HK Kommunal Lønforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK Kommunal Lønforsikring"

Transkript

1 HK Kommunal Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KO-05 Gældende fra 1. december 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr

2 Indhold 1. Indledning og generelle oplysninger Hvem er omfattet af forsikringen? Kvalifikationskrav Overgangsperiode Ledighed der er dækket Hvor længe kan du få udbetalt forsikringsydelser? Løngrundlag ved beregning af forsikringsydelser Forsikringsydelser Udbetaling af forsikringsydelser Tilbagebetaling af forsikringsydelser Regulering Anmeldelse af ledighed Hvad dækker forsikringen ikke? Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringspræmie Forældelse Ændring af forsikringsbetingelser og forsikringspræmie Ophør af forsikring Uenighed om forsikringen Side 2 af 12

3 1. Indledning og generelle oplysninger 1.1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i Forsikrings-Aktieselskabet Alka, og er oprettet via en gruppeaftale mellem HK Kommunal som forsikringstager og Alka som forsikringsgiver. Forsikringsaftalen består af gruppeaftalen samt disse forsikringsbetingelser. HK Kommunal og Alka kan med fuld gyldighed over for dig, der er omfattet af forsikringen, lave aftale om alle spørgsmål vedrørende forsikringsaftalen. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, hvis den ikke er fraveget i forsikringsbetingelserne. 1.2 Ordforklaring I disse forsikringsbetingelser har nedenstående ord følgende betydning: A-kassen Er som udgangspunkt HK a-kasse. For grænsegængere dog den udenlandske a-kasse, som der udbetales dagpenge fra ved ledighed Grænsegænger Er dig, som er bosiddende uden for Danmark, og er blevet ledig efter et arbejdsforhold i Danmark, og modtager dagpenge fra en udenlandsk a-kasse Fuldtidsforsikret/deltidsforsikret Er typen af medlemskab i a-kassen Dagløn Er det løngrundlag, som forsikringsydelsen beregnes ud fra Godkendt arbejdstid Er det antal timer, du kan modtage dagpenge for. Før 1/ er det 37 timer pr. uge for fuldtidsforsikrede og op til 30 timer for deltidsforsikrede. Fra 1/ er det fast henholdsvis 160,33 timer og 130 timer pr. måned Dagpenge Den ydelse, som a-kassen udbetaler, mens du er ledig. EØS-dagpenge sidestilles med almindelige dagpenge Dagpengeperiode Den periode, som a-kassen udbetaler dagpenge for Dagpengetimer De timer, som a-kassen udbetaler dagpenge for i de enkelte dagpengeperioder Dagpengekort Den meddelelse, som du -kassen Indplaceringsdato A-kassens registrering af datoen for start af din dagpengeperiode Udbetalingsperiode Den periode, hvor du kan modtage forsikringsydelser fra forsikringen og, og med eller 1.3 Informationer Hvis du ikke ønsker at modtage informationer om nyheder, tilbud og fordele, skal du give os besked. Side 3 af 12

4 1.4 Personoplysninger For at vi kan administrere forsikringen og udbetale dine forsikringsydelser, er det en forudsætning, du giver samtykke til, at vi må opbevare og benytte dine oplysninger og udveksle dem mellem HK a-kasse, HK Kommunal og os. Samtykket får du automatisk mulighed for at give, når du melder dig ledig i HK. Du kan få oplyst hvilke personoplysninger, vi har registreret. Det er typisk oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer, løn og dagpengeudbetalinger fra a-kassen. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du kontakte os. 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 2.1 Forsikringen omfatter Forsikringen er obligatorisk, og du er omfattet, hvis du er medlem af HK Kommunal, og samtidig er medlem af HK a-kasse. 2.2 Forsikringen omfatter ikke Du er dog undtaget, hvis du er; på efterløn, ordinær elev og uddannelsessøgende, i flexjob, i seniorjob, på arbejdsmarkedsydelse, 3. Kvalifikationskrav 3.1 Optjening af første kvalifikationsperiode For at blive berettiget til udbetaling af forsikringsydelser første gang, skal du forud for ledigheden: have været i ordinær og ustøttet beskæftigelse inden for HK Kommunals forhandlingsområde i 12 måneder, og have indbetalt præmie til forsikringen i minimum 12 sammenhængende måneder Betingelsen om optjening af første kvalifikationsperiode gælder også, selv om du på et tidligere tidspunkt har været omfattet af forsikringen. 3.2 Overførsel af kvalifikationsperiode fra HK Stat Lønforsikring Hvis du skifter medlemskab fra HK Stat til HK Kommunal, og ved sektorskiftet er omfattet af HK Stat Lønforsikring, gælder følgende betingelser: Den kvalifikationsperiode du har optjent ved sektorskiftet, reducerer kvalifikationsperioden tilsvarende på denne forsikring Hvis du har modtaget forsikringsydelser inden sektorskiftet, og ikke efterfølgende har fået ny indplaceringsdato i a-kassen, videreføres rettighederne fra den tidligere udbetalingsperiode, som var gældende under HK Stat Lønforsikring. Det betyder, at du alene kan få udbetalt ydelser for de resterende timer jf. punkt 6, som var gældende på tidspunktet for sektorskiftet. Side 4 af 12

5 3.3 Overførsel af kvalifikationsperiode fra andre lønforsikringer Har du en anden i kraftværende lønforsikring, når du optages i HK Kommunal Lønforsikring, kan du overføre kvalifikationsperioden fra denne. Den kvalifikationsperiode du har optjent, reducerer kvalifikationsperioden jf. punkt 3.1 tilsvarende på denne forsikring. Det er en betingelse, at den tidligere lønforsikring, har en udbetalingsperiode på minimum 6 måneder. 3.4 Genkvalifikation efter ophør af udbetalingsperiode Når en udbetalingsperiode jf. punkt 6 ophører, skal du have en ny indplacering i a-kassen før, du igen har ret til en ny udbetalingsperiode med forsikringsydelser Er du grænsegænger, genkvalificerer du dig efter reglerne i punkt Hvis du bliver ledig i kvalifikationsperioden Du er ikke berettiget til forsikringsydelser for ledighed, som indtræder før kvalifikationsperioden er udstået jf. punkt Du er ikke berettiget til forsikringsydelser for den ledighed, der ligger efter udløb af kvalifikationsperioden, når ledigheden er opstået jf. punkt For at blive berettiget til forsikringsydelser er det en betingelse, at du efter kvalifikationsperiodens udløb har været beskæftiget inden for HK Kommunals område. Du skal du selv anmelde denne ledighed til HK Kommunal. 4. Overgangsperiode 4.1 Indplaceringsdato før 1. oktober 2012 Hvis din seneste indplaceringsdato i a-kassen ligger før 1. oktober 2012, gælder følgende regler frem til du eventuelt får en ny indplaceringsdato: Der udbetales ikke forsikringsydelser for ledighed, der ligger før 1. oktober Hvis din indplaceringsdato ligger før 1. juli 2012, er det en betingelse for forsikringsydelser, at du har været i arbejde og efterfølgende bliver ledig igen den 2. juli 2012 eller senere Det maksimale antal timer, du kan få udbetalt forsikringsydelser for jf. punkt 6.1.2, reduceres med det antal timer, som du har fået udbetalt dagpenge for i perioden 2. juli 2012 til og med 30. september 2012 efter reglerne i punkt Ledighed der er dækket 5.1 Ledighed Du kan kun få udbetalt forsikringsydelser ved ledighed, som opfylder én af følgende betingelser: Ledighed, der ved arbejdsforholdets ophør ikke betragtes som selvforskyldt ledighed efter a-kasselovgivningen Ledighed, hvor du har indgået en frivillig fratrædelsesaftale med et varsel mindst svarende til det normale opsigelsesvarsel, og hvor ophør ikke betragtes som selvforskyldt ledighed efter a-kasselovgivningen. Side 5 af 12

6 6. Hvor længe kan du få udbetalt forsikringsydelser? 6.1 Udbetalingsperiode En udbetalingsperiode med forsikringsydelser starter fra din seneste indplaceringsdato i a-kassen Inden for en udbetalingsperiode har du ret til forsikringsydelser for op til 962 timers ledighed, hvis du er heltidsforsikret, og op til 780 timer, hvis du er deltidsforsikret. 6.2 Forbrug af din ret til forsikringsydelser I de perioder, hvor du får udbetaling fra lønforsikringen, forbruger du retten ud fra nedenstående betingelser. Betingelserne gælder uanset datoen for din seneste indplacering i a- kassen Dagpengeperioder før 1/ For hver uge med dagpenge forbruger du fast 37 timers udbetaling af forsikringsydelse, hvis du er heltidsforsikret og 30 timer, hvis du er deltidsforsikret. Det gælder uanset, hvor mange timer du har fået udbetalt dagpenge for i de pågældende uger Dagpengeperioder fra 1/ For hver måned med dagpenge forbruger du samme antal timers udbetaling af forsikringsydelser, som du forbruger timer af din dagpengeret i a-kassen. 6.3 Ophør af udbetalingsperiode En udbetalingsperiode ophører, når du: har modtaget udbetalinger for det maksimale antal timer jf. punkt 6.1.2, eller har fået udbetalt maksimumsydelsen jf. punkt 8.3, eller får en ny indplaceringsdato i a-kassen. 7. Løngrundlag ved beregning af forsikringsydelser 7.1 Dagløn Forsikringsydelser beregnes på baggrund af din dagløn. Daglønnen beregnes, når du får en indplaceringsdato i a-kassen, og anvendes i hele udbetalingsperioden Din dagløn beregnes på baggrund af dine 3 seneste måneders bruttoløn, som ligger forud for din seneste indplaceringsdato Der kan alene medregnes løn fra ordinære ansættelser inden for HK Kommunals forhandlingsområde, som bestod inden modtagelse af den opsigelse, der medfører udbetaling fra lønforsikringen Hvis din aktuelle indplaceringsdato i a-kassen ligger før 1. oktober, opgøres din bruttoløn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Hvis din aktuelle indplaceringsdato ligger den 1. oktober 2017 eller senere, opgøres din bruttoløn før arbejdsmarkedsbidrag. Du kan medregne din almindelige faste løn, som kan omfatte grundløn, kvalifikations- og funktionstillæg samt værdi af fri bil og telefon Overtidsbetaling, genetillæg, søn- og helligdagsbetaling, særlig feriegodtgørelse, eget og arbejdsgivers overenskomstmæssige pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge, bonusordninger og andet kan ikke medregnes i bruttolønnen Hvis din bruttoløn i opgørelsesperioden er reduceret for afholdelse af ferie uden løn, og der for den pågældende periode ikke er optjent ferie- eller feriedagpenge, er det alene den faktiske bruttoløn, som kan indgå i opgørelsen. Side 6 af 12

7 7.1.7 Daglønnen beregnes som den opgjorte bruttoløn jf. ovenfor delt med 65 dage Samtidig med at du melder dig ledig, skal du indtaste dine løn Indtastningen sker på tro og love, og Alka kan kræve dokumentation herfor Du er under alle omstændigheder ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte. Fejlagtige oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling jf. punkt Det er en forudsætning for at få udbetalt forsikringsydelser, at du har givet oplysninger om din løn jf. ovenfor. 8. Forsikringsydelser 8.1 Beregning af forsikringsydelse Du kan få forsikringsydelser for perioder, hvor du får dagpenge fra a-kassen. Kravet om dagpenge gælder ikke, hvis du er i offentlig aktivering Forsikringsydelserne følger samme perioder som a-kassens dagpengeperioder Forsikringsydelsen pr. dagpengeperiode beregnes som udgangspunkt som 80 % af din dagløn jf. punkt 7. Forsikringsydelsen reduceres forholdsmæssigt for de timer i perioden, der ikke er udbetalt dagpenge for, medmindre reduktionen skyldes karensdage. Herfra fratrækkes udbetalte dagpenge. Forsikringsydelsen beregnes på følgende måde: Dagpengeperioder (ugebasis) før 1/7-2017: (Dagløn 5 dage 80 %) (udbetalte dagpengetimer / godkendt arbejdstid) - udbetalte dagpenge fra a-kassen. Dagpengeperioder (månedsbasis) fra 1/7-2017: (Dagløn 5 dage 52 uger / 12 måneder 80 %) (udbetalte dagpengetimer / godkendt arbejdstid) - udbetalte dagpenge fra a-kassen Hvis du i din sidste periode med udbetaling af forsikringsydelse har færre timer tilbage jf. punkt 6 end de timers dagpenge, du har fået udbetalt, bliver din forsikringsydelse reduceret forholdsmæssigt. Den beregnede ydelse ud fra de faktiske dagpengetimer reduceres forholdsmæssigt ud fra de resterende timers ret til forsikringsydelse Uanset den beregnede forsikringsydelse jf. ovenfor kan forsikringsydelsen sammen med udbetalte dagpenge for samme periode aldrig overstige 90% af den dagløn, som a-kassen har registreret Der gælder særlige regler for minimumsydelse jf. punkt Ved beregning af forsikringsydelsen anvendes altid den godkendte arbejdstid i a-kassen for den periode, som der udbetales forsikringsydelser for. Side 7 af 12

8 8.2 Minimumsydelse Hvis du jf. beregningen i punkt 8.1 er berettiget til en forsikringsydelse for en udbetalingsperiode, udbetales der som minimum en ydelse på 134,00 kr. pr. uge for perioder før 1/ og 581,00 kr. pr. måned for perioder efter (2017-niveau) Hvis du, jf. beregningen i punkt 8.1, ikke er berettiget til en forsikringsydelse på grund af størrelsen af din dagløn, gælder følgende, hvis du har en indplaceringsdato den 1. september 2013 eller senere: Minimumsydelsen udbetales, hvis den sammen med dine maksimale dagpenge ved fuld ledighed ikke overstiger 90% af den dagløn, som a-kassen har registreret. Grænsen reguleres af Lov om arbejdsløshedsforsikring. 8.3 Maksimumsydelse Forsikringsydelsen kan aldrig overstige: Dagpengeperioder før 1/7-2017, pr. uge : kr. *) Dagpengeperioder fra 1/7-2017, pr. måned : kr. *) Hele udbetalingsperioden, i alt : kr. *) *) 2017-niveau) 8.4 Grænsegængere Er du grænsegænger beregnes forsikringsydelsen efter samme principper som for øvrige, men der gælder følgende særlige regler: Dagpenge fra den udenlandske a-kasse omregnes til danske kroner ud fra den officielle kurs på anmeldelsestidspunktet I forhold til forsikringen fastsætter Alka din godkendte arbejdstid efter følgende regler: er du registreret med en ledighedserklæring, hvor du efter danske dagpengeregler ikke ville have ret til en ny beregning ved ledighedens indtræden, anvendes oplysninger fra denne erklæring, og ellers udgør din godkendte arbejdstid fast 37/160,33 timer pr. uge/måned, hvis du er fuldtidsforsikret og 30/130 timer pr. uge/måned, hvis du er deltidsforsikret Anvender den udenlandske a-kasse ikke samme regler for dagpengetimer som i Danmark, beregner vi dagpengetimer ud fra de faktiske udbetalte dagpenge divideret med maksimale dagpenge gange godkendt arbejdstid. 9. Udbetaling af forsikringsydelser 9.1 Tidspunkt for udbetaling Når alle betingelser for udbetaling af forsikringsydelser er opfyldt, gælder følgende: Din forsikringsydelse udbetales altid for samme perioder som udbetalinger af dagpenge fra a-kassen Din forsikringsydelse udbetales 7. bankdag i måneden efter udbetaling af dagpenge Hvis dit dagpengekort ikke er afleveret rettidigt til a-kassen, hvis det er behæftet med fejl, eller hvis der er andre forhold, som gør, at a-kassen ikke har udbetalt dagpenge, udbetaler vi først din forsikringsydelse når a-kassen har udbetalt dagpenge for den pågældende periode, og vi efterfølgende modtager besked herom. Side 8 af 12

9 9.2 NemKonto Det er en betingelse for udbetaling, at du har en aktiv NemKonto, hvor alle udbetalinger kan overføres til. 9.3 A-skat Alka tilbageholder A-skat, som altid beregnes ud fra den trækprocent, som a-kassen har anvendt ved den aktuelle dagpengeudbetaling Hvis du ikke er skattepligtig i Danmark, tilbageholdes der ingen A-skat Ved udbetaling af forsikringsydelser kan du ikke gøre brug af skattefradrag. 9.4 Orientering om udbetaling Når vi udbetaler din første forsikringsydelse, sender vi et udbetalingsbrev til dig Dine efterfølgende udbetalingsbreve kan du se Du kan med NemID logge på Tilbagebetaling af forsikringsydelser 10.1 Uberettigede forsikringsydelser Hvis du får udbetalt forsikringsydelser, som du ikke er berettiget til, skal du betale dem tilbage til os Det gælder eksempelvis i følgende situationer: a-kassen ændrer i grundlaget for tidligere udbetalte dagpenge, der bevirker, at der er udbetalt for meget i forsikringsydelse, eller dine indtastede lønoplysninger ikke er korrekte, eller der er udbetalt forsikringsydelser for perioder, hvor du ikke er berettiget, eller du har afgivet urigtige oplysninger Tilbagebetaling Tilbagebetaling af forsikringsydelser sker på følgende måder: Vi modregner i senere udbetalinger fra forsikringen Vi opkræver det skyldige beløb hos dig, hvis det ikke er muligt at modregne i senere udbetalinger. 11. Regulering 11.1 Regulering af minimumsydelsen og dagløn Hver 1. januar regulerer vi minimumsydelsen jf. punkt 8.2 og din dagløn jf. punkt 7 med en sats svarende til satsreguleringsprocenten, som fastsættes i den årlige Finanslov Regulering af maksimumsydelsen Hver 1. januar regulerer vi maksimumsydelsen jf. punkt 8.3. Det sker med samme kronebeløb, som de maksimale dagpenge for en måned forhøjes med pr. samme dato. Side 9 af 12

10 12. Anmeldelse af ledighed 12.1 Ved dagpenge Når du melder din ledighed til HK Kommunal og a-kassen, får vi automatisk oplysningerne, så vi kan udbetale dine forsikringsydelser Ved aktivering Hvis du modtager dagpenge fra a-kassen og efterfølgende overgår til offentlig aktivering, skal du hver måned anmelde din ledighed til HK. Udbetaling af løntilskud sidestilles med udbetaling af dagpenge. HK Kommunal sender automatisk besked til os om udbetaling af forsikringsydelser Grænsegængere Bor du i udlandet, og bliver du berettiget til forsikringsydelser, skal du anmelde det til HK Kommunal. I den forbindelse skal du sende nødvendig dokumentation til HK/Kommunal Så længe du er ledig, skal du hver måned anmelde det til HK Kommunal og sende nødvendig dokumentation til HK Kommunal Blanketter til anmeldelse får du på eller ved henvendelse til HK Kommunal. 13. Hvad dækker forsikringen ikke? 13.1 Undtaget dækning Forsikringen dækker ikke; Under sygdom, hvor der ikke udbetales dagpenge fra a-kassen Under aktivering i privat løntilskudsjob Ledighed, hvor du har fået karantæne i a-kassen Ledighed, der indtræder direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning Hvis din ledighed er dækket af en anden privat forsikring. 14. Hvornår træder forsikringen i kraft? 14.1 Tidspunkt Forsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor du er medlem af både HK Kommunal og HK a-kasse, og tilhører gruppen af medlemmer, som er omfattet af forsikringen. 15. Forsikringspræmie 15.1 Opkrævning Betaling for forsikringen opkræves månedsvis forud af HK Kommunal sammen med kontingentet, og afregnes efterfølgende til os Du betaler også præmie i perioder, hvor vi udbetaler forsikringsydelser til dig. Side 10 af 12

11 16. Forældelse 16.1 Ved ophør af aftale Ophører denne aftale mellem HK Kommunal og os, eller udtræder du af ordningen, skal dit krav om forsikringsydelser fremsættes skriftligt over for os inden 6 måneder herefter Øvrige situationer I øvrige situationer gælder lovgivningen om forældelse af økonomiske krav. 17. Ændring af forsikringsbetingelser og forsikringspræmie 17.1 Forsikringsråd Vi har sammen med HK Kommunal oprettet et forsikringsråd, der træffer de overordnede beslutninger om forsikringens dækning, pris og administration Varsel Vi kan, efter aftale i forsikringsrådet, med 1 måneds varsel til den 1. i en måned, ændre i alle forhold vedrørende forsikringsbetingelser og pris Orientering om ændringer Sker der ændringer af betingelser eller pris, får du besked via eller fagbladet. 18. Ophør af forsikring 18.1 Automatisk ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører automatisk i følgende situationer: Samtidig med at dit medlemskab af HK Kommunal og/eller HK a-kasse ophører uanset årsag. Forsikringen ophører også ved sektorskifte inden for HK, dog med undtagelse af skift til HK Stat Hvis du er grænsegænger og modtager forsikringsydelser, ophører forsikringen dog ikke, hvis dit medlemskab af HK Kommunal fastholdes og udmeldelsen af HK a-kasse skyldes overførsel til en udenlandsk a-kasse, hvis det er en betingelse for, at du kan modtage dagpenge Opsigelse af aftalen HK Kommunal og vi kan begge skriftligt opsige forsikringen med 6 måneders varsel til en 1. januar. Side 11 af 12

12 19. Uenighed om forsikringen 19.1 Hvor klages Hvis der opstår uenighed mellem dig og os om forsikringen, og en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: 19.2 Fællesnævnet. Vi har sammen med HK Kommunal oprettet et fælles skadenævn til afgørelse af uoverensstemmelse mellem dig og os om forsikringen. Indbringelse af klage til Fællesnævnet udelukker dig ikke fra at indbringe klagen til Ankenævnet for Forsikring Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring indsendes på et særligt klageskema, der fås hos: Alka Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnet for Forsikring. Ved klage til Ankenævnet for Forsikring skal du betale et mindre gebyr. Adressen til Ankenævnet for Forsikring er: Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V., Tlf , Mellem kl Side 12 af 12

HK/ Kommunal Lønforsikring

HK/ Kommunal Lønforsikring HK/ Kommunal Lønforsikring Forsikrings betingelser KO - 01 gældende fra 1. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 HK Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes sundhedsordning 1. Sundhedsrådgivning 2. Telefonisk krisepsykologhjælp 3. Dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere