Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym"

Transkript

1 LUDUS Helpdesk T CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej Aarhus N T Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym August CVR Copyright 2017 DXC Technology. All rights reserved.

2 Indholdsfortegnelse 1. Holdoprettelse STX, STK og 2HF samt HHX og HTX (fuldtidsuddannelser) HF Opret nyt hold Tilføj studieretning på STX/STK/HHX eller HTX-hold Opret undervisningsmoduler Undervisningsperioder Opret skema Opret fraværsperioder Søg hold Kopier hold Rapporter Relaterede Tips & Tricks til fuldtidsuddannelserne Side 2 af 31

3 1. Holdoprettelse Et hold er indgang til undervisning og/eller eksamen, der er fælles for en gruppe af kursister. Det betyder, at nogle hold vil indeholde ét fag, fx valgfaget billedkunst, og andre vil indeholde flere fag, som fx dansk, matematik og idræt. Nedenfor finder du en vejledning til, hvordan du i LUDUS opretter hold med undervisningsmoduler, eksamensmoduler, undervisningsperioder samt skema med eller uden ringetider. Fra Hold-menuen gennemgås: Hold >> Opret ny Hold >> Åbn Hold >> Åbn holdoversigt Hold >> Opret fraværsperioder Side 3 af 31

4 Brugerindstillinger Flere af de obligatoriske felter i vinduerne Hold og Undervisningsmoduler kan være forudfyldt med oplysninger fra fanen Hold i dine brugerindstillinger, som findes under menuen System >> Brugerindstillinger (Læs mere om brugerindstillinger i onlinehjælpen). Eksempel på oplysninger på fanen Hold i vinduet Brugerindstillinger: Side 4 af 31

5 2. STX, STK og 2HF samt HHX og HTX (fuldtidsuddannelser) En stx, stk, hhx og htx uddannelse er delt op i et 1/2-årigt grundforløb, efterfulgt af et studieretningsforløb med obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Ved forberedelse til et nyt skoleår oprettes klasser og hold af typen stamklasse og valgfag. Kursister optages i klasser, og herefter tilmeldes klassens kursister til et stamklassehold og valgfagshold. Et STX/STK/HHX eller et HTX-stamklassehold indeholder flere undervisningsmoduler med obligatoriskeog studieretningsfag. De fag, som ikke er fastlagte på forhånd på en uddannelse, kalder man valgfag. Fagene kan sagtens være obligatoriske i andre sammenhænge, men betegnelsen valgfag dækker over de fag, kursisten kan vælge mellem, når de obligatoriske fag er fastlagt. Et valghold indeholder et undervisningsmodul med valgfag. Institutionen udbyder en række valgfag på A-B- og C-niveau, som kursisterne kan vælge på tværs af studieretningerne, og derfor vil et valgfagshold have kursister fra flere klasser. Ved uddannelsesstart vil valgfagene typisk være de kreative fag, så som billedkunst, musik, mediefag og drama, men ellers ligger valgfagene typisk i det sidste skoleår, hvor kursisterne løfter et eller flere fag op på et højere niveau eller skal vælge et fag på C-niveau. For en STX/STK/HHX eller HTX-klasse med flere studieretninger gælder det, at hovedparten af de obligatoriske fag er fælles for studieretningerne og fagenes undervisningsmoduler oprettes på samme stamklassehold. Der oprettes hold med et undervisningsmodul for hvert af de fag, som klassens kursister ikke er fælles om. Side 5 af 31

6 3. 2HF En 2HF-uddannelse er en 2-årig uddannelse (i specielle tilfælde 3-årig) sammensat af obligatoriske fag, obligatoriske faggrupper og 2-4 valgfag. Et 2HF-stamklassehold indeholder de obligatoriske fag, og alle kursister fra en klasse er tilmeldt dette stamklassehold. Et valghold indeholder ét undervisningsmodul med valgfag. Her kan kursisterne komme fra flere klasser. I UddannelsesGuiden på kan du læse mere om de gymnasiale uddannelser. Eksempel I det følgende eksempel oprettes et stamklassehold for STX-kursister i 12a-klassen. Oprettelse af et stamklassehold for STK, HHX og HTX følger samme fremgangsmåde. Dette gælder også for 2HF, dog tilføjes der ikke studieretning til holdet Side 6 af 31

7 4. Opret nyt hold Vælg menuen Hold >> Opret ny Hvis du under menuen System >> Brugerindstillinger har angivet standardværdier, der skal anvendes ved oprettelse af hold, vil vinduet Hold åbne med forudfyldte felter: Hold-vinduet består af fanerne Generelt, Eksport indstillinger og Bemærkning. Fanen Generelt Fanen Generelt indeholder felterne: Holdid, Holdstart, Navn, Uv.sted, Type(r), Bekendtg., Institution samt markeringsfelterne Betalingsfri, (Opgøres i løntimeskema som fuldtidsuddannelse anvendes ikke længere) og Skal oprykkes. Felter, der er angivet med fed skrift, skal være udfyldte, før du kan gemme oplysninger på vinduet. Holdid og Holdstart Navn Holdid og Holdstart udgør tilsammen en entydig identifikation af holdet. Fx for kursister i 12a-klassen oprettes stamklasseholdet med Holdid 12a og Holdstart Beskrivelse eller langt navn på holdet. Fx 0a (efter oprykning til næste skoleår ændres navnet til 1a Tips & Tricks om Oprykning til næste skoleår på kundenettet). Uv.sted Undervisningssted. Brug evt. rullelisten i feltet for at vise mulige undervisningssteder. Side 7 af 31

8 Undervisningssteder er oprettet under menuen Undervisningssted >> Undervisningssteder Type(r) Angiver en eller flere typer for holdet. Klik på Vis muligheder-knappen for at få vist mulige typer. Fx Stamklasse, 2HF, Valgfag eller Idræt Holdtyper bruges primært som udvælgelsesparameter ved udskrivning af rapporter samt ved søgning på hold i systemet. Holdtyper er oprettet under menuen Koder >> Holdtyper Bekendtg. Institution Her skal du angive den bekendtgørelse, som holdet skal følge. Bekendtgørelse er obligatorisk, men informationen anvendes ikke for de gymnasiale fag. Her er det fagkoden, der er bestemmende for hvilken bekendtgørelse, der undervises og eksamineres efter. Her skal du angive, hvilken institution/afdeling, der ejer holdet. Institution er et obligatorisk felt, som skal udfyldes med institutionskode for institutionen. Klik på Vis muligheder-knappen for at få vist mulige institutioner/afdeling. Institutioner findes under menuen Koder >> Institutioner Betalingsfri Opgøres i løntimeskema som fuldtidsuddannelse Skal oprykkes Benyttes ikke for fuldtidsuddannelser. Anvendes ikke længere. Sæt en markering i dette felt, hvis holdet skal medtages i den automatiske oprykning til næste skoleår. Kun relevant for det gymnasiale område. Fanen Eksport indstillinger Fanen anvendes for institutioner, som eksporterer hold til Fronter. Læs mere herom i onlinehjælpen. Fanen Bemærkning I dette tekstfelt kan man skrive en bemærkning. Denne fane anvendes ikke på STX/STK/HHX/HTX og 2HF fuldtidsuddannelserne. Side 8 af 31

9 5. Tilføj studieretning på STX/STK/HHX eller HTX-hold For institutioner, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning og som ønsker at foretage det videre arbejde omkring skift af hold og klasser i LUDUS Web, skal studieretningen tilføjes på holdet i LUDUS. Tilføj studieretning via Hold-vinduet >> Funktioner >> Studieretninger Klik på knappen Tilføj til liste i vinduet Studieretninger. Vælg studieretninger fra vinduet Vælg en eller flere studieretninger og klik OK. Herefter klik OK på vinduet Studieretninger for at få vist studieretningen på Hold-vinduet. Studieretning tilføjes på både stamklassehold og valgfagshold. Afslut med klik på knappen Gem på vinduet Hold. Når studieretningen er tilføjet, vil den blive vist nederst under fanen Generelt på Hold-vinduet. Side 9 af 31

10 6. Opret undervisningsmoduler Via Hold-vinduet >> Funktioner >> Undervisningsmoduler får du adgang til vinduer, hvor du kan oprette, rette og slette undervisningsmoduler og undervisningsperioder. Du kan også tilknytte lærere og skemalægge undervisningen. For hvert fag, der skal oprettes som undervisningsmodul, skal du tage stilling til nedenstående felter. Felter, som er angivet med fed skrift, skal være udfyldte, før du kan gemme oplysningerne på vinduet. Her omtales kun de felter, som er relevante for fuldtidsuddannelserne. Fagkode Indtast fagkode eller søg fagkode ved klik på Vis muligheder-knappen. I vinduet Søg lokal fagkode. Indtast fagnavn. Begræns evt. visning af fag ved at sætte en markering i rammen Type. Vælg fag og klik OK. Fagkoder findes under menuen Koder >> Fagkoder Max. størrelse Værdien 0 betyder, at antal kursister læses fra LUDUS Sikkerhedsadministrationen (DBA), System >> Systemindstillinger >> fanen Undervisning i rammen Her kan du angive standardværdier for maks. antal deltagere på et modul. Tallet har betydning for optagelse på venteliste. Side 10 af 31

11 Afvikling Status Værk.(inforb.GL/fuld) Registrering Bruges ikke på fuldtidsuddannelser. Vælg mellem: Tilbudt, Etableret, Opgivet og Afsluttet. Feltet bruges i rapporter og visse søgninger. Feltet ændrer status, når du i LUDUS Sikkerhedsadministrationen (DBA) foretager oprykning af holdet til næste skole år. Læs mere herom i Tips & Tricks om oprykning til næste skoleår. Anvendes ikke længere. Her angives, om der registreres fravær eller fremmøde på undervisningsmodulet. Feltet er forudfyldt på baggrund af systemindstillingerne, fanen Fravær/fremmøde. Hvis du ændrer værdien fra fravær til fremmøde, vil alle eksisterende registreringer på undervisningsmodulet blive betragtet som fremmøderegistreringer. Tilsvarende hvis du ændrer fremmøde til fravær. Opgør pr. Ingen mødepligt Markeringen er kun relevant for moduler, der strækker sig over mere end et kursusår. Kursusår bevirker, at kursisternes fravær ikke medtages til et nyt skoleår. Sæt markering, hvis der ikke er mødepligt på holdet. Se evt. mere under hjælp til vinduet. Betegnelse Indtast fx en betegnelse 0a DA/A for faget Dansk A. I LUDUS Web vises modulet efter oprykning til næste skoleår som 1a DA/A. Hvis feltet er tomt, vises faget som Dansk A, STX 12a (Dansk A, STX fra feltet Fag på den lokale fagkode og 12a fra Holdid). Klip fra Tips & Tricks om oprykning til næste skoleår Oprykningen ændrer navnet på holdet, og betegnelsen på undervisningsmoduler på hold for fuldtidsuddannelser, hvor navnet starter med "0", "1", "2" eller "3". Det samme gælder betegnelsen, såfremt der på Hold er sat en markering i feltet Skal Oprykkes. Undervisningsmoduler, hvis undervisning slutter i indeværende kursusår, vil få sat værdien Afsluttet i feltet Status og få ændret betegnelse således, at det første tal forsvinder, og der tilføjes årstal for startåret til sidst. Fx bliver "1a bi" til "a bi 11" og "3b da" til "b da 09". Undervisningsmoduler, hvis betegnelse starter med "0", vil få betegnelsen ændret, så den starter med "1". Desuden vil feltet Status blive sat til "Etableret". Undervisningsmoduler, hvis betegnelse starter med "1" og som fortsætter næste kursusår, vil få betegnelsen ændret, så den starter med "2". Undervisningsmoduler, hvis betegnelse starter med "2", og som fortsætter næste kursusår, vil få betegnelsen ændret, så den starter med "3". Side 11 af 31

12 Est. kursisttal Akt. enkeltfag Knappen Gem Opret eksamensmodul på eksisterende termin Anvendes ikke mere. Skal være Egen inst. Feltet anvendes i aktivitetsberegningen. Når du har oprettet et fag i vinduet Undervisningsmoduler, og inden du udfylder vinduet Undervisningsperioder, skal du klikke på knappen Gem for at gemme dine indtastninger. Efter klik på Gem bliver du bedt om at oprette et tilhørende eksamensmodul, hvis der på fagkoden er oprettet prøveformer. Dette gøres ved indtastning af eksamenstermin. Indtast Termin eller klik på Vis muligheder-knappen i vinduet Opret eksamensmoduler og vælg Termin. Klik OK. Der er nu oprettet et eksamensmodul til faget. Opret eksamensmodul på ny termin Hvis du ikke kan finde den ønskede termin til eksamensmodulet, skal terminen oprettes. Klik på knappen Ny i vinduet Opret eksamensmoduler eller opret terminen via menuen Koder >> Terminer Termin Indtast terminskode, fx Tekst Indtast den tilhørende tekst til terminskoden, fx Juni Side 12 af 31

13 Sidste rettidige udmeldingsdato Datoen er tilknyttet terminen. For udmeldelse fra eksamen for fag med fagtypen 'Gym' gælder: Hvis rettidig udmeldingsdato på terminskoden IKKE er tom, bliver eksamenstilmeldingen gemt, hvis udmeldingen er rettidig, ellers får kursisten oprettet en karakter med 'IM' (ikke mødt), udmeldingsdatoen og eksamenstilmeldingen slettes. Hvis rettidig udmeldingsdato ER tom, og udmeldelsen sker senest 2 dage før første eksamensdato, gemmes tilmeldingen. Er der ikke registreret eksamensdage på modulet antages, at udmeldelsen sker rettidigt. Klik Ja/Yes Nu er undervisningsmodulet og det tilhørende eksamensmodul oprettet. Du skal herefter oprette undervisningsperiode(r) til undervisningsmodulet. Side 13 af 31

14 7. Undervisningsperioder En undervisningsperiode kan højest strække sig over et kursusår. Fag på C-niveau vil oftest blive afholdt indenfor et kursusår (én undervisningsperiode), hvorimod fag på B-niveau afholdes over 2 år (to undervisningsperioder), og fag på A-niveau afholdes over 3 år (tre undervisningsperioder) afhængigt af fuldtidsuddannelsen. Nogle institutioner foretrækker at oprette nøjagtig start- og slutdato for en given undervisningsperiode: Undervisningsperiode Startdato og Slutdato Andre anvender skoleårets start- og slutdato: Skoleår Startdato og Slutdato Begge fremgangsmåder kan anvendes i LUDUS. Nogle institutioner opretter to undervisningsperioder for det første skoleår, således den første periode dækker grundforløbet og den anden periode dækker det første halve år af studieretningsforløbet: Grundforløb Startdato og Slutdato Studieretningsforløb Startdato og Slutdato Tip! Hvis skolen bruger et skemalægningsprogram, kan der være særlige krav til udfyldelse af dette vindue. Aftalt evt. nærmere med skemaplanlæggeren. For hver undervisningsperiode, der skal oprettes til undervisningsmodulet, skal du tage stilling til nedenstående felter. Felter, der er angivet med fed skrift, skal være udfyldte, før du kan gemme oplysningerne på vinduet. Startdato/Slutdato Indtast start- og slutdato. Vælg en af ovenfor nævnte fremgangsmåder. Side 14 af 31

15 Lærer(e) Initialer for den eller de lærere, der underviser på modulet. Hvis flere lærere er tilknyttet undervisningen, kan du fordele timerne/lektionerne blandt dem. Dette gøres i vinduet Fordel lektioner under vinduet Undervisningsperioder >> Funktioner >> Fordel lektioner Læs mere herom i onlinehjælpen. Lektioner Lektioner pr. uge Rettesats Udfyldes som standard med den lokale fagkodes normerede timetal omregnet til lektioner ved oprettelse af et nyt undervisningsmodul. Er der flere undervisningsperioder, skal timerne fordeles over disse perioder. Udfyldes med antal lektioner pr. uge. Anvendes ikke længere App.opstilling Anvendes ikke længere Flex lærerlektioner Anvendes ikke på fuldtidsuddannelserne. Når undervisningsperioderne er oprettet til undervisningsmodulet, kan du nu oprette et skema til hver enkelt undervisningsperiode. Side 15 af 31

16 8. Opret skema For hvert fag, der er oprettet som undervisningsmodul, skal der oprettes et skema enten direkte på undervisningsperioden, eller via et skemaplanlægningsprogram hvorefter skemaet importeres fra planlægningsprogrammet til LUDUS. Skema kan oprettes enten med eller uden ringetid. Opret skema med ringetid Vælg Undervisningsperioder-vinduet >> Funktioner >> Skema med ringetid For hver ugedag, hvortil der skal oprettes undervisning på undervisningsperioden, skal du tage stilling til nedenstående felter. Felter, der er angivet med fed skrift, skal være udfyldte, før du kan gemme oplysningerne på vinduet. Ugedag Feltet til højre for Lektion(er) Vælg en ugedag. Brug evt. rullelisten. Vælg et ringetidssæt. Brug evt. rullelisten til at vise mulige ringetidssæt. (Har du på forhånd angivet et standard ringetidssæt i brugerindstillingerne på fanen Registrer skema, vil det være valgt som standard). Ringetidssæt er oprettet under menuen Koder >> Ringetider Lektion(er) Feltet til højre for Lokale(r) Lokale(r) Lærer(e) Indtast lektioner eller brug Vis muligheder-knappen til at vise mulige lektioner angivet i det valgte ringetidssæt. Angiv undervisningssted. Brug evt. rullelisten. Hvis der er flere undervisningssteder, er det nemmest først at vælge undervisningssted og herefter lokaler. Indtast lokale(r) eller brug Vis muligheder-knappen til at vise mulige undervisningslokaler på det valgte undervisningssted. Hvis der er flere lokaler, adskilles lokalenumrene med blanktegn Initialer for læreren, der skal undervise. Hvis der er flere lærere, adskilles initialerne med blanktegn. Side 16 af 31

17 Ikke lærerstøttet lektion Beskrivelse Vælg uger Sæt en markering her, hvis det er en lærerfri lektion. En fri tekst til nærmere beskrivelse af lektionen. Klik på knappen Vælg uger. Som standard er hele kursusårets eller undervisnings-periodens uger (minus lukkedage) markeret. Du har nu mulighed for at fjerne markeringerne, markere lige uger, markere ulige uger og foretage manuelle redigeringer af markeringerne. Når markeringen er sat, afsluttes med klik på OK. Skemalagt Listen Skemalagt angiver hvor mange ugentlige lektioner, du har skemalagt. Afslut dine indtastninger ved klik på knappen Gem. Vinduet Skema med ringetid som ses via vinduet Undervisningsperioder >> Funktioner >> Skema med ringetid Skema med ringetid vises bl.a. i LUDUS Web under menupunktet Skemaer >> Lærerskema, når man er logget ind som administrativ medarbejder. Lærerne kan se skema med ringetid via menupunktet Skemaer >> Mit skema Side 17 af 31

18 Side 18 af 31

19 Opret skema uden ringetid Vælg Undervisningsperioder-vinduet >> Funktioner >> Skema uden ringetid For hver ugedag, hvortil der skal oprettes undervisning på undervisningsperioden, skal du tage stilling til nedenstående felter. Felter, der er angivet med fed skrift, skal være udfyldte, før du kan gemme oplysningerne på vinduet. Ugedag Fra kl. Til kl. Pause Feltet til højre for Lokale(r) Lokale(r) Lærer(e) Ikke lærerstøttet lektion Beskrivelse Vælg uger Vælg en ugedag. Brug evt. rullelisten. Starttidspunkt for undervisningen eller aktiviteten. Sluttidspunkt for undervisningen eller aktiviteten. Antal minutters pause i undervisningen. Angiv undervisningssted. Brug evt. rullelisten. Hvis der er flere undervisningssteder, er det nemmest først at vælge undervisningssted og herefter lokaler. Indtast lokale(r) eller brug Vis muligheder-knappen til at vise mulige undervisningslokaler på det valgte undervisningssted. Hvis der er flere lokaler, adskilles lokalenumrene med blanktegn Initialer for læreren, der skal undervise. Hvis der er flere lærere, adskilles initialerne med blanktegn. Sæt en markering her, hvis det er en lærerfri lektion. En fri tekst til nærmere beskrivelse af lektionen. Klik på knappen Vælg uger. Som standard er alle kursusårets eller undervisnings-periodens uger markeret. Du har nu mulighed for at fjerne markeringerne, markere lige uger, markere ulige uger og foretage manuelle redigeringer af markeringerne. Når markeringen er sat, afsluttes med klik på OK. Side 19 af 31

20 Skemalagt Listen Skemalagt angiver hvor mange ugentlige lektioner, du har skemalagt. Afslut dine indtastninger ved klik på knappen Gem. Vinduet Skema uden ringetid som ses via vinduet Undervisningsperioder >> Funktioner >> Skema uden ringetid Skema uden ringetid vises bl.a i LUDUS Web under menupunktet Skemaer >> Lærerskema, når man er logget ind som administrativ medarbejder. Lærerne kan se skema uden ringetider via menupunktet Skemaer >> Mit skema. Nedenfor vises eksempel på STX-stamklassehold med obligatoriske fag for kursister tilmeldt 12a-klassen inden oprykning. Side 20 af 31

21 Efter oprykning til næste skoleår vil følgende felter være ændret: På Hold-vinduet vil feltet Navn ændres fra 0a til 1a. På Undervisningsmoduler-vinduet vil feltet Betegnelse ændres fra 0a DA/A til 1a DA/A. Læs mere om oprykning i Tips & Tricks Oprykning til næste skoleår Nedenfor vises eksempel på 2HF-stamklassehold med obligatoriske fag for kursister tilmeldt 12q-klassen inden oprykning til næste skoleår. Efter oprykning til næste skoleår vil følgende felter være ændret: På Hold-vinduet vil feltet Navn ændres fra 0q til 1q. På Undervisningsmoduler-vinduet vil feltet Betegnelse ændres fra 0q DA/A til 1q DA/A. Side 21 af 31

22 Læs mere om oprykning i Tips & Tricks Oprykning til næste skoleår Side 22 af 31

23 9. Opret fraværsperioder For at lærerne kan føre kursisternes fravær i LUDUS Web, skal der oprettes fraværsperioder på holdets undervisningsmoduler i LUDUS. Vælg i LUDUS menuen Hold >> Opret fraværsperioder På vinduet Opret fraværsperioder kan du oprette fraværsperioder for flere hold på én gang. Fraværsperioderne der oprettes er enten 1 uge, 14 dage eller 1 måned lange (som regel 1 måned), dog med undtagelse af den første og sidste fraværsperiode på modulet. Den første fraværsperiode går fra undervisningstart til den sidste dato i måneden, mens den sidste fraværsperiode går fra den første i måneden til undervisningslut. Vinduet Opret fraværsperioder består af følgende rammer: Fraværsperioder oprettes for hver Undervisningsmoduler Flex Værksted Hold Rammen Fraværsperioder oprettes for hver Marker, om der skal oprettes fraværsperioder for hver uge, hver 14. dag eller hver måned. Side 23 af 31

24 Rammen Undervisningsmoduler Fagtype Fagkode Marker de fagtyper du ønsker at oprette fraværsperioder for. Du kan angive en fagkode, således at der kun oprettes fraværsperioder for den angivne fagkode. Brug Vis muligheder-knappen til at vise mulige fagkoder. Hvis du ingen fagkode angiver, oprettes fraværsperioder for alle moduler, der opfylder de øvrige kriterier, du angiver i vinduet. Selvom du angiver en fagkode, skal du huske også at angive fagtypen! Startdato Slutdato Afvikling IDV Angiv et interval for startdatoen for de moduler, der skal have oprettet fraværsperioder. Hvis du kun vil have oprettet fraværsperioder for moduler med en bestemt startdato, skal du angive samme dato i Til: og Fra: Angiv et interval for slutdatoen for de moduler, der skal have oprettet fraværsperioder. Hvis du kun vil have oprettet fraværsperioder for moduler med en bestemt slutdato, skal du angive samme dato i Til: og Fra: Her kan du angive, om du vil oprette fraværsperioder for daghold, aftenhold eller alle hold. Som standard er alle valgt. Her kan du angive et søgekriterie for IDV (indtægtsdækket virksomhed). Rammen Flex Her kan du angive, om der skal oprettes fraværsperioder for flexhold, ikke-flexhold eller alle hold. Rammen Værksted Her kan du angive, om der skal oprettes fraværsperioder for værkstedshold, ikke-værkstedshold eller alle hold. Rammen Hold Holdid Angiv holdidentifikation, hvis du kun vil oprette fraværsperioder på hold med et bestemt holdid. Såfremt der er flere hold med et holdid, der starter med det indtastede, vil alle disse hold blive udvalgt. Holdstart Indtast holdstart, hvis du kun vil oprette fraværsperioder for hold med en given holdstart. Såfremt der er flere hold med en holdstart, der starter med det indtastede, vil alle disse hold blive udvalgt. Institution Her kan du angive, hvilken institution, de udvalgte moduler skal tilhøre. Brug Vis muligheder-knappen til at vise mulige institutioner. Side 24 af 31

25 10. Søg hold Fra menuen Hold kan du fremsøge hold på 2 forskellige måder: Hold-menuen >> Åbn : Efter valg af hold lukkes oversigten Vælg Hold Holdmenuen >> Åbn holdoversigt : Efter valg af hold forbliver oversigten Holdoversigt [Hold] på skærmen. I vinduet Søg Hold kan du specificere de egenskaber, der skal gælde for de hold, du vil søge frem. Du kan udfylde et eller flere felter på vinduet. Alle de tilføjede værdier vil blive brugt til at afgrænse mængden af hold, der vises i den liste, der efterfølgende kommer frem. Du kan angive søgekriterier sammen med et %-tegn. %-tegnet angiver, at resten af feltet er underordnet. Fx vil 12 % eller %12 i feltet Holdid resultere i alle hold, der begynder med '12', fx 12a, 12b eller12bkc. Hold-menuen >> Åbn : Hold-menuen >> Åbn holdoversigt : Søg Antal Modulstatus Finder alle undervisningsmoduler, der matcher de egenskaber, du har tilføjet på vinduet Søg hold. Giver en meddelelse om, hvor mange undervisningsmoduler, der matcher de egenskaber, du har tilføjet på vinduet. Modulstatus er angivet på vinduet Undervisningsmoduler: Tilbudt, Etableret, Opgivet eller Afsluttet. Holdet medtages, hvis det har mindst ét undervisningsmodul med den søgte status. Fagtype Retning Undervisning Vælg Alle eller Gym. I søgevinduet Åbn holdoversigt Brug Vis muligheder-knappen til at vise mulige studieretninger. Afgræns din søgning for undervisningen ved markering i enten Afsluttet, Aktiv, Fremtidig eller Ingen afgrænsning. Side 25 af 31

26 11. Kopier hold Det er muligt at oprette et nyt hold ved at tage udgangspunkt i et eksisterende hold i LUDUS. Holdoprettelsen foretages via vinduet Hold >> Funktioner >> Kopier hold I vinduet Kopier hold skal du indtaste Holdid, Start og Navn på det nye hold, som du ønsker at oprette. Du har mulighed for at kopiere undervisningsmodulers skema på det eksisterende hold med over på det nye hold. Klik OK. LUDUS vil nu kopiere oplysninger om hold, undervisning og eksamen: Side 26 af 31

27 Når oplysningerne fra det oprindelige hold er kopieret over til det nye hold, åbnes vinduet Angiv datoer, terminer, lærere og eksaminatorer på hold: xxxx Øverste liste viser undervisningsperioderne på det nye hold. Du kan angive nye lærere og nye start- og slutdatoer. Undervisningsperiode Identifikation af undervisningsperioden. Side 27 af 31

28 Startdato Slutdato Lærer(e) Her kan angives en startdato på undervisningsperioden. Feltet er forudfyldt med startdatoen fra den tilsvarende undervisningsperiode på det hold, du er ved at kopiere fra. Her kan angives en slutdato for undervisningsperioden. Feltet er forudfyldt med slutdatoen fra den tilsvarende undervisningsperiode på det hold, du er ved at kopiere fra. Angiv lærere på undervisningsperioden. Brug evt. knappen Søg lærer for at finde lærere. Nederste liste viser eksamensmoduler på det nye hold. Her kan du angive ny termin og eksaminator(er). Eksamensmodul Termin Eksaminator(er) Identifikation af eksamensmodulet. Angiv termin for eksamensmodulet. Feltet er forudfyldt med terminen fra det tilsvarende eksamensmodul på det hold, du er ved at kopiere fra. Angiv eksaminatorer på eksamensmodulet. Brug evt. knappen Søg lærer for at finde eksaminator(er). Klik på OK Vær opmærksom på, at Web-offentliggørelses dato og tid på eksamensmodulerne ikke bliver kopieret med, når du kopierer hold! Side 28 af 31

29 12. Rapporter Brug rapporten Kontrol af undervisningsmoduler og eksamensmoduler [S] til at kontrollerer om data er på plads vedrørende: Fag med niveau og prøveform Undervisningsperiodernes start- og slutdato Eksamensterminer Antal kursister Lærere tilknyttet undervisningen. Klik på print-ikonet og vælg herefter rapporten Kontrol af undervisningsmoduler og eksamensmoduler [S]. Eksempel på parametervalg: _UndervisningsModul.sidsteUndervisningsdato er mellem 0108ÅÅ og 3107ÅÅ Brug rapporten Tilbudsplan_Checkliste [S] til at tjekke af indtastet fagudbud er korrekt, dvs. Rigtig fagkode Holdnavn Lektioner pr. uge Skema Lærer Side 29 af 31

30 Undervisningssted Antal lektioner. Klik på print-ikonet og vælg herefter rapporten Tilbudsplan_Checkliste [S]: Eksempel på parametervalg: _UndervisningsPeriode.UndervisningsAar = 12/13 Lokalfag.fagType = Gym Side 30 af 31

31 13. Relaterede Tips & Tricks til fuldtidsuddannelserne Håndtering af ansøgninger Oprykning til næste skoleår Studieretningsvalg skift af hold og klasser Side 31 af 31

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen Opdateret den 8. juni

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-2 Kontrol af eksamensgrundlag www.dxc.technology

Læs mere

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.26.1. Den 16. oktober2009. J.nr.: 4004-V1298-09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.26.1. Den 16. oktober2009. J.nr.: 4004-V1298-09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.26.1 Den 16. oktober2009 J.nr.: 4004-V1298-09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014

Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014 LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag Den 7. oktober 2011

Læs mere

Tips & Tricks nr Udmelding af censurplaner og censoropgaver

Tips & Tricks nr Udmelding af censurplaner og censoropgaver LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-8 Udmelding af censurplaner og censoropgaver

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-3 Planlægning af skriftlig eksamen

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.58.0 6. maj 2015 J.nr. 4004-V1545-12 Den 6. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Danskuddannelsen... 6 3.1 Lærer

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.30.0. Den 18. maj 2010. J.nr.: 4004 V0445 10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.30.0. Den 18. maj 2010. J.nr.: 4004 V0445 10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.30.0 Den 18. maj 2010 J.nr.: 4004 V0445 10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.37.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0819-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.37.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0819-11 Versionsbrev LUDUS version 1.37.0 Den 12. maj 2011 J.nr. 4004-V0819-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

NR. 53 LUDUS OG LUDUS WEB

NR. 53 LUDUS OG LUDUS WEB NR. 53 LUDUS OG LUDUS WEB SKIFT AF LEKTIONSLÆNGDE 7. APRIL 2011 Indhold Indstillinger i LUDUS sikkerhedsadministration (DBA) Fagkoder/undervisningsperioder Løntimeskema Aktivitetsberegning Fraværsregistrering

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.25.0 Den 2. september 2009 J.nr.: 4004 V1033 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 24. juni J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 24. juni J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.31.0 Den 24. juni 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning

Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning Revideret 4.

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07 Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1 J.nr.: 4004-V1240-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 17. oktober J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 17. oktober J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.45.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1513-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite

Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Fuldtidskursister -

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 16. august J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 16. august J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.39.1 Den 16. august 2011 J.nr. 4004-V1228-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

NR. 82 LUDUS OG LUDUS WEB

NR. 82 LUDUS OG LUDUS WEB NR. 82 LUDUS OG LUDUS WEB DEN 17. OKT 2012 INDHOLD FVU-XPRS Vigtige datoer Afhentning af FVU-XPRS oplysninger FVU-censorkompetencer LUDUS eksamensterminer og FVU-XPRS terminer Censorbeskikkelse og skriftlig

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13 Versionsbrev LUDUS version 1.47.0 Den 6. marts 2013 J.nr. 4004-V0707-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12 Versionsbrev LUDUS version 1.46.0 Den 12. december 2012 J.nr. 4004-V1574-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 2. oktober J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 2. oktober J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.26.0 Den 2. oktober 2009 J.nr.: 4004-V1291-09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.40.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1073-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.40.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1073-11 Versionsbrev LUDUS version 1.40.0 Den 21. oktober 2011 J.nr. 4004-V1073-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag NR. 55 LUDUS DEN 7. OKTOBER 2011 INDHOLD LUDUS Tilpas valgfag Om valgfag i øvrigt Tilpas studieretning Fag i studieretningen Valgfag til studieretningen Fag til fravælgelse af valgfag Kopier studieretning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11 Versionsbrev LUDUS version 1.52.0 Den 5. marts 2014 J.nr. 4004-V1544-11 Den 05. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Kursist

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 7. maj J.nr V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 7. maj J.nr V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.23.2 Den 7. maj 2009 J.nr. 4004 V0669 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.20.0 Den 12. maj 2011 J.nr. 4004-V0664-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.41.0 Den 15. december 2011 J.nr. 4004-V1806-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.44.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V0100-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.44.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V0100-12 Versionsbrev LUDUS version 1.44.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V0100-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

NR. 84 LUDUS. GL-løntimeskemajusteringer i forhold til OK11 DEN 11. DECEMBER Målgruppe. Formål

NR. 84 LUDUS. GL-løntimeskemajusteringer i forhold til OK11 DEN 11. DECEMBER Målgruppe. Formål NR. 84 LUDUS DEN 11. DECEMBER 2012 INDHOLD Målgruppe Formål Indstillinger i Sikkerhedsadministrationen AT og EP Mundtlig eksamen og censur grundtakst Alternative løntimer på mundtlige eksamens- og censoropgave

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 3. oktober J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 3. oktober J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.3 Den 3. oktober 2012 J.nr. 4004-V1504-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.59.1. Den 25. august 2015. J.nr. 4004-V0767-15. Version 1.59.1 Copyright 2015 CSC Scandihealth A/S

Versionsbrev. LUDUS version 1.59.1. Den 25. august 2015. J.nr. 4004-V0767-15. Version 1.59.1 Copyright 2015 CSC Scandihealth A/S Versionsbrev LUDUS version 1.59.1 Den 25. august 2015 J.nr. 4004-V0767-15 Den 25. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.26.0. Den 6. marts 2012. J.nr. 4004-V0223-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.26.0. Den 6. marts 2012. J.nr. 4004-V0223-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.26.0 Den 6. marts 2012 J.nr. 4004-V0223-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 8. januar J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 8. januar J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.27.1 Den 8. januar 2010 J.nr.: 4004-V0200-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. september J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. september J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.39.3 Den 15. september 2011 J.nr. 4004-V1052-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.25.0. Den 15. december 2011. J.nr. 4004-V1637-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.25.0. Den 15. december 2011. J.nr. 4004-V1637-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.25.0 Den 15. december 2011 J.nr. 4004-V1637-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.38.0. Den 6. august 2014. J.nr. 4004-V1134-14

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.38.0. Den 6. august 2014. J.nr. 4004-V1134-14 Versionsbrev LUDUS Web version 2.38.0 Den 6. august 2014 J.nr. 4004-V1134-14 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.0. Den 9. maj 2012. J.nr. 4004-V0794-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.0. Den 9. maj 2012. J.nr. 4004-V0794-12 Versionsbrev LUDUS version 1.43.0 Den 9. maj 2012 J.nr. 4004-V0794-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning OBU. Tips & Tricks nr. 114

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning OBU. Tips & Tricks nr. 114 LUDUS SUITE Aktivitetsberegning OBU Tips & Tricks nr. 114 CSC, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 3614 4000, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com Indholdsfortegnelse Formål... 3 Arbejdsgang

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 28. oktober J.nr.: 4004 V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 28. oktober J.nr.: 4004 V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.33.0 Den 28. oktober 2010 J.nr.: 4004 V1279 10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

LUDUS Sundhed. Lukkedage, Tælleprincipper, Rekvirent. (inkl. scenarioer) J.nr. Version 3.1 Ændret/rettet af Ken Lund Dato 16.

LUDUS Sundhed. Lukkedage, Tælleprincipper, Rekvirent. (inkl. scenarioer) J.nr. Version 3.1 Ændret/rettet af Ken Lund Dato 16. LUDUS Sundhed e, Tælleprincipper, Rekvirent (inkl. scenarioer) J.nr. Version 3.1 Ændret/rettet af Ken Lund Dato 16. februar 2007 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614

Læs mere

LUDUS Web version Den 24. januar LUDUS Web

LUDUS Web version Den 24. januar LUDUS Web LUDUS Web version 2.60.2 Den 24. januar 2018 DXC Technology, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version LUDUS Web Den 10. august J. nr: 4004-V

Versionsbrev LUDUS Web version LUDUS Web Den 10. august J. nr: 4004-V Versionsbrev LUDUS Web version 2.15.0 J. nr: 4004-V0963-10 Journal nr.. 4004-V0963-10 LUDUS Web version 2.15.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version

Versionsbrev LUDUS Light version Versionsbrev LUDUS Light version 1.11.0 J.nr.: 4004-V0592-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS Suite brugerkurser Indholdsfortegnelse Pkt. Emne Side 1 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER 3 2 KURSER, SEMINARER OG WORKSHOPS 3 3 AKTIVITETSBEREGNING OBU OG

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 27. januar J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 27. januar J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.1 Den 27. januar 2016 J.nr. 4004-V0100-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 7. maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 7. maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.53.0 Den 7. maj 2014 J.nr. 4004-V1544-13 Den 07. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Forår 2014 LUDUS SUITE BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 3 Kursus, Seminar og Workshop... 4 Aktivitetsberegning enkeltfag... 5 Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1653-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning FVU. Tips & Tricks nr. 115

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning FVU. Tips & Tricks nr. 115 LUDUS SUITE Aktivitetsberegning FVU Tips & Tricks nr. 115 CSC, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 3614 4000, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com Indholdsfortegnelse Arbejdsgang i hovedtræk...

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Dato-, uge- og månedsskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 22. december J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 22. december J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.35.0 Den 22. december 2010 J.nr. 4004-V1581-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Opgaver oktober Opgaver

Opgaver oktober Opgaver Opgaver Opgaver...1 Opgave 1: Redesign af rapport (flyt felter)...2 Opgave 2: Indsætte nye felter (billede og fast tekst)...2 Opgave 3: Redesign af rapport...2 Opgave 4: Tilføje information...2 Opgave

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 3. juni J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 3. juni J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.32.2 Den 3. juni 2013 J.nr. 4004-V0871-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER FORÅR 2015

LUDUS SUITE BRUGERKURSER FORÅR 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER FORÅR 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 3 Kursus, Seminar og Workshop... 4 Aktivitetsberegning enkeltfag... 5 Aktivitetsberegning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.13.0. LUDUS Web 2.13.0. Den 18. maj 2010. J. nr: 4004-V0656-10

Versionsbrev LUDUS Web version 2.13.0. LUDUS Web 2.13.0. Den 18. maj 2010. J. nr: 4004-V0656-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.13.0 J. nr: 4004-V0656-10 Journal nr.. 4004-V0656-10 LUDUS Web version 2.13.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere