Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg"

Transkript

1 :23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

2 :23 Side 2 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmøller 6.1 Vindmłller.qxd Amtsrådets mål 200 at regionen i videst muligt omfang bidrager til at nå det nationale mål om, at 35 % af det danske energiforbrug i 2030 er dækket af vedvarende energi, at fremme den bedst mulige udnyttelse af vindenergien i regionen, at udbygningen af vindmøller på land sker ved udskiftning af ældre og udtjente vindmøller med færre og mere effektive vindmøller, at udbygningen af vindmøller sker under størst muligt hensyn til de omboende, at udbygningen af vindmøller sker inden for færrest mulige områder, at udbygningen af vindmøller sker under hensyn til natur-, kulturhistoriske, og landskabelige værdier, at sikre, at støjfølsomme formål lokaliseres, således at de ikke udsættes for uacceptable støjbelastninger fra eksisterende og planlagte vindmøller.

3 6.1 Vindmłller.qxd :23 Side 3 REGIONPLAN 2005 Centrale problemstillinger Det er et nationalt mål, at ca. 15 % af landets elforbrug i 2005 og ca. 35 % af energiforbruget i 2030 skal være dækket af vedvarende energi. Målet for år 2005 er nået, og er primært sikret ved energi fra vindmøller. Regionplanlægningen har siden starten af 90'erne haft en forventning om, at en vindmølleudbygning i Fyns Amt ville kunne dække ca. 5 % af regionens elforbrug i år Dette mål blev allerede nået i 1998, og udbygningen af vindmøller i Fyns Amt er øget væsentligt siden da. I dag er der ca. 370 vindmøller opstillet i Fyns Amt, og de har tilsammen pr. d en installeret effekt på ca. 207 MW. Vindmøllerne producerede i 2003 ca. 12,3 % af elforbruget i amtet. Derudover er der opstillet ca. 50 husstandsvindmøller. De regionale og nationale målsætninger for udbygning af vindmøller på land er således nået. Vindkraft er dog fortsat en af de kilder, der skal bidrage til at nå den danske målsætning for Regionen er således fortsat forpligtet til at sikre, at udnyttelsen af vindenergiressourcerne sker bedst muligt. Udbygningen af vindmølleanlæg skal fremover fortrinsvis ske på havet eller ske ved sanering og udskiftning af ældre vindmøller med nye og mere effektive vindmøller. I 2002 gennemførte Fyns Amt en planlægning for udskiftning af ældre vindmøller med nye og mere effektive vindmøller. Planlægningen resulterede i, at 26 ældre vindmøller blev udskiftet med 9 nye. I foråret 2004 indgik Folketinget en ny energiaftale, der blandt andet omfatter en udskiftningsordning for ældre vindmøller. Det betyder, at der i forbindelse med elproduktion på nye vindmøller kan udbetales støtte, såfremt der forudgående er skrottet gamle møller. Formålet med udskiftningsordningen er at muliggøre en fortsat udbygning med vindmøller på land, der samtidig sikrer hensynet til landskabet, gennem en sanering af områder med flere ældre og uheldigt placerede vindmøller. Udskiftningsordningen gælder i 5 år og for alle vindmøller, der har en installeret effekt på max. 450 kw eller derunder (d.v.s 2200 vindmøller i hele DK). Det forventes, at ordningen kan medvirke til at ca. 175 MW gamle landbaserede vindmøller udskiftes med nye og færre møller, som samlet set vil have en kapacitet på ca. 350 MW. Miljøministeren og Økonomi- og Erhvervsministeren har opfordret amterne til snarest muligt at gå i gang med en planlægning, der kan sikre, at aftalens formål kan realiseres. Der skal således fortsat opstilles nye vindmøller på land, og der vil fremover blive tale om opstilling af vindmøller, der fysisk er noget større end dem, som er opstillet i dag, idet møllernes effekt dermed vil kunne øges væsentligt. En sådan udvikling stiller yderligere krav til vurderingen af, hvor der kan opstilles vindmøller. De vindmøller - som typisk opstilles i dag - har nogle proportioner der gør, at landskabet ofte påvirkes væsentligt i en radius af 5-10 km fra møllerne. Opstillingen af møller påvirker derfor også store dele af det åbne land, der ikke tidligere i samme grad har været påvirket af større tekniske anlæg. Det seneste årtis store udbygning af vindmøller har nogle steder ført til en koncentration af møller, der giver anledning til at vurdere, om grænsen for flere møller i disse områder enten er nået, eller måske endda er overskredet. I disse områder er der dog typisk også gode vindenergiforhold. De fynske landskaber er også en særlig udviklingsmæssig ressource jf. afsnit 2.2 og 8.1 i forhold til bosætning og turisme, og har samtidig en stor rekreativ værdi. Planlægningen for vindmøller skal derfor afveje sådanne forhold nøje i forhold til mulighederne for at udnytte regionens vindenergi. Nye og store vindmøller kan være til gene for de omboende. Der er blandt andet tale om støj, men der er også gener fra skyggekast, der 201

4 6.1 Vindmłller.qxd :23 Side 4 Vindmøller er forårsaget af vindmøllernes højde og vinger. Skyggekast opstår når møllens rotor (vinger) står mellem solen og beboelse. I takt med at vindmøllerne bliver højere og større, er der også i stigende omfang tale om gener, der er forårsaget af vindmøllernes visuelle effekt på landskabet og på nærtliggende beboelse. Mulighederne for at reducere sådanne gener løses typisk ved at sikre, at vindmøllerne lokaliseres i rimelige afstande til de omboende, og i det omfang det kan lade sig gøre, at lokalisere vindmøllerne nord for nærtliggende bebyggelse. Amtsrådets holdninger Det er Amtsrådets opfattelse, at Folketingets nye udskiftningsordning for gamle vindmøller med en tidshorisont på 5 år giver amtet og kommunerne gode muligheder for at overveje fremtidens lokaliseringer af vindmøller. Amtsrådet finder det positivt, at ordningen giver gode muligheder for at få saneret i de mange ældre vindmøller, som f.eks. står på Langeland og Tåsinge, også selv om det fører til, at der vil blive opstillet enkelte større vindmøller. Amtsrådet lægger vægt på, at fremme en indsats, der kan sikre en bedre udnyttelse af regionens vindenergi, og som samtidig muliggør en oprydning af uheldigt placerede vindmøller, som vil føre til en forbedring af de landskabelige forhold. Det er således også Amtsrådets holdning, at der ikke i væsentlig grad skal udpeges flere nye områder til vindmøller, med mindre det giver mulighed for at sanere i områder med flere uheldigt opstillede vindmøller. Udbygningen af vindmøller på land skal derfor primært ske med udgangspunkt i en renovering/sanering af gamle vindmølleområder, hvor gamle møller enten udskiftes med nye og mere effektive møller inden for samme område, eller såfremt de landskabelige, støjmæssige eller beboelsesmæssige forhold taler herfor, at erstatte de gamle møller med nye placeringer. Det er endvidere Amtsrådets opfattelse, at udbygningen af vindmøller fremover hovedsageligt skal ske til havs. Det er Amtsrådets holdning, at planlægningen for vindmøller skal tage hensyn til de omboende, og i videst muligt omfang sikre, at vindmøllerne lokaliseres i størst mulig afstand fra de omkringliggende boliger, og som minimum således, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vindmøller kan overholdes. Amtsrådet har på det seneste modtaget flere ønsker til nye vindmølleområder, der kan give mulighed for at udskifte 1 eller flere møller. Amtsrådet har ikke gennemført en planlægning for de enkelte projekter, fordi Amtsrådet i tilknytning til de nye muligheder for udskiftning af vindmøller vil foretage en samlet Statslige interesser i regionplanlægningen Planlovens 6. stk. 3 nr. 2: der skal være retningslinier for beliggenheden af større tekniske anlæg, som bl.a. omfatter vindmøller i det åbne land. Der skal i udgangspunktet ikke udpeges nye områder i regionplanerne til opstilling af vindmøller i det åbne land, men ny udpegninger kan komme på tale i forbindelse med revurderingen af allerede udpegede men uudnyttede områder, ved sanering og udskiftning af vindmøller, eller ved en nærmere præcisering af opstillingsmulighederne inden for et større udpeget område. Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for nye vindmøller i den kystnære zone. De internationale naturbeskyttelsesområder skal friholdes for vindmøller, og de særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier skal friholdes for vindmøller. Det fremgår af cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til vindmøller, at der kun kan kommuneplanlægges for vindmøller inden for områder, der er specifikt udpeget i en regionplan. Et specifikt udpeget område er ifølge samme cirkulære, når områdets afgrænsning er tilpasset omfanget af den påtænkte vindmøllegruppe. 202

5 6.1 Vindmłller.qxd :23 Side 5 REGIONPLAN 2005 afvejning af fremtidens placering af vindmøller. Amtsrådet har i arbejdet med den almindelige regionplanrevision ikke haft den fornødne tid til at foretage en sådan afvejning, og har derfor igangsat en særskilt planlægning herfor. De fremsendte ønsker vil indgå i denne planlægning. Strategi og indsats I dag kan opstilling af vindmøller kun ske i områder, der allerede er specifikt udpeget i en kommuneplan eller i regionplanen. Disse områder fremgår af Hovedkort 5. Opstilling af møller uden for disse områder kan kun ske ved supplerende planlægning. Ifølge miljøministeriets cirkulære nr. 100 om planlægning for vindmøller er et område specifikt udpeget, når det udpegede områdes størrelse er tilpasset den påtænkte vindmøllegruppe eller enkeltstående mølle. Endvidere er eksisterende møller, der ifølge kommuneplanerne kan udskiftes, og som samtidig er præcist udpeget i kommuneplanerne ( i form af en præcis placering på et kort eller angivet med koordinater eller tilsvarende) ifølge ovennævnte cirkulære også specifikt udpegede områder, hvorfor sådanne møller fortsat kan udskiftes. Opstillingen af vindmøller i de allerede planlagte områder skal ske i overensstemmelse med kommuneplanernes rammer og regionplanens retningslinier. Det bemærkes, at der igangsat en saneringsplanlægning for vindmøller i det fynske område. Planlægningen forventes at resultere i et antal tillæg til regionplanen/landsplandirektivet. Lokalplanlægning for vindmøller eller for byvækst tæt på vindmøller Hovedparten af de kommuneplanlagte områder er ikke lokalplanlagte. Da der typisk opstilles meget store/høje møller bør opstilling af sådanne møller kun ske på baggrund af en planlægning, der redegør nøjere for påvirkningen med støj og skyggekast af nabobeboelsen og de landskabelige, naturmæssige, kulturelle, samt de jordbrugsmæssige interesser. Den hidtidige overordnede regionale eller kommunale planlægning har normalt ikke redegjort så detaljeret for ovennævnte forhold. Opstilling af møller i de kommunalt og regionalt planlagte områder bør derfor kun ske på baggrund af en lokalplan, der belyser ovennævnte forhold nærmere jf. cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til vindmøller. Amtet har erfaring for at arealudlæg til støjfølsom arealanvendelse, der placeres tæt på enkeltstående vindmøller d.v.s 1-3 vindmøller, kan give anledning til støjgener, der ligger over det tilladte støjniveau. jf. fig Ved lokalplanlægning for arealer til støjfølsom arealanvendelse, som ligger tæt på eksisterende eller planlagte vindmøller, skal de derfor redegøre for, at de vejledende støjgrænser for vindmøller kan overholdes i det planlagte område jf. retningslinie "Tæt på" vindmøller kan erfaringsmæssigt betyde en afstand på helt op til 600 m. Er der imidlertid tale om vindmølleparker d.v.s flere end 3 vindmøller, så kan det betyde en afstand på helt op til 1000 m. Højder på vindmøller Regionplanen giver mulighed for at opstille vindmøller med en total højde på op til 80 m i de tilfælde, hvor gældende kommuneplaner ikke præcist fastlægger den maksimale højde på vindmøllerne. Områdetype Støjgrænse Nabobeboelse i det åbne land 45 Boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse bl.a. områder udlagt til institutionssommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder Fig Støjkrav i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om "Støj fra vindmøller

6 6.1 Vindmłller.qxd :24 Side 6 Vindmøller Foto: Fyns Amt VVM - pligt Ved planlægning for møller på over 80 m. eller for grupper af vindmøller med flere end 3 møller skal der ifølge planlovens samlebekendtgørelse gennemføres en VVM procedure. Hensyn til naboer Ved planlægning for og ved placering af vindmøller skal det dokumenteres, at støjkravene til nærmeste nabo i miljøministeriets bekendtgørelse om "Støj fra vindmøller" kan overholdes, jf. fig Støjgrænserne skal overholdes ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelse. Støjgrænserne skal også overholdes på den ejendom, hvorpå vindmøllen/vindmøllerne placeres. Det samlede bidrag fra alle vindmøller i området skal overholde støjgrænsen. I Miljøministeriets cirkulære nr. 100 om planlægning for vindmøller fremgår det, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange vindmøllens totalhøjde. Ved total højde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn. I regionplanens retningslinier jf er det fastlagt, at samme afstand skal overholdes til arealer, der i region- eller kommuneplanlægningen er 204 planlagt til støjfølsomme formål, som boliger, institutioner, m.v. Den nødvendige minimumsafstand mellem vindmøller og nabobeboelse, samt fremtidige byvækstarealer skal fremgå af den kommunale planlægning, idet det ønskes sikret, at den fremtidige anvendelse som vindmølleområder ikke hindres ved efterfølgende planlægning. Skyggekast fra vindmøller kan være til stor gene for de omboende. Der er ingen danske regler for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre naboerne. I miljøministeriets vejledning om planlægning for vindmøller anbefales det dog, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. I forlængelse heraf fastsættes det i regionplanen, at de omkringliggende beboelser inklusiv vindmølleejerens ikke må påføres skyggekast i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid i programmet WindPro. Der vil kunne opstå situationer, hvor ovennævnte minimums krav til støj og skyggekast ikke er tilstrækkelige til at hindre væsentlige gener af nabobeboelser. Der skal derfor ved planlægning for enkeltstående vindmøller

7 6.1 Vindmłller.qxd :24 Side 7 REGIONPLAN 2005 mindre end 600 m til nærmeste beboelse og planlagte støjfølsomme arealer redegøres særligt for omfanget af gener. Generelt vil Amtsrådet søge at fremme en så stor afstand mellem nabobeboelser og vindmøller som muligt. Alle vindmøller uanset størrelse, skal anmeldes til amtet inden de etableres. Husstandsvindmøller Der er udviklet en række mølletyper, der er egnede til at forsyne enkeltliggende ejendomme med en del af strømforbruget og kun i mindre grad (eller slet ikke) beregnet på at aflevere strøm til nettet. Disse møller varierer meget i udformning, men fælles for dem er den lave højde og lille rotor, der gør at man ikke kan sammenligne deres landskabelige påvirkning med de store møllers. I denne regionplan defineres husstandsmøller som vindmøller med en total højde på 25 m eller derunder. Møllerne skal være placeret mindst 150 m fra nabobebyggelse og disses udendørs opholdsarealer og højst 30 meter fra bebyggelse på egen grund. Hvis disse krav opfyldes samtidigt, er det amtsrådets opfattelse, at husstandsmøller normalt ikke vil påvirke det omliggende landskab i afgørende grad, med mindre der er tale om uforstyrrede landskaber jf. afsnit 8.1. Regionplanens generelle retningslinier for planlægning af vindmøller omfatter derfor ikke husstandsmøller. Alle vindmøller uanset størrelse, skal anmeldes til amtet inden de etableres. Det kræver normalt en landzonetilladelse at opføre en husstandsmølle. Grundlaget for landzonesagsbehandlingen vil være den kommunale planlægning, de konkrete støjhensyn og de landskabelige forhold jf. kap Dette indebærer, at der efter en konkret vurdering, hvori der indgår de ovennævnte forhold, kan gives tilladelse til husstandsmøller, der ikke belaster landskabet. Bogense STOREBÆLT Middelfart Kerteminde LILLEBÆLT Odense Nyborg Assens Faaborg Svendborg ÆRØ LANGELANDSBÆLTET Eksisterende og kendte planlagte radiokædetraceer ( ) LANGELAND Fig Radiokædetraceer 205

8 6.1 Vindmłller.qxd :24 Side 8 Vindmøller Oversigt over retningslinier: Hvor kan der opstilles vindmøller Lokalplanlægning for vindmøller Opstillingsmønstre og vindmøllernes udformning VVM-pligt Husstandsvindmøller Vindmøller og arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven, samt lavbundsarealer Forholdet til nærmeste beboelse Radiokæder Retningslinier Der kan kun opstilles vindmøller i områder, der allerede er specifikt udpeget i regionplanen, eller i en kommuneplan og lokalplan. Disse områder fremgår af Hovedkort 5. Opstilling af vindmøller uden for disse områder kan kun ske i områder, der udlægges ved supplerende planlægning Opstilling af vindmøller bør kun ske på baggrund af en lokalplan. Lokalplanen skal indeholde en vurdering af, hvordan møllerne visuelt vil påvirke beboelse, natur, landskab, og de kulturhistoriske værdier, samt oplysning om områdets vindenergimæssige egnethed. Den skal desuden angive, hvordan de vindenergimæssige interesser er søgt tilgodeset ved fastlæggelsen af den præcise placering af vindmøllerne. Lokalplanen skal angive vindmøllernes maksimale total højde, udformning, farve, antal og præcise placering af vindmøllerne inden for lokalplanområdet, samt angive det geografiske konsekvensområde for nye følsomme funktioner. Lokalplanen skal indeholde en redegørelse for omfanget af støjgener, herunder om miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes, samt for omfanget af skyggekast i forhold til de nærmeste beboere jf. retningslinie Fortolkningsbedrag: Med nærmeste beboere menes beboere indenfor en afstand på 600 m fra vindmøllen. Det fremgår af retningslinie 6.1.7, hvilke krav der stilles til omfanget af støj og skyggekast i forhold til den nærmeste beboelse Vindmøller skal i videst mulig omfang opstilles på en måde, der tager hensyn til landskabelige og æstetiske forhold, og skal normalt opstilles på en ret linie. Møller inden for samme område skal have samme fysiske udformning, tilnærmelsesvis 206

9 6.1 Vindmłller.qxd :24 Side 9 REGIONPLAN 2005 samme total højde, farve og omløbsretning samt være 3 bladet. Inden for samme vindmølleområde skal møllernes navhøjde, rotordiameter og omdrejningstal tilnærmelsesvis være ens. Vindmøller må have en maksimal total højde på 80 m, med mindre andet er angivet i kommuneplanrammer, lokalplanbestemmelser, eller i et regionplantillæg med tilhørende VVM redegørelser. Fortolkningsbidrag: Ved total højde forstås, højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn Ved planlægning for en eller flere møller med en total højde på over 80 m eller for 4 møller og derover, skal der gennemføres en VVM - procedure samt udarbejdes regionplantillæg. Der kan derudover være tale om VVM pligt, hvis det ved en screening (jf. planlovens samlebekendtgørelses bilag 2) af et vindmølleprojekt vurderes, at projektet vil påvirke miljøet i et væsentligt omfang. For husstandsmøller gælder: Husstandsmøller jf. definitionen i redegørelsen kan opstilles efter en konkret afvejning i forhold til andre interesser, såfremt: - møllerne placeres mindst 150 m fra nabobebyggelse og disses udendørs opholdsarealer og højst 30 meter fra bebyggelse på egen grund og - opstillingen ikke strider mod den kommunale og regionplanens retningslinier i øvrigt. For alle typer af vindmøller gælder tillige: Vindmøller kan ikke opstilles i områder mv., som er fredede eller under fredning, eller som er omfattede af Naturbeskyttelseslovens 3, 4, 15 eller 16. Vindmøller bør ikke opstilles på lavbundsarealer, som rummer mulighed for gennem naturgenopretning at udvikle sig til naturområder Alle vindmøller skal anmeldes i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 304 af 14. maj 1991, og skal overholde gældende støjgrænser jf. figur til nærmeste beboelses udendørs opholdsarealer. Når der er opstillet flere vindmøller i et område, skal det samlede støjbidrag fra alle møller overholde støjgrænserne. 207

10 6.1 Vindmłller.qxd :24 Side 10 Vindmøller Vindmøller skal holde en afstand til nærmeste beboelse og nærmeste region-, kommune- eller lokalplanlagt areal til støjfølsom arealanvendelse på minimum 4 gange den enkelte vindmølles totalhøjde. Kommuneplanernes kortbilag skal angive denne minimumsafstand. Der må ikke planlægges for støjfølsom arealanvendelse inden for minimumsafstanden, med mindre det kan godtgøres at støjgrænserne i fig kan overholdes. Ved lokalisering af eller udskiftning af enkeltstående vindmøller mindre end 600 m til nærmeste beboelse, eller planlægning for byvækst nærmere end 600 m til eksisterende og planlagte enkeltstående vindmøller, skal der i den kommunale planlægning og ved meddelse af tilladelser redegøres særligt for omfanget af gener i form af støj og skyggekast i forhold til beboelserne. Den kommunale planlægning skal ved udlæg af støjfølsom arealanvendelse inden for påvirkningszonen fra eksisterende og planlagte møller (jf. redegørelsesdelen) redegøre for at støjgrænserne i fig kan overholdes. Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere en 10 timers skyggekast om året. Den kommunale planlægning for vindmøller skal redegøre for omfanget af skyggekast. Fortolkningsbidrag: Ved beboelse forstås både nabobeboelse og beboelse på den ejendom, hvorpå vindmøl-len/vindmøllerne er opstillet. Ved 10 timers skyggekast skal forstås: 10 timers reel skyggetid beregnet i programmet WindPro. Ved vindmøllens total højde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn I vindmølleområder, der er dækket af de overordnede radiokædeforbindelser, eller hvori Tele Danmark A/S's maritime anlæg er placeret, skal lokalplanlægning for opstilling af vindmøller bero på en konkret vurdering foretaget i overensstemmelse med det fra Tele Danmark A/S til regionplanmyndigheder og kommuner fremsendte materiale med tilhørende kort jf. fig , og skal indeholde en redegørelse herfor. 208

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

/JHJ. Sanering af vindmøller

/JHJ. Sanering af vindmøller 02.11.07/JHJ Sanering af vindmøller 1. Fyns Amts Regionplan 2005- (offentliggjort december 2005) indeholder mulighed for opstilling af nye vindmøller i udpegede lokaliseringsområder for vindmøller, samt

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller. Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013 Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller Eksempelsamling Kontorchef Niels Bjørkbom Naturstyrelsen Arbejdsgruppe

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

3.4 Lufthavn og flyvepladser.qxd

3.4 Lufthavn og flyvepladser.qxd 19-12-2005 18:13 Side 2 Foto: Fyntour 3.4 Lufthavn og flyvepladser 3.4 Lufthavn og flyvepladser.qxd Amtsrådets mål For Odense Lufthavn og flyvepladserne i Fyns Amt, er det Amtsrådets mål: 98 At opretholde

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende

Læs mere

Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13

Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13 Kommuneplan 1997 Tillæg nr. 13 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn Redegørelse Baggrund På Ebeltoft Færgehavn står der i dag 18 vindmøller, 16 på havnens nordlige mole og 2 på

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller

Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller VEJLEDNINGSNOTAT Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-100-00059 Ref. HWI Den 17. april 2012 Revideret 3. september 2012 Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller På baggrund

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning

Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø blst@blst.dk 16. marts 2009 Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning Det er nu to år siden, at strukturreformen blev gennemført,

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 245 Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Juni 2007 Lokalplan 245 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver

Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver Husstandsvindmøller potentialer og politiske perspektiver Anders Bøge Formand for Teknik og Miljøudvalget 17-09-2012 1 I 2010 vedtog Skive Byråd Klima og Energi Strategi 2029 17-09-2012 2 Klima & Energi

Læs mere

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til, at komme godt igennem

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere