Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse"

Transkript

1 Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse Almindelig Senioregnede Ældreboliger Plejeboliger familieboliger boliger og handicapegnede boliger

2 Forord Velkommen til Strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse! Strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse er den første strategi i Furesø Kommune, som er blevet til i et samarbejde mellem politikere og borgere, Seniorråd og Handicapråd. Strategien er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Udviklingsudvalget for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse, som har bestået af politikere i Furesø Kommune og borgere med faglige eller personlige kompetencer på området. Der har været afholdt et borgermøde, hvor inputtet har indgået i udvalgets anbefalinger. Nedsættelse af tematiserede udviklingsudvalg ( 17, stk.4) med deltagelse af politikere og borgere er en ny politisk arbejdsform, som har været etableret for at afprøve forskellige former for udvalgssammensætning og borgerinddragelse. Vi ønsker med denne strategi at angive retningen for udviklingen af fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse, så der er et varieret boligudbud i kommunen, som modsvarer udviklingen i behov. Der skal være den rette bolig til borgerens livssituation. Strategien er godkendt den 27. september 2017 og afløser Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune fra På Byrådets vegne Susanne Mortensen Formand for Social- og Sundhedsudvalget Side 2

3 Indledning Levealderen er stigende og presset på kommunens plejeboliger stiger. Samtidig opleves en øget efterspørgsel efter fx seniorbofællesskaber, ligesom behovet for øvrige boformer øges - også for borgere med funktionsnedsættelse. Der har også gennem de seneste år været et pres på kommunens visiterede senior- og ældre- og handicapboliger. Tendensen er, at borgere, selv med komplekse plejebehov, udsætter beslutningen om at flytte i en plejebolig, så længe som muligt. Det betyder, at de målgrupper, der i dag bor i en plejebolig, enten har et komplekst plejebehov - eller lider af demens i en sådan grad, at de ikke kan forblive i egen bolig. Furesø Kommune har fokus på at hjælpe og støtte borgerne til at leve et liv på egne præmisser og med så stor grad af selvhjulpenhed, som det er muligt for den enkelte. Det skal være muligt for borgerne at forblive i nærmiljøet med fysiske rammer, som understøtter selvhjulpenhed. Strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse skal understøtte udviklingen mod længst muligt i egnet hjem og have fokus på at støtte borgerne i at være så selvhjulpne og aktive som muligt med støtte, træning, hjælpemidler, nye teknologier og ved indretning af boliger, by og byrum. Furesø Kommune arbejder for stærke fællesskaber. Strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse skal understøtte fællesskaber på tværs af fx alder og fysisk og psykisk formåen. Der er tale om almene boliger hvor kommunen har visitationsret. Vision Furesø og kommuneplanen danner rammen om strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse. Visioner Vision Furesø Furesø er en ressourcestærk kommune, der ligger som en grøn oase midt i hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer. Vi er kendetegnet ved engagerede, kreative borgere og velfungerende lokalsamfund. Vi vil bruge vores ressourcer til sammen at skabe løsninger på nutidens udfordringer og forme fremtidens Furesø, som: En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig En omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov En kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv - hele livet. Side 3

4 Overordnede Målsætninger Der er et varieret boligudbud i kommunen til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse, som modsvarer udviklingen i behov. Der skal være den rette bolig til borgerens livssituation. Furesø Kommune skaber attraktive sammenhængende tilbud til borgere med funktionsnedsættelse og seniorer, hvor de kommunale ydelser kan indtænkes effektivt og sikre borgerne den hjælp, som de har brug for i rammer, som giver dem tryghed og livskvalitet. Visioner for boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse Med udgangspunkt i udviklingsudvalget anbefaleringer fokuseres på følgende 5 temaer, som indgår i visionen for boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse: Økonomi: Vi skal sikre flere boliger, der kan betales af borgere med alle indkomster. Samt boligområder der bygger på flere typer af ejerformer. Størrelse: Vi skal sikre flere boliger, der varierer i størrelse, og som kan tilpasses målgruppernes behov. Udformning: Vi skal sikre flere boliger, der matcher målgruppens forskellige behov ift. boligen og boligområdets udformning. Placering: Boligerne kan placeres alle steder i kommunen, så der er forskellige valgmuligheder for den enkelte. Fællesskab: Vi skal sikre flere boligområder, der har fællesskab på tværs af alder og behov, og som kan integreres med omkringliggende boligområder. Kommuneplanen Forslag til Kommuneplan 2017 udmønter Vision Furesø og sætter de overordnede mål for kommunens udvikling. Inden for de eksisterende rammer og i de allerede udlagte nye bydele skal boligudbuddet være tilstrækkeligt og med et varieret udbud af boliger for børnefamilier, for ældre og borgere med funktionsnedsættelse. Der skal ske by-og boligudvikling i de centrale dele af Farum og Værløse. Varieret boligmasse Boligudviklingen skal imødekomme forskellige boligbehov i forhold til alder og fysisk formåen. Ved at bygge boliger til seniorer kan de eksisterende parcelhuse overtages af yngre familier og medvirke til understøtte det naturlige generationsskifte i parcelhusområderne. Senioregnede boliger Der skal være et udbud af boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse, der modsvarer et stigende behov for egnede boliger. Egnede boliger er i udgangspunktet små boliger, der er centralt placerede tæt på offentlig og privat service, og som er indrettet hensigtsmæssigt for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse. Det er boliger uden indvendige trapper og med overkommelige haver, terrasser eller altaner. Boligudbuddet skal sikre, at der også er mulighed for, at flere kan bo i bofællesskaber, herunder seniorbofællesskaber. Side 4

5 Byrådet definerer senioregnede boliger som boliger, der er lette at bo i - ideelt på mellem 65 m 2 og 120 m 2 (2-4 rum). Der er tale om boliger i ét plan (uden trapper). Ved nybyggeri skal der være niveaufri adgang. Når der er tale om eksisterende byggeri, er det optimale niveaufri adgang, men nogle trin kan accepteres. Ved etagebyggeri skal der være elevator, ellers er kun stueetagen egnet. Boliger Eksisterende boliger i Furesø Kommune I henhold til Danmarks Statistik pr. 1. januar 2017 rummer Furesø Kommune ca boliger, heraf er godt halvdelen mindre end 125 m². Hovedparten (59 %) af boligerne i kommunen er ejerboliger. Dette er noget over landsgennemsnittet på 49 %. Tilsvarende er andelen af almene boliger (29 %) i Furesø Kommune, større end landsgennemsnittet på 21 %. Furesø Kommune har godt borgere. 27 % af furesøborgerne er 60 år eller derover. Furesø Kommunes borgere fordeler sig på boliger som vist nedenfor: Bolig Parcelhus Rækkehus Etageboliger Alle borgere 45 % 29 % 26 % Furesø Kommunes borgere på 60 år og derover fordeler sig på boliger som vist nedenfor: Bolig Parcelhus Rækkehus Etageboliger Borgere på 60 år og derover 41 % 34 % 24 % Kilde: Danmarks Statistik Borgere på 60 år og derover fordeler sig stort set på samme måde i boliger som alle borgere i kommunen. Der findes ingen opgørelse over, hvor mange senioregnede boliger, der bebos af seniorer. En stor del af boligerne i Furesø Kommune er egnede som bolig for seniorer uden væsentlige handicap. Mange af disse boliger bebos af andre aldersgrupper, fordi de også er egnede hertil. Tilsvarende vælger mange seniorer at bo i en bolig, der er velegnet til en børnefamilie. Fra og med 2008 stiller byggelovgivningen krav om niveaufri adgang til alt etagebyggeri. Et parcelhus eller rækkehus i 2 eller 3 etager må gerne have indvendige trapper, men al etagebyggeri over 2 etager skal have elevator. Ved nye boliger stilles der altid krav til tilgængelighed og tryghed i udeområderne (fx beplantningsplaner og belysning). I Furesø Kommune har vi en bred vifte af boformer og boligtilbud til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse fra senioregnede boliger, herunder seniorbofællesskaber, hen over visiterede seniorboliger og ældre- og handicapegnede boliger til botilbud og plejeboliger. Udbuddet af de forskellige boformer influerer på hinanden, så en vækst i en type boliger kan udskyde behovet for en anden type. Fx kan flere seniorbofællesskaber på sigt udskyde behovet for flere ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger. Side 5

6 Botilbud Plejebolig Seniorbofællesskab Ældreegnet bolig Seniorer og borgere med funktionsnedsættelse Eget hjem med støtte Visiteret ældre- og handicapegnet bolig Visiteret seniorbolig Bofællesskab Eget hjem uden støtte Visiterede seniorboliger Der er 168 seniorboliger i Furesø Kommune. Visitationskriterier Forudsætningerne for at blive godkendt til en seniorbolig er, at: Borgeren er folkepensionist Borgeren eller et af borgerens børn/børnebørn bor i Furesø Kommune Borgeren har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at bo i sin nuværende bolig Borgerens helbredsproblemer er lægeligt dokumenteret. Visiterede ældre- og handicapegnede boliger Der er 244 ældre- og handicapegnede boliger i Furesø Kommune. Visitationskriterier For at blive godkendt skal borgeren opfylde følgende betingelser: Borgeren er ikke længere i stand til at bo i sin nuværende bolig pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har derfor behov for en bolig med særlig indretning og/eller placering. En visiteret bolig afhjælper og forbedrer i væsentlig grad borgerens samlede situation. En visiteret bolig er et tilstrækkeligt tilbud, kombineret med øvrige hjælpemuligheder. Borgerens situation kan ikke afhjælpes med øget hjælp og/eller boligændringer i borgerens nuværende bolig. Plejeboliger I Furesø Kommune er der 4 plejecentre med i alt 245 boliger. Fra 2019 er kapaciteten på 259 boliger. Visitationskriterier Følgende kriteriet indgår i vurderingen af, om borgeren kan blive visiteret til en plejebolig: Borgeren har en væsentlig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse Side 6

7 Borgerens og/eller ægtefællens ressourcer slår ikke til i det daglige Borgeren har behov for personale døgnet rundt Borgeren kan ikke få dækket sit behov for pleje og hjælp gennem leverandør af hjemmepleje Borgerens evne til at tage vare på sig selv er væsentligt nedsat. Furesø Kommune har anvisningsret til almene boliger. Kommunen har ikke anvisningsret til private ejer- eller lejerboliger. Befolkningsudvikling Kommunens befolkningsprognose , fra maj 2017 viser overordnet en stigning i antal borgere. Alt andet lige vil dette skabe pres på efterspørgslen på boliger til borgere med funktionsnedsættelse, uanset alder. Frem mod 2029 ses særligt en stigning i aldersgruppen og og så igen fra 75 år. Mange borgere med funktionsnedsættelse bor i egen bolig med støtte i hjemmet. Andre borgere med særlige behov bor i botilbud. Side 7

8 Befolkningsprognosen fra år viser et stigende antal ældre over 75 år. Mange borgere i aldersgruppen fra 65 år og op kan og vil klare sig selv i nuværende boliger. Andre vil foretrække kommunale servicetilbud i nuværende bolig, frem for at flytte. Andre borgere med behov for pleje og støtte anvises ældre- og handicapegnede boliger eller plejeboliger. Endelig er der gruppen af borgere, som ønsker at flytte i et seniorbofællesskab eller et funktionsfællesskab. Målgruppe Målgruppen for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse: Seniorer uden funktionsnedsættelse som ønsker at flytte i en mindre senioregnet bolig Seniorer med aldersbetingede funktionsnedsættelser Borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Den fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse kan fx være medfødt eller erhvervet hjerneskade, autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning eller angst (psykisk sårbar). Familier hvor et barn eller en forældre har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Der lægges op til at skabe nogle rammer for de fremtidige boliger, der imødekommer målgruppens behov. Fælles for målgruppen er ønsket om trygge omgivelser og en boligindretning, der tilgodeser beboernes behov. Der anlægges fællesarealer, der understøtter fællesskabet. Der kan være tale om fx fællesskaber for psykisk sårbare unge, fællesskaber for ældre borgere med fysisk nedsat funktionsevne og fællesskaber for seniorer. Side 8

9 Udmøntning af strategien Målsætninger Furesø Kommune vil i samarbejde med borgerne arbejde for, at der etableres boliger for målgruppen. Eksisterende bebyggelser/boligområder Det afdækkes hvilke områder af byen, der kan byfortættes fx ved at bygge ekstra etager på eksisterende ejendomme. Det afdækkes, om eksisterende byggerier kan gøres mere fleksible ved at installere elevatorer. Det sikres, at ombygningen ikke kompromitterer den øvrige tilgængelighed i lejligheden og så vidt muligt ikke påvirker huslejens størrelse. Eksisterende boligmasse fx almene boliger udvikles, så en større andel bliver attraktive for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse. Fleksibilitet Der skal så vidt muligt tages højde for målgruppens forskellige behov til boligens størrelse, fx: I familier med medlemmer med funktionsnedsættelse, skal der være værelser til at rumme hele familien. Der skal være boliger, hvor et seniorpar også kan have minimum 4 værelser. Boligerne opføres fleksible, så de over tid kan følge beboernes eventuelle ændrede behov. Samtidig er det vigtigt, at de fremstår som almindelige boliger. Anvendelsen af fleksible anvisningsregler skal være tydelig. Indretning, adgange Det skal være muligt at flytte i en egnet bolig i tide. Placeringen af boliger skal primært være bynær. Hvis boligerne ikke ligger bynært (tæt på indkøbsmuligheder mv.), er det afgørende, at de ligger tæt på offentlig transport. Erfaringer med brug af alternative men holdbare byggemetoder og materialer inddrages. Grøn profil for byggeriet defineres og sikres dermed. Det er vigtigt, at boligerne er velindrettede, hvilket vil sige, at boligen skal kunne bebos uanset eventuelle hjælpemidler. Der skal være tilgængelighed i hele lejligheden og i adgangen til udeområder. Ny teknologi indtænkes, i forhold til både udearealer og inde i boligen, med fokus på at hjælpe beboerne i deres hverdag. Dette kræver god internetforbindelse i hele boligområdet. I forbindelse med boliger/fællesskaber kan indtænkes supplementsboliger til besøgende gæster. Der skal være adgang til grønne områder samt p-pladser. Fællesskab: De nye boligområder består af få boliger (små boligenheder) og udformes, så fællesskabet understøttes, fx som en lille landsby (på tværs af ressourcer og behov). Dette skal ske, uden at området lukker sig om sig selv. Der indrettes fællesarealer imellem boligområderne, så de åbner sig op overfor Side 9

10 hinanden. Her tænkes på udearealer men også på fx beboerhuse, hvor der kan afholdes fælles aktiviteter. Der skal være fokus på mangfoldighed og inklusion, fx boliger til borgere med særlige behov. De nye boligområder skal integreres i de eksisterende boligområder. Samtidig skal eksisterende plejehjem åbnes op for omverdenen, fx ved at kantine/restaurant kan benyttes af borgere i de omkringliggende boligområder. Finansiering Der er afsat 20 mio. kr. til grundkapital i Midlerne er disponeret. For at visionen om fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse kan realiseres, skal der indtænkes grundkapital i budgettet fra 2018 og frem. Mulighederne for finansiering af byggeprojekter, herunder renoveringsprojekter, kortlægges fx i for hold til midler fra Landsbyggefonden og pensionsselskaber med flere. Udbygningsplaner Aktuelt er der over 160 nye senioregnede boliger (på under 120 m 2 ) på vej: Jonstrup, bofællesskab, ca. 25 boliger Hjortefarmen, bofællesskab, ca. 28 boliger Bybækgrunden, bofællesskab, ca. 25 boliger Skovhusene i Sydlejren, ca. 30 boliger Frederiksborgvej, ca. 24 boliger Paltholmvej, 32 boliger De aktuelle udbygningsplaner øger kapaciteten af boliger der er egnede til seniorer. Det skal sikres, at projekterne er inden for rammerne af strategiens målsætninger. Side 10

11 Bilag: Handleplan Fælles for boligprojekterne i handleplanen (undtagen senioregnede boliger) er, at der skal være kommunal anvisningsret til boligerne. I forbindelse med boligprojekterne etableres følgegrupper med kendskab til målgruppens behov allerede i planprocessen. Der indledes dialog med boligorganisationerne om mulige byggeprojekter. Seniorrådet og Handicaprådet orienteres løbende om udmøntning af strategien. Det er vigtigt, at boligerne placeres geografisk, så det omkringliggende miljø kan imødekomme målgruppens behov for fx tryghed, aktiviteter og mulighed for at benytte eksisterende faciliteter. For så vidt angår senioregnede boliger, der ikke er almene, vil det afhænge af aftale mellem investor og Furesø Kommune, om kommunen har anvisningsret til boligerne. Senioregnede boliger kan opføres udelukkende privatfinansieret og som lejer-, ejer- eller andelsboliger. Byrådet kan gennem såvel den fysiske planlægning og byggelovgivningen som dialog med de private grundejere og investorer medvirke til, at nye privatfinansierede og -ejede boliger udformes, så de er velegnede også for seniorer. Senioregnede boliger Ældreboliger med fleksibel og let adgang til personale Visiterede seniorboliger, ældreboliger og handicapegnede boliger Handicapegnede boliger til familier 1-værelsesboliger til sårbare unge Skæve boliger Udviklingen kan medføre behov for andre boligprojekter. Senioregnede boliger På sigt, er der planlagt mere end 380 nye senioregnede boliger (på under 120 m 2 ): Langhusgrunden, bofællesskab, ca. 30 boliger Frederiksborgvænget, ca. 84 boliger samt ombygning af ca. 90 boliger til senioregnethed. Laanshøj, bofællesskab, ca. 20 boliger Farum Bytorv, langs Paltholmvej, ca. 60 boliger Farum Kaserne, ca. 100 boliger. Mulige områder i Boligprognosen, som endnu ikke er disponeret: Etagebyggerier med elevatorer Bybækgrunden, byggefelt 2, ved siden af det planlagte seniorbofællesskab, ca. 30 boliger Frederiksborgvej nr. 5 (ved siden af det gamle rådhus), ca. 30 boliger Fortætning ved Toftebo ved Værløse Bymidte, ca. 40 boliger Posthusgrunden, ca boliger Areal i tilknytning til Plejecenter Lillevang, ca. 30 boliger. Nogle arealer er kommunale, andre private. Der kan være tale om private investorer, fonde, pensionskasser eller kommunen, der kan bygge boliger på disse grunde. Ældreboliger med fleksibel og let adgang til personale De fleste beboere på plejecentrene i dag er ramt af demens eller meget svækkede. De relativt få, der udelukkende har et fysisk handicap eller en kronisk lidelse, kan have vanskeligt ved at få en tilfredsstillende social hverdag. Det anbefales, at der etableres et fællesskab for denne målgruppe, der stadig Side 11

12 kan have gavn af fællesskab og omgang med andre. Sammen med tryghedsskabende rammer mv. vil man kunne udskyde disse borgeres behov for plejeboliger og i nogle tilfælde helt undgå, at behovet for en plejebolig opstår. Der er behov for ca. 30 ældreboliger af denne type, som dels imødekommer målgruppens behov, dels letter presset på ventelisten til kommunens visiterede ældreboliger, handicapboliger og plejeboliger. Visiterede seniorboliger, ældreboliger og handicapegnede boliger Der har i de senere år været en permanent efterspørgsel efter kommunens visiterede senior-, ældreog handicapegnede boliger. Med den demografiske udvikling imødeses et yderligere behov for disse boliger. Der er behov for ca. 30 boliger fordelt med 15 visiterede seniorboliger og 15 ældre- og handicapegnede boliger. Handicapegnede boliger til familier Der er behov for handicapegnede 3-4 værelsesboliger til familier. Målgruppen til boligerne er både samlevede, hvoraf den ene eller begge har en funktionsnedsættelse eller familier med børn med funktionsnedsættelser. Borgere med fysiske funktionsnedsættelser har ofte behov for hjælpemidler, der optager plads, og nogle af har brug for hjælpere enten i dele af døgnet eller i alle døgnets timer. Derfor er der behov for boliger af en vis størrelse (3 4 værelsesboliger) til denne målgruppe. Der er behov for ca. 5-8 boliger af denne type. 1-værelsesboliger til sårbare unge Der er et stort behov for billige 1-værelsesboliger til sårbare unge. Målgruppen kan både være psykisk sårbare unge, der skal flytte hjemmefra eller unge, der har været på et botilbud, men er parate til at flytte i egen bolig. For begge grupper er det kendetegnende, at de godt kan klare sig i egen bolig med støtte, men har brug for trygge rammer. Det er desuden kendetegnende, at de ofte er på kontanthjælp og derfor maximalt kan betale kr. i husleje. De er ikke under uddannelse og kan derfor ikke komme i betragtning til mange af kommunens øvrige ungdomsboliger. Aldersgruppen er ca år. Der er behov for ca. 15 boliger af denne type. Skæve boliger Der er behov for billige skæve boliger til borgere, der i kortere eller længere tid har behov for en bolig. Målgruppen er varieret, men det kan fx være borgere, der mister deres hidtidige bolig og som i dag henvises til herberger eller borgere, der af forskellige grunde ikke rummes i almindelige lejemål. Målgruppen er borgere, som også i varierende grad kan have fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. En stor del af målgruppen er på kontanthjælp, men enkelte kan have en førtidspension eller anden indtægt. Aldersgruppen er ca. 30 år og derover. Typisk er der tale om enlige, hvorfor 1-2 værelsesboliger dækker målgruppen behov. Der er behov for ca boliger af denne type. Side 12

13 Boligform Antal boliger Tilsagn Grundkapital Etableret Ældreboliger med fleksibel og let adgang ca. 5,8 mio. kr til personale Visiterede seniorboliger, ældreboliger og handicapegnede boliger ca. 5,8 mio. kr Handicapegnede boliger til familier ca. 1,1 mio. kr værelsesboliger til sårbare unge ca. 2,4 mio. kr Skæve boliger * I alt ca.15,1mio. kr *Der ydes maksimalt 0,4 mio. kr. i statstilskud pr. bolig. Kommunal grundkapital Den kommunale grundkapital er i 2018 på 10 % af anskaffelsesprisen ,1 mio. kr. 5,0 mio. kr. Side 13

BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse 19. januar 2017 Baggrund Udviklingsudvalget har til opgave at komme

Læs mere

Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune

Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune Almindelig familiebolig Ældreegnet bolig Ældre- og handicap bolig Plejebolig Visitationsboliger oktober 2013 Indledning Furesø Kommune er

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger.

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Lovgrundlag: Almenboligloven og LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008. Områder inden for Ved visitation til handicapegnede boliger forstås boligerne:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019.

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. Notat Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. 1. Bagrund Furesø Kommune

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig Formålet med en handicapegnet

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse Forum: Furesø Handicapråd Tid: Torsdag den 28. februar kl. 17-19 Sted: Bryllupssalen, Stiager 2, 3500 Værløse Deltagere: Susanne Mortensen (C) Sabine Dedlow (A) Lone Christensen (A) Kurt Bork Christensen

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Albertslund under forvandling. Niels Carsten Bluhme, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund kommune.

Albertslund under forvandling. Niels Carsten Bluhme, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund kommune. Albertslund under forvandling Niels Carsten Bluhme, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund kommune. En by i vækst Albertslund er en del af et hovedstadsområde i vækst. København og

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Boligplan 2017 Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Baggrund for Boligplan 2017 Boligplan udarbejdes med 2-3 års mellemrum. Den tidsmæssige periode for boligplan 2017 er 2017-2027 Formål: Tilpasning af antal

Læs mere

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE

STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE STRATEGI for alment boligbyggeri I ASSENS KOMMUNE FORORD FORMÅL MED STRATEGIEN Alle har brug for et godt sted at bo og leve. Et sted, hvor man trives og holder af at være. I Assens Kommune arbejder vi

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune Visitationskriterier til plejehjem plejebolig ældrebolig Ny Holstebro Kommune Social- og sundhedsforvaltningen December 2006 Revideret efter Social- og sundhedsudvalgets beslutning den 27.02.2007 2 Kriterier

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Rum og fællesskaber for ældre - Ensomhed

Rum og fællesskaber for ældre - Ensomhed Realdania Rum for alle At bidrage til at skabe byer, byrum og bygninger, der tilgodeser sårbare befolkningsgruppers fysiske og mentale sundhed og fremmer sociale fællesskaber. 2 Initiativ Rum og fællesskaber

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 Bilag nr. 4-09. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 Bilag nr. 4-09. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 Bilag nr. 4-09 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Forord Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende, pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg.

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Notat om placering af nyt bofællesskab Notatet her indeholder primært en gennemgang af muligheder for placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger for voksne personer med varig nedsat psykisk og

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Realdania er en forening. Eksisteret siden 2000 støttet omkring end 3200 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca mia.

Realdania er en forening. Eksisteret siden 2000 støttet omkring end 3200 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca mia. Realdania Realdania er en forening Eksisteret siden 2000 støttet omkring end 3200 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca. 16.5 mia. Vores mission Vi skaber livskvalitet for alle gennem

Læs mere

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den

Læs mere

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017 Fremtidens ældre ønsker

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Velkomst Aftenens program Baggrund for mødet Hvad er et seniorbofællesskab Erfaring fra eksisterende bofællesskaber Hvordan bliver et bofællesskab til Det videre

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune 2007-2017 Social og Sundhed 2007 maj 2007 tilretninger herfra indarbejdet i dette dokument 25. maj 2007 Fremtidens udfordringer...3 Forord...4 Furesø Kommunes ældrepolitik...5

Læs mere

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

BOLIGKATALOG. Seniorboliger

BOLIGKATALOG. Seniorboliger BOLIGKATALOG Seniorboliger 1 VELKOMMEN Dette katalog beskriver, hvilke seniorboliger Furesø Kommune råder over. Kataloget beskriver også, hvilke kriterier du skal opfylde for at komme i betragtning til

Læs mere

Etablering af bofællesskaber. en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn

Etablering af bofællesskaber. en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn Etablering af bofællesskaber en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn Som forældre ønsker man de bedst mulige forhold for sine børn. Når barnet er udviklingshæmmet, gør man sig

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere