Fremsat den 27. januar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den 27. januar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 127 Folketinget Fremsat den 27. januar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (Ændring af indkomstgrundlag for beregning af indkomstbestemt elevstøtte) 1 I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 14. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. 30, stk. 2, nr. 5, affattes således:»5) eleven ved ansøgningen oplyser navn, adresse og dansk personnummer. For elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte skal beregnes på baggrund af forældrenes samlede indkomstgrundlag, jf. 33, stk. 1, 1. pkt., skal ansøgning om elevstøtte indeholde en erklæring fra forældrene med navne, adresse(r) og danske personnumre til brug ved beregning af det ugentlige støttebeløb, jf. stk. 3. For elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte skal beregnes på baggrund af indkomstgrundlaget for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever, jf. 33, stk. 1, 2. pkt., skal ansøgning om elevstøtte indeholde en erklæring fra forælderen og en eventuel samlever med navne, adresse og danske personnumre til brug ved beregning af det ugentlige støttebeløb, jf. stk. 3. Hvis der ønskes en nedsættelse af indkomstgrundlaget, jf. stk. 5, nr. 2, skal erklæringen fra forældrene eller bopælsforælderen og dennes eventuelle samlever endvidere oplyse navne på børn, der kan begrunde en nedsættelse af indkomstgrundlaget.«2. I 30, stk. 3, 2. pkt., ændres»og dennes forældre«til:», dennes forældre og bopælsforælderens samlever« , stk. 5, nr. 2, affattes således:»2) Største og mindste indkomstgrundlag, jf. 32 og 33, for elever, forældre og en eventuel samlever til den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt en skala over forholdet mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte. For elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte beregnes på baggrund af forældrenes samlede indkomstgrundlag, jf. 33, stk. 1, 1. pkt., fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hvert barn af forældrene bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forældrene. For elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte beregnes på baggrund af indkomstgrundlaget for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever, jf. 33, stk. 1, 2. pkt., fastsættes en nedsættelse af indkomstgrundlaget for hvert barn af forælderen eller den eventuelle samlever bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forælderen og en eventuel samlever.«4. 33 affattes således:» 33. Indtil udgangen af den måned, hvori eleven fylder 19 år, beregnes den indkomstbestemte elevstøtte, jf. 30, stk. 1, ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag. Hvis elevens forældre ved kursets begyndelse har forskellig bopæl og enten er separerede eller ikke gift med hinanden, beregnes den indkomstbestemte elevstøtte dog ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven ved kursets begyndelse har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever ved kursets begyndelse. Staten yder maksimal elevstøtte til en elev, hvis begge forældre er afgået ved døden, til en elev, der aldrig har haft bopæl hos nogen af sine forældre, og til en elev anbragt uden for hjemmet i henhold til 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service. En elev kan kun ansøge om beregning af et nyt støttebeløb på baggrund af forhold indtruffet efter kursets begyndelse, hvis en forælder eller en forælders eventuelle samlever dør i løbet af støtteperioden, eller hvis elevens forældre i løbet af støtteperioden får bevilling til separation eller skilsmisse. Undervisningsmin., j. nr G.031 AT004459

2 2 Stk. 2. Fra og med den første kursusuge i måneden efter, at eleven er fyldt 19 år, beregnes elevstøtten ud fra elevens indkomstgrundlag. Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter ansøgning godkende, at der i tilfælde af en forælders dødsfald ses bort fra længstlevende forælders og dennes eventuelle samlevers indkomstgrundlag ved beregning af indkomstbestemt elevstøtte, jf. stk. 1, hvis eleven gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med den længstlevende forælder.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning for kurser, der begynder den 1. august 2011 og herefter. Stk. 3. For så vidt angår ansøgning om indkomstbestemt elevstøtte til kurser, der begynder inden 1. august 2011, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning Almindelige bemærkninger 1.1. Lovforslagets hovedpunkter 1.2. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret 2.2. Den foreslåede ordning 3. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter Formålet med lovforslaget er at justere grundlaget for tildeling af indkomstbestemt elevstøtte. Det foreslås, at hvis elevens forældre er separerede eller ikke gift med hinanden og har forskellig bopæl, skal den indkomstbestemte elevstøtte beregnes ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever. Justeringen skal være med til at sikre, at tildelingen af indkomstbestemt elevstøtte afspejler den reelle økonomi i elevens hjem, der danner grundlag for elevens efterskoleophold. Dermed sikres det, at elevstøtten fordeles efter det reelle behov. Det forventes, at lovforslaget vil medføre, at andelen af elever, der får maksimal elevstøtte, vil blive reduceret. Dette provenu anvendes til at mindske reduktionerne af elevstøttesatserne som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010, jf. nedenfor i afsnit 1.2. Justeringen gør det således muligt at bevare det gældende niveau for elevstøtten for årsindkomster op til kr., så støtten alene reduceres for indkomster herover Lovforslagets baggrund I Aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010, indgået af regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, indgik en tilpasning af elevstøtten til efterskoleelever. Baggrunden herfor var, at udgifterne til den statslige elevstøtte er steget samtidig med, at forældreindkomsten er øget. Med henblik på at reducere den samlede støtte og i højere grad målrette støtten til elever med størst behov blev det derfor aftalt at gennemføre en omlægning af elevstøtten, så den aftrappes mere i takt med forældreindkomsten. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne aftalte i november 2010 som en del af Aftaler om Finansloven for 2011 at justere den aftalte tilpasning af elevstøtten, så elevstøtten tildeles på baggrund af husstandsindkomst i stedet for alene efter forældreindkomst. Fremover vil det være husstandens indkomstgrundlag, der lægges til grund for beregningen af elevstøtte, således at også en eventuel samlevers indkomst indgår i indkomstgrundlaget. For nogle familier vil dette medføre en lavere elevstøtte, men disse besparelser gør det samtidig muligt at fastholde en høj og socialt afbalanceret støtte til husstande med lav indkomst, herunder til enlige forældre. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Staten yder indkomstbestemt elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed på efterskoler. Støtten ydes ud fra et indkomstgrundlag, og fastsættes på baggrund af elevstøttetakster til foruddefinerede indkomstintervaller. Både elevstøttetakster og indkomstintervaller fastsættes på finansloven. Taksterne gælder for kurser, der begynder i finansåret. Da hovedparten af efterskolekurser starter i august og slutter i juni, gælder taksterne på finansloven som hovedregel for kurser i det skoleår, der begynder i finansåret. Taksterne på finansloven for 2011 gælder således som udgangspunkt for kurser i skoleåret 2011/2012. På kurser af mindst 5 ugers varighed og derover ydes støtten med et grundstøttebeløb uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der henvises til 30, stk. 1 og 5, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Størrelsens af elevers egenbetaling for et efterskolekursus afhænger af den af skolen fastsatte elevbetaling og elevstøtten. Fra elevbetalingen fratrækkes elevstøtten, og det resterende beløb udgør egenbetalingen, dvs. den betaling som eleven selv skal betale.

4 4 For at få elevstøtte skal en elev ansøge herom, jf. lovens 30, stk. 2. Ansøgning indgives til efterskolen. Hvis eleven i henhold til lovens 33 får forældreindkomstafhængig elevstøtte, skal eleven i forbindelse med ansøgningen oplyse forældrenes navne, adresse(r) og personnumre, jf. lovens 30, stk. 2, nr. 5. Dette sker ved, at forældrene udfylder en del af ansøgningsblanketten og underskriver denne. Det fremgår af blanketten, at der med underskriften samtykkes til, at de nødvendige oplysninger indhentes. Efterskolen indberetter de nødvendige oplysninger til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der herefter indhenter de nødvendige oplysninger om eleven og dennes forældre fra told- og skatteforvaltningen, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, jf. lovens 30, stk. 3, 2. pkt. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte videresender på denne baggrund oplysninger til skolen om, hvilken elevstøttetakst den pågældende elev efter det oplyste vil være berettiget til, såfremt betingelserne i lovens 30, stk. 2, er opfyldt. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte foretager ikke en vurdering af de indsendte oplysninger. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes oplysning om relevant elevstøttetakst har ikke karakter af et bindende tilsagn om elevstøtte, men er alene en oplysning om, hvilken takst eleven kan blive berettiget til, såfremt betingelserne for indkomstbestemt elevstøtte i øvrigt er opfyldt, og de af skolen indberettede oplysninger er korrekte. Eleven bliver berettiget til indkomstbestemt statslig elevstøtte når eleven har fulgt undervisningen i mindst to hele kursusuger, jf. lovens 30, stk. 2, nr. 4, hvis eleven indgiver en ansøgning til efterskolen og i øvrigt opfylder betingelserne i lovens 30, stk. 2. Ansøgningsblanketten videresendes som udgangspunkt ikke til Undervisningsministeriet, herunder Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Undervisningsministeriet kan dog som led i tilsynet med skolens overholdelse af loven anmode om, at skolen indsender ansøgningsblanketten, jf. lovens 52 a. Undervisningsministeriet udbetaler hver måned et forskud på elevstøtte til skolen. Forskuddet udbetales månedsvist forud. Det første forskud for skoleåret 2011/2012 udbetales således ultimo juli Forskuddet udbetales på baggrund af en skoles indberettede antal elevstøtteuger i det tredje kvartal forud for finansåret multipliceret med et gennemsnitligt ugentligt støttebeløb. Det gennemsnitlige ugentlige støttebeløb beregnes på baggrund af Undervisningsministeriets udgifter til elevstøtte i 4. kvartal året før det foregående finansår og de tre første kvartaler af det foregående finansår divideret med antal elevstøtteuger i samme periode. Det gennemsnitlige elevstøttebeløb for 2011 er derfor beregnet på baggrund af den udbetalte elevstøtte i 4. kvartal 2009 og de tre første kvartaler i En skole får således et forskud i juli 2011 på baggrund af antal elevstøtteuger på skolen i efteråret 2010 multipliceret med et gennemsnit af den af ministeriet udbetalte ugentlige elevstøtte til alle efterskoler i Undervisningsministeriet kan dog nedsætte det beregnede forskud, hvis det faktiske elevtal i skoleåret er 25 pct. mindre end det elevtal, der er lagt til grund ved forskuds-beregningen. Der henvises til 8 i bekendtgørelse nr. 921 af 20. november 2003 om statslig elevstøtte til elever på efterskoler. Kvartalsvis bagud indberetter skolerne antal elevstøtteelever og kursusuger opgjort på ugentlige elevstøttebeløb til Undervisningsministeriet. Hvis dette medfører en højere samlet elevstøtteudbetaling end det udbetalte forskud i kvartalet, udbetaler Undervisningsministeriet differencen til skolen. Hvis indberetningen medfører en lavere samlet elevstøtteudbetaling end det udbetalte forskud i kvartalet, vil Undervisningsministeriet som udgangspunkt modregne differencen i efterfølgende forskuds- eller tilskudsudbetalinger til skolen. Undervisningsministeriet kan dog også efter omstændighederne kræve differencen tilbagebetalt straks. Der henvises til 9 i bekendtgørelse nr. 921 af 20. november 2003 om statslig elevstøtte til elever på efterskoler. Ifølge 33, 1. pkt., i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) beregnes den indkomstbestemte elevstøtte indtil udgangen af den måned, hvori eleven fylder 19 år, ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag. Det følger af lovens 33, 2. pkt., at fra og med den første kursusuge i måneden efter, at eleven er fyldt 19 år, beregnes elevstøtten ud fra elevens indkomstgrundlag. Elever, der er fyldt 18 år, kan kun gå på efterskole, hvis opholdet er anbefalet i en skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning eller ungdommens uddannelsesvejledning i elevens tidligere skolekommune, jf. lovens 13, stk. 1, nr. 3, og 9 i bekendtgørelse nr. 604 af 24. juni 2009 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Langt de fleste efterskoleelever får derfor forældreindkomstafhængig elevstøtte. Det følger desuden af lovens 33, 3. pkt., at undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at forældrenes indkomstgrundlag ikke skal sammenlægges. På baggrund heraf er det fastsat i 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 921 af 20. november 2003 om statslig elevstøtte til elever på efterskoler, at hvis forældrene er separerede eller ikke er gift med hinanden og har forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget enten for den af forældrene, der senest har haft forældremyndigheden alene, eller den af forældrene, hos hvem eleven har fol-

5 5 keregisteradresse ved kursets begyndelse. Det er desuden fastsat i 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 921 af 20. november 2003 om statslig elevstøtte til elever på efterskoler, at der ydes maksimal elevstøtte til elever, hvis begge forældre er afgået ved døden. Endelig er det fastsat i 3, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at der kan beregnes et nyt støttebeløb til elever, hvis en af forældrene dør i løbet af støtteperioden, eller hvis forældrene i løbet af støtteperioden får bevilling til separation eller skilsmisse. På de årlige finanslove fastsættes største ugentlige indkomstbestemte støttebeløb, herunder grundstøttebeløb, og der fastsættes et nedsat elevstøttebeløb til elever, der ikke bor på skolen. Der fastsættes desuden største og mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt en skala over forholdet mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte. På de årlige finanslove fastsættes således, hvilke elevstøttetakster de fast definerede indkomstintervaller kan berettige til. Undervisningsministeriet, herunder Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, foretager således ikke en vurdering af, hvilket elevstøttebeløb den enkelte elev kan få. Elevstøttebeløbet afhænger alene af indkomstgrundlaget, jf. lovens 32 og 33. Endelig fastsættes der en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Der henvises til lovens 30, stk Den foreslåede ordning Med lovforslaget foreslås der ikke ændringer af sagsgangene ved behandling af oplysninger til brug for beregning og udbetaling af elevstøtte i Undervisningsministeriet. Der foreslås alene ændringer i beregningsgrundlaget for indkomstbestemt elevstøtte. Der ændres ikke ved bestemmelserne om indkomstgrundlaget, eller at det indkomstgrundlag, der lægges til grund for beregning af elevstøtte, er de relevante personers indkomst i det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvor støtteperioden begynder, jf. lovens 32, stk. 1. Med lovforslaget foreslås det, at indtil udgangen af den måned, hvori eleven fylder 19 år, beregnes den indkomstbestemte elevstøtte ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag. Hvis elevens forældre ved kursets begyndelse har forskellig bopæl og enten er separerede eller ikke gift med hinanden, beregnes den indkomstbestemte elevstøtte dog ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven ved kursets begyndelse har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever ved kursets begyndelse. Bestemmelsen i 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 921 af 20. november 2003 om statslig elevstøtte til elever på efterskoler foreslås videreført i loven, således at staten yder maksimal elevstøtte til en elev, hvis begge forældre er afgået ved døden. Som noget nyt foreslås det, at der også til en elev, der aldrig har haft bopæl hos nogen af sine forældre, og til en elev anbragt uden for hjemmet i henhold til 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service ydes maksimal elevstøtte. Hvis forældrene er gift eller bor sammen, vil elevstøtten således i overensstemmelse med de gældende regler blive beregnet ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag. Hvis forældrene bor hver for sig og er separerede eller ikke gift med hinanden, vil indkomsten for den af forældrene, som eleven ikke bor sammen med eller senest har boet sammen med, være irrelevant for beregningen af indkomstbestemt elevstøtte. Dette svarer til de gældende regler i 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 921 af 20. november 2003 om statslig elevstøtte til elever på efterskoler. Der vil med lovforslaget ikke være behov for at fastsætte administrative regler om, at forældrenes indkomstgrundlag ikke skal sammenlægges, hvorfor denne mulighed ikke foreslås videreført. Det foreslås desuden, at det som absolut hovedregel er forholdene ved kursets begyndelse, der er afgørende for tildeling af elevstøtte. Det vil således som udgangspunkt ikke være muligt at få genberegnet elevstøtten, hvis grundlaget for beregningen ændrer sig efter kursets begyndelse. Der vil alene kunne ansøges om genberegning af elevstøttebeløbet på baggrund af forhold indtruffet efter kursets begyndelse, hvis en forælder eller en forælders eventuelle samlever dør i løbet af støtteperioden, eller hvis elevens forældre i løbet af støtteperioden får bevilling om separation eller skilsmisse. Der vil således ikke være mulighed for genberegning, hvis forholdene i husstanden i øvrigt ændrer sig, f.eks. hvis en samlever eller et barn flytter enten ind eller ud i løbet af støtteperioden. Hvis ændringer i husstandens forhold medfører ændringer i det økonomiske grundlag for efterskoleopholdet, har eleven i henhold til gældende ret mulighed for at søge skolen om individuel supplerende støtte, jf. lovens 37. Endeligt foreslås det, at undervisningsministeren efter ansøgning kan godkende, at der i tilfælde af en forælders dødsfald ses bort fra længstlevende forælders og dennes eventuelle samlevers indkomstgrundlag ved beregning af indkomstbestemt elevstøtte, hvis eleven gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med den længstlevende forælder. Der foreslås ikke ændringer af beregningen af elevstøtte til elever, der er fyldt 19 år. For elever, der er fyldt 19 år, beregnes elevstøtten således fortsat ud fra elevens indkomstgrundlag.

6 6 Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 4, og bemærkningerne hertil. Det foreslås, at der for elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte beregnes på baggrund af forældrenes samlede indkomstgrundlag, jf. den ved lovforslagets 1, nr. 4, foreslåede affattelse af 33, stk. 1, 1. pkt., fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hvert barn af forældrene bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forældrene. For elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte beregnes på baggrund af indkomstgrundlaget for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever, jf. den foreslåede affattelse af 33, stk. 1, 2. pkt., foreslås fastsat en nedsættelse af indkomstgrundlaget for hvert barn af bopælsforælderen eller den eventuelle samlever bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos denne forælder og en eventuel samlever. Dermed bliver det afgørende for reduktionen af indkomstgrundlaget, at barnet, som giver anledning til nedsættelse af indkomstgrundlaget, har bopæl hos forældrene eller den af forældrene, hvis husstandsindkomst lægges til grund for elevbetalingen. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 3, og bemærkningerne hertil. Det foreslås, at eleven ved ansøgningen oplyser navn, adresse og dansk personnummer. Dette er i overensstemmelse med den gældende bestemmelse. Det foreslås desuden, at for elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte skal beregnes på baggrund af forældrenes samlede indkomstgrundlag, skal ansøgning om elevstøtte indeholde en erklæring fra forældrene med navne, adresse(r) og danske personnumre til brug for beregning af det ugentlige støttebeløb. Det foreslås, at for elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte beregnes på baggrund af indkomstgrundlaget for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever, skal ansøgning om elevstøtte indeholde en erklæring fra forælderen og den eventuelle samlever med navne, adresse og danske personnumre. Ifølge gældende praksis indeholder ansøgningsblanketten en erklæring fra forældrene med de angivne oplysninger. Kravet om en erklæring fra forældrene eller bopælsforælderen og dennes eventuelle samlever er således udtryk for en præcisering af gældende ret i overensstemmelse med den gældende praksis på området, dog således at en eventuel samlever fremover også bliver omfattet af kravene til ansøgning om indkomstbestemt elevstøtte. Endeligt foreslås det, at hvis der ønskes en nedsættelse af indkomstgrundlaget, jf. lovforslagets 1, nr. 3, skal erklæringen fra forældrene eller bopælsforælderen og dennes samlever endvidere oplyse navne på børn, der kan begrunde en nedsættelse af indkomstgrundlaget. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil. Som en konsekvens af, at en samlevers indkomst kan indgå i beregningen af den indkomstbestemte elevstøtte, foreslås det at ændre bestemmelsen i lovens 30, stk. 3, 2. pkt., om Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger, så bestemmelsen også omfatter en bopælsforælders samlever. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 2, og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Det forventes, at lovforslaget vil medføre, at andelen af elever, der får maksimal elevstøtte, vil blive reduceret, når bopælsforælderens eventuelle samlevers indkomst også lægges til grund for beregningen af indkomstbestemt elevstøtte til de elever, der ikke bor med begge forældre. I de tilfælde, hvor forælderen er samlevende med en ny partner, vil både forælderens og den samlevendes indkomst fremover skulle lægges til grund, hvilket vil medføre, at mange familier vil komme op i højere indkomstintervaller og dermed modtage mindre i elevstøtte. Omlægningen forventes at indbringe et provenu for staten på ca. 50 mio. kr. pr. skoleår. Provenuet anvendes til at mindske reduktionerne af elevstøttesatserne som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj Der forventes statslige merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. til ændring af it-systemerne som følge af omlægningen. 4. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget vil medføre, at indkomsten for en forælders samlever kan blive relevant for beregningen af indkomstbestemt elevstøtte. Dette vil medføre, at der skal indhentes flere oplysninger for at fastslå det relevante indkomstgrundlag. Med de relevante personnumre kan oplysningerne dog hentes elektronisk, hvorfor forslaget kun i begrænset omfang vil medføre øgede administrative byrder for staten. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for regioner og kommuner.

7 7 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget indebærer, at indkomsten for en forælders samlever kan blive relevant for beregningen af indkomstbestemt elevstøtte. For at kunne beregne den indkomstbestemte elevstøtte, vil det derfor være nødvendigt, at samleveren oplyser navn og personnummer, så der kan indhentes relevante oplysninger om indkomstgrundlaget. Lovforslaget vil derfor i begrænset omfang medføre øgede administrative byrder for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Datatilsynet, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd, Efterskoleforeningen, Frie kostskolers Fællesråd, Kommunernes Landsforening, Ligeværd, Rigsrevisionen og Rådet for Etniske Minoriteter. 10. Sammenfattende skema 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for Statslige mindreudgifter på ca. 50 stat, regioner og kommuner mio. kr. pr. skoleår. Administrative konsekvenser Ingen for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Negative konsekvenser/merudgifter Statslige merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. til tilretning af it-systemer Lovforslaget vil i begrænset omfang medføre øgede administrative byrder for staten Ingen Lovforslaget vil i begrænset omfang medføre øgede administrative byrder for borgerne Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 ( 30, stk. 2, nr. 5) De foreslåede ændringer er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 3 og 4, om ændring af 30, stk. 5, nr. 2, og 33 i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Efter den gældende bestemmelse i 30, stk. 2, nr. 5, skal elever, der får forældreindkomstafhængig elevstøtte, oplyse forældrenes navne, adresse(r) og personnumre. Dette sker ved, at forældrene udfylder en del af ansøgningsblanketten og underskriver denne. Det fremgår af blanketten, at der med underskriften samtykkes til, at de nødvendige oplysninger indhentes. Med forslaget i 1, nr. 4, ændres lovens 33 for elever, hvis forældre har forskellig bopæl og enten er separerede eller ikke gift med hinanden, så elevstøtten beregnes ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever. Det foreslås derfor som noget nyt, at for elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte skal beregnes på baggrund af indkomstgrundlaget for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever, skal ansøgning om elevstøtte indeholde en erklæring fra forælderen og den eventuelle samlever med navne, adresse og danske personnumre til brug for beregning af det ugentlige støttebeløb. I overensstemmelse med de gældende regler, skal elever ved ansøgningen oplyse eget navn, adresse og dansk personnummer. For elever, hvis indkomstbestemte elevstøtte skal beregnes på baggrund af forældrenes samlede indkomstgrundlag, skal ansøgningen fortsat indeholde en erklæring fra forældrene med navne, adresse(r) og

8 8 danske personnumre til brug for beregning af det ugentlige støttebeløb. Efter den gældende bestemmelse i 30, stk. 5, nr. 2, 2. pkt., fastsættes der på de årlige finanslove en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens biologiske eller adopterede søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Med forslaget i 1, nr. 3, om ændring af lovens 30, stk. 5, nr. 2, ændres denne reduktion, så der for elever, hvis forældre er gift eller bor sammen, fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hvert biologisk eller adopteret barn af forældrene bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forældrene. For elever, hvis forældre er gift, men ikke bor sammen, vil der således kunne ske en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for biologiske eller adopterede børn af elevens forældre, uanset hvilken af elevens forældre barnet har bopæl hos. For elever, hvis forældre er gift, men ikke bor sammen, vil der således også kunne ske en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for biologiske og adopterede børn af den ene af forældrene, hvis barnet har bopæl hos denne forælder. For elever, hvis forældre er separerede eller ikke gift med hinanden, og som bor hver for sig, fastsættes en nedsættelse af indkomstgrundlaget for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever for hvert biologiske eller adopterede barn af forælderen eller samleveren bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forælderen og den eventuelle samlever. Der stilles således som noget nyt krav om, at barnet bor hos forældrene eller bopælsforælderen og en eventuel samlever. På baggrund heraf foreslås det at ændre bestemmelsen i 30, stk. 2, nr. 5, så erklæringen fra forældrene eller bopælsforælderen og dennes eventuelle samlever endvidere skal indeholde oplysninger om navne på børn, der kan begrunde en nedsættelse af indkomstgrundlaget, hvis der ønskes en nedsættelse af indkomstgrundlaget, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Efterskolen skal i overensstemmelse med den gældende ordning fortsat alene indberette antallet af børn, der kan begrunde en nedsættelse af indkomstgrundlaget, jf. lovforslagets 1, nr. 3, til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Oplysningen om børnenes navne sker alene af hensyn til Undervisningsministeriets mulighed for at føre tilsyn med skolernes overholdelse af lovens bestemmelser. De nævnte oplysninger er nødvendige for beregning af den indkomstbestemte elevstøtte. Der henvises til lovforslagets afsnit 2.2 samt til bemærkningerne til 1, nr. 3 og 4. Til nr. 2 ( 30, stk. 3, 2. pkt.) Den foreslåede ændring er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 4. Efter den gældende bestemmelse i lovens 30, stk. 3, 2. pkt., kan Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte indhente de nødvendige oplysninger om eleven og dennes forældre til brug for beregningen af det ugentlige elevstøttebeløb. Med forslaget i 1, nr. 4, ændres den forældreindkomstafhængige elevstøtte, så elevstøtten beregnes ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever, hvis elevens forældre har forskellig bopæl og enten er separerede eller ikke gift med hinanden. Som en konsekvens af, at bopælsforælderens samlevers indkomst skal indgå i grundlaget for beregningen af den indkomstbestemte elevstøtte, foreslås det derfor at ændre bestemmelsen i 30, stk. 3, 2. pkt., så Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte fremover også kan indhente de nødvendige oplysninger om bopælsforælderens samlever til brug for beregningen af det ugentlige elevstøttebeløb. Der henvises i øvrigt til lovforslagets afsnit 2.2 samt til bemærkningerne til 1, nr. 4. Til nr. 3 ( 30, stk. 5, nr. 2) Den foreslåede ændring er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 4. Efter den gældende bestemmelse i lovens 30, stk. 5, nr. 2, fastsættes der på de årlige finanslove største ugentlige indkomstbestemte støttebeløb, herunder grundstøttebeløb. Der fastsættes et nedsat elevstøttebeløb til elever, der ikke bor på skolen. Der fastsættes desuden største og mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt en skala over forholdet mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte. På de årlige finanslove fastsættes således, hvilke elevstøttetakster som fast definerede indkomstintervaller kan berettige til. Undervisningsministeriet, herunder Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, foretager således ikke en vurdering eller en konkret afgørelse af, hvilket elevstøttebeløb den enkelte elev kan få. Elevstøttebeløbet afhænger alene af indkomstgrundlaget, jf. lovens 32 og 33. Endelig fastsættes der efter den gældende bestemmelse i lovens 30, stk. 5, nr. 2, på de årlige finanslove en nedsættelse af forældrenes ind-

9 9 komstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Denne nedsættelse gælder biologiske børn og adoptivbørn til elevens forældre i det omfang elevens forældres indkomst lægges til grund for beregning af elevstøttebeløbet. Med forslaget i 1, nr. 4, ændres den forældreindkomstafhængige elevstøtte, så elevstøtten beregnes ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever, hvis elevens forældre har forskellig bopæl og enten er separerede eller ikke gift med hinanden. Som en konsekvens af, at en samlevers indkomst skal indgå i beregningen af den indkomstbestemte elev-støtte, foreslås det at ændre bestemmelsen i 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., så største og mindste indkomstgrundlag og skalaen over forholdet mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, også omfatter bopælsforælderens samlever. Det foreslås desuden, at der for elever, hvis forældre er gift eller bor sammen, fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hvert biologisk eller adopteret barn af forældrene bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forældrene. For elever, hvis forældre er gift, men ikke bor sammen, vil der således kunne ske en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for biologiske og adopterede børn af forældrene, uanset hvilken forælder barnet bor sammen med. For elever, hvis forældre bor hver for sig og enten er separerede eller ikke gift med hinanden, foreslås det, at der fastsættes en nedsættelse af indkomstgrundlaget for hvert biologisk eller adopteret barn af forælderen eller dennes eventuelle samlever bortset fra eleven, hvis barnet ved kursets begyndelse er under 18 år og har bopæl hos forælderen. For elever, hvis forældre er gift eller bor sammen, medfører forslaget alene den ændring, at det bliver et krav, at børnene skal bo hos forældrene. For elever, hvis forældre bor hver for sig og enten er separerede eller ikke gift med hinanden, medfører forslaget, at der kun reduceres i indkomstgrundlaget for de af elevens søskende, der er barn af den forælder, hvor eleven har bopæl eller senest har haft bopæl, hvis disse søskende ligeledes har bopæl hos denne forælder. Forslaget medfører desuden, at indkomstgrundlaget reduceres, hvis denne forælders samlever har børn med samme bopæl. Med børn forstås i overensstemmelse med de gældende regler biologiske børn og adoptivbørn. For børn bosiddende i Danmark, vil folkeregisteradressen være udtryk for barnets bopæl. For elever, hvis forældre eller forælder ikke bor i Danmark, skal de faktiske forhold lægges til grund. Barnets bopæl er således dér, hvor barnet hovedsageligt har boet. For elever, hvis forældre eller forælder ikke bor i Danmark, vil der ved kortere ophold, normalt ikke over 6 måneder, uden for forældrenes eller forælderens bopæl, eksempelvis i forbindelse med rekreationsophold, kortere fravær i uddannelsesøjemed eller strafafsoning, være en formodning for, at barnets bopæl er hos forældrene eller den af forældrene, hvor barnet senest har haft bopæl. Hvis fraværet er af ubestemt varighed, er der en formodning for, at det bliver permanent. Barnet vil derfor som udgangspunkt ikke anses for at have bopæl hos forældrene eller forælderen. For elever, hvis forældre eller forælder ikke bor i Danmark, vil børn under fortsat uddannelse, der bor på kollegium, er på længere studieophold eller lignende, ikke kunne anses for at have bopæl hos forældrene eller forælderen. Tilsvarende gælder børns fravær af længere varighed, der eksempelvis skyldes lønnet beskæftigelse. For elever, hvis forældre eller forælder ikke bor i Danmark, vil kostskoleophold, herunder et efterskoleophold, normalt medføre, at barnets bopæl er dér, hvor det senest har haft bopæl. Det samme kan være tilfældet, hvis barnet har et midlertidigt ophold i udlandet som udvekslingsstudent. Tilsvarende principper gælder, hvor et barn er anbragt på institution. Det afgørende vil således være det forventede fraværs varighed. Der henvises i øvrigt til lovforslagets afsnit 2.2 samt til bemærkningerne til 1, nr. 4. Til nr. 4 ( 33) Med lovforslagets 1, nr. 4, foreslås lovens 33 ændret, så det fremgår af stk. 1, at den indkomstbestemte elevstøtte indtil udgangen af den måned, hvori eleven fylder 19 år, beregnes ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag. Hvis elevens forældre ved kursets begyndelse har forskellig bopæl og enten er separerede eller ikke gift med hinanden, foreslås det, at den indkomstbestemte elevstøtte beregnes ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven ved kursets begyndelse har bopæl eller senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever ved kursets begyndelse. Det foreslås desuden, at staten yder maksimal elevstøtte til en elev, hvis begge forældre er afgået ved døden, til en elev, der aldrig har haft bopæl hos nogen af sine forældre, og til en elev anbragt uden for hjemmet i henhold til 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service. Endelig foreslås det, at en elev kun kan ansøge om beregning af et nyt støttebeløb på baggrund af forhold indtruffet efter

10 10 kursets begyndelse, hvis en forælder eller en forælders eventuelle samlever dør i løbet af støtteperioden, eller hvis begge elevens biologiske- eller adoptivforældre i løbet af støtteperioden får bevilling til separation eller skilsmisse fra hinanden. Forslaget til 33, stk. 1, 1. pkt., er i overensstemmelse med den gældende bestemmelse i lovens 33, 1. pkt. Hvis forældrene enten er gift eller bor sammen, vil elevstøtten således i overensstemmelse med de gældende bestemmelser blive beregnet ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag. Hvis forældrene er gift, er det uden betydning, om forældrene bor sammen. Hvis forældrene bor sammen, er det tilsvarende uden betydning, om forældrene er gift. I begge tilfælde lægges forældrenes samlede indkomstgrundlag til grund for beregningen af indkomstbestemt elevstøtte. Hvis forældrene bor hver for sig og enten er separerede eller ikke gift med hinanden, vil indkomsten for den af forældrene, som eleven ikke bor sammen med eller senest ikke har boet sammen med, være irrelevant for beregningen af indkomstbestemt elevstøtte. Dette svarer også til de gældende regler i 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 921 af 20. november 2003 om statslig elevstøtte til elever på efterskoler. Som noget nyt foreslås det, at hvis den af forældrene, som eleven bor sammen med eller senest har boet sammen med, har en samlever, skal samleverens indkomst indgå i beregningen af den indkomstbestemte elevstøtte. Dette medfører, at indkomsten for en ægtefælle eller registreret partner til forælderen skal indgå i beregningen af den indkomstbestemte elevstøtte, hvis ægtefællen eller den registrerede partner bor sammen med forælderen. En person, som forælderen bor sammen med, og som forælderen venter, har eller har haft mindst ét fælles barn sammen med, vil også blive anset for en samlever, hvorfor denne persons indkomst skal indgå i beregningen af den indkomstbestemte elevstøtte. Endelig vil en person, som forælderen i øvrigt bor sammen med og indgår i et parforhold med, anses for en samlever. Også i disse tilfælde skal vedkommende persons indkomst derfor indgå i beregningen af den indkomstbestemte elevstøtte. Baggrunden for forslaget er, at forælderens samlever ved at flytte sammen med elevens forælder må anses for at indgå i et vist økonomisk fællesskab med forælderen. Ved at inddrage samleverens indkomst ved beregningen af indkomstbestemt elevstøtte sikres det, at grundlaget for tildeling af indkomstbestemt elevstøtte afspejler den reelle økonomi, der danner grundlag for elevens efterskoleophold. Dermed sikres det, at elevstøtten fordeles efter det reelle behov i elevens husstand. Hjemmeboende børn, familiemedlemmer i øvrigt, logerende og medlemmer af kollektive bofællesskaber eller lignende anses ikke for samlevere i lovens forstand. Indkomstgrundlaget for tildeling af indkomstbestemt elevstøtte vil efter forslaget være uændret i forhold til de gældende bestemmelser for elever, hvis forældre er gift eller bor sammen. Indkomstgrundlaget vil ligeledes være uændret for elever, der bor sammen med én af sine forældre, hvis denne forælder ikke har en samlever. Indkomstgrundlaget vil således alene være ændret for elever, der bor sammen med én af sine forældre, hvis forælderen har en samlever. I dette tilfælde foreslås det som noget nyt, at den indkomstbestemte elevstøtte beregnes ud fra forælderens og samleverens samlede indkomst og ikke som tidligere alene ud fra forælderens indkomst. Hvis eleven ikke bor sammen med nogen af sine forældre, og forældrene er separerede eller ikke gift med hinanden og har forskellig bopæl, beregnes den indkomstbestemte elevstøtte ud fra indkomsten for den af forældrene, hvor eleven senest har haft bopæl, samt denne forælders eventuelle samlever. For elever bosiddende i Danmark vil folkeregisteradressen være udtryk for en persons bopæl. Dette gælder både eleven og en forælders samlever. For elever, hvis forældre eller forælder ikke bor i Danmark, skal de faktiske forhold lægges til grund. For elever, hvis forældre eller forælder ikke bor i Danmark, vil en eventuel samlevers bopæl således være dér, hvor personen hovedsageligt har boet, og elevens bopæl vil være dér, hvor eleven hovedsageligt har boet. Hvis elevens forældre ikke er gift eller bor sammen, er elevens bopæl adressen for den af forældrene, som eleven senest hovedsageligt har boet sammen med, hvis bopælsforælderen ikke bor i Danmark. Tilsvarende er en eventuel samlevers bopæl dér, hvor den eventuelle samlever hovedsageligt har boet. For elever, hvis forældre eller forælder ikke bor i Danmark, vil formodningen ved fravær af kortere varighed, normalt ikke over 6 måneder, eksempelvis i forbindelse med udstationering, strafafsoning, rekreationsophold eller kortere fravær i uddannelsesøjemed, være for at personens bopæl er dér, hvor personen senest har haft bopæl. Hvis fraværet er af ubestemt varighed, er der en formodning for, at det bliver permanent. Det er forældrene, der vurderer, hvor eleven og en eventuel samlever har bopæl. Såfremt forældrene er i tvivl, kan forældrene eller skolen som ved tvivlsspørgsmål i øvrigt anmode Undervisningsministeriet om at tage stilling til spørgsmålet, hvorefter Undervisningsministeriet vil træffe en afgørelse herom.

11 11 Det foreslås, at staten yder maksimal elevstøtte til en elev, hvis begge forældre er afgået ved døden, til en elev, der aldrig har haft bopæl hos nogen af sine forældre, og til en elev anbragt uden for hjemmet i henhold til 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service. 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service omhandler anbringelse af børn eller unge uden for hjemmet på et anbringelsessted. Anbringelsessteder for børn og unge kan være plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, opholdssteder for børn og unge, eller døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner, jf. 66 i lov om social service. Det foreslås desuden, at det som absolut hovedregel er forholdene ved kursets begyndelse, der er afgørende for tildeling af indkomstbestemt elevstøtte. Det vil således som udgangspunkt ikke være muligt at få genberegnet elevstøtten, hvis grundlaget for beregningen ændrer sig efter kursets begyndelse. Hvis en forælder eller en forælders eventuelle samlever dør i løbet af støtteperioden, kan eleven dog ansøge om beregning af et nyt støttebeløb, hvor afdødes indkomst ikke indgår i indkomstgrundlaget. På tilsvarende vis foreslås det, at elever, hvis forældre i løbet af støtteperioden får bevilling til separation eller skilsmisse, vil kunne ansøge om beregning af et nyt støttebeløb, hvor alene bopælsforælderens indkomst lægges til grund for den indkomstbestemte elevstøtte. Muligheden for genberegning i tilfælde af dødsfald eller bevilling til separation eller skilsmisse er en videreførelse af gældende ret, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 921 af 20. november 2003 om statslig elevstøtte til elever på efterskoler. Den nye beregning vil som efter de gældende regler få virkning fra og med den første kursusuge i måneden efter dødsfaldet. Muligheden for genberegning i tilfælde af bevilling til separation eller skilsmisse omfatter alene begge elevens biologiske- eller adoptivforældres separation eller skilsmisse fra hinanden. Der vil således ikke være mulighed for genberegning, hvis forholdene i husstanden i øvrigt ændrer sig efter kursets begyndelse, f.eks. hvis en samlevende eller et barn flytter enten ind eller ud i løbet af støtteperioden, eller hvis bopælsforælderen og dennes eventuelle samlever får bevilling til separation eller skilsmisse. Det er ligeledes uden betydning, hvornår eleven starter på kurset. Hvis ændringer i husstandens forhold medfører ændringer i det økonomiske grundlag for efterskoleopholdet, har eleven i henhold til gældende ret mulighed for at søge skolen om individuel supplerende støtte, jf. lovens 37. En efterskoleelev bliver berettiget til indkomstbestemt statslig elevstøtte, når eleven har fulgt undervisningen i mindst to hele kursusuger, jf. lovens 30, stk. 2, nr. 4, hvis eleven indgiver en ansøgning til efterskolen og i øvrigt opfylder betingelserne i lovens 30, stk. 2. Ved ansøgning om elevstøtte før dette tidspunkt, vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis eleven afgiver oplysninger i overensstemmelse med de forventede forhold i elevens husstand ved kursets begyndelse. Hvis forholdene i elevens husstand ændrer sig efter ansøgningstidspunktet, men før kursets begyndelse, skal der indsendes en ny ansøgning med opdaterede oplysninger. Det følger af straffelovens 163, at den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Dette vil eleven blive oplyst om på ansøgningsblanketten for ansøgning om elevstøtte. Lovens 33 foreslås ændret, så det fremgår af stk. 2, at fra og med den første kursusuge i måneden efter, at eleven er fyldt 19 år, beregnes elevstøtten ud fra elevens indkomstgrundlag. Dette er i overensstemmelse med den gældende bestemmelse i lovens 33, 2. pkt. Der foreslås således ikke ændringer af beregningen af elevstøtte til elever, der er fyldt 19 år. Elever, der er fyldt 18 år, kan kun gå på efterskole, hvis opholdet er anbefalet i en skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning eller ungdommens uddannelsesvejledning i elevens tidligere skole-kommune, jf. lovens 13, stk. 1, nr. 3, og 9 i bekendtgørelse nr. 604 af 24. juni 2009 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Langt de fleste efterskoleelever får derfor forældreindkomstbestemt elevstøtte. Endelig foreslås lovens 33 ændret, så det fremgår af stk. 3, at undervisningsministeren efter ansøgning kan godkende, at der i tilfælde af en forælders dødsfald ses bort fra længstlevende forælders og en eventuel samlevers indkomstgrundlag ved beregning af indkomstbestemt elevstøtte, hvis eleven gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med denne forælder. Der vil således kunne ses bort fra længstlevende forælders og en eventuel samlevers indkomstgrundlag, hvis eleven ikke har haft kontakt med denne forælder, siden eleven var helt lille. Der ændres ikke ved bestemmelserne om indkomstgrundlaget, eller at det indkomstgrundlag, der lægges til grund for beregning af elevstøtte, er de relevante personers indkomst i det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvor støtteperioden begynder, jf. lovens 32, stk. 1. Det forventes, at lovforslaget vil medføre, at færre elever får maksimal elevstøtte, da andelen af elever, der med de gældende regler får maksimal elevstøtte, er hø-

12 12 jere end andelen af husstande i Danmark, der indkomstmæssigt berettiger til maksimal elevstøtte. Undervisningsministeriet vil derfor følge med i udviklingen af tildeling af maksimal elevstøtte og på baggrund heraf overveje, om der skulle vise sig et behov for eventuelle tilpasninger af de foreslåede bestemmelser. Der henvises i øvrigt til lovforslagets afsnit 2.2 samt til bemærkningerne til 1, nr. 1. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende og har virkning for kurser, der begynder den 1. august 2011 eller senere. Baggrunden for ikrafttræden dagen efter offentliggørelse i Lovtidende er behovet for at tilpasse de tekniske systemer i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og på efterskolerne til de nye bestemmelser. Loven vil således gælde for elever, der starter på efterskolekurser den 1. august 2011 eller senere. Et skoleår går fra den 1. august til den 31. juli, jf. lovens 12, stk. 1, 1. pkt. Efterskoler har ikke kurser, der går på tværs af to skoleår. Der vil derfor ikke være igangværende kurser ved lovens ikrafttræden. Det forslås, at for ansøgninger om elevstøtte til kurser, der begynder inden 1. august 2011, finder de hidtil gældende regler anvendelse, så elever, der starter på disse kurser efter lovens ikrafttræden, ikke bliver afskåret fra elevstøtte efter de gældende regler. Elevstøttetaksterne fastsættes på de årlige finanslove og gælder for kurser, der begynder i finansåret. Da hovedparten af efterskolekurser starter i august og slutter i juni, gælder taksterne på finansloven som hovedregel for kurser i det skoleår, der begynder i finansåret. Taksterne på finansloven for 2011 gælder således som udgangspunkt for kurser i skoleåret 2011/2012. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte kan normalt oplyse, hvilken takst eleven kan blive berettiget til, når finansloven for det pågældende år er vedtaget. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte vil derfor efter de gældende regler kunne give denne oplysning for skoleåret 2011/2012 fra januar Det foreliggende lovforslag kan ændre, hvilke takster en elev kan blive berettiget til, og dermed kræve, at elever udfylder en opdateret ansøgning om elevstøtte. Skolerne vil blive vejledt om de forventede ændringer af bestemmelserne om indkomstgrundlag for beregning af indkomstbestemt elevstøtte med henblik på, at elever kan undgå at udfylde ansøgningsblanketter flere gange end nødvendigt, og at skoler kan undgå at indsende oplysninger til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte flere gange end nødvendigt.

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Dette skema skal bruges fra skoleåret 2012/2013 Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en efterskole Udfyldes af skolen på forhånd Rønde

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en efterskole. Udfyldes af skolen på forhånd Skolens navn og adresse: OrkesterEfterskolen Bisgårdmark

Læs mere

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Notat 3. juli 2014 FORFATTER: METTE HJORT-MADSEN I dette notat gennemgås udmøntningen

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20a, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler

Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler LBK nr 787 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 1. Staten yder for 2014 et tilskud på 635,4 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre. 3. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Stk. 2. Staten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere