Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.0 Dato:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og lovgrundlag for reelle ejere Forholdet til hvidvasklovgivningen Hvem skal registrere reelle ejere? Virksomheder, der skal registrere reelle ejere Virksomheder der ikke skal registrere reelle ejere Hvem er reelle ejere? Umyndige personer eller personer under værgemål Forskel på reelle ejere og legale ejere Scenarie 1: Virksomheden har reelle ejere Direkte og indirekte ejerskab via kapital og stemmer Indirekte ejerskab - ejerkæder Registrering af direkte og indirekte ejerandele og stemmerettigheder Når børsnoterede virksomheder indgår i ejerkæden Når offentlige myndigheder og selvstændige offentlige virksomheder indgår i ejerkæden Egne kapitalandele Nominee-ordning Overdragelse af stemmerettigheder Pantsætning Stemmeretsbegrænsning Potentielle stemmerettigheder Kontrol ved hjælp af andre midler Udpegning af ledelsesmedlemmer Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger Vetorettigheder Særligt om K/S, I/S, virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) Kommanditselskaber Interessentskaber Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA) Særligt om virksomheder omfattet af finansiel lovgivning Firmapensionskasser Kapitalforeninger, investeringsforeninger og SIKAV er Særligt om erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsen Særligt begunstigede personer Stifter Gavegivere, bidragsydere eller lignende Gruppe af begunstigede personer Eksempler på ejerkæder hvor fondsejede virksomheder indgår November

3 5.6. Særligt om ikke-erhvervsdrivende fonde mv. og visse foreninger Visse foreninger Dato for det reelle ejerskab Scenarie 2: Virksomheden har ikke reelle ejere Scenarie 3: Virksomheden kan ikke identificere sine reelle ejere Omfanget af pligten til at indhente og opbevare oplysninger om reelle ejere Hvem har ansvaret for registrering af reelle ejere? Hvilke oplysninger skal registreres om de reelle ejere? Registrering af virksomheder i CVR Opdatering af de registrerede oplysninger Hvor skal oplysningerne registreres? Nye virksomheder stiftet den 23. maj 2017 eller senere Advisering til personer, der registreres som reelle ejere Hvornår skal oplysningerne om reelle ejere registreres? Sanktioner Offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere Likvidation, tvangsopløsning eller konkurs November

4 1. Indledning Den 23. maj 2017 trådte reglerne om registrering af reelle ejere i kraft. Det betyder, at en meget bred kreds af virksomheder, fonde og visse foreninger (herefter samlet kaldet virksomheder ) skal registrere oplysninger om deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. For eksisterende virksomheder og nye virksomheder, der er etableret inden den 1. december 2017, skal registreringen af reelle ejere ske senest den 1. december Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere og registrere oplysningerne i Erhvervsstyrelsens it-system. Oplysningerne om reelle ejere registreres på Virk Indberet via Ændre virksomhed. Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. En tilstrækkelig del vil som udgangspunkt sige, at en person har mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. Denne grænse er en indikation på reelt ejerskab. Registrering af reelle ejere kan udmønte sig i tre forskellige scenarier: 1) Virksomheden har reelle ejere 2) Virksomheden har ikke reelle ejere 3) Virksomheden kan ikke identificere sine reelle ejere Udgangspunktet er, at virksomheder har reelle ejere og kan identificere dem. Der kan dog være konkrete tilfælde, hvor virksomheden ikke har reelle ejere, eller hvor det ikke er muligt at identificere de reelle ejere. Først når alle muligheder for at identificere de reelle ejere er udtømte, kan virksomheden bruge mulighed 2 eller 3. Virksomheden skal opbevare dokumentation for indhentelse af oplysninger om sine reelle ejere i 5 år efter hvert identifikationsforsøg samt 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. 2. Baggrund og lovgrundlag for reelle ejere Lov nr. 262 af 16. marts 2016 om indførelse af et register over reelle ejere gennemfører dele af skattelypakken fra december 2014 og implementerer 4. hvidvaskdirektivs bestemmelser om registrering af reelle ejere i selskaber og andre juridiske enheder. Registrering af reelle ejere skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser. Formålet med reglerne er, at skabe øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstrukturer, så det fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Gennemsigtigheden skal modvirke, at midler skjules i skattelylande, og November

5 være med til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Det forbedrer samtidig de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet. Det er relevant at få kendskab til de ejere, som er reelle ejere i økonomisk forstand, men også de ejere, som er reelle ejere i forvaltningsmæssig forstand. Dette skyldes, at begge typer af reelle ejere er vigtige i relation til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, da de kan påvirke det konkrete selskab samt få andel i virksomhedernes midler. De omfattede virksomheder er forpligtede til efter anmodning, at stille oplysninger om deres reelle ejere samt forsøg på at identificere deres reelle ejere til rådighed for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og andre offentlige myndigheder. Lov nr. 262 om indførelse af register over reelle ejere BEK nr. 488 om registrering og offentliggørelse af ejere i Erhvervsstyrelsen 2.1. Forholdet til hvidvasklovgivningen Virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal fortsat foretage kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens krav. Der er således ikke ændret herpå med indførelsen af virksomheders pligt til at registrere oplysninger om deres reelle ejere. Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere kan indgå i virksomhedens kundekendskabsprocedurer ud fra virksomhedens konkrete risikovurderinger. Virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal i forbindelse med deres kend-dinkunde procedure klarlægge ejer- og kontrolstruktur for kunder, som ikke er fysiske personer. Eksempelvis er pengeinstitutter, forsikringsvirksomheder, revisorer, ejendomsmæglere, advokater m.fl. omfattet af hvidvaskloven. Kend-din-kunde proceduren indebærer, at alle former for virksomheder, der eksempelvis ønsker en bankkonto, skal oplyse pengeinstituttet om virksomhedens reelle ejere inden kundeforholdet kan indgås, og virksomheden kan få en konto. Det betyder, at langt de fleste virksomheder i Danmark allerede har identificeret sine reelle ejere i forbindelse med et kundeforhold hos virksomheder omfattet af hvidvaskloven. 3. Hvem skal registrere reelle ejere? Lov nr. 262 af 16. marts 2016 om indførelse af et register over reelle ejere indfører regler om reelle ejere i mange forskellige love blandt andet selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV), lov om erhvervsdrivende fonde, fondsloven, finansiel lovgivning m.fl. Reglerne medfører, at en bred vifte af virksomheder skal registrere reelle ejere. Herunder kan du se, hvilke virksomheder der skal registrere reelle ejere, og hvilke virksomheder, der ikke skal registere reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. November

6 3.1. Virksomheder, der skal registrere reelle ejere Følgende virksomhedsformer er omfattet af reglerne om registrering af reelle ejere: Selskaber, virksomheder og fonde Aktieselskaber (A/S) Anpartsselskaber (ApS) Iværksætterselskaber (IVS) Partnerselskaber (P/S) Kommanditselskaber (K/S) Interessentskaber (I/S) Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) Erhvervsdrivende fonde Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG) Finansielle virksomheder Finansielle virksomheder, som er omfattet af selskabsloven regler o Pengeinstitutter, der ikke er sparekasser eller andelskasser o Realkreditinstitutter o Fondsmæglerselskaber o Investeringsforvaltningsselskaber o Forsikringsselskaber (herunder captivegenforsikringsselskaber), som ikke er gensidige forsikringsselskaber eller tværgående pensionskasser Gensidige forsikringsselskaber Tværgående pensionskasser Sparekasser Andelskasser Sparevirksomheder, der ikke er omfattet af øvrige regler om reelle ejere Firmapensionskasser Kapitalforeninger Investeringsforeninger SIKAV Ikke-erhvervsdrivende fonde Fonde Legater Stiftelser Andre selvejende institutioner Fonde, som er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne Fonde, med hvilke en kommune eller region har indgået aftale til opfyldelse af kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til lov om social service, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver Folkekirkens selvejende institutioner, trossamfund og godkendte uddannelsesinstitutioner, såfremt fonden ikke ud over sit hovedformål varetager andre opgaver November

7 Selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning Selvejende institutioner, hvis drift overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, og som er undergivet tilsyn af det offentlige, hvis det i institutionens vedtægt er fastsat, at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af dennes opløsning Fonde, hvis aktiver ikke overstiger kr. Fonde, som er undtaget fra fondsloven, jf. lovens 1, stk. 5 Visse foreninger Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som medlemmerne hører til, og hvis aktiver overstiger kr. Foreninger, hvis midler hovedsagelig består af bidrag fra de ovenfor nævnte foreninger, såfremt foreningen har som et formål at varetage de økonomiske interesser, for den erhvervsgruppe som medlemmerne hører til og hvis aktiver overstiger Virksomheder der ikke skal registrere reelle ejere Følgende virksomhedsformer er ikke omfattet af reglerne om indhentning af oplysninger om og registrering af reelle ejere: Børsnoterede virksomheder (virksomheder, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten) Enkeltmandsvirksomheder Personligt ejede mindre virksomheder (PMV) Selvstændige offentlige virksomheder (SOV) Filialer Frivillige foreninger Andelsboligforeninger Indgår en børsnoteret virksomhed i ejerkæden for den virksomhed, som du skal registrere reelle ejere for, kan du læse mere om, hvad du skal gøre i afsnit og Hvem er reelle ejere? Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. En reel ejer er altid en fysisk person. Det kan både være danske og udenlandske fysiske personer. Det er ikke nødvendigvis alle ejere, der skal registreres som reelle ejere. Det er kun de November

8 personer, der opfylder definitionen på at være en reel ejer, der skal registreres. Virksomheden skal foretage en konkret vurdering heraf. En person kan være reel ejer ved direkte at råde over ejerandele og stemmerettigheder i den pågældende virksomhed. En person kan også være reel ejer ved indirekte at eje en virksomhed. Det vil sige, at personen råder over ejerandele og stemmerettigheder i den pågældende virksomhed via en anden virksomhed, eksempelvis en holdingkonstruktion. Er virksomheden ejet af en anden virksomhed, skal du finde frem til de fysiske personer, som i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. De personer, der opfylder definitionen på at være reelle ejere, skal registreres som reelle ejere. Det gælder også, hvis den virksomhed, som skal registrere reelle ejere, er ejet af en udenlandsk virksomhed. Når du skal finde virksomhedens reelle ejere, skal du derfor se igennem eventuelle juridiske personer (virksomheder) for at finde frem til de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. Det er derfor nødvendigt at klarlægge hele virksomhedens ejer- og kontrolstruktur, dvs. virksomhedens ejerkæde. Du skal ikke afslutte din undersøgelse, fordi virksomheden er ejet af en udenlandsk virksomhed eller af udenlandske personer. Når virksomheden ved hvilke personer, der i sidste ende ejer virksomheden, skal der foretages en konkret vurdering af, hvilke personer, der har en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne. En tilstrækkelig del vil som udgangspunkt sige, at personen har mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. Det er ikke en fast grænse, men kun en indikation på reelt ejerskab. En person kan også være reel ejer, hvis vedkommende udøver kontrol over virksomheden på anden måde. Det betyder, at virksomheden skal undersøge, om der er personer, der har særlige rettigheder. Det kan eksempelvis være en vedtægtsbestemt ret til at udpege flertallet af medlemmerne af virksomhedens bestyrelse eller har anden indflydelse på baggrund af en ejeraftale. Se afsnit 5.2 om kontrol ved hjælp af andre midler. Reelt ejerskab omfatter således alle former for ejerskab eller kontrol. Det betyder, at der ikke er krav om, at en person skal have ejerandele eller stemmerettigheder i den pågældende virksomhed for at kunne være reel ejer. Ligesom det ikke er et krav, at ejerandelen eller stemmerettighederne er på mere end 25 pct. En person kan eksempelvis også være reel ejer som følge af, at vedkommende har kontrol over virksomheden ved hjælp af andre midler, for eksempel retten til at udpege bestyrelsesmedlemmer, sammen med en ejerandel på eksempelvis 10 pct. Det er således den samlede de facto indflydelse, der er afgørende for, om en person er reel ejer. Det er kun de personer, der vurderes til at være reelle ejere, der skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system. Der kan være personer, der i sidste ende er ejere af virksomheden, men uden at opfylde definitionen på at være reelle ejere, og derfor ikke skal registreres. November

9 Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere, og det kan i den forbindelse være relevant at undersøge både vedtægter, ejeraftaler og pantsætningsaftaler Umyndige personer eller personer under værgemål Der er intet lovkrav om, at en person skal være myndig af alder, dvs. 18 år, for at kunne være ejer af ejerandele og stemmerettigheder i en virksomhed. En person på 18 år, der opfylder definitionen på at være reel ejer af en virksomhed, skal i så fald også registreres som reel ejer. Personer under værgemål, der opfylder definitionen på at være reel ejer af en virksomhed, skal også registreres som reel ejer. En værge for en person, der er under 18 år, eller der er under værgemål, skal registreres med de stemmerettigheder, som vedkommende faktisk råder over. Det betyder, at hvis værgen selvstændigt disponerer over stemmerne uden indflydelse fra den pågældende umyndige person, skal værgen registreres som reel ejer af stemmerettighederne. Den umyndige person skal fortsat være registreret som reel ejer af ejerandelen Forskel på reelle ejere og legale ejere Begrebet ejerforhold omfatter to typer ejere: legale ejere og reelle ejere, men det er ikke alle virksomhedsformer, der skal registrere begge ejertyper. Det er kun A/S, ApS, IVS, P/S, SE-selskaber samt de K/S, der er registreringspligtige iht. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (herefter LEV), som skal registrere oplysninger om både legale og reelle ejere. Legale ejere kan både være personer og virksomheder, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. Alle personer og virksomheder, der har 5 pct. eller mere af et selskabs stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed, skal registreres i Erhvervsstyrelsen it-system. Har ingen personer og virksomheder mere end 5 pct., skal denne oplysning også registreres i Erhvervsstyrelsens itsystem. Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler over virksomheden. Dette kan eksempelvis være retten til at udpege flertallet af medlemmerne af bestyrelsen. Legale ejere Personer og virksomheder Kapital og stemmer Angivelse af stemmer og kapital i intervaller. Reelle ejere Personer Kapital og stemmer baseret på en til strækkelig del (mere end 25 pct.), dvs. uafhængig af bestemmende indflydelse. Angivelse af stemmer og kapital præcis andel. November

10 Legale ejere Indirekte ejerskab afhængig af bestemmende indflydelse og direkte ejerskab. Ejeren skal give meddelelse til selskabet om ændringer i forhold til ejerskab af kapital og stemmer, når intervalgrænser krydses. Virksomheden foretager registrering i Erhvervsstyrelsens it-system. Reelle ejere Indirekte ejerskab baseret på tilstrækkelig del (mere end 25 pct.), dvs. uafhængig af bestemmende indflydelse og uafhængig af direkte ejerskab. Kontrol ved hjælp af andre midler uafhængig af stemmer og kapital. Virksomheden har ansvaret for at identificere sine reelle ejere og registrere oplysninger herom i Erhvervsstyrelsens it-system. 5. Scenarie 1: Virksomheden har reelle ejere For at en person er reel ejer, skal personen råde over en tilstrækkelig andel af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden eller udøve kontrol ved hjælp af andre midler over virksomheden. En person kan være reel ejer ved at have stemmerettigheder eller andel af kapitalen direkte i virksomheden, indirekte i virksomheden eller ved at have kontrol over virksomheden på anden måde. Det kan også være som følge af en kombination af direkte, indirekte og/eller indflydelse på anden måde. Det er den samlede de facto indflydelse, som er afgørende for, om den pågældende kan betragtes som reel ejer. Det er virksomheden, der skal foretage en konkret vurdering af, hvilke personer, der opfylder definitionen på at være reel ejer. Der kan således være personer, der ikke er reelle ejere i henhold til definitionen, eksempelvis en person, der alene råder over 10 pct. af ejerandelene og stemmerettighederne, og derfor ikke skal registreres som reel ejer. Virksomheden skal opbevare oplysninger om dens forsøg på at identificere sine reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget. Endvidere skal dokumentation opbevares i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør Direkte og indirekte ejerskab via kapital og stemmer En person kan være reel ejer ved direkte ejerskab. Det vil sige, at personen ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene og stemmerettighederne direkte i den pågældende virksomhed. En person kan også være reel ejer ved indirekte at eje en virksomhed. Det vil sige, at personen ejer den pågældende virksomhed via en anden virksomhed, f.eks. en holdingkonstruktion. Når det vurderes, om en fysisk person ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed, er det en indikation på reelt ejerskab, når personen direkte eller indirekte ejer eller kontrol- November

11 lerer mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. At det alene er en indikation, betyder, at en person kan blive anset for at være reel ejer allerede ved en besiddelse på eksempelvis 15 pct. af ejerandelene, hvis virksomheden konkret vurderer, at personen er reel ejer på baggrund af personens samlede de facto indflydelse. Der er således ikke en fast grænse for, hvor stor en andel af stemmerettighederne og ejerandelene en person skal råde over for at blive anset for at være en reel ejer. Det vil altid være en konkret vurdering af den samlede de facto indflydelse, som personen opnår gennem direkte og indirekte besiddelser af kapital, stemmerettigheder eller anden form for kontrol, som er afgørende for, om personen kan betragtes som reel ejer. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.2. om kontrol ved hjælp af andre midler Indirekte ejerskab - ejerkæder For at kunne vurdere, hvem der er den eller de reelle ejere i en virksomhed, er virksomheden nødt til at klarlægge hele ejerstrukturen (ejerkæden) i virksomheden og koncernen, hvis der indgår flere virksomheder. Figur 1: Ejerkæde Med udgangspunkt i Figur 1 skal virksomhed A identificere og registrere sine reelle ejere. Det gøres ved konkret at vurdere, hvilke personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af virksomhed A s kapitalandele eller stemmerettigheder. Da en ejerandel på mere end 25 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne er en indikation på, om der er tale om reelt ejerskab, er virksomheden også nødt til at undersøge, om der er personer for enden af ejerkæden, der kontrollerer virksomheden ved hjælp af andre midler, og som følge heraf er reel ejer af virksomheden. Det betyder i figur 1, at det ikke kan udelukkes, at der bag virksomhed C kan være fysiske personer, som har kontrol over virksomhed A ved hjælp af November

12 andre midler. Det samme gør sig gældende i forhold til vurderingen af Lene, Mie og Hanne, da de alle indirekte ejer mindre end 25 pct. af virksomhed A. Lene ejer virksomhed A indirekte med (1 x 0,20 x 0,60) x 100 = 12 pct. Jens ejer virksomhed A indirekte med (0,50 x 0,60) x 100 = 30 pct. Mie ejer virksomhed A indirekte med (0,30 x 0,30 x 0,60) x 100 = 5,4 pct. Hanne ejer virksomhed A indirekte med (0,70 x 0,30 x 0,60) x 100 = 12,6 pct. Peter ejer virksomhed A direkte med 30 pct. Hvis ejerkæden i figur 1 alene vurderes ud fra de angivne procentsatser af kapital og det udelukkes, at der er tale om kontrol ved hjælp af andre midler, vil Erhvervsstyrelsens vurdering være, at Peter og Jens skal registreres som reelle ejere, da de begge ejer mere end 25 pct. i virksomhed A. Hvad skal registreres i eksemplet i figur 1? For Peter skal det oplyses, at han ejer 30 pct. i virksomheden. Dette angives i feltet for kapitalandele. For Jens skal det også angives i feltet for kapitalandele, at han ejer 30 pct., men derudover skal der sættes flueben ved Ejer personen virksomheden indirekte via andre virksomheder? for at oplyse, at der er tale om indirekte ejerskab. Figur 2: Ejerkæde med både direkte og indirekte ejerskab I figur 2 er det virksomhed A, der skal identificere og registrere sine reelle ejere. Det gøres ved at finde ud af, hvilke personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af virksomhed A s kapitalandele eller stemmerettigheder. En ejerandel på mere end 25 pct. er en indikation på, at der er tale om reelt ejerskab. Hvis ejerkæden i figur 2 alene vurderes ud fra de angivne procentsatser af kapital og det udelukkes, at der er tale om kontrol ved hjælp af andre midler, vil både Bo og Jens være reelle ejere. Jens er reel ejer i kraft af sit indirekte ejerskab, hvor han ejer (0,50 x 0,60) x 100 = 30 November

13 pct. i virksomhed A. Bo er reel ejer på grund af både direkte og indirekte ejerskab. Indirekte ejer Bo (0,50 x 0,60) x 100 = 30 pct. i virksomhed A og direkte ejer han 40 pct. Det vil sige, at Bo i alt ejer 70 pct. i virksomhed A. Hvad skal registreres i dette eksempel? Virksomheden skal registrere, at Jens ejer 30 pct. af kapitalen i virksomheden. Dette angives i feltet for kapitalandele. Der skal samtidig sættes flueben ved Ejer personen virksomheden indirekte via andre virksomheder? for at oplyse, at Jens ejer noget af virksomhed A indirekte. For Bo skal det i feltet for kapitalandele oplyses, hvor mange pct. af kapitalen, han samlet råder over. Det vil sige, at det skal oplyses, at Bo ejer 70 pct. i virksomhed A. Der skal samtidig sættes flueben ved Ejer personen virksomheden indirekte via andre virksomheder? for at oplyse, at Bo også indirekte ejer virksomhed A. Figur 3: Indirekte ejerskab og bestemmende indflydelse En person har bestemmende indflydelse i en virksomhed, når vedkommende ejer mere end 50 pct. af kapital eller stemmer. Bestemmende indflydelse har betydning for en persons mulighed for at få gennemført beslutninger i en virksomhed. Når en virksomhed skal identificere sine reelle ejere, er det indikationsgrænsen på mere end 25 pct., der anvendes, og det er således ikke et krav, at der er tale om bestemmende indflydelse, for at blive anset for reel ejer. Bestemmende indflydelse skal derfor tages med i betragtning, og i forbindelse med registrering af reelle ejere bør oplysningen om bestemmende indflydelse anføres som en rettighed, som den reelle ejer har. Oplysningen kan anføres i fritekstfeltet. I figur 3 er det virksomhed A, der skal identificere og registrere sine reelle ejere. Det gøres ved at finde ud af, hvilke personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af virksomhed A s kapitalandele eller stemmerettigheder. De 25 pct. er en indikation på, at der er tale om reelt ejerskab. Hvis ejerkæden i figur 3 alene vurderes ud fra de angivne procentsatser, ejer Pia (0,51 x 0,51 x 0,51) x 100 = 13,3 pct. af virksomhed A. Da en ejerandel og stemmerettigheder på mere end 25 November

14 pct. er en indikation på reelt ejerskab, vil det betyde, at Pia ikke vil være reel ejer af virksomhed A. Dette tal er ikke helt sigende for Pias indflydelse i virksomhed A, da Pia har bestemmende indflydelse i alle bagvedliggende virksomheder. På trods af, at den beregnede sum af ejerandele og stemmerettigheder ikke udgør mere end 25 pct., er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at Pia skal anses for og registreres som reel ejer af virksomhed A. Virksomheden er dog også nødt til at undersøge, om der er andre personer for enden af ejerkæden, der kontrollerer virksomheden ved hjælp af andre midler, og som følge heraf er reel ejer af virksomheden. Der kan altså sagtens være andre personer, der kan blive anset for at være reelle ejere, selvom Pia har bestemmende indflydelse. Det betyder i figur 3, at det ikke kan udelukkes, at der kan være fysiske personer, som har kontrol over virksomhed A ved hjælp af andre midler. Det er således vigtigt altid at klarlægge hele ejer- og kontrolstrukturen. Hvad skal registreres i eksemplet i figur 3? Det skal under kapitalandele angives, at Pia ejer (0,51 x 0,51 x 0,51) x 100 = 13,3 pct. af virksomhed A. I eksemplet er der ikke fastsat regler om en anden stemmefordeling, så da Pias stemmeandel svarer til hendes kapitalandel, skal der i feltet Stemmerettigheder angives 13,3 pct. Da Pia imidlertid har bestemmende indflydelse, skal der i tekstfeltet Andre rettigheder under Kan personen kontrollere virksomheden på anden måde?, anføres, at Pia har bestemmende indflydelse i de bagvedliggende virksomheder. Figur 4: Indirekte ejerskab og bestemmende indflydelse i forhold til øvrige ejere Figur 4 viser, at selvom der er én, der har bestemmende indflydelse, kan der sagtens være flere personer, der opfylder definitionen på at være reel ejer. I figur 4 er der som i figur 3 ovenfor tale om indirekte ejerskab og bestemmende indflydelse. Se forklaring om bestemmende indflydelse til figur 3. I figur 4 er det virksomhed D, der skal identificere og registrere reelle ejere. Det gøres ved at finde ud af, hvilke personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af virk- November

15 somhed D s ejerandele eller stemmerettigheder. De 25 pct. er en indikation på, at der er tale om reelt ejerskab. Hvis ejerkæden i figur 4 alene vurderes ud fra de angivne procentsatser af ejerandele og stemmerettigheder og det udelukkes, at der er tale om kontrol ved hjælp af andre midler, er både Else og Jørgen reelle ejere. De er begge reelle ejere på grund af indirekte ejerskab, hvor Else ejer (0,7 x 1) x 100 = 70 pct. af virksomhed D og Jørgen ejer (0,3 x 1) = 30 pct. af virksomhed D. Da ejerandele og stemmerettigheder på mere end 25 pct. er indikation på reelt ejerskab, betyder det, at både Else og Jørgen er reelle ejere i virksomhed D. Else har bestemmende indflydelse, da hendes ejerandel i virksomhed D er på mere end 50 pct. Da den samlede beregning (70 pct.) viser, at Else har bestemmende indflydelse, vil det i dette tilfælde ikke være nødvendigt at angive oplysningen om bestemmende indflydelse i tekstfeltet Andre rettigheder. Hvad skal registreres i eksemplet i figur 4? Det skal under Kapitalandele angives, at Else ejer 70 pct. af virksomhed D. I eksemplet er der ikke fastsat regler om en anden stemmefordeling, så da Elses stemmeandel svarer til hendes kapitalandel, skal der i feltet Stemmerettigheder angives 70 pct. Det skal også markeres i systemet, at der er tale om indirekte ejerskab. Det gøres ved at sættes flueben ved Ejer personen virksomheden indirekte via andre virksomheder?. For Jørgen skal det i feltet for kapitalandele oplyses, at han ejer 30 pct. i virksomhed D. Der skal også for Jørgen markeres i systemet, at der er tale om indirekte ejerskab. Det gøres ved at sætte flueben ved Ejer personen virksomheden indirekte via andre virksomheder?. Dette eksempel adskiller sig fra eksemplet i figur 3, hvor det skal registreres, at Pia har bestemmende indflydelse. Grunden til dette er, at Pias procentdel i virksomhed A er så lille på grund af, at der indgår flere virksomheder i ejerkæden. Derfor skal der i eksemplet i figur 3 angives, at Pia har bestemmende indflydelse. Det er ikke nødvendigt i eksemplet i figur 4, hvor procenttallet viser, at Else har 70 pct Registrering af direkte og indirekte ejerandele og stemmerettigheder Registrering af direkte og indirekte ejerskab sker på baggrund af den beregning, du skal foretage for at vurdere, om en person er reel ejer. Det er en procent af procent beregning. I registreringsløsningen indtastes den beregnede andel af ejerandele og stemmerettigheder. I afsnit ovenfor er der angivet eksempler på ejerkæder med både direkte og indirekte ejerskab samt en kombination af både direkte og indirekte ejerskab. Det er også angivet, hvordan disse konkrete eksempler beregnes og registreres Når børsnoterede virksomheder indgår i ejerkæden Børsnoterede virksomheder (virksomheder, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten) er ikke omfattet af reglerne om reelle ejere og skal derfor ikke registrere oplysningen om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Er en virksomhed, der skal registrere reelle ejere, helt eller delvist ejet af en børsnoteret virksomhed, skal virksomheden undersøge, om den har reelle ejere. Nedenstående eksempler illu- November

16 strerer, hvad danske virksomheder skal gøre, når der indgår børsnoterede virksomheder i dens ejerkæde. Er virksomhed A 100 pct. direkte ejet af den børsnoterede virksomhed B, har virksomhed A ingen reelle ejere og skal i stedet registrere denne oplysning og indsætte virksomhed A s egen ledelse som reelle ejere, og ikke den børsnoterede virksomheds ledelse. Hvis virksomhed A er ejet 100 pct. af virksomhed C, der er 100 pct. ejet af den børsnoterede virksomhed B, så er virksomhed A indirekte ejet af den børsnoterede virksomhed B og virksomhed C er direkte ejet af den børsnoterede virksomhed B. Resultatet er det samme for både virksomhed A og C, dvs. virksomhederne har ikke reelle ejere, da begge virksomheder i sidste ende er 100 pct. ejet af den børsnoterede virksomhed B. Virksomhed A og virksomhed C skal derfor registrere sin egen ledelse som reelle ejere. Ejerkæden stopper således, når en virksomhed ejes 100 pct. af en børsnoteret virksomhed både når der er tale om et direkte og et indirekte ejerskab. Er virksomhed A kun ejet 50 pct. af den børsnoterede virksomhed B, så er virksomhed A nødt til at indhente oplysninger om den eller de personer, der råder over de resterende 50 pct.. Er de resterende 50 pct. også ejet af en børsnoteret virksomhed D, så er virksomhed A samlet set ejet 100 pct. af børsnoterede virksomheder og har derfor ikke reelle ejere. Virksomhed A, skal derfor registrere sin egen ledelse som reelle ejere. Hvis virksomhed A er ejet 50 pct. af en børsnoteret virksomhed og 50 pct. af virksomhed E, så skal virksomhed A indhente oplysninger om ejerne i ejerkæden med virksomhed E og konkret vurdere, om der er personer, der er reelle ejere i virksomhed A Når offentlige myndigheder og selvstændige offentlige virksomheder indgår i ejerkæden Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at et selskab 100 pct. ejet af en dansk offentlig myndighed ingen reelle ejere har. Selskabet vil i dette tilfælde skulle registrere oplysningen om, at det ingen reelle ejere har og derefter registrere sin egen direktion som reelle ejere. Er et selskab i sidste ende ejet af en udenlandsk offentlig myndighed, er det Erhvervsstyrelsen umiddelbare vurdering, at tilsvarende vil gøre sig gældende. Det vil dog bero på en konkret vurdering. Indgår en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) i ejerkæden, finder tilsvarende anvendelse. I tilfælde af, at en virksomhed kun er delvist ejet af en offentlig myndighed skal virksomheden undersøge om der er andre personer, der i sidste ende er reelle ejere. Er virksomhed A eksempelvis ejet 50 pct. af en offentlig myndighed skal virksomheden undersøge, hvem der råder over de resterende 50 pct., herunder om der er personer, der i sidste ende opfylder definitionen på at være reelle ejere. November

17 Egne kapitalandele Ved vurderingen af, hvem der er reelle ejere skal kapitalselskaber (A/S, ApS, IVS, P/S) ikke medregne egne kapitalandele ved opgørelsen af ejerandele og stemmerettigheder. Egne kapitalandele indgår dog i vurderingen af, hvem der er legale ejere. Hvis virksomhed A er ejet af person B og C, der hver råder over 20 pct. af ejerandelene og stemmerettighederne og virksomheden har 60 pct. egne kapitalandele vil virksomheden skulle registrere følgende: Virksomhed A s legale ejere: Virksomhed A s reelle ejere: Person B med 20 pct. ejerandele og stemmerettigheder Person C med 20 pct. ejerandele og stemmerettigheder Virksomhed A med 60 pct. ejerandele og stemmerettigheder Person B med 20 pct. af ejerandele og stemmerettigheder Person C med 20 pct. af ejerandele og stemmerettigheder At egne kapitalandele ikke skal medregnes ved vurderingen af, hvem der er reelle ejere, betyder, at de personer, der besidder ejerandele og stemmerettigheder i virksomheden de facto ejer en større andel af ejerandelene og stemmerettighederne. I eksemplet ovenfor har person B og C de facto 50 pct. af ejerandelene og stemmerettighederne i virksomhed A. Virksomhedens egne kapitalandele på 60 pct. bevirker, at hver person råder over 30 pct. mere end deres egentlige besiddelse af ejerandele og stemmerettigheder tilsiger. Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kan ikke have egne ejerandele Nominee-ordning En nominee er en person, der handler på vegne af en anden person, fx fungerer som aktionær i et aktieselskab for tredjemand (nominee-ordning). Da reelle ejere er de fysiske personer, som i sidste ende kontrollerer virksomheden, vil det også være nødvendigt at indhente oplysninger om en person, som udøver sine rettigheder via en såkaldt nominee-ordning. Der skal ikke registreres oplysninger om nominee, men alene den person, der er den reelle ejer og på hvis vegne nominieen fungerer. Virksomheder skal udtømme alle muligheder for at identificere de personer, der er reelle ejere. Grunden hertil skal findes i formålet med bestemmelserne om reelle ejere, som er at skabe gennemsigtighed omkring ejerstrukturer og få registreret de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. November

18 Virksomheden skal dog være opmærksom på at gemme dokumentationen, der ligger til grund for registreringen af reelle ejere, og det betyder, at den skal opbevare dokumentation vedrørende en eventuel nominee-ordning Overdragelse af stemmerettigheder Når virksomheden skal vurdere, hvem der er dens reelle ejere, kan det være relevant at se på, om der er sket overdragelse af stemmeretten på ejerandele til en anden person. Ejer en person en tilstrækkelig del af ejerandelene i en virksomhed til at være reel ejer, og har personen overdraget stemmeretten på ejerandelene til en anden fysisk person eventuelt gennem en eller flere juridiske personer er begge personer reelle ejere og skal registrere oplysninger om henholdsvis ejerandele og stemmerettigheder Pantsætning Har en person fået overdraget stemmerettigheder gennem en pantaftale, skal disse stemmerettigheder også medregnes i opgørelsen af, om der er tale om, at personen er reel ejer. Det er en forudsætning, at der faktisk rådes over rettighederne, og at rettighederne ikke blot udøves i overensstemmelse med modtagne instrukser fra pantsætter. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at oplysninger om stemmerettigheder ved registrering af oplysninger om reelle ejere skal ske på samme måde som ved registrering af oplysninger om legale ejere (ejere af betydelige kapitalposter). Det betyder, at en panthaver skal registreres som reel ejer, når denne råder over stemmeretten til den ejerandel, vedkommende har pant i, hvis panthaver har til hensigt at udnytte den. Det er således en forudsætning, at panthaver faktisk råder over stemmeretten, før vedkommende skal registreres som reel ejer. Panthaver skal imidlertid kun registreres med stemmeretten og ikke med den ejerandel, som der er taget pant i. Ejerandelen skal fortsat registreres under ejeren selv, men stemmerne skal ikke længere registreres, da de registreres hos panthaveren. Råder ejeren fortsat over stemmerettighederne, er det ejeren, der registreres som reel ejer af både andelen af stemmerettigheder og kapitalen. Er panthaver en juridisk person, f.eks. et pengeinstitut, gælder kravet om at gennemse ejerkæden for at finde frem til den eller de fysiske personer for enden af kæden, da en juridisk person ikke kan registreres som reel ejer Stemmeretsbegrænsning Hvis en ejer af en virksomhed er underlagt stemmeretsbegrænsninger på sin ejerandel, vil dette ikke have betydning for, om den pågældende person er reel ejer. Ejer en person eksempelvis 30 pct. af aktierne i et aktieselskab, vil det medføre, at den pågældende person er reel ejer, uanset om der eventuelt er indført en begrænsning, så der kun kan stemmes på 5 pct. af de samlede stemmerettigheder. I forbindelse med registrering af personen November

19 som reel ejer i Erhvervsstyrelsens it-system, skal den præcise procentsats for ejerandele og stemmerettigheder angives, og i dette tilfælde vil det være henholdsvis 30 pct. og 5 pct. Hvis der via en ejeraftale eller lignende er fastsat vetorettigheder, der begrænser den pågældendes udøvelse af stemmerettigheder, vil tilsvarende gøre sig gældende. Stemmeretsbegrænsninger kan bl.a. fremgå af både ejeraftaler og vedtægter og skal derfor tages i betragtning i forbindelse med identificeringen af virksomhedens reelle ejere. Ved vurderingen af, om en person er reel ejer på baggrund af stemmerettigheder vil rådighed over mere end 25 pct. af stemmerettighederne være en indikation på reelt ejerskab Potentielle stemmerettigheder Når virksomheden skal foretage den konkrete vurdering i forbindelse med identificeringen af dens reelle ejere, skal eksistensen af potentielle stemmerettigheder tages i betragtning. Det betyder, at eksempelvis fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning. Dette skyldes, at denne form for rettigheder vil kunne aktiveres ved en ensidig beslutning fra rettighedshaveren, som dermed selv bestemmer, hvornår vedkommende vil råde over kapitalandelene. Hvis denne form for rettigheder ikke skulle tages i betragtning, ville de kunne benyttes til at sløre et reelt ejerskab. Omvendt må udstederen af rettigheden nødvendigvis også skulle medregne ikke-udnyttede rettigheder, da udstederen af rettigheden, indtil rettighedshaveren aktiverer denne, fortsat råder over kapitalandelene. Virksomhedens ansvar for at medregne denne form for indirekte ejerskab og kontrol ved opgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er reel ejer, strækker sig kun til det virksomheden ved eller burde vide Kontrol ved hjælp af andre midler En person kan være reel ejer ved at have kontrol over virksomheden. Der er ikke krav om, at personen har ejerandele eller stemmerettigheder i virksomheden, for at kunne være reel ejer. Kontrol ved hjælp af andre midler betyder, at personen har en væsentlig indflydelse på beslutninger, der træffes i den pågældende virksomhed, eksempelvis via aftale, ret til udpegning af bestyrelsesmedlemmer eller lignende. Kontrol ved hjælp af andre midler, herunder rettigheder i henhold til virksomhedens vedtægter eller aftale, f.eks. ejeraftale eller pantsætningsaftale kan omfatte: Udpegning af flertallet af ledelsesmedlemmer Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger Vetoret Andre rettigheder November

20 Der er ikke tale om en udtømmende liste. Har en person en anden rettighed, der betyder, at vedkommende udøver kontrol over virksomheden, skal oplysning om denne rettighed registreres under andre rettigheder Udpegning af ledelsesmedlemmer En ret til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne af en virksomheds bestyrelse vil ligeledes kunne medføre reelt ejerskab. Der må dog i sådanne situationer bestå et retskrav på grundlag af virksomhedens vedtægter, ejeraftale, aftale i forbindelse med pantsætning af kapitalandele eller lignende. Såfremt en person har ret til at udpege medlemmer af virksomhedens bestyrelse, men ikke flertallet, skal virksomheden foretage en konkret vurdering af den samlede de facto indflydelse, som personen opnår herved Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger I vurderingen af, om der foreligger reelt ejerskab, er det relevant at se på, om en person har en vedtægtsbestemt ret til at godkende virksomhedens årsrapport i forhold til udbetaling af udbytte, da personen på den måde kan have kontrol over pengestrømme i virksomheden. En person kan være tillagt en sådan rettighed i vedtægterne uden at personen råder over ejerandele og stemmerettigheder i virksomheden. Det vil med andre ord sige, at personen kan kontrollerer virksomheden ved hjælp af andre midler, og derfor skal registreres som reel ejer Vetorettigheder Der kan ud fra en konkret vurdering være tale om reelt ejerskab via vetorettigheder. Det vil dog forudsætte, at der samtidig er tale om en eller anden form for ejerskab, da en vetorettighed alene ikke kan medføre reelt ejerskab Særligt om K/S, I/S, virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) adskiller sig fra kapitalselskaber (A/S, ApS, IVS og P/S), da der som udgangspunkt ikke er tale om stemmeafgivelse efter kapital i disse virksomheder. Det er derfor nødvendigt at foretage en konkret vurdering af ejerskab og kontrol, så de reelle ejere i virksomheden identificeres. Alle K/S og I/S skal registrere reelle ejere og skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) for at kunne registrere oplysningerne om reelle ejere. Der kan være K/S og I/S, der ikke er registreret i CVR. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor K/S et eller I/S et ikke er forpligtet til at være registreret iht. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og ikke er forpligtet til at være registreret iht. skattelovgivningen. Er et K/S eller I/S ikke registreret i CVR skal virksomheden foretage registrering af virksomhedens grundoplysninger og tildeles et CVR-nummer for at kunne registrere reelle ejere. November

21 Virksomhedens grundoplysninger registreres på Virk Indberet via Start virksomhed. Virksomhedens reelle ejere registreres på Virk Indberet via Ændre virksomhed. Læs mere om registrering af grundoplysninger i afsnit Kommanditselskaber I relation til kommanditselskaber er det vigtigt at være opmærksom på den specielle struktur virksomhedsformen har, hvor komplementaren er den fuldt ansvarlige deltager, mens kommanditisterne er de personer, som udøver de traditionelle forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder, såsom stemmeret på generalforsamlingen og modtager udbyttebetalinger i forhold til deres deltagelse i virksomheden. Kommanditisterne vil i alle tilfælde skulle vurderes i forhold til definitionen af reelle ejere, da deres deltagelse i selskabet nødvendigvis karakteriseres som ejerskab. Komplementaren er som udgangspunkt ikke virksomhedens reelle ejer. Det et krav, at komplementaren tildeles økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder. Det sker dog som udgangspunkt ikke på samme vilkår som kommanditisterne. Komplementaren modtager således ikke økonomiske rettigheder i form af udbytte, men i stedet som en nærmere fastsat kompensation for den økonomiske risiko komplementaren har i kraft af vedkommendes rolle som fuldt ansvarlig virksomhedsdeltager. Komplementaren tildeles endvidere heller ikke forvaltningsmæssige rettigheder i kraft af stemmer på lige vilkår med kommanditisterne, men ofte i stedet i form af vetoret på et eller flere områder på generalforsamlingen. Selvom komplementaren som udgangspunkt ikke er at anse som ejer, kan der opstå situationer, hvor der konkret alligevel må foretages en vurdering af, om den samlede sum af rettigheder, som komplementaren er tillagt, kan gøre, at vedkommende alligevel skal betragtes som reel ejer. Kommer et K/S til den konklusion efter at have udtømt alle muligheder at virksomheden ingen reelle ejere eller ikke kan identificere de reelle ejere, skal K/S ets daglige ledelse registreres som reelle ejere. Varetages den daglige ledelse af komplementaren og er denne en juridiske person (virksomhed) skal K/S et registrere den eller de fysiske personer, der varetager den faktiske ledelse af virksomheden. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at det vil være den daglige ledelse i komplementarvirksomheden. Er komplementaren et K/S, vil det således være den daglige ledelse i dette K/S Interessentskaber Et interessentskab er karakteriseret ved, at flere deltagere går sammen om at udøve erhvervsdrift, og at der er personlig og ubegrænset hæftelse for samtlige deltagere, herunder overfor alle aftaleehververe og tredjemand. Desuden hæfter deltagerne solidarisk for opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser. November

22 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder fastsætter ingen krav til interessenternes økonomiske eller forvaltningsmæssige beføjelser. Det er således op til interessenterne indbyrdes at aftale forholdet omkring økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder. Når interessentskabet skal indhente oplysninger om de reelle ejere, vil det således være nødvendigt at forholde sig til interessentskabskontrakten m.v. for konkret at vurdere, hvem der er virksomhedens reelle ejere. I/S et er således nødt til at undersøge, hvad der er aftalt indbyrdes, for at vurdere om der er personer, der er tillagt rettigheder, der medfører, at de opfylder definitionen på at være reelle ejere. Det kan eksempelvis være en ret til udpegning af flertallet af medlemmerne af virksomhedens bestyrelse Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA) Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA) er kendetegnet ved, at de adskiller sig fra kapitalselskaber. Det er således en betingelse, at økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på deltagernes andel af kapitalen. Det betyder, at vurderingen af, om en person er reel ejer på baggrund af, om personen har tilstrækkelig indflydelse er lidt anderledes i forhold til kapitalselskaber. Eksempelvis betyder det for et FMBA, hvor alle deltagerne har en stemme hver, at vurderingen af, om en person er reel ejer ved at eje en tilstrækkelig del af FMBA et skal opgøres på baggrund af det samlede antal deltagere. I et FMBA med 10 deltagere, hvor alle har en stemme hver, vil hver enkelt deltager således have 10 pct. af stemmerettighederne. Der er derfor ikke nogen reelle ejere i virksomheden, da ingen personer har en tilstrækkelig indflydelse til at opfylde definitionen på at være en reel ejer. Det samme gør sig gældende i forhold til en deltagers andel af kapitalen i virksomheden Særligt om virksomheder omfattet af finansiel lovgivning Reglerne om reelle ejere gælder også for virksomheder, som er omfattet af den finansielle regulering. Finansielle virksomheder, som er omfattet af selskabslovens regler, følger selskabslovens bestemmelser om registrering af reelle ejere. Det drejer sig om følgende virksomheder 1 : Pengeinstitutter, der ikke er sparekasser eller andelskasser Realkreditinstitutter Fondsmæglerselskaber Investeringsforvaltningsselskaber Forsikringsselskaber (herunder captivegenforsikringsselskaber), som ikke er gensidige selskaber eller tværgående pensionskasser 1 Jf. 12, stk. 1 i Lov om finansiel virksomhed November

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.1 - Opdatering af afsnit 5.1. Direkte og indirekte

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 23-05-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015 En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning - : Offentligt register over de oplysninger, der fremgår af storaktionærfortegnelserne Større gennemsigtighed om ejerforholdene - Regelgrundlag:

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Vejledning om hvilken dokumentation BankNordik skal have for de respektive selskabsformer

Vejledning om hvilken dokumentation BankNordik skal have for de respektive selskabsformer Vejledning om hvilken dokumentation skal have for de respektive selskabsformer Forening og Fond med/uden cvr.nr. der opretter kundeforhold med 1. Dokumentationen skal have vedrørende foreningen/fonden

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Tegningsregler

VEJLEDNING OM. Tegningsregler VEJLEDNING OM Tegningsregler UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Tegningsregler for aktie- og anpartsselskaber.... 2 1.1 Begrænsninger i tegningsreglen:... 3 1.2 Fortolkningstvivl...

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4609-00059 Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 Opdateret notat om forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation i vandselskaber. Bestyrelsen i et vandselskab

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i, CVR-nr. 28483597, der afholdes Onsdag, den

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S,

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget.

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Ketil Gerd Nielsen 27. februar 2015 Pr. e-mail: KetNie@erst.dk Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ( Selskabet ) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet TORSDAG DEN 21. APRIL 2016, KL.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere