Rapport om cystisk fibrose i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om cystisk fibrose i Danmark"

Transkript

1 2013 Rapport om cystisk fibrose i Danmark

2 Rapport for CF Centrene i Danmark 2013 CF Center Rigshospitalet: Dansk Børnelunge Center Infektionsmedicinsk Klinik CF Center Skejby (Aarhus Universitetshospital): Børneafdeling A Infektionsmedicinsk Afdeling Q Danmark 2013 Side 1

3 Indhold Forord... 3 Forklaringer til tabeller og lidt statistik og noget om forbehold ved sammenligninger mellem centre... 4 Resumé:... 7 Aldersgrupper... 7 BMI:... 7 Lungefunktion (FEV-1)... 7 Kronisk infektion Alle patienter Børn under 18 år per Demografiske data Body Mass Index (z-score)...11 a) Alle patienter Lungefunktion (FEV-1) i % af forventet hos raske børn fra 6 års alderen Kroniske infektion med Pseudomonas aeruginosa Burkholderia species, Stenotrophomonas maltophilia og Achromobacter xylosoxidans Voksne over 18 år Demografiske data Body Mass Index (z-score) kun ikke-transplanterede Lungefunktion (FEV-1) i % af forventet hos raske voksne kun ikke-transplanterede Kroniske infektion med Pseudomonas aeruginosa Burkholderia species, Stenotrophomonas maltophilia og Achromobacter xylosoxidans transplanterede patienter ekskluderet...18 Danmark 2013 Side 2

4 Forord Denne rapport er den anden officielle rapport fra CF centrene i Danmark. Den viser data fra Cystisk Fibrose Register Danmark, den nationale kvalitets- og forskningsdatabase. Rapporten er udarbejdet af de to centre i samarbejde og viser forskellige aspekter ved sygdommen og dens behandling i Danmark. Rapporten vil blive offentliggjort dels på centrenes hjemmesider, dels på Cystisk Fibrose Foreningens hjemmeside. Data i CF Register Danmark opdateres af centrene og sammenkøres minimum én gang årligt. Lungefunktionsdata og vægt og højde indtastes for alle ambulante besøg, ligesom behandling, infektioner og komplikationer (som f.eks. sukkersyge og leversygdom) registreres. Ud over centrenes egen rapport, som udarbejdes lokalt, sendes anonyme data til det Europæiske CF Register (ECFS Patient Registry) årligt til den Europæiske rapport. Den omfattende data indsamling giver en unik mulighed for at anvende data til forskning til gavn for patienter med cystisk fibrose. Data anvendes derfor til forskning både på centrene og nationalt mellem centrene, og de anonyme data anvendes også til forskning på Europæisk niveau. I slutningen af denne rapport findes en liste over en del af den forskning hvor data er blevet brugt. Rapportens data viser dels basale data som antal patienter, alder, køn, CF gen mutationer; antal nydiagnosticerede patienter og antal lungetransplanterede patienter (såkaldt demografiske data); dels data som viser vækst, lungefunktion og infektioner (kliniske data). Data er fremstillet både i tabel og grafisk form, med forklaringer til de forskellige statistiske udtryk. Derudover er der angivet sammenlignelige data fra den seneste Europæiske CF Rapport (2010 data) for at vise hvordan vore data ligger i forhold til andre lande. Der findes forskelle mellem centrene, som for de flestes vedkommende ikke er såkaldt statistisk signifikante det vil sige at forskellene er så små at de kan skyldes almindelig variation. Derudover er der specielt forskel på antallet og sammensætningen af voksne patienter, som hovedsageligt hænger sammen med alderen af de to centre, hvor Rigshospitalets har haft center funktion i næsten 20 år længere (fra 1970 erne) end det vestdanske center i Skejby (1990). De to centre har gennemgået data på vores fælles årlige møde i november 2014 og fundet flere punkter som vi føler der er behov for at forske yderligere i, og som vi derfor er ved at lave fælles projekter om. Det drejer sig bl.a. om en alt for sen alder for diagnose, hvor vi dels samarbejder med CF Foreningen omkring indførelse af nyfødt screening, dels vil udarbejde en oversigt til Ugeskrift for Læger for at minde vores kolleger om sygdommen og dens debutsymptomer. Derudover har begge centre en lille gruppe teenagere og unge voksne som bekymrer med dårligere lungefunktion end forventet, og vi vil se på disse sammen. Fra Januar 2016 vil centrene desuden have planlagte månedlige telefonkonferencer Problematiske patienter, som kræver kollegial faglig drøftelse for at udnytte ekspertisen i Danmark optimalt. Vi håber I vil få glæde af rapporten. Hvis I har spørgsmål, så henvend Jer endelig til Jeres center for uddybende forklaring. Med venlig hilsen på vegne af de to centre Tania Pressler, Marianne Skov, Therese Katzenstein, Hanne Vebert Olesen, Søren Jensen-Fangel Danmark 2013 Side 3

5 Forklaringer til tabeller, lidt statistik og noget om forbehold ved sammenligninger mellem centre Nogle af værdierne og udtrykkene i tabeller og grafer kan være svære at forstå. Det følgende minileksikon kan forhåbentlig gøre det hele lidt klarere. Personalet på centrene kan svare på evt spørgsmål. FEV-1: (forceret ekspiratorisk volumen i 1. sekund) = en værdi, som udtrykker hvor mange liter luft man kan puste ud i løbet af det 1. sekund under en lungefunktionsmåling (spirometri). Børn kan først udføre spirometri fra ca 6 årsalderen, så for de yngste børn er der ingen FEV-1 værdier. Ved CF er det først og fremmest FEV-1 der påvirkes, både ved akutte infektioner og ved kronisk skade. FEV-1 i % af forventet: da FEV-1 til dels afhænger af lungernes størrelse, er der selvfølgelig forskel på værdierne for børn og voksne. Derfor har man undersøgt en masse raske børn og voksne og fundet gennemsnitsværdier for FEV-1 ved forskellige aldre, højder og køn. Disse gennemsnitsværdier svarer så til de forventede værdier for raske. Så sammenligner man patientens værdi med den forventede og får en %. F.eks. har en ung mand med en lungefunktion på 3 liter og en forventet værdi på 4 l en FEV-1 på 75 % af forventet. Procenterne kan man sammenligne på tværs af alder og køn, så derfor er det disse, der er brugt i tabellerne. FEV1 under 40 % af forventet er svært reduceret lunge funktion, mellem 40 og 60 % af forventet er moderat reduceret, mellem 60 til 80 % er let reduceret, og over 80 % af forventet svarer til en normal lungefunktion. BMI: (Body Mass Index) = et mål for ernæringstilstand som udtrykker vægt i forhold til højde (vægt i kg/(højde i m) 2 ). BMI Z-score: Det gennemsnitlige BMI for raske ændrer sig med alderen. Hos voksne ligger et normalt BMI på 22,5 (20-25). Hos børn varierer det med alderen, således at spædbørn har et BMI omkring 18; herefter falder det til ca. 15,5 i 5-årsalderen og derefter stiger det støt til voksenværdier i års alderen. Derfor udregner man en BMI z-score, som sætter BMI i forhold til gennemsnittet for alder og køn. Her gælder det at 0 = gennemsnittet. +1 ligger over gennemsnittet, og -1 ligger under. 95 % af normale ligger indenfor +2 og -2. Z-score kan således sammenlignes på tværs af alder og køn. Gennemsnit: Samtlige værdier (f.eks. alder) lagt sammen og divideret med antallet af værdier. Gennemsnittet er godt til at beskrive talmaterialer som er symmetrisk fordelt (normalfordelt) omkring gennemsnittet (se fig 1). Median: den værdi som præcis halvdelen af værdierne ligger over (og dermed også under). Medianen er god til at beskrive talmaterialer, hvor værdierne er ujævnt fordelt og f.eks. danner en hale (se fig 2). Danmark 2013 Side 4

6 Antal patienter Antal Fig 1 En næsten symmetrisk fordeling. Gennemsnit 20,8 år, median 19,4 år ,00 20,00 40,00 Alder 60,00 80,00 Fig 2. Skæv fordeling af alder ved diagnose. Gennemsnit = 28 mdr; median = 7 mdr. De enkelte patienter, som er diagnosticeret meget sent (danner en hale ) får for meget vægt i billedet af hvornår CF bliver diagnosticeret i DK, hvis man kun viser gennemsnittet Alder ved diagnose i mdr Range: i denne rapport nævnes hhv den laveste og den højeste værdi. Statistisk signifikans: Når man skal sammenligne to materialer med et begrænset antal værdier (eller patienter) kan forskelle nogle gange skyldes tilfældig variation. Ved at anvende forskellige statistiske metoder kan man sige, hvor stor sandsynligheden er for at noget er forskelligt bare p.g.a. tilfældigheder eller om der er tale om reel forskel. Normalt siger man at hvis der er mindre end 5 % sandsynlighed for at en forskel er tilfældig, så er der signifikant reel - forskel på de to materialer. De statistiske tests som er brugt her er simple test til sammenligning af fordeling i grupper (χ 2 -test) og sammenligning af to median værdier (Mann-Whitney test). Selvom to talmaterialer er statistisk signifikant forskellige skal man alligevel altid stille sig spørgsmålet: Er forskellen større end acceptabelt - har det en betydning for patienterne? Samtidig skal man også gøre sig klart at selv om der er en reel forskel er det langt fra sikkert at man kan pege på en eller få bestemte faktorer som forklarer forskellen. Danmark 2013 Side 5

7 Forskellige forbehold 1) Alder og alder ved diagnose. Både alderen på diagnose tidspunktet som patientens aktuelle alder kan have betydning for sygdomsforløb. Diagnose alderen er angivet i tabellen og er ikke forskelligt mellem de to centre. Patienternes aktuelle alder er forskellig når man sammenligner de to centre RH patient populationen er meget ældre end Skejbys. For at undgår at denne skævhed i alderssammensætning vil påvirke resultater, præsenteres alle data aldersopdelt. 2 Kronisk infektion. Definition af kronisk infektion er ikke helt ens i de to centre. På Skejby defineres kronisk infektion som fund af bakterien i mere end halvdelen af dyrkningerne, mens på RH kan man også blive kaldt kronisk inficeret når bakterier har været fundet i luftvejs sekret i færre prøver hvis der samtidig er forhøjede antistoffer rettet mod den specifikke bakterie. For praktiske forhold er der dog ikke den store forskel. Danmark 2013 Side 6

8 Resumé: Aldersgrupper På opgørelsestidspunktet var 486 cystisk fibrose patienter tilknyttet de to danske CF centre; 318 patienter på RH og 168 patienter i Skejby. I alt 51 patienter mere end ved sidste rapport i Den mediane alder for de to populationer er 24,9 år på RH og 17,9 år i Skejby. Denne skæve aldersfordeling er resultatet af at RHs CF center har eksisteret siden 70 erne hvor derimod CF center på Skejby kun har eksisteret siden 1990, hvilket betyder at 2/3 af patienterne på RH er > 18 år, mod ca halvdelen på Skejby, og at patienter på Skejby over 23 år typisk er behandlet andetsteds tidligere. Sammenligning af behandlings resultater skal derfor tage hensyn til denne forskel i alderssammensætning og forskel i hvor længe den enkelte patient har været tilknyttet et CF center. Dette gælder specielt for den voksne population. Specielt for de voksne skal man også være opmærksom på at patienter som bliver lungetransplanteret eller dør kan ændre det samlede billede, da de typisk har meget dårlig lungefunktion og i hvert fald nedsat BMI. Hvis de transplanteres tælles de ikke længere med i gennemsnitstallene for disse værdier, som derfor kan stige i et år hvor mange patienter transplanteres uden at de øvrige patienter generelt er bedre. Børne populationen (børnene på 18 år og derunder) har for begge centres vedkommende været i centerbehandling fra diagnosetidspunktet og er derfor direkte sammenlignelig. BMI: Da vore mål for behandling er at alle patienter har normalvægt og vækst, er BMI en af de faktorer som er opgjort. Her kan det konstateres at der findes patienter som er undervægtige på begge centre. 4 % af alle børn med CF i DK hører til denne gruppe. I forhold til sidste rapport i 2005 er der på begge centre sket en væsentlig forbedring. I 2005 var der 18% undervægtige børn på Skejby mod 7% i 2013, på RH 5% i 2005 mod 2% i Forskellen er ikke længere statistisk signifikant (se forklaring nedenfor). For de voksne ses stort set identiske tal fra de to centre med 9% undervægtige (p = 0,95). For Skejby er der sket en forbedring fra 17 % undervægtige i 2005, mens RH ligger lidt lavere (6% undervægtige i 2005). Lungefunktion (FEV-1) Normalmaterialet til udregning af FEV-1% af forventet er ændret siden 2005, hvorfor værdierne ikke er direkte sammenlignelige. Ændringen sker for at bruge samme værdier som nu bruges i resten af verden. Fordelingen i grupperne for sværhedsgrad af lungefunktionsnedsættelse vil dog ikke være væsentlig forskellig. Kun 1 barn (0,8%) har svært reduceret FEV1 en patient fra Skejby. I 2005 var der 2 børn i denne gruppe, men børn blev dengang defineret som < 16 år, mod < 18 år i denne rapport, så reelt en yderligere forbedring. Antallet af børn med moderat nedsat FEV1% er helt ens på de to centre (7%). Hele 77 % af børnene i DK har normal FEV-1% (68% i 2005). Der er ikke længere signifikant forskel på fordelingen i grupper eller median værdien for de to centre. For de voksne er sammenligningen sværere, da de voksne patienter på RH er noget ældre i gennemsnit end de voksne på Skejby, og derfor kan forventes at have lavere lungefunktion. Vi har derfor også udregnet median for de yngre voksne for sig selv (< 30 år). For det samlede antal voksne er der ikke signifikant forskel i lungefunktion mellem de to centre, men for de unge under 30 år ligger Skejbys lungefunktion lavere (70% median mod 77% for RH). Danmark 2013 Side 7

9 Kronisk infektion Danmark har et meget lavt samlet antal patienter med kronisk Pseudomonas infektion sammenlignet med andre lande, og dette på trods af at vi har den næsthøjeste gennemsnitsalder og det højeste antal voksne patienter i Europa. Burkholderia (Cepacia) forekommer forholdsvist hyppigt sammenlignet med andre centre uden at vi har nogen sikker forklaring. Måske har det specielle våde danske klima en betydning. Vi har ikke nogen krydsinfektion undtagen mellem søskende med cystisk fibrose. Achromobacter infektion bliver ikke registreret i det Europæiske register, og det er også langt fra alle centre som undersøger specielt for den, så det er lidt uklart hvordan vi ligger på internationalt plan. Der er ingen signifikant forskel på antallet af patienter med kronisk infektion på de to centre, hverken for børn eller voksne. Danmark 2013 Side 8

10 1. Alle patienter 2013 RH Skejby Antal patienter Køn Mand/Kvinde (Mand %) 160/158 (50,3%) 92/76 (54,8%) Alder median 24,9 17,9 Antal voksne 18 år (%) 216 (68%) 84 (50%) Diagnose alder måneder 37/9,6 26/5 (gennemsnit / median) Nydiagnosticerede patienter 10 9 Patienter med kendt genotype Homozygote df508 i % Patienter lungetransplanteret i 7(37,2;26,5 47,1) 1 (19) løbet af året (alder median og range) Patienter med lungetransplantation i alt Patienter døde i løbet af året 4 (36;29,7 55,5) 0 (alder median og range) Patienter som døde uden lungetransplantation 1 0 Danmark 2013 Side 9

11 2. Børn under 18 år per Demografiske data RH Skejby Total Antal patienter Køn M/K 48/54 43/42 Alder median 10,23 9 Diagnose alder måneder (gennemsnit / 20/8 17/4 18/6 median) Patienter med kendt genotype (%) 101(99%) 85 (100%) Homozygote df508 % 62,7% 69,4% Meconiumileus (%) 12 (12%) 16 (19%) 28(15%) Patienter lungetransplanteret i løbet af året (alder i år median; range) Patienter døde i løbet af året (alder i år median; range) Patienter som døde uden lungetransplantation Danmark 2013 Side 10

12 2.2 Body Mass Index (z-score) a) Alle patienter RH Skejby Total Antal patienter med BMI værdi BMI gruppe - 2,00 2 (2%) 6 (7%) 8 (4%)* andel af -1,99 til -1,00 19 (19%) 20 (24%) 39 (21%) patienter i -0,99 til 1,00 74 (73%) 53 (62%) 127 (68%) % >1,00 7 (7%) 5 (6%) 12 (6%) Median (range) -0,28 (-2,97 til 2,12) -0,48 (-2,9 til 2,05) *Ikke statistisk forskel på antallet af patienter med underernæring (BMI z-score < -2); p= 0,09), og heller ikke på gruppe fordelingen som helhed (p = 0,25); ej heller for median (p = 0,37) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RH Skejby > +1-0,99 til +1-1,99 til -1-2 Fig 2.2.1: Procentvis fordeling af de forskellige BMI z-score grupper Danmark 2013 Side 11

13 2.3 Lungefunktion (FEV-1) i % af forventet hos raske børn fra 6 års alderen RH Skejby Total Antal patienter 6 år med FEV-1 værdi /af mulige* 76/76 56/ FEV-1 40% 0 (0%) 1 (2%) 1 (0,8%)** gruppe 40,1 til 60% 5 (7%) 4 (7%) 9 (6,9%) (antal 60,1-80% 11 (14%) 10 (18%) 21 (16,0%) patienter (%)) >80% 60 (79%) 41 (73%) 101 (76,6%) Median (range) 95,0 (43-128) 90,3 (39-124) *kun patienter som har sikker teknik til spirometri medtaget, derfor enkelte 6 og 7 årige uden værdi ** ingen statistisk signifikant forskel på gruppefordelingen (p = 0,63) eller median (p=0,50) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RH Skejby >80% 60-80% 40-60% < 40% Fig Procentvis fordeling af patienter i de forskellige FEV1% grupper Danmark 2013 Side 12

14 Fig Data fra det Europæiske register: Her vælges bedste FEV1% i året, altså typisk en lidt højere værdi end den gennemsnitlige som vi bruger i Danmark. Her ses at Danmark i forhold til sammenlignelige mindre lande som f.eks. Holland (NL), Belgien (BE) og Sverige (SE) ligger på nogenlunde samme lave niveau af de allerdårligste børn (< 40% FEV1), mens vi har meget færre børn med FEV på 40-80%. Sammenlignet med de store lande (UK, FR, DE) er vores tal endnu bedre. Vær opmærksom på at nogle af de andre lande enten har meget få patienter (f.eks. Letland (LV) med 31 i alt), eller kun er repræsenteret af et enkelt center. Hele rapporten kan ses her Danmark 2013 Side 13

15 2.4 Kroniske infektion med Pseudomonas aeruginosa Burkholderia species, Stenotrophomonas maltophilia og Achromobacter xylosoxidans Antal patienter med RH 102 Skejby 85 Total Kronisk Pseudomonas (%) 5 (4,9) 6 (7,0) 11 (5,9) Kronisk Burkholderia (%) Kronisk S.maltophilia (%) 11 (10,8) 8 (9,4) 19 (10,1) Kronisk A.xylosoxidans (%) 1 (1,0) 0 1 (0,5) Ingen kronisk infektion (%)* 83 (82) 71 (84) 154 (82) NTM** 4 (4,0) 1 (1,2) 5 (2,7) *patienter uden nogen af de ovenstående infektioner. Ikke medtaget andre kroniske infektioner, som f.eks. stafylokokker ** NTM = non-tuberkuløse mykobakterier eller atypiske mykobakterier Der er ikke fundet signifikant forskel for nogen af bakterierne mellem de to centre (alle p-værdier > 0,50) Danmark 2013 Side 14

16 3. Voksne over 18 år Demografiske data RH Skejby Total Antal patienter Køn M/K 112/104 49/34 161/138 Alder median 33,2 25,7 Diagnose alder måneder 45/11 37/12 (gennemsnit / median) Patienter med kendt genotype (%) Homozygote df508 % 67,7 68,2 Patienter transplanteret før 1.1. det pågældende år (%) 33 (15,3%) 11 (13,3%) 44 (14,7%) Patienter lungetransplanteret i løbet af året (alder i år median; range) Patienter døde i løbet af året (alder i år median; range) Patienter som døde uden lungetransplantation 7(37,2;26,5 47,1) 1 (19) 8 4 (36;29, ,5) Danmark 2013 Side 15

17 3.2 Body Mass Index (z-score) kun ikke-transplanterede RH Skejby Total Antal patienter med BMI værdi 163/178 67/71 230/249 BMI gruppe - 2,00 15 (9,2%) 6 (9,0%) 21 (9,1%)* (antal -1,99 til -1,00 33 (20,2%) 18 (26,8%) 51 (22,2%) patienter -0,99 til 1,00 98 (60,1%) 37 (55,2%) 135 (58,7%) (%)) >1,00 17 (10,4%) 6 (9,0%) 23 (10,0%) Median (range) -0,35 (-6,1 til 2,7) -0,45 (-4,68 til 2,12) *Ikke statistisk forskel på antallet af patienter med underernæring (BMI z-score < -2); p = 0,95), og heller ikke på gruppe fordelingen som helhed (p = 0,74) eller median (p = 0,10) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RH Skejby > 1, til til -1 < -2 Fig 3.2.1: Procentvis fordeling af de forskellige BMI z-score grupper Danmark 2013 Side 16

18 3.3 Lungefunktion (FEV-1) i % af forventet hos raske voksne kun ikketransplanterede RH Skejby Median alder (for ikke LTX) 30,44 25,45 Antal patienter år med FEV- 1 værdi (%) 162/178 67/71 FEV-1 40% 22 (13,6%) 16 (23,9%) gruppe 40,1 til 60% 39 (24 %) 13 (19,4%) (antal 60,1-80% 51 (31,5%) 14 (20,9%) patienter (%)) >80% 50 (30,9%) 24 (35,8%) Median (range)* 66,1 (17-116) 65,9 (19-120) Median årige ** 77,3 70,2 * ingen statistisk forskel på median for alle voksne mellem de to centre (p = 0,94) **der er signifikant forskel på FEV-1 % for de årige (p = 0,03). Der er 48 patienter i denne gruppe på Skejby og 83 på RH. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RH Skejby >80% 60-80% 40-60% <40% Danmark 2013 Side 17

19 3.4 Kroniske infektion med Pseudomonas aeruginosa Burkholderia species, Stenotrophomonas maltophilia og Achromobacter xylosoxidans transplanterede patienter ekskluderet Antal patienter med (%) RH 183 Skejby 71 Total 249 Kronisk Pseudomonas (%) 80 (43,7) 25 (35,2) 102 (40,9) Kronisk Burkholderia (%) 17 (9,3) 7 (9,8) 24 (9,6) Kronisk S.maltophilia (%) 28 (15,3) 12 (16,9) 40 (16,1) Kronisk A.xylosoxidans (%) 21 (11,5) 9 (12,7) 30 (12,1) Ingen kronisk infektion (%)* 35 (19,1) 23 (32,4) 58 (23,3) NTM** 10 (5,6) 2 (2,8) 12 (4,9) *patienter uden nogen af de ovenstående infektioner. Ikke medtaget andre kroniske infektioner, som f.eks. stafylokokker ** NTM = non-tuberkuløse mykobakterier eller atypiske mykobakterier Danmark 2013 Side 18

Forord til årsrapport 2005

Forord til årsrapport 2005 Forord til årsrapport 2005 AF BJARNE HANSEN, FORMAND Cystisk Fibrose Register Danmark blev oprettet i 2001 på initiativ af CF-Center-Skejby. Baggrunden for at tage initiativ til etablering af den kliniske

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

CF neonatal screening (logistik og praktiske forhold)

CF neonatal screening (logistik og praktiske forhold) CF neonatal screening (logistik og praktiske forhold) Information fra Sundhedsstyrelsen https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/graviditet-ogfoedsel/screening-af-nyfoedte Information til forældre

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06)

Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06) Afdeling for Biostatistik Bo Martin Bibby 23. november 2006 Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06) Vi betragter 4699 personer fra Framingham-studiet. Der er oplysninger om follow-up

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36, af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 er svært overvægtige Omkring

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Genome changes leading to persistence of Pseudomonas aeruginosa in the airways

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36,0 % af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 % er svært overvægtige

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2016 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste I det følgende gives et overblik over hvordan du kan ansøge kommunen og hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Abstract, poster præsentation, 28 th North American Cystic Fibrosis Conference Physiological levels of

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Deltagere: Dennis, Brita, Palle, Marianne Afbud: Jørgen Prag, Camilla, Ulla Agenda: 12:30 12:35 Velkomst 12:35 12:45

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 -

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 - 1. Metode Undersøgelsen bygger på 161 spørgeskemaer besvaret via e-mail af medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige spørgeskemaer er indtastet i en statistisk programpakke

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

1. En analyse af, hvis kønssammensætningen og jobfunktionerne var ens i de tre sektorer

1. En analyse af, hvis kønssammensætningen og jobfunktionerne var ens i de tre sektorer N O TAT Sygefravær i kommunerne, staten og det private 1. En analyse af, hvis kønssammensætningen og jobfunktionerne var ens i de tre sektorer Inspiration til undersøgelsen I kronikken Offentligt sygefravær

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007

BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 Indledning Er der en fedmeepidemi? Dette spørger man sig selv om overalt i den vestlige

Læs mere

3.4 Planlægningsområde Midt

3.4 Planlægningsområde Midt 3.4 Planlægningsområde Midt I planlægningsområde Midt indgår kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Rødovre samt hospitalerne Gentofte og Herlev.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere