Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)"

Transkript

1 Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn, fastsættes: Kapitel 1 Kommunal arrangeret plejefamilie 1. En kommunalt arrangeret netværksplejefamilie, jf. 37, stk. 7, nr. 8 i Inatsisartutlov om støtte til børn, er en familie, som i kraft af den personlige relation til et konkret barn, varetager omsorg og pleje for dette barn, som er anbragt i familien, eller som er i aflastning efter Inatsisartutlov om støtte til børn eller efter lovgivningen om støtte til personer med handicap. Stk. 2. Netværksplejefamilier kan ikke tage imod forældremyndighedsindehaveren og andre medlemmer af familien i døgnophold. 2. En kommunalt arrangeret plejefamilie, jf. 37 i Inatsisartutlov om støtte til børn, er en familie, der i deres eget hjem varetager omsorg og pleje for et barn, som er anbragt i familien, eller som er i aflastning efter Inatsisartutlov om støtte til børn eller efter lovgivningen om støtte til personer med handicap. Stk. 2. En kommunalt arrangeret plejefamilie kan endvidere tage imod forældremyndighedsindehaveren og andre medlemmer af familien i døgnophold. 3. En kommunalt arrangeret professionel plejefamilie, jf. 37 i Inatsisartutlov om støtte til børn, er en plejefamilie, hvor mindst en af plejeforældrene har en socialfaglig baggrund eller anden relevant erfaring, som kan sidestilles med en socialfaglig uddannelse. Stk. 2. Den af plejeforældrene, som har den socialfaglig baggrund eller lignende, må ikke have anden erhvervsbeskæftigelse. Den pågældende plejeforælder kan dog have anden erhvervsbeskæftigelse i det tidsrum, hvor plejebarnet eller plejebørnene, opholder sig i daginstitution eller skole. 4. En kommunalt arrangeret plejefamilie er forpligtet til snarest muligt at give besked om væsentlige ændringer i familiens forhold til kommunalbestyrelsen, som har udstedt plejefamilietilladelsen til familien, jf. 5, stk. 2, samt til den eller de kommunalbestyrelser, som har udstedt plejetilladelse til familien, jf. 12. Kapitel 2 Plejefamilietilladelse 3

2 5. En kommunalt arrangeret plejefamilie, herunder en netværksplejefamilie, kan kun modtage og have et barn i pleje, hvis familien har en plejefamilietilladelse. Stk. 2. En plejefamilietilladelse udstedes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejefamilien er bosiddende. Stk. 3. En plejefamilietilladelse skal meddeles i en skriftlig begrundet afgørelse. Det skal fremgå af plejefamilietilladelsen, hvor mange børn plejefamilien kan modtage. 6. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om udstedelse af en plejefamilietilladelse på baggrund af en undersøgelse af den ansøgende families samlede forhold. Ved undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere den konkrete families egnethed til at modtage et eller flere plejebørn. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i undersøgelsen efter stk. 1 bl.a. inddrage følgende forhold i vurderingen af familiens egnethed: 1) Familiens familiemæssige forhold. 2) Familiens uddannelsesmæssige forhold. 3) Familiens arbejdsmæssige forhold. 4) Forældrenes samliv. 5) Forældrenes alder. 6) Forældrenes eventuelle børn, herunder antal og alder. 7) Familiens netværk. 8) Familiens boligforhold, herunder om hjemmet er sundhedsmæssigt forsvarligt. 9) Omgivelserne omkring familiens hjem, herunder fritidsmuligheder, skole m.v. 10) Familiens sundhedsmæssige tilstand. 11) Strafferetlige forhold. 12) Familiens brug af rusmidler. 13) Familiens økonomiske forhold. 14) Forældrenes holdning til opdragelse. 15) Familiens motivation og bevægegrund for at ansøge om plejetilladelse. Stk. 3. Såfremt familien ansøger om at blive professionel plejefamilie, skal kommunalbestyrelsen endvidere foretage en vurdering af, hvorvidt mindst en af forældrene har en socialfaglig baggrund eller anden relevant erfaring, som kan sidestilles med en socialfaglig uddannelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan, hvis det findes nødvendigt i forbindelse med vurderingen efter stk. 2, nr. 11, anmode en eller flere medlemmer af familien om en helbredserklæring. Helbredserklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen efter stk. 2, nr. 12 indhente en udskrift fra Kriminalregisteret samt en børneattest for alle familiemedlemmer, der er 15 år eller derover. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen efter stk. 2, nr. 12 anvende en rusmiddeltest. Kommunalbestyrelsen skal, inden anvendelsen af rusmiddeltesten, indhente samtykke fra den person, som skal rusmiddeltestes. Samtykket skal være informeret, frivilligt og 4

3 udtrykkeligt. Samtykket skal gives skriftligt. Aflæggelse af rusmiddeltest skal altid ske efter almindelige sundhedsfaglige forskrifter. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen efter stk. 2, nr. 14, sikre sig, at familiens økonomi giver grundlag for stabile forhold for børn, der anbringes i pleje i familien. 7. Kommunalbestyrelsen kan ikke udstede en plejefamilietilladelse, hvis et medlem af familien er dømt for personfarlig kriminalitet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke udstede en plejefamilietilladelse, hvis et medlem af familien er dømt for andre former for kriminalitet end personfarlig kriminalitet inden for de seneste 5 år. Perioden beregnes fra tidspunktet for afsigelse af den endelige dom. 8. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for plejefamilietilladelsen. Der kan fastsættes vilkår vedrørende: 1) Plejefamiliens forhold. 2) Antallet af børn familien kan modtage i pleje. 3) Belastningsgraden af de børn familien kan modtage i pleje. Stk. 2. Vilkår efter stk. 1 må ikke være byrdefulde, end formålet tilsiger. Bortfald af plejefamilietilladelse 9. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald af en plejefamilietilladelse, jf. 5, når betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af en plejefamilietilladelse, når plejefamilien ikke opfylder de i tilladelsen fastsatte vilkår, jf. 8. Stk. 3. Afgørelse om bortfald kan træffes i forbindelse med kommunalbestyrelsens tilsyn med plejefamilien, jf. 19, stk. 1, eller hvis kommunalbestyrelsen på anden måde bliver opmærksom på, at betingelserne for plejefamilietilladelsen ikke længere er til stede. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen, som træffer afgørelse om bortfald af en plejefamilietilladelse, skal hurtigst muligt underrette den eller de kommunalbestyrelser, der har truffet afgørelse om at anbringe et barn i pleje hos familien. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal i afgørelsen om bortfald af en plejefamilietilladelse fastsætte en rimelig frist for flytning af det eller de børn, som er i pleje hos familien. Fristen skal fastsættes under hensyn til barnets tarv, muligheden for at finde nye egnede anbringelsessteder samt de forhold der har begrundet afgørelsen om bortfald af plejefamilietilladelse. 10. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald af plejefamilietilladelse, hvis plejefamilien ikke opfylder kravene til kursusdeltagelse og efteruddannelse i Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om bortfald efter stk. 1, indgå i en dialog med plejefamilien om, hvordan kravene til kursusdeltagelse og efteruddannelse efter kan opfyldes. 5

4 Stk. 3. 9, stk. 4 og 5 finder anvendelse ved afgørelse om bortfald af plejefamilietilladelse efter stk Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald af en plejefamilietilladelse, hvis plejefamilien ikke har haft børn i pleje inden for en periode af tre år. Kapitel 3 Plejetilladelse 12. En kommunalt arrangeret plejefamilie, herunder en netværksplejefamilie, kan kun modtage og have et barn i pleje, hvis familien har en plejetilladelse for det konkrete barn. Stk. 2. En plejetilladelse udstedes af den kommunalbestyrelse, som har truffet afgørelse om, at barnet skal anbringes i en plejefamilie, jf. 37, stk. 6, i Inatsisartutlov om støtte til børn. Stk. 3. En plejetilladelse skal meddeles i en skriftlig begrundet afgørelse. 13. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om udstedelse af en plejetilladelse på baggrund af en vurdering af plejefamilien set i relation til det konkrete barn. Ved vurderingen skal kommunalbestyrelsen vurdere familiens egnethed til at kunne imødekomme barnets behov for støtte, omsorg og pleje. Kommunalbestyrelsen skal i vurderingen bl.a. inddrage: 1) Antallet af børn, som er angivet i plejefamilietilladelsen, at familien kan have i pleje. 2) Antallet af børn som allerede er anbragt i pleje hos familien. 3) Barnets behov for støtte, omsorg og pleje. 4) Familiens kompetencer til at imødekomme barnets behov for støtte, omsorg og pleje. 5) Barnets behov for støtte efter anden lovgivning, herunder lovgivning om hjælp til personer med handicap, og mulighederne for at barnet kan modtage denne støtte hos plejefamilien, herunder henset til beliggenheden og indretningen af plejefamiliens hjem. Stk. 2. Plejetilladelse kan kun udstedes, når kommunalbestyrelsen på baggrund af vurderingen efter stk. 1 finder, at et ophold i plejefamilien må antages at ville være til gavn for barnet. Bortfald af plejetilladelse 14. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald af en plejetilladelse, jf. 12, når betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede, herunder særligt hvis opholdet ikke er til gavn for barnet. Stk. 2. Afgørelse om bortfald kan træffes i forbindelse med kommunalbestyrelsens tilsyn med barnets ophold i plejefamilien, jf. 8, stk. 2, i Inatsisartutlov om støtte til børn, eller hvis kommunalbestyrelsen på anden måde bliver opmærksom på, at betingelserne for plejetilladelsen ikke længere er til stede. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen, som træffer afgørelse om bortfald af en plejetilladelse, skal underrette kommunalbestyrelsen, som har udstedt familiens plejefamilietilladelse, hvis grundlaget 6

5 for afgørelsen om bortfald af plejetilladelsen har generel betydning for familiens varetagelse af opgaven som plejefamilie. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i afgørelsen om bortfald af en plejetilladelse fastsætte en rimelig frist for flytning af barnet, som er i pleje hos familien. Fristen skal fastsættes under hensyn til barnets tarv, muligheden for at finde et egnet anbringelsessted for barnet, samt de forhold der har begrundet afgørelsen om bortfald af plejetilladelse. Kapitel 4 Uddannelse og supervision Grundkursus 15. Kommunalt arrangerede plejefamilier, jf. 1, skal gennemføre et kursus i at være plejefamilie. Begge plejeforældre skal gennemføre kurset. Stk. 2. En plejefamilie skal gennemføre grundkurset i forbindelse med, at der første gang udstedes en plejefamilietilladelse, jf. 5, til familien. Ansøger familien om en ny plejefamilietilladelse efter en periode uden tilladelse skal grundkurset således ikke gennemføres på ny. Dog kan kommunalbestyrelsen stille krav herom, hvis særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. Grundkurset skal være gennemført, inden familien modtager børn i pleje, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Hvis en plejefamilie modtager et barn, inden kurset er gennemført, skal kurset gennemføres hurtigst muligt herefter. Stk. 4. Grundkurset skal som minimum have en varighed svarende til fire hele kursusdage. Stk. 5. Udgifter til grundkurset afholdes af kommunerne. Stk. 6. Manglende gennemførelse af grundkurset kan begrunde afgørelse om bortfald af plejefamilietilladelsen, jf. 10. Efteruddannelse 16. Den kommunalbestyrelse, der har udstedt en plejetilladelse, jf. 12, til en plejefamilie, er forpligtet til at tilbyde efteruddannelse til plejefamilien. Plejefamilien er forpligtet til at deltage i efteruddannelsen. Stk. 2. Efteruddannelse efter stk. 1 bør afholdes 1 gang årligt. Stk. 3. Udgifter til efteruddannelse afholdes af kommunalbestyrelsen. Supervision og faglig støtte 17. Den kommunalbestyrelse, der har udstedt en plejetilladelse, jf. 12, er forpligtet til at tilbyde plejefamilien den fornødne supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Plejefamilien er forpligtet til at deltage i supervisionen. 7

6 18. Den kommunalbestyrelse, der har udstedt en plejetilladelse, jf. 12, til en netværksplejefamilie, jf. 2, skal tilbyde netværksplejefamilien den fornødne faglige støtte i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Kapitel 5 Privat arrangerede plejefamilie 19. En privat arrangeret plejefamilie, jf. 39 i Inatsisartutlov om støtte til børn, er en familie der i deres eget hjem varetager omsorg og pleje for et barn, hvis forældremyndighedsindehaver lader barnet bo i familien. Stk. 2. En privat arrangeret plejefamilie må ikke modtage et barn til døgnophold i mere end 3 inden for 12 på hinanden følgende måneder uden en plejetilladelse, jf. 39 stk.2. Stk. 3. Såfremt barnet har ophold udover 3 måneder jf. stk.2, skal den privat arrangerede plejefamilie overgå på vilkår for en netværksplejefamilie. Plejetilladelsen vil bortfalde hvis barnet ikke har haft ophold hos plejefamilien indenfor de sidste 12 på hinanden følgende måneder eller ophører jf eller 14. Kapitel 6 Økonomiske forhold Kost-, lomme- og tøjpenge 20. En kommunalbestyrelse, som anbringer et barn i en plejefamilie, jf. 27 og 28 i Inatsisartutlov om støtte til børn, skal udbetale kost-, lomme- og tøjpenge til en kommunalt arrangeret plejefamilie til brug for barnets forsørgelse. Stk. 2. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen fastsætter én gang årligt størrelsen af kost-, lomme- og tøjpenge efter stk. 1. Vederlag til kommunalt arrangerede plejefamilier, fraset professionelle plejefamilier og netværksplejefamilier 21. En kommunalbestyrelse, som anbringer et barn i en kommunalt arrangeret plejefamilie, skal udbetale et plejevederlag til plejefamilien, jf. dog stk. 2. Plejevederlaget er aflønning af plejefamilien, og er derfor ikke til brug for plejebarnets forsørgelse. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for professionelle plejefamilier og netværksplejefamilier. Stk. 3. Tager et barn som er anbragt i en kommunalt arrangeret plejefamilie på en efterskole eller en anden form for skoleophold, vil barnets plejefamilie modtage et kontaktfamilievederlag for at være kontaktperson for barnet indtil barnets skoleophold afsluttes endeligt. 22. Plejevederlaget, jf. 21, udbetales månedsvis bagud. 8

7 Stk. 2. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen fastsætter én gang årligt størrelsen af plejevederlaget, jf. 21. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at forhøje det af Departementet fastsatte plejevederlag, jf. stk. 2, med 50 pct. eller 100 pct., hvis anbringelsen af barnet i plejefamilien kræver en ekstraordinær indsats af plejefamilien med hensyn til pædagogik og omsorg. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ved akutte kortvarige anbringelser i indtil 30 dage udbetale et forhøjet plejevederlag. Vederlag til professionelle plejefamilier 23. En kommunalbestyrelse aflønner en professionel plejefamilie i henhold til gældende overenskomst. Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 24. Kommunalt arrangerede plejefamilier, herunder professionelle plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 1, som allerede har et eller flere børn i pleje, og hvor plejen er formidlet af kommunalbestyrelsen, skal senest den 1. juli 2018 have en plejefamilietilladelse, jf. 5, og herunder have gennemført grundkurset, jf. 15. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tage initiativ til udstedelse af plejefamilietilladelser til plejefamilier bosiddende i kommunen. Stk. 2. Plejebørn, hvis ophold i en kommunalt arrangeret plejefamilie er påbegyndt inden den 1. juli 2017, kan fortsætte deres ophold i denne plejefamilie indtil den 1. juli 2018, uanset at plejefamilien i denne periode ikke har en plejefamilietilladelse. Stk. 3. Plejefamilier omfattet af stk. 1 har ret og pligt til at modtage efteruddannelse, supervision og faglig støtte, jf , fra den 1. juli Privat arrangerede plejefamilier, jf. 37 stk. 2, som har et eller flere børn i pleje, skal senest den 1. juli 2018 have en plejetilladelse, jf. 37 stk. 6, for hvert af de børn, som familien har i pleje. Den privat arrangerede plejefamilie er forpligtet til at ansøge om plejetilladelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejefamilien er bosiddende. Stk. 2. Plejebørn, hvis ophold i en privat arrangeret plejefamilie er påbegyndt inden den 1. juli 2017, kan fortsætte deres ophold i denne plejefamilie indtil den 1. juli 2018, uanset at plejefamilien i denne periode ikke har en plejetilladelse. 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.juli Stk i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge ophæves. 9

8 Grønlands Selvstyre, den xx. Juni 2017 Sara Olsvig / Julie Præst Wilche 10

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 6, og 42, stk. 7, i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, fastsættes:

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner I medfør af 8, stk. 6, 9, stk. 4 og 11, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område I medfør af Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation 1,

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 b, stk. 6, 66 c, stk. 4, og 66 d, stk. stk. 2, i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, som ændret ved 1 i lov nr. 1530

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven LOV nr 1530 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-1765 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap I medfør af 13, stk. 3, 14, stk. 3, 15 og 18, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2019 om støtte til personer med handicap

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn (myndighedsbekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn (myndighedsbekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn (myndighedsbekendtgørelsen) I medfør af 22, stk. 4, 30, stk. 5, 43, stk. 4, 44, stk. 5, 45, stk. 7, 46, stk. 8 og 55, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne BEK nr 715 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Sorø Kommune. Indhold: 1. Formålet med en guide. 2. Lovgrundlag. 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune. 3.1 Procedure

Sorø Kommune. Indhold: 1. Formålet med en guide. 2. Lovgrundlag. 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune. 3.1 Procedure Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø 5787 6209 inja@soroe.dk www.soroe.dk Dato: April 2010 Indhold: Bilag: 1. Formålet med en guide 2. Lovgrundlag 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) Dato: 7. juni 2018 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Nanna Flindt Sagsnr.: 2017-0094-0611 Dok.: 765372 UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner I medfør af 32, stk. 2 og 34, stk. 2 og 3 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til

Læs mere

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf.

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. Interessetilkendegivelsesskema MTFCTræningsfamilier 1 Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. 142) 1. Ansøger(e) Fulde

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Kapitel 1 Indledende bestemmelser Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn og unge, med særligt sigte på børn,

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn I medfør af 32, stk. 4, 34, stk. 2 og 3 og 57, stk. 4 og 6 i Inatsisartutlov nr. 20 af

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn I medfør af 32, stk. 4, 34, stk. 2 og 3 og 57, stk. 4 og 6 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Ved brev af 29. februar 2016 med bilag klagede A og B til mig over Kommune X s hjemgivelse af deres plejebarn, P.

Ved brev af 29. februar 2016 med bilag klagede A og B til mig over Kommune X s hjemgivelse af deres plejebarn, P. Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 11. april 2017 Nal. nr./j.nr.: 2016-142-0014 All. nr./notatnr.: 48643 Sull./sagsbeh.: FH I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet

Læs mere

Skrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.)

Skrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.) SKR nr 9192 af 22/04/2009 Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2009-610 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse om

Læs mere

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

26. oktober 2016 EM 2016/128. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

26. oktober 2016 EM 2016/128. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn. Kapitel 1 Indledende bestemmelser 26. oktober 2016 EM 2016/128 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til

Fremsat den 3. oktober 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2017/2018 Fremsat den 3. oktober 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af eksisterende plejefamilier og kommunale plejefamilier

Ansøgningsskema: Godkendelse af eksisterende plejefamilier og kommunale plejefamilier Ansøgningsskema: Godkendelse af eksisterende plejefamilier og kommunale plejefamilier Praktiske oplysninger Uddrag af 5 i lov om socialtilsyn Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Grønland om godkendelse som adoptant BEK nr 457 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER

HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER Familie og Ungecentret Familieplejeområdet, Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa Familie og Ungecentret, juni 2016 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger vedr. netværksfamilier....3

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser,

Læs mere

Praktiske oplysninger. Stamoplysninger

Praktiske oplysninger. Stamoplysninger Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Notat Dato 12. oktober 2017 MEG Side 1 af 5 Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Baggrund tendenser i anvendelsen af plejefamilier Udviklingen af anbringelsesområdet er de sidste 5-10 år

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx. 2019 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20 a i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

UDKAST. Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

UDKAST. Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

EM 2016/XX. Indledning. Kapitel 1 Anvendelsesområde

EM 2016/XX. Indledning. Kapitel 1 Anvendelsesområde 27.05 2016 EM 2016/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn Indledning Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn

Læs mere

Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse

Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse 2 Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Udkast. Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Udkast Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket Kom i form med Barnets reform Velkommen til 2. møde i ledernetværket Dagens program 9.30 Velkomst og introduktion til dagen Kort oplæg om de politiske intentioner og indholdet i Barnets Reform om familieplejeområdet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Formål

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Formål x Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap Kapitel 1 Indledende bestemmelser Formål 1. En person med handicap har ret til fuldt ud at nyde alle menneskerettigheder

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere