Medfølgende findes en principtegning til illustration af vort forslag. På vegne af SVENSTRUP SAMRÅD. Alex Vestergaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medfølgende findes en principtegning til illustration af vort forslag. På vegne af SVENSTRUP SAMRÅD. Alex Vestergaard"

Transkript

1 Svenstrup Samråd har diskuteret Banedanmarks forslag om kommende krydsning af jernbanen i Svenstrup. Banedanmark foretrækker en viaduktløsning over banen med udkørsel syd for den tidligere station, hvilket Svenstrup Samråd betragter som værende en særdeles uhensigtsmæssig løsning. 1.) En viadukt vil virke som en kolos og skæmme byen. 2.) Larmen fra bilerne vil uhindret forplante sig til omkringliggende kvarterer. 3.) Bilisterne vil kunne se direkte ind i de berørtes villaer. 4.) Udmundingen i Hobrovej med en daglig trafik på bilister vil komme til at ligge umiddelbart efter et sving på Hobrovej, hvor der kan opstå særdeles farlige situationer. Svenstrup Samråd har undersøgt de alternative muligheder for en mere naturlig og hensigtsmæssig krydsning. Med fuld enighed fra Samrådets medlemmer og 100% opbakning fra beboerne på Svenstrup Banevej foreslås følgende løsning af opgaven: Dall Møllevej føres fra øst under den nuværende overkørsel og foreslås ført op mod Hobrovej i en S-formet bue i det hidtidige parkeringsareal nord for stationen. ( Den S-formede bue er en næsten identisk kopi af Banedanmarks nuværende forslag om udfletning i Hobrovej syd for den gamle station. ) Det konstateres, at afstanden mellem banearealet og Hobrovej her er større end i fredsskoven syd for den gamle station, så udfletningsarealet er ikke blevet mindre. Der vil naturligvis skulle nedlægges et antal parkeringspladser, der som erstatning umiddelbart vil kunne etableres syd for den gamle station, hvor Banedanmarks nuværende forslag til udfletning er i tankerne. Til- og frakørsel til dette parkeringsareal kan ske ad den allerede eksisterende ensrettede busvej. Man vil endvidere kunne tilpasse parkeringsbåsene med hensyntagen til beplantningen i fredsskoven. Der skal ud fra dette forslag ikke eksproprieres private arealer til erstatningsvej, da de berørte arealer er h.h.v. Banedanmark og Kommunes Kommunes. Dall Møllevejs udkørsel til Hobrovej vil ikke kunne ske direkte over for Godthåbsvejs nuværende udmunding i Hobrovej, men dette er dog teknisk muligt. Svenstrup Samråd håber på Banedanmarks forståelse for vore forventninger til en smidig og æstetisk løsning af krydsningen af banen med mindst mulig gene for beboerne og trafikanterne. Medfølgende findes en principtegning til illustration af vort forslag. På vegne af SVENSTRUP SAMRÅD Alex Vestergaard

2

3 Trine Vejlskov Jensen (TVJ) Sendt: 13. januar :39 Til: hobro-aalborg Emne: Nej til 160 km/t Timemodellen. Er det ikke den, der går ud på, at en togrejse skal kunne klares på en time mellem byerne København-Odense, Odense-Aarhus eller Aarhus-Aalborg, landets fire største byer? De to første strækninger er på 160 og 169 km, hvor toget allerede i dag på Sjælland og Fyn må køre med 180 km/t. (Det samme gælder forøvrigt Randers-Hobro.) Mellem Aarhus og Aalborg er der kun 140 km. Skal toget så sætte farten ned efter Aarhus, fordi det SKAL tage en time til Aalborg? Når turen nu omsider kommer til Hobro-Aalborg-strækningen, skal det ikke være en halvhjertet sekundaopgradering til 160 km/t. 180 km/t, tak! Med venlig hilsen Henrik Nilsson Aalborg 1

4 file://e:\høringssvar Hobro - Aalborg\Høringssvar Nr. 3 VS Opgradering Hobro-Aal... Page 1 of Fra: Betina Søreide (BSRI) Sendt: 13. februar :54 Til: Lene Lund Wandel (LEW) Emne: VS: Opgradering Hobro-Aalborg... Vedr. Skørping Kære Lene Vil du kvittere for modtagelsen af denne som et høringssvar. Mvh Betina Fra: Ejvind & Else Bøg Kristensen Sendt: 12. februar :18 Til: hobro-aalborg Emne: Opgradering Hobro-Aalborg... Vedr. Skørping Hej. Vores mening til opgarderingen er her kort oplyst: Tilvalg 1: Gangbroen nord for stationen kan forlænges til Egholmsvej inden for banens arealer. Vores mening er, at det er total unødvendig, da der ikke bor særligt mange mennesker på Egholmsvej, og at gåvejen til byen/stationen er den sammen som idag - før der etableres viadukt m.m. Tilvalg 2: Etablering af en gangtunnel ved Himmerlandsvej, vil berøre de samme arealer, som ved etablering af en gangbro. Vores mening er, at det skal være en gang og cykel tunnel, da der er utroligt mange skolesøgende børn, der kommer fra den nordøstlige del af byen. De slipper så for at skulle krydse både Møldrupvej og Jyllandsgade, når de cykler fra skole. Men venlig hilsen Ejvind Kristensen & Else Bøg Kristensen Gl. Skørpingvej Skørping

5 Trine Vejlskov Jensen (TVJ) Sendt: 18. februar :13 Til: hobro-aalborg Emne: tunnelløsning Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført Når projekterne skal i licitation, forventer vi, at både tunnel- og broløsningen bliver gennemarbejdet og udbudt! Vil man, hvis samlede licitation bliver billigere end antaget p.gr.a. ledig kapacitet hos entreprenørene, evt. bruge den forventede besparelse til tunnelløsningens merpris, hvis samlede udgift mere eller mindre kan indeholdes i det principielle tal kr. 200mill.? Det er en katastrofe, hvis Banedanmark får lov til gennemførelse af den famøse broløsning!!!! Susanne og Alex Vestergaard Svenstrup Banevej Svenstrup 1

6 Rådet for Bæredygtig Trafik Nørrebrogade 39, 1. tv København N baeredygtigtrafik.dk Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Roskilde, den 23. februar 2012 Høringssvar. Opgradering af strækningen Hobro-Ålborg Rådet for Bæredygtig Trafik tillader sig hermed at fremkomme med bemærkninger til 2. høring om ovennævnte projekt, idet vi er klar over, at høringen primært omfatter miljøredegørelsen. Imidlertid fandt 1. høring sted allerede i 2010, og i mellemtiden er der sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for det oprindelige projekt. Dette omfattede egentlig alene en opgradering af banens højest tilladte hastighed fra 120 til 160 km/t. som et led i den såkaldte timemodel, der bl.a. indebærer 1 times rejsetid mellem Århus og Ålborg. Siden er der truffet politisk principbeslutning om elektrificering af alle hovedbaner startende med strækningen Lunderskov-Esbjerg, ligesom det er besluttet at indføre det nye signalsystem ERTMS bl.a. mellem Hobro og Ålborg med implementering allerede i En opgradering fra 120 km/t. til blot 160 km/t. finder vi under alle omstændigheder uambitiøs, selv om man derved lige kunne snige sig ned på den ønskede times rejsetid. Selv om det i Banedanmarks baggrundsmateriale er anført, at det er vurderet ud over projektets rammer at forberede broer, stationsanlæg m.v. til hastigheder over 200 km/t., skinner det dog igennem flere steder i materialet, at en senere opgradering til i hvert fald 200 km/t. ikke er umulig. Vi mener derfor, at en ombygning af strækningen til 160 km/t. ikke længere tjener noget formål, og skal foreslå, at der allerede nu satses på mindst 200 km/t. kombineret med ERTMS og forberedelse af elektrificering ved opsætning af master. Nye eltog vil formentlig være anskaffet, før opgraderingen af strækningen er færdig, men fuld eldrift forudsætter naturligvis også elektrificering mellem Fredericia og Hobro.

7 Endelig gør vi for en ordens skyld opmærksom på, at hele stationsanlægget i Skørping inkl. det tidligere postkontor, så vidt vi ved, er fredet, hvorfor gangbro og elevatortårne vil være ødelæggende for helhedsindtrykket. Rådet for Bæredygtig Trafik er klar over, at det foreslåede ændrede projekt kræver politisk tilslutning, men vi stoler trygt på Banedanmarks saglighed og fremsynethed i det videre sagsforløb. Med venlig hilsen Ole Iskov Medlem af Rådet for Bæredygtig Trafik Dommervænget 10 A, 1. th Roskilde

8 6F Høringssvar til Banedanmark Opgradering af strækningen Hobro - Aalborg lndsieelse mod foreslået linieførine og broløs'nine Svenstrup samråd vil indledningsvist gerne bifalde, at der etableres en niveaufri skæring af Dall Møllevej og Jernbanen af trafiksikkeråedsmæssige årsager! Svenstrup samråd er ligeledes klar over, at etablering af en sådan vil betyde indgreb over for lodsejere og borgere, men at indgrebene og generne skal begrænses mest muligt. Ved borgermøde den 8. februar 2012 fremlagde Banedanmark 2 løsningsforslag til Dall Mpllevejs niveaufrie skæring med jernbanen og forbindelse med Hobrovej mod syd. formet forløb mellem jernbanen og Hobrovej. Det foreslåede kurveforløb betyder, at der vil være fartbegrænsning til 30 km/h! Trafiktælling angiver 2000 biler i døgnet, heraf 200 lastbiler. Såvel broløsning som tunnelløsning opererer med en ca. 100 m lang skarp S Linjen skal udføres med lodrette sider grundet pladsforholdene og vil ved en broløsning komme op i ca. 5-8 m's højde! Endelig fældes et skovareal. Svenstrup Samråd finder den foreslåede linjeføring uhensigtsmæssig og med dårlig trafikafuikling, samt ringe trafiksikkerhed. Endvidere findes broløsningen meget uæstetisk og vilvære en mastodont i byen. Slutteligt vil løsningen berøre en hel del beboere såvel direkte som indirekte ved indbliksgener, støj etc. udtrykke sin modstand mod den nuværende linjeføring og i særdeleshed den foreslåede broløsning! På Svenstrup By's vegne ønsker Svenstrup Samråd at Forslas til ændret linieførins alteinativ l6sning, omfattende en nordlig linjeføring over jenbanen, i princippet som vist på vedlagte planudsnit. På denne baggrund vil Svenstrup samråd foreslå en Den foreslåede linjeføring føres ud i Hobrovej i eks. lyskryds. Afstanden mellem jernbanen og Hobrovej er ca. dobbelt så stor som ved den af Banedanmark foreslåede sydlige løsning. Jernbanen ved lyskrydset er beliggende mere end 1 m lavere end Hobrovej (se foto 1), hvilket betyder mulighed noget lavere dæmning, formentlig uden samme skarpe S kurveforløb og dermed en meget bedre trafikafuiklingsmæssig og trafiksikker løsning, selv med lastbiltrafik. Endvidere fås en bedre sammenføring med Hobrovej og byen. Dæmningen kan formentlig udføres traditionelt. Svenstrup Samråd er klar over, at løsningen vil berøre lodsejere, men ikke i samme omfang som den sydlige linjeføring. Linjeføringen bør naturligvis detailprojekteres, så den er til mindst mulig gene for berørte lodsejere.

9 L, tl i,.,1 '\\, Si'.l.: t "l j..' t rtr-.t 6 i f:;.;yr;.f -!: t I.t....,."',"-'.,"i. i \a\ -"-'..a'.5\r*..1r.. :_1-..!,' --:;i'-*- - Foto 7: Jernbøne set fra kryds ved Skipper Clement Vej. På den Østlige side af jernbanen er terrænet på den største del af strækning beliggende højere og uden beboelser tæt ved linjeføringen. Endvidere har området nord for Guldbækken karakter af traditionelt landbrugsland (foto 2). Foto 2: Fra Guldbækken og op mod krydsning med jernbone. Krydsningspunktet er lidt til højre for siloen.

10 foto 2 er jernbanen beliggende mellem marken og de lavere beliggende huse. Dæmningen bliver således ikke så markant i landskabet ved en overføring over jernbanen. På LØsningen skal krydse Guldbækken og de tilhørende engarealer. Dette kan gøres ved en almindelig broløsning (underføring af Guldbækken i en tunnel), der tilgodeser faunapassage i større grad end den nuværende. Til gengæld kan den nuværende underføring af Guldbækken ved eks. vej nedlægges. Nedlægges denne og en del af den nuværendevej må den samlede påvirkning på miljøet kunne begrænses. De passerede engarealer ligner i høj grad de tilsvarende engarealer ved den af Banedanmark foreslåede linjeføring. Arealer, der med denne linjeføring friholdes for indgreb. l.ill t!,i Foto 3: Alternotiv linjeføring set fra Dall Møllevej over mod Guldbækken og jernbonen. Linjen er co. midt billedet i god ofstand fra bebyggelsen til venstre. Svenstrup Samråd ønsker, at den foreslåede linjefgring medtages, undersøges og vurderes, som alternativ til de af Banedanmarks foreslåede løsninger, og til samme detaljeringsniveau, herunder o o o o r o Trafiksikkerhed Trafikafvikling, herunder indføring af tung trafik på Hobrovej Miljøpåvirkninger Æstetik. Æstetisk et stort plus for Svenstrup By Mulighed for at føre stiforløbet til Aalborg med over jernbanen Gener under anlægsarbejderne i

11 . Berørte lodsejere og naboer. Støj og indbliksgener o Geotekniske og hydrologiske forhold (De geotekniske og hydrologiske forhold er formentlig bedre end ved sydlig linjeføring, grundet det højere terræn) r /konomi. Formentlig Økonomisk sammenlignelig med Banedanmarks broløsning og formentlig billigere end Banedanmarks tunnelløsning (tilvalg) Under alle omstændigheder finder Svenstrup Samråd den af Banedanmark foreslåede sydlige broløsning som værende helt uacceptabel. Svenstrup den 29. februar 2012 Svenstrup Samråd v/ '{rb f'ct** Formand Frits Pedersen Bakkedraget 6, 9230 Svenstrup /'\ -tw -/*- PoulO. Jørplnsen 0 Østermøllevej 13, 9230 Svenstrup 22 4rOr33

12 { s +, t 'r, t I æ I #;,-'-E t *t a.. å*' 1*-, Ir- & #r*;, ",,1 t.fr'.e t'.1 r ' *..,$Æryw t-s* a\ r4, ".t "- &,'t 'r7 3 I?"' I rt F;.frq.=f I t "l_ '$, F3' fi b-i {f *, E1 åå tt; 'tt f 'c- :.,å: t.,8.t: I *--*i "a "*t-ii\'.{ 4F ** "s 1*r 4.< {=!l I l T F: rj l f..-*4 dntå.fr,f ; FFT lr" * ".{tr tfl.r tr '*t'' # sa '#.=-.=F Ir,k. ', I*g,t t" { I q 4 I c { '., $l {lr t,i l. l i l. t'+,d. --ii kti i, $ I! i

13 Høringssvar til Banedanmark Vedr. opgradering af strækningen Hobro Aalborg, erstatningsvej i Svenstrup. På vegne af nedenstående grund- og husejere boende på Hobrovej og Cypresvej, som naboer til den planlagte vejbro med tilhørende anlæg, fremsendes hermed kommentarer til det foreslåede broanlæg, tunnelanlæg og forslag til ændringer i Banedanmarks alternative løsningsforslag. Broanlæg: Anlægget betragtes som et voldsomt visuelt indgreb i Svenstrups samlede bybillede og et risikofyldt trafikanlæg, nævnes kan fx: - Broen vil med en højde på over 8 meter + diverse installationer fremstå som et fremmed element i det flade og lavt bebyggede område. - Broen skærmer for udsigten til Østerådalen. - Broens højde vil skærme for solen fra øst. - Bilernes lys og bilrudernes reflekslys vil give gener ikke alene på Hobrovej, men ud over byen i næsten alle retninger. - Lyset fra broens belysning vil kunne ses over store dele af byen og virke generende. - Bil-/motorstøjen vil øges, grundet opkørsel (bilernes acceleration) og flere trafikanter. - Den eksisterende støjskærm bag stationsbygningen, bør forlænges til der hvor bro erstattes af dæmning. Dette for at fjerne noget af togstøjen og eventuelle rystelser. - Der bør etableres en form for afskærmning, ud mod Hobrovej, fra broens begyndelse til den overgår i dæmning, formålet er at dæmpe togstøjen og skjule den markante brokonstruktion. - Indfletningen i Hobrovej anses for at være særdeles risikofyldt, grundet vejens bredde og det dårlige udsyn, fordi vejen svinger umiddelbart syd for indfletningen. Risikoen gælder for trafikanter til og fra broen, men også for den gennemgående trafik. - Der bør etableres en form for ind- og udfletningsanlæg på Hobrovej. - Hobrovej er på visse tider af dagen særdeles kraftig trafikeret, biler i døgnet. - Etableres broløsningen vil grundejerne på Hobrovej overvejen erstatningskrav for tabt ejendomsværdi. Broanlægget ønskes ikke etableret! Tunnelanlæg: Dette anlæg vil bedre kunne indpasses i byen og landskabet. - Trafikrisikoen ved dette anlæg er den samme som nævnt overstående ved broløsningen. - Støjskærmen (som omtalt ovenstående) bør her føres igennem i hele tunnelanlæggets længde. Alternativer: Vore forslag er på mange punkter de samme som Banedanmark af forskellige årsager har fravalgt. Vi må acceptere såvel naturmæssige som økonomiske argumenter. - Dog opfordrer vi til at se på mulighederne for ændringer i forslagene: Løsningsforslag 1: Erstatningsvejen føres fra Dall Møllevej mod nord via den eksisterende sti (som opgraderes) for via en tunnel at krydse banen og flettet ind i det nyetablerede signalstyrede kryds Hobrovej / Skipper Clements Vej.

14 Løsningsforslag 4: Forbedring af dette forslag kan ske ved at indfletningen i Hobrovej flyttes til Lejrevejs udmunding (signalstyret kryds evt. rundkørsel etableres). Argumenterne for realisering af forslag 1 eller 4 er at den store trafikophobning i bymidten på Hobrovej kan undgås og flyttes til velregulerede anlæg i byens udkant. Et andet vægtigt argument er at det voldsomme visuelle indgreb i Svenstrups bymidte undgås. I Svenstrup arbejdes på flere fronter for at ændre områdets karakter, til et velfungerende boligområde i naturskønne omgivelser i fornuftig kombination med aktive virksomheder indenfor handel, håndværk og industri. Vel vidende at Banedanmark har en forholdsvis bunden opgave luk baneoverskæringen i Svenstrup for 51 mio. kr., må vi dog appellere til at der tages hensyn til både nutidige og ikke mindst fremtidige borgere i og omkring Svenstrup, samt byens visuelle udvikling. Økonomi alene bør ikke forhindre en langsigtet både trafikal og naturmæssig optimal løsning: Vi opfordrer derfor Banedanmark til i samarbejde med Svenstrup Samråd og Aalborg kommune at sikre Svenstrups eneste forbindelse til / fra øst for fremtiden. Svenstrup den 29. februar 2012 Hobrovej 770: Hobrovej 772: Kirsten Schumacher Allen Bertelsen Cypresvej 13: Frank Liltorp Hobrovej 774: Karl Wohlfarth Hobrovej 776: Ole Engelbrecht Pedersen Hobrovej 778 A: Poul Henning Ottesen Hobrovej 778 B: Karl Erik Hansen Vedstående personer har ved underskrift på en talon bekræftet høringsvaret. Hobrovej 780: Allan Michaelsen Hobrovej 782: Hobrovej 784: Inge Andersen Arne Svendsen Hobrovej 788: Eigil Dahl Hobrovej 771 B: Restaurant Lams Hobrovej 793: Henrik Boddum Jensen Dette høringssvar sendes til orientering til Svenstrup Samråd og Aalborg Kommune Hobrovej 797: Hobrovej 801: Cypresvej 9: Cypresvej 11: Claus Vestergaard Pedersen Søren Brandt Larsen Viggo Johansen Henning Christensen

15 Trine Vejlskov Jensen (TVJ) Sendt: 3. marts :28 Til: hobro-aalborg Emne: Høringssvar - jernbaneopgradering mellem Hobro og Aalborg. Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført I forbindelse med varslingen af potentielt hurtigere tog mellem Hobro og Aalborg, så er jeg bekymret over, hvilke yderligere støjgener dette medfører for naboer til jernbanerne. Den høje procentuelle hastighedsforøgelse vil medføre væsentligere højere støjtal ved: Togstationer (og specielt naboer til disse) i forbindelse med accelerationer og de-accelerationer Strækninger, hvor hastigheder fremover overstiger det nuværende niveau Spørgsmål: Hvilke konkrete planer foreligger der for at reducere støjtallene/-gener for naboer til Banedanmark på denne strækning? Hvilke konkrete planer foreligger der omhandlende økonomisk kompensation til naboer, hvis jernbaneopgraderingen realiseres? Med venlig hilsen Jan Magnus Nielsen Koldbæksvej Hobro Tlf /

16 Ove Nielsen Torvegyden Skørping Banedanmark Opgradering Hobro-Aalborg 5. marts 2012 På borgermødet i Skørping den 6. februar 2012 fremkom jeg med et forslag om en gangtunnel i stedet for broer. Som det blev anbefalet, fremsender og uddyber jeg hermed mit forslag: Gangtunnel på Skørping Station Der bør etableres én gangtunnel umiddelbart nord for stationen i stedet for to gangbroer og fire elevatortårne. Samtidig bør det gamle ledvogterhus bevares. Hele området omkring stationen er ret enestående med station, vandtårn, posthus, ledvogterhus, gammelt apotek, bank, biograf og kulturstation (tidligere kro). Selvfølgelig holder vi lokale af dette bybillede, men jeg tror at mange andre også anerkender og værdsætter dette tidsbillede. Det fremgår også af jeres miljøredegørelse at stationen og vandtårnet er fredet. Gangbroer og elevatortårne vil skæmme dette bybillede. Nedrivning af det gamle ledvogterhus vil forringe det samlede område. Med den nye vej syd for stationen og en gangtunnel nord for, bliver adgangsforholdene for såvel gående som cyklister godt fordelt, i forhold til byens øvrige trafik, såvel nord som syd for stationen. En gangtunnel kan forbindes i niveau med Egholmsvej, og vil derfor være bekvem for både gående og for trækkende cyklister. Projektet er tydeligvis stærkt præget af de bevilligede 200 mill.kr., men det skal vel ikke i sig selv føre til ødelæggelse af bymiljøet. Uden at kende de nærmere tekniske omstændigheder vil jeg anslå, at meromkostningen så rigeligt vil blive modsvaret af besparelser af to broer og flere (måske alle) elevatorer. Venlig hilsen Ove Nielsen

17 file://e:\høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 10 fra Palle Schoopp Nielsen vedr. Skørpin... Page 1 of Fra: Lotte og Palle Nielsen Sendt: 5. marts :36 Til: hobro-aalborg Emne: Skørping station Til Banedanmark. Jeg vil gerne komme med følgende kommentarer til Skørping station-projektet: Som det fremgår af høringsudgavens side 50 er Skørping en by med grøn karakter, med boligområder på begge sider af jernbanen, hovedsagelig bestående af enfamiliehuse. Området har en åben struktur... Etablering af 2 gangbroer vil i høj grad påvirke det visuelle indtryk af området, og vil fremtræde som 2 "fremmedlegemer" i landskabet. Egholmsvej er en lukket vej med vel beboere. Heraf er der få børn, som ikke skal benytte toget, og nogle erhvervsaktive, som benytter bil i stedet for tog. At bruge 5 mill. kr. - i henhold til tilvalg 1 - ved at montere trappe og elevator for adgang til Egholmsvej, giver ingen mening. Derimod vil tilvalg 2 med anlæg af perrontunnel ved Himmerlandsvej umiddelbart være den bedste løsning, såfremt der bliver adgang for gennemkørende cyklister. På østsiden af jernbanen er der anlagt cykelstier ud mod Skørping nord, hvor der bor rigtig mange børnefamilier, som hver dag skal passere jernbanen. Såfremt der etableres perrontunnel, vil skolebørnene ikke være udsat for den meget stærke trafik, der vil være i området for erstatningsvejen ved Møldrupvej, og som der er i dag med overkørslen ved Himmerlandsvej. Efter min mening vil den bedste løsning dog være tilvalg 3. Her vil der én gang for alle - så langt man kan se - være etableret et stationsanlæg, som tilfredsstiller både cyklister, togrejsende, og som også giver forbindelse på tværs af byen. Desuden vil der blive en bedre og mere sikker afvikling af den kørende trafik til erstatningsvejen ved Møldrupvej. Venlig hilsen Palle Schoopp Nielsen Mølleparken Skørping Desuden bliver man fri for de 2 gangbroer

18 DN REBILD Til Banedanmark Opgradering Hobro-Aalborg Amerika Plads København Ø Gravlev den 5. marts 2012 Kommentarer til planerne for Skørping by ved opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg Området omkring Skørping station er udpeget som kulturmiljø nr. 104a under temaet Bosætning byer og emnet Stationsby. Se Aalborg Historiske Museums beskrivelse af kulturmiljøet, som er vedlagt. Rebild Kommune har som planmyndighed pligt til at beskytte og forbedre de værdifulde kulturmiljøer. Retningslinje i Kommuneplan 2009 lyder således: Beskyttelse af værdifulde kulturmiljøer: Inden for afgrænsningen af de udpegede områder skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted i disse områder. Ændring af anvendelsen af historisk værdifulde bygninger og anlæg inden for de udpegede kulturmiljøer kan finde sted, hvis den tjener til anlæggenes bevarelse, respekterer de særlige kulturtræk og er i overensstemmelse med øvrig planlægning og lovgivning. Ved sin store grad af uforandrethed herunder fredede bygninger, oprindelig vej- og bebyggelsesstruktur afspejler området omkring Skørping station med unik tydelighed den udvikling, som fandt sted på flere lokaliteter i landet som følge af jernbanens etablering sidst i 1800-tallet. Jernbaneoverkørslen på Jyllandsgade er således centrum for det kulturmiljø, som Skørping Kommune i sin tid ønskede at beskytte med udpegningen, ligesom overkørslen er grundlæggende for områdets bebyggelsesstruktur. Her er tilmed tale om et levende kulturmiljø, idet det meste af stationsområdet (herunder overkørslen) stadig opfylder sin oprindelige funktion. Der ligger en stor værdi i, at kulturmiljøet ikke blot er en samling arkitektoniske enkeltelementer, men en sammenhængende helhed, som stadig kan opleves i fuld funktion. I Banedanmarks Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg vurderes planens indvirkning på kulturmiljø nr. 104a. Vi står helt uforstående over for, at de planlagte ændringer i Skørping inkl. nedlæggelse af overkørslen, etablering af erstatningsvej samt etablering af gangbro i Jyllandsgade først vurderes til ikke at påvirke kulturmiljøet, for efterfølgende i redegørelsen at beskrives som en mulighed for forbedring kulturmiljøet.

19 DN REBILD For det første er en ny vejstruktur og nedlæggelse af overkørslen helt grundlæggende ændringer af kulturmiljøet, ligesom nedrivning af bygninger bl.a. det såkaldte ledvogterhus på Jyllandsgade vil afbryde den sammenhængende husrække og give området ved banelegemet en ny mere åben karakter. Etablering af en gangbro med elevatortårne i stil med den på Støvring Station vil dominere området visuelt som et fremmedelement i den ellers ret homogene bygningsmasse, der rummer både fredede og andre gamle velbevarede bygninger. Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg indeholder en tegnet visualisering af erstatningsvejen mellem rundkørslen ved Buderupholmvej og Møldrupvej, men ingen visualisering af gangbroen på den - efter nedrivningen - mere åbne Jyllandsgade. Vi mener, at en seriøs vurdering af en ny gangbros betydning for kulturmiljøet er umulig uden en fotomanipuleret visualisering. Vi betragter derfor den manglende visualisering som et bevidst fravalg, da en tydeliggørelse af ændringerne kunne skabe modvilje blandt borgerne. Vi foreslår derfor, at der udarbejdes en visualisering af den centrale del af kulturmiljøet med de planlagte ændringer. Ud fra visualiseringen skal det være muligt at se, hvordan ændringerne vil tage sig ud fra flere vinkler. Vi foreslår, at Banedanmark i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen revurderer ændringernes betydning for kulturmiljøet og at planen inklusiv visualiseringen sendes ud i fornyet høring. Som det fremgår af ovenstående, ser vi helst, at kulturmiljøet i Skørping bevares så uændret som overhovedet muligt. Bliver overkørslen alligevel nedlagt, peger vi på en tunnelløsning på Jyllandsgade for både forgængere, kørestolsbrugere og cyklister. Vi foreslår en løsning, hvor meget lidt af anlægget bliver synligt over gadeplan. Ved evt. etablering af erstatningsvej gennem arealet med fredsskov, 3-beskyttet mose og vandhuller, henstiller vi til at bevare så meget af den eksisterende vegetationen som overhovedet muligt. Vi foreslår, at kongebregner og padder flyttes i samarbejde med lokale aktører på den for disse arter mest skånsomme måde og tidspunkt. Med venlig hilsen Danmarks Naturfredningsforening i Rebild Kommune v/ formand Anette Bruun Hansen, Gravlevvej 32, 9520 Skørping og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg v/ formand Jørgen Elsøe Jensen, Magnoliavej 70, 9000 Aalborg

20 file://e:\høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 12 Høringssvar.htm Page 1 of Fra: Bitt Juul Jensen Sendt: 5. marts :04 Til: hobro-aalborg Emne: Høringssvar Skørping d Høringssvar vedr. opgradering af jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg Jeg vil anbefale, at man laver en gå og cykel tunnel under banen, hvor den nuværende baneoverskæring er i Skørping for at undgå, at byen bliver delt op i to. Forbindelsen på tværs, mener jeg, er vigtig. En gangbro vil bestemt ikke pynte midt i byen. Jeg vil således anbefale Tilvalg 3 IC togene skal fortsat stoppe i Skørping Igennem 23 år har jeg pendlet fra Skørping til mit arbejde i Aalborg. Jeg hilste det velkomment, da vi fik Nærbanen. Dels fordi vi så fik halv times drift fra Skørping, og dels fordi jeg synes, det var godt, at beboerne i Støvring, Svenstrup op Skalborg også fik mulighed for god offentlig transport. Jo flere mennesker over i offentlig transport, jo bedre får vores miljø det. Selvom der i planen står, at IC togene fortsat skal stoppe i Skørping, kan jeg have en vis bekymring for, at Støvring, som i så mange andre anliggender vil forsøge at overrule med henblik på at få IC togene til at stoppe i Støvring på bekostning af Skørping. Det må ikke ske. Skørping by er simpelthen bygget op omkring banen Se følgende: Med venlig hilsen Bitt Juul Jensen Sdr. Kirkevej Skørping

21 Motorvejsudfletning ved Dall Pladsforholdene ved Dall meget trange, og især Dall kirke bliver meget påvirket af den nye motorvejsudfletnings udformning. Kirkemyndighederne har foreslået at rykke motorvejsudfletningen mod syd. Derved bliver omvejskørselen fra nord mod vest større og den aflastende effekt for Skalborg tilsvarende mindre. Derfor kunne en anden udformning være interessant. Alternativ Linieføring vest om Aalborg City Syd Dall Villaby Dall For at reducere støjgenerne ved Hasseris og Dall Villaby foreslås det at følge argumenterne fra borgergrupper i Hasseris og Dall og rykke linieføringen for E39 mod syd-vest (vist med rødt). For at løse problemerne ved Dall kirke foreslås det, at sløjfe de nordvendte ramper (den halve trompet) og i stedet etablere en direkte forbindelse mellem E45 og City Syd. I det følgende er vist alternative forslag, som alle løser op for problemerne ved Dall kirke og som på forskellig måde skaber forbindelse til City Syd og mulighed for udveksling mellem de to motorveje fra nord. To forslag er vist efterfølgende: Forslag 1 omfatter en shunt mellem E45 og E39 på samme måde, som udvekslingen sker i dag ved Bouet mellem de to motorveje E45 og E39. Trafik mellem de to motorveje vil primært bestå af trafik mellem E45, nord og City Syd og trafik mellem Svenstrup og E45, nord. Der er samtidig vist en tilslutning til Dallvej, som vil give trafik fra Ferslev/Dall mulighed for at komme på motorvejen og derved reducere den gennemkørende trafik gennem Dall Villaby. Forslag 2 tager udgangspunkt i, at langt den overvejende del af trafikken, der vil udveksle mellem de to motorveje, er trafik til og fra lokalområdet: City Syd og Svenstrup. Derfor foreslås en vejforbindelse mellem Hobrovej og Dallvej, som skal løse følgende: a. Etablere forbindelse mellem E45, nord og City Syd b. Etablere forbindelse mellem Svenstrup og E45, nord c. Etablere forbindelse mellem Dallvej og Hobrovej som erstatning for den nedlagte jernbaneoverskæring i Svenstrup 1 1 For de ejendomme (<10), der er placeret umiddelbar øst for den nedlagte jernbaneoverskæring, vil løsningen medføre nogen omvejskørsel. Fodgængere og cyklister vil med fordel kunne benytte broen ved Svenstrup station især hvis denne forsynes med elevator. Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * 1

22 Forslag 1 Forslag 2 De to forslag er ikke vurderet trafikteknisk i detaljer, men begge vurderes at være mulige og kunne tilgodese en række af de kritiske punkter, der har været fremme under debatten. Det bemærkes, at Interesserenterne omkring Dall Kirke og Dall Villaby er orienteret om forslagene og er enige i de opnåede forbedringer. Det skønnes, at ca køretøjer i døgnet vil benytte forbindelsen mellem Dallvej og Hobrovej. Det vil aflaste Skalborg Bakke og Mariendals Mølle Motorvejen for ca køretøjer i døgnet, hvilket vil være tilstrækkeligt til at undgå de værste kødannelser i krydset ved Hobrovej Indkildevej. Efterfølgende er løsningen vist i sin helhed. Udvidelse af City Syd syd for IKEA Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * 2

23 IKEA Linieføring for motorvejen flyttes væk fra Dall Villaby Ny vej mellem Dall og Svenstrup med nordvendte ramper giver tilslutning til motorvejen for Svenstrup Nord og City Syd - syd For at lette presset på Skalborg Bakke er det nødvendigt at fokusere ikke blot på City Syd, men også på Svenstrup. Svenstrup er Aalborg kommunes næststørste bysamfund med ca indbyggere og et aktivt erhvervsliv, som genererer en betydelig trafik, som i dag primært skal presses gennem Skalborg i retning mod Aalborg. Derfor skal forbindelsen mellem Hobrovej og E45 være så direkte som muligt. I Vejdirektoratets forslag skal Svenstrup trafikken først køre mod nord næsten frem til IKEA for derefter at køre mod sydøst frem til motorvejsudfletningen syd for Dall. I alt en ikke ubetydelig omvej. Efterfølgende er vist to alternative tilslutninger til Hobrovej. Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * 3

24 IKEA IKEA I dette alternativ tilsluttes forbindelsen Dallvej Hobrovej rundkørselen ved Atletikvej. Her har også Gjøl Pølser udkørsel. Løsningen vil give den mest direkte forbindelse mellem Hobrovej og E45 for trafikken fra Svenstrup. IKEA I dette alternativ tilsluttes forbindelsen Dallvej Hobrovej en rundkørsel ved et kommende tilslutningsanlæg for motorvejsafgreningen vest om Aalborg (E39). Det tilgodeser lidt bedre trafikken til City Syd, medens trafikken fra Svenstrup påføres en mindre omvejskørsel. Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * 4

25 En 1. etapeløsning IKEA Nedlæggelse af jernbaneoversk æring i Svenstrup Forbedring af vejforbindelse mellem Dall Møllevej og den nye forbindelsesvej. Evt. senere lukning af bro ved etablering af afgrening til E39 En 1. etapeløsning vil kunne bestå af en 2-sporet vej mellem Dallvej og Hobrovej med nordvendte ramper på E45 syd for Dall Villaby. I forbindelse med nedlæggelsen af jernbaneoverskæringen i Svenstrup må der etableres en bedre vejforbindelse mellem den nye vej og Dall Møllevej. En 1. etapeløsning kunne finansieres gennem bidrag fra Banestyrelsen, Vejdirektoratet og Aalborg kommune. Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * 5

26 Gangbro over jernbanen I Svenstrup er man ikke glade for den viste løsning (BaneDanmark), som vil bringe en bro over banen op i 8 meters højde i et område ved stationen, som er omfattet af en byforskønnelsesproces. Problemet med en erstatningsvej for Dall Møllevej er de 7 ejendomme, der er placeret umiddelbart øst for jernbanen. Den nuværende gangbro over jernbanen kunne udbygges med elevator, hvorved fodgængere og cyklister lettere kan komme over banen til skole og butikker. ALH/ Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * 6

27 file://e:\høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 14 DI Høring af miljøredegørelse.htm Page 1 of Fra: Jakob Svane Sendt: 6. marts :35 Til: hobro-aalborg Cc: Annette Christensen Emne: Høring af miljøredegørelse Til Banedanmark Dansk Industri har modtaget miljøredegørelsen for opgradering af banen Hobro-Aalborg i høring. Dansk Industri skal hermed meddele, at vi ikke har bemærkninger til miljøredegørelsen ud over, at redegørelsen ikke indeholder en beregning af projektets samfundsøkonomiske rentabilitet. Selv om der ser ud til at være betydelige tidsgevinster i trafikken mellem de større provinsbyer, kan Dansk Industri således ikke forholde sig til, om anlægsudgifterne i projektet står mål med de samfundsmæssige gevinster. Dansk Industri skal på den baggrund opfordre Banedanmark til altid at inkludere beregninger af samfundsøkonomisk rentabilitet i miljøredegørelser. Med venlig hilsen Jakob Svane Konsulent Infrastruktur (+45) (+45) (Mobile) di.dk

28 Fra: Jens Søndergaard Sendt: 6. marts :38 Til: hobro-aalborg Emne: Høringssvar Vedhæftede filer: Ny vej.pdf Til Banedanmark Høringssvar ang.at jeg ønsker at sælge hele det stykke jord der gennemskæres af ny vej over banen i Ellidshøj Kort og tekst vedhæftet. Mvh. Jens Søndergaard Mjels Brovej 1 Ellidshøj 9230 Svenstrup J.

29

30 Til: Banedanmark Svenstrup d Opgradering Hobro-Aalborg Amerika Plads København Ø Henvendelse til Banedanmark vedr. opgradering Hobro-Aalborg Svenstrup Indsigelse og Idéer til miljøredegørelsen Banedanmarks primære løsning i Svenstrup, som består af en broløsning, er en uacceptabel løsning. En sådan løsning vil give enorme visuelle gener, idet bygningsværket vil fremstå som en kæmpe klods midt i byen. Som vi ser det, er der kun tre acceptable løsningsmuligheder: 1. At der etableres en tunnel i stedet for en bro. En tunnel vil især visuelt være meget bedre for Svenstrup by. I forbindelse med denne tunnel vil vi anbefale, at der ved tilslutningen til Hobrovej etableres højresvingsbane og lyskryds, for at trafikken nemmere kan glide. 2. At der etableres en tunnel ved den nuværende overkørsel, som udflettes i en sløjfe på p- pladsen, som ligger ved siden af stationen. Denne parkeringsplads bliver kun benyttet at meget få, og der kan derfor sagtens laves en mindre parkeringsplads syd for stationen i stedet for. 3. En erstatningsvej som går fra Dall Møllevej mod nord, og som rammer Hobrovej i krydset mellem Hobrovej og Skipper Clements vej. Ved denne løsning undgår man at tilslutningen til Hobrovej ligger midt i byen, men uden at tilslutningen kommer for langt væk fra den oprindelige overkørsel. En fordel er også, at der allerede er etableret lyskryds i krydset mellem Hobrovej og Skipper Clements vej. Ved denne løsning er det dog vigtigt, at der opsættes skilte med privat vej på Svenstrup Banevej, idet denne vej vil kunne fungere som en smutvej for de bilister, som skal syd på fra Dall Møllevej. Svenstrup Banevej er en privat fællesvej, hvilket betyder, at beboerne på denne vej selv står for vedligeholdelse af vejen samt udgifter hertil og derfor ikke ønsker unødig kørsel på vejen. Kommentar til miljøredegørelsen S. 21 Nedlæggelse af overkørsler På side 21 i miljøredegørelsen står der følgende: Dall Møllevej skaber forbindelse mellem Svenstrup og bysamfundene Ferslev, Dall og Dall Villaby, hvor Svenstrup benyttes til indkøb, fritidsaktiviteter m.v. Dall Møllevej er dog ikke skolevej for børn fra nogle af de nævnte bysamfund Omfanget af cykeltrafik på Dall Møllevej vurderes at være begrænset, idet der kun er 5-10 husstande på Dall Møllevej øst for jernbanen. Kommentar til ovenstående citater: Nej, Dall Møllevej er ikke skolevej for børn i de nævnte bysamfund, men er det for de borgere, som bor øst for banen på Dall Møllevej og sidevejene til Dall Møllevej (Svenstrupholm og Svenstrup Banevej), hvor der ligger 28 huse. S. 23 Erstatningsvej broløsning 1

31 Til: Banedanmark Svenstrup d Opgradering Hobro-Aalborg Amerika Plads København Ø På side 23 i miljøredegørelsen står der følgende: Broen suppleres med elevatorer for at sikre tilgængelighed for alle. Trappen kan eventuelt suppleres med en sliske, så man kan trække sin cykel med hen over broen. Kommentar til ovenstående citat: En elevator er selvfølgelig nødvendig, så man kan få cykler og barnevogne med toget, både når man skal syd- og nordpå. Vi mener også, at det er nødvendigt med en cykelsliske, så man kan trække sin cykel med hen over broen. Dette vil sikre en hurtig og nem tilgang til de naturskønne stier øst for banen. S. 32 Køreplanseksempler På side 32 i miljøredegørelsen står der følgende: Som det fremgår af køreplanseksemplet i tabel 4, vil opgraderingen Hobro-Aalborg betyde, at InterCity-togene ikke standser mellem Skørping og Aalborg, Kommentar til ovenstående citat: Dette mener vi, er en enorm forringelse for borgerne i Svenstrup. Hvis man nu bor i Svenstrup og arbejder i Hobro, så skal man skifte tog undervejs. Dette får da ikke flere lokale til at benytte offentlig transport, tværtimod. Det virker som om, at opgraderingen kun skal forbedre forholdene for de personer, som rejser mellem de større byer. S Visuelle forhold På side i miljøredegørelsen står der følgende: Selvom den tætte beplantning ved Hobrovej fjernes vil en tunnel ikke fremtræde markant. I stedet vil det betyde en bedre visuel kontakt med det åbne landskab mod øst. Da størstedelen af anlægget vil ligge i åbent land og ved erhvervsområde mellem banen og Hobrovej, vil en tunnel ikke give væsentlige visuelle gener for beboerne i området. Broen etableres med frihøjde på 6 m og vil derfor blive et markant visuelt element i omgivelserne. Den nuværende høje træbeplantning skal lokalt fjernes langs jernbanen, hvilket betyder, at boliger på Hobrovej vil få frit udsyn til en broløsning. Fra Dall Møllevej og Svenstrup Banevej vil der ligeledes være frit udsyn til broen, da erstatningsanlægget placeres i det åbne landskab. Belysning fra vejanlægget vil øge erstatningsanlæggets synlighed i døgnets mørke timer, både tæt på og på længere afstand. Kommentar til ovenstående citater: Da Banedanmark selv beskriver, at en tunnelløsning vil være en bedre løsning visuelt end en broløsning, så er vi uforstående overfor at Banedanmark alligevel vælger broløsningen, som deres primære løsning. En broløsning vil bl.a. have følgende negative konsekvenser for det visuelle: 2

32 Til: Banedanmark Svenstrup d Opgradering Hobro-Aalborg Amerika Plads København Ø i. En frihøjde på 6 m betyder i realiteten en bro på ca. 8,5 m ved banen og ca. 11 m øst for banen. Et sådan bygningsværk vil virke skæmmende for Svenstrup by. ii. En broløsning vil også betyde at flere beboere både på Hobrovej og på Svenstrup Banevej vil få udsigt til betonelementer i stedet for naturområder. iii. Vejbelysningen på broen vil skinne ind i de omkringliggende boliger. S. 68 Støj fra vejtrafik På side 68 i miljøredegørelsen står der følgende: Trafikken på Hobrovej er dog væsentlig større, hvorfor støjbidraget fra vejtrafikken på erstatningsanlægget ikke vil betyde mærkbare ændringer for nogen boliger i Svenstrup uanset om der vælges en bro over jernbanen eller erstatningsvejen lægges i en tunnel under jernbanen. Kommentar til ovenstående citat: Selvfølgelig er der allerede en del støj fra Hobrovej, men vi mener, at den støj, som vil komme som følge af en broløsning, er en anden form for støj. Idet følgende er gældende for en broløsningen: i. Biler og lastbiler vil skulle accelerere op ad broen. ii. Det vil ikke kunne undgås, at køretøjer vil komme til at holde i kø for at komme ud på Hobrovej. Dette vil betyde køretøjer, som hele tiden stopper op og igangsætter. iii. Ved en broløsning vil trafikken befinde sig højere oppe, hvilket vil give støj i højden. Støj som kan forplante sig ned over byen. Kommentar til anlægsfasen S. 11 Påvirkning af omgivelserne mens banen opgraderes På side 11 i miljøredegørelsen står der følgende: I anlægsperioden vil der lokalt være gener i form af støj, vibrationer og støv. Disse gener vil blive begrænset i videst muligt omfang, og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer. Kommentar til ovenstående citat: Vi vil gerne påpege, at information til jernbanens naboer er meget vigtig i forbindelse med anlægningsfasen. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at jernbanens naboer ikke nødvendigvis kun er de beboer, som bor lige op af den nuværende overkørsel og der, hvor den nye erstatningsvej vil blive anlagt, men også de beboere, som bruger vejsystemet i området dagligt. I den forbindelse vil vi opfordre til, at Banedanmark sender breve ud frem for blot at annoncere i aviserne. Yderligere vil vi foreslå, at der tilknyttes en kontaktperson, som man kan ringe til i forbindelse med problemer eller spørgsmål under hele anlægsfasen. 3

33 Til: Banedanmark Svenstrup d Opgradering Hobro-Aalborg Amerika Plads København Ø S. 85 Trafikken Hilsen På side 85 i miljøredegørelsen står der følgende: Svenstrup Banevej lukkes midlertidigt i en del af anlægsfasen. Der etableres omkørsel via Runesvinget i Svenstrup syd, for almindelig trafik. For tung trafik kan omkørslen ske via Dallvej over Skalborg/Dall (mod nord) eller via Ferslevvej/Bonderupvej (mod syd). Som adgangsvej til arbejdspladsen øst for banen anvendes enten Svenstrup Banevej, eller Dall Møllevej. Kommentar til ovenstående citater: Her må vi påpege, at den beskrevne omkørsel for tung trafik er helt ukorrekt. De veje, som nævnes i beskrivelsen, ligger slet ikke i nærheden af Svenstrup Banevej. I forbindelse med den midlertidige lukning af Svenstrup Banevej vil vi gøre opmærksom på, at der selvfølgelig i hele anlægsfasen skal være adgang til Svenstrup Banevej for redningskøretøjer. Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at det om vinteren kan det være umuligt at bruge omkørslen via Runesvinget, idet viadukten er meget glat om vinteren. Vi vil også lige minde Banedanmark om, at Svenstrup Banevej er en privat fællesvej, så i tilfælde af at denne vil blive brugt i forbindelse med anlægsfasen, så kræver vi selvfølgelig, at Banedanmark retablerer vejen med asfaltbelægning som hidtil. Mie Kjær Lauritsen & Anders Skov Sørensen Svenstrup Banevej Svenstrup Alex & Susanne Vestergaard Svenstrup Banevej Svenstrup Annette & Niels Thomsen Svenstrup Banevej Svenstrup Christina Bech Glerup Nielsen & René Egelund Nielsen Svenstrup Banevej Svenstrup Dorthe Vanggaard Nielsen Svenstrup Banevej Svenstrup 4

34 Rebild KOMMUNE Banedanmark Opgradering Hobro-Aalborg Amerika Plads København ø Mai!: Hobrovej Støvring Høring vedr. opgradering Hobro-Aalborg DATO: 6. marts 2012 Rebild Kommune har med interesse læst Miljøredegørelsen om opg raderingen af banestrækningen Hobro-Aalborg, som Banedanmark har sendt i høring frem til den 7. marts Byrådet har på møde den 1. marts 2012 behandlet Mi!jøredegørelsen og har følgende kommentarer til redegørelsen. Byrådet vil gerne anmode om at få afdækket 2 løsningsforslag for at etablere en underføring i stedet for den planlagte overføring ved stationen. Første løsningsforslag er etablering af en underføring med cykelsliske og elevator i sydenden af stationen, som beskrevet i tilvalg 3. Det andet løsningsforslag, der ønskes beskrevet, er etablering af en underføring med ramper og uden elevator. Begge løsningsforslag er interessante, da de begge giver en bedre sammenhæng i byen med skole og fritidsliv samt giver et bedre æstetisk/visuelt billede på stedet. SAGSNR.: 12/1364 SAGSBEHANDLER: Dorte Munk Nielsen DIREKTE TLF.: DIREKTE E-POST: Støvring er et trafikalt knudepunkt for den kollektive trafik i Rebild Kommune. Der er god dækning af busforbindelser til alle byerne i kommunen til og fra Støvring, hvilket giver mange pendlere på Støvring station. Det er derfor et stort ønske fra Byrådet at IC togene fortsat stopper i Støvring efter Med venlig hilsen ~~ i~) }) /J ~I!:J GUO/bJ-~ ~inther / Erik Odder Borgmester Kommunaldirektør

35

36 KKR NORDJYLLAND BaneDanmark, opgradering Hobro-Aalborg 7. marts 2012 Vedrørende opgraderingen af banen Hobro-Aalborg De nordjyske kommuner og Region Nordjylland samarbejder om de nordjyske infrastrukturprioriteter, hvor en af dem er forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn. På den baggrund er vi glade for at Staten nu investerer i at forbedre hastigheden på noget af denne jernbane mellem Hobro og Aalborg. BaneDanmarks projekt omfatter: 1. Nedlæggelse af overkørsler i Skørping, Svenstrup og Ellidshøj. 2. Ombygning af Skørping Station. 3. Gennemførelse af trafikale analyser med henblik på at identificere nødvendige tilpasninger af sporlayout for opnåelse af timemodellen mellem Aarhus og Aalborg. Når det gælder de to første punkter har disse særligt betydning i de direkte berørte kommuner, og dette overordnede høringssvar forholder sig ikke til den konkrete udformning disse konkrete projekter. Vi bemærker, at projektet i første omgang sigter på en omgradering af jernbanen Hobro-Aalborg til en højere hastighed på 160 km/t. Dette er i første omgang lavere end de 200 km/t, der er besluttet i det brede landspolitiske forlig En Grøn Transportpolitik fra På infrastrukturkonferencen 1. september 2009 var det en nordjysk udmelding at de 200 km/t er en vigtig del af at hovedbanenettet går til Nordjylland. På vores møder med Transportminister og Transportudvalg i efteråret 2011 var de nordjyske indspil blandt andet, at hovedbanenettet til Fredericia-Aalborg bør elektrificeres. KKR Nordjylland og Region Nordjylland har tidligere udtrykt, at Staten snarest muligt bør træffe principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse, der vil styrke togtrafikken mellem Øst- og Vestdanmark. Uanset den fremtidige løsning for togtrafikken mellem Øst- og Vestdanmark er jernbanen mellem Aalborg og Aarhus en nordjysk del af det overordnede danske hovedbanenet. Vi ønsker med dette høringssvar at markere, at det er glædeligt, at der investeres i jernbanen i Nordjylland, men at der fremadrettet også skal være fokus på at opfylde ambitionen i forhold til blandt andet den hastighed på over 160 km/t på jernbanestrækningen Aalborg-Hobro, der er besluttet i det brede landspolitiske forlig En Grøn Transportpolitik fra Med venlig hilsen Ulla Astman Regionsrådsformand H.C. Maarup Borgmester, Mariagerfjord Kommune Formand for Kommunekontaktrådet

37 file://e:\høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 20 henvendelse vedr. overføring af bane i i... Page 1 of Fra: Torben Andersen Sendt: 7. marts :30 Til: hobro-aalborg Emne: henvendelse vedr. overføring af bane i i Skørping Jeg er af den meget klare opfattelse, at der skal laves underføringer under banen i stedet for en stor(e) broer/overføringer. Det vil æstetisk ødelægge fornemmelsen af en smuk station, vandtårn mv.samt skæmme hele byen. Pengene til underføring skal kun findes en gang og vil givet også være billigere i vedligehold. Med venlig hilsen Torben Andersen Hanehøjvej 6 DK 9520 Skørping Telefon: Mobil:

38 Forslag til alternativ føring af jernbane-krydsning i Skørping Vi håber der er villighed til at se med friske øjne på at frembringe den bedste løsning for at få Skørping til at fungere som mere end en gennemfartsvej. Det bør huskes, at den af Banedanmark foreslåede tunnelløsning oprindelig er placeret på landkortet omkring 1920, da Skørping ikke bestod af ret meget mere end hovedgaden. Byens nuværende og fremtidige udvikling går mod nord, og den her foreslåede løsning kan sikre, at det unikke miljø omkring station og Kulturstation kan bevares som en integreret og brugbar del af by-billedet, og ikke bare ender som en stærkt trafikeret gennemfartsvej. Der stilles hermed forslag om at den foreslåede krydsning af jernbanesporet i Skørping flyttes, til en placering ca. 300 m nordligere. Den primære begrundelse for forslaget, er et ønske om en bedre trafikafvikling gennem Skørping, så man reducerer mængden af lastbiler og personbiler, der har behov for at passere bymidten. Forslaget er, at krydsningen placeres lige nord for stationen, og syd for det nye lægehus. I den østlige side afsluttes krydsningen med en rundkørsel på den trekant af den gamle markedsplads, der stadig henligger ubrugt. Der er rigelig plads til at Sverriggårdsvej, Gl. Skørpingvej og indkørsel til indkøbs-området kan kobles på rundkørslen, og husene på Markedsvej ligger rigeligt langt nok væk, til ikke at blive påvirkede. I den vestlige ende krydses over Egholmsvej, og der fortsættes i en blød bue, der ender lidt nord for plejehjemmet, med tilslutning til Buderupholmvej. Oversigtsforholdene burde her kunne give valgfrihed mellem et T-kryds og en rundkørsel. Se den vedlagte skitse. Den indtegnede rundkørsel på markedspladsen har samme størrelse som rundkørslen ved Buderupholmvej. Hvis man ser på topografien, vil det mest logiske være at lave krydsningen som en bro. Den østlige ende, på markedspladsen, har allerede i dag næsten fuld højde til togenes krævede frirum. Den vestlige ende kan placeres, så kun 1 hus bliver berørt, hvis broen drejes en lille smule mod vest-nordvest. Der er nemlig temmelig god plads mellem husene på det sted på Egholmsvej. Med hensyn til at lande broen, er der så meget plads man måtte ønske, hen over vådområdet. Måske vil det af hensyn til økologi og omkostninger til drænpumpning være fordelagtigt at fortsætte på piller hen over vådområdet, indtil man passerer Mosevej. Der er ca. 300 m fra Egholmsvej til Mosevej. Passagen af Mosevej kan placeres nord for det sidste beboelseshus og syd for spejderhytten, så man undgår ekspropriation af huse på det sted. Prisen for selve bro-delen må kunne findes ret præcist, for den vil ligne den bro der blev bygget til Støvring ådale for et par år siden. Den afsluttes også højt i den ene side. Hvis man absolut vil lave passagen som en tunnel, er det også muligt, men det er korrekt, at der så nok bliver en noget stejl opkørsel til Gl. Skørpingvej.

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Referat 08.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup Der var ca. 65 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark, Aalborg byråd og Aalborg Kommune.

Læs mere

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup.

Til September Henvendelse med ønske om ændringslov for L123, nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 20 Offentligt Til September 2013 Transportminister Pia Olsen Dyhr Folketingets Transportudvalg Banedanmark Nordjyske Folketingspolitikere Henvendelse med ønske

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Referat 07.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Der var ca. 80 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark. Selve mødet varede fra kl. 19.00

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, januar-marts

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, januar-marts Høringsnotat - Behandling af høringssvar, januar-marts Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg September 2012 ISBN: 978-87-7126-088-5 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2

TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2 BANEDANMARK TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Skørping erstatningsanlæg

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Mail: hobro-aalborg@bane.dk www.banedanmark.dk

Læs mere

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-062-5 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer

Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Vedr. nedlæggelse af usikrede jernbaneoverskæringer Overkørsel 310-311 Ved nedlæggelse af disse overkørsler opgraderes en eksisterende markvej til privat fællesvej og den forlænges til en eksisterende

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Bemærkninger til Lokalplan 1043.

Bemærkninger til Lokalplan 1043. Bemærkninger til Lokalplan 1043. Med de planlagte by forandring i lokalplan 1043 og 1045, vil området omkring Blomstervej, blive kraftigt forandret, og trafikken på Blomstervej vil blive yderligere belastet.

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-061-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget. Maj 2014 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj plan-byg-miljo@ishoj.dk Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014, Ishøj Kommune Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

SÅ SKÅN DOG SKØRPING STATION!

SÅ SKÅN DOG SKØRPING STATION! Arbejdsgruppen Skørping Station nedsat af Skørping Borgerforening, Skørping Erhvervsforening og Danmarks Naturfredningsforening i Rebild kommune SÅ SKÅN DOG SKØRPING STATION! I Skørping har vi et enestående

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Med henvisning til det udsendte brev om adresseændring for del af Mosskovvej / Sdr. Banevej, er hermed vedlagt nogle forslag.

Med henvisning til det udsendte brev om adresseændring for del af Mosskovvej / Sdr. Banevej, er hermed vedlagt nogle forslag. 1 - Torben Holm Med henvisning til det udsendte brev om adresseændring for del af Mosskovvej / Sdr. Banevej, er hermed vedlagt nogle forslag. Stendyssestien Begrundelse: Ved vejens udmunding i Mosskovvej

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Lolland Kommune: 12. Nystedvej (stiunderføring) 13. Højminde (markvejsunderføring) 14. Kjærstrup ("den gamle roebaneviadukt")

Lolland Kommune: 12. Nystedvej (stiunderføring) 13. Højminde (markvejsunderføring) 14. Kjærstrup (den gamle roebaneviadukt) Til kamp for stier og småveje! Nedenstående opgørelse bragtes i Folketidende d. 15. oktober 2011. Den opregner 11 mindre veje og 3 stier, der ikke overlever den påtænkte udbygning af jernbanen over Lolland

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere