DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS"

Transkript

1

2 P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8.

3

4 INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning for Aaret Tabeller vedkomm. TelegrafKorrespondancen i 8 9. Tabel I. Korrespondancen fremstillet maanedsvis 0 Korrespondancen fremstillet stationsvis Ill. Oversigt over Udenrigs og Transit Korrespondancen ordnet efter den benyttede Vei IV. Oversigt over korrespondancen V. Oversigt over Korrespondancen med Sverige og Udlandet 89. fl VI. Oversigt over Expeditionernes Antal ved Stationerne 0. VI. Oversigt over Stationernes Indtægter VIII. og Udgifter. Oversigt over Liniernes og Traadenes Længde ved Aarets Udgang 9. IX. Antallet af TelegrafApparater, Stationernes tjenestgjorende Personale og Bud ved Aarets Udgang.. 0. Page 0. Raport pour l'année 8... OOOO Tableaux de. la correspondance télégraphique pendant l'année 'Tableau I. Etat de la correspondance par mois II. Etat de la correspondance aux différents bureaux Ill. Aperçu de la correspondance étrangère et de transit établi d'après la voie employée. IV. Aperçu de la correspondance... V. Aperçu de la correspondance VI. VII. VIII. IX. échangée avec la Suède et l'étranger 8 9. Aperçu du nombre des expéditions des bureaux 0. Aperçu 'des recettes et des dépenses des bureaux... Aperçu de la longueur des lignes et des fils à, la fin de l'année. 9. Nombre des appareils télégraphiques et état du personnel au service des bureaux à, la fin de l'année. 0. **

5

6 F. No.. Statstelegrafens Statistik for 8. Herved har jeg den Ære at afgive til det Kongelige Departement den befalede statistiske Oversigt over Statstelegrafens Virksomhed for Anret 8. Til Forklaring om Aarsvirksomheden og Anvendelsen af de bevilgede Midler skal jeg foruden at henvise til den tabellariske Fremstilling her anføre: Antallet af de Telegrammer, soin befordredes i 8 Tidgjorde tilsammen 99, nemlig 89 inden og udenlandske og 0 transiterende Stats og Privattelegrammer, samt 8 Tjenestetelegrammer. Desuden befordredes 0 tjenstlige Meddelelser og daglige Vind og Veirmeldinger, fra indenlandske og 8 udenlandske meteorologiske Stationer til Steder under hele Aaret og under Fisketiden tillige til de da aabnede 8 Stationer. En Oversigt over Korrespondancen er anført paa Tabel IV. Samme. nholdes Antallet af inden og udenlandske Statsog Privattelegrammer med det i nærmest foregaaende Aar befordrede Antal 0, viser dette en Forøgelse af Telegrammer. Af denne Forogelse kommer Telegrammer paa den udenlandske Korrespondance, der for Aaret i det Hele udgjorde 9 Telegrammer foruden Transitteleg rammer. Angivet procentvis er Tilvvexten for den indenlandske Korrespondance,, for den udenlandske,8 og for den hele Korrespondance. 8 Procent. TransitKorrespondancen heri ikke medregnet. Den udenlandske Korrespondance udvexledes over GrEendsen ThrondhjemOstersund med 8, over Christiania Sverige med 900, over ArendalFredericia med 99 og over EkersundPeterhead med 99 Telegrammer. Desuden passerede Transittelegrammer de norske Linier. Paa Tabel HI er Gnendsekorrespondancen anført maanedsvis for hver Vei. [uddeles den udenlandske Korrespondance efter de forskjellige Lande. hvormed den har været udvexlet, er det summariske Forhold folgende: Storbritannien og Irland Sverige Tydske Rige Danmark... Frankrig Rusland Nederlandene Belgien Spanien Finland Italien..... Amerika Portugal Østerrig og Ungarn Schweiz Europæisk Tyrki. Algier og Tunis.. Donaufyrstendömmerne Asiatisk Tyrki Ægypten Indien Malta Arabien Grækenland Australien China og Japan.. Tilsammen 9 Afsendte Ankomne Tiltil fra ; sammen. Den største Korrespondance var efter ovenstaaende Sammendrag med England; denne har i de senere Aar været i stærkt Tiltagende : i 89, i 80 99, i 8 8, i 8 09, i 8 og i 8 89 Telegrammer pct. Paa Tabel V findes den udenlandske Korrespondance angivet fra og til de respektive Lande for hver Maaned ( ,8,9,, '8,, 0, 0, 0 0, s 8 0,8 0, 0,09 O0 0, ,0 00 0,0 0,00 0, 00 0,0 0 0,00

7 F. No.. Statstelegrafens Statistik for 8. Antallet af Telegrammer, som udvexledes med Udlandet, var 0 i 89, steg i 80 til 9, i 8 til 0, i 8 til 0, i 8 til 8 og i 8 til 9. Den største Korrespondance med Udlandet var i August Maaned, da der udvexledes, mindst i Januar Maaned, da der kun udvexledes 80 Telegrammer. For den samlede Korrespondances Vedkommende saavel inden som udenlandsk Transiten ikke medregnet der findes opfort paa Tabel I, falder den største Korrespondance i Marts Maaned, da der udvexledes ialt Telegrammer. Korrespondancen har som sædvanligt været mindst i Januar, da der kun udvexledes 99 Telegrammer. Indtægterne af den indenlandske Korrespondance samt af Telegrammer til og fra Sverige og Udlandet udgjorde, med Fradrag af Udlandets Tilkommende og øvrige Refusionsposter, for 8 08 Spd. 0 Skill. mod tilsvarende 9 Spd. Skill. for 8, og ere altsaa forøgede med 99 Spd. 0 Skill. Den norske Taxt saavel for indenlandsk som udenlandsk Korrespondance har i 8 ikke undergaaet nogen Forandring. Regnskaberne for de i Drift værende Linier vise følgende Indtægts og Udgiftsposter: I. Indtægter: Sp d. Skill. 8p d. Skill.. Porto, norsk: a) af indenlandsk Telearamvexling 8.. b) af Telegrammer til Sverige og Udlandet.. e) oppebaaren i Sverige og Udlandet af Telegrammer transiterende Norge Herfra gaar: til Norge og.... a) udbetalt Svarporto af i Sverige og Udlaudet forudbetalte Svar b) Viderebefordringer e) Refusioner Meteorologiske Meddelelser. Husleie (Fremleie). Decisionsansvar (efter Fradrag af Decisionsgodtgjo.relsen). Forskjellige og tilfældige Indtægter.. Udgifter: Lonninger: a) Administrationen samt Personalet ved de faste Stationer b) Budene ved de faste Stationer c) Opsynsmænd ved Linierne d) Personalet ved Fiskestationerne.. e) Budene ved Fiskestatiionerne f) Extraordinære Lønninger g) Lønstilkeg fra Iste April til 0te Juni for en Del Funktionærer Extraordinær Vagt og Nattjeneste... S... Meteorologiske Meddelelser..... Liniernes Vedligeholdelse Stationernes Vedligeholdelse: a) Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventarium b) Batterifornødenheder.... c) Instrumenters Anskaffelse og Reparation

8 F. No.. Statstelegrafens Statistik for 8. Spd. Skill. Spd. Skill. Transp d) husleje 8.. e) Rengjøring med Rekvisita dertil. 0. Belysning 88.. g) Brænde 00. '0. h) Fragt og Transport i) Blanketter, Skrivematerialier, Bekjendigjørelser o. s. v Skyds og Diæt: a) Direktørens og Intendantens Reiser b) Reiser i Anledning af Liniernes Tilsyn e) Inspektionsreiser og befalede Fôrflyttelser. AS. d) Reiser i Anledning af Fiskestationernes Betjening Forskjellige og tilfældige Udgifter:.. Expropriationer 9.. b) Elevers Oplærelse..!) Andre forskjellige Udgifter sirmailm Indteegte;ne have saaledes oversteget Udgifterne til Drift og Vedligeholdelse med Spd. 8 Skill. (Blandt Udgifterne er medregnet Direktørens Gage, som tidligere har været udbetalt giennem Zahlkassen). I Regnskabsaaret er udbetalt til nye Anlæg Spd. Skill. a) til Anlæg af en Telegraflinie fra Namsos til ejan om Besaker og Vallersund b) til Anbringelse af en ny Traad mellem Throndhjem og Vefsen.. c) til Anlæg af en Telegraflinie fra Throndhjem til Orkedalsøren 0. til Anlæg af en Telegraflinie fra TvedestrandLyngøerLinien til Sandviken paa Borøen (de Interesserede indbet. 000 Spd.)... e) til Linieanlæg for Forberedelse af Stationen Kjeøs Flytning til Lødingen til Anlæg af en Telegraflinie fra Kulleseid tit Brandesund 9.. g) til Paabegyndelse af Anlæg af en Telegraflinie mellem Mo i Ranen og Selsøvik... h) til Paabegyudelse af Ankeg af en Telegraflinie fra Vadsø til Berlevaag i) til Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Lillehammer Til det under a) anførte Arbeide var. i 8 udbetalt 90 Spd. 0 Skill., altsaa tilsammen Spd. Skill. Til dette Arbeide var tilsammen bevilget 900 Spd. Til det under b) anførte Arbeide var bevilget 000 Spd. Til Anlæg af Linien fra Throndhjem til Orkedalsøren var bevilget 00 Spd., af Linien til Bowen 00 Spd. og af Linien mellem Kulleseid og Brandesund 00 Spd. Til Flytning af Kjeø til Lødingen var bevilget 800 Spd. Til en ny Traad mellem Christiania og Lillehammer var bevilget 900 Spd. De i Aarets Lob oprettede nye Stationer aabnedes til følgende Tider: Besaker de Juli, Vallersund de Oktober s Bejan 0de, Ørkedalsøren. Ude, Boroen 8de og Brandesund 9de November. Telegrafliniernes Længde uclgjorde ved Udgangen af 8, 8,8 geografiske Mil og den samlede Længde af Liniernes Traade 8, geografiske Mil, mod resp. 880 og 8,8 geografiske Mil ved Udgangen af nærmest foregaaende Aar. I Aaret indtraf 0 Liniebrud, Slyngninger og Afledninger, s* om have forvoldt Standsning af eller Hindringer for Korrespondancen. Enkelte af disse Feil have givet Formodning om, at Beskadigelsen har været forsætlig, og er Forhør foranlediget optaget. De ved Forhørene indhentede Oplysninger have ikke givet Anledning til videre justitiel Forfoining. Antallet af Expeditionsfeil, som enten ere anmeldte eller opdagede gjennem Administrationens Kontrol, har udgjort. Af disse vedkomme 89 den indenlandske og Si Korrespondancen paa Sverige og Udlandet samt Transitkorrespondancen. Af de sidstnævnte ere 0 Feil

9 8 F. No.. Statstelegrafens Statistik for 8. begaaede paa de norske og paa de udenlandske Linier. 8 Telegrammer ere forvanskede, forsinkede og 0 ikke fremkomne. Antallet af Telegrammer, som ikke ere komne Adressaterne ihænde, have udgjort mod nærmest fore.aaende Aar. Tidssignaler have ogsaa i det forløbne Aar været givne to Gange ugentlig fra Christiania Observatorium. Ved Telegrafvæsenet var ved Udgangen af Aaret 8 ansat Direktør, Intendant, Ti Kasserer, Bogholder, Revisor ved Kasse og BogholderKontoret, Sekretær, ' Kontorister, Revisor med Assistenter, Inspektorer, Telegrafister af lste Klasse, 9 Telegrafister af den Klasse, Reservetelegrafister, Dametelegrafister samt 8 tjenestgjørende Elever ; desuden havdes i Beredskab til Tjenestgjøring under Fisket 9 specielt for denne Tjeneste oplærte Personer og 8 oplærte Elever. I Aarets Lob er Inspektor og Dametelegrafist afgaaet ved Døden. Inspektør, Telegrafister af den Klasse og Dametelegrafister have efter derom indsendte Andragender erholdt Afsked ; ligesaa Telegrafister af iste og af den Klasse efter at være opsagte til Udtrædelse. Ved Direktørens, Kasse og Bogholder samt Revisionens Kontorer ere nedenstaaende Antal Skrivelser expederede: Fra Direktøren afsendt 9. Til indkom 9. Fra Kasse og BogholderKontoret afsendt 9. Til indkom 0. Fra Revisionen afsendt 0. Til indkom 0. Afs. Skr. 8. Indk. Skr. 80. Ved Kasse og BogholderKontoret udgjorde for Aaret 8 efter Hovedbogens Udvisende samtlige Konti tilsammen 09 Spd. 0 Skill. Stationernes Inventarie og ForbrugsRegnskaber for 8 vare reviderede og deciderede. IndtægtsRegnskaberne vare reviderede til og med die Kvartal og Decisioner til Antegnelserne afsagte for Iste og det Kvartal 8. Christiania, te Juli 8.

10 Tabeller vedkommende den norske Statstelegrafs Statistik fo r 8.

11 0 F. No., Tabel. Korrespondancen i 8 Afsendte Telegrammer. a.) o Fra Indlandet til indenlandske Stationer. Fra Indlandet til svenske og udenlandske Stationer. Fra *Greendsen til indenlandske Stationer. Maaned., r ce. D (DM ct.) cr/ I, Januar Februar Marts April Mai Juni Juli August Septcmher Oktober November Q 99 8 December J 9 Tilsammen Afsendte Cirkulærer...

12 F. No,, fremstillet maanedsvis. Ankomne Telegrammer. Fra indenlandske Stationer. Fra Indlandet. Grændsen. Fra Sverige og Udlandet.... CS. J) ct ct,, cr g,, r, C.) r rn., ri,,, c C.) ct g,. ;. c., Ė.,., <!).., C;). ud cd ct, tgi r; r f, c.),, , , 0 8 ' ; Î , , Ankomne Cirkulærer 9. *

13 F. No.. Tabel Korrespondancen i 8 Stationerne. Hvorlænge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. Til Sverige og Udlandet. Det samlede Antal afsendte Telegramm er Middelexp editionstid, regnet fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer ct: CC. 8 Frederikshald M. D Min. Frederikstad '9 9 0 Sarpsborg '9 9. Moss Soon 0 0 Dröbak,. 099 Christiania.. ' i Hamar ' Lillehammer Gjövik _, Drammen Svelvik.... _ Holmestrand. _ Horten Aasgaardstrand Tönsberg. Valli; Sandösund : Sandefjord Laurvik ' Fred.eriksværn Brevik Porsgrund. Skien Langesund. Kragerö Risöer. Lyngöer B olden Tvedestrand Arendal.. Grimstad.. Lillesand.. Christiansand Oxö Mandal Farsand. Flekkefjord Soggendal. Ekersund. Sandnæs.. Stavanger. Skudesnæs. _ Kopervik. _ 0 Haugesund. rtsire Rövær. 9 Feltst. No. (Ft.) 8 Espevær... 8 :Kulleseid. Lervik _ 8 Braudesund. e:rgen.. 9 Vossevangen. f,eirdalsören ', , 99, 9 9, , 8 '0, 9' 0, I ' , 89, ' : 0 :.,, 0 LV ' 9, 9 i! 8 : ft 0 9 ;8 0,, ;, 8 9, ; 8; W ; 80 8, , (

14 ; F. No.. fremstillet stationsvis. Telegrammer. Fra Sverige og Udlandet _ ce ! Tiet samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexpeditionstiden, regnet fra Afsendelsestil Adressestationen. Fra Sverige og Udlandet regnet fra Greendsen Min. af den indenlandske Telegramvexling Indlandets Gebyrer. af Telegrammer til Sverige og Udlandet / Sveriges og Udlandets. Spd. Skill. Spd. I Skill. Spa. Skill ; / / I lj '/ '/ / ' : 99 ' / / / / / '09; 9 / 00 0'. 9 0, 8' 8 8, 8 / : / 8 8 :, 8 DO ' , 8 I 90, 0 / Tilsammen. Stationerne. Spd. Skill ', Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon. Dröbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjövik. Drammen, Svelvik. Holmestrand. ' Horten. Aasgaardstrand, Tönsberg. Vallö. Sandösund. Sandefjord. Laurvik. Frederiksværn. Brevik. Porsgrund. Skien. Langesund. Kragerö. Risöer. Lyngöer. Boröen. Tvedestr and. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand. Oxö. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. Sandnæs. Stavanger. Skudesnæs. Kopervik. Haugesund. Irtsire. Rövær. Feltst. No. i (Ft.) Espevær. Kulleseid. Lervik. Brandesund. Bergen. Vossevangen. Leirdalsören.

15 F. No.. Tabel. (Slutn.) Korrespondancen i 8 Stationerne. livorkenge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. "Z. E i t :j E :, IA Ci : F,c i E :II Til Sverige ou b Udlandet.. ',J'.,. '`' g i.,, i'l,,. Ft.E: E Det samlede Antal afsenclie Telelgrammer Middel expeditions... reg' net fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. Ankomne... Fra indenlandske Stationer Florö M. D Min ! Kinn Tansö. 9 ; 9 8 Batalden.... ',; t ; i 8 Kallevaag... 88! 0 0 Moldöen ! Flaavær tlii 00 _ 8 9 i Sandshavn... 9! I Aalesund.... ' ! Veblungsnæs.., 0 08 : 9 8 Molde 0 ' is Christiansund , Dövre _ 00( 00 i 0 00 Throndhjem Ørkedalsören..! Bejan i 8 _ 8 0 Vallersund... _ 0. Besaker.... ' Levanger ' 99H Stenkjær ' 0 Namsos Brönö 9 I Vefsen.9 0 9! Sannæssöen ; Ranen 9 9 9, Ili Al Bodö ' 99f Grötö 0 '09 0 I ; 8' Tranö,... 0.H 89 Kjeö Skroven ,) Svolvær Vaagen ' Henningsvær Lofotens Feltst ! Stamsund Balstad, ,. 0 8 Sund Sörvaagen Stokmarknæs " Sommerö.... ; Langenæs Sandtorv Harstad Havnvik , IVIaalsnæs.., Tromsti Lyngen Alten Hammerfest Kistrand Vardö Vadsö 0, Greendsen 'sammen Min , i I....) A. ' Er:'.. :t). A E E

16 F. No. L. fremstillet stationsvis. Telegrammer. Fra Sverige og Udlandet. ị cn...i. /,.. I. E:,', : c'ai IV. H Det samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexpeditionstiden, regnet fra Afsendelses til Adressestationen. Fir L enridge ṯ regnet fra Groendsen. af den indenlandske. Telegramvexling In dlandets Gebyrer. af Telegrammer til Sverige og Udlandet. Sveriges og Udlandets.. Tilsammen. Sp d. I Skill. Sp d.. Skill. Sp d. Skill. I Sp d.. Skill.. Stationerne. 8 9 Min Fiord Kinn Tansö Batalden...._.._ Kallevaag. 009 '/ 0 / VIoldöen ` Flaavær. 9 8 / / Sandshavn Aalesund Veblungsmes Molde ' Christiansund Dovre , Throndhjem ' el OrkedaIsören ' Bejan. 9 0 * 80 Vallersund. Besaker '/ 9 'h 9 ' Levanger. 9 0 i 8 Stenkjær /f Namsos * 8 Brönö Vefsen. S Sanmessöen, / / 8 0 Ranen.. 8 8, / 8 98 /9 8 Bodö % 8. / Grötö _..._, 8 Tranö Kjeö Skroven Svolvær / / 9 Vaagen * Henningsvær , 8 Lofotens Feltst Stamsund. Ø Balstad Sund Sörvaagen / /8 8 Stokmarknæs. i 0 8. I 0 8 Sommerö.... ' 8 0. /. / 9 Langenæs..._ Sandtorv Harstad Havnvik Maalsnæs. 9. M80 I Tromsö. 0 ; Lyngen., / 8 /0: Alten, '9 0 Hammerfest, _ , 98 Kistrand., 8 i 0 9,0 Vardö / 8 8u/.. 8 Vadsö. 00 '0' I '8 * rændsen Min. I 8, I Tilsammen..

17 I F No.. Tabel lilt. Oversigt over Udenrigs og TransitKorrespondancen i 8, ordnet efter den benyttede Vei. ) Telegramvexlingen med Sverige og Udlandet. Grændsen. <0 <= ;... 0 (I) C.) T ils amine n Throndhjem Ostersund Christiania Sverige Arendal Fredericia Ekersund Peterhead Tilsammen 80 9 i b) TransitKorrespondancen. Throndhjem Ekersund , Ml 0! Christiania Ekersund Arendal Ekersund Tilsammen I , ! 0, 0 Ialt passeret Grændserne (

18 F. No,. Tobel Oversigt over Korrespondancen. i 8. Det samlede Antal. Indenlandske. Udenlandske. Transiterende. Stats og Privat Telegrammer: Indenlandske. 0 0 Udenlandske Transiterende. 0 0 TjenesteTelegrammer: 8 Indenlandske 0 0 Udenlandske Transiterende. 8 Tilsammen 99 9 BER.0...MOMMIIIMMS,

19 8 F. No.. Tabel V. Oversigt over Korrespondancen Lande, med hvilke Korrespondancen udvexlet. Afsendte Telegrammer. f 0 Tilsammen. 00 Sverige 9 8 I Algier og Tunis. Am erik a Arabien. Australien Belgien.. China og Japan. Danmark Donaufyrstendommerne Finland.. Frankrige Grækenland Indien. Italien.. Luxe ntburg Malta.. Nederlandene. Por tgal Rusland Schweiz Serbien. Spanien Storbritannien og Irland Tydske Rige. fyrkiet, europæisk, i 0 SO I ' I I 98 0 iido, asiatisk il Ægypten... Østerrige og Ungarn j TI , I 900 8' , 0 9 8, 8 0, it I ' 8' , 8, ' ' 0 9 I Tilsammen I , Transiterende Telegrammer udpasserede over Ekersund 8 9 Ialt passeret GrEendserne ,

20 F. No.. 9 med Sverige og Udlandet i 8. Ankomne Telegrammer. E E Tilsammen afsendte g ankomne Telegrammer. E Lande, med hvilke Korrespondancen udvexlet a O , : ;, o 9 I, ' a& 9 ; 8 H, 0 9 ' 889 0' 9..,, o! :T 9 lj al ' 8 9 _ ' 9 0 9, ' ; 8 00,0 8 ' t 9 88, 9 " , L i Sverige. Algier og Tunis. Amerika, Arabien, Australien Belgien. China og Japan. Danmark. Donaufyrstendommerne. Finland. Fran krige. Grækenland. Indien Italien. Luxemburg. Malta. Nederlandene, Portugal. Rusland, Schweiz. Serbien. Spanien. Storbritannien og Irland. Tydske Rige. Tyrkiet, europæisk., asiatisk. Ægypten. Østerrige og Ungarn. ' ' Tilsammen, ' 0, Transiterende Telegrammer indpassered.e over Ekersund. 0 0 Tilsammen transiterende Telegrammer. _ ' Ialt passeret Grændserne..'

21 0 F. No.. Tabel. Oversigt over Expedition.ernes Stats, Tjeneste og Privattelegrammer samt Oirkulaarer. Afsendte. Ankomne. Afsendte. Tjenestemeddelelser. Ankomne. optagne Telegrammer. Tilsammen Expeditioner. meteorologiske Iagttagelser. Expeditioner af Anmankninger, Frederikshald Frederikstad Sarpsborg Moss 8 9 Soon Dröbak Christiania Hamar Lillehammer Gjövik. 0.S Drammen Svelvik. 9 Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tönsberg li Vallö Sandösund Sandefjord Laurvik Frederiksværn Brevik Porsgrund Skien Langesund Kragerö ' Risöer Lyngöer w, 9 Boröe'n Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christansand Oxö 8 8 Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Ekersund Sandnæs Stavanger Skudesnæs Kopervik Haugesund ITtsire. 0 0 Rövær Feltstation No. (Ft.) Espevær Kulleseid 8 0 Lervik Brandesund. 8 8 Bergen VosseVangen 9 8 Leirdalsören Florö Kinn 0 0 Aabnedes 8 Novbr. Aab en Md. D. Aaben Md. D. Aaben Md. 8 D. Aaben Md, 8 D. Aaben Md. D Aabnedes 9Novbr. Aaben Md. D.

22 , F. No.. Antal ved Stationerne i 8. _,... Stats, Tjeneste og Privattelegrammer samt Cirkulaarer. Afsendte. Ankomne. Expe Afsendte. Ankomne. Expeditioner af I optagne Telegrammer. meteorologiske Iagttagelser. Tilsammen, Tj enestemeddelelser. dt ' l oner, Anmærkninger. 8 Tansö 9, 9 Aaben Md. D. 9 Batalden i Aaben Md. D. 0 Kallevaag.... I _. 8 Aaben Md. D. Moldöen Flaavær Sandshavn Aaben Md. D. Aalesund Veblungsnæs Molde Christiansund... 8 I Dovre Throndhjem...., Orkedalsören... Aabnedes Novbr. Bejan Aabnedes 0Novbr. Vallersund Aabnedes Oktbr. Besaker 8 8 Aabnedes Juli Levanger Stenkjær Namsos Brönö Vefsen Sannaessöen Ranen Bodd Grötö Tranö I Kjeö _ Skroven Aaben Md. 0 D. 8, Svolvær , Vaagen Aaben Md. ', D. 88 Henningsvær Aaben Md. 0 D. 89 Lofotens Feltstation Aaben M 0 D. 90 Stamsund Aaben Md. D. 9 Balstad , Sund Aaben Md. 0 D. 9 ' Sörvaagen Aaben Md. SD,, 9 Stokmarknæs ' Sommerö ; Langenaes Aaben Md. 9 D. 9 Sandtorv Harstad Havnvik 0 ' Maalsnæs I 0 Tromsö : 0 Lyngen Alten I 0, Hammerfest Kistrand Vardö i 0 i Vadsö Tilsammen , '

23 I ' ', Tabel F. No., Oversigt over Stationernes Indtsegt. Porto af indenlandske Sges veri Lonninger. Telegrammer og Udbetalte og norsk Porto Udlandets Tilsammen. Videre D Refuecisions af Telegram. Stationerne. Tilkommende Tilskud befor go dt Telegraf Svar sioner. per Budene. mer til Sverige og Udlandet, Meteorologi in. V. af Telegrammer fra Norge. portoer. dringer. gj Or e. sonalet. Linieopsynet. Extraordinær Vagt og Nattjeneste. I Spd. Spd. Skill. Spd. Spd. Skill Spd.,Sp d. Skill. Spd. Skill Spd. Spd. Spd. Skill. Spd. Skill., ' Frederikshalch I 8 9 Frederikstad. 89' , Sarpsborg 8' 8,,0, 8 0 0' Moss.. 0' , 0 Soon.... ' 9' 0 0 ' , Drobak ; 9 ' 0, 9, I Christiania 8' 99' 0 898, ' ' ; Hamar 980'.' 0, 9 ', 0 9 Lillehammer 8' ' 8.A o, 9' 0 9' 9 0 Gjøvik 9,! ; ; ;Drammen 88, ' 90 0 ' ; 90 Svelvik 0, 8 ' ' Holmestrand 98 ' 0 ' Horten 09 0' 9 0; 0,, 0 ' Aasgaardstrand , ' 0, I TOnsberg 0 0' 8 8 )' 9 0 8, Vall0 8, 9 0 0, 0' : Sandound. 0' 9' ' 0' 09, , 9 Sandefjord j 98, 9, 9 80 ' 0, Laurvik 90! 0, 0 0 8, 8 0, 8 'Frederiksværn 89 ', 9 00 ; Brevik 0 8 ' Porsgrund 99 8' ' Skien 0, ! 00 f 0' Langesund , 8 ' 9 8' Kragerø ' 9i 0 0' 8 0 ' 80 00, 0 9, ' 8) 0 0' ; 9 8 ' ' 08' 8, 9 89 Risøer Lyngøer Borøen Tvedestrand. I Arendal ; Grimstad.. ' Lillesand Christiansand. 0x0 Mandal Farsund Flekkefjord. Soggendal, Ekersund Sandnæs Stavanger Skudesnæs Kopervik ; Haugesund.. Utsire Røvær Feltst. Ft Espevær Kulleseid Lervik..... Brandesund. B ergen... Vossevangen. Leirdalsøren. Flor0 Kinn Tans Batalden Kallevaag 8' ' 9' ' 0,' 09, ' )^ , ; 9, ' 09' 0 9' ; 8, 8 ' ' ' GO : i ; ' ' ' 0. 8' 90 ' 90' 9 0' 8 0' 08 ' 08' 0' ' 8 8' 0 ' 8, ; 0,, 0 8,, : ; 9! 0 8, 898, 00 ' _, ; 80, 0 0, 0 0 0;, 0 Moldøen ' , 0' 0i TO, ' 0; ! 9 i ' ' ' i ! i , ( 88,i 80, 9i, ,8, _ ' ,' 9' 00' 9' io'! 80 ' 98 ' 0 0' ' / 08 : 8 ; , ,! ; 8 0' 0: 8 ; 0 08' 00 0' 0; 9 0; 0, 0, 0; 0' ; ' ,

24 F. No.. Indtægter og Udgifter i 8. Udgift. Anskaffelse og Instrumenters Rengjørinmaten vedkom For Skrive Udgifter Indbetaling Vedligeholdelse An Fragt Liniernes Batteri og alien mende af for Inventarier skaffelse og Be Vedligeholdelse. Vferktoi ved Hoved Husleie. Transp. Brænde. og Be meteorologiskskjellige til og noden heder. kommer og Rengjørings gj Orel Med Udgifter. lysning. (som ikke kjendt Reparation. material. Linien). ser. delelser. kassen. sammen. for Stationerne Spd. Skill.pcl. Spd. Skill.I Spd. Skill. Spd. Skill. Spd, Spd. Spc. Skill. svd. Skill. Spd. Skill. Spd. I Skill. Skill. Spd. Spd. ' Skill Stationerne / i ,8 8 0 _a 9 8, I I ' i ; 00, 99 88, , ' 0, ' il 90 9, 0, 0 ' Si ; , ' , , i ! , ! ' ' ! , 80 0' ' 90 9' 99 8 _; _ ' , 8 0 ' ' ' ' 80 Si ' ' ' 08 0 a ' a I, ' , 0 8' , I Frederikshdd. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon. Drobak Christiania. Haman illehammer. Gjøvik. Drammen, Svelvik. Holmestrand. Horten. Aasgaardstrand Tønsberg. VallO. Sandsund. Sandefjord. Laurvik, Frederiksværn. Brevik. Porsgrund. 9Skien. Langesund. Kragerø. 0 Risøer Si Lyngøer. Boroen. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand. NO. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. Sandnæs. Stavanger. Skudesnæs. Kopervik. Haugesund. Utsire. Røvær. Feltst. Ft. Espevær. Kulleseid. Lervik. Brandesund, Bergen. Vossevangen. Leirdalsoren. Flor0. Kinn Tansø. Batalden. Kallevaag. Moldøen.

25 F. No.. Tabel (Slutn.) Oversigt over Stationernes Indteagt. Stationerne. Porto af indenlandske Telegrammer og norsk Porto af Telegramm. til Sverige og Udlandet, Meteorologi V. Spd. Sveriges og Udlandets Tilkommende af Telegrammer fra Norge. Tilskud. Spd, Skill. I S'pd, Skill. Spd. sammen. I portoer. Udbetalte Svar Videre tjeneste. Til Refusioner. befor dringer. Decisions godt gjørelse. Skill. I Spd. I Skill., Spd. ISkl.l KSpd. f Skill. AS'pd. Skill. Lonninger. Telegraf Linieper Budene. sonalet. opsynet. spd. Skill. Spd. Skild Spd. Skill. Extraordinær Vagt og Nat 0 Flaavær San dshavn 8 Aalesund 8 Veblungsnæs.. 8 Molde ' Christiansund Dovre 0 9 Throndhj em 00 8 OrkedalsOren Bejan Vallersund Besaker 8 ; Levanger 90 9 Stenkjær Namsos 0 Brow 8 08 Vefsen 8 8 Sannæssoen 8 Ranen. : BodO GrOtO Trans) 8 Kje0.. 9 Skroven Svolvær 8 Vaagen Henningsvær. 90 Feltst, i Lofoten 8 Stamsund Balstad 9 Sund Sorvaagen Stokmarknæs.. Sommer0' Langenms '.$'_andtorv. Harstad Havnvik Maalsnms. Troms0 Lyngen Alten Hammerfest. Kistrand Vardø. 8, 9 Vadsø Direkte gjennem Hovedkassen ; ' , S' , 8 0 0,,, , ' I , Tilsammen

26 ! F. No.. Indtægter og Udgifter i. 8. Udgift. Liniernes Vedligeholdelse. Anskaffelse I og Vedligeholdelse af Inventarier og VaarktOi for Stationerne Husleie. B atteriforwidenheder. Instrumenters Anskaffelse og Rep araton. Rengjøring og Rengjo ingsmaterial. Belysning. Brænde. Fragt og Transp. (soin ikke vedkommer Linien). Skrivematenalien og Bekjendtgjørels cr. Udgifter! vedkommende eteorologiske Meddelels er. Udgifter. Forskjellige Indbetaling til Hovedkasse.. Tilsammen. Stationerne. Spd. Skill. Spd. Skill , pd. Skill. Spd. Skill. St pd. Skill. Spot. Skill. Spd. pd. Skill. Spd. Skill.!Spd. Skill. Spol. Skill. Spd. ISkill ! ; Flaavær. Sandshavn, ' 9 O Aalesund Veblungsnæs , Molde ' 0 808, Christiansund ': Dovre ;, Throudhjem ' Orkecialsoren. 90 I 0 99 Bejan. 0 8! 0 il 0 ; ' Vallersund Besaker., '. ivanger. 0 0, 0 8 0' 9 8 Stenkjær ! ' 90 Namsos. 0 0', I 0, 8 90 Brøn0. O 90 99, 8, Vefs en ,,! 8) Sannæsso en ,! 08 I Rann ' ' 0 Bodo. 0, GrOtO. Tranø ' 0 9 8' Kleo Skroven, ) , 9 9 Vaagen Henningsvær., ' Feltst. i Lofoten. 0 0' SO Stamsund. 0 9, 0 Balstad Sand ' Sorvaagen Stokmarknoes, , Langenees. Sommer Sandtory, Harstad Havnvik. 8 ' Maalsnees , Tromso Lyngen Alten , 0 0 Hammerfest Kistrand Vardø. 00 0,, 0 80i Vadsø. 80 Si I I I 0 /! Direkte gjennem Hove dkassen Tilsamm en. d.s I

27 F. No.. Tabel. Oversigt over Liniernes og Traadenes. F r a T i Liniernes Længde i geografiske Mile. Ledningernes Antal. Traadenes samlede Længde i geogr. Mile. Enkelt. Tilsammen. Enkelt. Tilsammen. Anmarkan. i VI 8 9 0, i ' Grændsen Fr( derikshald... Frederikshald.. Sarpsborg Sarpsborg Frederikstad... Sarpsborg Moss Grimsrucljordet... Soon Korsegaarden... Drobak Moss Christiania.... Christiania... Dra.mmen Christiania.... Drammen.... Drammen Skollenborg.... Skollenborg... Skien Sande Kirke.... Svelvik..... Duo m men Sande Kirke.... Sande Kirke... Holmestrand... Holmestrand.. Tonsberg Borre Kirke... Horten Kjær Aasgaa.:rdstrand. Hatikerod Sandefjord.... Tønsberg! Laurvik Tonsberg. Vallo Tonsber, Sandosund.... Laurvik Frederiksvvern.. Laurvik..... Valler Valler Porsgrund.... Porsgrund Skien. Valler Brevik I Brevik Langesund.... Skien Aaro Aaro Rod Rod Arendal Aaro,.. Kragerø..... Rod Risoer Gordalen Tvedestrand... Tvedestrand... Inger... Aast0 Boroen Tvedestrand.. Arendal Arendal Asdal Asdal Frivold Frivold.Moglestue Mop:testae..... Christiansand. Asdal Flodevik Frivold Grimstad.....,Nloglestue.... Lillesand Cltristiansand... Oxo Christiansand... Mandal.... Mandal..... Grøndokken... Grøndokken.... Flekkefjord... Flekkefjord... Eie Eie Ekersund.....,8 8,.,0. 0,,0,,,,,,8,,8, 0,8 0, 0,, 0,8, 0. 0,9, 0,,0, f 0,8 0,, i 8, 0,,9,0 0,,0 0,,8, 0,8, 0,, 9,,,., A,, 0,8,0,9 0,,0,,,,,,8 0,0 ", 0,8, 0,8 0,8,,0,0,,8 0, 0,8 0,8, 0,, 0,9 0,9 9,9,,0,, 0,8 0,.,,8 0 9, 9,0.. 8,8,, 0,, 0,,0 I I 0, 0,9,9. 0,, 0 0 lt9 0, 0,9,.,0,0 0,9,$,,8,,,0,, 0, 0, 0,, 0, 0,, 0, _ 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0,8..,8...,9,,, 0, 0,8, 9,, 9, 8,0 _ Sløjfe. Traaden anbragt. paa Jernbanens Stolper. Sløjfe. Soledning. Soledning. Sloife. Soledning. 0 Al. Kabel, Sløife. Søledning.

28 F. No.. Længde ved Udgangen af 8. No F r a T i Liniernes Længde i geografiske Mile. Ledningernes Antal. Trawlenes samlede Længde i geogr. Mile. Enkett. Tilsammen. Enkelt. Tilsammen. Anmærkning. 0 Ekersund Sandnæs 8,,8 Sandnæs Stavanger,9,.8, Grondokken.... Farsund,,,, Eie Soggendal.....,,,, Ekersund Skivoldvik , 0, 0, 0, j 0,0 Stavanger Skudesnws.... 0,0 Søledning. Skudesnces.... Kopervik,,._ Kopervik Bobugten, 9, f 0, 8 Bobugten Haugesund , 0,._,, 9 Kopervik Akrehavn, 0,0 0 Akrehavn Utsire,,, Bobugten Rovær,0,0,0,0 Haugesund.... Vaage,, j 0,0 Vaage Roaldsfjord I J _,0 Roaldsfjord.... Espevær 0,,0 Sloife, Soledn. Roaldsfjord... Kulleseid, / _, Kulleseid Lervik 0 0, 0,, Soledning. _, _. Kullese id..... Brandesund.... 0, 0,, ' Vaage Lervik ) O, 0,, ), 9 Lervik Bergen I 8, 8, 0 Bergen Leirdalsoren....,0 I,0 Leirdalsoren... Gjøvik 0, 0 0,0 Gjøvik Lillehammer..., 0 9,0,0 9,0, O,0 Bergen Flom t,, f 0,0 Florø Batalden O,9,0, 0. Batalden Kinn 0, t 0 0,..., I.0 0, I Kinn Tanso 0 9, 0,9 ', f 8,8 Batalden..... Kallevaag t 0 li,,0 _, _. 8 Kallevang Moldoen I, I 8 9 8,9 9 Moldøen Larsnæs, 0. 0, 80 Larsnws Kjeldsund,, 0 0, 8 Larsnæs Sandshavn ,.. f,9. 8 Kjeldsund Flaavær 0 0,9. 8, Kjeldsund, Brevik , 8 Brevik Aalesund, Sloife. f, 8 Brevik Læreim O', 8 0,8,, 8 Læreim Mjelva 0 0, Soledning.

29 ,, 8 F. No... Tabel Fin (Slutn.) (J ' s F r a * T i Liniernes Lengde i geografiske Mile, Enkelt. Tilsammen...._ Oversigt over Liniernes og Traadenes Ledningernes Antal. Traadenes samlede Længde i geogr. Mile. i rikelt.! Tilsammen. i,0 8 Mj elva Veblungsnws... 0, A i 88 Mjelva Dovre,0 8, 8,0 8, i,, 89 Lærei m Aarø ) 0,9..._ 0,9 90 Aarø Molde 0,8, (9.0 9,0 9 Aar0 Christiansund.. 0, 0,.. 9,9 9,9 9,9 Lillestrømmen... Christiania.... Lillestrømmen..! Harrar Lillehammer... Dovre. Heimdal Throndhjem... Heimdal. Levanger Levanger Stenkjær Berre.. Namsos. Holnaevasdal.... Berre. Besaker Vallersund... Hohnevasdal... Graandsen (Magnor) Lillestrømmen... Hamar. Lillehammer.... Dovre Heimdal Throndhjem... Levanger Orkedalsoren.. Greendsen (Sandviken) Stenkjær..... Berre Namsos Holmevasdal... Vefsen Besaker Vallersund.... Bejan ,8, i, ,,8,, 9,0 0, 0,,..._,, , 0,0 8,,,i,,,,,, Brono,0,0,0,0 Vefsen Strømmen,0 ' I,0 Strømmen Fineidet,. Fineidet lianen,. 9..0,0, Stronmen Sannwst,meii.... ) 0, : 8. 0,, 8, Fineidet Klungseth,0,0 Klungseth.... Bodo,!,,0 9,0 j 8, ' 8, Klungseth Dybvik 0, i 0,. 8 Dybvik 'Franc),9.,8 9 Trams Kjeo ,0,0,0,9 0 f _... Dybvik, Groto...,..,,,, {,0 Kje0,0..._ Ohelle 0,9 ' 0,9 j, Ohelle Svolvær,. ) 0, I 8, 0, 0, (,... * i, Ohelle Skroven ) 0, i,8 0,,8.,0 Svolvær Vaagen _...,0. Vaagen I Hopenpollen.. 0,8, Hop enpollen.. Hopen , 0, Hopenpollen... Rørvik. 0,..._., ( ,9 { Rørvik Henningsvær.. 0:,9 0,, ', 9 Rørvik Kragli 0, 0,,0 0 Kragli Stamsund.....,0 _......,.,, 0..,0,8 i 0,8 0,. 8,0,,,9 9,9...._. 8,, 8,,...., Anmærkning. Søledning. Sløjfe. Søledning. Traaden anbragt paa Jernbanens zitolper. Søledning. Sloife. Søledning. Do. Sløjfe. Søledning. Sløjfe.

30 F. No.. 9 Længde ved Udgangen af 8. No, I F r a T i. Kanstadfjorden.. Sortland Sortland Sommero Kqnstadfjorden.. Sandtorv stenslandsl_l_clc,. Htt vnvik..... Olsborg Maalsnws Stenslandsundet. Olsborg Lyngen, Alten Skoganvara Kistrand Skoganvara Vadsø Sortland Stokmarknees.. Sommeero.,.. Langenees.... Sandtorv Stenslandsundet. Havnvik Olsborg Maalsnws Tromso... Harstad Lyngen Alten Skoganvara... Kistrand Hammerfest.. Vadsø Vardo Liniernes LængdeI i geografiske Mile, Ledningernes Antal, Traadenes samlede Længde i geogr, Mile, Enkelt. Tilsammen. Enkelt. Tilsammen. Anmarkning,,8 Kragli Jerstad.....,8 Ti,0 Jerstad Balstad 0,, 8,9 Sløjfe., Jerstad.. SundstrOm.. 0, 0, Søledning. Sundstrøm Sund 0, 0, Sloife.,0,0 ' Sundstrom...,, Reine....,. 0:, 0, Søledning. Reine Sorvaagen... 0,9, 0,9, I,, Kjeo Kanstadfjorden.. (0, 0,, Soledning. ) 0, Í8 i 0,,,8,, j, ) 0,, 0,9 j, ) 0,9 0,9 9, 0,,, 08,,, 8, 0, 8, , 0,0 0,0 9, 9, r, 0, 0, 8, 0 0,0 0,0 9, { 9A 9,8 0, 0,,8 0,,,, 0,,8, 0,9, 0,,,8,.,, 8,.._ 9,8 Tilsammen 8,8 8,

31 0 F. No.. Tabel X. Antallet af TelegrafApparater, Stationernes tjenest... Station. I Apparater. Betjente. Bud. I Anmeerkning. Frederikshald Frederikstad. Sarpsborg Moss.. Soon.. Drobak. Christiania Hamar. Lillehamme Gjøvik. Drammen Svelvik. Holmestrand. Hoiien.. Aasgaardstrand Tønsberg Vallø.. Sandøsund Sandefjord Latuvik. F; ederiksveern Brevik. Porsgrund Skien., Langesund Kragero Risøer Lyngøer Boroen Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand Oxø Mandal Farsund. Flekkefjord Soggendal Ekersund. Sandnæs. Stavanger Skudesnees Kopervik. Haugesund Utsire.. Røvær. Feltstation No. No. Espevær.. i Telegraf og PostExpedition forenede., GreendseStation. InspektørStation. Nattjeneste. Afgiver Betjente under Fisket. Telegraf og PostExpedition forenede. Afgiver Betjente under Fisket. i i Ti i Betjenten tillige Postaabner. Ti Telegraf og PostExpedition forenede. i Telegraf og PostExpedition forenede. Afgiver Betjent under Fisket. i InspektorStation. Telegraf og PostExpedition forenede. i.. i iti Betjenten tillige Postaabner. i GreendseStation. InspektørStation, Telegraf og Postexpedition forenede. i 8 GrændseStation. TiI InspektørStation.

32 gjørende Personale og Bud den te December 8. F. No,, Station. Apparater. Betjente. Bud. Anmærkning., i i Kulleseid Lervik.. Stationsbestyreren tillige Postaabner. Brandesund Bergen Inspektor Station. Vossevangen..... Leirdalsoren Flow Kinn _ Tans o ' Batalden Kallevaag.. Moldoen I Sandshavn FlaavEer Aalesund InspektorStation. Afgiver Betjent under Fisket. Veblungsnæs Molde..... Christiansund Dovre..... Throndhjem 0 Orkedalsoren. b InspektorStation. Grændsestation. Bejan I Vallersund. i Besaker.... 'I Levanger Sienkjær Bestyreren tillige Postaabner. Namsos..... flrono. Vefsen... Sannwssoen Ranen Bodo InspektorStation. Stationsbestyreren tillige Postaabner. Groto Trano Kjeo Skroven Lofotens Feltstation.... _ Svolvær..... Stationsbestyreren tillige Postaabner. Vaagen Henningsvær Stamsund _ Balstad Sund.... ;:.;orvaagen Stokmarknes Sommero Stationsbestyreren tillige Postaabner. Langenæs Sandtorv Stationsbestyreren tillige 'Postaabner. Afgiver Harstad....,.,, Betjent under Fisket. Havnvik... Maalsnws. Tromso.,.... InspektørStation. Lyngen.... ' Alten......,., Hammerfest Telegraf og PostExr edition forenede. Kistrand.. Vardo Telegraf og PostExpedition forenede. Vadsø. / i InspektorStation. Telegraf og PostExpedition.. forende. Tilsammen

33 E F.

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

STATISTIK NORSKE STATSTELEGRAFS D EN. F. No. 1. FOR MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. amustiania. TELEGRAF-DIREKTØREN

STATISTIK NORSKE STATSTELEGRAFS D EN. F. No. 1. FOR MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. amustiania. TELEGRAF-DIREKTØREN F. N.. D EN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOR 88. AFGIV EN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET AF TELEGRAF-DIREKTØREN. amustiania. H. TONSIE3IMGS 30G-TRYICKER.t. 883. Indhld. Table des matières. Side..

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement. Finants, Handels og Told-Departement. Da Departementet er kommet til Kundskab om, at Postgangen over Ystad med Dampfartøier er standset, saa tilkjendgives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse,

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. 1900. Pris : h r. 0.50. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere