Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme"

Transkript

1 Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar /08-1 Lægernes Pension pensionskassen for læger

2 Side 2/10 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring, der omfatter medlemmerne af Lægernes Pension og som giver ret til udbetaling af en sum, hvis medlemmet i forsikringstiden får diagnosticeret en af de. En række betingelser nævnt nedenfor skal være opfyldt, før summen kan udbetales. Forsikringen dækker, jf. 4, pkt. A-U, der diagnosticeres i forsikringstiden. Diagnose stillet uden for forsikringstiden er ikke dækket af forsikringen. Forsikringen træder i kraft 1. januar 2005 og gælder indtil videre, dog betinget af: at pensionsen for den pågældende måned er beregnet ud fra et pensionsbidrag, der udgør mindst det almindelige medlemsbidrag som fastsat på generalforsamlingen at medlemmet ved månedens begyndelse er under 70 år at medlemmet ved månedens begyndelse ikke er alderspensioneret fra Lægernes Pension at medlemmet ved månedens begyndelse ikke er invalidepensioneret fra Lægernes Pension. Forsikringsbetingelserne er ændret med virkning fra 1. januar 2008, fra 1. januar 2012, fra 1. januar 2013, fra 1. januar 2014, fra 1. januar 2015, fra 1. januar 2017 og igen fra 1. januar Diagnoser behandles i henhold til de forsikringsbetingelser, der var gældende på diagnosetidspunktet. Stk. 1. Forsikringsen omfatter ikke de kritiske i 4, pkt. A-T, som medlemmet har fået diagnosticeret inden forsikringstidens begyndelse (det er diagnosetidspunktet, der er afgørende, og ikke det tidspunkt, hvor medlemmet får kendskab til diagnosen). For 4 A (kræft) gælder dog, at hvis medlemmet inden forsikringstidens begyndelse har fået konstateret kræft, og der er gået mindst 10 år, siden en kræftdiagnose blev stillet, vil der være ret til udbetaling, hvis der atter diagnosticeres en kræftsygdom i henhold til 4 A. Det er en forudsætning, at der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i nævnte periode. Hvis medlemmet inden forsikringstiden har fået stillet diagnosen efter 4 B (større blodprop til hjertet), 4 C (bypass-operation /PCI behandling) eller 4 N (større organtransplantationer), er medlemmet ikke omfattet af hverken 4 B, 4 C eller 4 N. Er medlemmet konstateret HIV-positiv inden forsikringstiden, er medlemmet ikke dækket af 4 K og L (HIV og AIDS). Stk. 2. Når der er sket udbetaling for en kritisk sygdom efter 4, pkt. A-T, dækker forsikringen ikke længere den pågældende og andre kritiske omfattet af det punkt, der har medført udbetaling af forsikringssummen. Eksempelvis er alle kræftformer omfattet af ét punkt, således at der ikke kan ske udbetaling under dette punkt mere end én gang, selv om medlemmet efterfølgende får diagnosticeret andre kræftformer. Dog kan der ske udbetaling flere gange for kræftdiagnoser i henhold til 4 A, hvis der ved diagnosticering af en kræftsygdom i henhold til 4 A er gået mindst 10 år, siden der sidst blev stillet en kræftdiagnose i henhold til 4 A. Det er yderligere en betingelse, at der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i den nævnte 10-års-periode. For øvrige diagnoser under 4 B, 4 C osv. kan der kun udbetales højst én gang. Er der sket udbetaling efter

3 Side 3/10 4 B (større blodprop til hjertet) eller 4 C (bypass-operation /PCI behandling), dækker forsikringen fremover hverken 4 B eller 4 C. Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af mere end én, at der er forløbet mindst 12 måneder, siden sidste sberettigede diagnose blev stillet og tidspunktet for den nye diagnose. Er udbetaling sket ved accept på venteliste, regnes 12-måneders-fristen først fra foretaget operation. Stk. 4. Det er en betingelse for udbetaling af forsikringssummen ved udvalgte kritiske, at medlemmet er i live en måned efter, at diagnose er stillet. Stk. 5. Retten til udbetaling af den for ved fastsatte forsikringssum bortfalder ved medlemmets død, medmindre medlemmet skriftligt har bedt om udbetaling over for Lægernes Pension og på dette tidspunkt opfylder betingelserne for at få udbetalt forsikringssummen. I sådanne tilfælde udbetales forsikringssummen til medlemmets bo. Ved en udvalgt kritisk sygdom forstås en sygdom beskrevet i pkt. A-T med tilhørende beskrivelse, krav og undtagelser. Ved en diagnose i forsikringsbetingelsernes forstand forstås en konstatering af, at en af de udvalgte kritiske foreligger, efterfulgt af en bestemmelse af ns art, natur og navn. A. Kræft A.1. Kræft undtaget de mindre aggressive En ondartet (malign) svulst (tumor) diagnosticeret histologisk og karakteriseret ved ukontrolleret vækst af maligne celler, som har tendens til invasion af omkringliggende væv og tendens til lokalt recidiv samt tendens til spredning til regionale lymfekirtler og andre organer (metastasering). Dækningen omfatter ikke: Tumorer klassificeret som præmaligne, non-invasive, carcinoma in situ, borderline eller med lavt malignt potentiale (uanset valgt behandling). Alle former for hudkræft (inklusive lymfomer i hud), bortset fra modermærkekræft stadie 1B-4 (malignt melanom). Prostata cancer med en Gleason score på 6 eller derunder (klinisk spredning svarende til T2N0M0 er dækket). Blærepapillomer. Neuroendokrine (karcinoide) tumorer uden spredning eller metastaser. Tumor skal være verificeret ved en histologisk undersøgelse, udført af en speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi). A.2. Kræft i blod, lymfe og knoglemarvens bloddannende celler med undtagelse af mindre aggressive (indolente) former En ondartet (malign) sygdom opstået i blod, lymfe eller knoglemarvens bloddannende celler, karakteriseret ved et atypisk blodbillede med ukontrolleret vækst af blodceller og tendens til progression og recidiv. Dækningen omfatter behandlingskrævende*: Akut leukæmi, kronisk myeloid leukæmi (CML) i accelereret fase eller blastkrise og behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Hodgkins lymfom stadie II til IV Non-Hodgkins lymfom med undtagelse af mindre aggressive former som: lokaliseret MALT lymfom,

4 Side 4/10 mucosis fungoides i plaquestadiet hudlymfomer som lokaliseret CD30 positivt lymfom og kutant B- celle lymfom lokaliseret til huden. Højrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS) og kronisk myelomonocystisk leukæmi (CMML) Myelomatose/solitært myelom. *Med behandlingskrævende forstås celledræbende behandling (inkl. kemoterapi, biologiske midler (designerdrugs) og stråleterapi) og/eller transplantation med stamceller/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvs-transplantation). Dækningen omfatter ikke monoklonal gammopati (MGUS) eller myeloproliferative neoplasmer (MPN), som fx primær myelofibrose, essentielt trombocytopeni eller Polycytæmia vera. B. Større blodprop til hjertet spontant myokardieinfarkt relateret til iskæmi (type 1 AMI) Et pludseligt (akut) opstået henfald af en del af hjertets muskelvæv, som følge af ophørt eller utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være klar og entydig for akut myokardieinfarkt type 1, ud fra en typisk stigning eller fald i kardiale biomarkører (fortrinsvis troponin), hvor mindst én værdi er klart diagnostisk forhøjet. Derudover skal mindst to af følgende kriterier være opfyldt: Symptomer på myokardieiskæmi ved pludseligt opståede typiske, vedvarende brystsmerter. EKG-forandringer tydende på nyopstået iskæmi (nye ST-T ændringer, nyt venstresidigt grenblok) eller udvikling af patologiske Q-takker på EKG et. Billeddiagnostisk evidens (ekkokardiografi, myokardiescintigrafi eller MR-scanning) for nytilkommet tab af hjertemuskel/regional dyskinesi. Identifikation af en intrakoronar trombe ved koronarangiografi (KAG). Diagnosen skal være stillet af en kardiologisk speciallæge. Dækningen omfatter ikke: AMI i forbindelse med PCI AMI i forbindelse med CABG. C. Hjerteoperation på hjertekar, som følge af svær åreforsnævring i kranspulsårerne (by-pass operation (CABG) eller PCI behandling) En revaskulerende behandling ved kranspulsåreforkalkning i form af: en gennemført eller påbegyndt PCI behandling på mindst 2 af hjertets 3 kranspulsårer, eller at der er gennemført eller planlagt åben hjertekirurgisk by-pass operation (CABG) på én eller flere af hjertets kranspulsårer. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på anerkendt og officiel venteliste i forsikringstiden. D. Hjerteklapoperation på grund af hjerteklapfejl En planlagt eller gennemført hjertekirurgisk behandling for hjerteklapfejl (forsnævring eller utæthed) med indsættelse af mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese eller gennemført klapplastik. Derudover er gennemført perkutan udskiftning eller reparation af aortaklap (TAVI) eller mitralklap (MitralClip eller lignende) dækket.

5 Side 5/10 Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på anerkendt og officiel venteliste i forsikringstiden. E. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) med svære blivende følger En pludseligt (akut) indsættende beskadigelse af hjernen eller hjernestammen på grund af forstyrrelser i hjernens blodcirkulation, med samtidigt opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer (lammelser, føle-, syns- eller taleforstyrrelser) af mere end 24 timers varighed, som enten skyldes: en spontant eller traumatisk opstået blødning i hjernen eller mellem hjernehinderne, eller en forsnævring eller tillukning af en pulsåre (arterie) opstået i hjernen pga. en trombose eller emboli. Det er en forudsætning, at: der er foretaget undersøgelse/behandling af speciallæge/sygehus senest 48 timer efter symptomdebut der ved scanning er påvist relevant og akut hjerneskade der efter 3 måneder som konsekvens af infarktet er svære objektiviserbare udfaldssymptomer i form af enten væsentligt nedsat muskelstyrke, svære taleforstyrrelser, svære balanceproblemer eller markant intellektuel reduktion Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling, eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge, og anden årsag til de neurologiske følger skal være udelukket. Dækningen omfatter ikke: Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/transitorisk iskæmisk attak (TIA) Tidligere hjerneinfarkter påvist ved hjernescanning (CT/MR) Blodpropper eller blødninger i den perifere del af nervevævet, dvs. udenfor hjernen (fx øjne, øre, hypofyse). emotionelle symptomer, lettere kognitive gener eller træthed. F. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller karmisdannelse inde i kraniet (AV-malformation) med behov for operation En planlagt eller gennemført operation for en defekt i hjernens kar i form af; én eller flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer eller arteriovenøse karmisdannelser (inkl. kavernøst angiom), som er påvist ved røntgen af hjernens pulsårer (angiografi) eller ved CT/MR scanning. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling, eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge, og anden årsag til de neurologiske følger skal være udelukket. Dækningen omfatter desuden tilfælde med operationsindikation, hvor operationen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. G. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med aggressivt forløb og svære blivende følger En svulst (tumor) opstået i og udgået fra hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder (centralnervesystemet), der medfører betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed svarende til mindst 30 pct. mén, vurderet efter Arbejdsskadestyrelsens tabel.

6 Side 6/10 Forsikringen udbetales først når følgetilstanden vurderes rimeligt stabil, dvs. tidligst 3 måneder efter diagnosticering eller operation. Dækningen omfatter ikke: Tumorer i kranie-/hjernenerver Cyster eller granulomer Hypofyseadenomer H. Multipel (dissemineret) sklerose (MS) En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig ved: to eller flere kliniske adskilte perioder med neurologiske udfald fra centralnervesystemet samt mindst to MR-påviste læsioner i centralnervesystemet forenelige med MS efter McDonald-kriterierne eller et klinisk attak, hvor der er to eller flere MR-påviste læsioner forenelige med MS eller diagnosticeret disseminering i tid ved gentagelse af MR-scanning (monosymptomatisk MS) eller et langvarigt attak med progression, hvor McDonald-kriterierne for progredierende MS er opfyldte. Diagnosen skal være stillet af neurologisk speciallæge. Dækningen omfatter også: neuromyelitis optica (NMO) med bilateral opticus neuritis eller myelopati og opticus neuritis samt MR-forandringer centralt i medulla over mere end tre segmenter. I. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller anden lignende ikke-arvelig motorisk nervecellesygdom (MND) med vedvarende og fremadskridende symptomer En kronisk sygdom som skyldes fremadskridende nedbrydning af nervesystemets motoriske celler i rygmarv, hjernestamme og hjernen, som medfører lammelser, muskelsvind og spasticitet. Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge efter El Escorial kriterierne, med: forekomst af progredierende nedre motor neuron symptomer (LMN) og øvre motor neuron symptomer (UMN) i mindst tre regioner (bulbære, overekstremiteter, trunkus og underekstremiteter) og abnorme fund ved elektromyografi (EMG) i klinisk normal muskel. Dækningen omfatter desuden progressiv bulbær parese (PBP), progressiv muskelatrofi (PMA) og primær lateral sklerose (PLS). Dækningen omfatter ikke arvelig MND, herunder SMA (spinal muskelatrofi). J. Visse muskel- og nerve J.1. Myasthenia gravis med sværere symptomer En autoimmun neuromuskulær sygdom kendetegnet ved varierende grader af kraftnedsættelse og hurtig og objektiv udtrætning af tværstribede muskler, hvor der er svære symptomer fra arme, ben eller ansigt eller respirationspåvirkning, der påvirker funktionsevnen. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge, og skal være bekræftet ved mindst to af følgende punkter: Påvisning af MuSK-, LRP4 eller acetylcholinreceptorantistoffer i blodet

7 Side 7/10 EMG der viser defekt neuromuskulær transmission Tydeligt behandlingsrespons på relevant medicinsk behandling. Dækningen omfatter ikke okulær myasteni, hvor kun øjenmuskler er påvirkede. J.2. Muskelsvind (myopati og neuropati) med vedvarende fremadskridende symptomer En genetisk verificeret og anerkendt arvelig muskelsvindsygdom, kendetegnet ved progressivt tab af muskelmasse og muskelkraft, hvor symptomerne først er anderkendt efter alder 18 år, og diagnosen ikke har været overvejet forud for dette. Eksempler på dækkede muskelsvind er: Beckers muskeldystrofi (BMD), Charcot-Marie-Tooth (CMT) eller hereditær motorisk sensorisk neuropati (HMSN), Duchennes muskeldystrofi (DMD), Dystrofia myotonica (DM), Emery-Dreifuss muskeldystrofi (EMDM), Facio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD), Friedrieichs ataksi (FA), Limb Girdle muskeldystrofi (LGMD) eller sjældnere arvelig muskelsvindsygdom, som kan sidestilles med de forannævnte. Dækningen forudsætter, at det kan dokumenteres, at symptomerne er debuteret i forsikringstiden, og at diagnosen er stillet af neurologisk speciallæge K. HIV-infektion - overført ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte En infektion med HIV som følge af: en blodtransfusion eller anden lægelig behandling modtaget efter forsikringstidens begyndelse, forudsat at forsikrede er berettiget til godtgørelse fra Sundhedsstyrelsen, eller en arbejdsbetinget læsion eller smitteudsættelse på slimhinderne under udførelse af forsikredes erhverv, foregået efter forsikringstidens begyndelse. Uheldet skal være anmeldt som arbejdsskade med negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitte, efterfulgt af en positiv test inden for de næste 12 måneder. L. AIDS En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus (HIV), der har givet en så alvorligt påvirket immunfunktion, at det har medført opportunistiske infektioner eller visse cancertyper. Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet af en infektionsmedicinsk speciallæge. M. Kronisk nyresvigt med behov for varig dialyse eller transplantation Kronisk nyresvigt i en grad, hvor begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere, hvilket har resulteret i enten dialysebehandling eller nyretransplantation. Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på aktiv venteliste til transplantation. N. Større organtransplantation(er) En planlagt eller gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, bugspytkirtel, hjertelunge eller hjertelungelever transplantat på grund af organsvigt hos forsikrede. Dækningen omfatter også gennemført transplantation med stamceller/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvstransplantation), for andre tilstande end de, som er dækket under paragraffen for kræft i blod, lymfe og knoglemarvens bloddannende celler.

8 Side 8/10 Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på aktiv venteliste til transplantation. Dækningen omfatter ikke transplantation af andre organer, dele af organer, væv eller celler. O. Primær Parkinsons sygdom (Paralysis agitans, rystelammelse) med vedvarende symptomer En kronisk sygdom kendetegnet ved vedvarende øget muskelstivhed (rigiditet), rysten (tremor) og nedsættelse af de spontane bevægelser (oligokinesi). Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge og en forudsætter tilstedeværelsen af hovedsymptomet bradykinesi/hypokinesi/akinesi (langsomhed) samt et af følgende symptomer: Rigiditet (stivhed i muskulaturen), eller Tremor (rysten). Dækningen omfatter ikke: Atypisk Parkinson (Parkinson+) Sekundær Parkinson Parkinsonsymptomer i forbindelse med Lewy Body demens. P. Udgået Q. Udgået R. Svær sygdom i hovedpulsåren (aorta) med tillukning, bristning eller større lokal udvidelse med indikation for operation En aortaruptur (bristning), en aortaokklusion (tillukning) eller et aortaaneurisme med operationsindikation eller en aortadissektion (med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen) med operationsindikation. Diagnosen aneurisme eller dissektion skal være stillet ved CT-scanning, MR-scanning, aortografi, ultralydsundersøgelse eller ekkokardiografi. Dækningen omfatter den thorakale og den abdominale aorta, men ikke deres grene. Dækningen omfatter desuden aortaaneurismer eller aortadissektion med operationsindikation, hvor operationen ikke kan gennemføres af tekniske eller andre årsager. S. Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) på grund af livstruende rytmeforstyrrelser En planlagt eller gennemført implantation af implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) på grund af dokumenteret forudgående livstruende hjerterytmeforstyrrelse eller hjertestop (institio cordis) fremkaldt af ventrikelflimmer eller ventrikulær takykardi (arytmi). Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Dækningen omfatter ikke indoperation af almindelig pacemaker. T. Svære neurologiske følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse (inkl. Borrelia og TBE) En infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe eller andre mikrober, som har medført vedvarende objektive neurologiske følger, svarende til en méngrad på 30 pct. eller

9 Side 9/10 mere vurderet efter Arbejdsskadestyrelsens tabel (vurderet af en neurologisk speciallæge). Ved hjerne- eller hjernehindebetændelse skal diagnosen være stillet ud fra: Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller Påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose) i spinalvæsken, med forhøjet antal hvide blodlegemer, eventuelt suppleret med MR/CT scanning. Ved en neuroborreliose skal diagnosen være verificeret ved påvisning af borreliaspecifikke antistoffer (IgM/IgG) i spinalvæske sammenlignet med blod (spinal/serum indeks eller intratekal antistofsyntese). Ved Tick-Borne-Encephalitis (TBE) skal diagnosen være verificeret ved påvisning af TBE specifikt antistof (IgM/IgG) i blod eller spinalvæske. Dækningen forudsætter, at følgetilstanden vurderes rimelig stabil, hvilket betyder at de neurologiske følger og nedsættelsen af førligheden tidligst kan vurderes 3 måneder efter den spinalvæskeundersøgelse, som påviste hjerne- eller hjernehindebetændelsen. U. Kronisk hjertesvigt på non-iskæmisk basis med svære symptomer og betydeligt nedsat funktionsevne En tilstand med svær kronisk nedsat uddrivningsfraktion (EF) i venstre ventrikel, hvor uddrivningsfraktionen i venstre ventrikel (LVEF) er nedsat til 35% eller derunder. Efter 3 måneder er der svære symptomer eller funktionel begrænsning i hvile eller almindelig gang, svarende til NYHA III- IV, på trods af sufficient behandling i mere end 3 måneder, og EF er under 35%. Dækningen omfatter desuden tilfælde, hvor der er gennemført indoperation af avanceret pacemakersystem (cardioverter defibrillator (ICDenhed), biventrikulær pacemaker (CRT enhed) eller indsættelse af LVAD (HeartMate). Diagnosen skal være stillet af en kardiologisk speciallæge eller på en kardiologisk afdeling. Dækningen omfatter ikke indoperation af almindelig pacemaker. Stk. 1. Udbetaling efter 4, pkt. A-T omfatter den forsikringssum ved, der var gældende den dag, hvor n blev diagnosticeret. Forsikringssummen nedsættes fra det fyldte 60 år. Du kan se den aktuelle forsikringssum i Min pension på lpb.dk. Stk. 2. Lægernes Pension kan til enhver tid forlange de oplysninger, som Lægernes Pension anser nødvendige til bedømmelse af, om betingelserne for udbetaling af forsikringssummen er opfyldt. Lægernes Pension betaler udgifterne i forbindelse med de helbredsoplysninger, som Lægernes Pension skønner nødvendige til bedømmelse af, om betingelserne for udbetaling af forsikringssummen er opfyldt. Stk. 3. Dækning ved er en etårig gruppeforsikring, hvor præmie, forsikringssummer og forsikringsbetingelser fastsættes en gang årligt. Stk. 4. Forsikringsen for kritisk sygdom er obligatorisk for de medlemmer af Lægernes Pension, der opfylder betingelserne i 2. Præmien er for det enkelte medlem aldersafhængig til og med alder 59 år og herefter ens for alder 60 år til og med 64 år og for alder 65 år til og med 69 år. Præ-

10 Side 10/10 mien beregnes månedsvis og betales så vidt muligt ud af det enkelte medlems bonus fra pensionsordninger i afdelingen LP i Lægernes Pension. For diagnoser stillet den 1. januar 2017 eller senere, vil en anmeldelse ikke være forældet, hvis ansøgeren på anmeldelsestidspunktet har en pensionsordning i Lægernes Pension. For diagnoser stillet før 1. januar 2017 eller for ansøgere, der på anmeldelsestidspunktet ikke har en pensionsordning i Lægernes Pension, gælder lovgivningens almindelige regler for forældelse, herunder reglerne i forsikringsaftaleloven. Det betyder, at anmeldelse af en sberettiget lidelse skal ske senest 3 år efter, at diagnosen er stillet. Hvis du har været i undskyldelig uvidenhed om, at du har haft en sberettiget lidelse, kan forældelsen være suspenderet indtil din uvidenhed ikke længere er undskyldelig. Forældelsen vil derimod ikke være suspenderet, hvis du er vidende om en stillet diagnose men ikke har været opmærksom på, at diagnosen var omfattet af forsikringen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Lægernes Pension på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på Hvis du har brug for et samlet overblik over dine er ved alderspensionering, invaliditet, sygdom og død for at kunne vurdere, om du har brug for supplerende, kan du bestille et individuelt møde med en af Lægernes Pensions medlemskonsulenter, som kan træffes i alle regioner. Bestil et møde via lpb.dk.

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar 2016 20.05.2016 52/06-3 Side 2/9 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring, der omfatter medlemmerne af Lægernes

Læs mere

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2018 og erstatter tidligere betingelser fra 1. januar 2017. Betingelserne gælder alene diagnoser, der

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015 1 FORSIKRINGS 52-6/02 31.08.2015 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2017 og erstatter tidligere betingelser fra 1. januar 2016. Betingelserne gælder alene diagnoser, der

Læs mere

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser til Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser gældende fra 1. september 2017 Nr. 01 09 2017 Indhold 1. Om

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2017 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2018 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme

Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. 2015 01 01 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen... 2 2.1.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2017 og erstatter

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension Forsikringsbetingelser for Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) i AP Pension 01.01.2014 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Indholdsfortegnelse: 1 Aftalegrundlag 2 2 Optagelse 2 3 Urigtige

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser, der er oprettet i henhold til lov om forsikringsaftaler, er

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme er oprettet på

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. AP Pension kan ændre betingelserne, hvis ændringen aftales med FSS det er nødvendigt, for at AP Pension kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 30. oktober 2017 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 30. oktober 2017. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for visse kritiske sygdomme (herefter kaldet kritisk sygdom) med terminaldækning i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup,

Læs mere

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg Visse Kritiske Sygdomme AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme er oprettet på grundlag af aftale mellem

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-5, Oktober 2011 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser det er nødvendigt, for at AP Pension kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 5. Forsikrede oplyses

Læs mere

Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 6534-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-6, Januar 2018 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for Business Danmark Forsikringsbetingelser 6596-5 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør Børnepakke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2012. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i henhold

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-4, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2018 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2018 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-1, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring Branche AP Børneforsikring Betingelser 010115 Indholdsfortegnelse Side Dødsfaldssum til børn..1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn.. 8 Sygdomsforsikring

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-3, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING - DIP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018

GRUPPEFORSIKRING - DIP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 GRUPPEFORSIKRING - DIP Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne... 1 Hvem er dækket?... 1 Ophør af dækningen... 1 Klausuleringsperiode...

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2015 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING - JØP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018

GRUPPEFORSIKRING - JØP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 GRUPPEFORSIKRING - JØP Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne... 1 Hvem er dækket?... 1 Ophør af dækningen... 1 Klausuleringsperiode...

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Børnepakke. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Børnepakke Forsikringsbetingelser 1 AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-20 7863-19 04.17 01.17 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2017 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2005 Brancheudgave Januar 2007 Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Indhold 0 Resumé 1 Indledning 2 Baggrund for Kritisk Sygdom

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME 49 Kr. pr. måned (i 2012) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke Forsikringsbetingelser

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke Forsikringsbetingelser Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør Børnepakke AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem nærpension og AP Pension.

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2011) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2016 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv 1. Plus Liv En gruppeforsikring for PFA Pensions kunder Disse forsikringsbetingelser gælder fra 1. juli 2017 for Plus Liv i PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år,

Læs mere

Betingelser Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2016 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKE PLUS I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad en

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER 2010 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT 8. DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME I PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010)...4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE...

Læs mere

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Betingelser nr. 20-6 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01. Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Fællesbestemmelser. Familiens bedste forsikringsselskab

Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01. Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Fællesbestemmelser. Familiens bedste forsikringsselskab Familiens bedste forsikringsselskab Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01 I tilslutning til Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-6, nr. 41-6, april februar 2016 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere