FINANS. Uddannelse og kompetenceudviklig. OK 12 i finanskrisens skygge 2. De sociale bestemmelser 7. Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANS. Uddannelse og kompetenceudviklig. OK 12 i finanskrisens skygge 2. De sociale bestemmelser 7. Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3"

Transkript

1 FINANS OK 12 i finanskrisens skygge 2 Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid 3 Arbejdstid: Et opgør med de snævre rammer 4 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudviklig anno De sociale bestemmelser 7 Afbødeforanstalninger ved større afskedigelser 8 Assurandører 10 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA f eb rua r 2012 kontak t: ISsN NR.1

2 2 FA MAGASIN f eb rua r 2012 OK12 i finanskrisens skygge Lad mig i al ubeskedenhed konstatere, at det er en ganske flot indsats af parterne, der ligger bag den nye overenskomst på finansområdet. I skyggen af en dyb global finanskrise, som har sat den økonomiske udvikling i stå, er det lykkedes at forhandle en overenskomst på plads, som jeg føler mig overbevist om, at både arbejdsgiverne og lønmodtagerne kan være tilfredse med. At det lykkedes at få en aftale under de vanskelige vilkår skyldes alene, at begge parter under hele det svære forhandlingsforløb uden overdreven brug af rituelle stammedanse har arbejdet konstruktivt for at opnå et brugbart resultat. Som bekendt byder den økonomiske ramme på en lønstigning på én procent årligt. Det var det, som var nødvendigt for at få et forlig i hus. Men der er derudover grund til at fremhæve nogle af de øvrige ændringer, der blev aftalt. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Jeg hæfter mig i den forbindelse ved de nye arbejdstidsregler, der gør op med tidligere tiders stive og bureaukratiske regler. I fremtiden får virksomhederne og medarbejderne langt friere rammer til selv at aftale arbejdstiden, så den passer bedst til den enkelte virksomheds drift og den enkelte medarbejders behov og vilkår. Arbejdstiden kan desuden opspares i timebanken og med visse begrænsninger anvendes i større eller mindre portioner, efter medarbejderens ønsker. Også de særlige afbødeforanstaltninger er blevet gjort klarere. Desværre har vi nok ikke set de sidste afskedigelser i den finansielle sektor. I den kommende overenskomstperiode er alle berørte medarbejdere ved større afskedigelser sikret et outplacementprogram. Det er et vilkår, som mange pengeinstitutter allerede har praktiseret længe, men som nu bliver en generel ret for alle ved større afskedigelser. Og som et yderligere element, er der aftalt et kodeks for outplacement. Også reglerne for pasning af syge børn er udvidet. I fremtiden er der mulighed for pasning i op til fem dage mod to i dag. Erfaringen fra et par virksomheder viser, at noget sådant kan håndteres fornuftigt. Hvad angår det faglige arbejde er der også sket justeringer. Her er parterne enige om, at hensigten er, at der skal være færre, men mere kvalificerede tillidsrepræsentanter. FA mødte op til forhandlingerne med et krav om et nyt lønsystem uden anciennitetsbestemt løn. Det lykkedes som bekendt ikke, at komme igennem med dette. Men vi kan glæde os over, at Finansforbundet under forhandlingerne viste vilje til at drøfte sagen. Viljen er så konkret, at spørgsmålet om ny løn bliver lagt ned i et særligt udvalg, der op til næste overenskomstforhandling skal fremsætte forslag til, hvordan fremtidens lønsystem skal sættes sammen. Overenskomstresultatet alene løser ikke den finansielle sektors problemer, men det giver et positivt bidrag, og det giver os bedre muligheder for at bevare flest mulige arbejdspladser og at styrke sektorens konkurrenceevne på sigt. Steen A Rasmussen

3 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 3 De to procent over to år er et reallønsfald. Det er vi gået ind i med åbne øjne Kent Petersen til Finanswatch 6. februar Vi har fået en aftale, som tager højde for den situation, den finansielle sektor står i. Helt overordnet er næsten alt udgiftskrævende givet på lønnen Direktør Steen A. Rasmussen til Jyllands-Posten 7. februar Den smalleste økonomiske ramme i nyere tid Lønstigningerne i OK12 afspejler bankernes alvorlige situation Overenskomsten giver en generel lønstigning på 2 pct. fordelt over to år med reguleringer på 1 pct. pr. 1. juli 2012 og 1 pct. 1. juli Det er en smal økonomisk ramme. Det er FA s vurdering, at den samlede lønstigning på 2 pct. fordelt over to år plus 0,0646 pct. i ekstra omkostninger, er et ansvarligt resultat, der afspejler den alvorlige situation bankerne står i. Den lave lønudvikling skal ses i sammenhæng med forlængelsen af OK08 i 2011 på 1,07 pct. Samlet set giver det en yderst begrænset lønudvikling i en treårig periode. Der er igen ikke afsat centrale midler af til brug ved de kommende VOK-forhandlinger (puljemidler). Det stiller et stort spørgsmålstegn til denne overenskomsts fremtid. I den nye overenskomst vil der ikke længere være ret til en automatisk højere lønindplacering, når man består eksamen fra 1. del af HD, Akademiuddannelse og professionsbachelor.

4 4 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Arbejdstid: Et opgør med de snævre rammer Nye arbejdstidsregler betyder en betydelig forenkling og fleksibilitet for både ansatte og virksomhederne De nye regler er et opgør med årtiers begrænsninger af snævre rammer for den enkeltes arbejdstid og opgaver, der kun kunne udføres på bestemte tidspunkter. Reglerne giver brede rammer for, hvordan leder og medarbejder kan aftale den daglige arbejdstid. Hertil kommer en timebank, som opsamler al frihed og giver mulighed for efter aftale at afvikle de opsparede timer senere ved fx nedsat tid eller orlov. Der vil også være mulighed for kontantudbetaling. Timebanken imødekommer et ønske fra Finansforbundet om varierende arbejdstid under hensyn til forskellige livsfaser og dermed mere hensyn til individet. FA s ønskeliste forud for forhandlingerne blev også opfyldt på nogle væsentlige punkter, nemlig at der fremover kun er et arbejdstidsniveau, kun to typer arbejdstid og bedre muligheder for at imødekomme kunders behov på alle tidspunkter. Den afgørende landvinding ligger i den nye aftale om arbejdstid, som gør op med de nuværende stive regler FA s formand, bankdirektør Anders Jensen til borsen.dk 4. februar Ny Arbejdstid opdeles i, arbejdstid fastsat af virksomheden, som typisk vil bruges i filialnettet inden for tidsrummet 8-17 dagligt med én lang dag til 19:15. Næste mulighed er aftalt arbejdstid, som er en direkte aftale mellem leder og medarbejder om arbejdstidens placering og inden for 6 og 20 på alle hverdage. Der er ingen begrænsning på, hvilke opgaver der kan udføres. Tillidsrepræsentanten skal heller ikke godkende aftalerne. Arbejdsugen kan endda gå op til 43 timer med et snit på 37 timer over en fire ugers periode. Hvis aftalen indgås ud fra medarbejderens behov og initiativ, skal der ikke betales tillæg for de tidspunkter, der ligger uden for den fastsatte arbejdstid dvs. 6 til 8 og 18 til 20. Hvis arbejdsgiver tager initiativet, betales tillæg. Den tredje arbejdstidsmulighed er Udvidet aftalt arbejdstid. Her skal virksomhed og den faglige repræsentant indgå aftale om arbejdstidens placering. Til gengæld kan den lægges hele døgnet på alle ugens syv dage og på 2, 3, 4, 5 eller 6 dage. Ugentlig arbejdstid kan max. være 42,5 timer. Virksomhedens aftalte arbejdstid er en rammeaftale, der fastlægger hvilke opgaver, der skal varetages som fx telekoncepter, rådgivning, lørdagsåbent. Herudover skal der indgås aftale med den enkelte medarbejder. Indgås aftalen på virksomhedens initiativ, betales tillæg, men kun halvt tillæg, hvis medarbejderen ønsker aftalen. Timebanken udvider balancen Timebank er også en nyskabelse på arbejdstidsområdet. Det er en opgørelse af den enkelte medarbejders tilgodehavende frihed, der føres ind på en særskilt konto, der efterfølgende kan trækkes på - enten kontant eller som frihed. Indskuddene kan omfatte overarbejdstimer og tillæg, merarbejdstimer, tidsbaserede tillæg, omsorgsdage, flekstid mm. Aftale herom kan indgås med den faglige repræsentant. Saldoen kan max. være 481 timer i overskud og 21 timer i underskud. Den kan ikke modregnes ved opsigelse og fritstilling. Nulstilling af 37 timers merarbejde bortfalder. Endelig gives der mulighed for flekstid for alle. Det indebærer ret til flekstid to timer rundt om den fastsatte fixtid. Dog kan det nægtes, hvis arbejdet er uforeneligt med arbejdsfunktionerne.

5 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 5 Ny aftale om fagligt arbejde Antallet af tillidsrepræsentanter falder Parterne har drøftet tillidsmandsfunktionen ud fra devisen om færre, men bedre. Derfor er der aftalt en funktionsbeskrivelse for en tillidsmand. Beskrivelsen understreger betydningen af dygtige og velfungerende tillidsrepræsentanter. På området for det faglige arbejde er der desuden aftalt en række justeringer. Lokalt kan det nu aftales, om tillidsmanden skal have oplysninger om merarbejde, flekstid mm. og i hvilket omfang det skal ske. Det præciseres også, at der skal være en drøftelse mellem virksomhed og tillidsmand om relevant faguddannelse ved tillidsmandshvervets ophør. På tilsvarende vis skal der ved uenighed om fravær for et kredsbestyrelsesmedlem være en drøftelse mellem organisationerne. Som noget helt nyt skal tillidsmanden være til stede i lokalet ved opsigelser og lønnedsættelser. Medarbejdere kan så bede tillidsmanden forlade lokalet, hvis medarbejderen ikke ønsker tillidsmandens bistand. Tillidsmanden skal fortsat kunne tilkaldes af medarbejderen ved advarselssamtaler. Det er aftalt, at den samlede frihed for tillidsrepræsentanter efter drøftelse med ledelsen lokalt kan fordeles på en anden måde. Det kan betyde mere frihed til nogle og mindre til andre. Der kan fortsat indgås lokal aftale om antallet af tillidsrepræsentanter i virksomheden. Tilbagefaldsreglen, som gælder, når ingen lokal aftale er indgået, er dog ændret. Det er blevet aftalt, at grænsen for, hvornår der kan vælges en tillidsmand, er sænket fra tidligere seks til tre medlemmer af Finansforbundet i en virksomhed, som ikke er opdelt i flere geografiske enheder. Samtidigt er det blevet aftalt, at loftet for virksomheder med flere geografisk adskilte enheder bliver hævet fra tidligere mindst seks medlemmer af Finansforbundet til mindst ti medlemmer af Finansforbundet. Samlet set reducerer det efter udløbet af den gældende valgperiode antallet af tillidsmænd med 200. Tillidsmænd, som er den eneste på virksomheden, betragtes automatisk som fællestillidsmænd. Det indebærer ret til 6 ekstra dages frihed pr. år til uddannelse. Faglig strid Med OK12 er der nu en formel mulighed for lokal forhandling af uoverensstemmelser før sagen går til organisationerne. Det forudsætter dog, at den lokale tillidsmand har en sagsbehandleruddannelse som Finansforbundet står for, og at medlemmet ikke modsætter sig en lokal forhandling. Denne nyskabelse udspringer fra FA, der ønsker at flest mulige uoverensstemmelser løses på det lokale niveau.

6 6 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Uddannelse og kompetenceudvikling anno 2012 Overenskomsten er blevet moderniseret og forenklet, så den svarer bedre til virkeligheden i virksomhederne, når medarbejdernes kompetencer er på dagsordenen Kompetenceudvikling er den nye formulering, som erstatter det mere snævre begreb om efter- og videreuddannelse. Ifølge den nye overenskomst er formålet med kompetenceudvikling at opfylde behovene hos både virksomheden og medarbejderen, og det kan udover de traditionelle kurser for eksempel ske ved sidemandsoplæring, kurser, mentorordninger eller e-learning. Mere fleksibilitet Med tiden er der opstået flere og bedre muligheder for at uddanne medarbejderne, og det kan både virksomheder og medarbejdere nu få mere gavn af. Tidligere var der faste rammer for, at en medarbejder havde ret til efter- og videreuddannelse op til og med bachelor/diplomniveau. Nu skal der i stedet gennemføres udviklingssamtaler og laves uddannelsesplaner, som tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og den enkelte medarbejder. Virksomhedens ledelse og den faglige repræsentant aftaler retningslinjerne for udviklingssamtaler og planer. Investeringsrådgivere og assistenter To nye bestemmelser er målrettet særlige grupper af medarbejdere. Den første bestemmelse sikrer, at rådgivere, der skal bestå Finanstilsynets prøve om røde investeringsprodukter, får mulighed for kompetenceudvikling i arbejdstiden for at opnå den fornødne viden. Den anden bestemmelse sikrer, at tilbud til assistenter om at tage Finansuddannelsen/Grundlæggende Finansuddannelse drøftes i medarbejderudviklingssamtalen. Copyright: CBS, Tao Lytzen

7 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 7 De sociale bestemmelser Den nye overenskomst ændrer på en række områder de sociale bestemmelser Overenskomsternes gruppeforsikringer forbedres. På finansområdet forhøjes forsikringssummen ved kritisk sygdom fra kr. til kr., og der indføres som noget nyt dækning af børnekritiske sygdomme med en forsikringssum på kr. Dækningen varer frem til det tidspunkt, hvor barnet fylder 18 år. En særlig liste over diagnoser definerer, hvad der forstås ved børnekritiske sygdomme. Erstatningerne for røveri, røveriforsøg, overfald og lignende i relation til jobbet øges. Ved dødsfald forøges erstatningen til kr. og ved 100 pct. invaliditet øges erstatningen til kr. Retten til seniordeltid i standardoverenskomsten udsættes fra de nuværende 58 år til i fremtiden 60 år. Der er dog aftalt en overgangsregel, hvorefter medarbejdere, der er fyldt 59 år, senest den 31. december 2012 har ret til at få nedsat deres arbejdstidsprocent til mellem 80 og 100 pct. af fuld beskæftigelse. Er en opsagt medarbejder syg eller bliver syg i opsigelsesperioden, skal ikke afholdte overenskomstmæssige feriedage (6. ferieuge) udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. Der er indført en aftalemulighed, når en medarbejder har brug for orlov til at passe en nærtstående med handicap, kritisk sygdom eller døende. Kan der ikke opnås enighed, gælder de hidtidige bestemmelser i overenskomsten. Medarbejdere, der har børn under 12 år, har ret til at indgå en tidsbegrænset aftale om nedsat arbejdstid. Arbejdstiden skal dog være mindst 30 timer om ugen eksklusive pauser i en periode på mindst 3 og højst 12 måneder. Arbejdsgiveren kan nægte under særlige forhold. Medarbejdere med børn Retten til frihed med løn ved barns sygdom øges. Frihed ved pasning i forbindelse med børns sygdom øges til op til fem arbejdsdage pr. sygeperiode. Overstiger fraværet to dage, har virksomheden krav på en begrundelse for, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet. I den særlige bestemmelse om ret til frihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse forhøjes aldersgrænsen fra 15 til 18 år. Antallet af uger, hvor medarbejderen har ret til fuld løn under orlov i forbindelse med barsel er uændrede. En del af fædreorloven kan dog i fremtiden placeres efter det tidspunkt, hvor barnet er 14 uger. Betingelsen om virksomhedens ret til dagpengerefusion er uændret. Retten til deltid i forbindelse med barsel øges fra 52 til 60 uger. Herudover ligestilles medarbejdere i registreret partnerskab i forbindelse med barsel med gifte medarbejdere.

8 8 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Afbødeforanstaltninger ved større afskedigelser For de næste to år gælder særlige regler ved kollektive afskedigelser, bl.a. skal virksomhederne tilbyde et outplacementprogram Siden forhandlingerne i 2010 har der været mange kollektive afskedigelser og mange både lokale og centrale forhandlinger om afbødeforanstaltninger. På den baggrund indeholder overenskomsten en aftale gældende for overenskomstperioden om særlige regler ved kollektive afskedigelser. Reglerne træder i kraft, hvis mindre virksomheder med op til 100 medarbejdere afskediger minimum tre medarbejdere eller hvis en større virksomhed med over 100 ansatte afskediger over fem medarbejdere inden for et tidsrum på 30 dage. Aftalen gør udtømmende op med afbødeforanstaltninger i overenskomstperioden, og der er opridset, hvilke øvrige vilkår der skal drøftes lokalt ved sådanne afskedigelser. Vi har fået en rigtig god overenskomst. Godt nok er der ingen, der jubler over den beskedne lønstigning, men til gengæld er der glæde over mange af de forbedringer, vi har forhandlet hjem Forbundsformand Kent Petersen i pressemeddelelse fra Finansforbundet 8. februar Der er blandt andet aftalt følgende: opsigelsesvarsel og godtgørelse efter funktionærloven og overenskomst medarbejdere, der ikke har ret til godtgørelse (min. 12 års anciennitet), får en måneds løn, hvis de ikke har opnået nyt job på fratrædelsestidspunktet tilbud om et outplacementprogram til en værdi af mindst kr. Valget af udbyder aftales lokalt frihed i opsigelsesperioden til outplacementaktiviteter og kompetencegivende uddannelse efter aftale og under hensyntagen til virksomhedens drift psykologhjælp Herudover kan følgende forhandles lokalt: mulighed for fritstilling modregning efter Funktionærlovens regler økonomi til kompetencegivende uddannelse afvikling af ferie/omsorgsdage i opsigelsesperioden Der er i forlængelse af overenskomsten formuleret et fælles kodeks for god outplacement i finanssektoren. Disse regler gælder også for assurandører.

9 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 9 KODEKS FOR GOD OUTPLACEMENT I FINANSSEKTOREN Finanssektorens kodeks indeholder retningslinjer, som en virksomhed som minimum bør efterleve, ved tilbud om outplacement. Disse etiske retningslinjer vil give en vis beskyttelse af medarbejderen og ikke mindst give den enkelte ro til at overveje deres situation, inden de skal tage stilling til, om de ønsker outplacement. 1. Valg af outplacementfirma og udformning af outplacementaftale bør aftales med den faglige repræsentant. 2. Den primære del af outplacementforløbet bør varetages af en tredjepart uden for virksomheden, mens den øvrige del eventuelt kan varetages af virksomheden selv. 3. Informationsmøder hvor outplacementfirmaet informerer de afskedigede om deres tilbud, bør tidligst ligge ca. en uge efter afskedigelsen. 4. Den indledende kontakt mellem den afskedigede og outplacementfirmaet bør være en individuel samtale, der afholdes inden beslutningen om outplacement skal træffes. Denne samtale kan finde sted så snart den afskedigede ønsker det, fra og med dagen for afskedigelsen. 5. Medarbejderen bør have en rimelig frist til at træffe beslutning om outplacement, hvilket er ca. 14 dage, men samtidig må beslutningen ikke udskydes unødigt længe. 6. Virksomheden må kun på medarbejderens eget initiativ, eller på medarbejderens forudgående accept, udlevere private kontaktoplysninger til outplacementfirmaet. 7. Outplacementfirmaet skal forpligte sig til at behandle følsomme oplysninger om medarbejderne og virksomheden fortroligt. 8. Outplacementfirmaer, der benytter persontest, skal følge branchens etiske normer for dette og udelukkende lade hertil certificerede konsulenter udføre testen. Resultaterne af en test skal altid præsenteres for den testede på en forståelig måde og med mulighed for dialog, spørgsmål og kommentarer fra den testede. 9. Outplacement skal tage udgangspunkt i den afskedigedes behov og individuelle målsætninger. Den afskedigede skal tilknyttes en fast konsulent/ kontaktperson. Der skal som minimum tilbydes 8 samtaler af 1-2 timers varighed. 10. Det er vigtigt at outplacementforløbet indeholder afklaring af både faglig og per sonlig kompetencer og præferencer, såvel som praktiske værktøjer til jobsøgning, udarbejdelse af CV/ ansøgninger, og praktisk træning i jobsamtale og anvendelse af netværk. 11. Netværks og temaaktiviteter kan indgå som supplerende elementer i det samlede outplacement forløb.

10 10 FA MAGASIN f eb rua r 2012 Assurandører FA og Finansforbundet har aftalt nye vilkår for assurandørerne på en række områder For de krav, hvor der er beregnet en merudgift, modregnes udgiften ligesom ved tidligere forhandlinger i assurandørernes faste løn, med mindre andet aftales lokalt. Ændringerne i Rammeoverenskomsten sker pr. 1. april 2012, hvis ikke andet fremgår af den enkelte bestemmelse. Minimumslønningerne i rammeoverenskomsten reguleres med 1 pct. den 1. juli 2012 og 1 pct. den 1. juli Barsel Forældreorlov i op til 10 uger placeres efter aftale mellem selskabet og medarbejderen. Opnås der ikke enighed, kan medarbejderen placere orloven i uge 15 til 60 efter fødslen som uafbrudt fravær. Ved modtagelsen af adoptivbarn har adoptanter ret til orlov med fuld løn i den dagpengeberettigede periode. Dog højst 8 uger før modtagelse af barn i udlandet og 2 uger før modtagelse af barn i Danmark. Der skal aftales lokale retningslinjer for medarbejderens tilbagevenden efter længerevarende fravær (8 uger eller derover). Retningslinjerne skal give grundlag for at indgå en konkret aftale mellem leder og medarbejder i en overgangsperiode. Frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse Der gives indtil otte kalenderdages orlov med fuld løn ved sygt mindreårigt barns hospitalsindlæggelse. Orloven gives under forudsætning af, at forældrenes tilstedeværelse er krævet. Gruppeliv/kritisk sygdom Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes til kr. Der indføres dækning af visse kritiske sygdomme hos medarbejderens børn under 18 år. Dækningssummen bliver kr. Når medarbejderen fylder 60 år, kan pågældende individuelt fravælge risikodækningen. Sygedage ved progressiv bonus Det er op til de lokale parter at indgå aftale om sygefravær i overensstemmelse med det pågældende superprovisionssystem (progressive beregningssystem). Aftalen kan indeholde en bagatelgrænse, som enten udformes ud fra en økonomisk betragtning eller i form af karensdage. Eventuelle merudgifter indgår som en del af det samlede lokale resultat.

11 f eb rua r 2012 FA M AG A S I N 11 På vej mod OK14 - Udvalg samt drøftelser i overenskomstperioden FA og Finansforbundet kom ikke i hus med det hele Udover de konkrete ændringer af overenskomsten, som parterne kunne finde enighed omkring, skal der derfor i den kommende overenskomstperiode arbejdes videre med en række forslag, der har været på tegnebrættet under OK12. Der nedsættes en arbejdsgruppegruppe, der skal forberede et oplæg til et nyt lønsystem på finansområdet ved OK14. Der skal foretages et udredningsarbejde om pensionsprotokollatet. Det lykkedes ikke at finde enighed om en løsning på problemet med dobbeltdækning af nationale og tværnationale SU. Derfor gennemføres et analysearbejde, der skal se på problemstillinger i forhold til grænseoverskridende virksomheders muligheder for en mere smidig tværnational samarbejdsstruktur i løbet af overenskomstperioden. I overenskomstperioden drøftes endeligt Finansforbundets geografiske kredsbestyrelsers virke mellem FA, Finansforbundet og repræsentanter for de geografiske fredsbestyrelser og de pågældende virksomheder Geografiske kredbestyrelsers virke Nationale/ Tværnationale SU Pensionsprotokollat Nyt lønsystem 2012

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

OK2012. sådan ser din OverensKOmsT ud. løn. Til medlemmer af finansforbundet / februar 2012. Lønstigning lønningerne i standardoverenskomsten

OK2012. sådan ser din OverensKOmsT ud. løn. Til medlemmer af finansforbundet / februar 2012. Lønstigning lønningerne i standardoverenskomsten Til medlemmer af finansforbundet / februar 2012 OK2012 løn Lønstigning lønningerne i standardoverenskomsten og virksomhedsoverenskomsterne vil blive reguleret to gange i overenskomstperioden, nemlig 1.

Læs mere

Alle har fokus rettet på omkostningerne

Alle har fokus rettet på omkostningerne FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse,

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2

OK14 FINANS. Traineeordninger for nyansatte finansøkonomer og finansbachelorer 7. En aftale med et langt og godt perspektiv 2 OK14 FINANS En aftale med et langt og godt perspektiv 2 En lønramme, der sikrer fortsat ansvarlighed 3 Ny aftale om fagligt arbejde 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Traineeordninger for nyansatte

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR

LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR LØNNEN STIGER DE NÆSTE TRE ÅR Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er enige om en ny overenskomst frem til 2020. Se her hvad aftalen indeholder. Det er din overenskomst husk at stemme!

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik og Klaus Mosekær Madsen

Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik og Klaus Mosekær Madsen FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSFORBUNDET 13.3.2014, kl. 17.30 SLUTPROTOKOL Finansforbundet: FA: Kent Petersen, Michael Budolfsen, Solveig Ørteby, Lars Gulmann, Marianne Kjær, Steven Vallik

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015

Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015 Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015 i sag nr. AR2014.0048 FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjort Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Bankernes Kontantservice A/S (advokat Merete

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere