Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfaende slægts-, lokal- og personalistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: p://bibliotek.dis-danmark.dk Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeolder værker både med og uden opavsret. Når det drejer sig om ældre værker, vor opavs-reen er udløbet, kan du fr downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfaet af opavsret, er det viggt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er l rent personlig, privat brug.

2 Gamle use i Svendborg Jævnføringsregister over ejendomsnumre samt grundejerfortegnelse for Svendborg Købstads Bygrunde af Oo Jonasen 1983

3 Gamle use i Svendborg Jævnføringsregister over ejendomsnumre samt grundejerfortegnelse for Svendborg Købstads Bygrunde af Oo Jonasen Udgivet af Dansk Kome for Byistorie i serien Byistoriske Hjælpemidler, bind VII i kommission os Svendborg og Omegns Museum 1983

4 Billedet på omslaget: Den Scjærske gård - således kaldt efter den sidste ejer - på jørnet af Gerrsgade og Korsgade. Nedrevet 1892 ved Set. Nicolai kirkes frilæggelse. Skrifter for Svendborg og Omegns Museum, bind 8, redigeret af Henrik M. Jansen. Renskrivning og fotoarbejde er udført af Svendborg og Omegns Museum. ISSN ISBN Tryk: Midtfyns Bogtryk

5 GAMLE HUSE I SVENDBORG S v e n d b o r g s n æ s t e n å r i g e i s t o r i e a r i d e s i d s t e å r t i e r v æ r e t g e n s t a n d f o r m e g e n f o r s k n i n g. B y e n s b e t y d n i n g f o r ø s t e r s ø a n d e l e n i m i d d e l a l d e r e n o g s e n e r e som e n a f l a n d e t s v i g t i g s t e s ø f a r t s b y e r i k o n g e r i g e t, a r a t t e r o g a t t e r d r a g e t n e t o p d e n n e b y s i s t o r i e i n d i e n s t ø r r e i s t o r i s k sam m en æ n g. F o r n o g l e å r s i d e n b e s l u t t e d e D a n s k K o m é f o r B y i s t o r i e, a t m an v i l l e p r i o r i t e r e u d g i v e l s e n a f j æ v n f ø r i n g s r e g i s t r e o v e r e je n d o m s n u m r e s a m t g r u n d e j e r f o r t e g n e l s e r f o r e n r æ k k e d a n s k e b y e r m e g e t ø j t. B y f o r s k e r n e må n e m l i g e r k e n d e, a t u d e n e t v æ r k t ø j a f d e n n e a r t, må m an m a n g e g a n g e g i v e o p o v e r f o r d e n j u n g l e, d e s k i f t e n d e m a t r i k e l - o g b r a n d f o r s i k r i n g s n u m re u d g ø r i v e r e n e s t e d a n s k e k ø b s t a d. Da S v e n d b o r g e r b l a n d t d e fe m d a n s k e b y e r, v i l k e k o m i t é e n a r v a l g t m ed e n b l i k p å u d g i v e l s e a f e t b y i s t o r i s k a t l a s, e r u d a r b e j d e l s e n a f d e n n e p u b l i k a t i o n s i m p e l t e n f o r u d s æ t n i n g e n f o r d e t e g e n t l i g e a r b e j d e m ed e t a t l a s o v e r S v e n d b o r g. Da O t t o J o n a s e n t i d l i g e r e m ed m e g e n f l i d og t a l e n t a v d e u d a r b e j d e t e t t i l s v a r e n d e r e g i s t e r f o r k o m i t é e n o v e r g a m le u s e i A s s e n s, v a r d e t k l a r t f o r o s, a t a n o g s å v a r d e n p e r s o n, d e r s k u l l e s t å f o r S v e n d b o r g - r e g i s t r e t, m ed d e n e n o rm e v i d e n a n b e s i d d e r om S v e n d b o r g s i s t o r i e i d e s i d s t e t r e å r u n d r e d e r. D e r f o r e r s å v e l D a n s k K o m é f o r B y i s t o r i e som m u s e e t am s t o r t a k s k y l d i g f o r d e t s t o r e o g f i n e a r b e j d e, d e r e r p r æ s e n t e r e s som j æ l p e m i d d e l, f o r d e m a n g e d e r i f r e m t i d e n v i l a r b e j d e b å d e m ed e n k e l t e b y g n i n g e r s i s t o r i e o g s t ø r r e s o c i a l e o g ø k o n o m is k e sam m en æ n g e i b y e n s i s t o r i e. O t t o J o n a s e n a r m ed d e n n e b o g s p a r e t m a n g e n e n f o r s k e r f o r m å n e d la n g e u n d e r s ø g e l s e r. K un m ed e t s å d a n t j æ l p e m i d d e l v e d å n d e n e r d e t m u l i g t m e r e d i r e k t e a t g å t i l d e v æ s e n t l i g e s p ø r g s m å l : H v ad e r d e l a n g e l i n i e r i e n b y s i s t o r i e? H v o r d a n a r e r v e r v o g s o c i a l g r u p p e r f o r d e l t s i g i g a d e r og k v a r t e r e r? H v o r m e g e t a r m an t i l f o r s k e l l i g t i d k ø b t og s o l g t e j e t og l e j e t, f l y t t e t e l l e r a r v e t a f e n b y s e je n d o m m e, f r a a d e l s g å r d e n t i l b o d e n? H e r e r j æ l p e m i d l e t p a r a t t i l b r u g, o g v i l k u n n e b e s v a r e s p ø r g s m å l som o g s å l æ g f o l k b l o t a f e l e m e n t æ r n y s g e r r i g e d ø n s k e r s v a r p å, o g som o f f e n t l i g e f o r v a l t n i n g e r i e n kom m une g a n g p å g a n g a r b r u g f o r a t f å b e l y s t. D e t s k a l t i l s l u t n æ v n e s, a t d e t t e a r b e j d e e r t r y k t m ed s t ø t t e f r a d e n b e v i l l i n g, N o r d i s k K u l t u r f o n d a r g i v e t t i l a r b e j d e t m ed d e d a n s k e b y a t l a s. S e p te m b e r 19Ô 3

6 Om j æ v n f ø r i n g s r e g i s t e r e t s e l e m e n t e r o g d e t s a n v e n d e l s e «u r u n d o g b y g n i n g s t a x t e n (G ) a f e r u d e n n u m r e, s å e r e r n u m m e r e r e t e f t e r e je n d o m m e n e s r æ k k e f ø l g e i t a x t e n. T i l g e n g æ l d a r t a x e r i n g s m æ n d - e n e m e d d e l t, i v i l k e n o r d e n d e v i l g å f r e m, n e m l i g N ab o f r a N a b o, s å d e t e r n o g e n l u n d e l e t a t f ø l g e d e m : o p a d d e n e n e s i d e a f g a d e n t i l e n d e o g d e r e f t e r n e d a d d e n a n d e n s i d e, d o g m ed d e t f o r b e o l d, a t m an u n d e r v e j s g å r i n d i o g u d a f d e s i d e g a d e r, m an t r æ f f e r p å. E t 0 u d f o r ( o g ) b e t e g n e r, a t e je n d o m m e n e n d n u e r ø d e - e f t e r s v e n s k e k r i g e n e. En l i d t n y e r e a f s k r i f t a f t a x t e n - d o g o g s å d a t e r e t - a r d e n sam m e r æ k k e f ø l g e, b o r t s e t f r a, a t G r u b b e m ø lle n e r t a g e t m ed ( f å r n r «F 4 2 a ), o g e n k e l t e e je n d o m m e a r s k i f t e t e j e r. D e n n e t a x t t a g e r s i g t e p å e j e n d o m s s k a t t e r t i l b y o g k i r k e. I u d a r b e j d e s e n n y g r u n d t a x t m ed d e t f o r ø j e a t f a s t l æ g g e v e r e je n d o m s a n d e l i m a r k j o r d e r n e, som p å d e n n e t i d o v e r g å r f r a f æ s t e ( u n d e r k r o n e n ) t i l e je n d o m, d o g s t a d i g i f æ l l e s s k a b. H e r e r n u m m e re t u d f r a r æ k k e f ø l g e n i G, i S e t. N i c o l a i s o g n m ed n r , m en v e d o v e r g a n g e n t i l V o r F r u e s o g n b e g y n d e s f o r f r a m ed n r. 1. D e r f o r a r d i s s e e je n d o m m e e r i r e g i s t e r e t e t F f o r a n n u m m e r e t. I G a n f ø r e s e j endom m ene i k k e i n æ v n te n u m m e r o r d e n. H v e r e j e r s e j e n d o mme s t å r s a m l e t, m en n æ v n e s m ed n a v n e t a f d e m, d e r v a r e j e r e i, o g d e t t i l s v a r e n d e n u m m e r. D e t n æ s t e G k o m m er f ø r s t i «V ed b r a n d t a x t a t i o n e n (B T ) I 7 6 I b r u g e s e n g a n s k e a n d e n r æ k k e f ø l g e, i d e t e je n d o m m e n e t a g e s f ø r s t S o g n e - V i i s o g d e r n æ s t G a d e - V i i s, H u u s f r a H u u s o g e f t e r num m er T v æ r s o v e r f o r i n a n d e n. M an t a g e r a l t s å f. x. G e r r i t s - g a d e f r a d e n y d e r s t e e n d e o g k r y d s e r s i g f r e m ; a r e n e je n d o m s å e n l a n g f a c a d e o g d e r f o r m a n g e g e n b o e r, k o m m er d i s s e p å s t r i b e, f ø r m an k r y d s e r o v e r i g e n, v i l k e t g o d t k a n g i v e p r o b l e m e r m ed i d e n t i f i k a t i o n e n. I I 7 6 I,, o g e r d e t B T -n u m re n e d e r e r t a g e t m e d, m en f r a I f f. e r d e t b r a n d f o r s i k r i n g s p r o t o k o l l e r n e ( B F ), d e r l i g g e r t i l g r u n d, d a BT n u a r e t m e re i n d v i k l e t s y s t e m a f n u m r e. M en i B F - p r o t o k o l l e r n e a n g i v -

7 e s o g s å B T - n u m r e n e, s å d e t l e t t e r a r b e j d e t m ed d e r i a t f i n d e e n e j e n dom, og d e t e r d e r, m an f i n d e r d e d e t a i l l e r e d e e j e n d o m s b e s k r i v e l s e r. I BF m e d t a g e s d e s u d e n m a t r i k e l n u m r e, som i BF l 8 o l o g BF 1Ô 17 e r i d e n t i s k e m ed B T -n u m re n e f r a «BF a r i m a t r. - n r. - r u b r i k k e n b l o t g e n t a g e t s i t e g e t B F - n r. D e r e f t e r e r d e t G n u m r e n e, d e r k a l d e s m a t r. - n r., f r e m t i l «I BF f i n d e s m a t r - n u m r e n e f r a M a t r i k l e n (M) a f , o g d e rm e d e r v i fre m m e v e d d e n u m r e, d e r b y g g e s p å f r e m t i l v o r t i d. V i l m an u n d e r s ø g e e n e je n d o m s i s t o r i e i p e r i o d e n i m e l l e m p r o t o k o l l e r - * n e, f. e k s. d e t s t o r e i n t e r v a l -. må m an s ø g e i s k ø d e - o g p a n t e - p r o t o k o l l e r n e, som i k k e b l o t n o t e r e r e j e r s k i f t e, m en s a m t i d i g g i v e r e n b e s k r i v e l s e a f b y g n i n g e r o g t i l ø r e n d e a r e a l. I j æ v n f ø r i n g s r e g i s t e r e t a r v e r e je n d o m e t a d r e s s e n u m m e r o v e r r u b r i k k e n. D e t e r d e n a d r e s s e, e je n d o m m e n a r i , f r f o r s v u n d n e e je n d o m m e d e t s i d s t g æ ld e n d e ( e l l e r d e t, d e r v i l l e s v a r e t i l p l a d s e n ). E je n d o m m e, d e r e r o p s t å e t v e d s a m m e n læ g n in g, a r f l e r e r u b r i k k e r m ed samme a d r e s s e n u m m e r. E t p i i n» r k p - o g somme t i d e r e t å r s t a l - m a r k e r e r s a m m e n læ g n in g e n. P å t i l s v a r e n d e m å d e m a r k e r e s e n e je n d o m, d e r e r o p s t å e t v e d f r a d e l i n g f r a e n a n d e n e je n d o m. E k s. " t i l n r. 1 2, i f r a n r. 9, " ' ). D a t e r i n g e n s k a l i s å t i l f æ l d e, s å v e l som d a t e r i n g a f n y o p f ø r e l s e ( i s æ r i d e n y e r e k v a r t e r e r ), a l t i d o p f a t t e s som o m t r e n t l i g. D e l s k a n d e r n e m l i g u n d e r t i d e n g å f l e r e å r, f ø r e n a n d e l t i n g l æ s e s, i s æ r i æ l d r e t i d, o g d e l s g æ l d e r d e t, a t v e r B F - p r o t o k o l ( I 8 0 I - I ) n o k n o t e r e r e j e r s k i f t e i n d e f o r d e t i å r, d e n l ø b e r, m en i k k e d a t e r e r d e t : b l o t e n s t r e g o v e r i d t i d i g e j e r o g s å n u N. N. H v o r t o e je n d o m m e a r v æ r e t s a m m e n la g t i e n å r r æ k k e, m en a t t e r e r s k i l t i n d e n , f ø r e s r u b r i k k e r n e f o r b e g g e e je n d o m m e e l t ig e n n e m, s å s a m m e n læ g n in g e n b l o t f r e m g å r a f samme e j e r + sam m e n u m m er i t a x t / f o r s i k r i n g (+ e v t. p i l. ) E n d v i d e r e b e m æ r k e s, a t l a n g t o p i 1 7 o o - t a l l e t b l e v e j e r s k i f t e v e d a r v i k k e n o t e r e t i s k ø d e - o g p a n t e p r o t o k o l l e n, n å r d e r k u n v a r é n a r v i n g, e j e l l e r e j e r s k i f t e v e d e n k e r s n y e g i f t e r m å l, o g a t s a l g a f ø d e p l a d s e r,

8 soa var jemfalden l byen, kun beskrives i rådstueprotokollen. I registeret er enkelte steder udeladt et nummer, fordi idenfikaonen er usikker. Tilsvarende mangler enkelte ejernavne. Om ejernavnene galder, at fra l8ol ff. anføres kun den først nævnte ejer fra den periode ver protokol dækker. Navne ( og tel, erverv) er som regel skrevet soa læst. Derfor kan en og samme person optræde under "forskellige" navne, ikke blot fordi staveformen skifter, men også opfaelsen; når f.x. det samme navn i 3 på inanden følgende protokoller skrives v. Minc, Manc og Manc, vem tør så idag 15o år senere afgøre, vad der er riggst? Det bliver 1 alt fald gæeri, og det er der ikke plads l er* De anførte gadenavne er de nuværende. I enkelte lfælde er medtaget navne, at gadeafsn dligere ar aft. I ældre dokumenter omtales underden "Adelgaden" ("Adelvejen, Algaden'.'). Det er ikke navn på en gade, men fælles betegnelse, som lejligedsvis bruges om næsten enver af byens gader («"Alfarvej".) Svendborg, september 1983, Oo Jonasen

9 G a d e r n e S i d e : N ø g le t i l r e g i s t r e t : B a g e r g a d e 8 G RS B r o g a d e 21 G LS F r e d e r i k s ø e n 29 BT LS F r u e s t r æ d e 30 BT LS F æ r g e v e j e n 39 BT LS G e r r i t s g a d e 36 BT LS G r u b b e m ø l l e v e j 29 BF L G r å e s v e j 93 BF L G å s e s t r æ d e 99 G LS H a v n e p l a d s e n 95 BF L H u lg a d e 96 BF L K a t t e s u n d e t 99 BF L K e d e l s m e d s t r æ d e 5 0 BF L K l o s t e r s t r æ d e 51 BF L K o n g e b a k k e n 81 K o r s g a d e 52 H e r u d o v e r e r b r u g t d i s s e u t r y k t e K u l l i n g g a d e 55 k i l d e r : K y s e b o r g s t r æ d e 59 S&P = S k ø d e - o g p a n t e p r o t o k o l l e r L L u n d e v e j 61 R åp = R å d s t u e p r o t o k o l l e r SL M ø l l e r g a d e 61 O v e r g a d e 82 R : O r i g i n a l e n f i n d e s i R i g s a r k i v e t. P j e n t e m ø l l e s t r æ d e 83 L : O r i g i n a l i L a n d s a r k i v e t f o r F y n. R e b e r b a n e n 84 S : K o p i i S v e n d b o r g L o k a l i s t. A r k i v S e t. N i c o l a i g a d e 84 S e t. N i e. K i r k e s t r. 85 D e s u d e n e r s t o f e n t e t f r a R e g. = S e t. P e d e r s s t r æ d e 85 R e g i s t r a n t e n o v e r " B e v a r i n g s v ær d i g e S k a t t e r g a d e 86 H u se i S v e n d b o r g g a m le K ø b s t a d, T o r v e t 99 u d g. S v e n d b o r g 1977«V al d e m a r s g a d e 97 M a t r i k e l k o r t e t, d e r e r i n d l a g t b a g V e s t e r g a d e 98 i b o g e n, e r g e n g i v e t e f t e r t i l l a d e l Ø r k i l d s g a d e s e f r a M a t r i k e l a r k i v e t, K ø b e n a v n.

10 8 B O (B H î cx 3 c»? w B a g e r g a d e 1 m a t r. - n r B a g e r g a d e J ø r g e n E r n s t s e n H a n s A n d r e a s e n F 3 0 J o s J ø r g e n s e n S l a g t e r F 3 1 L a u r s V i n t e r P e d e r S m ed s E n k e H a n s M ø l l e r C r. A n d e r s e n Sm ed 2 4 o M a r e n H a n s d a t t e r M ø l l e r o J o a n F r i d e r i c ii 2 4 o l 8 o l o N i e l s L a r s e n F e l b e r e d e r J ø r g e n J o a n s e n Sm ed I 2 4 o B a a d s m a n d K o e f o e d S ø m an d F r e d e r i k K o e f o e d " ' s E n k e S k o m a g e r J. S v e n d s e n V æ v e r B r e t s c n e i d e r B a g e r g a d e 5 B a g e r g a d e H a n s A n d r e a s e n F C r. A n d e r s e n M ü l l e r J o a n F r. C r. B e c N i e l s L a r s e n F e l b e r e d e r I F a r v e r H a m m e rs ø j 2 o 9 K øbm and H.C. B r a n d t f r a n r o M a l e r m e s t e r T r a b o l t a M urm. L a n g e s E n k e 2 o o 8 a a 2 o K a r e t m a g e r M i c e l s e n 2 o 8 a a k b o o a M urm. A. L a n g e +334 B a g e r g a d e 9 B a g e r g a d e C r. H a n s e n F e l b e r e d e r H a n s F l i n d t F 3 3 F 34 0 S im o n P o u l s e n L o r e n t z K a n d e s t ø b e r H a n s D a v i d s e n i S læ b æ k L o r e n t z M ø l l e r K a n d s t L a r s A l s i n g s E n k e R a sm u s E i l e r s e n 2 4 5» I C r. J e n s e n S k r æ d d e r L a r s o g J e n s H e n n in g s e n S n e d k e r J e n s H e n n in g s e n S k r æ d d e r P. S c l e i m a n n o a o A n d e r s C r i s t e n s e n 2 o S m edem. F. C. P a s b j e r g D a g l e j e r R a sm u s J e n s e n M a l e r J u l. R a s m u s s e n

11 1 m a t r. - n r. X* tu p 4 (0 O m s? s 4 B a g e r g a d e 13 m a t r. - n r B a g e r g a d e J ø r g e n J e n s e n F 35 ø P i l i p A n d r e a s e n H e n r i c Sm ed R a sm u s R a s m u s s e n l 8 o l K o r n m a a le r R a sm ù s G r a a e o o 6 a a f r a n r. 1 3, o M a re n J a c o b s e n 2 o 6 a a B a g e r R. G r a a e o 6 a a B a s e r.c a d e 17 B a g e r g a d e 19, K nud S m id z F P i l i p A n d r e a s e n N i e l s P i l i p s e n f r a n r. 1 9 l 8 o I F r i d e r i c A a g a a r d a C a p t a i n F.A. P f l u g B irk e d o m m e r H elm 2 o 5 ft 2 o 5 a 1s E n k e ! 291 O d e n s e C o m m u n e t 2o Madam G r ø n v a l d 2 o A p o t e k e r L a c o p p i d a n 2 o o B a r o n H o l s t e n L e n o Laege M ølm ark S m edem. J. H. H uusom B a g e r g a d e 21 B a g e r g a d e P e d e r L a u r s e n F e l b e r e d. F 38 G o t f r i e d W e f v e r S k r æ d. f r a n r. 25 \ W e r n e r P a s b j e r g " Adam M u r m e s te r J e n s J e n s e n D a g l e j e r I L a r s H a n s e n V ognm an d " V æ g te r S n e d k e r B o ie 2o3 B r æ n d e v i n s b r. J. H a n s e n 2 o 2 D a g l e j e r E r i c L a r s e n V ognm and J ø r g e n H a n s e n o J ø r g. H a n s e n L a u e n b o r g 2o o o3 294 V ognm and R.P. K nap 2o Sm ed J. J o a n s e n n e d r e v e t I n e d r e v e t 1 9 o o

12 l o G rund- e l. m a t r. - n r. B a g e r g a d e 25 m a t r.- n r B a g e r g a d e C a t r i n e S l. N. L a u r s e n s M o r te n H a n s e n F G o t f r i e d W e f v e r F 9 o F e d e r H a n s e n S k o m a g e r 295 O l u f K ra m e r M ads H a n d s k e m a g e r J ø r g e n B e r g F r i d e r i c P e t e r s e n F e l b E g g e r t R a s m u s s e n V æ v e r S k i p p e r D i d e r i c M e l H e n r i c H a n s e n T r æ s k o - 2 o l c i o r 2 o o o l o o o l " s E n k e 2 o o o l o o 2 99 J e s p e r R a s m u s s e n s E n k e T øm m erm and A. A n d e r s e n B a g e r g a d e P e d e r S k r æ d e r F 9 l " ' s D ø t r e J e n s S n e d k e r 2 5 o J e n s L a r s e n V æ v e r J e p p e W e s t D a g l e j e r E g g e r t V æ v er " ' s E n k e R a s m u s s e n H ans H a n s e n T o b a k s p i n d o M ø l l e r L e t o3 V æ v e r L a r s L i n d e g a a r d o o S k r æ d e rm. W e i c e l o oo 198 3o S m a a k ø r e r J e n s P e d e r s e n B a g e r g a d e 3 3 B a g e r g a d e P o u l C r i s t e n s e n F M a tz T ø n n e s e n 253 H e n r i c F i c B a g e r T o l d b. A n d e r s T o r e n " f e l d t f r a n r o 5 a M u r m e s te r H a n s W e s t 3o o a 3 o 5 a M u r m e s te r H a n s W e s t o5 S k o f l i k k e r K nud H a n s e n a o a 3 o 5 a o D a g i. C r i s t e n M a d s e n " ' s E n k e

13 B O O» 9 Ö *1 M B a g e r g a d e 37 9 O 4? 0. 9 A B a g e r g a d e 39 I L l 8 o l ? b b b ( ) M ads J. K i e r t m a n n, d y r - J o m f r u K i e r t m a n n læ g e H a n s in e H a n s e n E n k e m a - " dam f r a n r Sm ed K ie r t m a n n «< Sm ed F.W. B o n n e s e n B a g e r g a d e 4 l B a g e r g a d e I ( ) M u r m e s te r M. L a n g e n ( ) V æ v e r S ø r e n A n d e r s e n B a g e r g a d e 45 B a g e r g a d e I ( ) T øm m erm and P e d e r S t e e n H J e n s S t e e n « a 4 8 l F e l b e r. L u d v ig R a s m u s s e n

14 12 m a t r.- n r. B a g e r g a d e ^9 m a t r. - n r B a g e r g a d e 51 E je r J ø r g e n N i e l s e n I b b " ' s E n k e l 8 o l D a g i. N i e l s P e t e r H a n s e n o2 H a n s L a r s e n o9 ( ) o9 V æ v er H a n s L a r s e n l8 * i o9 *152 T o l d b e t j e n t W e s s e l 339 *185 B a g e r S c l i c t i n g *182 T ræ s k o m. N i e l s A n d e r s e n 5 5 b *185 B a g e r g a d e 53 B a g e r g a d e S ø r e n E l i a s s e n W e st L a rs Bræms L a r s B ræ m s E n k e I 2 (78 a 27*1 D a g i. H a n s H a n s e n H v i i d S kom. R asm. N i c o l a i s e n (78 a 3o o*i 3 4 o I ^ o 3 I 0 K nud J y d e s E n k e 3*il 3 l8*i 7 3*io 3 I 0 V æ v er L a r s H a n s e n 3*H I 0 M ø l l e r P. P. L a r s e n 3*il 3 D a g i. L a r s J e n s e n * *189 g 5 5 B a g e r g a d e 57 B a c e r e a d e I a D a g l e j e r A n d e r s H olm a 305 3* T ø m re r P o u l H olm * l8*i 7 3*i I o 313 T ø m re r S t r ø b e c ^ 9 0 Søm and L. J. J ø r g e n s e n 5 8 b

15 5 O? Cb 3 O *1 H- B a g e r g a d e 6 l G r u n d - e l. m a t r. - n r B a g e r g a d e l 8 o l a D a g i. J, D i t l e v s e n T ø m re r J a c o b D i t l e v s e n 1! II II D a g l e j e r N i e l s N i e l s e n S l a g t e r A n d r e a s R av n S l a g t e r A n d. R a s c F l o r i V æ g te r S ø r e n P o u l s e n D a g l e j e r J e n s P o u l s e n B a g e r g a d e 65 B a e e r e a d e I M urm. M.T. L u d v i g s e n S v e n d b o r g R e a l s k o l e B a g e r g a d e 69 ( a ) B a g e r g a d e I I 0 J a c o b H a n s e n s E n k e o3 P r o c u r a t o r M. H a n s e n

16 14 m a t r. - n r. B a e e r e a d e 4 m a t r. - n r B a e e r c a d e ( d e l a f 4 e l. 6 ) ( d e l a f M ø l l e r g a d e 3 7 ) J e n s S a d e lm a g e r F 55 H a n s J o s t H e n r i c s e n A n t o n G i l i a n S a d e lm N i e l s J e n s e n l 8 o l H a n s H a n s e n T o b a k s p i n d o S k r æ d e r m. S c l e i m a n n s E n k e a B ø d k e r J ø r g e n Gudme a S k r æ d d e r R. S c l e i m a n n B a g e r g a d e 6 B a g e r g a d e 8 2o5 R u b e c K a a s 2 o 4 R a sm u s B a g e r F 54 J o a n R e n d s b u r g S l a g t e r F 53 M e t t e H a n s d a t t e r B ø c k e r 2 28 H a n s H a n s e n T o b a k s p in e T o m as P o u l s e n d e r " ' s E n k e P o u l H a n s e n V ognm and I L a r s P e d e r s e n S k r æ d e r S k ra e d e r J e n s T ø r s l ø v 2 4 l G u ld s m e d H a r d e r P o l i t i b e t j e n t I C. P e d e r s e n & M.M. N ie l* I s e n B a g e r A. W i l j e l m I l l o 438 B l i k k e n s l. J. W ie lc e B a g e r g a d e l o B a g e r g a d e 12 2 o 3 V e l b a a r n e R u b e k K a a s 2 o3 R u b e k K a a s F 5 2 N i e l s P e b b e r F 51 R a sm u s J o e n s e n 2 31 M ads J o e n s e n M ads J o e n s e n A n d e r s K n u d s e n R a sm u s K n u d s e n I a T o l d b e t j. R a s m u s s e n I S k o m a g e r J o a n S n o r " ' s E n k e Skom. J. C. Lund S k o m a g e r J o a n S n o r C. K l i n g e n b e r g B a g e r J. G. R a s m u s s e n l o I S n e d k e r O.E. B u n s b e c

17 B O ta Ï B 0. a 0»ï -» B a g e r g a d e 14 m a t r.- n r B a r e r r a r l p o l 0 R u b e k K a a s 2 o l 0 R u b e k K a a s F 4 9 C r i s t i a n S l a g t e r F 4 9 C l a u s B r a n d S k o m a g e r L a r s P e d e r s e n P o t t e m a g J e s p e r S k o m a g e r L a r s P e d e r s e n P o t t e m a g C r. S c u l t z J o s t S a d e l C r. S c u l t z J o s t " m a g e r ii l 8 o l ii H e n r i c S c u l t z H e n r i c S c u l t z a T o l d b e t j e n t H e l s i n g S k ra e d e rm. R. P e d e r s e n l ö b a a S c i e r a a I a a J o. E n g e l M u re r N i e l s L a r s e n B a g e r g a d e l 8 B a g e r g a d e 2o 2 o o K nud Sm ed P o u l C r i s t e n s e n R ådm and F 4 8 H a n s N i e l s e n Sm ed F O l u f H a n s e n S k o v r i d e r N aam an M ø l l e r H e n r i c Sm ed H e n r i c M a d s e n H a n d sk m M ads H a n s e n H ju lm a n d 248 X s a a c H e n d r i c s e n I A n d e r s G r a a e K a r e t m a g e r K i e r t m a n n S n e d k e r N i e l s H a n s e n P o l i t i b e t j e n t L o s e S k i b s t ø m r. H. A n d e r s e n l o K a r e tm g. J ø r g e n N i e l s e n B a g e r g a d e 2^i M a re n S I. J ø r g. R a s m u s N i e l s J ø r g e n s e n F l e s k r ø - F 46 S ø f r e n N i e l s e n s e n s F 4 5 R a sm u s F ro m g e r 2 4 o H e n r i c Sm ed L a r s D a n i e l s e n S n e d k e r J o a n A n t o n S n e d k e r J e n s A n to n C r. A n d e r s e n Sm ed I R a sm u s A n d e r s e n V ognm. J e n s N i e l s e n C i r u r g u s F i n k F in d S ty r m. N i e l s K n. H a n s e n D o c t o r T ø m r. R a sm u s D i t l e v s e n V ognm an d R. J ø r g e n s e n l o l o i væ k 1975

18 16 G rund- e l. n i a t r. - n r. B a g e r g a d e 26 G rund- e l. m a t r.- n r B a g e r g a d e B e r e n d t W e s s e ls B ø rn N i e l s H a n s e n F4 k 0 C a p i t a i n v o n D e d e n F v o n D e d e n H a n s B ø d k e r P e d e r M ø l l e r K nud H a n s e n B ø d k e r P e t e r P e t e r s e n H y r d e l 8 o l V ognm. N i e l s H u u s f e l d t Skom. P e d e r L i n d e g a a r d ii B y e n s A r b e j d s a n s t a l t V ognm. R a sm u s J ø r g e n s e n A s y l l o o 'l o B ø r n e a s y l B a g e r.c a d e 3o N i e l s L a b o r g R a sm u s N i e l s e n I f r a n r. 2Ô I 8 I I " IT V ognm and a S k i p p e r J o a n M o u r i t z e n B e r t e l L a r s e n o l " 1s E n k e o l V æ v e r S ø r e n P i ø e n V ognm and O le K n u d s e n o l s E n k e o l ii K øbm. H.E. R a s m u s s e n i B a g e r g a d e 34 B a c e r c a d e H ans G u l t v e d s E n k e R a sm u s M a r c u s s e n H a n s T y g e s e n H a n d s k e , m a g e r I R asm u s Krom S k i b s k a r l L a r s H a n s e n Søm and ' 3o4 i o o2 T o l d b e t j e n t S a n d o4 F u ld m æ g g C a r s t e n s e n 194 3o2 Sm ed R a s m u s s e n p å T å s i n o4 S n e d k e r B ro n e é o2 " g e o S k i b s r e d e r R. R a s m u s s e n 9? 469 " ' s E n k e

19 B O (D H 0* a 0 H* B a g e r g a d e 38 9 O p j? a 3 A B a g e r g a d e o K nud S k o v f o g e d K nud S k o v f o g e d e l. S k y t t e R a sm u s H v i i d R a sm u s H v i i d D a g l e j e r l 8 o l 2 b b a 271 C r. A a g a a r d M u r m e s te r a G j ø r t l e r M ø l l e r E x. j u r. J. W i l j e l m 352 J ø r g e n J o a n s e n Sm ed T o l d b e t j. P e d e r F l i n t o ^ S n e d k e r P. P e d e r s e n o6 T ø j f a b r i k a n t J o a n s e n V æ v e r J. J o a n s e n B a g e r g a d e 4 o a B a e e r e a d e M ads G r a a e s E n k e C r. G r a a e I K øbm and S im o n R ye R e b s i. R a sm u s L æ rc e 351 B y m ø lle r J ø r g. H a n s e n 308 ( ) T ræ s k o m a n d M ads H a n s e n 9 o F e l b e r e d e r H. A a r s l e v B a a g ø e & Ø r n s t r u p ( B r y g g e r i e t C o n c o r d i a ) 91 48o B a g e r g a d e 44 B a g e r g a d e I ( ) ( ) F e l b e r e d e r H. A a r s l e v a F e l b e r e d e r H. A a r s l e v o 983 P a s t o r A.O. S m O b e r s t l i e u t n a n t S m

20 l o m a t r. - n r. B a c e r e a d e ^8 m a t r. - n r B a e e r e a d e 5o ( ) ( ) D a g i. N i e l s J e s p e r s e n a b S m e d e s v e n d L a r s H a n s e n T ø m r e r N i e l s E r i k s e n B a g e r g a d e 52 B a g e r g a d e 5 ^ I ( ) ( ) V æ g te r J e n s B r o d e r s e n a D i t l e v L a g o n i Søm and L. J. J ø r g e n s e n J e n s B r o d e r s e n s E n k e B a g e r g a d e 56 B a g e r g a d e A n d e r s O l u f s e n V æ v e r R a sm u s J o a n s e n L u d v ig S ø r e n s e n V æ v e r s E n k e 3 5 o T ø m r e r M ic e l S t r ø b e c 313 ( ) 3 5 o o J o a n C. M o g e n s e n 3 5 o a 993 D a g l e j e r P e d e r A n d e r s e n 8 2 a 999

21 5 O CD! ï g 0» 3 a? B a s e r g a d e 6 0 r n a t r.- n r B a g e r g a d e l 8 o l l b ( ) S t r ø b e c T ø m r e r M i c e l S t r ø b e c a f r a n r. 6 ^ I S l a g t e r C l a u s B u c T ø m re r P e d e r H a n s e n B a g e r g a d e 6*i B a g e r g a d e I t 2 7 o l 'i 9 e a e a e a 7 9 b S k o m a g e r D a v id M ø l l e r S l a g t e r K n u d J a c o b s e n s E n k e S l a g t e r N i e. K n u d s e n " s E n k e S l a g t e r N i e. K n u d s e n s E n k e c c o Sfned R a sm u s A l s i n g V æ v e r C r i s t i a n L y d e r i T ø m r e r H a n s P e d e r s e n 1s E n k e B a g e r g a d e 68 B a c e r c a d e 7o I a o 2 ( ) G a r t n e r H.P. C r i s t e n - s e n b o 4 ( I ) S l a g t e r H a n s L u d v i g s e n S m a a k ø r e r R a sm u s P e d e r - s e n

22 2o B O B» >1 <x 3 O? Brandkasse- nr. B a g e r g a d e 8 0 Ejer Grund- el. matr.- nr Brandkasse- nr. B a g e r g a d e 8 2 Ejer I » H a n s K n u d s e n S n e d k e r C.F. K n u d s e n o7 F o r m e r H a n s P e d e r s e n B a g e r g a d e 84 B a g e r g a d e I o 508 A rb m. R a sm u s R a s m u s s e n 69 5o9 ( ) H a n s H a n s e n L u n d T ræ s k o m. M a r iu s J e n s e n Bagergade I « o 5 I 0 S øm and M. R a s m u s s e n ' s E n k e H ø r s v i n g e r L. J a c o b s e n» F i g. 1. B r o g a d e 33» g å r d p a r t i

23 5 O (D»1? Cb 9 O? B r o c a d e 1 9 Gi? cx 9 A B r o g a d e H a r t v i g B rem m er 1 2 o H a n s B re m e r 80 K nud W i n t e r J o a n n e s F i c l 8 o l K øbm and P. L. M ø l l e r 4 H a v n e f o g e d 9o K øbm and f r a n r o s E n k e a 9 o a G æ s t g i v e r J o. M ø l l e r 4 90 Ø l b r y g g e r P. M ø l l e r o 96 G r o s s e r e r H. J. R a s m u s s e n B r o g a d e 5 B r o g a d e 7 9 H a n s K y l l i n g 9 M o r te n P e d e r s e n 78 N i e l s C r i s t e n s e n s E n k e S ø r e n B e k k e r 78 C la u s W e i s t r u p I M ic e l J e n s e n S k i p p e r J e n s M a d s e n B r a n d t 5 *' S e j l m a g e r f r a n r. 9 < S k i p p e r R. R a s m u s s e n a a x 6 a 85 1s E n k e C r. B r a n d t S e j l m a g e r B r o g a d e 9 B r o g a d e 9 H a n s K y l l i n g 8 E r i c J o e n s e n S k i p p e r 9 N i e l s J e b b e s e n 8 J e n s H a n s e n F æ rg e m a n d 76 A u g u s t u s L i e b r o t 79 J u s t i t s r a a d L a n g C a m m e rra a d D uus 76 J o a n L i e b r o t S t o l e m a g. 79 A n d e r s A l b i e r g Madam A l b i e r g N i e l s A l b i e r g L a r s M ø l l e r S k i b s b y g g e r 6 ' s A r v i n g e r 7 N i e l s M ø l l e r K øbm and S k i p p e r M. H a r r i s o n S k i p p e r H.R. L i e b r o t F e l b r. A u g. L i e b r o t

24 m a t r. - n r. B r o g a d e 13 m a t r. - n r B r o c a d e 15 7 E r i c J o e n s e n S k i p p e r 6 0 O l u f M ø rc 7 J e n s H a n s e n F æ rg e m a n d 6 0 C o r n e l i u s S a t t r o u 73 L u d v ig Q u i s t 71 R a sm u s B o e b e r g 73 T o l d e r B igum M ic a e l R a n d e r 71 s E n k e 73 T o m as F r i i s 71 l 8 o l s E n k e P e d e r H e n r i k s e n S k i p p e r C r i s t e n L i e b r o t o > 78 " S n e d k e r 8 79 D r e j e r A. A n d e r s e n 9 78 S m edem. C. C o r f i t z e n Ï S k i p p e r W e s t s E n k e L i e u t n a n t v o n M o r t e n s e n E n k e f r u M o r t e n s e n l B r o g a d e 1? (v æ k ) B r o g a d e 19 (v æ k ) ( K u l l i n g g a d e l ) 5 0 O lu f M ø rc B i l l e d u g g e r ll* i O l u f M ø rc, og S k i b s b y g C o r n e l i u s S a t t r o u ** C o r n e l i u s S a t t r o u g e r 70 N i e l s P o u l s e n S k i p p e r t i l n r R a sm u s J e n s e n R e n d e m e s te r 1 8 a f r a n r. I o o M a rc u s M a d s e n S k i p p e r o o B l o k k e d r e j e r R s. J u u l 1 2 o 77 S k i p p e r N. Z a c a r i a s s e n A. J. B an g B r o g a d e 21 B r o g a d e J o c u m J ø r g e n s e n B a g e r 98 H a n s R i d d e r Madam A lb e rg 5 8 A n d e r s A l b e r g Madam A l b i e r g D e g n e n T u g e R e b s i. A. J e n s e n a 6 4 a Skom. P. H y b e l R a s m u s s e r S n e d k e r J o. C. R o g e n K øbm. R. J. H o rn e m a n n

25 m a t r. - n r. a qj»s 0J tö COCD CO3 (X CDCX B r o g a d e 25 B r o g a d e 25 3 ( H a n s T o r d s e n 96 H ans T o r d s e n 97 J ø r g. S ø r e n s e n s E n k e 96 H e n d r. J o. H y l d t o f t 56 M adam A l b e r g 54 A n d e rs A l b e r g 56 A n d e r s A l b e r g n M adam A l b i e r g 54 Madam A l b i e r g l 8 o l K øbm and J.M. K r ø y e r K øbm and J.M. K r ø y e r 124 o " 1s E n k e ' s E n k e K øbm and J a c o b K r ø y e r K øbm and J a c o b K r ø y e r " G.K. R i b e r " G.K. R i b e r B r o c a d e (v æ k b a n e n ) 95 C r. R a s m u s s e n B a g e r 94 0 F r i d e r i c v o n B u c w a ld 95 R a sm u s C r i s t e n s e n B a g e r 94 0 R asm u s C r i s t e n s e n B a g e r 52 F r u B r i n c 51 t i l n r > 52 T o l d e r l a u r b e r g 52 O l u f L y n g e I T o l d c a s s e r e r L a u r b e r g H e r r e d s f g d < C r i s t e n s e n O d e n s e a d l. J o m f r u k l o s t e r J æ g e r m e s t e r S e e s t e d f r a n r H a t t e m a g e r J.M. L a n g e R e b s l a g e r A. J e n s e n B r o g a d e 29 B r o c a d e H a n s T o r d s e n 92 S a m u e l H e r t e l 93 0 H e n d r i c A l s i n g H e n d r ic A l s i n g 51 H a n s J ø r g. L a r s e n R e b s. 49 Madam N i s s e n C o n t r o l l e u r M y re 51 " ' s E n k e L a r s D a a g ø e I I n s p e c t e u r B oye P e t e r B a a g ø e R e b s l a g e r P r o p r i e t æ r B e rg t C. B aa g ø e Madam Tom m erup I a R e b s l a g e r A. J e n s e n 6 l 4 54 M a rie L a r s e n J o m f r u R. R a s m u s s e n

26 (S 0-3 O 3 tj oj O O? (0 O 3 O cx D. B r o g a d e 33 3 «3 B r o g a d e 35 *1»-» 92 S a m u e l H e r t e l 92 H e n d r i c A l s i n g 47 C r i s t e n K n u d s e n R a sm u s E i l e r s e n I K øbm and R ye " N.B. C le m m e n s e n f r a n r a 4 9 a B ø d k e r S im o n K n u d s e n J. L i n d e g a a r d K o b b e rs m e d a 4 9 a a 4 9 a B a g e r M e y e r B r o g a d e 37 B r o g a d e S I. S im o n H e l l e v a d s 91 S I. S im o n H e l l e v a d s B ø rn 91 S im o n C le m m e n s e n 91 S im o n C le m m e n s e n 42 H a n s H e n r i k A n d e r s e n 41 C r i s t o p e r Dam S im o n R ye 4 l S im o n R ye I ' N i e l s R in g N i e l s R in g M adam e R ye 1 3 o M adam e R ye a 4 7 a K øbm and H.B. R i b e r 1 3 o t 47 S p æ k ø k e r N. A n d e r s e n a 4 7 a 1 3 o t 47 Gumme K. R i b e r a 4 7 a Gumme K. R i b e r 1 3 o t F i g. 2. B r o g a d e 37» g å r d p a r t i

27 B O P? CL 3 a B r o c a d e 2 m a t r.- n r H a n s P o u l s e n 121 N i e l s C r i s t e n s e n F a a - 79 S ø r e n C i n a f a r e r b o r g 79 C r i s t i a n H e l l e v a d l 8 o l Gumme B r a n d t S k i p p e r R.P. B a a g ø e K øbrand 2 < 8 9 f r a n r. 6, a 8 7 a S k i p p e r C r. R a s m u s s e n P r o p r i e t æ r - A. D o n s 1 a 8 7 a 2 89 E n k e n C a r o l i n e M a d s e n 1 a 8 7 a S m a a k ø r e r J e n s P e d e r s e n b 93 K øbm and B r o g a d e 6 B r o g a d e H a n s P o u l s e n H a n s P o u l s e n 1 21 N i e l s C r. F a a b o r g M o u r i t s H a n s e n 77 H a n s C r. M e n te 75 H a n s M o u r i t z e n 77 E l i a s M ende M u r m e s te r 75.i i g E n k e M o u r i t z H a n s e n I T o m as W e s t F æ rg e m a n d Il i s E n k e ' K nud M o u r i t s e n V æ v e r 1 S k i p p e r l l o S e j l m a g e r N. W est l l o 86. s l l o 86 E n k e 1 87 l l o 86 S e j l m a g e r P.M. J e n s e n " T. H a n s e n B r o g a d e l o B r o g a d e H a n s P o u l s e n P o u l H a n s e n s E n k e 72 J ø r g e n L i n d e g a a r d s I 72 A n d e r s R om an S k r æ d e r f r a n r. 1 2, I b L a r s M ø l l e r S k i b s b y g g e r a S k r æ d e r A. B ang I I I P r o c u r a t o r N. J e n s e n

28 d. U G ru n d - s l. m a t r.- n r. 1 B r a n d - 1 B r o g a d e 14 m a t r. - n r B r o g a d e l f r a n r « V æ g te r S ø r e n P o u l s e n 8 0 f r a n r. l S ty r m. H a n s C r. H a n s e n S k o m a g e r C r. L e n t z l o 5 a 7 4 a S m edem. C ø f f i t z e n l o 5 a 7 4 a B l o k k e d r. C r. G u d b je r g B r o g a d e 18 B r o g a d e 2o ( j ø r n e t a f G å s e t o r v e t ) ( m i d t f o r G å s e t o r v e t ) 1 24 J o a n P e i t e r s e n S t r u c J o. P. S t r u c T o l d e r o 124 N i e l s C r. T i n g b e r g E r i c S t o c k e b e c H aam. 68 P e t e r H u n d o rp G u ld s m e d 67 J a c o b L i n d e g a a r d S k o m a g e r ii J e n s T ø r s l e w S k r æ d e r R e n d e m e s te r C r. G ud - 67 " ' s E n k e I 0 5 B l o k k e d r. b j e r g l o 4 C r i s t i a n L i n d e g a a r d I ' s E nke lo 4 73 I l o I lo D a t a i l l i s t H. P e d e r s e n S k o m a g e r C r. H a n s e n B r o g a d e 22 B r o g a d e 24 ( j ø r n e t a f R ø v e n ) 125 J a c o b G l a r m e s t e r J a c o b C o r t s e n 125 P e d e r J ø r g. L i n d e g a a r d H e n r i c L i n d e g a a r d 61 P e d e r T r e l l u n d 88 A n d e r s P e d e r s e n S kom J o m f r u T r e l l u n d P o u l K n u d s e n I0 3 lo Købm. L. J ø r g e n s e n I lo I " ' s E n k e l o 2 67 H a n d e l s b e t j. J a c o b K r ø y e r I l o 2 67 K øbm and N. A. K r ø y e r

29 B O ID ï i Cb 3 O? B r o g a d e 26 m a t r. - n r B r o g a d e J a c o b C o r t z e n L u c a s C r i s t e n s e n L e o n a r d t H a t t e m a g e r l? 6 l 60 R a sm u s B r y l l e 59 P e d e r Q u i s t 60 N i e l s K a a s P r o c u r a t o r T o f t g a a r d P e d e r R a s m u s s e n 59 J ø r g. K l i n g e n b e r g B a g e r b S im o n A n d e r s e n R a sm u s R a s m u s s e n P o t t e ' s E n k e l o i m a g e r l o o B a g e r J o a n F l i n d t l o i 66 ' s E n k e l o o 65 l o i 66 l o o 65 l o i 66 S k i p p e r W i n t e r l o o 65 P e t e r M a d s e n R e s t a u r a t ø r C. S im o n s e n B r o g a d e 3o B r o g a d e L u c a s C r i s t e n s e n 131 E r i c H a t t e m a g e r H a n s Q u i s t 131 H a n s E r i c s e n H a t t e m a g e r 5 7 P e d e r Q u i s t 55 E r i c P e d e r s e n Sm ed 5 7 H e n r i c C r i s t e n s e n 55 S ø r e n K a a s P o t t e m a g e r 57 H e n r i c K n u d s e n I " s E n k e R a sm u s P e d e r s e n P o t t e m a g. 99 i A v ls m a n d S ø r e n H a n s e n " ' s E n k e S k i b s r e d e r S. M ø l l e r M æ g le r v. d. H ude B r o g a d e (v æ k - b a n e n ) B r o g a d e (v æ k - b a n e n ) A l e x a n d e r B an g S I. P.D a m k ie r s A r v i n g e r P e t e r M a d tz e n E l l e n S I. A n d e r s P o u l O l u f J a c o b s e n s E n k e P e d e r H a t t e m a g e r s e n s 50 J e s p e r H a n s e n 53 H a n s M a r c u s s e n Sm ed H a n s J e s p e r s e n Sm ed 50 C o n t r o l e u r B y g v r a a e 53 P o u l M o r t e n s e n Sm ed 50 K a m m e rra a d T e r s l e f f I o 51 H a n s A n d e r s e n S l a g t e r E r i k L. S t a a g e r u p Sm ed 5 57 M ic e l P e d e r s e n Sm edem. J e n s P. P e t e r s e n lia n s N i e l s e n S m edem. N.C. H a n s e n

30 2 â 5 Q 4? et 9 O? W B r o g a d e 34 S O P 4 cx S n B ro -e a d e P e t e r M a d tz e n O l u f J a c o b s e n s E n k e 48 C r i s t i a n H a t t e m a g e r H a n s C r i s t i a n s e n oa H e n r i c P e d e r s e n S kom S n e d k e r R o g e n T ø m r. H.C. T o m se n W int-> 1 8 ^ " e r G ø r t l e r V i l l a u m e S k r æ d e r R. C r i s t e n s e n " 1s E n k e B r o g a d e 38 B r o g a d e 4 o H a n s N i e l s e n S k o m a g e r H a n s N i e l s e n S k o m a g e r I 3 S H a n s J ø r g e ; OJmand ' s E n k e K a r e n 96 J ø r g e n M i c e l s e n D y c e r 95 T y g e C o r n e l i u s s e n S a t r o u 96 P o t t e m a g e r 95 A n d e r s H a n s e n S k i p p e r J o a c i m M e y e r J ø d e I W il e lm K a a s " s E n k e M ic e l H a r r i s o n S k i p p e r H a n s C r i s t e n s e n P o tm K øbm and M.D. M e y e r u S m e d e m e s te r N. W e st S k r æ d e r J o. J e n s e n P e r S im o n s e n s A r v i n g e r P e r S im o n s e n s A r v i n g e r N i e l s R a s m u s s e n P o t t e m R a sm u s J e n s e n B a g e r 99 H a n s S c a a n i n g S l a g t e r 93 J ø r g e n G r a a e s E n k e 99 P e d e r L i n d e g a a r d 93 L a r s G ra a e H a n s P e d e r s e n S k i p p e r o J ø r g e n G ra a e 91 J e r n a n d l e r o o G a r v e r J. A lb e c 9 o o o H a a r s k j æ r e r H.W. K r a g 9 o o o B r y g g e r R. L a r s e n

31 B a 9 n î tx 3 O *1 >- F r e d e r i k s ø e n 9 O 9 Î S 0* 3 O 1 F r e d e r i k s c i p n 2< l o i S v e n d b o r g H a v n e k a s s e l o 2 S v e n d b o r g H a v n e k a s s e K o g e - o g T j æ r e u s F r e d e r i k s ø e n F r e d e r i k s ø e n J I 0 3 S a l t r a f f i n a d e r i S k i b s r e d e r S. M ø l l e r l o 4 V a g e r i n s p e k t i o n e n G r u b b e m ø l l e v e j G r u b b e m ø l l e v e j l o n u v æ k : P - p l a d s ( ) P e d e r R a s m u s s e n S k i p p e r L a r s L a r s e n S n e d k e r J e n s H a n s e n G r u b b e m ø l l e v e j 1 2 G r u b b e m ø l l e v e j S B y b u d T s. R a s m u s s e n d ø i l e r 0. L a r s e n l ø l l e r P. P. L a r s e n J " > 2 5,6 2 3 " F i g. 3. B r o g a d e, p o r t b j æ l k e.

32 P S B 0» 3 O? M (D H æ 0 O S 0 q, 3 F r u e s t r æ d e s v d s b o. 3» t ø 1 D (D D 3 O O. 3 F r u p f r æ d p s y d R a m s e r r e d C l o s t e r k i r k e n s 2 b o d e r K nud J e n s e n B y s k r i v e r F C a p i t a i n v o n D e d e n F 1 6 C a p i t a i n v o n D e d e n 275 C r. M a d s e n G r a a e C r. M a d s e n G ra a e l 8 o l < d e l t K øbm and S im o n R ye a K øbm and M ads H a n s e n N i c o l a i B ø r g e s e n 9 B a g e r Z e u t e n K lu b v æ r t 9b t M u r e r m e s t e r L a n g e s E n k e 9b t 353 Madam B ø r g e s e n 9b t S k r æ d e r H e n r i c s e n F r u e s o g n s P r æ s t e b o l i g l o V æ v e r M ø l l e r F r u e s t r æ d e 1 F r u e s t r æ d e L a u r i d s J ø r g e n s e n L a u r i d s J ø r g e n s e n F 1 9 K a m m e r ju n k e r K r a g F 19 K a m m e rju n k e r K ra g 274 C r. B a g e r P r o c u r a t o r Madam L y n g b y e V a l e n t i n M i c a e l s e n M a jo r S c e e l M u l l e r u p C r i s t e n B ø r g e s e n K a m m e r e rre S c e e l M a jo r v o n W e s te n I a N i c o l a i B ø r g e s e n N i c o l a i B ø r g e s e n a " ' s E n k e " ' s E n k e a 352 M adam B ø r g e s e n Madam B ø r g e s e n a S k i p p e r N i c o l a i B ø r g e s e S k i p p e r N i c o l a i B ø r g e s e n F r u e s t r æ d e 5 1 F r u e s t r æ d e J e n s S k r æ d e r - J e p S im o n M e e S I. H a n s C l a u s e n s F 2 o -2 1 M o r t. N i e l s e n - P o u l - L a n - F 2 2 N i e l s D l u f s e n s E n k e M adam L y n g b y e a ii Madam L y n g b y e M a jo r S c e e l M u l l e r u p M a jo r S c e e l M a jo r v o n W e s te n M a jo r v o n W e s te n I a N i c o l a i B ø r g e s e n F r u e a K øbm. M o r te n P e t e r s e n s E n k e M adam B ø r g e s e n » M adam D. B ø r g e s e n S k i p p e r N i c o l a i B ø r g s e n K om m unens R e a l s k o l e

33 ø 0 p Ï B 0. 3 æ? M F r u e s t r æ d e 7 m a t r. - n r F r u e s t r æ d e S a n d e r L a u r s e n S a n d e r L a u r s e n F 23 E r n s t L a u r s e n F 23 E r n s t L a u r s e n P e d e r Sm ed A n d e r s R a s m u s s e n H a n s P e d e r s e n Sm ed 28*1 H e n d r i c F i c * *1 l 8 o l M o r te n P e d e r s e n Sm ed 28* M ads K n u d s e n S n e d k e r o M adame L o s e 28* K a s s e r e r L o s e s E n k e 221 3*18 1, 3* * * *18 J o m f r u R a s m u s s e n S v e n d b o r g B o r g e r f o r e n i n g S n e d k e r H.C. J a c o b s e n * ( n e d r e v e t : T e a t e r g a d e ) F r u e s t r æ d e 7 F r u e s t r æ d e F r u e K i r k e s H a u g e P r æ s t e g a a r d s a v e F 24 0 E r n s t L a u r s e n F N i e l s C a r l S im o n s e n M u J o a n A n t o n y s i c u s 281 A l b r e c t J e n s N i e l s e n M adam e S im o n s e n I M u s i c a n t S im o n s e n T øm m erm and N i e l s J e n s e n S t a d s m u s i c a n t S im o n s e n P o s t m e s t e r S y b e r g 2 2 o *i o 3*t5 C a p t a i n S im o n s e n V æ v er J e n s H a r t v i g 18* o 3*i5 O r g a n i s t K u g l e r o 3*t o F r u e s t r æ d e F r u e s t r æ d e V o r F r u e P r æ s t e g a a r d L a u r i d s S a n d e r s e n S n e d k e r F 25 F 27 J e n s L a u r i d s e n H a n s S n e d k e r O l l e L a n g k i l d e P o u l J e n s e n S k r æ d e r P o u l F l i n d t S k r æ d e r S o g n e p r æ s t H r. K n u d s e n Købm. Gumme K rø y e r 215 " B edem and 3*il 3 4 o 216 3*il o K fanner Z a c a r i a s s e n 18*» *il S v e n d b o r g K om m unes A r ^ o J o m f r u L a c o p p id a n 'H 1 b e j d s a n s t a l t o * F u ld m. F.A. S im o n s e n g 331 *126 S y g e u s

34 j e B O tö *1 Ob 9 O *1 H» F r u e s t r æ d e 15 m a t r.- n r 181 H a n s M o r t e n s e n S k o m a g e r A n d. J ø r g e n s e n C o r p o r a l F 28 L a u r i d s H a n s e n F e l b e r e d. F 2 9 C l a u s F l i n d t s E n k e M o r te n J ø r g e n s e n H a n d s k e m a g e r K a r e n C a r s t e n s H a n s M a t i a s e n S k o m a g e r C r i s t i a n L a r s e n Sm ed " s E n k e I C r. A n d e r s e n s E n k e ii ii J ø r g e n J o a n s e n Sm ad J ø r g e n J o a n s e n Sm ed b 'l o i D ø r s t e n b i n d e r J e n s e n F r u e s t r æ d e 19 F r u e s t r æ d e A n d e r s J ø r g e n s e n C o r p r L a r s J ø r g e n s e n F 2 9 C l a u s F l i n d t s E n k e F K a m m e r e rre K ra g 261 H o l g e r L i n d e g a a r d S k o m g C r i s t i a n G r a a e Madame G ra a e P e d e r L i n d e g a a r d N i e l s H e l t J o m f r u I n g e b o r g B r a n d t I S k o m a g e r P e d e r P o u l s e n S k r æ d e r B reum P a s t o r B o n d o S n e d k e r C. R a s m u s s e n M u re rm. P o u l A n d e r s e n G l a r m e s t e r P o u l s e n L æ ge M ø lm a rk S k r. F. E r i k s e n s E n k e B o g a n d l e r Worm s e n e r e t e a t e r, n u n e d r e v e t. F r u e s t r æ d e 2 F r u e s t r æ d e I a 331 Sm ed H.H. B e r t e l s e n B y g g e t M u r e r m e s t e r P. A n d e r s e n " 1s E n k e

35 m a t r.- n r. F r u e s t r æ d e 8 3 Q» *1? Q* S n F r u e s t r æ d e l o H a n s G e n s s r a a r 167 H a n s G e n s s m a r F13 B e r n t C r i s t o f f e r s e n F13 O t t o S n e d k e r P a r y k m a g e r D a l S m id t G r e g e r s S n e d k e r L a r s J ø r g e n s e n M adam e D a l R o k k e d r e j e r 1 fio l C a r l C r. P e d e r s e n B e n d r e j e r A n d. P e d e r s e n M a le r T r a b o l t N i e l s H a n s e n S k i b s k a r l S p æ k ø k e r S p æ k ø k e r J e n s J ø r g e n Søm and l ô M u re rm, C a l l e s E n k e B ø d k e r H. A r e n d s e n S k o m a g e r M a n c k e s A r v i n g - F r u e s t r æ d e 12 F r u e s t r æ d e 1^ R u b e k K a a s e s H a u g e F 12 ( u n d e r p r æ s t e g å r d e n ) a A r b e jd s m a n d J. F l i n d t d e l a f M ø l l e r g a d e 35 F r u e K i r k e s t r æ d e 4 F r u e K i r k e s t r æ d e 6 f r a F r u e s t r æ d e o6 C a r l C r. P e d e r s e n b 327 J o m f r u M o n ra d a 326 G u ld s m e d S ø r e n B o n d o 286 R a sm u s R a s m u s s e n 285 B e r t u s H a n s e n ' s E n k e R a sm u s N i e l s e n n " ' s E n k e S ø m an d P e t e r S e l t z

36 34 B O JD f Î B cx 3 <D B r a n d -! F æ r g e v e j E je r m a t r. - n r F e e re e v e i 2 E je r n u K u l l i n g g a d e ll6 S l a g t e r H.M. H a n s e n ( ) M u re r P o u l A n d e r s e n S k i p p. H. M o u r i t z e n F æ r g e v e j F æ r g e v e j 6-8 l o 6 o 7 a a l* il ( ) M u re r P o u l A n d e r s e n S k i p p e r H a n s H a n s e n a l 4 o Søm. H a n s S t a a k F æ r g e v e j l o F æ r g e v e j 12 ] ( ) M urm. P o u l A n d e r s e n S k p. P.H. G a m m e lg a a rd a o ( ) S k i p p. L a r s N i e l s e n F æ r g e v e j 1 ^ F æ r g e v e j 2o N a v i g a t i o n s s k o l e n o a 136 S øm and K nud F r e d e r i k s e n F æ r g r v e j l 8 F æ r e e v e i 2o ( ) F i s k e r G e r t R. K o i K o o l " K o ld ( ) T ø m r e r C r. N i e l s e n

37 B O CDV Ï B *1 3 Œ? r F æ r s e v e i 22 m a t r. - n r 35 ] C 27 18* a a ( ) S øm and R a sm u s N i e l s e n b b ( ) D a g i. F r. C r. H a n s e n S ø m an d H a n s O l s e n F æ r g e v e j 26 F æ r g e v e j o ( I ) T ø m r e r H. S t e e n S øm and J a c o b C l a u s e n a a ( ) T ø m r e r J e n s S t e e n S k o m a g e r J ø r g e n S tr ø m F æ r g e v e j 3 F æ r g e v e j a b b ( I ) S kom. F r e d r. J a c o b s e n S k i p p. C r. E i l e r s e n 7 4 o F æ rg e m a n d S c u l t z 's " E n k e F æ r g e s t e d e t S t a m u s e t T o r s e n g F i g. 4. S t r æ d e v e d S k a t t e r g a d e

38 36 B Q O Î B G e r r i t s g a d e " 1 " G rund- e l. m a t r.- n r G e r r i t s g a d e 7 ( p å f o r t o v og k i r k e g å r d ) 52 J o a n J e n s e n H y l d t o f t 21 0 H e n d r i c B ø d k e r 52 1! 21 0 H a n s F r i c S o g n e p r æ s t 37 M a n d e ru p J ø r g e n s e n 3o M adam e B o r r i n g 37 V e j e r og M a a l e r 3o 37 «3o H e rm a n B o r r i n g 37 M ads H a n s e n K øbm and 3 l 8 o l ir N i c o l a i S o g n s P r æ s t e b o l i g H ans M adsen Gumme M a d se n i o 4ö G æ s t g i v e r J. G. P r o b s t G e r r i t s g a d e 9 G e r r i t s c r a d e 2o F r i d e r i c C l a u s e n F e l b. 19 H a n s P e r s e n B a g e r 2o H a n s F r i c S o g n e p r æ s t 19 H a n s P e d e r s e n 27 J e n s N y b o rg P r o c u r a t o r 27 J e n s N y b o rg P o u l M a d s e n S k i p p e r 27 P o u l M a d s e n S k i p p e r I a 29 S v e n d S v e n d s e n S k o f l i k k e r M ads P e d e r s e n S p æ k ø k e r 2 7 a 33 " s E n k e , 31 3o V D r e j e r A l b e r t G r o t S k o m a g e r R. F r a n t z e n B l i k k e n s l. C. J e n s e n 53 3o ii o G e r r i t s g a d e 13 G e r r i t s g a d e R a sm u s P e r s e n R a a d m a n d 17 B e r e n d t G i e r t s e n S k o m a g e r 18 R a sm u s J e n s e n B a g e r 17 N i e l s M o r te n s e n 25 L a u r. B a r t o l o m. F l i n d t 24 M adam e F 1 i n d t 24 H a n s P e d e r s e n H a e m a g " e r 23 N i e l s R a s m u s s e n B ø d k e r I D a g l e j e r H. A n d e r s e n i« n E r i k Gudm e " 54 T ø g e r s E n k e D a g l e j e r H. A n d e r s e n 27 1, N a a le m a g e r H a u p tm a n n B l i k k e n s l a g e r J e n s e n D r e j e r A l b e r t G r o t B ø d k e r C r. Gudme o 29 S k r æ d e r H.C. Q u i s t

39 5 O (D Ï S Cb i 1 3 O? G e r r i t s.ç a d e 17 m a t r.- n r G e r r i t s g a d e M a re n S I. J ø r g. R a s m u s - 16 K nud G r a a e R aadm a.nd s e n 2o A n d e r s J e n s e n 2o P e d e r R a s m u s s e n 2o M adam e H v id 2o H. P o u l s e n N ø r r e g a a r d l 8 o l 2o 22 R asm. P e d e r s e n F i c S k p o 25 U rm a g e r H o f f g a a r d 56 f r a n r. 17 I S k o m a g e r L. H a n s e n " ' s E n k e 5 6 a a a * G e r r i t s g a d e 21 G e r r i t s g a d e L a u r i d s J ø r g e n s e n 14 J ø r g e n M uus 15 C r i s t o p e r F e l b e r e d e r 14 C r i s t o p e r F e l b e r e d e r C r i s t i a n H o c w a le n s E nke M a t i a s J o a n s e n C le C r i s t i a n s e n (B o n d o ) o a 26 H a n s R a s m u s s e n B r æ n d e Gomme C r. B o n d o 57 H a n s R a s m u s s e n, v i n s k a r l D a g l e j e r 18 P o t t e m a g e r J. D u c k e r t S a d e lm a g e r R ü tz o u S n e d k e r J. C. R o g e n o G e r r i t s g a d e 25 G e r r i t s g a d e De f a t t i g e s k o l e b ø r n 12 S im o n P e d e r s e n R i i s e 13 0 J o s. N i e l s e n T o l d e r 12 J o s N i e l s e n F r i i s 1764 Gomme Gom m esen 14 Gomme Gom m esen O le C r i s t i a n s e n 13 O le C r i s t i a n s e n Gomme C r. B o n d o Gomme C r. B o n d o B a g e r F r. T u g e 14 K øbm and L im e 5 9 a b a 15 " s E nke 59b 14 K øbm and W andel 5 9 a b ,

40 38 B O (D Ï B 0. 3 O? G e r r i t s z a d e A 3 CJ (D n? g 0. 3 A G e r r i t s g a d e 31 l o 0 H r. G r e g e r s A r v i n g e r B e r n t W e s s e l s B ø rn 9 R e n t e m e s t e r M ø l l e r l o - l l N i e l s R a s m u s s e n 9 O t t o M a d s e n W e s t R a sm u s N i e l s e n 9 M a g i s t e r R e i e r s e n A n d e r s G r a a e 9 ' s E n k e 9 B y s k r i v e r J a n t z e n x 9 B e r t e l K l i n g e n b e r g l 8 o l 12 C r i s t i a n Q u i s t 9 9 C r i s t i a n Q u i s t P e t e r B o n d o F o r p a g t e r 9 a 9 L a r s A n d e r s e n V o g n m an d 60 " ' s A r v i n g e r 61 J ø r g. J ø r g e n s e n M ø l l e r - 12 K øbm and M. L i m e l o s v e n d l o ii l o K øbm and W a n d e l 61 l o F a r v e r L u n d l o G e r r i t s g a d e 33 G e r r i t s g a d e 35 1 P e i t e r J e s p e r s e n 1 E v a r t N i e l s e n F r i i s 7 M adam e H v i i d J o s. U l d a l l B y f o g e d I 7 7 o g L a n d sd o m m e r 9 a l o?o r v a l t e r N i e l s e n O b e r s t v o n B u lo w 9b l o J u s t i t s r a a d H a s t e G æ s t g i v e r L a c o p p id a n 63 4 O b e r s t v o n B ü lo w 62 8 '* W a n d a ll 63 4 K øbm and L. B a a g ø e ' s E n k e A08 7 I i o t e l e j e r H a n s W a n d a ll A06 2 G e r r i t s g a d e 37 I I L a n d b o g å r d e n B y s k r i v e r P e d e r B e c B y f o g e d H r. S t e e n v i n k e l I n s p e c t e u r G r o t F o r v a l t e r J ø r g. H a n s e n P. J u u l & B y s k r i v e r B a g e r C a n c e l l i e r a a d B ru u n H e r r e d s f o g e d " 64 1 J u s t i t s r a a d P r o c u r a t o r J e n s e n s E n k e F i g.. S k a t t e r g a d e 3»

41 B O p! ex 3 O»1 H* G e r r i t s g a d e 2 m a t r.- n r G e r r i t s g a d e ( d e l a f 2 ) 3 9 ( o g M ø l l e r g a d e 1 ) 0 N i c o l a i k i r k e s t o a v e r 24 0 J e n s H a n s e n F æ rg e m a n d 38 H a n s R a s m u s s e n 38 Madam R a s m u s s e n l 8 o l 38 4o B e r t e l R i b e r a 93 H a n d s k e m a g e r T o m se n G l a r m e s t e r T o r p K øbm and P. R i b e r " ' s E n k e o G e r r i t s g a d e 4 G e r r i t s g a d e 6 25 P o u l C r i s t e n s e n 26 J a c o b J e n s e n S a m s in g 25 J e n s H a n s e n F æ rg e m a n d 26 R a sm u s H a n s e n B yen 35 E r ic Gudme 36 E r i c L i n d a l G u ld s m e d S ø r e n B o n d o I C r. L a r s e n B ø d k e r C. H j o r t o l m T o b a k s p i n d J. P e r l e b e r g S k o m a g e r 88 H a n d s k e m a g e r T o m se n 8 7 S t e n d e l 41 4o J. P e r l e b e r g " s E n k e 87 4o 1 8 V o S k ræ d e r P e t e r P e t e r s e n o G e r r i t s g a d e 8 G e r r i t s g a d e l o 26 J a c o b J e n s e n S a m s in g 27 C r. D a n i e l s e n F e l b e r e d e r 26 R asm u s H a n s e n 27 H a n s B r a n d t S k o m a g e r 39 H a n s L i n d e g a a r d S k o m a g. 33 M o r te n H e n r i k s e n S k r æ d. 39 H a n s H a n s e n L i n d e g a a r d 33 1s E n k e 3^ J o a n N i e b e r g C o n t r o l l e u r S c i ø t z 33 A l b r e c t M o r t e n s e n M adam e S c i ø t z o M adam e M o u r i t z N i c o l a i F o g M a le r 86 M a le r F o g s E n k e 85 s E n k e M a le r F i c j u n Læ ge M ø lm a rk M a le rm. J. C. F i c j u n

42 5 O p? n. 3 ffi I 1 x * bd p a CL 3 i G e r r i t s g a d e 1 2 m a t r. - n r G r u n d - e l. G e r r i t s g a d e la 28 N i e l s H a n s e n S l y t t e r 29 P e d e r J a c o b s 28 N i e l s H a n s e n L i n d e g a a r d 29 C r i s t e n S c m e c e l 32 IT 31 J o a n R ab e 32 C r. L i n d e g a a r d 31 " ' s E n k e D i t l e v R ab e l 8 o l H a n s R a s m u s s e fi T u r ø e G a r v e r D. K y l S kom. H e n d r i c L i n d e g a a r d II E K øbm and W.B. W u lf f F a r v e r F a b r i c i u s J a c o b E f ii s e n E Ao ii G e r r i t s g a d e 16 G e r r i t s g a d e l 8 34 B o r g m e s t e r P e d e r H a n s e n 35 A n d e r s N i e l s e n S k r æ d e r 3 'i M a re n S I. G a m a l i e l s 35 J ø r g. P e d. L a c c o p i d a n 29 H a n s C l a u s e n 28 P e d e r M o r t e n s e n M adam e R e im e r H a n s M a d se n 29 P e t e r A n d e r s e n I ii M adam A n d e r s e n K øbm and C a r r e 81 S k o m a g e r P e d e r E g e s k o v 33 A.H. C a r r e K øbm and C r. B a r f o e d K øbm and C r. B a r f o e d ^ G e r r i t s g a d e 2o G e r r i t s g a d o P9 36 H a n s N i e l s e n S m id z 36 J ø r g. P e d. L a c o p p id a n 26 K nud G r a a e 26 K nud G r a a e 26 B irk e d o m m e r H ie r o n y m u s 25 " ' s E n k e 1 / 8 l 26 A n d r e a s T o f t g a a r d P r o c u 25 G i e r a r d K iø g e 26 - r a t o r 25 " ' s E n k e A s s e s s o r N e lle m a n f r a n r. 2 o I J u s t i t s r a a d C ro n e 29b S k r æ d e r H. M ø l l e r 29 J o a n n e s A l b i e r c 8 0 c 29b D a v id M e y e r 8 0 a 29 C o m m is s io n æ r C r. T u g e 8 0 c 2 9 b B o g a n d l e r P. B r a n d t 8 0 a 29 E n k e f r u R a l n c 29b 8 0 a 29 G u ld s m e d D r e y e r

43 B O P M Ob 3 a 4 -» G e r r i t s g a d e m a t r. - n r G r u n d - e l. X 03 *1 3 CL 3 G e r r i t s g a d e M a re n S I. P e r. F e l b e r ^. s 38 S im o n R a s m u s s e n 37 J e n s S ø f r e n s e n F e l b r. 38 M a r t i n u s A r l o d t B y fo g e d 23 F r e d e r i k S im o n s e n 22 P e d e r M ø l l e r S t o l e m a g e r C l a u s B a g e r P e d e r M a t i a s e n 22 S t e f f e n L a n g e S k o m a g e r 21 O t t e H a n s e n V ognm and l 8 o l Ö D r e j e r C r i s t o f f e r 79 P o u l R a s m u s s e n S k o m a g e r 78 " T æ gge II 25 18A II D r e j e r J o a c im T æ gge * Skom. J. C. R a s m u s s e g S j^ e G e r r i t s g a d e 28 G e r r i t s g a d e 3 39 B o rg n is t'. J e n s M a d s e n 4o V o l d b o r r i g S k i p p e r s 39 M a tz T ø n n e s e n 4o P o u l H a n s e n s E n k e 2o A n d e r s J e n s e n 19 C l a u s R a s m u s s e n B a g e r C la u s B a g e r H e n r i c F i c 18 R a sm u s C l a u s e n B a g e r A n t o n Z i e g l e r 18 P e d e r N i e l s e n B a g e r I 19 2o K øbm and J a c o b H a n s e n D a v id M e ie r P e d e r N i e l s e n M ø l l e r o D o c t o r Z i e g l e r 76 2o " s A r v in g - e r 18* K øbm and G r ø n v a l d 76 2o B a g e r m e s t e r P e t e r s e n J ø r g e n F o g 76 2o R. G u d b je r g P o u l W ig g e r s *i3o 21 G æ s tg. C r. P e t e r s e n g ^ ^ (v æ k ) G e r r i t s c a d e J o a n P e i t e r s e n S t r u c 42 J o a n B r o c k d o r f B a r t s k i e r 41 V i t a B e r i n g 42 H a n s J e s p e r s e n S k o m a g e r C r. O l u f s e n 16 s E n k e R asm. A n d e r s e n F e l b e r e d e r G re v A l e f e l d t H a n s R a s m u s s e n I G u s t a v S c e e l K obber*» N i e l s H a n s e n o " sm ed *1 J o s. Z e n t c r a f S k r æ d e r B a l t a z a r S c e e l 7*i *i K øbm and G. P e t e r s e n 7* * R e d a k t ø r G. P e t e r s e n * S k r æ d e r S. J. S ø r e n s e n (v æ k )

44 42 m a t r. - n r. G e r r i t s g a d e 36 m a t r. - n r G p r r i t s g a ri p T 8 43 C r i s t e n H a t t e m a g e r 43 H a n s L a u r s e n R asm u s A n d e r s e n F e l b e r H a n s R a s m u s s e n l 8 o l n 15 N i e l s H a n s e n f r a n r. 36 I T o b a k s s p. B ø n n e ly k k e 7 3 b 1 6 a B r æ n d e v i n s k a r l H a n s N ie ; 7 3 a 16 H a n d s k e m a g e r E. R a n d r u p 7 3 b 1 6 a S n e d k e r D r e i e r s e n 7 3 a b 1 6 a H a t t e m a g e r J.M. L a n g e 7 3 a B u n tm a g e r F. A n d e r s e n G e r r i t s g a d e 4o G e r r i t s g a d e S ø f f r e n C o r t s e n 45 0 S ø f f r e n C o r t s e n 44 K nud T ro c m a n n P r æ s t 45 0 K nud T ro c m a n n i S k å r u p A n d e rs A a r s l e v l o H a n s T o r b i ø r n s e n 12 l o " 1s E n k e l o " ' s E n k e l o I C r i s t i a n Q u i s t l o C r i s t i a n Q u i s t L u d v ig Q u i s t l o 12 " ' s E n k e Gomme Q u i s t 13 K øbm and H.C. B r a n d t " ' s E n k e 71 L u d v i g Q u i s t K øbm and N. N e c k e lm a n n 4 2 o K øbm and C. F i c G e r r i t s g a d e 44 G e r r i t s g a d e J a c o b F r a n d s e n 46 N i e l s H a n s e n B a g e r * - t i l n r. 4 2, I f r a n r. 42 9a f r a n r. 4 8, I b K øbm and L.U. Q u i s t Madam A n d e r s e n

45 5 O {D H o. 3? H G e r r i t s s a d e 48 m a t r. - n r G e r r i t s c ra rle S ø f f r e n M o g e n s e n 51 P e i t e r J e s p e r s e n 49 P e d e r G r a a e 51 E v e r t N i e l s e n F r i i s 8 6 " ' s E n k e 8 L a r s A n d e r s e n B ed e m a n d 6 Il 1s II 8 " ' s E n k e 6 J o a n H a n d s k e m a g e r s E n k e 8 L a u r s P e d e r s e n E s p e 6 N i e l s S c a a n i n g S l a g t e r l 8 o l 8 8 Sm ed H a n s R a s m u s s e n P e d e r E s p e Sm ed 7 " ' s E n k e 70 9 " s E n k e 69 7 R a sm u s N i e l s e n s E n k e 70 9 R e b s l a g e r J e n s A n d e r s e n *1 8 " ' s E n k e *3 6 B a g e r J. L. Q u i s t G e r r i t s g a d e 5 2 G e r r i t s g a d e P e i t e r J e s p e r s e n 5o S ø f f r e n M o g e n s e n 51 O t t o M a d s e n W e st 50 J o a n S c a lk a m H a n d s k e m a g. 5 P e d e r A a r s l e v *i H a n s K y l l i n g B a g e r 5 1s E n k e *1 C r i s t i a n S c u l t z 5 *i A n d e r s H a n s e n 5 J o. A n d r. H a u p tm a n B e - *i S k o m a g e r I 5 5 t j e n t *1 *i J e n s A n d e r s e n R e b s l a g e r * B ø d k e r E. Gudme S m e d e m e s te r A. Gudme 68 6 S n e d k e r m. J. S. N i e l s e n *2 i 4 A.H. G udm es E nke G e r r i t s g a d e 56 G r a a e s v e j 3 M adame M o r s i n g 3 3 N i e l s A a r s l e v I 3 3 P e d e r J e n s e n J u u l K ø b m and B6 s A r v i n g e r 3 K øbm and H e rm a n A a r s l e f f ( ) 66 3 ' L a u r i t z J. B a a g ø e 18* J o a n n e s J e n s e n l o 3 i s E n k e

46 44 B O (D? Oi 3 æ G å s e s t r æ d e 3 9 CJ D CL O A i 1 G å s e s t r æ d e P e d e r G r a a e H a n s T o r b i ø r n s e n l 8 l 1 5 2» ' s E n k e C r i s t i a n Q u i s t l 8 o l ' s E n k e 333 Gumme Q u i s t 335 Gumme Q u i s t Gumme C r. Q u i s t L. U. Qu i s t G å s e s t r æ d e 7 G å s e s t r æ d e P e d e r B e c B y s k r i v e r H a n s T o r b i ø r n s e n E n k e C r i s t i a n Q u i s t I " E n k e Gumme Q u is t 183 i f r a n r. 8, 1 8 ^ 3 ( 1 8 ^ 3 ) i 338e l 8 ^ a a l 8 4 a b lffa a " ' s E n k e B l o k k e d r e j e r H a n s A n d e r - u s e n ( n e d r e v e t ) G å s e s t r æ d e 8 G å s e s t r æ d e (v æ k : m id t p å C e n tr u m - p l a d s ) H a n s T o r b i ø r n s e n s E nke R a sm u s K n u d s e n s E n k e K n u d R a s m u s s e n T ø m re r s E n k e V æ v er M o r te n K n u d s e n ( ) S ø m a n d J e n s H a n s e n F æ r g e k a r l o 2 3 7

47 B O CB Î S *1?* 3 (B? G å s e s t r æ d e m a t r. - n r G å s e s t r æ d e 1 4 c k o (v æ k : m i d t p å C e n t r u m - p l a d s ) Skom «J ø r g e n A n d e r s e n D a g l e j e r P. P e t e r s e n s E n k e D a g l e j e r M ads J e n s e n G a a r d m a n d L a r s L a r s e n K øbm and G. C r. Q u i s t G å s e s t r æ d e 1 4 c ] H a n s J ø r g e n s e n s E n k e ii G a a rd m a n d L a r s L a r s e n K øbm and G. C r. Q u i s t H a v n e p l a d s e n H a v n e p l a d s e n o b 97 G r o s s. H. J. R a s m u s s e n s p a k u s 3 a ( ) D en n y e T o l d b o d T o l d v æ s e n e t H a v n e p l a d s e n H a v n e p l a d s e n loo S k i b s b r o e n s M a t e r i a l u s n e d b r u d t H a v n e k a s s e n H a v n e f o g e d b o l i g 2 a 57*ta 8 9 a 99 f r a B r o g a d e M æ g le r T. N. S c y t t F i g. 6. G e r r i t s g a d e 2 7, p o r t b j æ l k e.

48 46 m a t r. - n r. H u l g a d e s n o r d l i g e s i d e, f r a V m od 0 H u lg a d e ( l ) G rund- e l. m a t r. - n r H u lg a d e ( 3 ) M a r ia L iz o w B i r t e G r y n k o n e s B oe E r i k H a t t e m a g e r F 8 0 C a s p e r F l i n d t FÔ2 +F83 -t E v e r t N i e l s e n F r i i s P e d e r H a n s e n Q u i s t N i e l s T o m a s e n W e st M adam e G r a a e Gumme G ra a e l 8 o l O le P e d e r s e n J e n s A n d e r s e n D a g l e j e r ^ «1 355 Gumme K r ø y e r 3 7 ^ V æ v e r H a n s C r i s t e n s e n a a G u ld s m e d E d s b e r g a a T ø m re r H. M o r t e n s e n a o Sm ed A.H. H uusom H u lg a d e ( 5 ) H u lg a d e ( 7 ) L a u r i d z T im m erm a n d F 8 4 C a s p e r F l i n d t M e l c i o r T o m se n H r. L a n d t i H e s s e l a g e r N i e l s M a g a a rd s E n k e f r a n r, ( 3 ) < b b M ic e l A n d e r s e n s E n k e b 373b u a b L a r s P e d e r s e n o R a sm u s H a n s e n s E n k e H u lg a d e ( 9 ) H u lg a d e ( ) C a s p e r A n d e r s e n s B ø rn 2 35 L u c a s M a d s e n F85 C a s p e r F l i n d t F 86 C a s p e r F l i n d t 283 R a sm u s S l a g t e r T y g e F r, T o p p L a r s P e d e r s e n S n e d k e r H e n r i c F i c ii o I 0 M ads R a s m u s s e n T ø m re r H a n s R a s m u s s e n s E n k e 357 T ø m re r J e n s P e d e r s e n o o 357? 7 1 R a sm u s R a s m u s s e n o 3 57 Q o B ø d k e r L a r s M ø l l e r s E n k e

49 m a tr. - n r. H u lg a d e s n o r d s i d e f o r t s a t H u lg a d e ( I 3 ) 5 0 td 4 CL 3 A H u lg a d e ( 1 5 ) 47 l 8 o l S l a g t e r J ø r g e n R a s m u s s e r P e d e r H a n s e n S n e d k e r K n u d s e n s E n k e S k r æ d e r C. P e d e r s e n J ø r g e n R a s m u s s e n H u lg a d e ( 1 7 ) H u lg a d e ( 1 9 ) ( ø s t s i d e n ) I ( ) S l a g t e r D r e j e r T ø m r. A n d e r s M. P e d e r s e n K øbm and J. C. K r ø y e r H u l g a d e ( 2 1 ) H u lg a d e I G a r v e r P e d e r B e n d i x e n S k o m a g e r L. M a d s e n V æ v er F r a n d s S ø r e n s e n a a a a a a V æ v er F r a n d s S ø r e n s e n n

50 5o B O? O. S O 1 H-» K e d e l s m e d s t r æ d e 5 E je r m a t r. - n r K e d e l s m e d s t r æ d e 7 E je r ^ o a 3 3 ^ J o m f r u L i n d a l o 4 9 o ( ) S k i b s t ø m r. A n d. S ø r e n s e r ' s E n k e K e d e l s m e d s t r æ d e 13 K e d e l s m e d s t r æ d e 15 ] X a I 0 M u r e r P. M a d se n M a le r C r i s t o f f e r '- R a s m u s s e n A rb m. C r i s t o f f e r H a n se n K e d e l s m e d s t r æ d e 1 7 K e d e l s m e d s t r æ d e 19 ] o a ( ) T ø m re r L a r s J ø r g e n s e n ir 5 o b ( l 8 5 o ) L a r s J ø r g e n s e n K e d e l s m e d s t r æ d e 21 K e d e l s m e d s t r æ d e 2J *97 * ( ) K øbm and B a a g ø e V æ g te r F l o r s E n k e ri a a ( ) D a g i. A n d e r s R a s m u s s e n N i e l s H a n s e n Madam L o u i s e P e t e r s e n K e d e l s m firls tr æ d e 25 K e d e ls m e d s t r æ d e b 615 J ø r g e n P e t e r s e n ( ) T o l d b e t j e n t M e lb y e B a g e r S c l i c t i n g

51 B O CD f? g Cb 3 O 4 t ' K e d e l s m e d s t r æ d e 14 S 0 CD 4 (X 3 <B w* a 3 D CD O 3 O CL 3 K e d e l s m e d s t r æ d e l l 8 o l ( ) *io3a 4 23 H a n s J e p p e s e n 4 o 3 b a R a s m u s J e n s e n *io3a H a n s H a n s e n 4 o 3 b a 4 o 3 a o 3 b a D a g i. C r i s t o f f e r O ls e r C r i s t o f f e r O l s e n K e d e l s m e d s t r æ d e 2o K l o s t e r p l a d s e n I i k r o g e n v e d s i d e n a f S v e n d b o r g B an k a S m e d e m e s te r N e u s c w a n g M u re r H a n s C l a u s e n 6 o ii K l o s t e r g å r d e n K l o s t e r k i r k e n G re v A l e f e l d t t i l 3oo K l o s t e r k i r k e n B iø r n e m o s e R a sm u s E i l e r s e n I 293 3oo C a n c e l l i e r a a d T e i l l 3oo n e d b r u d t I J u s t i t s r a a d T e i l l

52 52 B O o* 9 o? K l o s t e r s t r æ d e m a t r. - n r i l o s i a r s l r æ d a 291 S k o l e n t i l. V o r F r u e H o s p i t a l e t " K ir k e l 8 o l 2 9 I I B y e n s n y e s k o l e t i l. S v e n d b o r g " Kommune n e d b r u d t l 8? 5 n e d b r u d t K o r s g a d e l o g 3 K o r s g a d e 3A 9o J e n s S ø f f r e n s e n 89 H o l g e r C r i s t e n s e n 9o B e r t e l R i b e r 89 W i l l i a m P o u l s e n 39 N i e l s B e c + ) 9 C r i s t o f f e r R a v n 39 G o o w G r a a e J ø r g e n K l i n g e n b e r g C lem m en C le m m e n s e n C lem m en C le m m e n se n I t i l n r H.C. C le m m e n s e n f r a n r > 45 N i e l s A. K r ø y e r 4 4 a 4 5 a K øbm and R. M o g e n s e n o 2 +) n r : F r a n s H a t t e m a g e r s E n k e K o r s g a d e 3A K o r s g a d e 3A 88 N i e l s H a n s e n S l y t t e r 87 B e r n t W e s s e ls B ø rn 88 H o l g e r H a n s e n R o k k e d r e j - j 87 H o l g e r H a n s e n R o k k e d r e j - e r e r t i l n r. I I

53 0 O P 4 Î O? M K o r s g a d e 5 m a t r.- n r H a n s M a d s e n R ogn 86 P e d e r J e n s e n N i e l s H o l g e r s e n K nud D e in J o a n N a s s P e d e r F i k S k o m a g e r l 8 o l S p æ k ø k e r P e d e r F i c s e S k a t t e r c a d e 1 K o r s g a d e 2 K o r s g a d e 53 E r i c P o t t e m a g e r 54 P e d e r M o g e n s e n K le in s m e d 53 P e d e r H a n s e n F e l b e r e d e r 54 H a n s O l u f s e n P o t t e m a g e r R a n d e r M a le r P e d e r S v e n d s e n t i l n r < B i l l e M ø l l e r M ads H a n s e n I t i l G e r r i t s g a d e l M ads H a n s e n H a n s M a d se n K øbm and Gumme M ad sen S p æ k ø k e r 4 3 a K øbm and H.F. W ecke Ç B la 2 o 3 f r a G e r r i t s g a d e K o r s g a d e K o r s g a d e 6 55 De f a t t i g e S k o l e b ø r n 56 0 De f a t t i g e S k o l e b ø r n 55 N i e l s B r a n d t G l a r m e s t e r 56 A nna S I. J ø r g. S ø f f r e n s e n s C r i s t i a n R o k k e d r e j e r 1 2 o E r n s t E n g e i s e n s E n k e C r i s t i a n A u g u s t D a n i e l W ard e I C l a u s L i n d e g a a r d R o k k e S a m u e l A n d r e a s H y b e l S k o d r e j e r m a g e r E. L i n d e g a a r d R o k k e d r e j D a g l e j e r A. P e d e r s e n " e r J R asm u s H a n s e n T øm m erm and o l o o

54 54 g ç î i Ob 3 O M H» B ra n d K o r s g a d e 8 3 O B»»1 Ï S *1»- CO w *1 s g» 0» 3 *1 K o r s r a d e l o 5 7 K n u d M i c e l s e n C r o n a 60 0 J o a n J e n s e n s H av e 57 M a t i a s V e f v e r / t o l d b e t j 60 0 ii C r. S n e d k e r t i l n r > ii H a n s C r. W r a n g e l S n e d k e r P o u l F i c S k i p p e r P o u l F i c K øbm and S k o m a g e r L a r s M y n t e " J. K l i n g v o r t Madam J ø r g e n s e n 5 3» 55a 5 3 « ii K o r s g a d e J o a n J e n s e n 62 S k o l e m e s t e r H a n s R a s m u s - * 61 b a n i e l J o a n s e n A n d e r s M e n te 5 C r i s t i a n S ø n d e r b o r g D a n i e l M ø l l e r I a G a r v e r A lb e c S k r æ d e r C r. P e d e r s e n I 7 6 D a n i e l M ø l l e r s E n k e I G a r v e r H. A n d e r s e n 5 2 I 7 6 I 5 o " s E n k e F i g. 8. K o r s g a d e 7,

55 O ru n d - e l. m a t r. - n r. K u l l i n e c a d e 1 m a t r.- n r s e B r o g a d e P e d e r S im o n s e n s A r v i n g e r 2 0 J e n s H a n s e n F æ rg e m a n d l 8 o l b y g g e t *i R e n d e r n e s te r A. A n d e r s e n S k i p p e r M ik k e l F. N i e l s e n I 0 5 " F r e d e r i k N i e l s e n 0 kc LA K u l l i n g g a d e 5 K u l l i n g g a d e P e d e r S im o n s e n s A r v i n g H a n s N i e l s e n S k o m a g e r 2 0 J e n s H a n s e n F æ rg e m a n d e r 1 0 H a n s J ø r g e n O m and 81 A n d e r s A l b e r g " s E n k e I N i e l s A l b i e r g o J. M. K r ø y e r b y g g e t " ' s E n k e a Madam K r ø y e r a S k o m a g e r F. C. H a n s e n K øbm and N. M ø l l e r l o 7 K u l l i n g g a d e 9 K u l l i n g g a d e l l o H a n s N i e l s e n S k o m a g e r l o 9 C a t r i n e S l. N. L. s A r v i n g e r l l o A n d e r s J e n s e n S n e d k e r I 0 9 N i e l s S k a a n i n g s E n k e N i e l s C r i s t e n s e n s E n k e N i e l s S c a a n i n g 82 S im o n R ye s E n k e I A nne K i r s t i n e B re m s e s S k o m. C r. S c w a r t z J o a n S p i n d e r S k i p p e r o , S k i p. R a sm u s R a s m u s s e n 3 o 2 95 S ø m an d J ø r g e n M o r t e n s e n 3oo 93 S k o l e l æ r e r E i b y e s E n k e 3 o o 2 95 L.H. M o u r i t z e n I

56 5 6 B o tö? ex 9 O *1 K u l l i n g g a d e 1 3 o i a t r. - n r K u l l i n c e a d e 15 i o 9 C a t r i n e N.L a u r s, A r v i n g J o s t S l a g t e r I 0 9 M o r te n R e b s l a g e r r M o r te n R e b s l a g e r 8b H a n s L a r s e n S n e d k e r 87 J e n s P lo u g 87 1! 88 G u n d e r R a s m u s s e n T a m b o u r M e y e r o H a n s R a s m u s s e n s k i b s k a r l , o ^ S a n d m a n d ^ o4 99 S ty r m a n d C. W e st 1 8 V J ø r g e n D i t l e v P e d e r s e n 3 o 4 99 S k i p p e r R. B an g o F r a g t m. C r. R a s m u s s e n K u l l i n g g a d e 17 K u l l i n g g a d e R a sm u s P e d e r s e n R aa d m d, R a sm u s P e d e r s e n R aa d m a n d I M o r te n R e b s l a g e r N i e l s P e d e r s e n S k r æ d e r 8 8 a M a t t i a s S p i n d e r P e d e r M o u r i t z e n ö ö a P e d e r E r r e b o e 89 I 8 0 I 8 8 a 91 R a sm u s F i c k I 8 I / ö ö a l ø o L a r s P e d e r M o u r i t z e n 305 " ' s E n k e 306 S k i p p e r N i e l s C l a u s e n l o 2 II II 305 l o 2 s A r v i n g e r 3o II 1 8 ^ l o 2 S e j l m a g e r L. T o r p II 3 05 l o 2 N. C l a u s e n N i e l s e n II S k i p p e r M ik k e l C l a u s e n S k i p p e r M ik k e l C l a u s e n N i e l s e n K u l l i n c c a d e 21 f t u l l i n j i. e a d e 21 f r a n r. 1 9, l8 o a l o i P e d e r C r i s t i a n s e n S k i p - 3 o 7 " p e r II I o 5 3o7 I o 5 S k i b s t ø m r. L a r s T o m se n 3 o7a l o 3 a S k i b s t ø m r. N i e l s H a n s e n 1 8 ^ l o 5 3 o 7 a l o 5 a 307 l o 5 3 o7a l o 5 a o S ty r m a n d C.N. R i i s e 55o 1 2 1

57 B C3 CDn î ë 3 4 t- K u l l i n g g a d e 2 3 G rund- e l. m a t r.- n r 57 I H a n s C r i s t e n s e n I M o r te n R e b s l a g e r 9o 9o J e n s P lo u g 9o J o a n n e s F i c 9o o > f r a n r. 2 3, l 8 o o l 8 o l 9o 93 P e d e r J e n s e n E r ø b o e 9 o a l o 2 D r e j e r T o r b e n F l i n d t 9 o a l o 3 A s s e s s o r N e lle m a n 308 T ø m r e r P e d e r S t e e n 3o9 D a g i. A n d e r s P o u l s e n I 0 6 l o I 0 6 H e n r. C r i s t e n s e n 3o9 l o I 0 6 Dam 3o') l o 7 S k i p p e r L. N i e l s e n 308 I 0 6 3o9 l o 7 S k r æ d e r J o. H. J o a n s e n I 2 3 S n e d k e r C r C r i s t é n s e n K u l l i n g g a d e 27 K u l l i n g g a d e 29 T a a r n p l a d s e n J e r e m i a s S p l e t t og 78 0 C a t r i n e S I. N i e l s L a u r s e n s A r v i n g e r I f r a n r. 23» l 8 2 o ob N i e l s E r n s t J e n s e n 9 4 a 3 10 D a g l e j e r N i e l s J e n s e n 3 H. J. B a a g ø e I 0 8 l o S k i p p e r N i e l s N i e l s e n 3 l o " C.H. R i i s e 3 l o ÎI 3 l o 'i K u l l i n g g a d e 31 T a a r n p l a d s e n, ''T o r n p l a d s e n " " T o r n a v e n ", o m f a t t e r i d e n (n o rd «) ø s t l i g e s i d e a f S k a t t e r g a d e f r a B y e n s G ra v t i l o g m ed n r (m a s k e o g s å 2 1 ) o g ø s t ( ) s i d e n a f K u l l i n g g a d e i n c l. n r G a s v æ r k e t S v e n d b o r g Kommune

58 5 8 m a t r. - n r. K u l l i n g g a d e 2 3 O p n a 3» K u l l i n c e a d e 4 E je r 98 J o c u m J ø r g e n s e n B a g e r 98 H a n s R i d d e r d e l a f B r o g a d e N i e l s J e n s e n B ø d k e r l 8 o l " ' s E n k e B ø d k e r J ø r g e n B r u u n s E nke S k i b s t ø m r e r P. K n u d s e n B ø d k e r J ø r g e n K n u d s e n K u l l i n g g a d e 6 K u l l i n g g a d e 8 l o o P e d e r C a r s t e n s e n B a g e r l o i J o a n P e i t e r s e n l o o J ø r g e n S ø f r e n s e n B r y l l e l o i P e d e r K a n d e s t ø b e r 288 R a sm u s J a k o b s e n ( n y b y g t ) 83 C l a u s C l a u s e n Madam A ]b e r g C r i s t e n C r i s t e n s e n T o l d b e t j e n t O lc e n 6 5 a 3 o l G a r v e r K i t t e l A lb e c 94 S k o v r i d e r F l ø y s t r u p 3 o l 94 3 o l 94 3 o l 94 S k i b s b y g. C. D a l. J æ g e r I 0 8 S n e d k e r C.H.F. P e t e r s e n K u l l i n g g a d e l o K u l l i n g g a d e 1 2 l o 2 P e d e r M o r t e n s e n l o 3 0 N i e l s H a n s e n l o 2 I o 3 0 P e d e r M o r t e n s e n 84 R a a d m a n d G ra a e 85 C r i s t e n K n u d s e n 85 N i e l s C le m m e n s e n 86 «i R a sm u s E i l e r s e n K øbm and O b e r s t v o n B ü lo w 313 C lem m en C le m m e n s e n T ø m re r P o u l C r i s t i a n s e n 97 l o o S k i p p e r L a r s N i e l s e n l o o S e j l m a g e r L. T o r p l o o R a sm u s A n d e r s e n P l o u g l o o Ø l b r y g g. J. A l b r e c t s e n S k o m a g e r C. C l a u s e n

59 m a t r. - n r. K u l l i n g g a d e O (D 4 Q, 3 A K u l l i n g g a d e l I o 4 0 H a n s B u n d tm a g e r lo*i 0 H a n s M o r t e n s e n f r a S k a t t e r g a d e 25 l 8 o l 8ba J e n s S im o n s e n s E n k e 9 7 a 34 N i e l s A l b i e r g ba 9 7 a 5 V æ v er M o r te n M a d s e n l o i ii l o 4 S ø m a n d R s. N i e l s e n s E n k e 315 L o l S ø m a n d R s. N i e l s e n s E n k e 316 l o ^ 315 L o l 316 lo * i 315 L o l 316 l o L ib G a r v e r F r e d r. R a s m u s s e n K y s e b o r g s t r æ d e 3 K y s e b o r g s t r æ d e 5 5 P e d e r M o g e n s e n s H a u g e 2 0 A nne T r æ s k o m a n d s H a u g e 5 O t t o M a d s e n W e s t M ag n u s B le g e m a n d s E n k e E d v a r d N i e l s e n F r i i s N i e l s N i e l s e n H a n s M a g n u s s e n I ' S k i p p e r s A r v i n g e r n e d b r u d t c a K y s e b o r g s t r æ d e 1 = d e l a f S e t. N i c o l a i ^ K i r k e s t r æ d e 3 K y s e b o r g s t r æ d e 2 K v s e b o T 'g s t bppdfi 23 S t. N i c o l a i P r æ s t e g å r d s 23 S t. N i c o l a i P r æ s t e g å r d s 23 B a g u s 23 " B a g u s J o a n B r a n d e n b u r g H a n s C l a u s e n L45 P e d e r F r. J a n t z e n K n a p L Madamme S t o c k e n L ii 322 J u s t i t s r a a d v o n S t o c k e n 323 J u s t i t s r a a d v o n S t o c k e n ^ M ø l l e r H a n s e n S ø m an d C. F r a n d s e n E i s e r s J e n s R. P lo u g * " r e i c D a g l e j e r C r. P e d e r s e n

60 6o m a t r. - n r. K y s e b o r g s t r æ d e 6 m a t r.- n r K y s e b o r g s t r æ d e 8 23 S t. N i c o l a i P r æ s t e g å r d s 6 H a n s P e r s e n s R i s e s H a u g e 23 " B a g u s 6 M a r g r. S I. P. R a s m u s s e n s I 4 o H a n s T o r b i ø r n s e n H a n s T o r b i ø r n s e n s E n k e C a p i t a i n D i l l e b e n O le L a n g k i l d e S n e d k e r J e n s M a d s e n S l a g t e r P r o v s t i n d e S a t t r u p J ø r g e n L a n g k i l d e S k i p p e r C r. A n d e r s e n 3 2 4»1 325 T o l d b e t j e n t I. H a n s t e e n II ii S k o l e l æ r e r N i e l s e n S n e d k e r S a lo m o n L a n g o J o m f r u M a re n M ø l l e r K y s e b o r g s t r æ d e 8 K y s e b o r g s t r æ d e l o 7 M o g en s B j e r g s H a u g e 7 P e d e r G ra a e H a n s T o r b i ø r n s e n I 5 o I 5 o " ' s E n k e I 5 o B e r t e l K l i n g e n b e r g I d e l t e f t e r I 1 5 o a S l a g t e r R a sm u s B i r c K øbm and C le m m e n s e n 326 S n e d k e r S a lo m o n L a n g K øbm and E, B r a n d t o o H a l b e r s t a d t & K a s m u s s e n a G r o s s. H. J, R a s m u s s e n +Ä71k K y s e b o r g s t r æ d e 12 K y s e b o r g s t r æ d e l 6 8 P e d e r J ø r g e n s e n s H a u g e 8 P e d e r J ø r g e n s e n s H a u g e 8 N i e l s M o r t e n s e n S k o m a g e r 8 N i e l s M o r t e n s e n S k o m a g e r H a n s T o r b i ø r n s e n " ' s E n k e C r i s t i a n Q u i s t f r a n r. 1 6, ^ " 1s E nke 3 31 C r i s t e n Q u i s t s E n k e C o n s u l L i m e P o s t m e s t e r T o m se n Madam M a r g r e t e L a n g e K øbm and W a n d e l b

61 B O»»1 î Q. 3 (B 1 - j L u n d e v e j 4 m a t r. - n r L u n d e v e.i b ( ) R a sm u s L a r s e n M u re r J a c o b J e n s e n (0 0 CO 0 ( ) D a g l e j e r H a n s N i e l s e n L u n d e v e.i 8 L u n d e v e j l o ^ ( ) D a g le H a n s A n d e r s e n ii o l a 6 o 2 ( ) D a g i. H a n s P e d e r s e n L u n d e v e j 12 L u n d e v e j t a o ( ) M u r e r J e n s N i e l s e n 4 o l a 6 o 4 ( ) R a sm u s L a r s e n D a g i. J e n s P e d e r s e n M ø l l e r g a d e 3 M ø l l e r g a d e I H a n s P e d e r s e n R i i s e M a r g r e t a S I. P e r R a s - ' m u s s e n s t i l n r. 1, M ø l l e r g a d e 1 : s e G e r r i t s g a d e 2. M a r ic e P e d e r B r u n s M a r g r e t a S I. P e r R a s - m u s s e n s D e n n e d e l a f M ø l l e r g a d e, o p t i l T o r v e s t r æ d c - K l o s t e r s t r æ d e, e d i g a m m e l t i d " I m e l l e m B o d e r n e " ( n o t e r e t ), s e n e r e " M e ll e m b o d o g a d e n ", f r a " M e l l e m b r o g a d e ", i n d i m e l l e m k a l d e s d e n " K o r s g a d e n " e n t e n p å b e g g e s i d e r a f B r o g a d e k r y d s e t, e l l e r a l e n e ( I ), m e n s d e n n u v æ r e n d e K o r s g a d e e d d e r " Ø v e r s t e S k a t t e r g a d e ".

62 6 2 m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 5 m a t r. - n r M ø l l e r g a d e H e n d r i c l i L i l l i e H e rm a n d B o e s e n J o. N i e. O r g a n i s t F1 J o. N i e. H e l l e v a d O r g a ) (198) U d u s o g a v e t i l n r J a c o b M a g a a rd K r ø y e r 1 /7 1 Ü 5 7 ) (1 5 7 ) l 8 o l J a c o b M a g a a rd K r ø y e r J o s e f M e y e r J o s e p M e y e r 97 P e d e r J ø r g e n s e n L a u r. J ø r g e n s e n K øbm. L a u r. J ø r g e n s e n M o se s M e y e r o 9 K øbm. J o a n H a n s e n G u ld s m e d G r ø n lu n d M ø l l e r g a d e 9 M ø l l e r g a d e L56 A n d e r s C a s p e r s e n L u c a s M a d s e n F r i i s 72 C r i s t e n B ø r r e s e n S m id F3 A n d r e a s S c i ø z N i c o l a i B ø r r e s e n A n d r e a s F u g l N i e l s G i e r t n e r ' s E n k e P e d e r G i e r t n e r H a n s R a s m u s s e n B o e b i e r g V e j e r m e s t e r C l o s t e r L L *s E n k e * T o b a k s s p. H.C. R asm ust- 9 3 " ' s E n k e s e n It II K øbm. F. C. K r ø y e r K øbm. H.W. J e n s e n M ad. R. J e n s e n M ø l l e r g a d e M ø l l e r g a d e L a u r i d s C l a u s e n L a u r i d s C l a u s e n F*t H a n s J ø r g e n s e n F4 H a n s J ø r g e n s e n B y e n s G a a r d M i c a e l v. S c o u P a ry k m g A n d r e a s H e id e B o g b i n d e r ' s E nke S a g f ø r e r B e k k e r H a n s R a s m u s s e n S k r æ d e r 1825 l o l o l o l o K øbm and P i l i p s e r i q S m e d e m e s te r A.H. H uusoir

63 B O» 4 Cb 9 O? M M ø l l e r g a d e 19 S 0 (D 4? cx t 1 9 A 4 H» M ø l l e r g a d e L a u r i d s C l a u s e n I 6 0 P e d e r S k o n n in g F5 H a n s J ø r g e n s e n F6 M o r te n F l i n d t J e n s B a r t o lo m æ u s s e n *' s E n k e B e n e d i e t u s K o b b e rs m e d s E n k e B e n d i x M ø l l e r K o b b e rs m e d l 8 o l I r e t e & F r e d e r i k F l i n d t J o a n n e s F l i n d t ii 13 " ' s E n k e 2 o o B a g e r 2 o 3 K o b b e rs m e d W iv e l 12 2 o o 13 2 o oo 13 2 o o o 13 2 o o B l i k k e n s l a g e r W i l l e M ø l l e r g a d e 23 M ø l l e r g a d e 25 I 6 I P e d e r C r. S k a a n i n g P e d e r C r i s t e n s e n S k a a - F7 C a s p e r F l i n d t F7 P o u l F r i i s n i n g A n d e r s P e d e r s e n O l u f H a n s e n s E n k e t, P e d e r A n d e r s e n S ty r m a n d P o u l T r o c m a n J o a n n e s K i ø n i n g B a g e r I F r a n t z F r a n t z e n K øbm and C a s p e r J e n s e n D a g l e j e r 9 8 B a g e r C r. L u n d 14 B r æ n d e v i n s k a r l ii 15 2o o5 P o t t e m a g e r S c y t t H a p p e 15 2 o 8 H a t t e m a g e r M i l l i n g 14 2 o o 8 ii 14 2o o o s E n k e 3 o M ø l l e r g a d e 27 M ø l l e r g a d e N i e l s E r n s t s e n N i e l s E r n s t s e n f 8 T o r b i ø r n A n d e r s e n f 8 E r n s t N i e l s e n H a n s C r. G om m esen P o u l T ro c m a n n M E r n s t B r a n d t I 8 4 F r a n t z F r a n t z e n o o B a g e r C r. L u n d o 3 " ' s E n k e o8a 16 2 K øbm and E r n s t B r a n d t a 2o8a a 2 o 8 a 16 2 B r y g g e r V i b o r g o o l " H.P. K o c

64 6 4 B O (D f G 9 O M ø l l e r g a d e 31 B O G 9 A *1 H» N i e l s E r n s t s e n S ø r e n J ø r g e n s e n f 8 E r n s t N i e l s e n F9 E r n s t N i e l s e n H a n s C r. G öm m esen C r i s t e n G r a a e s E n k e J o m f r u B r a n d t Gomme G ra a e l 8 o l N i e l s H a n s e n K øbm and Gomme K r ø y e r o 4 S v e n d H a n s e n o 8 17 E r n s t B r a n d t t! E r n s t B r a n d t K øbm and J. N i e l s e n E r n s t G i ø r u p B r a n d t S k o v f o g e d P. A n d e r s e n M ø l l e r g a d e 35 M ø l l e r g a d e P o u l C r i s t e n s e n 2 o 7 R u b e k K a a s F i l S im o n P o u l s e n F 56 M ads J ø r g e n s e n G r a a e C r i s t e n G r a a e H a n s R a r s E n k e ii H a n s H anrsen T o b a k s p i n d e r Gomme G ra a e I o 9 Gumme K r ø y e r F a b r i q u e u r 19 2o 1s E nke o G a r v e r C. R a u n H a n d e l s b e t j. J a c o b K r ø y - 2o K øbm. J. C. R i i s b r i c K øbm and r 2o N.A. K r ø y e r * " J. N. S c m id t M ø l l e r g a d e 39 M ø l l e r g a d e *il (o g P j e n t e m ø l l e s t r æ d e *t) A n d r e a s F e l b e r e d e r 2o9 P e d e r N i e l s e n G r a a e F 5 7 L a u r s L u n d e F 5 8 J a c o b R a s m u s s e n < t i l n r. 37» 1 7 ^ M ads G ra a e s E n k e U r b a n G ra a e I E r i c R a s m u s s e n K øbm and C i r u r g u s Ø r n s t r u p > f r a n r. 3 7, D o c t o r 2 o a B ø d k e r J. Gudme K øbm. E r n s t B r a n d t 2 o a E r n s t G. B r a n d t S n e d k e r C.C. H a n s e n

65 B O p ex 9 O H* g 0 p 4. cx 9 A M ø l l e r g a d e l 8 o l u d s k i l t l f r a n r. 4 l, a â Madam B o b j e r g b b S k o m a g e r S v e n d s e n a a 3 1 b b S k r æ d e r F o n g s t a d a a ii b b J o m f r u B o b j e r g H a n d s k e m a g e r L.H. R a n - d r u p M ø l l e r g a d e 45 M ø l l e r g a d e R a sm u s P e r s e n H oum and F 5 9 O l u f H a n s e n S k o v r i d e r R a sm u s L u n d e P e d e r F i n d V ognm an d I o o J e s p e r P e d e r s e n F i n d D o c t o r E v a l d f r a n r. 4 1, C a n c e l l i e r a a d E v a l d s E n k e c c B o g a n d l e r J e s s e n K øbm and B. H a n s e n c c S k r æ d e r F o n g s t a d B o g a n d l e r J e s s e n c c [226 K øbm and T u g e Sm ed N.A. W e s t B o g a n d l e r C.E. Worm M ø l l e r g a d e 49 M ø l l e r g a d e 49 2 J o a n n e S I. C r. C a s p e r - F 6 0 O l u f H a n s e n S k o v r i d e r sw u s J ø r g e n F a n g e l C r. O l u f s e n " A n d e r s A a r s l e v 2 o l E r n s t N i e l s e n S k i p p e r J o a n A n d e r s e n S k r æ d e r 2 o l o l o l 2 o l 2 o 4 R a sm u s P e d e r R a s m u s s e n o l T o b a k s s p. H a n s e n s E n k e T o b a k s s p. H a n s e n s E n k e S k o m a g e r F. H a n s e n S k o m a g e r F. H a n s e n I

66 Ê6 m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 51 m a t r. - n r M ø l l e r g a d e C r. O l u f s e n S k o v r i d e r 2 o 2 E r n s t N i e l s e n 2 o 2 2 o 2 l 8 o l t i l n r. * > f r a n r. 4 9, > f r a n r. 4 9, b b R e b s l a g e r D o rn a? 2 9 a G æ s t g i v e r G r a f f 13* b a a B a g e r Timra 13* b S k o m a g e r C.D. B an g a a F a r v e r K is b y e * R e b s l a g e r S im o n G r o t M ø l l e r g a d e 55 M ø l l e r g a d e C r i s t i a n B a n s e n F a r v e j 21*1 C r i s t o p e r S a n d a g e r F6L-62 T y g e C r i s t e n s e n F6*l O l u f S a n d a g e r *i T y c o F r. T o p p F a r v e r R a sm u s B an g 2o o C r i s t i a n G r a a e 2 o I 2 o5 2 o 7 2 o Madamme A a r s l e v o5 22*1 P e d e r T o p p 2 o ' s E n k e I U rm a g e r T o r n f e l d t F a r v e r K is b y e I I o l S k o m a g e r L. P. S. L a r s e n M ø l l e r g a d e 59 M ø l l e r g a d e 6 l 21*1 0 C r i s t o p e r S a n d a g e r F 65 0 O l u f S a n d a g e r C r i s t o p e r S a n d a g e r R asm us B ang C r i s t i a n G ra a e I M adam A a r s l e v E. B r a n d t s E n k e a a a H a n d e l s b e t j e n t H.P. J e n a a s e n a a C. B r a n d t a a a a o 4 J o m f r u B r a n d t

67 r n a t r.- n r. M ø l l e r g a d e 63 9 O (D H cx 9 <# M ø l l e r g a d e C r i s t o p e r B y m ø lle r C r i s t o p e r B y m ø lle r F J a c o b R a s m u s s e n F 66 0 l 8 o l a a R e b s l a g e r P. H a n s e n b b Læ ge M ø l l e r a a b b a a J o m f r u M a re n K n u d s e n 6 7 M ø l l e r g a d e L a u r s C l a u s e n F 67 0 O l u f H a n s e n S k o v r i d e r 2 o 2 J o a n D a n i e l S c u l t z 2 o 3 R a sm u s P e d e r s e n P o u l H a n s e n H a n s R a s m u s s e n O le M a g a a rd P e d e r A a r s l e v V ognm. H a n s N i e l s e n s E n k e 1 38 S k i p p e r P. Q u i s t s E n k e K øbm and P. Q u i s t S k i p p e r H e i n r i c Q u i s t B ø d k e r H a n s P o u l s e n o9 S a d e l m a g e r E, H a n s e n " ' s E n k e M ø l l e r g a d e 71 M ø l l e r g a d e L a u r i d z H ju lm a n d 218 J ø r g e n M a r k u s e n FbtJ R a sm u s N i e l s e n T ø m re r F 6 9 N i e l s M ø l l e r K øbm and 2o5 P e d e r R a s m u s s e n 2 o 7 H a n s P e d e r s e n F e l b r J e n s C r i s t e n s e n " ' s E n k e C a s p e r M a d s e n F e l b r P e d e r P a s b j e r g S k r æ d e r " V ognm and o l 4 o K nud A n d e r s e n l 4 o l 4 l l4 o 243 l 4 l 245 l4 o *s A r v i n g e r " ' s E n k e

68 68 m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 75 m a t r.- n r QJ (D CD0) co a 0 CX a 4 M ø l l e r g a d e J ø r g e n M a r k u s e n F 6 9 N i e l s M ø l l e r K øbm and C r i s t i a n S k o m a g e r 2 o 9 R a a d m a n d G r a a e H a n s E r i c s e n 2 2 o H a n s B o r g e m e s t e r o L o r e n t z B e n t s e n B e t j e n t 2 2 o A n d e r s E r i c s e n S n e d k e r I o F u ld m æ g g J a n t z e n 2 2 o 2 4 o ' s E n k e S m e d e m e s te r J. H uusom S n e d k e r J. H e n n i n g s e n E. H uusom I M ø l l e r g a d e 77 M ø l l e r g a d e C r. O l u f s e n S k o v r i d e r C r i s t i a n S c u l t z F e l b e r e d e r I " ' s E n k e a G a r v e r K y l )1) C a p t a i n P f l u g )1) M u r e r H a n s L a r s e n )1) S m ed E. H uusom f r a n r. 8 l, T o b a k s f a b r. C.C. J ø r g e n s e i o )1) S m ed H uusom M ø l l e r g a d e 8 l M ø l l e r g a d e C r. O l u f s e n S k o v r i d e r C r i s t i a n S c u l t z F e l b r I b S k o v f o g e d R.P. F i c c -----> f r a n r. 8 l, I S k i p p e r J e n s J ø r g e n s e n B a g e r m e s t e r J o. G. R a s ) a a S p æ k ø k e r H a n s R a s m u s s e n a a Sm edm. J. P e d e r s e n ( J e s p e r s e n ) l 4 o 3 2 4

69 m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 85 9 O (D 4? (X S (S M ø l l e r g a d e l 8 o l a a a > f r a n r. 8 3, S k r æ d e r H.P. B an g B u n tm a g e r L. P. B a n g a f r a n r. 8 3, I F a r v e r J o a n S c r e i n e r T o b a k s f a b r i q u e u r O l u f B. J ø r g e n s e n M ø l l e r g a d e 89 M ø l l e r g a d e I f r a n r. 95» < P e d e r M o r t e n s e n Gudme " O r g e l b y g g e r H e r r e s f o g e d T o r u p b b f r a n r. 9 3, < S k o m a g e r H a n s J a c. N i e l - s e n M ø l l e r g a d e 93 I 8 0 I ') a a a a a 333 f r a n r. 9 5, 184*1 < u K øbm and J ø r g e n R a v n R e b s l a g e r A.K. A n d e r s e n ir > f r a n r. 8 l, I G a r v e r D a n i e l K y l G a r v e r C. C. K ü l

70 7 b G rund- e l. m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 97 m a t r. - n r M ø l l e r g a d e l o I 1 fli a a C r. ( B o n d o ) O l u f s e n S k o v r i d e r S k i p p e r C o r f i t z Q u i s t f r a n r. I 0 9, K øbm and S v e n d H a n s e n n H a n d e l s b e t j. L u d v i g Q u is t K øbm and L u d v i g Q u i s t K øbm and L u d v i g Q u i s t ( D r o n n i n g o lm s v e.i ) i D r r n i n i n f t i n l m c v o j ) f r a M ø l l e r g a d e l o 9 f r a M ø l l e r g a d e l o o a 235 D a g l e j e r L a r s L a r s e n b 1 8 o a o b D a g l e j e r P e d e r J e n s e n 384 ' s E n k e 385 S k o m a g e r C a r l J e n s e n l t i l M ø l l e r g a d e I t i l M ø l l e r g a d e l o 9 M ø l l e r g a d e o g H a v n e g a d e 3 2 o 6 H a n s R a s m u s s e n M adam e R a s m u s s e n H a n s R a s m u s s e n B le g e m a n d " S k i p p e r II II S k i p p e r J. R a s m u s s e n l 8 'i H.J «R a s m u s s e n & L. Bøn»- n e l y c k e

71 B Q? (X a 0? M ø l l e r c a d e 2 3 o CD *? CL S A M ø llf ir c a d f t 4 71 o g B r o g a d e P e r S im o n s e n s A r v i n g e r l 4 o H a n s W i l l a d s e n s B ø r n R a sm u s J e n s e n B a g e r l 4 o H a n s J ø r g e n Om and 4o J a c o b W il e lm B a g e r J ø r g e n G r a a e 4o " s E n k e 4o L a r s G r a a e 4o l 8 o l k o l 4 o " 1s E n k e k o 48 M adam e W il e lm J ø r g e n G r a a e B a g e r A. W i l j e l m n a J o m f r u M a r ie J ø r g e n s e n o5 ii o 6 M ø l l e r g a d e 6 M ø l l e r g a d e B o r g m e s t e r P e d e r H a n s e n B o r g m e s t e r P e d e r H a n s e n l 4 l 1s E n k e l 4 l S a m u e l F r ø l i n g J e s p e r F r i i s T ø n n e M a d s e n N i e l s e n L a r s G r a a e C a s p e r B r a n d t I l 4 o s E n k e J ø r g e n G r a a e K øbm and H.C. B r a n d t K øbm and S. C r. B r a n d t " S ø r e n B r a n d t o 7 U rm a g e r H. L i e b e r o t bob 2 o 8 " S. C r. B r a n d t M ø l l e r g a d e l o M ø l l e r g a d e 12 " B ø r s e n ". k a l d e t 265 J o a n J e n s e n 265 J o a n J e n s e n F 6 J ø r g e n R a s m u s s e n F 6 J ø r g e n R a s m u s s e n M e l c i o r D i d r. T o m se n Z a c a r i a s B r u u n S k o f l i k H e rm a n L a n d t H e s s e l a g e r " k e r P e d e r P e d e r s e n H a n s K a a s P o t t e m a g e r " H a n d s k e m a g e r I C r i s t i a n A a g a a r d J a c o b Dam T o b a k s p i n d e r U rm a g e r L u n d 4o " ' s E n k e 39 O r g a n i s t L u n d V ognm. L. R a s m u s s e n o U rm a g e r L u n d 4o o Vognm«H.F.W. S c m id t G u ld s m e d C. L u n d M ø l l e r S m i t s E n k e S k r æ d e r H. J. R o e d

72 72 B O B >1 (X 9? M ø l l e r g a d e 14 G rund- e l. m a t r.- n r K l e i n C r i s t o p e r B r a n d t sm ed 263 H a n s P e d e r s e n F l i n d t F 5 J a c o b C r i s t o p e r s e n F 4 A n d r e a s F l i n d t P e d e r K n u d s e n B ø d k e r N i e l s E r n s t K i r s t e n N i e l s d. E r n s t l 8 o l K n u d P e d e r s e n B ø d k e r K øbm. C a r l C r. P e d e r s e n 38 P e d e r K n u d s e n 37 S e j l m a g e r H a lm ø e s E n k e M adam S. B ø r g e s e n B ø d k e r E r n s t C. K l i n k E n k e m a d. L i n e J ø r g e n s e n v o r t M ø l l e r g a d e l 8 M ø l l e r g a d e 2 o M a r ia L Ü tz o w A nna S I. J ø. J ø r g e n s e n s F i l o M i c e l R a s m u s s e n s E n k e F lo 9 J o. F l i n d t & F r u C a p t P e d e r J ø r g e n s e n P e d e r P e d e r s e n / S t y r n p N i e l s B a g e r H a n d s k e m a g e r A n to n K r e i b i g I M ic e l S c i ø t t l 8 4 K øbm. C a r l C r. P e d e r s e n s E n k e 36 P r o c u r a t o r H.L. W i l j e l m 35 19* M adam e S c y t t T o b a k s f a b r. S. B ø n n e " l y k k e Møl 1 e v g a d e?.?. M ø l l e r g a d e J ø r g e n P e d e r s e n S k r æ d e r J o. P e i t e r s e n S t r u c F I 0 8 C a s p e r F l i n d t F C a s p e r F l i n d t / T o l d e r C r. S v i d t z e r R a sm u s H oum ann J o m f r u M ørk Gomme K r ø y e r J o s. A l b i e r g s E n k e M i c e l S c i ø t t s E n k e H a n s J a c o b K r ø y e r » G u ld sm ed A. W est S e j l m a g e r C r. B r a n d t " ' s E n k e K øbm. H a r a l d F r a n d s e n H. J. K r ø y e r s E n k e

73 5 Q» V CL 9 <D M ø l l e r g a d e ( 2 6 ) 3 Cj ff 4 O» 9 A M ø l l e r g a d e P e d e r C r i s t i a n s e n P e d e r C r i s t i a n s e n F C r. A n d r e a s e n M u s i c a n t F C r. A n d r e a s e n M u s i c a n t C r i s t o p e r J a c o b s e n P e d e r G r o t M adam e S v i t z e r n s E n k e P e d e r G r o t s E n k e O le G r o t K øbm and O le G r o t K øbm and l 8 o l ' s E n k e " 1s E n k e 32 K øbm and H. J. K r ø y e r 31 2 o l 2 o 2 C o m m is s io n æ r M ø lm a rk 32 2 o l 31 2 o o l n k e *s E 31 2 o 2 S k i b s c a p t a i n M ø lm a rk <------t i l n r o M ø l l e r H.H. M ø lm a rk M ø l l e r g a d e 28 M ø l l e r g a d e 3o L a u r s N i e l s e n H e rm a n B o e s e n F lo 5 N i e l s A n d e r s e n F lo 4 L a u r s H a n d s k e m a g e r N i e l s N i e l s e n T ø g e r P e d e r G r o t s E n k e B y s k r i v e r B a g e r I T ø g e r N i e l s e n H a n d sk e m a g G u ld s m. C r i s t o p. L u n d 30 G a r v e r B e n d i x e n 29 2 o 4 2o o 4 F u ld m æ g g P. B e n d i x e n 29 2 o 6 K u n s t d r e j e r H a n s e n 3o 2 o o 6 S k o m a g e r H a s s i n g 30 2 o 4 K øbm. E. P. H o f f g a a r d 29 2 o t, M ø l l e r g a d e 32 M ø l l e r g a d e 3 ^ 253 H e rm a n B o e s e n R asm u s P e d e r s e n F lo 4 P o u l N i e l s e n S l a g t e r F T o r b i ø r n A n d e r s e n N i e l s E d v a r d s e n T o l d e r S t r e i c e l H a n s M o r t e n s e n Gomme K r ø y e r J o m f r u E l s a b e t W e ile H e n d r i c C l a u s e n J e n s L u n d B a g e r I B a g e r S ø r e n W il e lm 8 5 O r g a n i s t F r i i s o l 28 B r a n d i n s p e c t e u e r W il e lm 2 7 K øbm and H. J. B a a g ø e 2 o 7 2 o 9 ft G l a r m e s t e r S ø r e n s e n o o o o o C.C. S ø r e n s e n ' s E n k e

74 74 m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 36 3 O» 4? cx S A *1 X 03 4 CO 3 CL 3 4 M ø l l e r g a d e H a n s L a u r s e n F e l b e r e d e r 25O 0 R a sm u s P e d e r s e n F lo 2 C r. S ø f f r e n s e n F i o l 0 C r. S ø f f r e n s e n F e l b e r e d D a n i e l S t e e n b u c R a sm u s P. G öm m esen J e n s P e t e r s e n S k i p p e r " ' s E n k e P e i t e r S c a lk a m P e i t e r S c a lk a m l 8 o l ii o 2 K øbm and H. J. B a a g ø e 26 2 I I I I K øbm. J. P. B a a g ø e M ø l l e r g a d e 38 M ø l l e r g a d e 4 o R a sm u s P e d e r s e n F lo o N i e l s W e st N i e l s M a g a a rd o 6 " ' s E n k e It II f r a n r. 3 8, l 8 4 o tf It a S m edem. A. H uusom 2 5 a a K o b b e rs m e d J a n t z e n a a Købm. C.L. R a s m u s s e n M ø l l e r g a d e 42 M ø l l e r g a d e J e n s P. F l i n d t E r i c B ø d i c e r F 9 9 N i e l s F l i n d t F 9 8 N i e l s T o m m esen W e s t N i e l s W e st N i e l s C le m m e n s e n N i e l s M a g a a rd N i e l s M a g a a rd o 6 " ' s E n k e o o n D r e i e r J. B l i n k e n b e r g

75 G rund- e l. m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e (D 4 $ s Q> 3 a MctI 1 p ræ a H o UU N i e l s C r i s t e n s e n O f f u e M o r t e n s e n G u ld s m e d F 9 7 N i e l s W e s t & L a u r s S k r æ F 9 6 P e d e r R a s m u s s e n S k r æ d e r N i e l s C le m m e n s e n d e r N i e l s C le m m e n s e n l 8 o l N i e l s M a g a a rd o 6 s E n k e 23 K øbm and M o r te n H a n s e n B r æ n d v.b r æ n d e r N i e l s H a n s e n F a r v e r H. A n d e r s e n M ø l l e r g a d e 46 M ø l l e r g a d e 48 M a a l e r o g T o m as P. B r u u n V e j e r S a m u e l H e r t e l F 9 5 S im o n P o u l s e n R a a d m a n d F S im o n P o u l s e n N i e l s C le m m e n s e n 289 M ads G r a a e ( n y t u s I ) M adame M ads G r a a e s L91 C r i s t i a n G ra a e Gumme G r a a e L91 M adam e L ø c k e I B a g e r S ø r e n W il e lm L L i e u t n a n t S c u l t z 22 B r a n d i n s p e c t. W i l j e l m 21 K øbm and S c u l t z ii 22o B.M. H a u s c o u B a g e r C. R a s m u s s e n 21 22o o B a g e r C r. S ø r e n s e n 21 22o K øbm. R. K r ü g e r G u s t a v G o l d b e r g " J. C. R i i s b r i c M ø l l e r g a d e 5 o M ø l l e r g a d e S I. J ø r g e n H o c is H a n s M o r t e n s e n P o t t e m a g. F 79 C r. S c u l t z B a r b e r F 78 C a r s t e n C r i s t i a n s e n, P e d e r M u r m e s te r 182 N i e l s L a r s e n F e l b e r e d e r L a r s B a r t o l o m e i s e n M ørk M a le r H e n n in g B ro o lm 193 H a n s N i e l s e n F e l b e r e d e r P e d e r A a r s l e v 171 S k i b s t ø m r. A n d e r s R a s m u s s e n G u ld s m e d E d s b e r g K øbm and C. H a n s e n M urm. P o u l A n d e r s e n

76 76 m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 54 a 0 p> 4 4 S (X 3 A 1 I 1 M ø ]1 e r g a d f t 56 E je r B e r n t W e s s e l s B ø r n F r. v. B u c w a ld F 7 7 C o r t H e l d e v a d s E n k e F 7 6 ø C o r t H e l d e v a d s E n k e P e d e r B a n g M a le r H e n r i c F i c " 1s E n k e O l l u f P e d e r s e n N i e l s J o s t O le P e d e r s e n w 196 l 8 o l , V æ r t s u s o l d e r L a r s J ø r A n d e r s J e n s e n V o g n m a n d g e m se n S l a g t e r S k o m. M.J. L i n d e g a a r d B o g b i n d e r H a n s e n T ø m re r H a n s J e n s e n 2 5 T ø m re r J. J o a n s e n V æ r t s u s o l d e r J e n s e n D e t a i l l i s t J e s J e n s e n M ø l l e r g a d e 58 M ø l l e r g a d e N i e l s H a n s e n H a n s R e m s n id e r F 75 E l s e C o r t H e l d e v a d s F 7 4 P e d e r R a s m u s s e n B an g A p o t e k e r H o lm s te d N i e l s K a a b e r s m e d W e r n e r 2 o o N i e l s G i e r t n e r o o H e n r i c F i c M adam e W e r n e r 2 o o I o 2 A p o t e k e r L a c o p p i d a n 2 o o 2 o o o 2 2 o A p o t e k e r L a c o p p i d a n ii ii 's s a m m e n la g t A p o t e k e r R u g e Madam R uge A p o t e k e r G.P. P e t e r s e n M ø l l e r g a d e 60 M ø l l e r g a d e C r i s t e n P o u l s e n K o n g e l i g B y m ø lle F 7 3 F r e d e r i c P e d e r s e n F e lb. F 7 2 v o n G a b e l, H v i d k i l d e H e n r i c F i c B a r o n L e n, H v i d k i l d e 2 o 3 2 o 4 2 o 3 2 o o o3 2o5 i 2 o 4 2 o M ø l l e r S n o r 2 o P r o c u r a t o r P a s b j e r g B irk e d o m m e r I B a r o n e s s e R a n t z a u L e n B a r o n H o l s t e n L e n N a a le m a g e r R. J e p p e s e n ii B a r o n i e t L e n

77 m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 64 3 c,i 9 4 c Cb 1 i 9 A ro 9 4 co O 9 A Q. 9 4 M ø l l e r g a d e o R a sm u s P e r s e n F 7 1 P e d e r F l i n d t F r i d e r i c F r i i s 2o6 2 o 6 H a n s A a r s l e v 2 o 6 l 8 o l 2 o 6 2 o 8 M adam e A a r s l e v o K øbm and C r i s t e n B r a n d t > f r a n r. 6 4, E. B r a n d t j u n. K øbm and K øbm and C r. B r a n d t ii 233 l 6 4 a P a r t i c u l i e r J. C. H a r r e - s k o v M ø l l e r g a d e 68 M ø l l e r g a d e 7o J e n s F l i n d t R a sm u s J e s p e r s e n 2 o 7 2 o 9 C la u s J a c o b C l a u s e n J a c o b A u g u s t 2 o 9 2 o 7 2 o I 2 o 7 2 o 9 B a g e r 2 o 9 2 O le M a g a a rd o G a r v e r J ø r g e n A lb e c 2 o P e d e r A a r s l e v K øbm and " s E nke " ' s E n k e K øbm and R.G. F o g o3 M ø l l e r g a d e 72 M ø l l e r g a d e o o J o a n F r i d e r i c s e n F e lb. 2 o l M a t i a s P o l 2 C la u s J a c o b C l a u s e n " ' s E n k e I O le M a g a a rd J e n s P o l P e d e r A a r s l e v I 6 1 S n e d k e r M. P o l I ' s E n k e I 6 l V ognm. P. A l b j e r g K n u d - 18* K øbm and R.G. F o g I 6 l s E n k e s e n I 6 I S k r æ d e r B. G u n n a r s e n

78 7 8 G rund- e l. m a t r. - n r. M ø l l e r g a d e 76 3 O p «+ c 1 5 cx 3 A M ø l l e r g a d e 7 8 E je r 204 L o r e n t z R a s c G i a r m e s t. 215 J a c o b L o r e n t z e n 215 t " R a s c " l 8 o l f r a n r. 7 8, l8 O b S l a g t e r P e t e r I s a c a I 6 0 ii o 241 I o S l a g t e r P e t e r I s a c S k o m. P. R a s m u s s e n I o K øbm. P.H. Ø s t J a c o b s e n H.P. R a s m u s s e n I o I 0 E t a t s r a a d D o n s F. F. J ø r g e n s e n M ø l l e r g a d e 8 0 M ø l l e r g a d e C r i s t e n S p i n d e r J e n s P e d e r s e n S n e d k e r N i e l s M i c e l s e n S k o m a g e r B i ø r n A n d e r s P e d e r s e n C r i s t i a n T e g l P o s t f ø r e r T e i l l f r a H a v n e g a d e f 474 R e b s i. E r n s t J e n s e n J. A l b r e c t s e n B r y g g e r S k i p p e r J e n s J e n s e n D a g e r P.H, J e n s e n 2 2 o S a d e l m a g e r P. K j e l l e r ø d M ø l l e r g a d e 84 M ø l l e r g a d e H e n n in g M a g a a rd N i e l s H e n n i n g s e n S n e d k e r f r a n r. 8 2, P e d e r P o u l s e n S k i p p e r a N i e l s J e n s e n s E n k e a 242 H a n s H a n s e n T ø m re r s E n k e u F e l b e r e d. P o u l P e d e r s e n ii I " S k i b s b y g g e r I R e b s l a g e r J e n s J e n s e n I J ø r g e n A n d e r s k o v

79 m a t r. - n r. M ø lle r.e a d e 88 3 O (Ö 4? cx S A 4 * M ø l l e r g a d e 9o N i e l s J e n s e n K øbm and K n u d S k i ø t t e K nud S k y t t e P e d e r H a n s e n F e l b e r e d e r H a n s K n u d s e n l 8 o l ii A n d e r s K n u d s e n V ognm an d M i c e l J e n s e n J. K n u d s e n s A r v i n g e r K øbm and K n u d G r ø n w a ld , " ' s E nke M ø l l e r g a d e 92 M ø l l e r g a d e 9 ^ A n d e r s H a n s e n M ads Dam 225 H a n s A n d e r s e n T øm m er m an d P e d e r F i n d s e n I J e s p e r P e d e r s e n N i e l s H a n s e n S k i b s b y g N i e l s H a n s e n S k i b s b y g g e r I 5 I " ' s E n k e o " ' s E n k e M ø l l e r g a d e 96 M ø l l e r g a d e 98 + l o o I b y g g e t 1 8 ^ F e l b e r e d e r C r. B r o c c F e l b e r e d e r C r. B r o c

80 ÖO B Q (S M ø l l e r g a d e l o 2 B 0 ID 4? Cb t w M ø l l e r g a d e l o P e d e r Q u i s t M urm. H e n r i c C l a u s e n F e l b e r e d. C r. R a u n ii o b b F a b r i c. M a r c u s S c m id t G a r v e r C r. L e r c e B a g e r P. M a d s e n " s E n k e M ø l l e r g a d e I 0 6 M ø l l e r g a d e I f r a n r. I o 4, l 8 4 l f r a n r. l l o, I < 1 5 o a a F a r v e r J. H e rm a n s e n 1 5 o a a ii a a S m edem. C a r l M. Q u i s t o9 34o ii 208 3( M ø l l e r g a d e l l o M ø l l e r g a d e H a n s P o u l s e n ii N i e l s S t y r u p M adam e S t y r u p T ø m r e r H a n s E i l e r s e n o p f ø r t S l a g t e r m. J u l i u s B u c ^ S m e d e m e s te r R o d e Madam R ode o S m edem. A.H. Gudme ii

81 5 O CD» i î 0. 3 O? M M ø l l e r g a d e 4 f' Q * 3 n M ø l l e r g a d e I I l 8 o l a a a a 345 f r a n r. I I 6, < M a le r F. F i c ii B y e n s F a t t i g u s T ø m r e r H a n s H a n s e n S l a g t e r S c l e i m a n n M ø l l e r g a d e I I 8 K o n g e b a k k e n I o 2 a 4 o 2 a 347 f r a K o n g e b a k k e n 2, l D a g i. J ø r g e n A n d e r s e n S n e d k e r s v. L a r s O l s e n D a g i. P e d e r C r i s t i a n s e n o 2 4 o 2 H a n s J ø r g e n s e n, E b b e r u p K o n g e b a k k e n I b o l S l a g t e r H. J. M ø l l e r F i g. 9 A c c i s e b o d e n, Ø r k i l d s g a d e.

82 .82 m a t r. - n r. O v e r g a d e S 5 Û. S A >1 H» O vertråd#» o 4 8 o 4 8 o 3 9 o ( ) C r. A n d e r s e n J ø r g e n B e r t e l s e n l a 4 8 l a 4 8 l a 391 ( ) H a n s C r i s t e n s e n D a g i. H a n s P e d e r s e n J o a n n e s R a s m u s s e n O v e r g a d e 5 O v e r g a d e 7 ) l b 4 8 l b 4 8 l b 392 ( ) H a n s J e n s e n D a g l e j e r G a r v e r s v. O le B e n t s e n ( ) J e n s E r n s t s e n D a g i. J e n s E r i c s e n O v e r g a d e 9 O v e r g a d e a a a 394 ( ) S ø m a n d A n d r e a s B e n d i x e n, ( ) V æ v e r A n d e r s S ø r e n s e n D a g i. R a sm u s F r e d e r i k - s e n ' s E n k e O v e r g a d e 13 O v e rp a rip 1 ^ b b ( ) E r i k J ø r g e n s e n R a sm u s C r i s t e n s e n a a a ( ) S t y r m. N. R a s m u s s e n P. & M. M a t i a s e n S ø m a n d M a t i a s R a s m u s s e n O v e r g a d e 19 O v e r g a d e o 5 5 a 5 o 5 a 5 o 5 a < ) A n d e r s J e n s e n A n d e r s C r i s t e n s e n s E n k e n ( ) D a g i. A n d e r s S ø r e n s e n S l a g t e r K n u d K n u d s e n

83 B O H Oj 9 A 4 K O v e r g a d e 3 O ca 4? Oj 9 A 4 M E je r O v e r g a d e 2 b j l 8 o l ( ) ( ) H ju lm a n d P e d e r L a r s e n a S t e n u g g e r H a n s J e n s e n T ø m r e r E r i k R. N i e l s e n a o o O v e r.c a d e 4 P. i e n t e m ø l l e s t r æ d e I R a sm u s D a v i d s e n s E n k e a. b S t e n u g. J ø r g. N i e l s e n S n e d k e r H a n s J. H e n n in g I C la u s J. H e n n i n g s e n / s e n P j e n t e m ø l l e s t r æ d e 4 P.i e n t e m ø l l e n 2 o 2 V e l b. R u b e k K a a s P 5 o C a p i t a i n v o n D e d e n J a c o b M ø l l e r J ø r g e n M o r t e n s e n I M o r te n J ø r g e n s e n ii f r a M ø l l e r g a d e 4 l, l s E n k e J o m f r u M a r ia J ø r g e n s e n S n e d k e r C.C. H a n s e n 1 2 o H.F.W. S m i t s E n k e

84 84 B O P >4 Ï 6 O* S œ 4 M R e b e r b a n e n 9 O p 4 Ï B CL S A»4 R e b e r b a n e n l 8 o l ( ) ( ) F o r m e r H.H. B u s c M urm. A n d e r s L a r s e n A rb m. C lem m en K n u d s e n R a a d u s e t V o r F r u e K i r k e ( m i d t p å T o r v e t ) I u d g a a e t I 8 3 I i g e n o p f ø r t o 1 4 o 8 S r t.. N i c o l a i K irke» 23 S e t. N i c o l a i P r æ s t e g å r d 23 n e d r e v e t H a v e t i l K y s e b o r g s t r æ d e l S I u d s k i l t li K øbm and C r. B a r f o e d o

85 B O (D 4 a a 0? M S e t. N i c o l a i K i r k e s t r. l 9 CJ» 4? CL 3 A w 8 5 S e t. N i c o l a i K i r k e s t r J e s p e r J e n s e n C a p e l l a n 58 0 J e s p e r J e n s e n C a p e l l a n 59 0 H a n s P lo u g C a p e l l a n 58 0 H a n s P lo u g C a p e l l a n J a c o b K n u d s e n M ø l l e r ' J a c o b K n u d s e n M ø l l e r n n J ø r g e n K l i n g e n b e r g J ø r g e n K l i n g e n b e r g D a n i e l M ø l l e r S k o m a g e r D a n i e l M ø l l e r S k o m a g e r l 8 o l s E n k e G a r v e r A lb e c R o k k e d r e j e r L i n d e g a a r d G a r v e r A lb e c b s E n k e n J a c o b H a n s e n S k i p p e r E r i k A lb e c " ) N o r d s i d e n a f S e t. P e d e r s S t r æ d e S e t. P e d e r s S t r æ d e f r a v e s t : 3 b o d e r o g e t J a c o b C o r t z e n ^ US J a c o b C o r t z e n n N i e l s E r n s t 63 J ø r g e n G r a a e 62 E r n s t N i e l s e n 63 s E n k e L a r s G r a a e I s E n k e M ic e l H u u s J ø r g e n G r a a e 375 n n 68 " ' s E n k e n n n "V æ ver M ads F r. J æ g e r K øbm. N.A. K r ø y e r n 72 S e t. P e d e r s S t r æ d e S e t. P e d e r s S t r æ d e J a c o b C o r t z e n P e d e r K a n d e s t ø b e r J a c o b C o r t z e n 64 J o a n n e s A l b e r g 65 L a r s N i e l s e n A a g a a r d 64 J a c o b M a g a a rd 65 " ' s E n k e n Gumme K r ø y e r I N i e l s M a g a a rd Madam M a g a a rd J.M. K r ø y e r n 378 7o n o s E nke o S ø m a n d C a r l e s W i n t e r n o S ø r e n B a l t a z a r L a r s e n J a c o b K r ø y e r F u ld m æ g g J a n s e n : " R ø v e n " k a l d e t I 7 6 I : " S t. P e d e r s s a a - k a l d e d e S t r æ d e

86 (S 4 Oj a 0 m a t r.- n r S k a t t e r c a d e 3 E je r o g K o r s g a d e De f a t t i. c e / J e n s S ø f f r e n J ø r g e n R a s m u s s e n R a sm u s J a c o b s e n 2 O t t o M a n s f e l d t U rm a g e r J e n s P e d e r s e n L a n g 9 R a sm u s J a c o b s e n s E n k e F e l d s k i e r M y re P r o v s t R a sm u s 9 M adam e S e v e l l 8 o l M ads H a n s e n K øbm and l 4 l M adam e B ø ie K øbm and H. M a d s e n F a r v e r P o u l s e n s A r v i n g e r S t r i g l e r P r o p r i e t æ r B e r g L a n g e A g e n t H.P. H a n s e n F a b r i k a n t C.W. W ig g e r s a S k a t t e r g a d e 5 S k a t t e r g a d e 7 83 A n d e r s N i e l s e n S k r æ d e r 83 B o d i l H a n s E n k e I 0 9 J e s p e r F r i i s f r a n r. 7 < J a c o b W il e lm I F r e d e r i k W i l j e l m a K øbm and R y e s E n k e M adam e S k o l e l æ r e r C r i s t i a n s e n S. F o n t e n a y M a le r J. O l s e n S k o m a g e r J. E i l e r s e n ' s E nke S k a t t e r g a d e 82 0 H a n s T o r d s e n 82 M a g d a le n e S k r æ d e r s > f r a n r. 9, f ø r I 7 7 I C r i s t i a n D o u e r 5 II 4 S im o n D o u e r 5 4 C r i s t i a n D o u e r 5 4 A n d e r s K n u d s e n I " ' s E n k e P o u l P e u s c e l S a d e l m a g e r P e d e r H a n s e n S k o m a g e r Commis A.G. M ølm ark S p æ k ø k e r L i n d n e r S a d e lm. N.R. P e u s c e l S k o l e l æ r e r M o r t e n s e n

87 m a t r. - n r. S k a t t e r ^ a d e,1 3 a q to tx 3 A S k a t t. g r g a d p f v ; p k ) (v æ k b a n e n ) E r i c J e n s e n B a a d s m a n d 80 0 S a m u e l H e r t e i s H a v e 81 " ' s E n k e H e n d r i c H y l t o f t B a g e r H a n s L a r s e n R e b s l a g e r F r e d e r i k M u r e r s E n k e s E n k e 1 H o l g e r L i n d e g a a r d S k o m L a r s B a a g ø e R e b s l a g e r 1 J e n s F r e d e r i k s e n S k o m. l 8 o l N i e l s M a g a a rd P e t e r B a a g ø e 1 I 3 2 K øbm. C a s p e r B r a n d t , H.C. B r a n d t l 4 o l 4 o l 4 o R e b s l a g e r C. B a a g ø e l 4 o F æ rg e m a n d S k a t t e r g a d e (v æ k ) S k a t t e r g a d e 17 (v æ k, b a n e n ) 79 J e n s J e s p e r s e n V æ v e r 79 A n d e r s A l b r e t s e n l o 3 J o c u m L i n d e g a a r d l o 8 a I l o 8 a 7 A n d e r s B r a n d e n b u r g l o 8 b l o 8 a A n d e r s J ø r g e n s e n S k r. 256 A n d e r s J ø r g e n s e n S k r S k o m a g e r F. H a n s e n B a g e r J. J ø r g e n s e n B ø d k e r E. K l i n g v o r t o ii " A. " 79 J e n s J e s p e r s e n V æ v er 79 N i e l s F e l b e r e d e r l o o K n u d N i e l s e n 95 K n u d G r a a e I o 5 H a n s M a g n u s s e n l o o M ic e l R a s m u s s e n l o 5 H a n s J u c u m S t o l e m a g e r l o o l o 5 C o r n e l i u s S a t t r u p l o o M ic e l S t ø c k e l s E n k e I l o 5 2 A.H. L i n d e g a a r d S k o m. l o o I o l o S e j l m a g e r C r. T o r p l o o 8 P e d e r A n d e r s e n 253 B ø d k e r E r n s t K l i n g v o r t S ø m a n d R a sm u s N i e l s e n ' s E n k e T ø m r e r m s t. H a n s S t e e n S k i p p e r J. J ø r g e n s e n M a r t i n H. M o r t e n s e n a ii

88 38 g 0 D 4 <+ d 1 5 CL S 0? M Skaergade 23 B O p»i? O. a a S k a t. t f t r r A i t a Catrine Nissen SI. Borgsa. Nie ls La arsens Arvinger Laurs Jørgensen 178 Laurs Jørgensen Sadel*« Knud Graae 99 Knud Graae Joan Lytke 98 Jesper Pedersen Micel Pedersen l8ol I05 Skom. Søren Hansen Berg Væver Cr. Lindegaard s Enke 25o Skom. Jørgen Engausen Byens Fatgus 25o Skomager Engausen 25o *s Enke 25o 123 M s Enke Skaergade 25 Q Skaergade fra nr. 29» Knud Graae Jens Kaas Lorentz August Jens Lang fra nr. 29» 180I 97 I03 96a lo2 Micel Nielsen t 96a 3 Madame Lindgreen Skipper Cr. Jacobsen 298 Daglejer Anders Nielsen o o M 's Enke o o I62 Navigaonslærer Andre I60 " 's Enke as Eisenreic Skaercade 29 j SJtat.t.Prgartp U Catrine Nissen Sal. Borgmester Niels Laur.J Ü 8 s H e t s ï? g e r Laurs Jørgensen RebslagJ Jesper Skomager I 92 Niels Gudsen Jesper Rasmussen Skom Albret Skræder Crisan Zacariassen 95 Lars Teyl t i I I 96 loi Mads Jensen Rokkedrejer! 95a loo Jens Crisansen Skipp Jørgen Tunøe Skomager I 95a llo Andreas Crisansen Madam Lindgreen 1296 Skipper Købmand D. Levin Snedk. P. Henningsen t i t Rendemester A. Andersen! Skipper H.H. Cristensen

89 r a a t r. - n r. B ra n d S k a t t e r g a d e to»i Q* «X 3» 3 CO JO a 3 O CL S k a t t e r g a d e s e u n d e r K u l l i m g g a d e e f t e r n r. 31» l 8 o l f r a n r. 31» f r a n r. 3 5, I < T ræ s k o m a n d R. P e d e r s e n ^ 8 a S p æ k ø k e r R a sm u s P e d e r a 7 S p æ k ø k e r R s. P e d e r s e n q 8 a s e n a 7 ii a 8 a a s E n k e *s E n k e S k a t t e r g a d e 35 S k a t t e r g a d e 37 n e d r e v e t 78 0 C a t r i n e N i s s e n s A r v i n g - 78 R a sm u s B æ r e n t s e n e r f r a n r. 31» f o r I 8 0 I 91 L u d v i g Q u i s t C r. Q u i s t I L a r s T e y l Lo9 C r i s t i a n T e i l 94 l o 7 M urm. D i t l e v P e d e r s e n 245 C. T e g l P o s t k ø r e r I I 6 Tøm m erm. N i e l s P e d e r s e n 5 S p æ k ø k. N. A n d e r s e n 245 LI S k i p p e r R.N. Q u i s t 2 45 L p.16 S k ib s tø m..h a n s P e d e r s e n S k a t t e r g a d e I a a a a 5 e 5 a n e d r e v e t ---- > f r a n r. 37» S k i p p e r C. R i s e B le g e m a n d R. F1 S k i p p e r J u l i u s D a g i. N i e l s H an i n d t O l s e n s e n F i g. 1(

90 9 o m a t r. - n r. S k a t t e r. e a d e 2 3 O ff CL 3» S k a t t e r e a d e 4 T ø s i n g a v e n t v æ r s o v e r K o r s g a d e. 63 C r i s t e n C l a u s e n p a a 63 " n o f f le T ø s i n s e r " / T a a s i n M adam e H v i i d B e r t e l K l i n g e n b e r g 1 2 o H a n s K a a s o o B e r t e l K l i n g e n b e r g I o N i e l s E r n s t B r a n d t 1 2 o N i e l s E r n s t B r a n d t ii K øbm and C r. B r a n d t b K øbm and C.A. B r a n d t J o m f r u M a re n B r a n d t S k a t t e r g a d e 6 S k a t t e r g a d e J e n s S ø f f r e n s e n 64 0 H a v e t i l n r J ø r g e n R a s m u s s e n M adam. H v i i d J e n s G o d s k e s e n ' s E nke l 4 o K øbm. P. L. M ø l l e r H a v n e f p g e d P. L. M ø l l e r f r a n r. 6, S k i p p e r H.P. M ø l l e r a a B a g e r G e r t z a a S k i p p e r H.P. M ø l l e r S k i p p e r E.W. J ø r g e n s e n S k a t t e r g a d e l o S k a t t e r g a d e S a m u e l H e r t e i s H a u g e O t t o M a d s e n W e st l l o M adam e H v i i d F e l t s k æ r M y re C i r u r g u s M y re A d m ir a l R i i s b r i c P a s t o r C o l d i n g S k i b s b y g g e r S im o n M ø lle r a f r a n r. 1 4, I M a le r L.V. B e r t a Ane M a r ie L ø v e T o l d e r W e s s e l

91 B Q» Ob 3 O *1 t- S k a t t e r c a d e 14 t n a t r.- n r S k a t.t.ftrg flh o E je r 9 1 l 8 o l > f r a n r. l o, l > f r a n r. l o, M urm. J e n s R a s m u s s e n Tøm m erm. H a n s S t e e n Tøm m erm. H a n s S t e e n o l o M urm. J e n s R a s m u s s e n s E n k e S k a t t e r g a d e l 8 S k a t t e r g a d e l 8 n o r d l i g e d e l s y d l i g e d e l (v æ k - b a n e n ) 66 K n u d J e n s e n B y s k r i v e r 66 K nud J e n s e n B y s k r i v e r 66 J o s t D i d e r i c S e r g e a n t 66 B e n d i x S k o m a g e r I 0 7 H a n s B ø d k e r I 0 5 P e d e r F i c l l o A d o l f W eim an l l o A d o l f W eim an l l o I l l o 1 2 o C a s p e r B r a n d t l l o C a s p e r B r a n d t 231 ii H a n s C a s p e r B r a n d t K øbm. H a n s C. B r a n d t 2 3 I N i e l s E. B r a n d t s E n k e S a d e l m a g e r N. P e u s c e l S k i p p. P. C. J a c o b s e n t, 5 o S k a t t e r g a d e 2o S k a t t e r g a d e 22 (v æ k - b a n e n ) 67 0 C r i s t o p e r B r a n d t 67 " j u n. / K l e i n s m e d l o 4 W il e lm K o r s l o 2 P e d e r C r i s t e n s e n l o 9 B a r t o lo m æ u s F l i n d t l o 9 Gomme G r a a e l o 9 C lem m en C le m m e n s e n l o I l o 9 a 9 F r i d e r i c K a a s V æ v e r l o 7 5 D i t l e v P e d e r s e n M urm l o 9 a l o H a n s M o r t e n s e n S k i p p e r ' s E n k e S k o l e l æ r e r E i b y e S k p. L a u r i t z M o r t e n s e n S k i p p e r H. H a n s e n

92 92 B O P 4 Ï B CL 3 O r a a t r.- n r H av e 68 0 K i r s t e n S k o m a g e r s B o r n s 68 H a n s W i l l a d s e n s B ø r n s l o i A n d e r s W o ld e m a r F e l b r I I0 6 I 0 6 H a n s F r i d e r i c s e n l 8 o l P r o v s t i n d e N aeraae S k p. J e n s C r. A n d e r s e n l o é a f r a n r. 2 4, l 8 2 o 235 M urm. J e n s R a s m u s s e n V æ v er H. J. H a n s e n H a n s J ø r g e n s e n s E n k e N i e l s A n d e r s e n P a r t i c u , l i e r S k a t t e r s a d e 28 S k a t t e r g a d e 3o 69 M a r e n S I. P e i t e r F e l b r. 7o N i e l s A n d e r s e n V æ v er 69 J e n s F r i d e r i c s e n 70 1s A r v i n g e r 99 H a n s R a s m u s s e n 98 J o a n K o b b e rs m e d l o 4 A n d e r s R a s m u s s e n I 0 3 A n d e r s R a s m u s s e n l o 4 I 0 3 l o 9 I I l o 4 1 ' s E n k e I 0 3 l l o " ' s E n k e l o T o m as J a c o b s e n S n e d k e r I A n d e r s H a n s e n D e g n e n T u g e s E n k e Madam C r i s t e n s e n J a c o b J a c o b s e n S n e d k e r I S k a t t e r g a d e 32 S k a t t e r g a d e N i e l s P e r s e n V æ v e r 72 S a m u e l H e r t e l 71 D a n i e l S k r æ d e r 72 C r i s t o p e r J a c o b s e n Po 97 P e d e r S k r æ d e r 96 J a c o b P o t t e m a g e r w l* l o 2 H a n s C r i s t e n s e n S k o m. l o i C r i s t o p e r J a c o b s e n l o 2 J o a n C r i s t i a n l o i J ø r g e n. J o r g e n s e n D y k k e r l o 2 J o a n W e is o p l o i l o 2 l o 9 l o i D ø c k e r l o 2 l o 9 1s E n k e l o i 9 A l b e r t G r o t S k i p p e r T øm m erm and N i e l s D r e y e i 2 9 o N i e l s W e s t Sm ed o o S n e d k e r m. J. S v e n d s e n o J o s e p S k o m a g e r C. L u n d I 6 I T ræ s k o m. R s. R a s m u s s e n

93 5 O 0 M *1 3 0 S k a t t e r e a d e » Î S a s 0 + «<v * -o v. W T Kb ' f ȧ +> C -S 0 (T» 74 0 H a n s P e r s e n F æ rg e m a n d 75 0 P e d e r M a tz e n H a t t e m a g e r 74 0 F r a n d t z J e n s e n 75 0 F r a n d t z J e n s e n F æ rg e m a n d l 8 o l b y g g e t K øbm. C lem m en C le m m e n s e r S k i p p e r R a sm u s H a n s e n 5 o o 3 S k i b s t ø m r. R a sm u s K n u d s e n a A g e n t H.P. H a n s e n " S k a t t e r g a d e 42 S k a t t e r g a d e 44 n u K u l l i n g g a d e 24 n u K u l l i n g g a d e " " I " ' s E n k e I 0 6 A b ra a m L e v i n f r a n r. 4 4, < I I 3 " a 4 T ø m r e r R a sm u s K n u d s e n a a I I 3 S k i b s t ø m r. H. P e d e r s e n a H e lg e S ø r e n s e n S k a t t e r g a d e 46 S k a t t e r g a r l e 48 n u K u l l i n g g a d e 28 Nu K u l l i n g g a d e 3o 77 B y e n s F æ r g e u s B e b o e s a f N i e. L o r e n t - 92 " " I I 0 5 " " S e j l m a g e r N. W est " b 3 a T rse sk o m a n d N. A n d e r s e n! B r y g g e r k a r l L a r s L a r s e n "

94 94 m a t r. - n r. m a t r. - n r S k a t t A r c a d e 52 l 8 o l ( b ) » f r a n r. 4 4, I B r æ n d e v i n s k a r l J e n s P e - d e r s e r s e n e r e t i l n r c c > f r a n r. 4 4, T ræ s k o m. C r. R a s m u s s e n R a sm u s R a s m u s s e n S ø m a n d C r. W i n t e r s E n k e s e n e r e t i l n r. 48 S k a t t e r g a d e 5 4 T o r v e s t r æ d e t Nu K u l l i n g g a d e I o6 4o6 4 o 6 4 o b y g g e t B le g e m a n d R a sm u s F l i n d t K n i p l i n g s a n d l e r J. L. B e n n e t z e n 1 4? J e s p e r J e n s e n K a p e l l a n H a n s P lo u g t i l T o r v e t n r. 3 T o r v e t 1 T o r v e t I a a f r a M ø l l e r g a d e H ø k e r P. L a n g e 3b b f r a M ø l l e r g a d e S k o m a g e r C r. H a r t v i g

95 B O *1 î i C 3 0? T o r v e t 3 m a t r. - n r X 0 *1 O D 9 9 CL 1! 9 T o r v e t k 9 5 l 7-1 4! J e s p e r J e n s e n K a p e l l a n l4 f H a n s P l o u g K a p e l l a n P e d e r E m id s e n S m ed P e d e r Q u i s t s E n k e P e d e r J e n s e n Sm ed J ø r g e n W ic m an n B e r t e l H a n s e n D ue N i e l s D e g n u C r i s t i a n G u d b je r g J o a n F r. G o t s c a l c l 8 o l A n d r e a s H ø y w a ld S a d e lm M ic e l P e d e r s e n C o m m i s s i o n a i r M ø lm a rk R o k k e d r e j. E. L i n d e g a a r d s A r v i n g e r Ane K a t r i n e F o l k e r s e n G æ s tg. J e n s B e r t e l s e n T o r v e t 5 T o r v e t M ads L a u r s e n S k o f l i k k e r M ads L a u r s e n S k o f l H r. J ø r g e n i E g e n s e H r. J ø r g e n i E g e n s e H a n s L a u r s e n K o r s e b e r g P. J e n s e n S m e d s E n k e L a r s L a r s e n B ø d k e r L a r s L a r s e n B ø d k e r I ' s E n k e ' s E n k e B a g e rm. J. J. N i e l s e n 1 8 V J o m f r u H a n n e N i e l s e n T o r v e t 6 T o r v e t 7 W ig g e r s G å rd M ads L a u r s e n K nud J e n s e n B y s k r i v e r H r. J ø r g e n W ic m an n F C a p i t a i n v o n D e d e n E n g e l b e r t M ø rc C r. M a d s e n G ra a e C a n c e l l i e r a a d. B e c k e r J u s t i t s r a a d ii I 0 K øbm and S im o n R ye K øbm. J a c o b M a g a a rd b K øbm. N. M a d s e n s E n k e H. H a n s e n s E n k e S l a g t e r H.C. D r e y e r o 4 F a r v e r C r.* W ig g e r s b a b + c

96 9 6 m a t r. - n r. 3 O» 4? 0. t 1 a o 1 M T o r v e t, ( v e s t.) ( R a m s e r r e d ) ( R a m s e r r e d ) l 8 o l > f r a n r a B a g e r Z e u t e n N i e l s H a n s e n B a g e r H. H a n s e n a S l a g t e r D r e y e r S k o m a g e r M.J. L i n d e g a a r d 9 a a K o n d i t o r N.E. M ø l l e r 9 a a o5 319 ^ 0 6 T o r v e t ( v e s t ) T o r v e t ( v e s t ) ( R a m s e r r e d ) ( n u b r a n d s t a t i o n ) I M u r m e s te r L a n g e 9b b 9b b S k r æ d e r H e n r i c s e n ^ V ognm an d N. H a n s e n l o V æ v e r M ø l l e r o I > f r a M ø l l e r g a d e I 3 l o b b K øbm and H. F r a n d z è n I l o a a S m e d e m e s te r A.H. H uusom ii

97 B O p bf ? 1-1 B ra n d L a n g e s t r æ d e 9 O ff ex 9 A *1 H* B ra n d V a ld e m a r s g a d e 7 97 l 8 o l S k i p p. J. P. C r i s t e n s e n ( ) S k i p p. H. J o a n s e n s E n k e ii V a ld e m a r s g a d e 9 V a ld e m a r s g a d e I ( ) S k i p p e r J o s F l i n d t ii 9 o5 9 o5 9 o ( ) S k i p p e r C r. N i e l s e n V a ld e m a r s g a d e 23 V a ld e m a r s g a d e I M. H a n s e n M a d s e n 9 o o 5 5 o ( ) B y g n. v e d A s s. K i r k e g. Komm. G r a v e r b o l i g

98 9 8 B O CD *1? 0. œ? Vestergade 1 m a t r. - n r Vestergade o 53o 512 (1846) Maler Zengraf Spækøker A.F. Andersen Bager (1851) Farver J.F.C. Striegler Murm. J. Rasmussen Redaktør Assam Vestergade 5 Vestergade * (1851) Skomager Minc Skræder Mønc Bager Menc a+b 576 (1851) Smedemester Gudme 1 Vestergade Vestergade 13 ] o 3 4 o 3 4 o 3 4 o Jens Jensen Urtemand ii Gartner C.J. Cristensei 268a 268a 268a a 336a 336a 52o væk Niels Poulsen Tømrer Cr. Larsen 's Enke Vestergade I5 Vestergade væk(voldgade) Felb. Jens Henricsen ii Skomager J.F.A. Møller Slagter J. Francke væk(voldgade) Skom. H.P. Lindegaard " F. Flindt Fig. 12. Korsgade l4 A.

99 5 O» M 0. S 0 B ra n d V e s t e r e a d e *1? CL S (0 *1»- B ra n d V e s t e r g a d e l 8 o l o a o a M urm. H e n d r i c C l a u s e n M urm. H e n d r i c C l a u s e n 4 l 6 G a r v e r J. F r i i s n S l a g t e r A.R. F l o r G a r v e r J e s p e r F r i i s S l a g t e r A n d r e a s R a s c V e s t e r g a d e 23 V e s t e r g a d e I J o a n C a s p e r B r a n d t F e l, b 3 o l L o r e n t z R a s c G i a r m e s t a 3 S n e d k e r L a r s H e n n i n g s e n S l a g t e r L u d v i g E r i c s e n s E n k e a 5 3 o H. J e s p e r s e n F e l b e r e d e r +b a V e s t e r g a d e 31 V e s t e r g a d e H a n s T o r b i ø r n s e n 271 E r i c S v e n d s e n F e l b e r e d I L o r e n t z R a s c G i a r m e s t F e l b e r. R a s m u s J e s p e r s e m 326 ( ) é D a u g a a r d É G a r v e r N. A lb e c a 5 3 j F e l b. H. J e s p e r s e n a 5 3 9

100 lo o! m atr. - n r. j B r a n d - 1 V e s t e r g a d e 4 l E jer+ 4 i+ A + B + C + D + E m a t r. - n r V e s t e r g a d e 45 E j e r o o ( ) J. J ø r g e n s e n L u n d ( ) C r i s t o f f e r L a r s e n L. L a n g e & C o. V e s t e r g a d e 45 V e s t e r g a d e 45 ] ( ) L. L a n g e & C o ( ) J ø r g e n J ø r g e n s e n L. L a n g e & C o. V e s t e r. c a d e 55 V e s t e r g a d e 57 ] 82> b ( ) D a g l e j e r J e n s K n u d s e n J a c o b H a n s e n F. C. & P. H a n s e n 2 o a o ( ) G a r v e r R o s t g a a r d S l a g t e r H.O, H e n r i k s e n V e s t e r g a d e 5 7 ( a? ) V e s t e r g a d e o b ( ) J. C r. R a s m u s s e n b b ( ) G a r v e r R o s t g a a r d S n e d k e r H.C. P o u l s e n V e s t e r g a d e 65 V e s t e r g a d e s J e n s H a n s e n 1: ( ) G a r v e r R o s t g a a r d N. E r i k s e n K lo d s e m a g e r R. P e d e r s o i

101 B O 0 M î O* 3 a? V e s t e r g a d e 69 3 C) 0 d *+ fi 4 3 O* 3 a 1 M V e s t e r g a d e 71 l o i l c A rb m d. R a s m u s R a s m u s s e n a ( ) C. H a n s e n S p a n g e t A r - r e s t f o r v a r e r. V p s t p r g a r i p V e s t e r g a d e 7 7 j a ( I 8 5 I ) A n d e r s C r i s t e n s e n J e n s L a r s e n ( ) G a r v e r R o s t g a a r d K l o d s e m. N i e l s J o a n s e n V e s t e r g a d e 19 V e s t e r g a d e 8 l l o ( ) A n to n M o r t e n s e n C a r l M o r t e n s e n s E n k e ( ) N i e l s H a n s e n S n e d k e r P. P e t e r s e n S n e d k e r s v e n d S c e u r r V e s t e r g a d e 83 V e s t e r g a d e ( ) T o m r e r S ø r e n C r. W e s t H a n s A n d e r s e n M ads H a n s e n c P. ( ) I v e r s e n H a n s e n V e s t e r g a d e 8 7 V e s t e r g a d e e a ( ) R e i n o l d t H a n s e n b c ( ) H a n s H a n s e n

102 Io2 B O 0. 9 (B Brandkasse- nr. V e s t e r g a d e 91 Ejer a tj {0 0. 9» r c *1 s o ct 9 V e s t e r g a d e 93 Ejer I C 500C 565 ( ) D a g l e j e r H a n s M o g e n s e n J o a n L a r s e n 3 5oob 5oob 466 (1847) K n u d H a n s e n V e s t e r g a d e 95 V e s t e r g a d e I ooa 5 00a 567 ( ) T ø m r e r R a sm u s P e t e r s e n 1 5oo 5oo 568 (1847) S l a g t e r C r. A n d e r s e n Sm ed F. D r e i e r F i g V e s t e r g a d e - K e d e l s m e d s t r æ d e.

103 5 Q ED? CL S O V e s t e r g a d e 2 G ru n d - e l, m a t r. - n r (+ 2A + 2B ) V e s t e r g a d e 6 l o 3 2 M adam e H v id 2 2 J e s p e r R a s m u s s e n 2 n l 8 o l s E n k e 65 II 2 II 65 2 H a n s J e s p e r s e n F e l b e r e d V ognm. J a c o b H a n s e n o V e s t e r g a d e 8 V e s t e r g a d e l o L a r s B a a g ø e R e b s l a g e r I 3 o 2 J e n s M a d s e n S l a g t e r o 2 F e l b e r e d. K n u d J e n s e n ( ) M a jo r v o n K ro g 275 N a p o le o n E s p e K le in s m e d 626 K øbm. L. B e r t e l s e n M urm. C r. K jæ r M e ls o n V e s t e r g a d e 1 2 V e s t e r g a d e I o 2 b ( ) R e b s l a g e r P. B a a g ø e a G a a rd m. P. N i e l s e n M urm. R a sm u s N i e l s e n a V æ v e r G o t l i e b L u d v i g Sm ed J. P. H y b e l

104 I o 4 5 O P CX 3 a? M V e s t e r g a d e l 6 9 c.-i ø! Î Ê a 3 A Ä CD D *1 O O D 3 O CX 1 t 3 W V e s t e r g a d e l I o 2 c o 3 3 o T o l d b e t j e n t R a n d e r G a r t n e r J o a n B r u u n S k o m a g e r J. F r a n d s e n 3 o 2 d S k o m a g e r H a n s F r a n d s e n A rb m. R a sm u s H a n s e n V e s t e r g a d e 2o V e s t e r g a d e I ( ) P o t t e m a g e r P, Q u i s t Gud- b j e i g ( ) R e b s l a g e r D o rn V e s t e r g a d e 24 V e s t e r g a d e I a a ( ) M urm. M.P. L u d v i g s e n ( ) F e l b e r e d e r M. B lo c,1

105 m a t r. - n r. V e s t e r g a d e 3o m a t r. - n r V e s t e r g a d e 32 lo 5 " V i b e l t s d a l " n u W ic g e r s '- 0 v e j B y e n s H u s, b e b o e s a f M a t i a s J o a n s e n N a tm a n d " ' s E n k e N i e l s M a d s e n F e l b r. l 8 o l V æ r t s u s. N. A n d e r s e n Tømm. H a n s M ø l l e r 281 R a sm u s H a n s e n M ø l l e r K øbm and J. K r e i b y ^ V æ r t s u s. P e t e r s e n F e l b r. C l a u s L i n d e g a a r d J o s. A n d e r s e n N y o lm a V æ r t s u s. H. J. N i e l s e n W i g g e r s v e i W i f f e r s v c i ( V i b e l t s d a l ) ( V i b e l t s d a l ) (1 7 9 M a D a g i. J ø r g e n P e d e r s e n b S k r æ d e r J ø r g e n N i e l s e n a 3 19 J ø r g e n B an g b 315 Tømm. R a sm u s M o g e n s e n 2 80 K u r v e m a g e r F. F r a n d s e n V æ v e r J ø r g e n R a s m u s s e n F e l b. C o n r a d F r a n d s e n S l a g t e r J ø r g e n R a s m u s s e n b x F e l b r. C. F r a n d s e n V e s t e r g a d e 66 V e s t e r g a d e 68 F a l k e n b e r g " G re v A l e f e l d t t i l B iø r n e m o s e R a sm u s F a l k e n b e r g V æ v e r I * V æ v e r F a l k e n b j e r g V æ v e r N i e l s R a s m u s s e n R a sm u s J ø r g e n s e n a a F e l b r. N i e l s J ø r g e n s e n o Sm ed C r. S ø r e n s e n

106 I o 6 B O M CL H- m a t r.- n r ØT-ki 1 ri c V O O I R e b s l a g e r S im o n M ø l l e r S l a g t e r H.O. H e n r i k s e n K øbm and N. J ø r g e n s e n o n B a g e r L o s e Ø r k i l d s g a d e 5 Ø r k i l d s g a d e T ø m r. J o s M a d s e n K øbm. J o s. M a d s e n D a g i. R a sm u s M a d s e n 4 l l S& 9 39a 939a 355 ( ) S k i p p H s. A l b r e c t B r a i i a t C r. A n d e r s e n I b J ø r g e n s e n S k p. H. J ø r g e n s e n s E n k e Ø r k i l d s g a d e 9 Ø r k i l d s g a d e I 8 0 I i o 4 l o ( ) S k i b s b y g. L a r s N.M ø l l e r N. N i e l s e n K ro m a n d S k o m a g e r R.N. J e n s e n o 9 7 o ( l 8 4 l ) S ø m a n d J ø r g e n J e n s e n " ' s E n k e

107 æ a t r. - n r. ] Ø r k i l d s g a d e O Ï r* c *1 3 CL 3 A >1 X C3 ffl T a 2 <n 3 0 CL 3? lc 1Ö o ( ) R e b s l a g e r S im o n G r o t M ø l l e r R e b s i. S i m o n G r o t O l s e n S ø m a n d O le C l a u s e n O l s e n 4 o 8 a a 3 61 A n d e r s C r. J e n s e n N. N i e l s e n K ro m a n d s E n k e Ø r k i l d s g a d e 17 Ø r k i l d s g a d e 1 9 ) ( ) T ø m r. P e d e r C r i s t e n s e n " ' s E n k e a a ( ) D a g i. J ø r g e n M o r t e n s e n D a g i. P e d e r R a s m u s s e n Ø r k i l d s g a d e 21 Ø r k i l d s g a d e l 8 o 4 6 o 4 6 o 3 66 ( ) J e r n s t ø b e r L i n d A x e l s e n " J. P. A x e l s e n ( ) S l a g t e r C r f. B u s c Ø r k i l d s g a d e 25 O r k i l d s ç a d f i ( ) S l a g t e r C l a u s B u s c S k i p p. C r i s t e n L. P a l l e ( ) Jans J ø r g e n s e n D a g i. M o r te n P e d e r s e n t! Ø r k i l d s g a d e 31 Ø r k i l d s g a d e G e r t r u d u s G ra a e M ø l l e r G. G ra a e V. G r a a e b ø l l e r G. G r a a e

108 lo 8 m a t r. - n r. 1 Ørkildsgade 43 m a t r. - n r Ørkildsgade (1851) Gertrudus Graae Skipper R.N, Andersen o 57o 376 (1851) Snedker P. Jensen 1 Ørkildsgade 47 Ørkildsgade 49 ] ( o ) G. Graae n Skipper N. Rasmussen a 378 (1850) Niels Pedersens Enke Dagi. Anders Rasmussen Ørkildsgade 51 Ørkildsgade b 379 (1851) Lars Frandsen Dagi. Hans Nielsen (1851) Murm. Hans Jac. Nielsen ØT k i 1 d s g a d P 9. Ørkildsgade * a 287a 287a 287a 2 o 6 264a 264a 264a 264a 349 fra nr. 4, I827 <-- Sømand Jens Jørgensen Skipper t 229a o o 180I fra Møllergade llo Felbr. Nie. Joansen Slagter " s Enke Smed H.T. Cristensen Ørkildsgade 8 Ørkildsgade lo o 4 5ola 5ola 356 (1850) Rasmus Henriksen Snedker Jørgen Knudsen 2o3 5ol 5ol 358 (1850) Tømr. Jo. Fr. Paff Købm. Niels Jørgensen Jomfru Line Jørgensen

109 B O 0 1 Î S O. 3 A 1 H- Ø r k i l d s e a d «14 E je r 9 O 0 >1 Î S CL 3 A»1 - Ø r k i l d s g a d e l 8 Io 9 ( ) T ræ s k o m. H J ø r g e n s e n S n e d k e r C r. J ø r g e n s e n M e k a n ik e r H. A n d e r s e n o »1 2 o l 3 65 S k i p p e r C. F. M a d s e n Ø r k i l d s g a d e 2o Ø r k i l d s g a d e 22 ( ) H a n s J ø r g e n s e n oo 367 H a n s J ø r g e n s e n S m a a k ø r H a n s J ø r g e n s e n S m a a k ø r - e r e r Ø r k i l d s g a d e 24 Ø r k i l d s g a d e 26 ( ) ( ) a P e d e r N i e l s e n M e c a n ic u s H. A n d e r s e n a» N. W u lf f S n e d k e r M ark m an n o A rbm. J e n s A n d e r s e n Ø r k i l d s g a d e o J ø r g e n M ø l l e r i N e d e r I H a n s A n d e r s e n / s t e M ø lle 2 3 I i» 2 3 I L a n d s d o m m e r U l d a l l l 8 o l »» S k ib s b y g m. R a sm u s N i e l s e n M ø l l e r B5c ' s E n k e 1 i F i g B r o g a d e - G å s e t o r v e t.

110 c m a t r. - n r. m a t r.- n r S U P P L E M E N T N o g le g a m le e je n d o m m e, e n s o m t b e l i g g e n d e ( m a r k j o r d s m a t r i k l e r ) V S t a m p e m ø lle n S ta m p e m ø lle n i H e s t e a u g e n i S l i b e m a e n n u C b r i s t i a n s m i n d e D en l å m i d t i J o s. J ø r - g e n s e n s v e j u d f o r S.G, 2 25 S t a m p e m ø l l e u d e n M ø l l e r M adam e H v id 3 o l F e l b e r e d e r n e s - p o r t o l o l B y e n s S ta m p e m ø lle o l B y e n s S t a m p e m ø lle 384 n e d b r æ n d t 1Ö f l e r e F e l b e r e d e r e G r u b b e m ø l l e n V e i r m ø l l e n " D r o n n i n g o l m s v e j 1 n u C r i s t i a n s m o l l e n, e n s t u b m ø l l e n æ r B r e g n e d a l e n F 4 2 a f l y t t e t l 8 o 9 t i l P o r t u s - K a a s v e j. 236 P e d e r J a c o b s e n o R a sm u s K n u d s e n a 2 4 l L a n d s d o m m e r U l d a l l O le L a r s e n a J ø r g e n H a n s e n B y m ø lle r M ø l l e r K l i n g e n b e r g P. P. L a r s e n k H.H. M ø lm a rk

111 H Q 0? g C 3 a 1 t - Brandkasse- nr. Supplement fortsat: Gammel Hesteauge Ejer 9 O D >1? g CL 3 A >1 - Brandkasse-nr. Øxenbiergmarken Ejer ill Skovfogedus ved "Lane Kronøj" = Portuset o4 318 Kammererre Juel o » Gården lå ved stranden lige før Crisansmindesens begyndelse Lars Nielsen Møller 1825 Skibsbygmester t I I Propr. Rasmussen, GI. 273 Købmand N. Møller Hesteauge t Holmeuset nu Kongebakken 28 Portusvej ved nr beboes af Skovfoged 1723 Laurz Clausen, men lører Kongen 221 Jørgen Micelsen Vognmand Hans Clausen Skovejernes Skovfoged " 's Enke Rasmus Post Vognmand Hans Rasmussen F i g Ø r k i l d s g a d e.

112 F i g K o r s g a d e 1, F i g B r o g a d e, g å r d p a r t i.

113 N o g le e k s e m p l e r v i s e r, v o r d a n e n e je n d o m s i s t o r i e k a n f r e m d r a g e s I K y s e b o r g s t r æ d e F i g K y s e b o r g s t r æ d e I 9 I 6. D i s s e t r e e je n d o m m e u d g j o r d e S e t. N i c o l a i k i r k e s p r æ s t e g å r d s ø s t l i g e u d u s e, som i I b e t e g n e s som d e n e n e s t e d e l a f p r æ s t e g å r d e n, d e t i k k e v a r " l i v s f a r l i g t a t b y g g e b o e u d i " i P r æ s t e g å r d e n b l e v f å å r s e n e r e o p g i v e t som b o l i g, m en v a r e n d n u i e t a l v t å r u n d r e d e e n v æ s e n t l i g d e l a f p r æ s t e e m b e d e t s ø k o n o m is k e g r u n d l a g i k r a f t a f d e n s a n d e l i m a r k j o r d e r n e. O m k rin g b e g y n d t e b y e n a t s æ l g e u d a f g å r d e n. S å l e d e s b l e v n r. 2 s o l g t i : " e t S t y k k e H a v e m ed 6 F a g g i H u u s n æ s t S y d o p t i l K i r k e g å r d e n " t i l J o a n A u g u s t T o b a k s s p i n d e r. H u s e t s f o r t i d som f o r m o d e n t l i g s t a l d g em m er s i g i f o r m a f s t e n b r o l æ g n i n g u n d e r g u l v e t : A u g u s t 's e n k e s æ l g e r d e t t i l a p o t e k e r C r i s t e n H o lm b e c. D e t o m t a l e s d a som 1 0 f a g m ed a v e. BT I 7 6 I : H u s e t e r n u 7 f a g» b i n d i n g s v æ r k, s t e n t a g, m en s a m m e n b y g t m ed r. 4 " f æ l l e s S t o l p e ", d e n f o r m, d e t a r b e v a r e t t i l n u t i d e n. e r J o a n B r a n d e n b u r g. D e t e r t a x e r e t t i l I 5 0 r d l. BT - - P e d e r F r i d e r i c J a n t z e n K n a p m a g e r e j e r u s e t, som b e s k r i v e s o g v u r d e r e s u f o r a n d r e t, d o g a r a n i u d v i d e t m ed 3 f a g b a g u s t i l 5 0 r d l.

114 N r. 4 t i l ø r e r I 7 6 I H a n s C l a u s e n : 5 f a g, 1 e t a g e, b i n d i n g s v æ r k, s t e n t a g, t a x e r e t t i l 7 0 r d l. BT I 7 9 I, sam m e e j e r, t i l f ø j e t 4 f a g b a g u s, t a x t i a l t 8 0 r d l e je n d o m m e n o m b y g g e s o g v u r d e r e s n u t i l r d l. N r. 6 : I 7 6 I : 7 f a g t 1 e t a g e, b a g u s 2 sm å a l v t a g, e j e r e r H a n s T o r b i ø r n s e n, o g t a x t e n r d l. a r e j e r e n O le L a n g k i l d e t i l f ø j e t 4 f a g s k u r. T a x t I 9 0 r d. F i g. 19» M ø l l e r g a d e 1, f ø r I 8 8 I. M ø l l e r g a d e 1-5 D e n n e d e l a f M ø l l e r g a d e e d i g a m m e l t i d I m e lle m B o d e r n e - s å m an må f o r m o d e, a t d e r a r s t å e t e n d e l b o d e r p å b e g g e s i d e r a f g a d e n. B o d e r v a r sm å u s e e v t. m ed a v e t i l, m e s t l e j e b o l i g e r. Men i s t o d k u n p å ø s t s i d e n a f g a d e n b o r g m e s t e r P e d e r H a n s e n s g å r d " s a m t e e n V a a n i n g, og p å v e s t s i d e n H a n s P e r s e n R a i s e s g å r d, omt r e n t v o r n u n r. 3 s t å r. R e s t e n a f g r u n d e n e l å ø d e e n d n u e f t e r s v e n s k e k r i g e n s æ r g e n 24 å r t i d l i g e r e. B o d e r n e v a r a l t s å v æ k. H j ø r n e g r u n d e n M ø l l e r g a d e 1 - G e r r i t s g a d e 2 k a l d e s d a S e t. N i c o l a i K i r k e s H a u g e, som e r 2 B y g g e s t e d e r u d i. e j e s d e n a f J e n s H a n s e n F æ rg e m a n d - d e n v a r d a e n d n u u b e b y g g e t. M e lle m d e n n e g r u n d og n r. 3 v a r d e r " f r i P o r t o g I n d k ø r s e l " t i l e n a v e ( ' 'k o t e l e t g r u n d " ), som t i l ø r t e S ø r e n C o r t s e n F a s t e r l i n g. H an s æ l

115 g e r d e n I t i l P o u l O t t e s e n R a a d m a n d. D en e r s e n e r e b l e v e t d e l t m e lle m f l e r e n a b o e je n d o m m e. N r. 3 : H a n s P e r s e n R i i s e må i I a f g i v e g å r d e n t i l s i n k r e d i t o r, e n p r æ s t i R i n g s t e d, som s æ l g e r d e n t i l k ø b m a n d R a s m u s J ø r g e n s e n. t i l ø r e r d e n M a r g r e t e S I. P e d e r R a s m u s s e n s. H un s æ l g e r d e n t i l s i n s ø n H a n s R a s m u s s e n, som s e n e r e e r v e r v e r j ø r n e g r u n d e n, og i 1 7 ^ 5 k ø b e r a n y d e r l i g e r e e n e je n d o m, d e n æ l d s t e, v e s t l i g e d e l a f G e r r i t s g a d e 2. F i g G e r r i t s g a d e 2, g å r d p a r t i, t i l v e n s t r e d e n æ l d s t e d e l a f e je n d o m m e n, n e d b r æ n d t H an a r å b e n b a r t b y g g e t d e t e l e om, t i I 7 6 I (B T ) a r a n : 1 : F o r u u s e t l*i F a g, 1 E t a g e, B i n d i n g s v æ r k, S t e n t a g m ed P o r t u n d e r = r d l 2 : E t S i d e u u s i n d a d M ø l l e r g a d e 1 3 F a g, 2 E t a g e r, S t e n t a g = " 3 : E t d i t o H a l v t a g H u u s v e d d e n v e s t e n S i d e i G a a r d e n, 7 F a g = 35 " 4 : E t B a g u u s 7 F a g B i n d i n g s v æ r k, 1 E t a g e, S t e n t a g = : E n S v i n e s t i e g i. og l i d e n B y g n in g, 5 F a g = E r = r d l. V ed d e f ø l g e n d e t a x a t i o n e r m ed 1 0 å r s m e lle m ru m e r d e r v e r g a n g b y g g e t m e re t i l. - e r d e t M adam e R a s m u s s e n, d e r s t å r som e j e r, o g d e r e r t i l f ø j e t : 5 : E t B a g u u s 8 F a g = 4 0 r d l 6 : E t V o g n s k u u r 4 F a g = 1 0 " BT : 7 = E t T ø m m e r u u s 8 F a g = " 8 : E t K a lk e u u s o g V o g n p o r t 4 F a g = 4 0 " 9 : E n S v i n e s t i e o g B r æ n d e s k u u r 7 F a g = 50 "

116 BT : n r. 6 og 8 e r e r s t a t t e t a f E t H a l v t a g s u u s 1 E t a g e 12 F a g = r d l. o g m ed n o g l e o m v u r d e r i n g e r e r e l e e je n d o m m e n s a t t i l r d l. N o rd f o r n r. 3 v a r d e r i : 3 ø d e b y g g e s t e d e r, f ø r s t " M a r ic e P e d e r B r u n s ", som j e m f a l d e n t i l b y e n b l e v o v e r l a d t A n d e r s C a s p e r s e n i som g o d t g ø r e l s e f o r p e n g e, b y e n s k y l d t e a m, m en i k k e k u n n e s k a f f e. ø r e r g r u n d e n m ed t i l n r. 3» Så f u l g t e 2 g r u n d e, som t i l s a m m e n t i l s k r i v e s r. P e d e r i T r a n e k æ r o g H e n d r i c L i l l i e i H a m b o rg. V ed T o r v e s t r æ d e e r d e n a b o t i l k a p e l l a n e n J e s p e r J e n s e n s g å r d ( n u e n d e l a f T o r v e t 3 )«H an f å r I l o v t i l a t k ø b e d e n a f b y e n f o r a t b y g g e t i l s i t u s, d a d e n u v a r j e m f a l d e n t i l b y e n, " f o r d i i n g e n v i l d e s i g v e d k j e n d e d em " - o g b e t a l e s k a t t e n! B y g g e r i e t b l e v d o g å b e n b a r t i k k e t i l n o g e t, f o r e n d n u i t i l ø r t e b e g g e g r u n d e n e, som a v e, o r g a n i s t J o a n N i c o l a i H e l l e v a d, som b o e d e p å d e n a n d e n s i d e a f T o r v e s t r æ d e t ( M ø l l e r g a d e 7 )«v a r J a c o b M a g a a rd K r ø y e r e j e r a f b å d e n r. 7 og d e t o a v e r, v o r p å a n a v d e o p f ø r t : E t H uus 9 F a g T a g, B i n d i n g s v æ r k, 1 E t a g e t i l B r æ n d e s k u r o g d e s l i g e, S t e e n t a g = r d l. o g s å l e d e s f o r b l e v d e t u f o r a n d r e t, i n d t i l d e r ( i f l g. R e g. ) i I b l e v b y g g e t e t l 8 f a g s u s ( M ø l l e r g a d e 5 )» F i g M ø l l e r g a d e 5, c a. 1875«

117 M ø l l e r g a d e 36» H e r e r S v e n d b o r g s æ l d s t e b e v a r e d e k ø b m a n d s g å r d. D en v a r o p r i n d e l i g 2 e je n d o m m e, v o r a f d e n s y d l i g s t e i t i l ø r t e H a n s L a u r s e n F e l b e r e d e r, o g d e n v a r i GT t a x e r e t f o r r d r. f o r g r u n d e n, 3 0 r d r. f o r b y g n i n g e r n e, m en s d e n n o r d l i g e m e g e t s t ø r r e g r u n d v a r e n a v e t i l g r u n d t a x t l 6 r d r., d e r l i g e s o m b e g g e n a b o e je n d o m m e n e t i l ø r t e R a sm u s P e r s e n R a a d m a n d. GT n æ v n e r C r i s t i a n S ø f f r e n s e n F e l b e r e d e r som e j e r a f b e g g e e je n d o m m e, d e n n o r d l i g e e r f o r t s a t u b e b y g g e t, m en d a P e t e r H a n s e n F e l b e r e d e r s e n k e i 1 7 ^ 8 s æ l g e r d e n t i l D a n i e l S t e e n b u c S n e d k e r, e r d e n b e b y g g e t m ed 8 f a g s t u e u s o g 9 f a g b a g u s. A r e t f ø r a r N i e l s T o m a s s e n W e s t s o l g t d e n s y d l i g e e je n d o m t i l R a sm u s P e t e r G om m esen, g r u n d l æ g g e r e n a f d e t f i r m a, d e r s i d e n b l e v t i l B a a g ø e & R i b e r. D en b e s t å r d a a f 8 f a g f o r u s, 3 f a g b a g u s og H a u g e l i g e n e d t i l H o l g a d e. I BT f in d e r v i b e g g e d e s i d s t n æ v n t e som e j e r e, i n o r d D a n i e l S t e e n b u c m e d : 1. F o r u u s e t 8 F a g, 2 E t a g e r, B i n d i n g s v æ r k, S t e e n t a g = r d. 2. E e t B a g u u s 9 F a g, 1 E t a g e, B i n d i n g s v æ r k, S t r a a e t a g = 135 r d. 3. E e n S v i n e s t i e = 5 r d. E r = r d. og i sy d : R a sm u s P e t e r G om m esen m e d : 1. E e t F o r u u s 4 F a g, 1 E t a g e, B i n d i n g s v æ r k, S t e e n t a g = r d. 2. E e t d i t o, d i t o B y g n in g 8 F a g = 2 'l0 r d. 3. E e t B a g u u s 3 F a g S t r a a e t a g = 30 r d. 4. E e t D i t o a l v T a g 8 F a g, S t r a a e t a g = 8 0 r d. E r = r d. BT I 7 7 I : i n o r d : J e n s P e d e r s e n S k i p p e r, sam m e b y g n i n g e r m en t a x t e n æ n d r e t t i l r d. og i sy d : R a sm u s P e t e r s E n k e, samme b y g n i n g e r m en t a x t r d. R asm u s P. G om m esen e r d ø d I7 6 7» e n k e n g i f t e r s i g m ed s k i p p e r e n P e i t e r J o a n s e n S c a lk a m, som d e r f o r s t å r som e j e r i BT : i s y d : 1. E t F o r u s k F a g = 8 0 r d 2. E t D i t o 8 F a g = r d 3. E t 2 E t a g e B a g u u s F a g = 3 30 r d = r d D e s u d e n a r P e i t e r S c a lk a m i I7 8 O k ø b t d e n n o r d l i g e g å r d, som i BT e r b e s k r e v e t og t a x e r e t som i D erm ed e r e je n d o m m e n d e f i n i t i v t s a m l e t p å é n å n d. I BT I 7 9 I b e s k r i v e s d e n n o r d l i g e d e l : = r d 1. E t 2 E t a g e s F o r u u s 8 F a g = 340 r d 2. E t B a g u u s 9 F a g m ed S t r a a e t a g p å b e g g e S i i d e r = 105 r d

118 3. E t H a l v t a g m ed S t e e n t a g 5 F a g E t B ræ n d e u u s m ed T e y l D en s y d l i g e d e l u æ n d r e t Men 1 2. m a r t s ^ e r d e t o e je n d o m m e s a m m e n b y g g e t o g = 45 r d = r d = r d n o t e r e s : a. e t S t u e u u s a f n y e 15 F a g 2 E t a g e r a r d. = r d b. 1. g i. S t u e u u s f o r E n d e n a f d e t n y e 6 F a g 2 E t a g e r t i l P a k u u s = r d c. 1 S i i d e u u s 6 F a g 1 E t a g e t i l B r y g g e r u u s r d d. 1 g i. B a g u u s F a g 2 E t a g e r t æ k k e t m ed S t r a a e t i l Fæe o g K o e u u s = r d e. 1 S v i n e s t i e m ed T e g l 4 F a g 1 E t a g e = 4 0 r d f. 1 g i. B a g u u s 9 F a g 1 E t a g e, S t r a a e t a g t i l K o e la d e o g S iy d e = 9 0 r d g. E t H a l v t a g H u u s 8 F a g 1 E t a g e t i l B r æ n d e s k u u r = 8 0 r d Som e n e je n d o m b e t e g n e s d e n f ø r s t i l 8 l 7 (B F ) m ed k ø b m a n d H.J.B a a g ø e som e j e r. n u i a l t Om k ø b m a n d s g å r d e n s ø v r i g e i s t o r i e og f i r m a e t B a a g ø e & R i b e r k a n e n v i s e s t i l e t j u b i l æ u m s s k r i f t u d g i v e t i 19*t4 i a n l e d n i n g a f å r s b e s t å e n. = r d f i r m a e t s E n d v i d e r e k a n f o r a l l e d i s s e e je n d o m m e f i n d e s e n d e l a f d e r e s v i d e r e i s t o r i e e r i j æ v n f ø r i n g s r e g i s t r e t, o g d e s u d e n i R e g. ". F i g M ø l l e r g a d e 3 6, g å r d p a r t i I 8 9 5

119 F i g S k a t t e r g a d e 35» F i g. 2 ^. M ø l l e r g a d e 6 4, f ø r I9O O

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 6Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2016 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Behovsprognose års området Børne- og Ungdomsforvaltningen

Behovsprognose års området Børne- og Ungdomsforvaltningen Behovsprognose 2012 0-5 års område Børne- og Ungdomsforvalningen Behov på or sig og onlusioner Område Korsige (2012-2013) Konlusion or sig Indre By Behov an dæes af nabodisri Øserbro Behov dæe af nabodisri

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK 0b mandag tirsdag onsdag torsdag fredag AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT

SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT 4 Byggesag nr. 19 SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. /? 19 / ( / nr.,...^ r 2... matr. nr. Dato Byggesagens behandling, :... % ~ 3 -,t ^&réx-*yr~/?

Læs mere

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com RUDEHEJS jli 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 145 (930) 199407 200101 00021801 Vindesløfter, 2/4-drs, med elektronisk motor, elektrisk, foran til venstre 0000060609653 00021802 Vindesløfter, 2/4-drs,

Læs mere

Liter 0 C. Liter sval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liter 0 C. Liter sval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Frederiksberg Forsyning /S Stæhr Johansens Vej 18 51 00 Email ff@frbforsyning.dk Web: www.frbforsyning.dk Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle/eskabe med 2 døre, Højde redde Dybde d() /år eg eg

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Klasse. 1.b. Dansk 18 JEC 18 VLM 11 BL 11 HH 10 VI 10 AM 9 KH CL 9 LO 3 JEC 3 VLM 3 BE 3, 3 HH2, KH 1 3 VI 3 AM2, LEN1 3 CL 3 HEL1, JP2

Klasse. 1.b. Dansk 18 JEC 18 VLM 11 BL 11 HH 10 VI 10 AM 9 KH CL 9 LO 3 JEC 3 VLM 3 BE 3, 3 HH2, KH 1 3 VI 3 AM2, LEN1 3 CL 3 HEL1, JP2 klasse klasse klasse Kontaktlærere JEC VLM BL HH VI AM KH LO FAG 0.a 0.b 1.a 1.b.a.b 3.a 3.b Timer lærer Interesserede Timer lærer Interesserede Timer lærer Interesserede Timer lærer Interesserede Timer

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

MONTERINGSANVISNING På dobbelt modulskorstene

MONTERINGSANVISNING På dobbelt modulskorstene RIII B * * B B B B B B! * B B B B c * * B c B c c c c B c B c c c B - B c c - c c x c x - ) - ( c - - I - ( - ) ) ( ( ) -- ) ( ) ( - ( ) - ( ) ( ) - - - ( - ) ( ) - - - ) ( ( ) - - - - ( ) - - - - - -

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere