Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune."

Transkript

1 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20

2 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele,, Marts 20 Ugivet af: Miljøcenter Oense C. F. Tietgens Boulevar 40 5 Oense Ø Telefon: Fax: E-post: Journalnr. ODE Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8 Højbjerg Telefon: Fax: E-post: Journalnr. ODE Uarbejet af: Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus i samarbeje me Energinet.k og rågivergruppen: Orbicon A/, COWI A/, Birk Nielsen A/ Layout: By- og Lanskabsstyrelsen Grunkort: Kort- og Matrikelstyrelsen, tillaelse (G. -01) Tryk: Kailow A/, Røovre Oplag: Foto: Energinet.k og rågivergruppen IBN: IBE: Ugivelsesato: 24. marts 20 Henvenelse verørene rapporterne til: Miljøcenter Oense C. F. Tietgens Boulevar 40 5 Oense Ø Telefon: Fax: E-post: Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8 Højbjerg Telefon: Fax: E-post:

3 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20

4 Hva er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et supplement til en eksisterene kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ænre bestemmelser i kommuneplanen, når et er nøvenigt i forhol til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for en sammenfattene kommuneplanlægning, som bl.a. umøntes i en kommuneplan. planen skal bl.a konkretisere e overornee politiske mål for uviklingen i kommunen i såvel retningslinjer som konkrete arealulæg me tilhørene bestemmelser for anvenelse og bebyggelse mv. Forslag til plantillæg me VVM Da ette forslag til kommuneplantillæg fastlægger retningslinjer for og arealreservationer til et konkret anlæg, som ifølge LBK nr. 35 af 6. ecember 2006 mefører pligt til en vurering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), lesages planforslaget af en VVM-reegørelse. VVM-reegørelsen beskriver og vurerer anlæggets irekte og inirekte virkninger på Mennesker, fauna og flora Jorbun, van, luft, klima og lanskab Materielle goer og kulturarv, og amspillet mellem isse faktorer Reegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og ets miljøkonsekvenser, som kan anne grunlag for såvel en offentlig ebat som en enelige beslutning om projektets uformning og gennemførelse. VVM-reegørelse offentliggøres sammen me tillæggene til kommuneplanerne for e berørte kommuner: plantillæg og VVM-reegørelse uarbejes i e fleste tilfæle af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfæle varetager miljøministeriets lokale miljøcentre imilerti opgaven. Det gæler bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller gokenene mynighe efter anen lovgivning samt ve anlæg, som kræver planlægning i mere en to kommuner. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus varetager i en konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for 400 kv-højspæningsforbinelsen mellem Kassø og Tjele, fori anlægget kræver planlægning i mere en to kommuner. En eventuel senere ænring af kommuneplantillægget forusætter erfor miljøcentrets accept. I forbinelse me revisionen af kommuneplanerne i e berørte kommuner, skal kommuneplantillæggenes afsnit 2 Forslag til kommuneplantillæg inarbejes.

5 Læsevejlening plantillægget ineholer 5 overornee afsnit: Afsnit 0 omhanler en offentlige fremlæggelse af projektet, hvor borgere, private organisationer og offentlige institutioner, organisationer og mynigheer får mulighe for at komme me bemærkninger til planerne og projektet. Afsnit 1 er en beskrivelse af projektet, er ønskes realiseret, og som ligger til grun for kommuneplantillægget. Afsnit 2 er forslaget til kommuneplantillægget. Her beskrives e fremtiige planforhol i områet. Afsnit 3 er en planreegørelse, er beskriver kommuneplantillæggets forhol til anen planlægning. Afsnit 4 er en miljørapport i henhol til miljøvureringsloven, er i ette tilfæle erstattes af et ikke tekniske resumé af VVM-reegørelsen, som i kort form reegør for planernes og projektets samlee miljømæssige konsekvenser. Afsnit 5 er en gennemgang af e inkomne bemærkninger og forslag fra Iéfasen. Tabel 1 Planer og rapporter mv. er skal være me til at gøre etableringen af højspæningsforbinelsen mulig. Inholet i ette okument er markeret i tabellen. Planer og Rapporter, som er en forusætning for anlæggets etablering plantillæg Miljørapport til kommuneplantillæg VVM-reegørelse Baggrunsrapporter til VVM-reegørelsen: 1. Master 2. Naturområer og Natura2000 konsekvensvurering 3. Lanskab og visualisering 4. Analyse af alternativer i fokusområer 5. Mennesker, sunhe og samfun 6. Anlægsteknik og vurering af øvrige miljøforhol. VVM-tillaelse Formål Fastlæggelse af retningslinjer for og arealreservation til anlægget Vurering af kommuneplantillæggets virkning på miljøet Vurering af et konkrete anlægsprojekts virkninger på miljøet Opstilling af vilkår for anlægsprojektets realisering Mynighe Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus Miljøcenter Oense Miljøcenter Århus

6

7 Inhol 0 Offentlig fremlæggelse... 3 Proces Inlening Inlening Beskrivelse af anlægget VVM plantillæg Forslag til kommuneplantillæg til plan Planreegørelse forholet til anen planlægning tatslig planlægning Internationale naturbeskyttelsesområer Kystnærheszonen Van- og naturplanlægning Regional uviklingsplanlægning Råstofplanlægning Regionplanlægning planlægning Lokalplanlægning Anre retlige forhol Miljøvurering iht lov om miljøvurering af planer og programmer Ikke teknisk resumé af VVM-reegørelsen Uviklingen i miljøer uen planen 0-alternativet Bemærkninger til Iéoplægget til en ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Bemærkninger verørene følsomme lokaliteter Bemærkninger verørene losejerinteresser Bemærkninger verørene mastevalg Bemærkninger verørene intet anlæg eller en anen type anlæg Bemærkninger verørene planprocessen...70 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 1

8 2 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

9 Kapitel 0 Offentlig fremlæggelse 0 Offentlig fremlæggelse Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus offentliggør herme: Forslag til kommuneplantillæg me miljøvurering efter lov om miljøvurering af planer og programmer, VVM-reegørelse, heruner konsekvensvurering af Natura områer Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger fra en 24. marts til en 31. maj 20. Materialet kan ses hos Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus og på Der vil blive afholt offentlige borgermøer i perioen for en offentlige fremlæggelse, som annonceres i lokalaviserne. Tirsag.. april 20, kl Gram Fritiscenter, taionvej, 65 Gram Torsag.. april 20, kl Brane Hallerne, Ole Benixvej 1, 7330 Brane Onsag. 21. april 20, kl Engesvanghallen, Dybalsvej 3, 7442 Engesvang På møerne vil Energinet.k gennemgå projektet og vureringen af virkninger på miljøet. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus vil fortælle om proceurerne omkring VVM-reegørelse og VVM-tillaelse, og er vil blive lejlighe til at stille spørgsmål og komme me bemærkninger. Hvis u mener at forslaget bør ænres eller i øvrigt har bemærkninger til forslaget, kan isse skriftligt senes til Miljøcenter Århus eller Oense me angivelse af journalnr. ODE : Miljøcenter Oense CF Tietgens Boulevar 40 DK-5 Oense Ø Telefon Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 DK-8 Højbjerg Telefon Insigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM-reegørelse skal være Miljøcenter Oense eller Miljøcenter Århus i hæne senest en 1. juni 20 for at ingå i en enelige vurering af, om projektet kan gennemføres efter VVM reglerne. Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus vil på baggrun af bemærkningerne uarbeje en sammenfatning og et forslag til en afgørelse. Dette materiale senes til høring i e berørte kommuner, foru for usteelsen af et eneligt kommuneplantillæg. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 3

10 Kapitel 0 Offentlig fremlæggelse plantillægget kan efter en enelige usteelse påklages til Naturklagenævnet af enhver me retlig interesse i sagens ufal, samt af lansækkene foreninger og organisationer, er som hoveformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inen for arealanvenelsen, jf. planlovens 58 og 59. Der har foru for offentliggørelsen været gennemført en Iefase, hvor er er blevet inkalt forslag og bemærkninger til emner, er bør belyses nærmere i VVM-reegørelsen. Proces Inkalelse af ieer og forslag Forslag til kommuneplantillæg me VVM-reegørelse ammenfattene reegørelse plantillæg 4 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

11 Kapitel 1 Inlening 1 Inlening 1.1 Inlening Den 4. november 2008 ingik alle folketingets partier bortset fra Enheslisten en aftale om retningslinjer for en fremtiige ubygning af elnettet i Danmark. I aftalen ingår blant anet en forobling af kapaciteten på en eksisterene 400 kv-luftleningsforbinelse fra Kassø til Tjele. Etablering af en ny og stærkere rygra i et jyske elsystem skal birage til, at Danmark i højere gra kan satse på en energiprouktion, som ikke er afhængig af fossile brænstoffer heruner ikke minst en planlagt ubygning af vinkraftsektoren. I mosætning til elprouktion baseret på f.eks. fossile brænstoffer som kul og olie, er vinkraftprouktion afhængig af, hvor meget et blæser. Det er en forusætning for en effektiv unyttelse af vinenergien at have kapacitet på leningsnettet til at motage strømmen, også når et blæser kraftigt og elprouktionen erfor er høj. ammen me ubygningen af elforbinelser til Norge, Tysklan og evt. Hollan, skal en foroblee kapacitet på 400 kv-forbinelsen fra Kassø til Tjele esuen sikre, at Danmark kan motage strøm fra anre lane, når et ikke blæser i Danmark og kan formile strøm til nabolane i perioer me megen blæst, hvor en anske elprouktion overstiger et anske forbrug. Enelig birager en forstærkning af Jyllans vigtigste transmissionsforbinelse til at oprethole en høj gra af forsyningssikkerhe, når alle 2/0 kv-luftleninger kabellægges i løbet af e næste 20 år ifølge en kabelhanlingsplan, uarbejet af Energinet.k sammen me e regionale transmissionsselskaber. Denne kabellægning af alle 2/0 kv-luftleninger sker ligelees på grunlag af en politisk aftale. På enne baggrun har Energinet.k påbegynt planlægningen for at erstatte en eksisterene etsystems 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø ve til Tjele ve me en ny tosystems 400 kv-højspæningsforbinelse. I overensstemmelse me en ovennævnte politiske aftale vil e to 400 kv-systemer esuen skulle være vekselstrømsforbinelser, er som ugangspunkt skal monteres som luftleninger på en og samme mast i nyt esign. Forusat projektet får en VVM-tillaelse, vil anlægsarbejet blive uført i perioen 20-. Den eksisterene 400 kv-højspæningslening mellem Kassø og Tjele vil blive fjernet, efterhånen som en nye forbinelse sættes i rift. Det forventes, at en siste el af en eksisterene forbinelse kan fjernes i Beskrivelse af anlægget Den eksisterene etsystems 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele planlægges erstattet af en ny 400 kv-højspæningsforbinelse me to uafhængigt fungerene leningssystemer og erme me en obbelte transmissionskapacitet i forhol til en nuværene forbinelse. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 5

12 Kapitel 1 Inlening Den eksisterene højspæningsforbinelse har en længe på 2,3 km og anlægget består af luftleninger ophængt på tobenee H-master (gitterkonstruktion) me en høje op til 32 m. trækningen omfatter i alt 505 H-master. Linjeføringen for en nye højspæningsforbinelse strækker sig over ca. 7 km og forløber langs me og tæt på isranslinjen i Jyllan. Til en nye tosystems forbinelse etableres i gennemsnit en mast for hver ca. 330 m, iet masternes og leningssystemets uformning ikke tillaer en større masteafstan. Linjeføringen for en nye højspæningsforbinelse følger på størsteelen af strækningen et eksisterene anlæg. Der vil og normalt være en afstan på ca. 40 m mellem et nye og et gamle anlæg, for at et gamle anlæg kan fungere, mens et nye etableres. Det nye anlæg kan enten etableres på en østlige eller en vestlige sie af et eksisterene anlæg, og er er mulighe for unervejs at kryse et eksisterene anlægs linjeføring, hvor et er forelagtigt af miljømæssige årsager eller af hensyn til losejere. Tilknyttet et eksisterene højspæningsanlæg ligger tre transformerstationer, som er lokaliseret ve Kassø, Askær og Tjele. Desuen er er en T-afgrening ve Revsing nær, hvor en 400 kv-højspæningsforbinelse mellem Revsing og Esbjerg kobles på. Der forusættes ikke væsentlige areal- eller anvenelsesmæssige ænringer for stationerne ve Kassø, Askær og Tjele, mens er bliver mulighe for en uvielse og omlokalisering af tation Revsing. For en nye højspæningsforbinelse vil er være insløjfning unervejs til stationerne (nuværene som fremtiige) ve Kassø, Revsing (ve ), Askær og Tjele. Krysene luftleninger vil som minimum inen for en afstan på ca. 800 m på hver sie af en nye linjeføring blive lagt i joren som en irekte konsekvens af opsætningen af en nye 400 kv-højspæningsforbinelse. I alt 22 stk. 60 kv-forbinelser me en samlet længe på ca. 78 km kan forventes bortsaneret foruen 3 stk. 0 kv-forbinelser på i alt ca. 20 km. Uover bygherrens hoveforslag til en linjeføring for en planlagte højspæningsforbinelse ingår i forslaget til kommuneplantillæg forskellige alternativer, som enten har baggrun i forslag, er er inkommet i en offentlige høringsperioe i forbinelse me Iéfasen eller i særlige miljømæssige uforringer, som e to involveree miljøcentre på forhån har været opmærksom på. Miljøcentrene har sålees alleree foru for Iéfasen upeget 4 fokusområer på strækningen, hvor væsentlige ænringer i e miljømæssige uforringer taler for, at er skal overvejes alternative muligheer i forhol til et eksisterene anlægs linjeføring og uformning. Det rejer sig om lokaliteterne Gamst øenge, et byuviklingsområe ve, Bølling ø og Nørreåalen. 6 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

13 Kapitel 1 Inlening Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 7

14 Kapitel 1 Inlening planforslagene rummer sålees mulighe for en justering af højspæningsanlæggets linjeføring og uformning, som og skal ligge inenfor rammerne af e alternativer, som unersøges og vureres i en VVM-reegørelse, som lesager planforslagene. For også at åbne mulighe for en nærmere justering af linjeføringen på baggrun af bemærkninger, som inkommer uner en offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg og VVM-reegørelse, ulægges som ugangspunkt et planlægningsbælte på 400 m, inenfor hvilket højspæningsanlæggets placering skal fastlægges nærmere. I e enelige kommuneplantillæg, som ustees af miljøcentrene, vil er inenfor planlægningsbæltet på 400 m blive afgrænset et reuceret etableringsbælte på 200 m, som et nye leningsanlæg me master og leere skal placeres inenfor. Et oversigtskort over højspæningsanlæggets linjeføring i sin helhe er vist i Figur 1. På kortet er vist hoveforslaget til linjeføringen og markeret e områer, hvor alternativer i forhol til en nuværene linjeføring er vureret nærmere på baggrun af en kombination af bygherrens og miljøcentrenes forhånsvien og bemærkninger og forslag, som er inkommet uner en offentlige høring i Iéfasen. Visualisering af Eaglemastens placering i lanskabet. Der vil blive anvent en ny mastetype på strækningen, og blant e to masteforslag EAGLE og TEALTH som var offentlig fremlagt uner Iéfasen, er nu fravalgt typen TEALTH, a et for enne mastetype ikke har været muligt at afklare og løse flere alvorlige fremstillings- og riftstekniske problemer. 8 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

15 Kapitel 1 Inlening Derfor er er satset på en nye mastetype EAGLE, som er en etbenet rørmast kombineret me et eller flere påsatte traverser. For enne mastetype er esuen fravalgt en mast me 3 traverser / i tre etager, a en me en høje på 55 m vureres at ville syne meget volsomt og give anlening til et stærkt forhøjet forbrug af ressourcer, uen til gengæl at meføre særlige miljømæssige forele. EAGLE masten kan erfor nu enten vælges me 1 travers / i en etage, hvor masten er 34,5 m høj og 39 m bre eller me 2 traverser over hinanen / i 2 etager, hvor masten er op til 44,5 m høj og ca. 31 m bre. Der er esuen mulighe for at montere leningerne enten me 2 leere per fase eller me 3 leere per fase og for at ophænge leerne på neerste travers såvel parallelt me terræn som parallelt me mastens skråtstillee traverser. Enelig kan masterne enten uføres me masteskafter i cortenstål (rusten overflae) me traverser i varmgalvaniseret stål (mat lys metaloverflae) eller me såvel masteskaft som traverser i varmgalvaniseret stål (mat lys metaloverflae). Bygherren Energinet.k foretrækker at ophænge leningssystemerne på en mast i to etager og me leerne på neerste travers anbragt parallelt me terræn. Desuen ønskes leerne ophængt på masterne som 3 leere per fase (triplex), fori et nesætter støjbelastningen af omgivelserne i fugtigt vejr (coronastøj) og reucerer energitabet ve eltransmission. om ugangspunkt skal mastetypen, leerkonfigurationen og materialevalget være ens for hele strækningsanlægget. Hvis miljøcentrene vurerer, at væsentlige miljømæssige forhol taler for et, kan miljøcentrene eruover træffe valg om anvenelse af f.eks. en bestemt mastetype eller et bestemt materiale i vilkårene for en evt. VVM-tillaelse. 1.3 VVM Formål VVM er en forkortelse af vurering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Formålet me en VVM er at fremskaffe et best mulige grunlag for såvel en offentlig ebat som en ansvarlige mynighes beslutning om, hvorvit er kan ustees en VVM-tillaelse til at etablere anlægget, og hvoran anlægget i så fal skal placeres, etableres og uformes. Forusat er ustees en VVM-tillaelse, kan mynigheen i ette tilfæle Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus stille særlige vilkår til bygherren for anlæggets etablering og rift. Et givet vilkår vil være bortsanering af et eksisterene højspæningsanlæg. De øvrige vilkår vil afhænge af, hvilke alternativer er eneligt uvælges til linjeføring og uformning af en nye højspæningsforbinelse. Hvilke vilkår, er kan komme på tale, fremgår af planreegørelsen til ette kommuneplantillæg samt af beskrivelsen af afværgeforanstaltninger og hensyn uner anlæg og rift af højspæningsforbinelsen, anført uner e enkelte alternativer i VVM-reegørelsen og i e tilhørene Tekniske rapporter 1 7. Deruover kan mynigheen stille yerligere vilkår Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 9

16 Kapitel 1 Inlening på baggrun af ny vien eller forslag og iéer, som inkommer i forbinelse me 2. offentlighesfase. VVM-proces intil nu Bygherren Energinet.k, som har ansvaret for et overornee eltransmissionsnet i Danmark, har anmelt anlægsprojektet til e 9 berørte kommuner i Jyllan. Da anlægget kryser mere en 2 kommuner, overgår mynighesansvaret fra kommunerne til statens miljøcentre i ette tilfæle til Miljøcenter Oense og Miljøcenter Århus, hvis planområer e 9 berørte kommuner ligger i. Miljøcentrene har afgjort, at anlægget er omfattet af VVM-pligt ifølge Lovbekentgørelse 35 af 6. ecember I bekentgørelsen ingår 2 bilag. På bilag 1 er oplistet anlæg, som alti uløser VVM-pligt, og på bilag 2 er oplistet anlæg, hvor en screening skal gennemføres for at klarlægge, om anlægget har en miljøpåvirkning, er uløser VVM-pligt. Miljøcentrene har vureret, at foroblingen af kapaciteten i forhol til et eksisterene anlæg og me forskut linjeføring samt anvenelsen af en ny og større mastetype er at siestille me et nyt anlæg, hvilket betyer, at anlægget er omfattet af bilag 1 til Lovbekentgørelse 35. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

17 Kapitel 1 Inlening Foru for uarbejelse af VVM-reegørelsen har er været afholt en Iéfase og fremlagt et iéoplæg i 4 ugers offentlig høring fra en 3. til en 30. juni I enne høringsperioe er er esuen blevet afholt offentlige borgermøer på tre forskellige lokaliteter langs linjeføringen for anlægget. Foru for uarbejelsen af Iéoplægget have miljøcentrene upeget 4 fokusområer, hvor et på forhån vurerees at være påkrævet at unersøge mulige alternativer til en eksisterene linjeføring og til et luftleningsanlæg. Fokusområerne blev upeget, fori e miljømæssige uforringer i isse områer har ænret sig væsentligt, sien et eksisterene anlæg blev etableret. Der er i mellemtien foretaget store og omkostningstunge naturgenopretningsprojekter ve Bølling ø og Gamst øenge, uarbejet byuviklingsplaner ve og vetaget et vanløbsregulativ for Nørreåalen, som i løbet af en kort årrække forventes at meføre en væsentlig forhøjet vanstan og erme ænring af lanskab og naturforhol i Nørreåalen. I høringsperioen er er eruover inkommet bemærkninger og forslag fra såvel statslige mynigheer og kommuner som fra private organisationer og enkeltpersoner. Disse bemærkninger og forslag er ligelees ingået i miljøcentrenes efterfølgene uvælgelse af e mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget, som unersøges nærmere i VVM-reegørelsen. I iéoplægget til VVM-processens første offentlighesfase var er ikke fastlagt en så nøjagtig linjeføring for et kommene højspæningsanlæg, at en enkelte losejer konkret kunne forhole sig til anlæggets placering, hvilket kan have givet anlening til bekymring og usikkerhe. Formålet me en skitsemæssige linjeføring var imilerti, at er skulle foregå en åben ialog, hvor planlægningen for anlægget kunne påvirkes af lokale organisationers og borgeres vien, forslag og ønsker. Eksempelvis er et bemærkninger til iéoplægget, som irekte har mevirket til, at flytningen af tation Revsing og en ny linjeføring øst om Bølling ø nu ikke bare ugør et valgbart alternativ, men ingår i bygherrens hoveforslag. En skematisk oversigt over inkomne forslag og bemærkninger, og hvorlees e er behanlet og evt. er ingået i en viere proces, fremgår af kapitel 5 i ette forslag til kommuneplantillæg. VVM-proces fremover VVM-reegørelsen skal klarlægge anlæggets miljøpåvirkninger u fra et bret miljøbegreb, som omfatter mennesker og bebyggelse, erhverv og friti, kulturværier, lanskabelige værier og invirkningen på yre- og planteliv mv. Desuen sammenholer VVM-reegørelsen miljøpåvirkningen ve e forskellige mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget, som er unersøgt. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

18 Kapitel 1 Inlening om grunlag for VVM-reegørelsen er er uarbejet 7 tekniske rapporter, som offentliggøres som en el af en samlee VVM, og hvori reegørelsens forskellige temaer uybes yerligere. Der er esuen uarbejet et ikke teknisk resumé af VVM-reegørelsen, som på en mere overskuelig måe reegør for miljøpåvirkninger af e forskellige mulige alternativer for linjeføring og uformning af anlægget. Det ikke tekniske resumé ingår i kommuneplantillægget uner pkt VVM-reegørelsen lesager e forslag til kommuneplantillæg, som Miljøcentrene uarbejer for e følgene kommuner: plantillæg og VVM-reegørelse fremlægges i offentlig høring i minst 8 uger. Derefter vil miljøcentrene på baggrun af e inkomne bemærkninger og forslag samt e miljøpåvirkninger, som belyses i VVMreegørelsen tage stilling til: Om er kan ustees en VVM-tillaelse. Hvilke alternativer er evt. skal ingå i en VVM-tillaelse. Hvilke vilkår er evt. skal stilles til bygherren i en VVM-tillaelse. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

19 Kapitel 2 Kommneplantillæg 2 plantillæg 2.1 Forslag til kommuneplantillæg til plan Retningslinje: Der ulægges et 400 m bret planlægningsbælte til alle valgbare alternativer til linjeføring for 400 kv-højspæningsanlægget fra Kassø til Tjele, som er angivet på oversigtskort - og inbefatter følgene alternativer: C1 og C2 ve Bølling ø og A1 og A2 ve Mausing Mølle og Haurbak. På arealer omfattet af planlægningsbælterne, må er ikke ulægges areal til byformål eller gives tillaelse til opførelse af ny bebyggelse. Når er er truffet eneligt valg blant alternativerne til anlæggets linjeføring og uformning, bortfaler planlægningsbæltet og retningslinjerne helt for e øvrige alternativer. Inenfor 400 m planlægningsbæltet for et valgte alternativ, vil er i et enelige kommuneplantillæg blive reserveret et 200 m etableringsbælte, inenfor hvilket højspæningsanlægget skal placeres. Den resterene el af 400 m planlægningsbæltet for et valgte alternativ bortfaler. Arealreservationen til en valgte linjeføring for højspæningsanlægget ophæves automatisk, når anlægget er etableret og er tinglyses et eklarationsbælte til anlægget. Linjeføringen for ny 400 kv-højspæningsforbinelse gennem. Planlægningsbæltet fremgår af mere etaljeree kort på e følgene sier. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

20 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. 20 Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 400 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 400 m. Planlægningsbælte (400 m) VVM for ny 400 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

21 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. 20 Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 400 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 400 m. Planlægningsbælte (400 m) VVM for ny 400 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

22 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Kapitel 2 Kommneplantillæg A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 2 øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne øne km mar. 20 Hoveforslag luftlening Kassø - Tjele Hoveforslag kabel på elstrækning (Bølling ø) Eksist. 400 kv-luftlening me mast Eksist. transformerstation De viste linjeføringer er ikke etailprojekteret og kan efter VVM'ens 2. offentlighesfase blive justeret inenfor et viste planlægningsbælte på 400 m. Planlægningsbælte (400 m) VVM for ny 400 kv - højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Luftleningsalternativer Kabelovergangsstationer Kabelalternativer Grunkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen.

23 Kapitel 2 Kommneplantillæg Bølling ø Alternativ C1: Luftleningstracé fra Rønkile til en kabelstation Bølling ø sy. Herfra negravet kabel til kanten af Bølling ø, hvorfra kablerne vil blive lagt i rør, er er negravet i søbunen frem til en norlige søbre. Herfra vil kablet forløbe negravet til en kabelstation Bølling ø Nor og herfra viere me luftlening til Mausing Mark. Principskitser for eksisterene linjeføring og alternativ ve Bølling ø. C2 (hoveforslag): I ette alternativ tager luftleningen et sving øst om Bølling ø til et punkt før freningen omkring Bølling ø (en sylige el). Ve freningen og campingplasen vil er blive negravet kabel (ca. 3 km), hvorefter luftleningen fortsætter mo nor og rammer tracéet for et eksisterene anlæg ve Mausing Mark. ammenligning mellem e valgbare alternativer: Mennesker boliger og byer På tros af hoveforslagets længere forløb som luftlening berører e to alternativer omtrent samme antal boliger og vureres erfor som værene ligeværige i forhol til effekter på mennesker og bebyggelse. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

24 Kapitel 2 Kommneplantillæg Lanskab og friluftsliv Hoveforslaget forusætter en kabellægning i et lanskabeligt sårbare områe umielbart syøst for Bølling ø, hvilket er en gevinst for et visuelle intryk af anlægget i nærområet omkring Bølling ø. Herme gavnes også friluftslivets oplevelser af Bølling ø -områet, ikke minst ve sammenligning me et nuværene anlæg, er tårner sig markant op på tværs af søen og e tilstøene lanskaber. Hoveforslaget er en el længere en alternativ C1 og berører tillige lanskaber, heruner freskovsområer øst for Bølling ø, er i ag ikke er påvirket af højspæningsleninger. Alternativ C1 mefører færre lanskabelige effekter af luftleningsanlægget på grun af et kortere forløb i områet mellem Bølling ø og Mausing Mark. Umielbart nor for Bølling ø, hvor lanskabet hæver sig markant over søen, vil alternativ C1 og forløbe gennem et heeområe og nogle skovbevoksninger ligesom et nuværene anlæg, om en me et lit vestligere forløb. Det vureres, at kabelstationerne i alle tilfæle kan inplaceres, sålees at e ikke væsentligt vil påvirke e lanskabelige værier i områet. Natur Begge forslag vil meføre en markant og meget synlig forbering af e oplevelsesmæige værier i Bølling ø -områet, a masterækken i søen og ens nære omgivelser vil forsvine. Herve fjernes også en væsentlig kollisionsrisiko for vanfuglene i søen. Hoveforslaget vil meføre en kabellægning igennem freee lavbunsarealer umielbart sy for søen. Her fines en række 3-beskyttee våområer, heruner sårbare fattigkær, som skal søges friholt for kabellægning ve etailplanlægningen af linjeføringen. Det vil ve etailplanlægningen blive klart, om en ispensationsansøgning for 3-beskyttelsen vil blive påkrævet, men et vureres på baggrun af foreløbige unersøgelser, at et kabellægningen kan placeres, sålees at 3-beskyttee områer Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

25 Kapitel 2 Kommneplantillæg ikke vil blive berørt i anlægs- eller riftsfasen. Det skal bemærkes, at en gælene 3-registrering er foreløbig, og en etaljeret unersøgelse vil erfor være påkrævet. Alternativ C1 vil passere hen over et 3-beskyttet heeområe nor for Bølling ø. Det er sansynligt, at en masteplacering inen for heeområet kan ungås. Anlægsarbeje inenfor heeområet bør ungås, a en regenerering af e naturlige forhol i en tørre og fattige heevegetation me langtsomtvoksene plantearter tager meget lang ti. Miljø De tre eksisterene master placeret på øer i Bølling ø skal fjernes ve sløjfningen af en eksisterene 400 kv-luftleningsforbinelse. Anlægsarbejet vil i en kortvarig perioe skabe mere usigtbart van i søen pga. seimentsprening, men betyningen for søens økologiske tilstan skønnes at være reversibel og kortvarig, hvorfor en samlee, negative påvirkning vureres som ubetyelig. En kabellægning gennem søen i alternativ C1 vil inebære et seimentspil, er er ca. gange større en spilet ve fjernelsen af e eksisterene master. amtiig vil anlægsarbejet vare længere. Derfor vil påvirkningen af søens vankvalitet være større en ve selve mastenetagningen. åfremt en kabellægning gennemføres i vinterhalvåret skønnes søens økologiske tilstan i et efterfølgene sommerhalvår at være påvirket i nogen gra, men påvirkningen vil næppe være målbar i en efterfølgene sæson. amlet vureres betyningen af en kabellægning på tværs af søen som værene af minre eller af moerat negativ karakter for søens økologiske tilstan. Kulturhistorie Bølling ø -områet er upeget som et værifult kulturmiljø, hvor bevaringsværierne er knyttet til såvel nyere tis interesser som arkæologiske interesser. Kabelløsningen er best for nyere tis interesser, men er kan være skjulte, arkæologiske interesser i og omkring søen, er skal tages vare på i forbinelse me kabellægning. Hærvejen er upeget som værifult kulturmiljø, hvor bevaringsværierne omfatter arkæologiske interesser - båe over og uner joren. Kabelløsningen er best for oplevelsen af e synlige kulturmiljøværier, mens luftleninger me master uen for kulturmiljøet best bevarer jorækkee arkæologiske interesser. Hoveforslaget kryser Hærvejssporet, men vil ikke meføre irekte påvirkninger af kulturarvsværier omkring Hærvejen, hvis et upegee kulturmiljø kan friholes for anlæg af master. ammenfatning Begge alternativer vil meføre en række meget store lanskabelige og naturmæssige forele i forhol til et eksisterene anlæg. Effekter på mennesker og boliger vil tillige blive reuceret markant, når luftleningsanlægget forsviner fra en nuværene bynære placering ve Engesvang. Begge alternativer vil passere igennem sårbare og til els 3-beskyttee områer, hvor en etailplanlægning af kabel- og luftleningsplaceringen vil være påkrævet. Dette gæler for alternativ C1 i områet umielbart nor for søen - båe sy og nor for kabelstationen, mellem ilanføringen og en norlige kabelstation, og Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

26 Kapitel 2 Kommneplantillæg et samme gæler for hoveforslagets passage af et freee områe umielbart sy for Bølling ø. Hoveforslaget C2 mefører en længere linjeføring i områet mellem Bølling ø og Mausing Mark, hvilket mefører lit større lanskabelige effekter en alternativ C1. Hensynet til kulturhistoriske interesser skal i begge tilfæle vureres nærmere ve konkrete forunersøgelser, sålees at er ve kabellægning ikke sker skae på kulturarven. Det vureres, at ette i særlig gra gæler hoveforslagets passage af kulturmiljøet omkring Hærvejen øst for Bølling ø, men også nærve og i selve søen kan er forventes kulturarvsspor. Vanmiljøet vil på kort sigt (1-2 år) blive mere belastet af alternativ C1 grunet kabellægningsarbejet over søen. Mausing Mølle, Hinge ø, Haurbak A1 (hoveforslag): Dette alternativ forløber parallelt me en eksisterene luftlening, iet linjeføringen ve passagen af Mausing Mølle mellem e eksisterene master nr. og nr. og er trukket ca. 0 m mo øst for at frihole selve Mausing Mølle -områet for irekte påvirkning fra luftleningen. Principskitser for alternativer ve Mausing Mølle og Haurbak 20 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

27 Kapitel 2 Kommneplantillæg A2: I ette alternativ er luftleningen forlagt mo vest, sålees at et kuperee og bevoksee lanskab omkring Mausing Mølle og e nærliggene åale er friholt for luftleninger. Dette alternativ mefører en betyeligt kortere passage inen for e lanskabelige interesseområer ve Hinge ø og Haurbak. Mennesker boliger og byer A1 og A2 vil omtrent berøre samme antal boliger i en afstan fra anlægget på 0-80 m. A2 vil berøre obbelt så mange boliger som A1 i en afstan fra anlægget på 80- m og vil generelt komme tættere på bymæssig bebyggelse. Lanskab og friluftsliv Alternativ A1 vil forløbe parallelt me et eksisterene højspæningsanlæg og vil sålees påvirke et kuperee lanskab øst for Mausing Mølle, på tros af at en ny linjeføring er trukket ca. 0 m mo øst ve passagen af mølleområet. Linjeføringen for alternativ A2 er på strækningen omkring Mausing Mølle mv. forsynet me 5 knækmaster, mo A1s 3 knækmaster, og vil erfor opleves som en mere urolig linjeføring en A1. Lanskabet omkring alternativ A2 er og minre sårbart overfor tekniske anlæg, og et vureres erfor, at en lanskabelige gevinst ve at frihole områet tæt på Mausing Mølle og e nærliggene åale for luftleninger er større en påvirkningerne ve en forlægning mo vest. Alternativ A2 har et væsentligt kortere forløb inen for e upegee lanskabelige interesseområer ve Hinge ø og Haurbak. Natur Alternativ A2 friholer naturarealerne omkring Mausing Mølle, heruner skræntskoven, og åalene øst og norøst for Mausing Mølle samt Vesterkær øst for Haurbak. Hoveforslaget mefører ligelees en reuktion af påvirkningerne irekte ve Mausing Mølle, men vil staig meføre irekte påvirkninger af skræntskoven og åalen umielbart øst herfor. Anlæg af luftleningssystemet me en forskut linjeføring kan kræve en fælning af et minre antal større, gamle træer i skræntskoven, som er typiske rastesteer for områets flagermus. e mere i Teknisk rapport nr. 2 om, hvilke afværgeforanstaltninger, er kan bringes i anvenelse for ikke at påvirke flagermusenes livsgrunlag negativt. Det er sansynligt, at en opstilling af master inen for selve åalsområerne øst for Mausing Mølle og Haurbæk kan ungås. Kulturhistorie Alternativ A2 er at foretrække frem for hoveforslaget, a et friholer et bevaringsværige kulturlanskab omkring Mausing Mølle. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 21

28 Kapitel 2 Kommneplantillæg ammenfatning Alternativ A2 inebærer, at e nuværene lanskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske påvirkninger af Mausing Mølle -områet fjernes. Til gengæl vil ette alternativ betye, at flere mennesker vil blive irekte berørt af højspæningsanlægget, enten ve nærhe til anlægget eller gennem en visuelle påvirkning i et åbne og højtliggene lanskab. Hoveforslaget A1 vil meføre en reuktion af en irekte påvirkning af e kulturhistoriske og lanskabelige værier lige omkring Mausing Mølle, men et vil forre at et nyt anlæg føres igennem e lanskabeligt og naturmæssigt værifule områer øst for mølleområet. 22 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

29 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning 3.1 tatslig planlægning I november 2008 ingik alle folketingets partier bortset fra Enheslisten en aftale om e fremtiige retningslinjer for ubygningen af elnettet i Danmark, som blant anet inebærer en forobling af kapaciteten på en eksisterene 400 kv-luftleningsforbinelse mellem Kassø og Tjele. I isse retningslinjer ingår også, at er over hele lanet skal ske en forskønnelse af uvalgte lokaliteter, som berøres af 400 kv-højspæningsanlæg, og at 2-0 kv-luftleningerne skal kabellægges i henhol til en sammenhængene kabelhanlingsplan. Forskønnelsesplanen for 400 kv-nettet og kabelhanlingsplanen for 2-0 kv-nettet blev politisk vetaget i april I en vetagne forskønnelsesplan for 400 kv-nettet ingår mulighe for partiel kabellægning over kortere strækninger ve byområer og naturområer af national interesse, uskiftning af master til mastetyper i nyt esign og justering af linjeføring over kortere afstane. Da 400 kv-højspæningsforbinelsen fra Kassø til Tjele på tispunktet for forskønnelsesplanens uarbejelse sto foran en planlagte kapacitetsbestemte uskiftning, ingik enne strækning ikke i forskønnelsesplanen. Til gengæl vil e principper, som blev anvent i forbinelse me forskønnelsesplanen, også blive fulgt ve uskiftningen af højspæningsanlægget mellem Kassø og Tjele. På enne baggrun kan er på særlige lokaliteter muliggøres alternativer til ugangspunktet; at etablere et nyt 400 kv-luftleningsanlæg me vekselstrøm, me en obbelte transmissionskapacitet og me samme linjeføring som et eksisterene anlæg. Miljøministeriets miljøcentre i Oense og Århus har uarbejet forslag til kommuneplantillæg, som fastlægger retningslinjer for anlægget og ugør et planjuriiske grunlag for placering og uformning i e berørte kommuner. Forslagene til kommuneplantillæg lesages af en VVM-reegørelse, er skal birage til at afække og sammenhole miljøpåvirkninger ve e forskellige alternativer til anlæggets uformning og placering. En realisering af anlægget forusætter, at miljøcentrene usteer en VVMtillaelse til anlæggets etablering samt e enelige kommuneplantillæg til e berørte kommuners kommuneplaner. 3.2 Internationale naturbeskyttelsesområer By- og Lanskabsstyrelsen har i juni 2009 meelt en planlægningstillaelse til en ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele, hvilket er en forusætning for at planlægge for ele af anlæggets placering inenfor internationale naturbeskyttelsesområer. EF-habitatområerne nr. 80 Kongeåen og nr. 30 Lovns Brening, Hjarbæk Fjor og kals, imeste og Nørre Åal, samt krava Bæk kryses irekte af anlæggets planlagte linjeføring. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 23

30 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning Ingen EF-fuglebeskyttelsesområer kryses irekte af en ubyggee forbinelse eller påvirkes af e aflete saneringer af en eksisterene forbinelse og e krysene luftleninger på lavere spæningsniveauer en 400 kv. Krysningen af EF-habitatområe nr. 80 Kongeåen Habitatområet kryses irekte ve selve Kongeåen og esuen ve Lille Anst. Luftleningerne vil ve begge isse krysninger kunne spæne over habitatområet, sålees at e to nærmeste master, er bærer luftleningerne, vil kunne etableres uenfor. Ve krysningen af habitatområet er er esuen mulighe for at vælge partiel kabellægning. Krysningen af EF-habitatområe nr. 30 Lovns Brening, Hjarbæk Fjor og kals, imeste og Nørre Åal, samt krava Bæk Alle valgbare alternativer til såvel linjeføring for luftleningsanlæg som partiel kabellægning kryser habitatområet en gang øst for Vejrumbro ve Nørreåalen. De valgbare alternativer for kabellægning inkluerer esuen en kabelstrækning ve en sylige sieal ve Korreborg Bæk. Ve krysning me luftleninger vil et, på grun af Nørreåalens betyelige bree, være nøvenigt at opstille 1 eller 2 nye master i åalen. Generelle påvirkninger ve etablering og rift af anlæg me luftleninger Der vil forekomme støj og luftforurening fra entreprenørmaskiner i anlægsfasen runt om hvert mastearbejsste. Oplagsplaser til materiel mv. sker uen for habitatområerne. Der forventes ikke umielbart behov for milertiig grunvanssænkning foru for etablering af mastefunamenter, men skulle er vise sig et såant behov, vil oppumpet van blive let u over markerne og ikke u i vanløbene. Trækning af leningerne over åalene ve Kongeåen og Lille Anst vil ikke meføre kørsel i områet, a et er muligt me harpuner at skye minre forliner over åalen, som hejses op i masterne, når isse er etableret. Der kan og blive behov for, at en enkelt person bevæger sig ne i åalen for at få forlinerne over. Ve hjælp af forlinerne trækkes selve kablerne (leerne) til e to 400 kv-leningssystemer, er ophænges på hver mast. Bortsaneringen af e eksisterene luftleninger betyer, at er skal fjernes master ine i habitatområerne, hvilket vil meføre færsel me materiel og manskab. Alt arbeje i åalene vil foregå på ulagte køreplaer af jern, sålees at en fysiske påvirkning af åalsvegetationen og jorbunen vil blive reuceret, og arbejet vil i viest muligt omfang blive tilrettelagt, så evt. yngleperioer for faunaen ungås. Anlægsarbejet er kortvarigt og kan forventes at vare 1-2 uger for krysningen af Kongeåen og Lille Anst og ca. 1 måne for krysning af Nørreåalen inkl. perioer uen aktivitet. Netagning af et eksisterene anlæg kan foregå på kortere ti. Der sker et tilsyn me luftleningsanlæggene hvert år, som foregår ve overflyvning. Hvert 3. år foretages er eftersyn til fos. Evt. opvækst af træer og 24 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

31 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning buske, er er højere en et tillate over terræn beskæres. Deruover kan er forekomme kørsel for reparationer ve en enkelte mast. Generelle påvirkninger ve anlæg og rift af partiel kabellægning Partiel kabellægning ve krysningen af større vanløb vil normalt ske som unerboring uen opgravning, og en evt. kabelkrysning af selve habitatområerne kan helt eller elvist foretages som en unerboring. Unerboring af vanløb skal hole minst 1 m afstan til en regulativmæssigt fastsatte bunkote for vanløbet. Det er ikke muligt at etablere længere unerboringer en 900 m og kun i særlige tilfæle foretages unerboringer på over 200 m længe. Desuen er e lokale jorbunsforhol afgørene for, om unerboring kan uføres, iet især uensartet jorbun me store sten kan meføre store tekniske vanskeligheer. Ve evt. krysning af EU-habitatområe 80 / Kongeåen me partiel kabellægning, vil en unerboring kun skulle strække sig over m, hvilket ikke er en usævanlig lang unerboring. En evt. kabelkrysning me unerboring på tværs af hele EU-habitatområe 30 ve Nørreåalen øst for Vejrumbro ville forusætte, at unerboringen skulle strække sig over m. Unerboring af habitatområet vureres imilerti kun at være væsentligt for e berørte naturtyper nærmest selve åløbet. Der kan ve selve åløbet ske en unerboring over et spæn på m, og en nøvenige ustrækning af en unerboring skal fastlægges nærmere af Miljøcenter Århus på grunlag af en konkret vurering på åsteet, og vil skulle fremgå som vilkår i VVM-tillaelsen, hvis er vælges en kabelløsning. Partiel kabellægning af et tostystems 400 kv-højspæningsanlæg foretages som separat unerboring af kabler, hvilket foretages me særligt boregrej. Til boregrejet behøves en arbejsplas på m2, som etableres uenfor habitatområerne. Hvis en el af en evt. partiel kabellægning uner Nørreåalen foretages ve negravning af kabel, vil anlægsarbejet meføre opgravning af kabelrener forelt i et områe i ca. 36 m bree. Da er er tale om vå natur me et højt næringsniveau, vureres et imilerti, at områets bevoksning hurtigt vil retablere sig, og at er ikke vil ske en negativ påvirkning af habitatområets upegningsgrunlag. Hver gang et højspæningsanlæg skifter fra luftlening til jorlagte kabler og omvent, skal er esuen etableres en kabelovergangsstation, som optager et areal på ca. 60 x 75 m (~0,5 ha) og har en mastehøje på 27 m. Det kan i tilknytning hertil være nøvenigt at etablere kompensering af kablet via en tilkoblet reaktor (er ligner en transformer), som afgiver en lavfrekvent brummen. Da reaktoren er oliefylt, placeres en på et funament me et reservoir, er kan rumme hele oliemængen. Ve eventuel lækage lukker uskilleren, al olien tilbageholes i reservoiret, og er afgives samtiig alarm til transmissionsselskabet. Kabelovergangsstationer vil ikke blive etableret inenfor habitatområer, og vil blive søgt placeret, så e afskærmes af terræn og beplantning. Der forventes en leveti for jorlagte kabler på ca. 40 år. Luftleninger vureres at have nogenlune samme leveti, men kan og renoveres, hvorve Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele 25

32 Kapitel 3 Planreegørelse forholet til anen planlægning levetien i praksis er væsentlig længere for luftleninger. Der er ikke samme mulighe for renovering af jorkabler, hvorfor isse skrottes, når isoleringen er nebrut. Internationale naturbeskyttelsesområer, som ikke irekte berøres Langs me e valgbare alternativer for anlæggets linjeføring ligger flere Natura 2000-områer, som og ikke kryses af nogle af alternativerne eller på anen måe berøres irekte heraf: EF-fuglebeskyttelsesområe nr. 48, Heeområer ve tore Råbjerg EF-habitatområe nr. 64, Harril Hee, Ulvemosen og heer i Nørlun Plantage EF-habitatområe nr. 71, Ranbøl Hee og klitter i Freerikshåb Plantage EF-habitatområe nr. 74, Heeområer ve tore Råbjerg EF-habitatområe nr., Ringive Plantage Det vureres at upegningsgrunlaget for isse internationale naturbeskyttelsesområer ikke kan påvirkes af anlægget. Arter omfattet af bilag I og anre forekomster omfattet af Fuglebeskyttelsesirektivet Ifølge EF-Fuglebeskyttelsesirektivet skal melemsstaterne træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger for alle arter, er er opført på irektivets bilag I. Fugle er en eneste type fauna, for hvilken er kan forventes en registrerbar påvirkning af luftleningsanlægget i riftfasen. Fugle vil næppe kunne blive strømræbte, a et forusætter et vingefang, som kan nå to leere samtiigt, og så store fuglearter forekommer ikke i nærheen af anlægget. Fugle kan imilerti blive ræbte alene ve at flyve in i leerne. U fra Hollanske optællinger af fugle, som fines ræbte efter kollision me luftleninger, skønnes et, at ca. 200 fugle hvert år kan forventes at blive kollisionsræbte for hver km luftleningsanlæg. Vureringen af, om højspæningsanlægget ugør en trussel mo bestanen af en given fugleart, baseres på faktorer som artens antal i nærheen af anlægget, hvor stor el af en samlee bestan ette antal ugør, artens flyveruter, flyvehøjer og manøvreygtighe, om arten flyver om agen, om natten eller i skumringen, om en formerer sig tiligt eller sent i livet, og om artens formering giver et lille eller stort oversku af formeringsygtige voksne inivier. I forhol hertil er er foretaget en vurering af, om en el af en nye højspæningsforbinelse, er placeres me samme linjeføring som et eksisterene anlæg, mefører en forhøjet kollisionsrisiko. Det skønnes generelt, at kollisionsrisikoen er forhøjet for et nye anlæg i forhol til et gamle, fori et luftrum, hvor er er mulighe for at ramme en leer, er mere omfangsrigt. Dog skønnes et, at ca. halvelen af e fugle, som kollierer me højspæningsleninger, kollierer me en øverste og minst synlige jorleer, som er ens for e to anlæg. Når er esuen forekommer valgbare alternativer til linjeføring for luftleningsanlæg, er et eruover vureret, om alternativerne rent faktisk ve 26 Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Tønder Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Tønder Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune Station Revsing

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune Station Revsing Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Vejen Kommune Station Revsing Marts 2010 Titel: Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. Forslag til plantillæg med VVM-redegørelse for Ny 0 kv-højspændingsforbindelse fra til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg med VVM-redegørelse for Ny 0 kv-højspændingsforbindelse fra til Tjele,,

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune - Station Revsing. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Vejen Kommune - Station Revsing. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Vejen Kommune - Station Revsing December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele,

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aabenraa Kommune. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Aabenraa Kommune December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele, Aabenraa

Læs mere

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m OM SELVINDUKTION Spoler finer mange anvenelser; fra elefiltre i højtalere til afstemte kresløb i raiomotagere, men spolen optræer også ve tråviklee mostane og for tilleningen til enhver komponent. Selv

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Ikast-Brande Kommune. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Ikast-Brande Kommune. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Ikast-Brande Kommune December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele, Ikast-Brande

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland.

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Vejle Kommune Sendt pr. e-mail: post@vejle.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan 2009-2021 for

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune. December 2010

Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Viborg Kommune. December 2010 Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Viborg Kommune December 2010 Titel: Kommuneplantillæg for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele, Viborg Kommune,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog Aabenraa Kommune Sendt pr. e-mail: post@aabenraa.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014 VVM-tilladelse For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk November 2014 1 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015 PUNKT 1: Ientifikation af stoffet/blaningen og af selskabet/virksomheen 1.1. Prouktientifikator Hanelsnavn: Vare nr. 0100 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante ientificeree anvenelser for stoffet eller blaningen

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 6 Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 6 Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 6 Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Christian Jensen Projektleder, Energinet.dk 1 Projektet Anlægge en ca. 175 km lang 400 kv luftledning op igennem Jylland

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 1 Master

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 1 Master VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 1 Master Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Hovedrapport. Marts 2010

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Hovedrapport. Marts 2010 VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Hovedrapport Marts 2010 Titel: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændings forbindelse fra Kassø til Tjele Hovedrapport, Marts 2010

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejlening til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, oråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er en sævanlige ligevægtsbetingelse or varemarkeet i en lukket økonomi. Ligning (2) er

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

REGULARITET AF LØSNINGER M.M.

REGULARITET AF LØSNINGER M.M. REGULARITET AF LØSNINGER M.M. E. SKIBSTED Inhol 1. Plan og forusætninger 1 2. Generalisering af [B, Theorem 3.8] 1 3. Autonomt tilfæle 3 3.1. Mængen D er åben 3 3.2. Strømmen er kontinuert på D 4 4. Tisafhængige

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 3 Landskab, kulturarv og friluftsliv Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

Natura 2000 - handleplan 2010-2015. Sneum Å og Holsted Å. Natura 2000-område 90 Habitatområde H79

Natura 2000 - handleplan 2010-2015. Sneum Å og Holsted Å. Natura 2000-område 90 Habitatområde H79 Natura 2000 - hanleplan 2010-2015 Sneum Å og Holste Å Natura 2000-områe 90 Habitatområe H79 Ugiver: Vejen Kommune, Vare Kommune, Esbjerg Kommune og Miljøministeriet, Naturstyrelsen Lay out: Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere