltbudgettet skal være på kr. årligt. Budgettet er beregnet til de angivne 17,45 mio. kr. årligt for at kunne redde de meget medtagne veje i kommunen og sikre at de veje der er genoprettet, ikke forfalder med store økonomiske tab til følge. Det er meget vigtigt at asfaltbudgettet sikres på norm niveau, da levetiderne ellers mindskes med stigende udgifter til følge. For at kunne spare de angivne beløb på fortovsarbejderne skal fortovsbudgettet være på norm niveau på ca. 2,2 mio. kr. årligt. Det nuværende budget på kr. årligt er kun til nødtørftig reparationer hvor fortovene påkøres, der er ikke afsat budget til den løbende omlægning. Et fortov forventes ikke at kunne leve mere end max. 45 år. Det siger sig selv at man med et budget på kr. ikke kan spare de ca kr. der er angivet i oversigtsskemaet. De i skemaet angivne besparelser kan derfor sættes til følgende beløb. Landområde: Besparelsesår Asfalt drift Grusveje drift

8 Vinter asfaltveje Vinter grusveje Rabatklipning Rabatregulering I alt kr kr. Byområde: Besparelsesår Vinter asfaltveje Vinter grus Fortove 0 0 Græsrabat Grusveje Asfaltveje I alt kr kr. Samlet besparelse i årene kr kr. Af praktiske og økonomiske årsager, foreslår forvaltningen, at vedligeholdelse af gadebelysningen fortsat beholdes i kommunalt regi. Skal gadelyset overdrages til lodsejerne, skal vi bekoste et stort antal målere, ligesom der vil være en omfattende administrativ byrde. Besparelsen vil derfor primært falde på 2 hovedområder, nemlig egentlig vedligeholdelse af asfalten og vintervedligeholdelsen/renholdelse Peter Thorsen BILAGSDEL: Bilag 1.: Spørgsmål om procedure som Vejdirektoratet har svaret på om nedklassifikation. Dok nr Spørgsmål til Vejdirektoratet / indenrigsmin. Vedr. nedklassifikation af offentlige veje. 1. Det fremgår af forvaltningslovens 19 0g 21, at kommunen skal give en høringsfrist til berørte grundejere forud for beslutning om nedklassificering af kommuneveje (vi vælger 8 uger) Kan vi nøjes med en annoncering, hvor alle veje er nævnt, eller skal det være direkte skrivelse til alle lodsejerne på de berørte veje. 2. Følgende spørgsmål vedrører lighedsprincippet. 8

9 2.1. Set i lyset af lighedsprincippet, er man vel nødt til at nedklassificere alle veje af samme type ud fra de kriterier vi har valgt. Altså enten ingen veje af en bestemt type, eller alle sammen. Dette kan f.eks. være at veje i vejklasse 4 nedklassificeres Kan man i lyset af lighedsprincippet, og når kommunen vedtager at istandsætte vejene forud for nedklassifikation, nedklassificere ensartede veje i flere etaper idet det rent økonomisk ikke er muligt at istandsætte så mange veje i 1 år, evt. i form af en nedklassifikationsplan over en årrække Nogle veje har en restlevetid på 1 år og nogle har en restlevetid på 15 år. Nedklassifikationen vedtages, men kan kommunen vente med istandsættelsen til vejene er nedslidt. Det vil betyde at nogle veje allerede er istandsat og de resterende indenfor de næste 20 år Kan vi lave en vurdering på alle vejenes restlevetider i forhold til den samlede levetid (sættes til 12 år udenfor by og 18 år i by). Når de enkelte veje efterfølgende skal tæppebelægges, betaler vi til vejen vores forholdsmæssige andel af vedligeholdelsen af vejen, fra det tidspunkt sidste asfalt blev udlagt indtil det tidspunkt vi nedklassificerer. På denne måde betaler vi alle lige. Hvis vejen er asfalteret for 5 år siden og forudsættes asfaltbelagt igen efter 18 år, skal vi således ved istandsættelsen om 13 år betale 5/18 dele af asfaltudgiften Vi istandsætter ikke fortove forud for nedklassifikationen, dels af økonomiske årsager, og dels for at ligestille med veje der ikke har fortov. 3. Betaling af drift af gadelyset foretages fortsat af kommunen, under hensyn til trafiksikkerheden generelt for gående og cyklende, samt ud fra et generelt utryghedssynspunkt. 4. Hvis kommunen skal betale driften, vil vi lave en beregning på, hvad en gadelampe i gennemsnit koster om året og så sende de enkelte vejforeninger en regning 1 gang årligt på driften. På denne måde står kommunen i forskud med driftsudgiften. Auning den 10. marts Henrik Andersen og Peter Thorsen Bilag 2: Vejdirektoratet ved Ivan Skåning Hansen, har den 16. marts 2009 kommenteret kommunens spørgsmål til Vejdirektoratet. Følgende konklusioner og retningslinier kan på baggrund af udtalelserne drages.: Ad.1 Forud for politisk beslutning, skal de berørte have lejlighed til at udtale sig jfr. Forvaltningslovens 19 og 21. Kommunen skal således skrive til de berørte lodsejere på de enkelte veje, og fortælle, at kommunen agter at nedklassificere et antal kommuneveje til private fællesveje. Lodsejerne oplyses om: 1.1 at nedklassificeringen sker af besparelseshensyn. 9

10 1.2 At kommunen betaler istandsættelse af vejen, dog med afkortning i restlevetid efter nedklassifikationen indtil istandsættelsen rent faktisk sker se eksempel. 1.3 At vejene bibeholdes som private fællesveje. 1.4 At kommunen som udgangspunkt overtager vejarealerne. 1.5 At kommunen afholder udgifterne til de matrikulære berigtigelser i den forbindelse. 1.6 Hvilke ejendomme skal vejene tjene som færdselsareal for. 1.7 Ejere af ejendomme ved vejen kan få vejret. 1.8 Nedklassifikationen kan efter VL 90 ikke begrunde erstatningskrav mod kommunen. 1.9 Hvornår nedklassifikationen skal træde i kraft Der er ikke krav om at der skal ske formel aflevering af vejene til de vejberettigede Vores bud på en partsfordeling efter almindelige ved vejsyn m.m. partsprincip. 1.12Såfremt de vejberettigede i fællesskab kan blive enige om en anden fordeling, vil denne som udgangspunkt kunne godkendes af kommunen At kommunen foreløbigt afholder udgifter til vedligeholdelse af gadebelysningen. Ad.2.1 Når der vælges efter ensartede principper, trafik, betydning, formål er det ok i forhold til lighedsprincipper. Det kan være alle veje i samme vejklasse, boligveje excl. stamveje eller veje der kun betjener det område de er beliggende i. Ad Det er ok, at give vejene asfalttæppe når de er nedslidt, således at kommunen betaler den nedslidning der er sket fra sidste belægning indtil datoen for nedklassifikationen. Kommunen vil således betale deres forholdsmæssige andel på forskellige tidspunkter, og således at lighedsprincipper stadig er overholdt - se pkt. 2.4, hvor fordeling af den forholdsmæssige andel er beskrevet. Ad2.5 Det er ok at undlade at retablere fortove med de anførte begrundelser, økonomi og lighedsprincipperne. Ad3 Det vil givet være i orden at kommunen fortsat vedligeholder gadebelysningen uf fra de valgte begrundelser. Ad4 Overdrager vi gadelyset til lodsejerne, vil det glimrende at gøre det på den beskrevne måde. Auning den 23. marts Henrik Andersen og Peter Thorsen Bilag 3: Redegørelse for enhedspriser anvendt i kapitalisering af besparelser ved nedklassifikation, samt opgørelse over budgetbehov for at køre en forsvarlig asfaltvedligeholdelse Sag nr. 07/17491 Dok nr Principper for den overordnede vejvedligeholdelse, samt Budgetoverslag i overslagsårene for en økonomisk optimal drift af asfaltvejene i Norddjurs kommune. Overordnede nøgletal i Norddjurs kommune.: Klassifikation af kommunevejene i Norddjurs kommune.: 10

11 For at sikre en optimal vedligeholdelse på kommunevejene, er det nødvendigt, at vejene opdeles i klasser, der afspejler vejenes vigtighed i forhold til hinanden 1. Klasse 1 veje.: Veje, stier og pladser der har en afgørende betydning for afvikling af den regionale trafik. 2. Klasse 2 veje.: Veje, stier og pladser der har en afgørende betydning for afvikling af den gennemgående trafik til regionalruterne 3. Klasse 3 veje.: Veje, stier og pladser der har væsentlig betydning for afvikling af lokaltrafikken. 4. Klasse 4 veje.: Øvrige veje, stier og pladser der har mindre betydning for afvikling af lokaltrafikken, samt boligveje. Da vedligeholdelsen af asfaltveje er forskellig i by og på landet, har vi foretaget en opdeling af arealerne i henholdsvis by og land. Årsagen til at udgifterne er forskellige er at der i byområderne er mange tilpasninger til kantafgrænsninger, højder, indkørsler, samt brønde og dæksler, hvilket gør det dyrere i byerne. Samlet antal km kommunevej er Samlet antal km asfalterede kommuneveje Samlet antal km kommunale grusveje 962 km 907 km 55 km Overslag over den årlige driftsudgift i forhold til asfaltvejenes levetid.: Generelle betragtninger. Vedligeholdelsesstandarden på kommunevejene i Norddjurs er meget forskellig, men generelt er en stor del af vejnettet i meget dårlig stand. Det er meget vigtigt, at en asfaltvej ikke nedslides til mere end %, da man ellers ikke opnår fuld levetid når der udlægges ny asfaltbelægning. Er en vej nedslidt til ca. 80 %, vil levetiden for en ny tæppebelægning nedsættes med 4-5 år. Det er derfor meget vigtigt, at sikre kommunens vejnet mod for meget nedslidning For at sikre en fornuftig vedligeholdelsesstandard er der behov enten for flere ressourcer, alternativt billigere belægninger, eller færre veje. Levetiderne for en udlagt asfaltbelægning i åbent land kan sættes til max år, hvorimod levetiden for en ny asfaltbelægning i byområde er lidt længere, primært grundet bedre vejafvanding og sikrede kanter, og kan sættes til år. Målsætninger.: Som udgangspunkt er den langsigtede målsætning, at kommunevejene er asfaltbelagt i pulverasfalt, idet denne belægning har en højere komfort både for brugere og beboere til vejene. Som en midlertidig målsætning, på vej mod den langsigtede målsætning, forudsættes vejene i åbent land belagt i en dobbelt OB belægning (knuste skærver, ofte benævnt løse sten ). Denne midlertidige målsætning har et sigte på år, hvorimod den langsigtede målsætning har et sigte på år. Asfalttyper og deres anvendelse. 1. Belægninger af OB typen kan stort set anvendes på alle veje, dog bør man undgå at anvende den på større indfaldsveje til byerne, hvor husene ligger tæt på vejen, da belægningen giver en del mere trafikstøj, end andre asfalttyper. 11

12 2. På de ovenfor anførte indfaldsveje, kan man med fordel anvende en støjreducerende belægning. Denne er ganske vist dyrere end almindelig pulverasfalt, men støjniveauet er meget lavere. 3. P flexasfalt er en belægning, der med fordel kan anvendes, hvor der er en gennemkrakeleret asfalt, idet flexasfalten i stor udstrækning kan optage bundens bevægelser uden af revne. Udlægges en ny asfaltbelægning på en krakeleret asfaltvej, vil den nye belægning normalt have en kort levetid. P flexasfalten vil forlænge den korte levetid væsentligt. 4. Vi vil undgå at gennemføre trug fræsninger, idet denne løsning er dyrere end at lægge belægning i fuld kørebanebredde. 5. På klasse 1 vejene vil der i nogen udstrækning blive anvendt reemixing på de mest belastede steder. Her sker der en kraftig opvarmning as asfaltvejen, en del af overfladen fræses af og blandes med nyt asfalt der genudlægges. Dette er specielt rigtigt godt, hvor der mangler vedhæftning mellem asfaltlagene, eller hvor der er mange revner i kørebanen. Da vi har forudsat at vejene i byområderne primært udlægges i Pulverasfalt, vil udgifterne i byerne være det samme for begge målsætninger Prisoversigt for pulverasfaltveje i bymæssig bebyggelse.: Der udlægges Pulverasfalt i ca. 50 kg/m2, efter forudgående opretning med ca. 3 kg/m2, herudover er der udgifter til regulering af brønddæksler og riste. Der er således en samlet udgift på 70 kr/m2 Prisoversigt for pulverasfaltveje i landområder.: Der udlægges Pulverasfalt i ca. 50 kg/m2, efter forudgående opretning med ca. 10 kg/m2. Der er således en samlet udgift på 69 kr/m2 Prisoversigt for dobbelt OB i landområder.: Der foretages maskinopretning med kg/m2, som afdækkes med dobbelt OB- belægning til en samlet pris på 52 kr/m2 Overslag over de årlige udgifter for den midlertidige målsætning.. Veje i by.: m2 vej a 70 kr/m kr. Pris pr år med en levetid på 18 år kr. årligt Veje i åbent land.: m2 vej a 52 kr./m kr. Pris pr. år ved en levetid på 14 år kr. årligt Samlet årligt budgetbehov for midlertidig målsætning kr. årligt Overslag over de årlige udgifter for den langsigtede målsætning. Veje i by.: m2 vej a 70 kr/m kr. Pris pr år med en levetid på 18 år kr. årligt Veje i åbent land.: 12

13 m2 vej a 69 kr./m kr. Pris pr. år ved en levetid på 14 år kr. årligt Samlet årligt budgetbehov for langsigtet målsætning kr. årligt Strategi.: I 2007 blev budgettet primært anvendt til de absolut mest betrængte veje, hvor der de udvalgte veje blev foretaget maskinopretning, og hvor en del af samme veje blev afdækket med dobbelt OBbelægning. En overvejende del af budgettet blev anvendt i den nordvestlige del af kommunen, hvor vejene generelt var meget medtagne. I 2008 vil vi udelukkende foretage maskinopretning på de mest nedslidte veje, for at kunne sikre deres overlevelse. Det er vigtigt at de meget nedslidte asfaltveje forsegles og forstærkes, hvorefter vi kan afvente en afdækning med dobbelt OB- belægning i 2-5 år, afhængig af tilstanden på de enkelte veje. I 2008 er vejene der skal have asfalt mere fordelt mellem øst og vest og primært nord for hovedlandevej A16. Det er meget vigtigt, at der er et ensartet budget, for at vi kan tilrettelægge en langsigtet strategi for vejenes overlevelse. Konklusion.: Det er forvaltningens opfattelse, at kommunens vejnet ved kommunesammenlægningen var i en dårlig forfatning. En del veje er meget nedslidte, til 80 % eller derover, ligesom en del veje var nedslidt mellem %. Efter de første 2 år i den nye sammenlagte kommune, har vi foretaget en del brandslukning på de mest medtagne veje, således at der er sket en forbedring på denne del af vejnettet. Ved en fortsat målrettet indsats, vil det med vores nuværende asfaltbudget være muligt over en årrække at gennemføre en forbedring af vejnettet. Det årlige asfaltbudget er på ca. 13 mio, hvor et af delmålene er at mindske mængden af huller i asfalten, således at nogle af pengene fra lappekontoen kan bruges til overfladebelægning i stedet. Allingåbro den 9. september Vej og Park Henrik Andersen Peter Thorsen Bilag 4: Afskrivning af istandsættelsesudgifter forud for nedklassifikation. Nedenstående skema viser principperne for kommunens afskrivning af istandsættelse af kommunevejene forud for, eller efterfølgende nedklassifikationen 13

14 14

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb

Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Bilag 1 til foranalyse: Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Omklassificering af veje sagsgang hovedforløb Hovedforløbet/sagsgangen for omklassificering af kommunens veje er omfattende. Dels fordi

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til.

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til. Dato 18. december 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/14505-13 Side 1/6 Istandsættelse af del af privat fællesvej, Grejsbjergvej i Vejle Vejdirektoratet

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål:

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål: Dato 6. juli 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih@vd.dk Telefon +4 7244 3112 Dokument 16/0917-2 Side 1/ Nedklassificering af Kildevej i Holstebro Du har i e-mail af. juli 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger Dato 20. februar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09014-25 Side 1/8 Vedligeholdelse af private fællesveje i Fuglebakkekvarteret Dit j.nr. V 118/2

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

På mødet blev der stillet en lang række spørgsmål. Spørgsmål og svar følger herunder inddelt efter emner.

På mødet blev der stillet en lang række spørgsmål. Spørgsmål og svar følger herunder inddelt efter emner. Referat fra borgermøde i InSide 21. januar 2016 Torsdag 21. januar 2016 var der borgermøde i Hammel om serviceordninger i forbindelse med omklassificering af offentlige veje til private fællesveje i Favrskov

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig.

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig. Dato 9. april 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/16899-9 Side 1/6 Klage over Silkeborg Kommune - udgiftsfordelingen Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli 2011 11/01539 STATUS FOR OFFENTLIG VEJ - INGEN AFGØRELSE En kommunes oplysning om en vejs status som offentlig var ikke en forvaltningsretlig afgørelse,

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger.

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dato 24. juli 2014 Dokument 14/09681 Side Svar på forespørgsel om vejsyn Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dit

Læs mere

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47 Dato 17. juni 2014 Dokument 13/18712 Side Status for S og beskæring af hæk I e-mail af 23. september og 2. oktober 2013 har I klaget over Kommunens påbud af 6. september 2013 om at beskære jeres hæk langs

Læs mere

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014.

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/05832-21 Side 1/6 Istandsættelse af Nørre Hurupvej I brev af 7. april 2014 har du på egne og naboers

Læs mere

Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej

Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej Dato 27. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/09817-15 Side 1/9 Afslag på vejudlæg mv. på Spurvevej I e-mail af 1. juli 2014 har du klaget over kommunens

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. marts 2007. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Udkast til endelig afgørelse

Udkast til endelig afgørelse Udsendelsesliste til grundejerne ved Roarsvej, Helgesvej og Yrsavej Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Klage til Vejdirektoratet December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Klage

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. maj 2013 12/14643-5 x x x AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klager af 2., 17. og 18. december 2012 fra henholdsvis A, K samt D

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/11852-11 Side 1/6 Aarhus Kommunes afslag på at sænke fortove ud for Skovagervej 36, Risskov

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Du har anført, at dine klienter ikke benytter vejen og derfor ikke skal deltage i udgifterne til istandsættelsen,

Du har anført, at dine klienter ikke benytter vejen og derfor ikke skal deltage i udgifterne til istandsættelsen, Dato 14. oktober 2014 Dokument 14/09655 Side Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af del af S - jeres ref. 254294 kmd/ivb Du har ved brev af 4. juli 2014 på vegne af A klaget over

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere